Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Liceul Teoretic ” M.Eminescu ”


APROB COORDONAT
Directorul Instituției
Directorul adjunct al Instituției
______________________________ ______________________________

„____” _______________________ 2020 „____” _______________________ 2020

PROIECTARE DIDACTICĂ
DE LUNGĂ DURATĂ
la disciplina EDUCAȚIA PLASTICĂ pentru anul de studii
2020-2021, în clasa a VI- a ”B”
Profesor : Cazanji Natalia
Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________

Şef al Comisiei Metodice: ________________________________

Anul de studii 2020- 2021


COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate pentru frumosul din viaţă şi artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/sociale/culturale, demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor
artistice.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr. Nr. evaluări


Unitățile de învățare Observaț
ore EI EF ES ii
(module)

Semestrul 1
1. Alfabetizare vizuală 7 1 1
2. Limbajul vizual-plastic 12 1 1 1
Total semestrul 1: 2 module 19 2 2 1
Semestrul 2
3. Compoziție şi design 7 1 1
4. Istoria artelor plastice 6 1 1
Valorizarea artelor
5. vizual- 3 - - 1
plastice. Experiențe pozitive
Total semestrul 2: 2 module 16 2 2 1
Total an: 5 module 35 4 4 2
Unități de Nr.
Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare Observații
competență ore
Modulul 1. Alfabetizare vizuală – 7 ore
1. Relația obiect –spațiu M1. cl.VI, p. 108-112
”Natura statică”. 1

2. Relația om-spațiu. ”Peisaj rural”. 1 M. cl.VI, p. 199-125 EI

3. Reprezentarea naturii statice prin


1.1 Recunoașterea raportului
diverse mijloace. 1 M. cl.V, p. 36-37
obiect –spațiu în mediul
înconjurător 4. Peisaj și natură statică. Abordarea
1.2.Explorarea materialelor, realistă și stilizată. 1 M. cl.VI, p. 119-125
instrumentelor și tehnicilor 5. Legitățile de reprezentare a spațiului.
de artă plastică în redarea Perspectiva liniară. 1 M. cl.VI, p. 113-115
peisajului și naturii statice 6. Perspectiva aeriană.”Odaia mea ”. 1 M. cl.VI, p. 116- 118
1.3Aplicarea legităților de
reprezentare a spațiului în
imagini vizual plastice 7. Valențe expresive ale imaginii vizual –
1.4 Aprecierea modalităților plastice în opera de artă. 1 Probă de evaluare EF P2
de valorificare a legităților
perspectivei în reprezentarea
spațiului.
Modulul 2. Limbajul vizual-plastic– 12 ore
2.1.Descrierea expresiei 1. Comunicarea mesajelor artistice prin
elementelor de limbaj vizual- expresia eementelor de limbaj vizual. 1 M. cl.VI, p. 92 EI
plastic în natură și creații de 2. Modularea și modelarea liniilor, M. cl.VI, p. 94-96
artă formelor: Forma plană. 1 M. cl.V, p. 32-35

3. Transformarea artistică a formelo. M. cl.V, p. 32-35.


2.2.Utilizarea expresivității
Topica formei. 1 cl.VI, p.94-96
elementelor de limbaj vizual-
plastic pentru reprezentarea 1 M. cl.V, p. 28-29
4. Gradația valorică a culorii.
5. Imagini monocrome și policrome. 1 M. cl.VI, p. 103/105
6. Acorduri cromatice. Dominanta
cromatică. 1 M. cl.VI, p. 103-104
7. Mijloace de expresie / de comunicare.
specific artelor vizual. Imagini
simbol. 1 Probă de evaluare EF P11
8. Tratarea picturală a imaginii : nuanțe Probă de evaluare
și nuanțare. 1 M. cl.VI, p. 101-102 ES P7
2.3.Explorarea procedeelor 9. Gama cromatică: gama caldă, gama M. cl.VI, p. 103/106-
de transformare artistică a rece . 1 107
formei în procesul creării
imaginilor vizual plastice. 10. Gama acromatică . 1 M. cl.VI, p. 105
2.4. Experimentarea 11. Imaginea decorativă. Modalități de
amestecului de culori în expresie specific tratării decorative a
tratarea picturală a imaginii. imaginii : stilizarea formelor: caldă,
2.5. Argumentarea expresiei rece; crearea motivului decorative. 1 M. cl.VII, p. 35-38
elementelor de limbaj visual-
plastic în lucrări proprii și 12. Clarobscurul- procedeu de
opera de artă reprezentare a volumului obiectelor pe
suprafața plană. 1 M. cl.VI, p. 108-112
3. Compoziție și design- 7ore
1. Mijloace și procedee artistice de
3.1. Distingirea mijloacelor realizare a compoziției. 1 M. cl.V, p. 53-54 EI
și procedeelor artistice de 2.Tipuri de compoziție : închisă, M. cl.V p 46-48
realizare a compoziției deschisă. 1 M. cl.VI 126
visual-plastice. 3. Scheme compoziționale : în pătrat, în
3.2. Aplicarea procedeului de cerc. 1 M. cl.VI 137-139
proporționare în
reprezentarea portretului și a 4. Proporția în reprezentarea portretului
corpului uman. și a corpului uman . 1 M. cl.VI p. 126-127
5. Proporționare în reprezentarea
portretului și a corpului uman. 1 M. cl.VI p. 128
6. Subiectul lucrării plastice. Relația
subiect -material – tehnică. 1

7. Elemente de design. Compunerea


imaginii digitale. 1 Probă de evaluare EF P3

4. Istoria artelor plastic-6 ore


4.1.Distingerea elementelor M. cl.VI p. 154-159 EI
specifice artei din Evul 1. Arta Evului Mediu: - arhitectură; - 1
Mediu și Renaștere în pictură monumentală: frescă,
diverse contexte mozaic, icoane.
educaționale și culturale. M. cl.VI p. 149
2. Stiluri de artă: bizantin. 1
4.2. Aprecierea valorică a M. cl.VI p. 150-151
operelor de artă plastică din 3. Stiluri de artă: romanic. 1
Evul Mediu și Renaştere. 1 M. cl.VI p. 152-153
4. Stiluri de artă: gotic.
4.3. Valorizarea istoriei
artelor medievale și
renascentiste în diverse
M. cl.VII, p. 67-69
proiecte creative.
5. Arta Renaşterii: - pictură; - 1
sculptură; - arhitectură.
Probă de evaluare EF P8
6. Arta Renaşterii: - pictură; - 1
sculptură; - arhitectură
5. Valorizarea artelor vizual-plastice. Experiențe positive- 3 ore
5.1 Organizarea unor 1. Evenimente şi proiecte artistice: 1 Probă de evaluare ES P14
expoziții, vernisaje de școlare și extrașcolare.
creații vizual-plastice. 2. Activități diferențiate de postevaluare 1 Sarcini diferențiate
3. Excursie: Muzeul Naţional de Artă al 1
5.2. Colaborarea în cadrul Moldovei
pregătirii unor evenimente
școlare/ extrașcolare de
promovare a artelor.

S-ar putea să vă placă și