Sunteți pe pagina 1din 130

CARTE DE RUGACIUNI PENTRU SUFLET

RUGĂCIUNILE DIMINEŢII

Sculându-te din somn, fără lene şi cu mintea trează, să te depărtezi de aşternut şi


îndată te închină de trei ori, zicând:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

După aceasta să stai puţin în tăcere, până ce se vor linişti toate simţurile tale şi atunci
să faci trei închinăciuni până la pământ şi, de eşti preot, să zici:

Binecuvântat este Dumnenzeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.

Iar de nu eşti preot, să zici:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Şi să zici iarăşi:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângăietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le


împlineşti, Vistierul bunătătilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi,
şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne,


iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru
numele Tău.

Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă... Şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împaraţia Ta, fie voia
Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă
astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu
ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh.
Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi troparele aceste:

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie,
Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi,
miluieşte-ne pe noi.

Slavă?

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o luminează, inima şi buzele
mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Preasfânta Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti
Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum?

Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să


strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne miluieste (de 12 ori), apoi rugăciune aceasta:

Din somn sculându-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Preasfânta Treime, că pentru multă


bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi
păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după
obicei; şi în deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc puterea
Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăţ
cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt în mărturisirea
inimii şi să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune:

Slavă Ţie, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea


dumnezeiască şi de oameni iubitoare m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi
nevrednicul, a mă scula din somn şi a dobândi intrare în sfânta casa Ta. Primeşte,
Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al sfintelor şi înţelegătoarelor tale Puteri, şi
binevoieşte ca, din inimă curată şi cu duh de umilinţă să Ţi se aducă Ţie laudă din
necuratele mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor întelepte, cu luminată
făclia sufletului meu, şi să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl
şi în Duhul Sfânt. Amin.

Apoi:
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însusi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru


(cu trei închinăciuni).

Apoi îndată Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale,
şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de ppcatul meu
mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este
pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru
cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zamislit şi
în pacate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele
ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi,
spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi
veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele
mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule,
şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi
Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh
stăpânitor mă întareste. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la
Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul
mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de
tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se
zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile
de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi

Rugăciunea întâia,
a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, curăţeşte-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta.
Izbăveşte-mă, deci de vicleanul şi fă să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să
deschid gura mea cea nevrednică şi să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua,
a Sfântului Macarie cel Mare:
Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ţie, Mântuitorule, şi înaintea
Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte, Cel ce
Te-ai răstignit de voie, şi pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală şi mă
mântuieşte, ca să stau înaintea Ta în rugăciuni; iar după somnul nopţii, să-mi luminezi
ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mântuieşte.

Rugăciunea a treia,
a Sfântului Macarie cel Mare:

Sculându-mă din somn, către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, scap şi spre
lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ţie, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea şi
în tot lucrul. Izbăveşte-mă de toate lucrurile lumeşti cele rele şi de sporirea
diavolească izbăveşte-mă şi mă du întru împărăţia Ta cea veşnică. Că Tu eşti
Făcătorul meu şi Purtătorul de grijă şi Dătătorul a tot binele şi în Tine este toată
nădejdea mea şi Ţie slavă înalţ, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a patra,
a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, Cel ce cu multă bunătatea Ta şi cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie,
robului Tău, de am trecut timpul nopţii acesteia fără ispită de toată răutatea
pizmaşului, Tu Însuţi Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învredniceşte-mă cu
adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Rugăciunea a cincea :

Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Care primeşti de la puterile Tale cele cereşti


cântarea Sfintei Treimi, primeşte şi de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei
Treimi şi ne dăruieşte ca, în toţi anii vieţii noastre şi în tot ceasul, Ţie slavă să-Ţi
înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a şasea :

Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul puterilor şi a tuturor trupurile, Care între cele de


sus locuieşti şi spre cele de jos priveşti; Cel ce ispiteşti inimile şi rărunchii şi tainele
oamenilor le ştii cu adevărat; Lumină fără de început şi pururea fiitoare, în care nu
este mutare sau umbră de schimbare; Însuţi, Împărate fără de moarte, primeşte
rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile noastre cele necurate, în aceast
ceas al nopţii, îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale. Lasă nouă greşelile ce am
greşit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă. Curăteşte-ne pe
noi de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcându-ne pe noi casă cinstitului şi
Sfântului Tău Duh. Şi ne dăruieşte nouă cu inima veghetoare şi curată să trecem toată
noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a
Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ
cu slavă să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim aflaţi
zăcând şi dormitând, ci priveghind şi sculaţi în lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a
intra în bucuria şi cămara slavei Lui celei dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat
celor ce Te laudă şi nespusa dulceaţă celor ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a
slavei Tale. Că Tu eşti lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti toate, şi pe Tine
Te laudă toată făptura în veci. Amin.

Rugăciunea a şaptea :

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte şi Doamne al milelor, Cel ce faci cu


noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat, slăvite şi prea minunate, care nu au
număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna nepuţintelor noastre şi spre repaos de
ostenelile trupului, mulţumindu-Ţi că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre,
ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni şi ne-ai ridicat pe noi a mâneca şi a slăvi
stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale celei neasemanate: luminează
ochii gândului nostru şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei şi ne
deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale, ca să putem în liniste a cânta, a
striga şi a ne mărturisi pururea Ţie: Dumnezeului Celui slăvit în toate şi de toţi,
Tatălui Celui fără de început, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău, şi Preasfântului
şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a opta,
a Sfântului Ioan Gură de Aur:

După numărul ceasurilor nopţii şi ale zilei:

Pentru ceasurile nopţii:

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de


chinurile cele veşnice. Doamne, de am greşit fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu
cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea,
de neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită. Doamne, izbaveşte-mă de toată
ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne,
eu ca un om am greşit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluieşte-mă, văzând
neputinţa sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să preaslavesc
preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în
cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun. Doamne Dumnezeul meu, deşi n-am facut nici
un bine inaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun. Doamne, stropeşte
inima mea cu roua harului Tău. Doamne al cerului şi al pământului, pomeneşte-ma pe
mine, păcătosul, ruşinatul şi necuratul robul Tău, întru împaraţia Ta. Amin.

Pentru ceasurile zilei:


Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă
duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi şi aducere
aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele.
Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răbdare şi voie
nebiruită şi blândeţe. Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în
inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să
fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli, de patimile
trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei Tu,
deci să fie şi întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat eşti în veci. Amin.

Rugăciunea a noua,
către sfântul înger, păzitorul vieţii:

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care
eşti dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului şi a păcătosului meu trup. Iar
eu, cu lenea mea şi cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta şi te-
am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile, cu clevetirile,
cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu ţinerea de
minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu
mâncarea cea fără de saţ, cu beţia, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele şi viclene,
cu obiceiurile cele rele şi cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată
pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântatoare
nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat?
Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat aşa
rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele
cele amare, rele şi viclene, în care cad în toate zilele şi nopţile şi în tot ceasul? De aceea
cad înaintea ta şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostiveşte-te spre mine, păcătosul
şi-mi fii mie într-ajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului meu celui rău, cu sfintele tale
rugăciuni, şi împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş, cu toţi sfinţii, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a zecea,
către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

Preasfântă Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele tale


rugăciuni izgoneşte de la mine, smeritul şi ticălosul robul Tău, deznădăjduirea,
uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gândurile cele întinate, cele rele şi
hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. Şi stinge văpaia
poftelor mele, că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele şi aduceri-aminte
şi năravuri, şi de toate faptele cele rele mă slobozeşte. Că binecuvântată eşti de toate
neamurile, preacinstitul tău nume se slăveşte în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune către Preasfânta Născătoare


de Dumnezeu:
Împărăteasa mea prea bună şi nadejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea
săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniţi, acoperirea celor necăjiţi, vezi
nevoia mea, vezi necazul meu; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un
străin. Necazul meu îl ştii; dezleagă-l precum vrei, ca n-am alt ajutor afară de tine,
nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui
Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi


prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai marită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.

Slavă? Şi acum?, Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează, şi otpustul.

CUPRINS

Ceaslov

RUGĂCIUNILE DIMINEŢII

Sculându-te din somn, fără lene şi cu mintea trează, să te depărtezi de aşternut şi


îndată te închină de trei ori, zicând:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

După aceasta să stai puţin în tăcere, până ce se vor linişti toate simţurile tale şi atunci
să faci trei închinăciuni până la pământ şi, de eşti preot, să zici:

Binecuvântat este Dumnenzeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.

Iar de nu eşti preot, să zici:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii
Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Şi să zici iarăşi:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.


Împărate ceresc, Mângăietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le
împlineşti, Vistierul bunătătilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi,
şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne,


iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru
numele Tău.

Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă... Şi acum...

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împaraţia Ta, fie voia
Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă
astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu
ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh.


Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi troparele aceste:

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie,
Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi,
miluieşte-ne pe noi.

Slavă?

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o luminează, inima şi buzele
mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Preasfânta Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti
Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum?

Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să


strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru Născătoarea de
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne miluieste (de 12 ori), apoi rugăciune aceasta:

Din somn sculându-mă, mulţumescu-Ţi Ţie, Preasfânta Treime, că pentru multă


bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneşul şi
păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după
obicei; şi în deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc puterea
Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăţ
cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt în mărturisirea
inimii şi să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune:

Slavă Ţie, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea


dumnezeiască şi de oameni iubitoare m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi
nevrednicul, a mă scula din somn şi a dobândi intrare în sfânta casa Ta. Primeşte,
Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al sfintelor şi înţelegătoarelor tale Puteri, şi
binevoieşte ca, din inimă curată şi cu duh de umilinţă să Ţi se aducă Ţie laudă din
necuratele mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor întelepte, cu luminată
făclia sufletului meu, şi să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl
şi în Duhul Sfânt. Amin.

Apoi:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însusi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru


(cu trei închinăciuni).

Apoi îndată Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale,
şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de ppcatul meu
mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este
pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru
cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zamislit şi
în pacate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele
ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi,
spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi
veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele
mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule,
şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi
Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh
stăpânitor mă întareste. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la
Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul
mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de
tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se
zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile
de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi

Rugăciunea întâia,
a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, curăţeşte-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta.
Izbăveşte-mă, deci de vicleanul şi fă să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să
deschid gura mea cea nevrednică şi să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua,
a Sfântului Macarie cel Mare:

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ţie, Mântuitorule, şi înaintea
Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte, Cel ce
Te-ai răstignit de voie, şi pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală şi mă
mântuieşte, ca să stau înaintea Ta în rugăciuni; iar după somnul nopţii, să-mi luminezi
ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi mă mântuieşte.

Rugăciunea a treia,
a Sfântului Macarie cel Mare:

Sculându-mă din somn, către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, scap şi spre
lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ţie, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea şi
în tot lucrul. Izbăveşte-mă de toate lucrurile lumeşti cele rele şi de sporirea
diavolească izbăveşte-mă şi mă du întru împărăţia Ta cea veşnică. Că Tu eşti
Făcătorul meu şi Purtătorul de grijă şi Dătătorul a tot binele şi în Tine este toată
nădejdea mea şi Ţie slavă înalţ, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a patra,
a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, Cel ce cu multă bunătatea Ta şi cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie,
robului Tău, de am trecut timpul nopţii acesteia fără ispită de toată răutatea
pizmaşului, Tu Însuţi Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învredniceşte-mă cu
adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Rugăciunea a cincea :
Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Care primeşti de la puterile Tale cele cereşti
cântarea Sfintei Treimi, primeşte şi de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei
Treimi şi ne dăruieşte ca, în toţi anii vieţii noastre şi în tot ceasul, Ţie slavă să-Ţi
înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a şasea :

Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul puterilor şi a tuturor trupurile, Care între cele de


sus locuieşti şi spre cele de jos priveşti; Cel ce ispiteşti inimile şi rărunchii şi tainele
oamenilor le ştii cu adevărat; Lumină fără de început şi pururea fiitoare, în care nu
este mutare sau umbră de schimbare; Însuţi, Împărate fără de moarte, primeşte
rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile noastre cele necurate, în aceast
ceas al nopţii, îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale. Lasă nouă greşelile ce am
greşit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucrul, din ştiinţă şi din neştiinţă. Curăteşte-ne pe
noi de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcându-ne pe noi casă cinstitului şi
Sfântului Tău Duh. Şi ne dăruieşte nouă cu inima veghetoare şi curată să trecem toată
noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a
Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ
cu slavă să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim aflaţi
zăcând şi dormitând, ci priveghind şi sculaţi în lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a
intra în bucuria şi cămara slavei Lui celei dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat
celor ce Te laudă şi nespusa dulceaţă celor ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a
slavei Tale. Că Tu eşti lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti toate, şi pe Tine
Te laudă toată făptura în veci. Amin.

Rugăciunea a şaptea :

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte şi Doamne al milelor, Cel ce faci cu


noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat, slăvite şi prea minunate, care nu au
număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna nepuţintelor noastre şi spre repaos de
ostenelile trupului, mulţumindu-Ţi că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre,
ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni şi ne-ai ridicat pe noi a mâneca şi a slăvi
stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale celei neasemanate: luminează
ochii gândului nostru şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei şi ne
deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale, ca să putem în liniste a cânta, a
striga şi a ne mărturisi pururea Ţie: Dumnezeului Celui slăvit în toate şi de toţi,
Tatălui Celui fără de început, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău, şi Preasfântului
şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a opta,
a Sfântului Ioan Gură de Aur:

După numărul ceasurilor nopţii şi ale zilei:


Pentru ceasurile nopţii:

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de


chinurile cele veşnice. Doamne, de am greşit fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu
cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea,
de neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită. Doamne, izbaveşte-mă de toată
ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne,
eu ca un om am greşit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluieşte-mă, văzând
neputinţa sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să preaslavesc
preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în
cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun. Doamne Dumnezeul meu, deşi n-am facut nici
un bine inaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun. Doamne, stropeşte
inima mea cu roua harului Tău. Doamne al cerului şi al pământului, pomeneşte-ma pe
mine, păcătosul, ruşinatul şi necuratul robul Tău, întru împaraţia Ta. Amin.

Pentru ceasurile zilei:

Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă


duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi şi aducere
aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele.
Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răbdare şi voie
nebiruită şi blândeţe. Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în
inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să
fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli, de patimile
trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei Tu,
deci să fie şi întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat eşti în veci. Amin.

Rugăciunea a noua,
către sfântul înger, păzitorul vieţii:

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care
eşti dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului şi a păcătosului meu trup. Iar
eu, cu lenea mea şi cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta şi te-
am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile, cu clevetirile,
cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu ţinerea de
minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu
mâncarea cea fără de saţ, cu beţia, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele şi viclene,
cu obiceiurile cele rele şi cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată
pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântatoare
nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat?
Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat aşa
rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele
cele amare, rele şi viclene, în care cad în toate zilele şi nopţile şi în tot ceasul? De aceea
cad înaintea ta şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostiveşte-te spre mine, păcătosul
şi-mi fii mie într-ajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului meu celui rău, cu sfintele tale
rugăciuni, şi împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş, cu toţi sfinţii, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a zecea,
către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

Preasfântă Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele tale


rugăciuni izgoneşte de la mine, smeritul şi ticălosul robul Tău, deznădăjduirea,
uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gândurile cele întinate, cele rele şi
hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. Şi stinge văpaia
poftelor mele, că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele şi aduceri-aminte
şi năravuri, şi de toate faptele cele rele mă slobozeşte. Că binecuvântată eşti de toate
neamurile, preacinstitul tău nume se slăveşte în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune către Preasfânta Născătoare


de Dumnezeu:

Împărăteasa mea prea bună şi nadejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea


săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniţi, acoperirea celor necăjiţi, vezi
nevoia mea, vezi necazul meu; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un
străin. Necazul meu îl ştii; dezleagă-l precum vrei, ca n-am alt ajutor afară de tine,
nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui
Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi


prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai marită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.

Slavă? Şi acum?, Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează, şi otpustul.

RUGĂCIUNILE DE SEARĂ

· Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.


Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care
pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor
si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne
curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste,
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte,


miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte,
miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte,
miluieste-ne pe noi !
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si
in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste


pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte,
cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele
Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.


Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si
in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau,


vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant.
Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne
iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor
nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel
rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale


Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.
Amin.

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca,


nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune
aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai,
miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh


Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit, nu
Te mania pe noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci
cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de
vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem
poporul Tau, toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Usa milostivirii deschide-o noua binecuvantata Nascatoare


de Dumnezeu Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim in
tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti
mantuirea neamului crestinesc.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste,
Doamne miluieste,
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste,
Doamne miluieste,
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste,
Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Si acum si pururea si


in vecii vecilor. Amin.

· Rugaciunea intaia a Sfantului Macarie cel Mare catre


Dumnezeu Tatal :

Dumnezeule vesnice si Imparate a toata faptura, Cel ce m-ai


invrednicit a ajunge pana in acest ceas, iarta-mi pacatele ce
am facut in aceasta zi : cu lucrul, cu cuvantul, cu gandirea, si
curateste, Doamne, smeritul meu suflet, de toata
intinaciunea trupului si a sufletului. Si-mi da, Doamne, in
aceasta noapte, a trece somnul in pace, ca sculandu-ma din
ticalosul meu asternut, bine sa plac Preasfantului Tau nume,
in toate zilele vietii mele, si-mi ajuta cu Harul Tau sa calc pe
vrajmasii cei ce se lupta cu mine, pe cei trupesti si pe cei
fara de trup. Izbaveste-ma Doamne de gandurile cele
desarte, care ma intineaza si de poftele cele rele, ca a Ta
este Imparatia, Puterea si Slava, a Tatalui si a Fiului si a
Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

· Rugaciunea a doua a Sfantului Antioh catre Domnul nostru


Iisus Hristos :

Atoatetiitorule Cuvinte al Tatalui, Insuti fiind desavarsit,


Iisuse Hristoase, pentru multa milostivirea Ta, nu Te deslipi
niciodata de mine, robul Tau, ci odihneste-Te in mine
pururea, Iisuse. Cela ce esti Pastor bun oilor Tale, nu ma da
ispitei sarpelui, nici nu ma lasa in pofta satanei, ca samanta
putrejunii este in mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Celui ce ne
inchinam, Imparate Sfinte Iisuse Hristoase, dormind eu, ma
pazeste cu lumina cea neintunecata, cu Duhul Tau cel Sfant,
cu Care ai sfintit pe ucenicii Tai. Da-mi Doamne si mie,
nevrednicului robului Tau, mantuirea Ta in asternutul meu.
Lumineaza mintea mea cu lumina intelegerii Sfintei
Evangheliei Tale, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale,
inima mea cu curatia cuvintelor Tale, trupul meu cu Patima
Ta cea nebiruita, cugetul meu cu smerenia Ta il pazeste, si
ma ridica in vreme cuvioasa spre a Ta slavire, ca preaslavit
esti cu Cel fara de inceput al Tau Parinte si cu Prea Sfantul
Duh, in veci. Amin.

· Rugaciunea a treia catre Sfantul Duh :

Doamne Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhule adevarate,


milostiveste-Te spre mine pacatosul robul Tau si ma
miluieste si-mi iarta mie nevrednicului toate cate am gresit
Tie astazi ca un om si nu numai ca un om, ci si mai rau decat
dobitocul. Pacatele mele cele de voie si cele fara de voie,
cele stiute si cele nestiute, care sunt din tinerete si din
obiceiul cel rau si care sunt din voia cea sloboda si din lene :
ori de m-am jurat cu numele Tau, ori de L-am hulit in gandul
meu, sau pe cineva am ocarat, sau am clevetit pe cineva in
mania mea, sau am scarbit, sau de ceva m-am maniat, sau
am mintit, sau fara de vreme am dormit, sau vreun sarac a
venit la mine si nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am
scarbit, sau m-am sfadit, sau pe cineva am osandit, sau m-
am marit, sau m-am trufit, sau stand la rugaciune mintea
mea s-a ingrijit de vicleniile acestei lumi, sau razvratire am
cugetat, sau prea m-am saturat, sau m-am imbatat, sau
nebuneste am ras, sau ceva rau am cugetat, sau frumusete
straina am vazut si cu dansa mi-am ranit inima, sau ce nu se
cade am grait, sau de pacatul fratelui meu am ras, iar
pacatele mele sunt nenumarate, sau de rugaciune n-am
ingrijit, sau altceva rau am facut si nu-mi aduc aminte; ca
acestea toate si mai mari decat acestea am facut.
Miluieste-ma, Stapane si Facatorul meu pe mine lenesul si
nevrednicul robul Tau, si ma usureaza, si ma slobozeste si
ma iarta, ca un bun si de oameni iubitor. Ca in pace sa ma
culc si sa dorm eu pacatosul, necuratul si ticalosul si sa ma
inchin, sa cant si sa preaslavesc Preacinstitul numele Tau,
impreuna cu al Tatalui si cu al Unuia-Nascut Fiului Lui, acum
si pururea si in vecii vecilor. Amin.

· Rugaciunea a patra :

Doamne Dumnezeul nostru, orice am gresit in aceasta zi : cu


cuvantul, cu gandul, si cu lucrul, ca un bun si iubitor de
oameni, iarta-mi. Somn cu pace si fara scarba daruieste-mi.
Pe ingerul Tau cel aparator il trimite sa ma acopere si sa ma
pazeasca de tot raul; ca Tu esti pazitorul sufletelor si
trupurilor noastre si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului si
Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

· Rugaciunea a cincea :

Doamne, Dumnezeul nostru, in Care am crezut si al Carui


nume mai mult decat tot numele Il chemam, da-ne noua
iertare sufletului si trupului, celor ce mergem spre somn,
pazeste-ne de toata nalucirea si fara intunecata dulceata.
Potoleste pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdarii
trupesti si ne da in curatie a vietui cu lucrurile si cu
cuvintele, ca dobandind viata cu fapte bune, sa nu cadem
din binele Tau cel fagaduit, ca bine esti cuvantat in veci.
Amin.

· Rugaciunea a sasea catre Maica Domnului :

Preacurata si binecuvantata de Dumnezeu Nascatoare


Marie, Maica cea buna a Bunului Imparat, varsa mila Fiului
Tau si Dumnezeului nostru, spre patimasul meu suflet, si cu
rugaciunile tale ma indrepteaza spre fapte bune, ca cealalta
vreme a vietii mele, fara prihana sa o trec, si pentru tine
Raiul sa dobandesc, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, care
esti una Curata si binecuvantata.

· Rugaciunea a saptea catre Sfantul Inger pazitorul vietii :

Ingerul lui Hristos, pazitorul meu cel Sfant si acoperitorul


sufletului si al trupului meu, iarta-mi toate cate am gresit in
ziua de astazi, si de toata viclenia vrajmasului meu celui
potrivnic ma izbaveste, ca sa nu manii cu nici un pacat pe
Dumnezeul meu si te roaga pentru mine pacatosul si
nevrednicul rob, ca sa ma arati vrednic bunatatii si milei
Preasfintei Treimi si Maicii Domnului meu Iisus Hristos si
tuturor Sfintilor. Amin.

Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne


din nevoi aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi robii tai.
Ci ca ceea ce ai stapanire nebiruita, izbaveste-ne din toate
nevoile, ca sa strigam tie : Bucura-te, Maica, pururea
Fecioara !

Fecioara, care esti pururea slavita, de Dumnezeu


Nascatoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru,
primeste rugaciunile noastre si le du Fiului Tau si
Dumnezeului nostru, ca sa mantuiasca si sa lumineze,
pentru tine, sufletele noastre.
Toata nadejdea mea spre tine o pun Maica a lui Dumnezeu,
pazeste-ma sub acoperamantul tau.
De Dumnezeu Nascatoare Fecioara, nu ma trece cu vederea
pe mine pacatosul, celui ce-mi trebuieste al tau ajutor si a ta
folosinta, ca spre tine nadajduieste sufletul meu si ma
miluieste.

· Rugaciunea Sfantului Ioanichie :

Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul,


acoperamantul meu este Sfantul Duh, Treime Sfanta, marire
Tie !

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de


Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica
Dumnezeului nostru.Ceea ce esti mai cinstita decat
Heruvimii si mai marita fara de asemanare decat Serafimii,
care fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe
tine cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu te marim.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Si acum si pururea si


in vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru


rugaciunile Preacuratei Maicii Tale si ale preacuviosilor
Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor Tai, mantuieste-ma
pe mine pacatosul.
RUGĂCIUNEA DE LUNI

Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc şi


mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale
Dumnezeieşti. Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii,
mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele
cele de voie şi fără de voie, şi-mi ajută să pun început bun şi să
port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat
atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!
O Doamne, astăzi îţi dau sufletul şi trupul meu şi voinţa mea,
rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta.
Pedepseşte-mă Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar
nu în cealaltă viaţă. Şi iartă pe cei vii şi pe cei răposaţi, pentru
rugăciunile Sfintei Tale Biserici, şi pe toti ne învredniceşte de
mărirea Ta în rai. La aceasta pun mijlocitori pe Sfinţii Tăi îngeri,
către care zic: O, cereştilor ajutători şi păzitori ai oamenilor,
vouă mă închin şi vă mulţumesc, pentru ajutorul şi conducerea
ce ne-o daţi în toate zilele nouă, nevrednicilor şi păcătoşilor.
Scutiţi-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să nu mai
păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciţi-mă
să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu şi să duceţi
sufletul meu în cer, ca să se închine măririi Feţei lui Dumnezeu,
iar vouă să vă mulţumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce aţi
avut pentru mine şi binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în
veci. Amin.

RUGĂCIUNEA DE MARŢI
Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei
Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea
cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul
îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea
bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să
plîng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea
păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar,
Stăpîne, pun mijlocitor pe înainte Mergătorul Ioan, către care
zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti
mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu
te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe
Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut
cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc
şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste
El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea
judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă
îndrăzneală iubirea Lui.
Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele
cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a
lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile
Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii
mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să ma duci pocăit
înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru
toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi
celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea
toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.
Amin.

RUGĂCIUNEA DE MIERCURI

Doamne Atotputernice şi Atotîndurate! Îmi aduc aminte că Te-ai


născut Om din Sfânta Fecioară în peşteră şi ai fost vândut cu
treizeci de arginţi de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe
noi, păcătoşii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog,
îndură-Te de mine, păcătosul!
Primeşte, Doamne, această mică a mea rugăciune, şi umilită a
mea voinţă, că mă întristez pentru că Te-am întristat, şi mă
amărăsc pentru că Te-am supărat fără de număr. La Tine, Prea
Bunule Mântuitor, am toată speranţa, şi cred că Tu, care din
iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura
şi de mine acum, ca să mă mântuieşti de chinurile cele de veci, şi
să mă învredniceşti Împărăţiei Tale.
Nu Te depărta de la mine Doamne, şi ajută-mi, ca în toate să fac
voia Ta, şi să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele
cele păcătoase, nici să Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele,
precum făceau iudeii cei necredincioşi în timpul Sfintelor Tale
Patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-Ţi spăl picioarele, cu
lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc a auzi şi eu
din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ţi fie păcatele... Amin.

RUGĂCIUNEA DE JOI

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl,


care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi,
şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care
Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte
şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai
făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând:
'Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi Sângele Meu,
pentru ca să se ierte păcatele voastre.' Cela ce tot în ziua
aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui
Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca
Unul-Născut Fiul Său preaiubit.
Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele
noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi,
Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel
curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să
curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie
şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi
în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se
suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, întrebare sau
împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea
cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă
închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

RUGĂCIUNEA DE VINERI

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu,


în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat
moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta,
cum că eu sânt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele
multe.
Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu
Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa,
speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai
răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de
astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi
să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în
inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au
simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir,
ce stăteau lângă Crucea Ta.
Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să
priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut
făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi
mai vîrtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi
ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului
celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă
păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi
căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi
Ziditor ce-mi eşti.
Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi,
zic către dânsa: Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care
ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!
Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii,
care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel
tare, care ai sfărâmat uşile iadului.
Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.
O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte
răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele
noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în
suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!
Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele
noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa,
numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De
aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile
câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea,
puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sânt de nu
mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei
dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei
cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi
Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă
închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA DE SIMBATA
Doamne lisuse Hristoase, Judecatorul meu Preadrept! Cunosc ca
pacatele mele sint fara de numar. De aceea Te rog in aceasta zi,
in care de Iosif si de Nicodim pus fiind in Mormint, Te-ai pogorit
in iad cu Sfintul si Indumnezeitul Tau suflet si de acolo ai
departat intunericul cu lumina Dumnezeirii Tale si ai adus
bucurie nespus de mare stramosilor nostri, caci i-ai mintuit de
sclavia cea cumplita si i-ai suit in rai.
Ingroapa pacatele mele si cugetele mele cele rele si viclene, ca
sa piara din mintea mea si sa nu se mai lupte cu sufletul meu.
Lumineaza intunecatul iad al inimii mele, alunga intunericul
pacatelor mele, si suie mintea mea la cer, ca sa ma bucur de
Fata Ta. Asa Doamne, primeste umilita mea rugaciune ca o
tamiie mirositoare, pentru rugaciunile iubitei Tale Maici, care Te-
a vazut pe Cruce pironit intre doi tilhari, si de durerile Tale
cumplite i s-a ranit inima; care impreuna cu ucenicii si cu
mironositele Te-au pus in mormint, care a treia zi Te-au vazut
inviat din morti si la inaltarea Ta Te-a vazut suindu-Te de la
pamint la cer, insotit de Sfintii Tai Ingeri.
Indura-Te, Doamne, si de cei vii si de cei raposati, pentru
rugaciunile Sfintilor Tai, catre care zic si eu, nevrednicul: 0,
fericiti servitori ai lui Dunmezeu! Nu incetati a va ruga Lui, ziua
si noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea gresim cu atitea
nenumarate pacate! Mijlociti pentru noi Darul si ajutorul lui
Dumnezeu, pe care nu stim a-l cere dupa cuviinta.
Nu incetati a va ruga, pentru ca prin rugaciunile voastre,
pacatosii sa cistige iertare, saracii ajutorul, intristatii mingiiere,
bolnavii sanatate, cei slabi la minte intelepciune, cei tulburati
liniste, cei asupriti ocrotire, si toti impreuna Darul lui Dumnezeu,
spre folosul cel sufletesc, in marirea lui Dumnezeu Celui in
Treime laudat, Caruia i se cuvine cinste si inchinaciune in veci.
Amin.

RUGACIUNEA DE DUMINICA

Ziua Duminicii imi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stapine,


cu care ai zidit lumea si ai rascumparat pe om. Tie deci,
iubitorule de oameni, Doamne, ma inchin si-Ti multumesc foarte
pentru Darurile cele mari ce ai facut si le faci tuturor fapturilor
Tale.
Inima mi se bucura si se desfateaza cind stau si cuget cum ca
numai Tu Insuti esti Dumnezeu Atotsfint, Atotintelept,
Atotputernic, necuprins, incit nici o bunatate si nici o marire nu-
Ti lipseste. Tu esti Unul Dumnezeu in Trei Fetze: Tatal, Fiul si
Duhul Sfint. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevarat si Te
marturisesc si Te maresc, Tie ma inchin si-Ti servesc pururea, cu
toata inima si cu toata puterea.
0, Parinte Sfinte, indura-Te de noi! 0, Binecuvintat Fiu al lui
Dumnezeu, mintuieste-ne de iad! 0, Duhule Sfinte, da-mi Darul si
acoperamintul Tau!
Mult indurate Stapine, rogu-Te, sa uiti pacatele mele cele multe,
dupa multimea indurarilor Tale. Multumesc din toata inima
pentr-u bunatalile ce-mi trimiti in toate zilele, mai virtos insa
pentru rabdarea Ta cea mare, ca nu m-ai pedepsit dupa
multimea pacatelor mele, ci astepti cainta mea, ca un iertator
Atotbun si indurat.
Doamne Iisuse Hristoase, da-mi Darul, ca sa petrec bine si
crestineste in aceasta saptamina si sa nu mai pacatuiesc Tie,
nici cu cugetarea, nici cu cuvintul nici cu fapta intru marirea si
onoarea Invierii Tale celei de-a treia zi si a venirii Duhului Tau
Celui Sfint asupra Apostolilor.
Indeosebi ma rog pentru ajutorul Tau, Prea Bunule Stapine, ca
sa ma cunosc pe mine, sa ma caiesc de pacatele mele si sa ma
indreptez cu marturisirea; iar in ora mortii sa fiu aflat pregatit,
cuminecat si cu inima curata, si sa fiu aflat demn de Imparatia
Ta cea vesnica. Amin.

Troparele de Umilinta

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca


nepricepându-ne de nici un raspuns, acesta rugaciune aducem
Tie, ca unui Stapân, noi pacatosii robii Tai: miluieste-ne pe noi.
Marire… Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am
nadajduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni faradelegile
noastre. Ci cauta si acum ca un milostiv si ne mântuieste pe noi
de vrajmasii nostri.
Ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti
lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.
Si acum… Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvântata
Nascatoare de Dumnezeu, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru
tine.
Amin.

Prima Rugaciune Pentru Credinciosi

Preotul:
Multumim Tie Doamne, Dumnezeul Puterilor, Care ne-ai
invrednicit pe noi a sta si acum inaintea sfantului Tau jertfelnic
si a cadea la indurarile Tale, pentru pacatele noastre si pentru
pacatele cele din nestiinta ale poporului.

Primeste Dumnezeule rugaciunea noastra; cereri si jertfe fara de


sange pentru tot poporul Tau; si ne invredniceste pe noi, pe care
ne-ai pus intru aceasta slujba a Ta, cu puterea Duhului Tau celui
Sfant, ca fara osanda si fara de sminteala, intru marturia curata
a cugetului nostru, sa Te chemam pe Tine in toata vremea si in
tot locul, si auzindu-ne pe noi, milostiv sa ne fii noua, intru
multimea bunatatii Tale.

Ca Tie se cuvine toata marirea, cinstea si inchinaciunea, Tatalui


si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.

Amin.
HOME
HOME

HOME
HOME

Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii


Rugaciunile incepatoare :

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care


pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si
datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne
curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule,
sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-


ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-


ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-


ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in


vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste


pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte,
cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in


vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie


imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea
noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua
gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne
duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale
Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Cantarea intaia

Stih : Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule, si duh drept


innoieste intru cele dinauntru ale mele.

Paine a vietii celei vesnice sa-mi fie mie Trupul Tau cel sfant,
Milostive, Doamne, si scump Sangele Tau, si tamaduire durerilor
celor de multe feluri.

Stih : Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua


de la mine.

Invredniceste-ma, Stapane, pe mine, nevrednicul, sa mananc


Trupul Tau cel preacurat si sa beau Sangele Tau cel preascump
cu credinta si cu dragoste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Intinat fiind cu lucruri netrebnice eu, ticalosul, nu sunt vrednic


sa ma impartasesc cu preacuratul Tau Trup si cu dumnezeiescul
Tau Sange, Hristoase, ci fa-ma vrednic de aceasta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Dumnezeiasca Maica, ceea ce esti buna si binecuvantata, care ai


odraslit spicul cel nearat si de mantuire lumii, invredniceste-ma
ca, mancandu-L pe Acesta, sa ma mantuiesc.

Cantarea a treia

Da-mi, Hristoase, picaturi de lacrimi, care sa-mi curateasca


necuratia inimii mele, ca fiind curatit, in cuget curat, cu credinta
si cu frica sa vin, Stapane, spre impartasirea cu Duhul Sfant si
spre viata de veci, iubitorule de oameni, si spre indepartarea
durerilor si a necazurilor.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Doamne, invredniceste-ma sa ma impartasesc fara de osanda cu


preacurat Trupul Tau si cu scumpul Tau Sange, si sa slavesc
bunatatea Ta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preacurata, ceea ce esti masa a Painii Vietii, Care S-a pogorat de


sus, pentru mila, si a daruit lumii viata noua, invredniceste-ma
acum si pe mine, nevrednicul, sa gust cu frica din Acesta si sa fiu
viu.

Foc si lumina sa-mi fie mie primirea preacuratelor si de viata


facatoarelor Tale Taine, Mantuitorule, arzand neghina pacatelor
si luminandu-ma peste tot, spre cuvantarea de Dumnezeu cea
adevarata; ca nu voi da inselaciunii vrajmasului cele sfinte, nici
iti voi da sarutarea inselatoare, ci ca desfranata, cazand inaintea
Ta, si ca talharul marturisindu-ma, strig catre Tine : Pomeneste-
ma, Doamne, cand vei veni intru imparatia Ta.

Cantarea a patra

Intrupandu-Te, mult Milostive, voit-ai a Te da spre junghiere, ca


un miel, pentru pacatele noastre. Pentru aceasta ma rog Tie sa
curatesti si pacatele mele.

Tamaduieste ranile sufletului meu, Doamne, si ma sfinteste tot


si ma invredniceste Stapane, sa fiu partas dumnezeiestii tale
Cine celei de taina, eu, ticalosul.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Sa stam toti cu frica si cu cutremur, tinand ochii inimii in sus si


strigand catre Mantuitorul : Intareste-ne si ne intelepteste
Milostive Doamne, intru frica Ta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fa si mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat in pantecele tau,


Stapana, si ma pazeste pe mine, robul tau, neintinat si fara de
prihana, ca, primind inlauntrul meu Margaritarul Cel
duhovnicesc, sa ma sfintesc.

Cantarea a cincea
Precum ai zis mai inainte, Hristoase, fii acum cu smeritul robul
Tau si petrece intru mine precum ai fagaduit, ca iata mananc
Trupul Tau cel dumnezeiesc si beau Sangele Tau.

Cuvinte al lui Dumnezeu si Dumnezeule, carbunele Trupului Tau


sa-mi fie mie, intunecatului, spre luminare si Sangele Tau spre
curatirea intinatului meu suflet.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Avand suflet intinat si buze necurate, nu cutez sa ma apropii de


Tine, Hristoase, si sa primesc Trupul Tau; ci fa-ma vrednic de
aceasta.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Marie, Maica lui Dumnezeu, care esti salas scump al bunei


mirezme, cu rugaciunile tale, fa-ma vas ales pentru a ma
impartasi cu Sfintele Taine ale Fiului Tau.

Cantarea a sasea

Mintea si trupul, inima si sufletul, sfinteste-mi-le, Mantuitorule,


si ma invredniceste fara de osanda, Stapane, sa ma apropii de
infricosatoarele Tale Taine.

Ca instrainandu-ma de patimi, sa am adaugirea harului Tau si


intarirea vietii, prin impartasirea cu Sfintele Tale Taine,
Hristoase.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu frica si cu cutremur sa ne apropiem toti de dumnezeiestile


Taine ale lui Hristos si sa primim adevaratul si sfantul Lui Trup si
adevaratul, sfantul si scumpul Lui Sange.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Dumnezeule, Cuvantul lui Dumnezeu Cel Sfant, sfinteste-ma


acum cu totul pe mine, cel ce vin catre dumnezeiestile tale
Taine, pentru rugaciunile Sfintei Maicii tale.

Apoi
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste

Sa nu ma treci cu vederea, Hristoase, pe mine cel ce primesc


Painea, adica Trupul Tau si dumnezeiescul Tau Sange, si ma
impartasesc cu preacuratele si infricosatoarele Tale taine,
Stapane; sa nu-mi fie mie, ticalosul, spre osanda, cci spre viata
vesnica si fara de moarte.

Cantarea a saptea

Impartasirea nemuritoarelor tale Taine, Hristoase, sa-mi fie mie


acum izvor de bunatati, lumina, viata, nepatimire si solire spre
adaugirea si inmultirea dumnezeiestilor Tale bunatati, ca sa Te
slavesc pe Tine, Cel ce singur esti bun.

Izbaveste-ma de patimi, de vrajmasi, de nevoi si de tot necazul,


pe mine cel ce ma apropii acum cu cutremur, cu dragoste si cu
sfiala, Iubitorule de oameni, de Tainele Tale cele nemuritoare si
dumnezeiesti si-Ti cant Tie : Bine esti cuvantat, Doamne,
Dumnezeul parintilor nostri.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Suflete al meu ticalos, suflete patimas, spaimanteaza-te vazand


preaslavitele Taine; lacrimeaza suspinand si batandu-te in piept,
striga si zi : Doamne, curateste-ma pe mine, desfranatul.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai nascut pe Mantuitorul Hristos mai presus de minte,


de Dumnezeu daruita, tie celei curate, ma rog acum eu, robul
tau cel necurat; pe mine cel ce voiesc sa ma apropii acum de
Tainele cele preacurate, curteste-ma intrutotul de intinaciunea
trupului si a sufletului.

Cantarea a opta

Cerestilor, infricosatoarelor si Sfintelor Tale Taine, Hristoase, si


Cinei Tale celei dumnezeiesti si de taina si pe mine, cel
desnadajduit, acum partas a fi ma invredniceste, Dumnezeule,
Mantuitorul meu.

Catre a Ta milostivire alergand, Bunule, cu frica strig catre Tine :


Petrece intru mine, Mantuitorule, si eu intru Tine, precum ai zis;
ca, iata, indraznind spre mila Ta, manac Trupul Tau si beau
Sangele Tau.

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Dumnezeu.

Ma cutremur, primind focul, sa nu ma aprind ca ceara si ca iarba.


O, infricosatoare Taina. O, milostivire a lui Dumnezeu. Cum eu,
tina fiind, ma impartasesc cu dumnezeiescul Trup si Sange si ma
fac fara stricaciune.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu adevarat, Maica lui Dumnezeu, in pantecele tau S-a copt


Painea cea dumnezeiasca a Vietii, pazind nevatamat pantecele
tau cel nevinovat. Pentru aceasta te laudam pe tine ca pe
hranitoarea noastra, intru toti vecii.

Cantarea a noua

Bun este Domnul, gustati si vedeti; ca de demult pentru noi,


precum suntem noi facandu-Se, si odata pe Sine Parintelui Sau
ca jertfa aducandu-Se, pururea Se junghie, sfintind pe cei ce se
impartasesc cu Dansul.

Cu sufletul si ci trupul sa ma sfintesc, Stapane, sa ma luminez,


sa ma mantuiesc, sa-Ti fiu Tie locas prin impartasirea Sfintelor
Taine, avandu-Te pe Tine locuitor intru mine, impreuna cu Tatal
si cu Duhul Sfant, facatorule de bine, mult milostive.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca focul si ca lumina sa-mi fie mie Trupul si Sangele Tau cel


scump, Mantuitor meu, arzand materia pacatului si mistuind
spinii patimilor si luminandu-ma tot pe mine cel ce ma inchin
dumnezeirii Tale.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Dumnezeu S-a intrupat din sangiurile tale cele curate. Pentru


aceasta te laudam pe tine, Stapana, toto neamul si te mareste
multimea ingerilor, ca prin tine au vazut pe Cel ce stapaneste
toate, luand fiinta omeneasca.
Si indata :
Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca,
nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem
Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh

Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit, nu Te


mania pe noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si
acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca
Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul
mainilor Tale si numele Tau chemam.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Usa milostivirii deschide-o noua binecuvantata Nascatoare de


Dumnezeu Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim in tine, ci
sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea neamului
crestinesc.

PSALMUL 22

1. Domnul ma va paste si nimic nu-mi va lipsi.


2. La loc cu pasune, acolo m-a salasluit; la apa odihnei m-a
hranit.
3. Sufletul meu l-a intors, povatuitu-m-a pe cararile dreptatii,
pentru numele Lui.
4. Ca de voi si umbla in mijlocul umbrei mortii, nu ma voi teme
de rele; ca Tu cu mine esti.
5. Toiagul Tau si varga Ta, acestea m-au mangaiat.
6. Gatit-ai masa inaintea mea, impotriva celor ce ma necajesc;
uns-ai cu untdelemn capul meu si paharul Tau este adapandu-ma
ca un puternic.
7. Si mila Ta ma va urma in toate zilele vietii mele, ca sa locuiesc
in casa Domnului, intru lungime de zile.

PSALMUL 23

1. Al Domnului este pamantul si plinirea lui, lumea si toti cei ce


locuiesc in ea.
2. Acesta pe mari l-a intemeiat pe el si pe rauri l-a asezat pe el.
3. Cine se va sui in muntele Domnului, si cine va sta in locul cel
sfant al Lui ?
4. Cel nevinovat cu mainile si curat cu inima, care n-a luat in
desert sufletul sau si nu s-a jurat cu viclesug aproapelui sau,
5. Acesta va lua binecuvantarea de la Domnul si milostenie de la
Dumnezeu, Mantuitorul sau.
6. Acesta este neamul celor ce-L cauta pe Domnul, al celor ce
cauta fata Dumnezeului lui Iacob.
7. Ridicati, capetenii, portile voastre si va ridicati portile cele
vesnice, si va intra Imparatul slavei.
8. Cine este acesta Imparatul slavei ? Domnul cel tare si
puternic, Domnul cel tare in razboi.
9. Ridicati, capetenii, portile voastre si va ridicati portile cele
vesnice, si va intra Imparatul slavei.
10. Cine este acesta Imparatul slavei ? Domnul puterilor, Acesta
este Imparatul slavei.

PSALMUL 115

1. Crezut-am, pentru aceea am grait, iar eu m-am smerit foarte.


2. Eu am zis intru uimirea mea : " Tot omul este mincinos ! ".
3. Ce voi rasplati Domnului pentru toate catemi-a dat mie ?
4. Paharul mantuirii voi lua si numele Domnului voi chema.
5. Fagaduintele mele le voi plini Domnului, inaintea a tot
poporului Sau.
6. Scumpa este inaintea Domnului moarttea cuviosilor Lui.
7. O, Doamne, eu sunt robul tau, eu sunt robul Tau si fiul roabei
Tale; rupt-ai legaturile mele.
8. Tie-Ti voi aduce jertfa de lauda si numele Domnului voi
chema.
9. Fagaduintele mele le voi plini Domnului, inaintea a tot
poporului Lui.
10. In curtile casei Domnului, in mijlocul tau, Ierusalime.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in


vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru


Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie, Dumnezeul nostru

si trei metanii.

Si aceste tropare :
Faradelegile mele trece-le cu vederea, Doamne, Cel ce Te-ai
nascut din Fecioara si curateste inima mea, facand-o biserica a
preacuratului Tau Trup si Sange si nu ma lepada pe mine de la
Fata Ta, Cel ce ai nemasurata mare mila.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Spre impartasirea Sfintelor Tale Taine cum voi indrazni eu,


nevrednicul ? Ca de voi cuteza sa ma apropii de Tine, laolalta cu
cei vrednici, haina ma vadeste ca nu este de cina si osanda voi
pricinui preapacatosului meu suflet; ci curateste, Doamne,
necuratia sufletului meusi ma mantuieste, ca un iubitor de
oameni.

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Mare este multimea pacatelor mele, Nascatoare de Dumnezeu,


Curata, la tine alerg, avand trebuinta de mantuire. Cerceteaza
neputinciosul meu suflet si te roaga Fiului tau si Dumnezeului
nostru sa-mi daruiasca iertare de relelece am facut, ceea ce esti
una binecuvantata.

Apoi, Doamne miluieste ( de 40 de ori ) si metanii cate vom


putea. Dupa aceasta, zicand aceste stihuri, sa fim cu luarea
minte spre indreptarea noastra.

Trupul Stapanului vrand sa-L primesti spre hrana,


Fii cu frica sa nu te arzi, ca foc este;
Sangele Lui vrand sa-L bei spre Impartasire,
mergi si cu cei ce te-au mahnit te impaca,
Si asa indrazneste de ia hrana sfanta.
Vrand sa te Impartasesti cu Jertfa de Taina,
Cu al Stapanului Trup facator de viata;
Intru acest chip te roaga cu cutremur :

RUGACIUNEA INTAIA

( a Sfantului Vasile cel Mare )

Stapane Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce


esti izvorul vietii si al nemuririi, Facatorul a toata faptura vazuta
si nevazuta, Fiul Tatalui celui fara de inceput, Cel ce esti
impreuna-vesnic cu Dansul si impreuna fara de inceput, Care
pentru multa bunatate, in zilele cele din urma ai purtat Trup si
Te-ai rastignit, si Te-ai jertfit pentru noi cei nemultumitori si
nerecunoscatori si cu sangele Tau ai innoit firea noastra cea
stricata prin pacat, Insuti Imparate, Cel ce esti fara de moarte,
primeste si pocainta mea, a pacatosului, si pleaca urechea Ta
catre mine si asculta graiurile mele, ca am gresit, Doamne;
gresit-am la cer si inaintea Ta si nu sunt vrednic a cauta spre
inaltimea slavei Tale. Ca am maniat bunatatea Ta, calcand
invataturile Tale si neascultand poruncile Tale. Ci Tu, Doamne,
fara rautate fiind, indelung rabdator si mult-milostiv, nu m-ai
dat pe mine sa pier cu faradelegile mele, in tot chipul asteptand
intoarcerea mea. Ca Tu ai zis, Iubitorule de oameni, prin
proorocul Tau : " Cu vrere nu voiesc moartea pacatosului, ci sa
se intoarca si sa fie viu ". Ca nu vrei, Stapane, sa pierzi faptura
mainilor Tale, nici nu voiesti pierderea oamenilor, " ci vrei ca toti
sa se mantuiasca si la cunostinta adevarului sa vina ". Pentru
aceasta si eu, desi sunt nevrednic cerului si pamantului si
acestei vieti trecatoare, pentru ca m-am supus cu totul pacatului
si m-am facut rob dezmierdarilor si am necinstit chipul Tau, dar
fiind faptura si zidirea Ta, nu deznadajduiesc de a mea mantuire,
eu ticalosul. Ci nadajduind in milostivirea Ta cea fara de margini,
vin catre Tine : primeste-ma deci si pe mine, Iubitorule de
oameni Hristoase, ca pe desfranata si ca pe talharul, ca pe
vamesul si ca pe fiul cel pierdut, si ridica sarcina grea a
pacatelor mele, Cel ce ridici pacatul lumii si tamaduiesti
neputintele oamenilor; Cel ce chemi la tine pe cei osteniti si
impovarati si le dai odihna; Cel ce n-ai venit sa chemi la pocainta
pe cei drepti, ci pe cei pacatosi, si ma curateste de toata
necuratenia trupului si a sufletului. Invata-ma sa savarsesc
sfintenie intru frica Ta, ca, intru curata marturisirea cugetului
meu primind particica sfintelor Tale Taine, sa ma unesc cu
Sfantul Tau Trup si Sange, si sa Te am pe Tine locuind si
petrecand intru mine impreuna cu Tatal si cu Sfantul Duh. Asa,
Doamne, Iisuse Hristose, Dumnezeul meu, sa nu-mi fie mie spre
osanda impartasirea preacuratelor si de viata facatoarelor Tale
Taine, nici sa ajung neputincios cu sufletul si cu trupul,
impartasindu-ma cu nevrednicie; ci da-mi, pana la suflarea mea
cea mai de pe urma, fara de osanda sa primesc particica
Sfintelor Tale taine, spre impartasirea cu Duhul Sfant, ca
merinde pentru viata de veci si raspuns bineprimit, la
infricosatorul Tau scaun de judecata, ca si eu, dimpreuna cu toti
alesii Tai, sa fiu partas bunatatilor Tale celor nestricacioase, pe
care le-ai gatit Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, intru care
esti preaslavit in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA A DOUA

( a Sfantului Ioan Gura de Aur )

Doamne, Dumnezeul meu, stiu ca nu sunt vrednic, nici in stare


ca sa intri sub acoperamantul casei sufletului meu, pentru ca
este cu totul pustiu si surpat si nu afli in mine loc potrivit ca sa-
ti pleci capul. Ci, precum din inaltime Te-ai plecat pentru noi,
pleaca-Te si acum spre smerenia mea. Si precum ai binevoit a Te
culca in pestera si in ieslea necuvantatoarelor, asa binevoieste a
intra si in ieslea necuvantatorului meu suflet, si in intinatul meu
trup. Si precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra si a cina
impreuna cu pacatosii in casa lui Simon cel lepros, asa
binevoieste a intra si in casa smeritului, leprosului si pacatosului
meu suflet. Si precum n-ai indepartat pe desfranata cea
pacatoasa, cea asemenea mie, care a venit si s-a atins de Tine,
asa Te milostiveste si de mine, pacatosul, care vin si ma ating de
Tine. Si precum nu Te-ai scarbit de intinata si necurata ei gura,
ce Te-a sarutat, asa nu te scarbi nici de intinata si mai necurata
mea gura, nici de buzele mele cele necurate si pangarite, si de
limba mea cea cu totul necurata. Ci sa-mi fie mie carbunele
preasfantului Tau Trup si al scumpului Tau Sange spre sfintire si
spre luminare, spre insanatosirea smeritului meu suflet si trup,
spre usurarea greutatii greselilor mele celor multe, spre paza de
toata lucrarea diavoleasca, spre indepartarea si mutarea raului
si vicleanului meu obicei, spre omorarea patimilor, spre plinirea
poruncilor Tale, spre adaugirea dumnezeiescului Tau har si spre
dobandirea imparatiei Tale. Ca nu vin la Tine ca un nepasator,
Hristoase, Dumnezeule, ci increzandu-ma in bunatatea Ta cea
nespusa si ca nu cumva ramanand departe prea multa vreme de
impartasirea Ta, sa fiu prins de lupul cel intelegator. Pentru
aceasta ma rog Tie, Cel ce singur esti sfant, Stapane : sfinteste-
mi sufletul si trupul, mintea si inima, rarunchii si maruntaiele,
innoieste-ma tot si inradacineaza frica Ta intru madularele mele
si sfintenia Ta fa-o nestearsa de la mine. Si-mi fii mie ajutator si
folositor, indreptand in pace viata mea, si invrednicindu-ma a
sta dea dreapta Ta, cu sfintii Tai, pentru rugaciunile si mijlocirile
Preacuratei Maicii tale si ale slujitorilor tai celor fara de ttrup,
ale preacuratelor puteri, si pentru ale tuturor sfintilor, care din
veac au bineplacut Tie. Amin.
RUGACIUNEA A TREIA

( a Sfantului Simeon Metafrastul )

Doamne, Cel ce singur esti curat si fara stricaciune, Care pentru


nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toata firea noastra
din curatele si feciorestile sangiuri ale celei ce Te-a nascut pe
Tine mai presus de fire, cu venirea dumnezeiescului Duh si cu
bunavoirea Tatalui celui de-a pururea vesnic, Hristoase Iisuse,
intelepciunea lui Dumnezeu, pacea si puterea; Cel ce ai primit cu
trupul Tau patimile cele de viata facatoare si mantuitoare :
crucea, piroanele, sulita, moarte, omoara-mi patimile cele
trupesti, care imi strica sufletul. Cel ce cu ingroparea Ta ai
pradat imparatia iadului, ingroapa-mi sfaturile mele cele viclene,
prin ganduri bune si risipeste duhurile cele viclene. Cel ce cu
Invierea Ta cea de a treia zi si de viata purtatoare ai ridicat pe
stramosul cel cazut, ridica-ma si pe mine, cel ce am alunecat in
pacat, punandu-mi inainte lacrimi de pocainta. Cel ce cu
preaslavita inaltarea Ta la cer ai indumnezeit trupul pe care l-ai
luat si l-ai cinstit cu sederea de-a dreapta Tatalui ,
invredniceste-ma prin impartasirea Sfintelor Tale Taine sa
dobandesc partea cea de-a dreapta a celor mantuiti. Cel ce prin
pogorarea mangaietorului Duh ai facut vase cinstite pe sfintii Tai
ucenici, arata-ma si pe mine a fi locas al venirii Lui. Cel ce vei
veni iarasi sa judeci toata lumea intru dreptate, binevoieste sa
Te intampin si eu pe nori, pe Tine Judecatorul si Facatorul meu,
impreuna cu toti Sfintii Tai, ca neincetat sa Te slavesc si sa Te
laud pe Tine, impreuna cu Parintele Tau cel fara de inceput si cu
Preasfantul si bunul si de viata facatorul Tau Duh, acum si
pururea si in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA A PATRA

( a Sfantului Simeon Metafrastul )

Precum voi sta inaintea infricosatorului si nefatarnicului Tau


scaun de judecata, Hristoase Dumnezeule, primind intrebare si
dand raspuns de relele ce am facut, asa si astazi, mai inainte de
a sosi ziua osandirii mele, stand la Sfantul Tau altar, inaintea Ta
si inaintea infricosatorilor si sfintilor Tai ingeri, fiind induplecat
de marturia cugetului, pun inainte faptele mele cele rele si
faradelegile, dandu-le pe fata si vadindu-le. Ci vezi Doamne,
smerenia mea si-mi iarta toate pacatele mele; vezi ca s-au
inmultit mai mult decat perii capului meu faradelegile mele. Caci
ce rau n-am savarsit ? Ce pacat n-am facut ? Ce rau nu mi-am
inchipuit in sufletul meu ? Ca iata si cu faptele am facut
desfranare si preadesfranare, mandrie, trufie, batjocura, hula,
vorba desarta, infierbantare la ras, betie, lacomie a pantecelui,
mancare peste masura, rautate, pizma, iubire de argint, iubire
de avutie, camatarie, iubire de mine insumi, iubire de marire,
hrapire, nedreptate, agonisire de rusine, invidie, graire de rau,
faradelege; toate simturile si toate madularele mi le-am intinat
si le-am stricat si de nici o treaba le-am facut, ajungand cu totul
salas diavolului. Si stiu, Doamne, ca faradelegile mele au
covarsit capul meu, dar multimea indurarilor Tale este
neasemanata, si mila bunatatii Tale cea fara de rautate este
nespusa si nu este nici un pacat care sa biruiasca iubirea Ta de
oameni. Pentru aceasta preaminunate Imparate, fara de rautate
Doamne, ,fa minunate milele tale spre mine pacatosul; arata-mi
puterea bunatatii Tale, arata-mi taria milostivirii Tale celei
indurate si me primeste pe mine pacatosul, cel ce ma intorc,
primeste-ma cum ai primit pe fiul cel pierdut, pe talharul si pe
desfranata. Primeste-ma pe mine cel ce peste masura Ti-am
gresit si cu cuvantul, si cu lucrul si cu pofta cea fara de cale si cu
gandul cel dobitocesc. Si precum ai primit pe cei ce au venit in al
unsprezecelea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, asa ma
primeste si pe mine, pacatosul; ca mult am gresit si m-am
spurcat si am scarbit Duhul Tau cel Sfant si am maniat
milostivirea Ta cea uibitoare de oameni, cu lucrul, cu cuvantul si
cu gandul, noaptea sau ziua, pe fata si intr-ascuns, cu voie si
fara de voie.
Si stiu ca vei pune inaintea mea pacatele mele in acelasi chip in
care le-am facut si ma vei intreba de cele ce cu stiinta, fara de
iertare, am gresit. Ci Doamne, nu cu judecata Ta cea dreapta,
nici cu mania ta sa ma mustri pe mine si nici cu urgia Ta sa ma
pedepsesti. Miluieste-ma, Doamne, ca nu sunt numai
neputincios, ci si zidirea Ta sunt. Ca Tu Doamne, ai intarit peste
mine frica Ta, dar eu am facut rautate inaintea Ta. Tie unuia am
gresit; dar Te rog sa nu intri la judecata cu robul Tau. Ca de vei
cauta la faradelegi, Doamne, Doamne, cine va putea sta inaintea
Ta. Ca eu sunt adancul pacatului si nu sunt vrednic, nici in stare
a cauta si a privi la inaltimea cerului, din pricina multimii
pacatelor mele, celor fara de numar; ca toate lucrurile rele,
inchipuirile si mestesugirile diavolesti, toata rautatea iadului,
indemnurile spre pacat, dezmierdarile si alte patimi nenumarate
n-au lipsit de la mine. Caci, cu ce fel de pacate nu m-am stricat ?
De care rele n-am fost prins ? Tot pacatul l-am facut, toata
desfatarea neiertata am lasat sa intre in sufletul meu. Netrebnic
m-am facut inaintea Ta, Dumnezeul meu, si inaintea oamenilor.
Cine ma va ridica pe miine, cel ce am cazut intru atatea pacate
rele ? Doamne, Dumnezeul meu, de mai este pentru mine
nadejde de mantuire, de biruieste iubirea Ta de oameni
multimea faradelegilor mele, fii mie Mantuitor si dupa indurarile
si milele Tale slabeste, lasa, iarta-mi toate cate am gresit Tie; ca
s-a umplut de multe rele sufletul meu si nu aflu intru mine
nadejde de mantuire. Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare
mila Ta si sa nu-mi rasplatesti mie dupa faptele mele, ci
intoarce-ma, sprijineste-ma, izbaveste sufletul meu de relele ce
au crescut intr-ansul si de agonisirile lui cele cumplite.
Miluieste-ma pentru mila Ta, ca unde s-a inmultit pacatul sa
prisoseasca harul Tau, si sa Te laud si sa Te slavesc in toate
zilele vietii mele. Ca Tu esti Dumnezeul celor ce gresesc si Tie
slava inaltam, impreuna si Parintelui Tau celui fara de inceput si
Preasfantului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA A CINCEA

( a Sfantului Ioan Damaschin )

Stapane, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce


singur ai putere a ierta pacatele oamenilor, ca un bun si iubitor
de oameni, treci cu vederea toate greselile mele cele cu stiinta
si cu nestiinta, si ma invredniceste sa ma impartasesc, fara de
osanda, cu dumnezeiestile, preaslavitele, preacuratele si de
viata facatoarele Tale Taine, nu spre osanda, nici spre adaugirea
pacatelor, ci spre curatie si sfintire si spre dobandirea vietii si
imparatiei ce va sa fie, spre zid si ajutor, spre izgonirea celor
potrivnici si spre pierderea greselilor mele celor multe; ca Tu
esti Dumnezeul milei si al indurarilor si al iubirii de oameni si Tie
slava inaltam, impreuna si Tatalui si Duhului Sfant, acum si
pururea si in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA A SASEA

( a Sfantului Vasile cel Mare )

Stiu, Doamne, caci cu nevrednicie ma impartasesc cu


preacuratul Tau Trup si cu scump Sangele Tau, si vinovat sunt, si
osanda mie insumi mananc si beau, neputandu-mi da seama,
precum se cuvine, de Trupul si Sangele Tau, Hristoase,
Dumnezeul meu. Ci indraznind spre indurarile Tale, ma apropii
de Tine, Cel ce ai zis : " Cel ce mananca Trupul Meu, si bea
Sangele Meu, intru Mine ramane si Eu intru dansul ". Deci,
milostiveste-Te, Doamne, si nu ma pedepsi pe mine pacatosul, ci
fa cu mine dupa mila Ta. Si sa-mi fie mie Sfintele Tale Taine spre
tamaduire si curatire, spre luminare si paza, spre mantuirea si
sfintirea sufletului si a trupului, spre izgonirea a toata nalucirea,
a faptei rele si a lucrarii diavolesti, care se lucreaza cu gandul
intru madularele mele, spre indraznirea si dragostea cea catre
Tine, spre indreptarea si intarirea vietii, spre inmultirea faptei
celei bune si a desavarsirii, spre plinirea poruncilor si spre
impartasirea cu Sfantul Duh, ca merinde pentru viata de veci si
spre raspuns bineprimit la infricosatorul Tau scaun de judecata,
iar nu spre certare, sau spre osanda.

RUGACIUNEA A SAPTEA

( a Sfantului Simeon Noul Teolog )

Din buze spurcate, din inima pangarita, din limba necurata, din
suflet spurcat, primeste-mi rugaciunea, Hristoase al meu, si
neinlaturandu-mi nici cuvintele, nici obisnuintele, nici
nerusinarea, da-mi voie a grai cu indrazneala cele ce voiesc,
Hristoase al meu, si mai vartos ma si invata ce mi se cuvine a
face si a grai. Gresit-am mai mult decat desfranata, care afland
unde salasluiesti, cumparand mir, cu indrazneala a venit sa unga
picioarele Tale, ale Stapanului meu Hristos si Dumnezeului meu.
Cum pe aceea, apropiindu-se din inima, n-ai lepadat-o, nici de
mine nu Te scarbi, Cuvinte, ci da-mi sa tin si sa sarut picioarele
Tale si cu izvor de lacrimi, ca si cu niste mir de mult pret, cu
indrazneala sa le ung. Spala-ma cu lacrimile mele, curateste-ma
cu ele, Cuvinte. Iarta-mi greselile si imi da indreptare ... Stii
multimea rautatilor mele, stii si bubele mele si ranile mi le vezi
dar si credinta mi-o stii, vointa mi-o vezi si suspinele mi le auzi.
Nu se ascunde ineintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, Facatorul
si Izbavitorul meu, nici picatura de lacrimi, nici din picatura vreo
parte. Cele inca nesavarsite de mine le-au cunoscut ochii Tai si
in cartea Ta se afla scrise si inca cele nefacute de mine. Vezi
smerenia mea, vezi-mi osteneala cata este si toate pacatele mi
le iarta, Dumnezeule a toate, incat, cu inima curata, cu gandul
infricosat si cu sufletul smerit sa ma impartasesc cu Tainele Tale
cele preacurate si preasfinte, cu care se indumnezeieste si se
face viu tot cel ce mananca si bea din ele cu inima curata, ca Tu
ai zis, Stapanul meu : " Tot cel ce mananca Trupul Meu si bea
Sangele Meu, intru Mine ramane si Eu intru dansul ". Cu totul
adevarat este cuvantul Stapanului si Dumnezeului meu, ca cel ce
se impartaseste cu Darurile cele dumnezeiesti si
indumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel
ce esti din Lumina cea cu trei straluciri, Care lumineaza lumea.
Deci, pentru ca sa nu raman singur, fara de Tine, Datatorule de
viata, suflarea mea, viata mea, bucuria mea, mantuirea lumii,
pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi si
cu sufletul umilit. Ma rog sa iau izbavirea de greselile mele si sa
ma impartasesc fara de osanda cu Tainele Tale cele datatoare de
viata si fara de prihana, ca sa ramai precum ai zis, cu mine, cel
de trei ori ticalos, ca sa nu ma rapeasca cu viclesug inselatorul,
aflandu-ma departat de harul Tau, si inselandu-ma sa ma
indeparteze si de indumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru
aceasta cad inaintea Ta si cu caldura strig catre Tine : Precum
pe fiul cel pierdut si pe desfranata, care au venit la Tine, i-ai
primit, asa ma primeste si pe mine, desfranatul si spurcatul,
Milostive, care cu suflet umilit vin acum la Tine. Stiu,
Mantuitorule, ca altul ca mine n-a gresit Tie, nici a facut faptele
pe care le-am facut eu. Dar si aceasta stiu, ca marimea greselilor
mele si multimea pacatelor mele nu covarsesc rabdarea cea
multa a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea inalta;
ci pe cei ce fierbinte se pocaiesc, cu mila indurarii ii curatesti si
ii luminezi si cu lumina ii unesti, partasi Dumnezeiririi Tale
facandu-i fara pizmuire, si lucru strain de gandurile ingeresti si
omenesti vorbesti cu ei, de multe ori, ca si cu niste prieteni ai
Tai adevarati. Acestea ma fac indraznet, acestea imi dau aripi,
Hristoase al meu, si punandu-mi nadejdea in multele Tale
binefaceri fata de noi, bucurandu-ma si cutremurandu-ma, cu
focul ma impartasesc, iarba uscata fiind eu, si - straina minune -
ma racoresc nears, ca rugul de demult, care, aprins fiind, nu se
mistuia. Pentru aceasta, cu gand multumitor si cu multumitoare
inima, cu multumitoare madulare ale sufletului si ale trupului
meu ma inchin si Te maresc si Te preaslavesc pe Tine,
Dumnezeul meu, Cel ce cu adevarat esti binecuvantat, acum si in
veci. Amin.

RUGACIUNEA A OPTA

( a Sfantului Ioan Gura de Aur )


Dumnezeule, slabeste, lasa, iarta-mi toate greselile cate Ti-am
gresit Tie, sau cu cuvantul, sau cu lucrul, sau cu gandul, cu voie
sau fara de voie, cu stiinta sau cu nestiinta, toate mi le iarta ca
un bun si de oameni iubitor. Si pentru rugaciunile Preacuratei
Maicii Tale, ale slujitorilor Tai ingeri, ale sfintelor puteri si ale
tuturor sfintilor care au bineplacut Tie in veac, binevoieste ca
fara osanda sa primesc sfantul si preacuratul Tau Trup si sfantul
Tau Sange spre tamaduirea sufletului si a trupului si spre
curatirea gandurilor mele celor rele. Ca a Ta este imparatia si
puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si
pururea si in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA A NOUA

( a Sfantului Ioan Gura de Aur )

Nu sunt vrednic, Stapane Doamne, sa intri sub acoperamantul


sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei
sa locuiesti intru mine, indraznind ma apropii. Porunceste-mi, si
voi deschide usile pe care Tu Insuti le-ai zidit si intra cu iubirea
Ta de oameni, pe care pururea o ai. Intra si lumineaza cugetul
meu cel intunecat. Si cred ca aceasta vei face, ca n-ai indepartat
pe desfranata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vamesul
care s-a pocait nu l-ai alungat, nici pe talharul care a cunoscut
imparatia Ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a
pocait nu l-ai lasat cum era; ci pe toti care au venit la Tine cu
pocainta i-ai randuit in ceata prietenilor Tai, Cel ce singur esti
binecuvantat totdeauna, acum si in vecii nesfarsiti. Amin.

RUGACIUNEA A ZECEA

( a Sfantului Ioan Gura de Aur )

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slabeste, lasa,


milostiveste-Te si-mi iarta mie pacatosului, netrebnicului si
nevrednicului robului Tau caderile in pacat, smintelile si
greselile mele toate cate am pacatuit fata de Tine, din tineretile
mele pana in ziua si in ceasul de acum, fie cu stiinta, fie din
nestiinta, cu cuvantul sau cu fapta, sau cu gandul, sau cu
cugetul cu deprinderile si cu toate simturile mele. Si, pentru
rugaciunile celei ce fara de prihana Te-a nascut pe Tine, ale
Preacuratei si pururea Fecioarei Maria, Maicii tale, singura
nadejde neinfruntata, ocrotitoare si izbavitoare a mea,
invredniceste-ma fara de osanda sa ma impartasesc cu
preacuratele, nemuritoarele, de viata facatoarele si
infricosatoarele Tale Taine, spre iertarea pacatelor si spre viata
de veci, spre sfintire, spre luminare, spre tarie, spre vindecare si
spre sanatate sufletului si a trupului si spre stergerea si
pierderea cu totul a cugetelor, a gandurilor si a deprinderilor
mele celor rele, si a nalucirilor de noapte ale duhurilor celor
viclene si intunecate. Ca a Ta este imparatia si puterea, slava,
cinstea si inchinaciunea, impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant,
acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA A UNSPREZECEA

( a Sfantului Ioan Damaschin )

Inaintea usilor casei Tale stau si de gandurile cele rele nu ma


departez. Ci Tu, Hristoase Dumnezeule, Care ai indreptat pe
vamesul si ai miluit pe cananeeanca si ai deschis talharului usile
raiului, deschide-mi si mie indurarile iubirii Tale de oameni si ma
primeste pe mine, cel ce vin si ma ating de Tine, ca pe
desfranata si pe cea cu scurgerea de sange. Ca aceasta
atingandu-se de marginea hainei Tale, prea lesne a luat
tamaduire, iar aceea, cuprinzand preacuratele Tale picioare, a
dobandit dezlegare de pacate. Iar eu, ticalosul, intreg Trupul Tau
cutezand a-L primi, sa nu fiu ars, ci ma primeste ca si pe
dansele, si-mi lumineaza simtirile cele sufletesti, arzand
nelegiuirile pacatelor mele, pentru rugaciunile celei ce fara de
samanta Te-a nascut pe Tine, si ale puterilor ceresti, ca
binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA A DOUASPREZECEA

( a Sfantului Ioan Gura de Aur )

Cred Doamne si marturisesc, ca Tu esti cu adevarat Hristos, Fiul


lui Dumnezeu Celui viu, Care ai venit in lume sa mantuiesti pe
cei pacatosi dintre care cel dintai sunt eu. Inca cred ca acesta
este insusi preacurat Trupul Tau si acesta este insusi scump
Sangele Tau. Deci ma rog Tie : Miluieste-ma si-mi iarta greselile
mele cele de voie si cele fara de voie, cele cu cuvantul sau cu
lucrul, cele cu stiinta si cu nestiinta si ma invredniceste fara de
osanda sa ma impartasesc cu preacuratele Tale taine, spre
iertarea pacatelor mele si spre viata de veci. Amin.
Deci, mergand sa te impartasesti, sa zici in taina acceste stihuri
ale lui Metafrast :

Iata ma apropii de Sfanta Impartasire


Si impartasindu-ma, Doamne, sa nu ma arzi.
Ca Tu esti foc, si arzi pe cei nevrednici,
Ci, curateste-ma de toata-ntinarea.
Apoi :

Cinei Tale celei de taina, Fiul lui Dumnezeu, astazi, partas ma


primeste, ca nu voi spune vrajmasilor Tai taina Ta, nici sarutare
Iti voi da ca Iuda; ci ca talharul marturisindu-ma strig Tie :
Pomeneste-ma, Doamne, intru imparatia Ta.

Dupa aceea, stihurile acestea :

Sangele Cel indumnezeitor, privind, te spaimanteaza, omule,


Ca foc este si arde pe cei nevrednici.
Dumnezeiescul Trup ma indumnezeieste si ma hraneste,
Imi indumnezeieste sufletul, si-mi hraneste minunat mintea .

Apoi aceste tropare :

Indulcitu-m-ai cu dorul Tau, Hristoase, si m-ai schimbat cu


dumnezeiasca Ta dragoste : ci arde cu focul cel fara de materie
pacatele mele si ma invredniceste a ma satura de desfatarea
care este intru Tine, ca de amandoua veselindu-ma, sa slavesc,
Bunule, venirea Ta.

Intru stralucirile sfintilor Tai, cum voi intra eu, nevrednicul ? Ca


de voi indrazni sa intru in camara, haina ma vadeste ca nu este
de nunta, si voi fi legat si lepadat de ingeri. Ci curateste,
Doamne, intinaciunea sufletului meu si ma mantuieste, ca un
iubitor de oameni.

Dupa aceasta, se zice aceasta :

RUGACIUNE

Stapane, Iubitorule de oameni, Doamne Iisuse Hristoase,


Dumnezeul meu, sa nu-mi fie mie spre osanda Sfintele acestea,
pentru ca sunt nevrednic, ci spre curatirea si sfintirea sufletului
si a trupului si spre arvunirea vietii si a imparatiei ce va sa vie. "
Iar mie bine-mi este a ma lipi de Dumnezeu si a pune in Domnul
nadejdea mantuirii mele ".

Apoi :

Cinei Tale celei de taina, Fiul lui Dumnezeu, astazi, partas ma


primeste, ca nu voi spune vrajmasilor Tai taina Ta, nici sarutare
Iti voi da ca Iuda; ci ca talharul marturisindu-ma strig Tie :
Pomeneste-ma, Doamne, intru imparatia Ta.

___________________________________________________

HOME Sponsorul
proiectului:
Biserica.org
RUGACIUNILE DE MULTUMIRE DE DUPA IMPARTASIREA CU
DUMNEZEIESTILE TAINE

Stihuri de indemn :

Dupa ce vei primi impartasirea sfanta


A facatoarelor de viata Daruri,
Lauda adu si multumire mare
Si cu caldura Domnului te roaga :
Slava Tie, Doamne, Slava Tie, Doamne,
Slava Tie, Dumnezeului nostru !

Apoi graieste urmatoarele rugaciuni :

RUGACIUNEA MARELUI VASILE

Multumesc Tie, Doamne, Dumnezeul meu, ca nu m-ai lepadat pe


mine pacatosul, ci partas a fi Sfintelor Tale Taine m-ai
invrednicit. Multumesc Tie ca pe mine, nevrednicul, a ma
impartasi cu preacuratele Tale daruri m-ai invrednicit. Ci,
Stapane, iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit si ai
inviat si ai daruit noua acceste infricosatoare si de viata
facatoare Taine, spre binefacerea si sfintirea sufletelor si a
trupurilor noastre, da sa-mi fie si mie acestea spre tamaduirea
sufletului si a trupului, spre izgonirea a tot potrivnicul, spre
luminarea ochilor inimii mele, spre impacarea sufletestilor mele
puteri, spre credinta neinfruntata, spre dragoste nefatarnica,
spre desavarsirea intelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre
adaogirea dumnezeiescului Tau har si dobandirea imparatiei
Tale. Ca intru sfintenia Ta cu acestea fiind pazit, sa pomenesc
harul Tau pururea si sa nu mai viez mie, ci Tie, Stapanului si
Binefacatorului nostru. Si asa, iesind dintru aceasta viata intru
nadejdea vietii celei vesnice, sa ajung la odihna cea de-a
pururea, unde este glasul cel neincetat al celor ce Te lauda si
dulceata cea fara de sfarsit a celor ce vad frumusetea cea
nespusa a fetei Tale. Ca Tu esti dorirea cea adevarata si veselia
cea nespusa a celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru,
si pe Tine Te lauda toata faptura in veci. Amin.

ALTA RUGACIUNE A MARELUI VASILE

Stapane, Hristoase Dumnezeule, Imparatul veacurilor si


Facatorul tutror, multumesc Tie pentru toate bunatatile cate mi-
ai dat mie si pentru impartasirea cu preacuratele si de viata
facatoarele Tale taine. Deci ma rog Tie, Bunule si Iubitorule de
oameni, pazeste-ma sub acoperamantul Tau si sub umbra
aripilor Tale, si-mi daruieste pana la suflarea cea mai de pe urma
cu cuget curat si cu vrednicie sa ma impartasesc cu Sfintele Tale
Taine, spre iertarea pacatelor si spre viata de veci. Ca Tu esti
Painea vietii, Izvorul sfintirii, Datatorul bunatatilor si Tie slava
inaltam, impreuna si Parintelui si Sfantului Duh, acum si pururea
si in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNEA SFANTULUI SIMEON METAFRAST

Cel ce de bunavoie mi-ai dat mie spre hrana Trupul Tau, foc
fiind, care arde pe cei nevrednici, sa nu ma arzi pe mine,
Facatorul meu, ci mai vartos intra in alcatuirea madularelor mele
si intru toate incheieturile, in rarunchi si in inima si arde spinii
tuturor pacatelor mele, curateste-mi sufletul, sfinteste-mi
gandurile si oasele, numarul deplin al celor cinci simturi il
lumineaza, peste tot ma acopera cu frica Ta, pururea ma
acopere si ma apara si ma pazeste de tot lucrul si cuvantul
pierzator de suflet; curateste-ma, spala-ma si ma indrepteaza,
intelepteste-ma si ma lumineaza, arata-ma locas numai al
Duhului Tau si sa nu mai fiu lacas pacatului, ci Tie, casa, prin
primirea Impartasaniei. Ca de foc sa fuga de mine tot lucrul rau,
toata patima. Rugatori aduc pentru mine pe toti sfintii, pe mai-
marii cetelor celor fara de trup, pe Inaintemergatorul Tau, pe
inteleptii Apostoli si cu acestia si pe Preacinstita si Preacurata
Maica Ta, ale caror rugaciuni primeste-le, Milostive Hristoase al
meu, si pe mine, slujitorul Tau, fiu al luminii ma fa, ca Tu Insuti
esti, Bunule, sfintirea si luminarea sufletelor noastre si tie dupa
cuviinta, ca unui Dumnezeu si Stapan, toti slava Iti inaltam in
toate zilele. Amin.

RUGACIUNEA SFANTULUI CHIRIL AL ALEXANDRIEI

Trupul Tau cel sfant, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu,


sa-mi fie mie spre viata de veci, si Sangele Tau cel scump, spre
iertarea pacatelor. Si sa-mi fie mie Impartasania aceasta spre
bucurie, spre sanatate si spre veselie. Si la infricosatoarea si a
doua venire a Ta, invredniceste-ma pe mine pacatosul sa stau
de-a dreapta slavei Tale, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii
Tale si ale tuturor sfintilor Tai. Amin.

RUGACIUNE CATRE PREASFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU

Preasfanta Stapana, Nascatoare de Dumnezeu, care esti lumina


intunecatului meu suflet, nadejdea, mangaierea, acoperamantul,
scaparea si bucuria mea, multumesc tie, ca m-ai invrednicit pe
mine, nevrednicul, sa fiu partas preacuratului Trup si scumpului
Sange al Fiului tau. Ci tu, care ai nascut Lumina cea adevarata,
lumineaza-mi ochii cei intelegatori ai inimii. Ceea ce ai nascut
Izvorul nemuririi, inviaza-ma pe mine, cel omorat de pacat. Ceea
ce esti Maica iubitoare de milostivire a Dumnzeului cel milostiv,
miluieste-ma si da umilinta si zdrobire inimii mele si smerenie
gandurilor mele si ridicare din robia cugetelor mele. Si ma
invredniceste pana la sfarsitul vietii fara de osanda sa primesc
sfintirea preacuratelor Taine, spre tamaduirea sufletului si a
trupului. Si-mi da, Stapana, lacrimi de pocainta si de marturisire,
ca sa te laud si sa te maresc pe tine in toate zilele vietii mele, ca
binecuvantata si preamarita esti in veci. Amin.

Apoi :
Acum libereaza pe robul Tau, Stapane, dupa cuvantul Tau, in
pace, ca vazura ochii mei mantuirea Ta, pe care ai gatit-o
inaintea fetei tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea
neamurilor si slava poporului Tau Israil.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-


ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-
ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-
ne pe noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in


vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste


pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte,
cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in


vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie


imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea
noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua
gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne
duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de


Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica
Dumnezeului nostru.
Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai marita fara de
asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-
Cuvantul L-ai nascut, pe tine cea cu adevarat Nascatoare de
Dumnezeu te marim.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale


Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

___________________________________________________

HOME Sponsorul
proiectului:
Biserica.org
ACATISTUL MANTUITORULUI NOSTRU ACATISTUL MANTUITORULUI NOSTRU
IISUS HRISTOS
IISUS HRISTOS
Rugaciunile incepatoare : Rugaciunile incepatoare :
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea


esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino
si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si
mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe


noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe
noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe
noi !

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii


vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele


noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca
neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii


vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia
Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre
fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si
noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste
de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor


Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Amin.
Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca, nepricepandu-ne
_________________________________________________________________________
____

HOME

Top of Form Top of Form

Search "Biserica.org": Thank-you visitor #:


Bottom of Form

Search "Biserica.org": Thank-you visitor #:


Bottom of Form
_________________________________________________________________________
____

HOME

Top of Form Top of Form

Search "Biserica.org": Thank-you visitor #:

Bottom of Form

Search "Biserica.org": Thank-you visitor #:

Bottom of Form
_________________________________________________________________________
____

HOME

Top of Form Top of Form

Search "Biserica.org": Thank-you visitor #:

Bottom of Form

Search "Biserica.org": Thank-you visitor #:

Bottom of Form
_________________________________________________________________________
____

HOME
Top
of
Form

Sear
ch
Top of Form "Bis
eric
a.or
g":
Search "Biserica.org": Thank-you visitor #: Tha
nk-
Bottom of Form
you
visit
or #:

Botto
m of
Form
PARACLISUL PREA-SFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
Facere a lui Teostirict Monahul; după alţii, a lui Teofan

Acest paraclis se cântă la întristarea sufletului şi la vreme de


nevoie.

Preotul face începutul obişnuit: Binecuvântat este Dumnezeul


nostru..., împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfânta
Treime..., Tatăl nostru..., Că a Ta este împărăţia..., Doamne
miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum..., Veniţi să ne închinăm (de
3 ori)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru


credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i
drept înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în
picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din
veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul
meu.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la
toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ
însetoşat.
7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce
fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în
mormânt.
8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-
mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău
cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei
ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul... (de 3 ori)

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi


păcătoşii şi smeriţii şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul
sufletului: stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbeşte că
pierim sub mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că
pe tine singură nădejde te-am câştigat (de două ori).

Slavă... Şi acum...
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile
tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine
ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe
noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de tine, stăpână, că tu
izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50:

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta


2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă
curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea
este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept
eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut
maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale
înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele
cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele
şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la
mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă
întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la
Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul
mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda
Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se
zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea 1-a, glasul al 8-lea:

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând


israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I
cântăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi.

De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire; o,


Maică a Cuvmtului şi Fecioară, de rele şi de nevoi mântuieştemă.

Asupririle chinurilor mă tulbură şi de multe scârbe se umple


sufletul meu; alină-le, Fecioară cu liniştea Fiului şi Dumnezeului
tău, ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Slavă...

Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, te rog.


Fecioară, izbăveşte-mă din nevoi, că la tine scăpând acum îmi tind
şi sufletul şi gândul meu.

Şi acum...

Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul cercetării celei dumnezeieşti şi


purtării tale de grijă învredniceşte-mă tu, Maica lui Dumnezeu, ca
ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui bun.

Cântarea a 3-a:

Irmosul:

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit


Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea «Ta; că Tu eşti
marginea doririlor şi credincioşilor întărire, «Unule, iubitorule de
oameni».

Folositoare şi acoperământ vieţii mele te pun pe tine, Născătoare


de Dumnezeu Fecioară; tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea
ce eşti pricina bunătăţilor şi credincioşilor întărire una întru tot
lăudată.

Te rog, Fecioară, risipeşte-mi tulburarea sufletului şi viforul


scârbelor mele, că tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos
începătorul liniştei ai născut, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.

Slavă...

Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina


bunătăţilor, bogăţia facerii de bine izvorăşte-o tuturor, că toate le
poţi ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie, una
preacurată.

Şi acum...

F iind cuprins de neputinţe cumplite şi de chinurile bolilor, tu,


Fecioară ajută-mi; cer ajutorul tău Fecioară, că pe tine te ştiu
comoară de tămăduiri neâmpuţinată şi necheltuită, ceea ce eşti cu
totul fără de prihană.

Următoarele stihiri se zic după Cântarea a 3-a şi a 6-a:

Izbăveşte de nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toţi,


după Dumnezeu, la tine scăpăm, ca şi către un zid nestricat şi
folositor.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu,


spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea
sufletului meu.

Preotul zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule... la care


pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne miluieşte
(de 12 ori). Apoi preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de
oameni... şi îndată sedealna, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus căutând...

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii


scăpare, cu deadinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu,
stăpână: Vino degrab şi ne izbăveşte pe noi din nevoi, ceea ce eşti
singura grabnic folositoare.

Cântarea a 4-a:

Irmosul:

Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi


am preaslăvit Dumnezeirea Ta». T ulburarea patimilor mele si
viforul greşealelor mele alină-le, ceea ce ai născut pe Domnul
îndreptătorul, dumnezeiască mireasă.

Chemând eu adâncul milostivirii tale, dămi-l mie, ceea ce ai născut


pe Cel milostiv si pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine.

Slavă...

Îndulcindu-ne Preacurată, cu darurile tale, ţie cântare de


mulţumire cântăm, stiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.

Şi acum...

Nădejde şi întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-te pe


tine, ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim.

Cântarea a 5-a:

Irmosul:

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău


cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, lubitorule de «oameni».

Umple, Preacurată, de veselie viaţa mea, dăruindu-mi bucuria ta


cea nestricată, ceea ce ai născut pricina veseliei.

Izbăveşte-ne pe noi din nevoi, Născătoare de Dumnezeu, curată,


ceea ce ai născut izbăvirea cea veşnică şi pacea, care covârşeşte
toată mintea.
Slavă...

Risipeşte negura greşealelor mele, dumnezeiască mireasă, cu


strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască
şi veşnică.

Si acum...

Tămăduieşte, curată, neputinţa sufletului meu, învrednicindu-mă


cercetării tale, şi sănătate, cu rugăciunile tale, dăruieşte-mi.

Cântarea a 6-a:

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele
mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi «viaţa mea s-a
apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, «din stricăciune
scoate-mă».

Cum a mântuit de moarte şi de putrejune firea mea care era ţinută


de moarte şi de putrejune, pe Sine însuşi dându-Se spre moarte,
Fecioară, roagă-te Fiului şi Dumnezeului tău, să mă izbăvească şi
de răutăţile vrăjmaşului.

Pe tine te ştiu folositoare şi păzitoare prea tare vieţii mele,


fecioară, care risipeşti tulburarea năpastelor şi izgoneşti asupririle
diavolilor; de aceea mă rog totdeauna; izbăveşte-mă de
stricăciunea chinurilor mele.

Slavă...

Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare şi sufletelor


mântuire desăvârşită şi desfătare întru scârbe: de lumina ta
pururea ne bucurăm, o, stăpână; şi acum ne izbăveşte din nevoi şi
din chinuri.

Şi acum...

Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci


mă rog tie, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul
lumii şi Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor.
Preotul pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, aşa cum
s-a arătat după Cântarea a 3-a.

Apoi ecfonisul şi condacul, glasul al 6-lea:

Ceea ce eşti păzitoarea creştinilor nebiruită, şi rugătoare


neâncetată către Făcătorul, nu trece glasurile cele de rugăciune ale
păcătoşilor; ci sârguieşte ca o bună spre ajutorul nostru, care cu
credinţă ne rugăm ţie: grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre
îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine,
Născătoare de Dumnezeu.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Pomeni-voi numele Tău în tot neamul şi neamul.

Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi


casa părintelui tău.

Evanghelia

Diaconul: Înţelepciune drepţi...

Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire: (I, 39-49, 56)

În zilele acelea, sculându-se Măria, s-a dus în grabă la munte, într-


un oraş al lui Iuda, şi a intrat în casa lui Zaharia, şi s-a închinat
Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Măriei, a săltat
pruncul în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a
strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi
binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde cinstea aceasta
pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată,
cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul
de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că
vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis
Măria: Măreşte, sufletul meu, pe Domnul şi se bucură duhul meu de
Dumnezeu Mântuitoral meu, pentru că a căutat spre smerenia
roabei Sale. iată, de acum, mă vor ferici toate neamurile, pentru că
mi-a făcut mie mărire Cel puternic şi sfânt este numele Lui. Şi a
rămas Măria împreună cu Elisabeta, ca la trei luni Apoi s-a înapoiat
la casa sa.
Slavă..., glasul al 2-iea:

Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea


greşealelor noastre.

Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte


mulţimea greşealelor noastre.

Stih: Miluieşte-ne Dumnezeule, după mare mila Ta şi după


mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.

Şi stihirile acestea, glasul al 6-lea:

Podobie: Toată nădejdea...

Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, Preasfântă Stăpână, ci


primeşte rugăciunea robilor tăi, că scârbele ne cuprind si nu putem
răbda săgetăriie diavolilor; acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri
unde să scăpăm noi, păcătoşii, pururea fiind biruiţi; mângâiere nu
avem afară de tine, stăpâna lumii. Nădejdea şi folositoarea
credincioşilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, Născătoare de


Dumnezeu Fecioară; ci cerând dar bun, primeşte dăruirea către
cererea cea de folos.

Prefacerea celor scârbiţi, izbăvirea celor neputincioşi fiind,


izbăveşte pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea
celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, singura folositoare a
credincioşilor.

Preotul zice:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvântează


moştenirea Ta, Cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă
fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele
bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre
Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Măria; cu puterea
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosirile cinstitelor puteri
cereşti celor fără de trup; cu rugăciunile cinstitului» măritului
prooroc înaintemergătoruiui si Botezătorului Ioan; ale sfinţilor
măriţilor si întru tot lăudaţilor apostoli; ale celor între sfinţi părinţii
noştri, mari dascăli şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de
Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur; Atanasie cel Mare,
Chirii, Nicolae al Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii
de minuni; ale sfinţilor, măriţilor, bunilor biruitori mucenici; ale
preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părinţii noştri: Grigorie
Decapolitul, Nicodim cel simţit şi Dimitrie cel Nou; ale sfinţilor şi
drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana; ale sfântului (N) a
cărui pomenire o săvârşim astăzi, şi pentru ale tuturor sfinţilor,
rugămu-ne, mult-milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii şi ne
miluieşte pe noi.

Doamne miluieşte (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila şi cu


îndurările şi cu iubirea de oameni...

Cântarea a 7-a:

Irmosul:

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecind, cu credinţa


Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: «Dumnezeul
părinţilor noştri bine eşti cuvântat».

Când ai vrut să rânduieşti mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai


sălăşluit în pântecele Fecioarei, pe care ai arătat-o folositoare
lumii. Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Maică preacurată, roagă pe Domnul milei pe Care L-ai născut, să


izbăvească de păcate şi de mtinâciune sufletească pe cei ce cântă
cu credinţă: Bine eşti cuvântat Dumnezeu! părinţilor noştri

Slavă...

Comoară de mântuire şi izvor de curăţie, turn de tărie şi uşă de


pocăinţă, pe ceea ce Te-a născut pe Tine ai arătat-o celor ce cântă:
Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum...

De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti pe cei ce vin cu


dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, Invredniceşte-i
să fie tămăduiţi, Născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe
Mântuitorul Hristos.

Cântarea a 8-a:

Irmos: Pe împăratul ceresc...

Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuinţă de ajutor de la tine,


Fecioară, pe cei care cântă şi te preaânalţă întru «toţi vecii».

Tămăduieşte neputinţele sufletului meu şi durerile trupului meu,


Fecioară, ca să te slăvesc, curată, în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl si pe Fiul si pe Sfântul Duh, Domnul.

Bogăţie de tămăduiri verşi, Fecioară, celor ce te laudă cu credinţă


şi preaânalţă naşterea ta cea de negrăit.

Şi acum...

Tu izgoneşti asuprirea si năvălirea patimilor, Fecioară; pentru


aceea te lăudăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului,


cântându-I si preaânălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe împăratul ceresc, pe Care îl laudă ostile îngereşti, lăudaţi-L şi-L


preaânălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a:

Irmosul:

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine


Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te «cu cetele
cele fără de trup».

Să nu întorci faţa ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai


născut pe Hristos, Cel ce a şters toată lacrima de pe faţa tuturor.

Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea


bucuriei şi ai pierdut grija păcatului,

Slavă...

Cu strălucirea luminii tale luminează. Fecioară, negura neştiinţei şi


o izgoneşte de la cei ce cu credinţă te mărturisesc pe tine
Născătoare de Dumnezeu.

Şi acum...

Pe mine care zac de boală în locul cel de răutate, tămăduieşte-mă,


Fecioară, şi mă întoarce dintru nesănătate în sănătate.

Catavasia:

O , prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi


surpă-i, cu dreapta ta cea stăpânitoare si atotputernică, si celor ce
sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de
păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi câte le voieşti

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea


pururea fericită şi preanevinovată si Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de
asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu te mărim»

Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea:

Podobie: Când de pe lemn...

Pentru toţi care scapă cu credinţă sub acoperământul tău cel


puternic te rogi, ceea ce eşti bună; că noi păcătoşii nu avem altă
izbăvire către Dumnezeu în nevoi şi în necazuri, pururea fiind

Încărcaţi cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru


aceea cădem înaintea ta să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate
nevoile.

Stih: Pomeni-voi numele tău în tot neamul şi neamul.


Tuturor scârbiţilor bucurie si asupriţilor folositoare şi flămânzilor
dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiţi adăpostire,
bolnavilor cercetare, celor neputincioşi acoperământ şi sprijinire,
toiag bătrâneţilor, tu eşti, Preacurată, Maica Dumnezeului celui de
sus; pentru aceea ţie ne rugăm: grăbeşte si miluieşte pe robii tăi.

Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi


casa părintelui tău.

Bucură-te, Fecioară preacurată; bucură-te, cinstitul sceptru al


împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut strugurele ce! de
taină; bucură-te, uşa cerului şi rugul cel nears; bucură-te, lumină a
toată lumea; bucură-te, bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea
credincioşilor; bucură-te, apărătoarea şi scăparea tuturor
creştinilor, stăpână.

Slavă... Şi acum..., glasul al 8-lea:

Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-


te, munte umbrit; bucură-te scăpare; bucură-te, ceea ce eşti
sfeşnic de aur; bucură-te, Preacurată, care eşti slava creştinilor;
bucură-te, Mărie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, rai;
bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, biserică; bueură-tes
năstrapâ de aur; bucură-te, bucuria tuturor!

În timp ce preotul cădeşte altarul şi poporul, se cântâ aceste


tropare ale Născătoarei de Dumnezeu, glasul al 8-lea:

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât


strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe
stăpână lumii, cu cântări să o cinstim.

Pentru păcatele mele cele multe mi se bolnăveşte trupul, şi


slăbeşte sufletul meu; la tine scap, ceea ce eşti plină de daruri;
nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută.

Stăpâna şi Maica Izbăvitorului, primeşte rugăciunea nevrednicilor


robilor tăi, ca să fii folositoare către Cei ce S-a născut din tine, o,
stăpâna lumii, fii mijlocitoare.

Cântăm cu osârdie acum cântare de bucurie ţie, celei întru tot


lăudată, Născătoare de Dumnezeu. Cu înaintemergătorul şi cu toţi
sfinţii, roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe
noi.

Toate ostile îngereşti, înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece


apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu,
faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare nu ştiu,


eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluieşte-mă, nădejdea
creştinilor.

Apoi: Sfinte Dumnezeule.., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Ca


a Ta este împărăţia... Şi troparele, glasul al 6-lea; Miluieşte-ne pe
noi, Doamne... Slavă... Doamne, miluieşte-ne pe noi... Şi acum...
Uşa milostivirii... (caută la p. 8),

Preotul zice ectenia:

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne


Ţie, auzi-ne si ne miluieşte,

Doamne miluieşte (de 3 ori).

Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea


cercetarea, iertarea, buna-sporire şi chivernisire a robilor lui
Dumnezeu (N) şi pentru ca să li se ierte toată greşeala cea de voie
şi cea fără de voie.

Doamne miluieşte (de 3 ori).

Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locaşul acesta, ţara aceasta,


oraşul acesta şi toate oraşele şi satele, de boală, de foamete, de
cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri
asupra noastră şi de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv,
blând, şi lesne iertător să ne fie nouă bunul şi iubitorul de oameni
Dumnezeul nostru, şi să-şi întoarcă toată mânia care se porneşte
asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea
dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi.

Doamne miluieşte (de 40 ori).

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor


marginilor pământului si a celor ce sunt pe mare departe, şi,
Milostive, milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre şi ne
miluieşte pe noi.

Doamne miluieşte (de 3 ori) şi ecfonisul:

Că milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm,


Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Apoi preotul face otpustul cel mic.

_________________________________________________________________________
____

HOME

Top of Form

Search "Biserica.org": Thank-you visitor #:

Bottom of Form
RUGACIUNI LA DIFERITE TREBUINTE

Rugaciuni Canonice

Pentru copiii
De multumire
Pentru cei bolnavi

Rugaciune pentru copii


Doamne Dumnezeule, care prin stiinta Ta ai creat pe om din lut
si i-ai dat suflare de viata, binecuvantand-ul si spunand: Fii
roditor, inmulteste-te si umple pamantul; si in Cana Galileii prin
Fiul Tau adevarat, ai binecuvantat cununia, si prin aceasta ai
binecuvantat si nasterea copiilor.
Cu smerenie ma rog bunatatii Tale, cerandu-Ti sa binecuvantezi
si sa ai mila intotdeauna de acesti copii cu care m-ai
binecuvantat.
Pazeste-i de toate relele vazute si nevazute. Porunceste
ingerilor Tai, sa fie intotdeauna cu ei si sa le indrepte pasii
numai spre lucruri bune, ca ei sa Te preamareasca pe Tine, in
toate zilele vietii lor.
Amin.

Rugaciune pentru sot (sotie)


Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai invatat
sa ne rugam tot timpul unul pentru celalalt, ceea ce facem acum
cerandu-Ti mila si bunavointa, ai grija si pazeste pe sotul meu
(sotia mea) de toate relele, cele vazute si cele nevazute.
Da-i lui (ei) sanatate si intelepciune ca sa-si indeplineasca toate
indatoririle, cele dupa vointa si porunca Ta. Pazeste-l (o) de
toate ispitele carora le-ar putea cadea prada.
Sprijineste-l (o) in credinta adevarata si dragoste, ca sa putem
trai impreuna in cinste, si lumineaza-ne caile dupa voia Ta.
Ca a Ta este puterea si gloria in vecii vecilor. Amin.
Bunule Doamne, ajuta-ne sa ne amintim mereu de sfintenia
casatoriei si intareste legatura noastra. Miluieste-ne ca sa
putem trai vietile noastre in credinta si dragoste.
Ajuta-ne sa ne intelegem si sa avem incredere unul in altul si
departeaza de la noi certurile.
Binecuvanteaza-ne si ai mila de noi, ca sa fim demni de
imparatia Ta; ca Tu esti preasfant, si Tie ne inchinam.
In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, acum si in vecii
vecilor. Amin.

Rugaciune pentru parinti


Dumnezeu al bunatatii, care mi-ai dat parinti, prin care am avut
parte de binecuvantarile Tale. Iti multumesc Tie pentru viata
care mi-ai dat-o prin ei, si pentru ca le-ai dat putinta sa aiba
grija de mine.
Ma rog Tie, cu smerenie, pentru sanatatea si pacea lor.
Indelung rabdatorule Dumnezeule, primeste multumirile mele
pentru binecuvantarile date parintilor mei. Atotputernicule, ai
mila de ei in continuare si iarta-le pacatele.
In bunatatea Ta, rasplateste-i pentru grija si dragostea care mi-
au aratat; apara-i de toate necazurile si intristarile, si da-le lor
viata lunga si fericita.
Binecuvanteaza-ne Doamne, ca sa facem numai ceea ce este
placut in fata Ta si impreuna sa slavim numele Tau, in toate
zilele noastre.
Amin.

Rugaciune pentru frati si surori


Doamne Tie ma rog pentru fratii si surorile mele.
Daruieste-le lor sanatate, pace, iubire, viata si darul Tau cel
sfant, ca sa umble in caile Tale si sa faca cele placute Tie.
Da-ne Doamne sa traim in pace si iubire.
Asculta Doamne rugaciunea noastra si ne miluieste pe noi; ca
milostiv si iubitor de oameni esti si Tie marire inaltam Tatalui si
Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.

Rugaciune inaintea inceperii unei lucrari


Doamne Iisuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai spus prin
gura profetului David: "Omul merge la munca si trudeste pana se
insereaza". Prin gura binecuvantatului apostol Pavel ai spus:
"Cel ce nu munceste, nu va manca." Si cu gura Ta prea curata ai
spus: "Fara mine nu poti face nimic."
Am ascultat cuvintele Tale sfinte, cu tot sufletul si inima mea,
Doamne, si ma indrept spre bunatatea Ta cu smerenie.
Ai mila de mine si ajuta-ma pe mine, un pacatos, ca sa termin
lucrarea pe care acum o incep, in numele Tatalui, al Fiului si al
Sfantului Duh.
Amin.

Pentru calatorie
Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeul nostru, cela ce esti calea,
adevarul si viata si ai calatorit impreuna cu sluga Ta Iosif,
precum si cu cei doi ucenici ce mergeau spre Emaus.
Stapane, calatoreste si cu mine robul Tau, binecuvantand
calatoria mea.
Trimite-mi ca lui Tobie, pe Ingerul pazitor, ca sa-mi fie
povatuitor si ocrotitor si sa ma fereasca nevatamat de toate
intamplarile rele, ca in pace si in sanatate sa ma intorc intru ale
mele si toata viata mea sa preamaresc numele Tau, al Tatalui, al
Fiului si al Sfantului Duh.
Amin
Rugaciune in vremuri de nevoie
Nori apasatori se aduna deasupra mea, Doamne, si amenintarea
furtunii ma inspaimanta. Desi sunt in suferinta, nu ma plang
impotriva Ta, Dumnezeule, pentru ca Tu esti sprijinul meu si
stanca unde imi caut scaparea.
Tu Doamne cunosti necazurile mele si ai grija de mine neincetat.
Cu toata suferinta mea, stiu ca ma iubesti si asta imi da tarie. Cu
speranta in ajutorul si bunatatea Ta, nu ma voi lasa rapus, ci ma
voi lupta cu curaj si voi fi scapat.
Tu esti Cel ce carmuieste lumea si vietile oamenilor; indreapta
corabia vietii mele, care acum este clatinata de valuri furioase,
spre ape linistite.
Degeaba ma zbat singur impotriva furtunii, ca fara Tine nu pot
face nimic.
Catre Tine ma indrept si ma rog: vino in ajutorul meu, asa cum l-
ai salvat pe Petru, care venea spre Tine pe apa. Intinde-ti bratul
spre mine, cum l-ai intins spre el, Dumnezeule milostiv, si
salveaza-ma degraba.
Amin.

Rugaciune de multumire
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu milostiv
si indurator, a carui dragoste pentru oameni nu are margini; ma
inchin gloriei Tale cu teama si cuviosie, ca sa-Ti multumesc
pentru tot ce mi-ai dat, mie robului Tau.
Glorie Tie Doamne, Te laud si iti cant, Stapane si Binefacatorule.
Din nou ingenunchez in fata Ta, ca sa iti multumesc pentru mila
si bunatatea Ta, si ma rog ca si de acum inainte sa faci minuni
pentru mine, pentru ca dragostea mea pentru Tine, si pentru
semenii mei sa creasca.
Scapa-ma de toate relele si de toate nevoile.
Da-mi liniste si pace, in toate zilele mele, ca sa pot multumi
Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si in vecii vecilor.
Amin.

Rugaciune pentru cei bolnavi


Atotputernicule Doamne, Tamaduitor al sufletelor si trupurilor,
care cobori pe oameni si tot Tu ii ridici, care pedepsesti si
vindeci din nou, ai mila de (numele), pentru ca este bolnav
(bolnava).
Intinde-Ti bratul Tau tamaduitor, si vindeca pe el (ea), si ridica-l
(o) din patul de suferinta. Goneste duhul de slabiciune din el
(ea) si indeparteaza de la el (ea) durerea, ranile, febra si
slabiciunile.
Daca are pacate si greseli, iarta-i-le, din dragostea Ta pentru
oameni.
Dumnezeule ai mila de ceea ce a creat mana Ta, intru Iisus
Cristos, impreuna cu care esti binecuvantat si cu bunul si de
viata datatorul Sfantul Duh, acum si in vecii vecilor.
Amin.

Rugaciune pentru cei decedati


Bunule Doamne, aminteste-Ti de robii Tai (numele) si iarta-le lor
greselile pe care le-au savarsit in timpul vietii lor, pentru ca
nimeni nu este fara de pacat in afara de Tine, care ai puterea sa
dai pace celor plecati dintre cei vii.
Prin Dumnezeiasca Ta intelepciune si dragoste pentru oameni,
Tu binecuvantezi si dai fiecaruia ceea ce are nevoie.
Mantuitorule, odihneste sufletele robilor Tai (numele) care si-au
pus nadejdea in Tine Atotputernicule.
In mijlocul sfintilor, Iisuse Cristoase, odihneste sufletele robilor
Tai, acolo unde nu este durere nici intristare, ci viata fara de
moarte.

Rugaciune pentru vrajmasi


Doamne Iisuse Hristoase, ai mila de cei ce ma pizmuiesc, de cei
ce ma urasc si de cei ce ma clevetesc ca sa nu patimeasca
pentru mine, Doamne.
Ci zdruncina si sfarma pe vicleanul sarpe care ii invrajmeste pe
ei impotriva mea.
Si Te rog Stapane sa ii ierti pe fratii mei care ma hulesc pe mine
acum, asa cum m-ai iertat si pe mine, robul Tau, de cate ori am
gresit si am venit spre mila Ta.
Amin.

HOME

• Acatistul Sfintei Cruci


Acatistul Sfintei Cruci

(14 septembrie)

Dupa obisnuitul inceput se zic: Condacele si Icoasele.

Condacul 1:

0, de trei ori fericita si preacinstita Cruce, tie ne inchinam


credinciosii si te marim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta
inaltare. Ca o pavaza si arma nebiruita, ocroteste si acopera cu
darul tau pe cei ce canta: Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a
crestinilor!

Icosul 1:

Ingerii din cer in chip nevazut inconjoara cu frica Crucea cea de


viata purtatoare si, vazand-o ca da credinciosilor acum har de
lumina datator, cu stralucire, se spaimanteaza si stau zicand
catre dansa unele ca acestea: Bucura-te, cinstita Cruce,
pazitoare a lumii;

Bucura-te, slava Bisericii;


Bucura-te, ca izvorasti tamaduiri cu indestulare;
Bucura-te, ca luminezi marginile lumii;
Bucura-te, lemn de viata mirositor si vistieria minunilor;
Bucura-te, preafericita si de daruri datatoare;
Bucura-te, ca esti dumnezeiesc asternut picioarelor;
Bucura-te, ca te-ai asezat spre inchinarea tuturor;
Bucura-te, pahar plin de curata bautura;
Bucura-te, luminator al stralucirii celei de sus;
Bucura-te, prin care se binecuvinteaza zidirea;
Bucura-te, prin care este inchinat Ziditorul;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 2-lea:

Vazandu-se Elena pe sinesi intru dorire, a zis im-V paratului cu


indraznire: lucrul cel preadorit sufletului tau se arata prea de
bucurie osardiei mele; cautand insa arma cea biruitoare pentru
tine, precum zici, canta: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Cunostinta cea necunoscuta mai inainte, imparateasa,


cunoscand-o, a strigat catre cei ce slujeau: "din sanurile
pamantului siliti va in graba a afla si Crucea a mi-o da", catre
care privind cu frica a zis, cantand asa:

Bucura-te, semnul adevaratei bucurii;


Bucura-te, izbavirea vechiului blestem;
Bucura-te, comoara, pentru zavistie in pamant ascunsa;
Bucura-te, ceea ce te-ai aratat cu stele inchipuita;
Bucura-te, cinstita Cruce cu impatrite raze in chipul focului;
Bucura-te, scara pe inaltime rezemata, mai inainte oarecand
aratata;
Bucura-te, lumina ingerilor cea cu alinare inchipuita;
Bucura-te, rana demonilor cea mult suspinata;
Bucura-te, odor veselitor al Cuvantului;
Bucura-te, stingatoarea focului ratacirii;
Bucura-te, cinstita Cruce, aparatoare a deznadajduitilor;
Bucura-te, tare aparatoare a celor ce bine calatoresc;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 3-lea:

Puterea Lemnului sa aratat atunci, spre adevarata incredintare a


tuturor, si pe cea fara de glas si moarta, spre viata o a sculat;
infricosatoare privire celor ce vor a culege mantuire, cand canta
asa: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

avand Elena arma cea nebiruita, a alergat catre fiul sau, iar el,
tare saltand indata, Crucea cea prea mare cunoscand-o, se
bucura, si cu saltarile ca si cu niste cantari, zicea catre dansa
unele ca acestea:

Bucura-te, cinstita Cruce, vasul luminii;


Bucura-te, cinstita Cruce, vistierul vietii;
Bucura-te, datatoarea darurilor Duhului;
Bucura-te, limanul cel neinviforat al celor ce calatoresc pe mare;
Bucura-te, masa care tii ca pe o Jertfa pe Hristos;
Bucura-te, vita care porti Strugurele cel copt care da vinul cel
tainic:
Bucura-te, ca pazesti sceptrurile imparatilor;
Bucura-te, ca zdrobesti capetele balaurilor;
Bucura-te, stralucita cunostinta a credintei;
Bucura-te, pazitoarea a toata lumea.
Bucura-te, binecuvantarea lui Dumnezeu catre muritori;
Bucura-te, mijlocirea catre Dumnezeu a celor muritori;
Bucura te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 4-lea:

Dumnezeiasca ravna intru sinesi luand Elena, cu osardie a cautat


si a aflat Crucea care in pamant era ascunsa si pe cer
imparatului se aratase, pe care laudand-o a zis: Aliluia!
Icosul al 4-lea:

In chipul soarelui sa aratat Crucea in lume, si toti de luminare


umplandu-se si ca si catre o stea alergand, o vad pe aceasta ca
pe o pricinuitoare de bunatati, in mainile cele sfinte inaltata, pe
care laudand-o au zis:

Bucura-te, raza Soarelui celui gandit;


Bucura-te, izvorul Mirului celui nedesertat;
Bucura-te, chemarea lui Adam si a Evei;
Bucura te, omorarea stapanitorilor iadului;
Bucura-te, ca inaltandu-te impreuna acum, pe noi ne inalti;
Bucura-te, ca inchinandu-te pe suflete le sfintesti;
Bucura-te, lauda apostolilor cea in lume propovaduita;
Bucura-te, taria nevoitorilor cea preaiubita;
Bucura-te, cinstita Cruce, mustrarea evreilor;
Bucura-te, lauda credinciosilor;
Bucura-te, prin care sa surpat iadul;
Bucura-te, prin care a rasarit Darul;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 5-lea:

Lemnul cel de Dumnezeu daruit, privindu-l toti, la


acoperamantul lui acum sa alergam si ca pe o arma tinandu-l,
printr-insul sa biruim taberele vrajmasilor si, pipaind pe Cel
nepipait, cu bucurie sa cantam Lui: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Vazut-a lumina din cer marele Constantin, aratandu-se semnul


Crucii cu stele, intru care si biruind multimea vrajmasilor, sa
sarguit de a descoperit lemnul Crucii si a zis catre dansul unele
ca acestea:

Bucura-te, marginea sfatului celui negrait;


Bucura-te, taria poporului celui binecuvantat;
Bucura-te, cel ce infrangi taberele vrajmasilor;
Bucura te, cel ce arzi cu vapaia pe demoni;
Bucura-te, sceptrul ceresc al imparatestii osti;
Bucura-te, arma nebiruita a iubitoarei de Hristos osti;
Bucura-te, ceea ce dobori spranceana barbarilor;
Bucura-te, ceea ce ocarmuiesti sufletele oamenilor;
Bucura-te, izbavitoarea multor rautati;
Bucura-te, daruitoarea multor bunatati;
Bucura-te, prin care salta purtatorii de Hristos;
Bucura-te, prin care iudeii se tanguiesc;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 6-lea:

Scara pana la cer sa facut Crucea Domnului, pe toti suindu-i de


la pamant catre inaltimea cerului, ca sa locuiasca impreuna si
totdeauna cu cetele ingerilor, lasand pe cele ce sunt acum ca pe
cele ce nu sunt si stiind ei a canta: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

bumina, Mantuitorule, stralucind peste toti cei din iad, ai


luminat pe cei ce zaceau jos; iar portarii iadului, nesuferind raza
Ta, ca niste morti au cazut, si cei ce s-au izbavit de dansii, acum,
vazand Crucea, canta asa:

Bucura-te, invierea celor omorati;


Bucura-te, izbavirea celor ce se tanguiesc;
Bucura-te, desertarea vistieriilor iadului;
Bucura-te, castigarea desfatarii raiului;
Bucura-te, toiag care pe oastea egipteana o ai afundat;
Bucura-te, ca iarasi pe poporul israelitean l-ai adapat;
Bucura-te, lemn insufletit, a talharului mantuire;
Bucura-te, trandafir bine mirositor, a binecredincio-silor
mirosire;
Bucura-te, hrana celor ce flamanzesc intru Duhul;
Bucura-te, pecetea pe care oamenii o au luat;
Bucura-te, cinstita Cruce, usa tainelor;
Bucura-te, prin care se revarsa rauri dumnezeiesti;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 7-lea:

Moise, vrand preamult truditul neam al mantui din stricaciune,


te ai dat lui ca un toiag, dar te ai cunoscut lui si semn
dumnezeiesc. Pentru aceea sa spaimantat, Cruce cinstita, de
taria ta, cantand: Aliluia!

Icosul al 7-lea:
Oel ce de demult a dat lege vazatorului de Dumnezeu in Sinai,
de voie pe Cruce sa pironit pentru cei fara de lege, de barbatii
cei fara de lege si blestemul cel vechi al legii 1-a dezlegat, ca
puterea Crucii vazand-o toti acum sa cante:

Bucura-te, ridicarea celor cazuti;


Bucura-te, indreptarea celor robiti de patimile lumesti;
Bucura-te, innoirea invierii lui Hristos;
Bucura-te, dumnezeiasca desfatare a monahilor;
Bucura-te, copac bine infrunzit sub care se adapostesc
credinciosii;
Bucura-te, Lemn de prooroci grait a fi pe pamant sadit;
Bucura-te, ajutorul imparatiei impotriva vrajmasilor;
Bucura-te, aparare tare a cetatii;
Bucura-te, a Dreptului Judecator aratare;
Bucura-te, a gresitilor osandire;
Bucura-te, cinstita Cruce, sprijinirea sarmanilor;
Bucura-te, cinstita Cruce, imbogatirea saracilor;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor;

Condacul al 8-lea:

Straina minune vazand, straina viata sa vietuim, mintea la cer


inaltand-o; ca pentru aceasta Hris-tos pe Cruce sa pironit si cu
trupul a patimit, vrand ai trage la Sine pe cei ce canta Lui:
Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Tot a venit din inaltime, avandu-si Dumnezeirea, singur Cuvantul


cel mai inainte de veacuri si, nascandu-Se din Fecioara Maica si
lumii aratandu-Se om smerit si Crucea primind, a facut vii pe cei
ce canta Lui:

Bucura-te, cinstita Cruce, arma pacii;


Bucura te, semnul calatorilor;
Bucura-te, intelepciunea si intarirea celor ce se mantuiesc;
Bucura-te, nebunia si sfaramarea celor ce dosadesc;
Bucura-te, sad bine rodit, nemuritor si de viata purtator;
Bucura-te, floare, care ai inflorit mantuirea noastra;
Bucura-te, ca impreunezi pe cele de pe pamant cu cele de sus;
Bucura-te, ca luminezi inimile celor de jos;
Bucura-te, prin care stricaciunea sa stricat;
Bucura-te, prin care mahnirea sa pierdut;
Bucura-te, bogatia bunatatilor celor inmiite;
Bucura-te, lauda credinciosilor cea de mii de ori numita;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 9-lea:

A cazut tabara demonilor cea cu tot felul de sageti intrarmata si


neamul evreilor sa rusinat, vazand ei ca de catre toti cu dor
Crucea este inchinata si ca de-a pururea izvoraste tamaduiri
celor ce canta: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Raurile cugetelor celor de rea credinta s-au oprit, fiind pironit pe


lemn Tu, Hristoase, caci, cu adevarat, nu se pricep cum si cruce
ai suferit si de stricaciune ai scapat, iar noi, invierea slavind-o,
cantam:

Bucura-te, inaltimea intelepciunii lui Dumnezeu;


Bucura-te, adancimea Proniei Lui;
Bucura-te, necunostinta necuvantatorilor barfitori;
Bucura te, pierderea nebunilor de stele vrajitori;
Bucura te, ca arati invierea lui Hristos;
Bucura-te, ca patimirile Lui le innoiesti;
Bucura-te, ceea ce calcarea de porunca a celor dintai ziditi o ai
dezlegat;
Bucura-te, ceea ce intrarile raiului le-ai deschis;
Bucura-te, cinstita Cruce, cea de toti cei dreptcredinciosi
cinstita;
Bucura-te, a neamurilor celor necredincioase potrivnica;
Bucura-te, cinstita Cruce, doctorul celor ce bolesc;
Bucura-te, de-a pururea ajutatoare a celor ce se roaga tie;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 10-lea:

Lumea vrand a o mantui, impodobitorul lumii la dansa S-a


pogorat in chip de negrait si, intrupat fiind, Crucea a suferit, si
pentru noi pe toate ca noi le primeste; pentru aceea si
izbavindu-ne pe noi, de la toti aude: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
Zid nebiruit si dumnezeiesc al lumii te intelegem, o, purtatoare
de viata Cruce, ca Facatorul cerului si al pamantului pe tine
gatindu-te, isi intinde mainile - straina auzire - si pe toti invata a
canta:

Bucura-te, temeiul dreptei credinte;


Bucura-te, biruinta crestinilor;
Bucura-te, ca pe Amalec cel gandit l-ai infrant;
Bucura-te, ca de mainile lui Iacov mai inainte te-ai inchipuit;
Bucura-te, ca tu umbrele cele prea vechi le-ai innoit;
Bucura-te, ca tu glasurile cele de prooroci graite le-ai implinit;
Bucura-te, ca ai purtat pe Mantuitorul tuturor;
Bucura-te, ca ai stricat pe stricatorul sufletelor;
Bucura-te, prin care cu ingerii neam unit;
Bucura-te, prin care cu lumina neam stralucit;
Bucura-te, ca cinstindu-te, tie ne inchinam;
Bucura-te, ca strigand, tie glasuim;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 11-lea:

Cantarea toata se micsoreaza, vrand a urma multimii minunilor


tale, fiindca de-ti vom aduce tie, o preacinstita Cruce, multime
de laude, nimic vrednic nu implinim, fata de cele ce ai dat noua,
dar cantam: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Stralucire de lumina datatoare, celor ce sunt intru intuneric se


daruieste Crucea aceasta de viata datatoare, ca lumina cea
nematerialnica a primit-o si spre dumnezeiasca cunostinta pe
toti povatuieste si, inaltandu-se acum, pe mintea noastra o
inalta a canta acestea:

Bucura-te, luminatorul cel ce te arati celor ce sunt intru


intuneric;
Bucura-te, stea, care stralucesti lumea;
Bucura-te, fulger, care orbesti pe ucigasii lui Hristos;
Bucura-te, trasnet, care slabanogesti pe cei necredinciosi;
Bucura-te, ca ai stralucit cetele dreptmaritorilor;
Bucura-te, ca ai risipit capistele idolilor;
Bucura-te, al careia chip din cer sa aratat;
Bucura-te, al careia dar pe viclesuguri le-a gonit;
Bucura-te, ceea ce insemnezi omorarea trupului;
Bucura te, ceea ce omori pornirea patimilor;
Bucura-te, pe care Hristos sa rastignit;
Bucura-te, prin care toata lumea sa mantuit;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 12-lea:

Har voind Hristos a da oamenilor, mainile pe lemn isi intinde si


neamurile toate impreuna le cheama si imparatia cerurilor o da
tuturor celor ce cu vrednicie si cu credinta canta cantare: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cantand cantarea ta, te laudam cu dor pe tine lemnul Domnului


ca pe un insufletit; ca pe tine pironindu-se cu trupul Cel ce
stapaneste peste puterile cele de sus, nea sfintit, ne-a marit si
ne-a invatat a zice acestea:

Bucura-te, cinstita Cruce, arma cea intelegatoare;


Bucura-te, sfanta privire a sfintilor;
Bucura-te, inainte-propovaduirea proorocilor si a dreptilor;
Bucura-te, purtatoare de lumina, mestesugire a lui Hristos;
Bucura-te, frumusetea si cununa dreptcredinciosilor ocarmuitori;
Bucura-te, stapanirea si intarirea cuviosilor preoti;
Bucura-te, podoaba cea prealaudata a adevarului;
Bucura-te, inceputul cel preabun al mantuirii;
Bucura-te, stralucirea cea luminata a tuturor;
Bucura-te, izgonirea agarenilor;
Bucura-te, faclie a luminii celei nestricate;
Bucura-te, veselia sufletului meu;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 13-lea:

0, intru tot cantat Lemn, pe care a fost rastignit Hristos,


Cuvantul cel mai sfant decat toti sfintii, primind rugaciunile
noastre, de toata primejdia pe toti izbaveste-ne si de chinurile
vesnice scapa pe cei ce canta lui Dumnezeu: Aliluia! (acest
condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul intai si Condacul intai.

Rugaciune:
Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mantuitorul Osufletului meu,
marturisesc inaintea Ta, intru aceasta zi a rastignirii Tale, in
care ai patimit si ai luat moarte pe Cruce pentru pacatele
noastre, ca eu sunt cel ce Te-am rastignit cu pacatele mele cele
multe si cu faradelegile mele cele rele. De aceea ma rog
bunatatii Tale celei nemarginite, ca sa ma faci si pe mine partas
sfintelor Tale Patimi, cinstitelor rani si mortii Tale celei de viata
facatoare, pentru ca sa ma invrednicesc, prin darul Tau, sa
castig si eu asemenea Tie, pentru dragostea Ta, precum Tu cel
milostiv le-ai rabdat pentru mantuirea mea, intarindu-ma
pururea cu aceeasi putere si rabdare ce ai avut cand Te-au
rastignit nemultumitorii evrei.

De aceea intareste-ma, Doamne, ca sa pot ridica cu bucurie de


astazi inainte Crucea Ta cu deplina pocainta, intristarea mortii
Tale sa o simt, precum au simtit o Preasfanta Ta Maica, ucenicii
Tai si mironositele femei. Si-mi inviaza simtirile mele cele
sufletesti, ca sa cunoasca moartea Ta, precum ai facut de Te-au
cunoscut si zidirile cele neinsufletite, care s-au miscat la
rastignirea Ta; cum Te a cunoscut talharul cel credincios si,
rugandu-Ti-se, l-ai primit in rai.

Da-mi, Doamne, si mie, talharului celui rau, darul Tau, precum ai


dat atunci aceluia, si iarta pacatele mele pentru sfintele Tale
Patimi, si ma primeste prin pocainta impreuna cu el in rai, ca un
Dumnezeu si ziditor ce-mi esti. Asemenea fa cu toti crestinii, vii
si morti, precum se roaga Tie in toate zilele Sfanta Biserica si le
lasa lor toate pacatele si-i invredniceste pe ei de imparatia Ta si
sa vada lumina Ta si sa mareasca slava Ta. Ma inchinam Crucii
Tale, Hristoase si zic catre dansa: "Slava ei pentru dragostea
Ta."

Bucura-te preacinstita Cruce a lui Hristos, ca prin tine sa mantuit


lumea, ridicand asupra ta pe Iisus tintuit. Bucura-te, pom
preamarit, pentru ca Tu ai tinut rodul vietii ce nea mantuit din
moartea pacatului.

Bucura-te toiagul cel tare ce ai sfaramat usile iadului. Bucura-te


cheia imparateasca ce ai deschis usa raiului. Ma bucur si eu,
pentru ca vad pe vrajmasii Tai surpati, iar pe prietenii Tai ca
imparatesc in ceruri, pe vrajmasii Tai biruiti de puterea Ta, iar
pe crestinii, ce Ti se inchina, inarmati cu puterea Ta. O,
Rastignitul meu Hristoase, cate ai patimit pentru noi, cate rani,
cate scuipari, cate batjocuri si necinste ai rabdat pentru
pacatele noastre, pentru ca sa ne dai pilda de adevarata
rabdare! De aceea cum pot eu sa fug de Cruce, vazand pe
Hristos ca este ridicat pe ea? Cum sa-mi para grele chinurile
vazand pe Stapanul meu ca le iubeste si le cere si le socoteste
Lui de mare cinste? Rusine-mi este, cu adevarat, de ma voi
intrista de relele ce-mi pricinuiesc oamenii, sau de ispitele ce-mi
aduc diavolii, trupul si gandul meu cel rau, sau pentru saracia si
bolile ce-mi vin din voia lui Dumnezeu pentru pacatele mele,
deoarece acestea toate le trimite pentru ca sa ma apropie mai
mult de El pentru ca sa-L slavesc si sa ma pedepsesc in aceasta
viata pentru binele meu, pentru ca sa ma odihnesc cu mai multa
marire intru imparatia Lui cea vesnica.

Si de vreme ce este asa, inmulteste-mi, Doamne, ostenelile, ispitele si durerile, dar sa-
mi inmultesti impreuna si sa-mi prisosesti si rabdarea si puterea, ca sa pot rabda toate
cate mi s-ar intampla. Pentru ca recunosc ca sunt neputincios de nu ma vei intari, orbi
de nu ma vei lumina, legat de nu ma vei dezlega, fricos de nu ma vei face indrazneti,
rau de nu ma vei preface in bun, pierdut de nu ma vei ierta, robi de nu ma vei
rascumpara cu bogata si dum nezeiasca Ta putere si cu darul Sfintei Tale Cruci,
careia ma inchin si o maresc a

• Acatistul Sfintei Treimi

Acatistul Sfintei Treimi


Dupa rugaciunile incepatoare:

Condacul 1:

Imparate al veacurilor si Doamne cel mai inainte de veci,


Facatorule a toata faptura cea vazuta si cea nevazuta,
Dumnezeule cel slavit in Sfanta Treime, Caruia se inchina tot
genunchiul; al cel ceresti, al celor pamantesti si al celor de
dedesubt. Pentru aceasta si noi, ca cei ce suntem luminati cu
Sfanta Taina a Botezului intru numele Tau cel intreit sfant
desi nevrednici fiind, indraznim a-Ti aduce aceasta cantare
de lauda; iar Tu ca Facatorul, Purtatorul de grija si
Judecatorul nostru, ia aminte spre glasul rugaciunii robilor
Tai, si nu departa mila Ta de la noi, pentru ca din adancul
sufletului pururea sa strigam Tie: Sfant, Sfant, Sfant esti
Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta
cea cazuta, pentru numele Tau cel Sfant.

Icosul 1:

Arhanghelii si ingerii, incepatoriile si puterile, scaunele si


domniile, stand inaintea scaunului slavei Tale, nu pot a slavi
marimea desavarsirilor Tale. Heruvimii cei cu ochi multi si
serafimii cei cu cate sase aripi, acoperindu-si fetele, cu frica
si cu dragoste graiesc unii catre altii: Sfant, Sfant, Sfant
Domnul Savaot. Iar noi ca unii ce suntem pamant si tarana
mai lesne ar fi sa iubim tacerea; insa pentru ca sa nu ne
aratam nerecunoscatori si nemultumitori, pentru atatea
indurari revarsate asupra noastra, urmand doxologiei celor
de sus, cu credinta si cu dragoste zicem unele ca acestea:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce


esti inaltimea desavarsirilor celor nespuse si adancul tainelor
celor neurmate;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea


esti si toate le implinesti, Cel ce Unul esti, acelasi ieri, astazi
si in veac;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe toate le faci


numai cu voia, aducand in fiinta pe cel ce nu sunt, ca si cum
ar fi; Cel ce cobori pana la iad si iarasi ridici;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pui la incercare


inimile si rarunchii oamenilor; Ce ce numeri stelele si tuturor
nume le dai;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, ale Carui toate caile


sunt adevarate si toate judecatile drepte si totodata si
dorite.

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce rasplatesti


pacatele parintilor asupra fiilor, miluiesti si ajuti din neam in
neam;

Sfant, Sfant, Sfant, esti Doamne Dumnezeu nostru,


miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta pentru numele Tau
cel Sfant!

Condacul al 2-lea:

Vazandu-Te pe Tine Isaia pe scaun inalt si preainaltat a zis:


O! ticalosul de mine, ca om fiind si buze necurate avand, am
vazut pe Domnul Savaot cu ochii mei; iar cand carbunele cel
de foc purtat de inger s-a atins de buzele lui, cu curatie Te
lauda pe Tine, Tatal si Fiul si Sfantul Duh, pe Unul
Dumnezeu. Deci, o, Preasfanta Treime arde cu focul
Dumnezeirii Tale spinii faradelegilor noastre celor multe, ca
sa cantam Tie cu inima curata: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Intelegerea cea neinteleasa cautand sa o inteleaga marele


intre prooroci Moise, a zis: arata-mi mie fata Ta! Insuti
cunoscut sa Te vad pe Tine. Iar Tu ai zis catre dansul: spatele
Meu vei vedea, dar fata Mea nu se va arata tie ca nu va
vedea omul fata Mea si sa ramana viu. Dar noua, desi
nevrednici fiind, ai binevoit a Te arata pe Tine in fata Unuia-
Nascut Fiului Tau; pentru aceasta cu multumire graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce


esti dragostea cea cu vapaie arzatoare a serafimilor si
intelepciunea cea pururea luminatoare a heruvimilor;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti Imparatul


cel mai presus de scaunele ceresti, si Domnul cel adevarat al
domniilor celor mai presus de lume;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti taria cea


nebiruita a puterilor ceresti, si atotputernice Stapanitorule al
stapaniilor celor inalte;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti bunavestire


cea plina de bucurie a arhanghelilor si propovaduirea cea
fara tacere a ingerilor;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti inceputul a


toata inceperea incepatoriilor celor intelegatoare si a tuturor
puterilor ceresti, Atottiitorule poruncitor;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai nemurire si


petreci in Lumina cea neapropiata; iar cu alesii Tai, ca si cu
niste prieteni, fata catre fata vorbesti;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel
Sfant!

Condacul al 3-lea:

Cu puterea Ta cea nespusa, toate le tii; cu cuvantul


intelepciunii Tale celei neurmate, toate le chivernisesti; si cu
Duhul gurii Tale, toate le inviezi si le faci a se bucura. O, Cel
in trei sori a toate Facatorule, Tu ai masurat cerul cu dreapta
si pamantul cu palma, Care porti si hranesti toata faptura,
toate pe nume le chemi; si nu este nimeni care sa se poata
ascunde de puternicia dreptei si a vederii Tale. Pentru
aceasta impreuna cu toate puterile cele de sus si de jos, cu
umilinta cazand, cantam Tie: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Avand toata zidirea slujitoare poruncii Tale, pretutindenea


arati urmele proniei si ale desavarsirilor Tale celor neurmate;
pentru aceasta cele nevazute ale Tale, si puterea cea
pururea fiitoare si Dumnezeirea, de pe fapturi cugetandu-le
le vedem; pentru care cu mirare si cu bucurie graim unele ca
acestea:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, puternice


Facatorule al celor vazute si nevazute, si Chivernisitorule cel
cu dragoste imbelsugata al celor de acum si celor viitoare;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce din patru stihii


ai alcatuit faptura si cu patru timpuri ai incununat cununa
anului;
Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit
soarelui sa lumineze ziua, si luna cu stelele sa lumineze
noaptea;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce scoti vanturile


din vistierii; Cel ce imbraci cerul cu nori si trimiti ploaie si
roua spre racorirea caldurii;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce incingi dealurile


cu bucurie si vaile cu veselie; Cel ce impodobesti crinii tarinii
si incununezi campiile cu roade;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce trimiti hrana


puilor de corbi si adapi toate fiarele campului si trimiti
indurarile Tale peste toate lucrurile Tale;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel
Sfant!

Condacul al 4-lea:

Vifor avand inauntru eresul cel pierzator de suflete, al doilea


Iuda, Arie nebunul, s-a lepadat de Tine, Fiul lui Dumnezeu, a
fi unul din Sfanta Treime; iar noi, desi pe un Ipostas al
Tatalui, altul al Fiului si altul al Sfantului Duh numim, insa o
Dumnezeire in Tatal si in Sfantul Duh, deopotriva puterea, de
o fiinta slava, cu inima si cu buzele marturisim si cu Lumina
cea intreit luminatoare in baia Sfantului Botez luminati fiind,
Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, unui Dumnezeu ne
inchinam, cantand: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzind pastorii si invatatorii Sfintei Biserici pe Arie, ca o


fiara cumplita intrand in turma cea cuvantatoare a lui
Hristos, si rapind oile de la adevarata marturisire a
dreptslavitoarei credinte, adunandu-se in Niceea la sobor, au
marturisit pe Hristos Dumnezeu, iar nu faptura; si deopotriva
Tatalui pe Fiul si pe Sfantul Duh cinstindu-I, cu glas ca de
tunet au grait:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru,


Dumnezeule Parinte si Dumnezeule Fiule si Dumnezeule
Duhule Sfinte, Unule adevaratul Dumnezeu, iar nu trei
dumnezei;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Parinte nezidit si Fiule


nezidi si Duhule Sfinte, Unule impreuna nezidit; iar nu trei
indeosebi neziditi;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru: Parinte Cel ce ai


nascut pe Fiul mai inainte de veci; Fiule, Cel ce Te-ai nascut
fara de ani din Tatal; Duhule Sfinte, Care din veac purcezi de
la Parintele, dar nu Te nasti;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru: Parinte, Care ne-ai


chemat pe noi dintru nefiinta; Fiule, Cel ce ne-ai rascumparat
pe noi cei cazuti prin Crucea Ta; Duhule Sfinte, Cel ce
sfintesti si inviezi pe toti cu darul Tau;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai binevoit a


intemeia in duhul, in sufletul si in trupul nostru cortul cel cu
trei parti spre a Ta salasluire, si nu l-ai lasat pe el intru noi
pana in sfarsit a se strica prin pacat;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pus semnul


fiintei Tale celei in trei Ipostase peste toate lucrurile Tale; in
lumea aceasta vazuta si in cea nevazuta;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel
Sfant!

Condacul al 5-lea:

Treime cea fara de inceput si a toate facatoare, zidindu-ne pe


noi dupa chipul si asemanarea Ta, ai poruncit noua a face
cele placute inaintea Ta; iar noi ticalosii voia noastra cea rea
iubind-o, fagaduintele Sfintei Taine a Botezului am lepadat si
chipul Tau l-am intinat. Deci acum iarasi alergam la Tine si ne
rugam: trimite noua darul Tau, scoate-ne pe noi din mana
vrajmasilor celor vazuti si nevazuti, si ne mantuieste pe noi
cu judecatile pe care le stii, ca in vecii vecilor sa cantam Tie:
Aliluia!

Icosul al 5-lea:
Vazand intelegerea, care covarseste desavarsirile Tale si
nespusele faceri de bine catre fiii cei saraci ai lui Adam,
Dumnezeule cel in trei Ipostase, cel mort cu duhul se inviaza,
cel intinat cu stiinta se curateste si cel pierdut se
mantuieste; deci cu minte multumitoare, cu inima
multumitoare si cu buze de multumire zidite de Tine, plecand
genunchii graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai


hotarat in sfatul Tau cel in trei Ipostase a zidi pe om, si in
trupul lui cel luat din tarana, suflare de viata din gura Ta ai
insuflat;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce in fata lui Adam


cu chipul si asemanarea Ta, pe noi, pe toti ne-ai cinstit si
bunatatile raiului mostenitori ne-ai facut;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu intelepciune


ne-ai invatat pe noi mai presus decat toate cele vazute, si pe
toata faptura cea de jos sub picioarele noastre ai supus-o;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ne-ai daruit noua


pomul vietii spre hrana, si cu darul nemuririi ne-ai imbogatit;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce stramosii nostri,


cei care au calcat porunca, nu i-ai parasit nici dupa greseala,
ci intru nadejdea mantuirii in preajma Edenului i-ai salasluit.

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ne-ai scos si pe noi


din pantecele maicii noastre, si cu darul Evangheliei, dupa
nastere, ne-ai sfintit;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta pentru numele Tau cel Sfant!

Condacul al 6-lea:

Propovaduitorul dreptatii si ravnitorul sfantul Tau nume, Ilie


cel prealuminat, chemat fiind de inger, a stat pe Muntele
Horeb; deci s-a facut mai intai vant mare si tare, risipind
muntii, apoi s-a fac cutremur mare si foc arzator; ci nu in
acestea Te-a vazut pe Tine. Iar dupa foc, glas de vant
subtire, si acolo Te-a vazut; deci acoperindu-si fata, cu
veselie si cu frica a grait: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Rasarit-ai Lumina cunostintei celei cu trei raze stralucitoare


a dumnezeirii Tale la toata lumea; gonit-ai ratacirea cea
idoleasca, Dumnezeul cel in trei Ipostase si Doamne; iar pe
tot neamul omenesc din intunericul cel mare al paganatatii,
in lumina cea minunata a Evangheliei l-ai adus, prin care noi
cei luminati slavind atotputernica Ta pronie, graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai


pierdut pana in sfarsit cu apele potopului toata faptura cea
stricata prin pacat, si in fata lui Noe ai innoit tot nemul
omenesc;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai despartit pe


parintele credinciosilor Avraam din amestecarea limbilor, si
din semintia lui ai intemeiat adevarata Biserica;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai scos pe


poporul Tau din Egipt, l-ai hranit pe el cu mana in pustie si l-
ai dus in pamantul in care curge lapte si miere;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai plinit cu


Duhul Tau pe prooroci, si printr-insii in mijlocul lui Israel ai
pazit credinta in Rascumparatorul cel fagaduit;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pedepsit pe


poporul Tau cel ce gresise, prin robia Babilonului, dupa
sfarsitul careia, iarasi ai poruncit a se zidi Ierusalimul;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai aratat pe


Macabei statornici pana la moarte in credinta si invataturile
cele parintesti; iar pe biserica cea de sub Lege, ca pe o
mireasa pana la venirea iubitului mire, ai pazit-o intreaga;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel
Sfant!

Condacul al 7-lea:

Vrand a arata marimea dragostei si a milostivirii Tale celei


catre nemul omenesc cel cazut, cand s-a plinit vremea, ai
trimis pe Cel Unul-Nascut Fiul Tau, Care, nascandu-Se din
Fecioara, S-a supus Legii, pentru ca pe cei de sub Lege sa-i
rascumpere; Care, petrecand pe pamant ca un Om si
rascumparandu-ne pe noi prin crucea Sa, S-a inaltat la cer,
de unde, implinind fagaduinta, a trimis noua pe Preasfantul
Duh, ca sa cantam toti: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Minunata in adevar si noua minune ai aratat, Minunatule


intru cele inalte Doamne, cand dupa trimiterea Preasfantului
Duh peste alesii ucenici si apostoli, i-ai trimis pe ei la
propovaduire in toata lumea, ca sa vesteasca numele cel
mare al Preasfintei Treimi, si sa aduca toate neamurile la
ascultarea credintei. Pentru aceasta, minunandu-ne de
puterea si lucrarea cuvintelor lor, celor insuflate de
Dumnezeu, cu bucurie graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai


ales pe cele neputincioase, de neam slab si nebagate in
seama ale lumii, ca sa rusineze pe cele tari, marite si
intelepte;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai intarit


nenumarate cete de mucenici, ca prin nenumarate chinuri si
omoruri sa fie pecetluit adevarul Evangheliei si puterea
darului lui Hristos;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin semnul


Crucii ai plecat inima marelui Constantin cel intocmai cu
apostolii, si prin acela ai pus sfarsit cumplitelor prigoniri
asupra crestinilor;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai intarit


Biserica, prin cele sapte soboare a toata lumea, ca si cu
sapte stalpi, a purtatorilor de Dumnezeu parinti, si de
invaluirile eretice nevatamate ai pazit-o;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai daruit


invatatorilor celor de Dumnezeu inteleptiti si marilor
nevoitori ai bunei cinstiri, ca unor prealuminate stele, pe
taria Bisericii a straluci;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai povatuit si pe


stapanitorul imparatiei romanilor Constantin, la lumina
credintei celei adevarate, si prin acela ai izbavit toata lumea
de inselaciunea multei necredinte;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel sfant;

Condacul al 8-lea:

Strain si minunat, la stejarul lui Mamvri, Te-a vazut Avraam


pe Tine, Adevaratul Dumnezeu, adica trei barbati vazand, ca
si catre unul a grait: Doamne, de am aflat har inaintea Ta, nu
trece pe robul Tau. Deci Celor trei, Care i s-au aratat in trei
fete: Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, iar unuia Dumnezeu
intr-o fiinta, pana la pamant s-a inchinat, graind: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu totul pretutindenea esti, si totdeauna purtator de grija


pentru toata zidirea Ta, nu numai cu taria nemasuratei
puterii Tale, ci si cu bogatia cea atotlucratoare; iar noua,
precum a zis Fiul Tau, ca si perii capului toti sunt numarati la
Tine, ca nici unul dintr-insii sa nu cada fara voia Ta. Pentru
aceasta, nadajduind spre pronia Ta, cu indrazneala si cu
dragoste graim:

Sfant, Sfant, Sfant, esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai


binevoit ca tot neamul omenesc sa se imparta in semintii si
neamuri, si fiecareia din ele i-ai randuit locul si timpul
vietuirii;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru prin care imparatii


imparatesc si cei puternici fac dreptate, si pazesti pe alesii
Tai ca lumina ochiului.

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, din Care izvoraste


intelepciunea si intelegerea, toata taria si puterea, toata
sanatatea si frumusetea;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce randuiesti


razboaie, si iarasi le opresti pe ele; Cel ce incununezi cu
biruinta arma ce poarta dreptate, iar pe cea nedreapta, chiar
in mijlocul biruintelor, mai inainte o hotarasti spre
sfaramare;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce faci semne pe


cer si pe pamant, trimiti foc, boli si foamete asupra
oamenilor, ca sa nu rataceasca ei pana in sfarsit din caile
Tale cele drepte;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce inalti pe cei


smeriti pe pamant si ii pui sa stea cu domnii poporului Tau;
iar pe cei mandri ii nimicesti ca sa nu se afle locul lor;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel
Sfant!

Condacul al 9-lea:

Toata firea, sus si jos, neincetat Te slaveste pe Tine


Facatorul cel preavesnic si Dumnezeu: in cei unii canta zi si
noapte : Sfant, Sfant, Sfant, iar altii cununile lor le pun la
picioarele Tale. Iar noi pe pamant impreuna cu toata faptura,
ca cei impodobiti cu chipul slavei Tale celei de o fiinta, Tie ne
rugam si de la Tine asteptam mare si bogata mila, cantand:
Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Filosofii cei mult-vorbitori, desi mult se ostenesc cu mintea a


ispiti despre taina Preasfintei Treimi dar nu pot a intelege
cum este un Dumnezeu de o fire. Si nenumaratele faceri de
bine cele catre noi ale Fiecareia din cele trei dumnezeiesti
Fete bine stiindu-le, cu credinta si cu multumire graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai


randuit cu dreapta judecata Ta noua tuturor a ne intoarce in
pamantul din care suntem luati, si in ziua invierii iarasi a ne
scula;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce inainte ai


hotarat soarelui, lunii si stelelor sa se intunece oarecand, iar
pamantului si tuturor celor ce sunt pe el cu foc a se lamuri,
pentru ca in locul lor sa se arate cer nou, in care petrece
dreptatea;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai randuit ziua,


in care vor sta inaintea Ta la judecata toate semintiile si
neamurile, ca sa-si ia fiecare piata dupa faptele sale.

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce vei zice


dreptilor in ziua rasplatirii: veniti binecuvantatii Parintelui
Meu de mosteniti imparatia care este gatita voua de la
intemeierea lumii;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care pacatosii cei


care nu s-au pocait cu frica atunci vor auzi: duceti-va de la
mine, blestematilor, in focul cel vesnic, care este gatit
diavolului si ingerilor lui;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai fagaduit ca


Biserica Ta sa o pazesti neclintita pana la sfarsitul lumii, spre
a nu fi ea biruita nici de portile iadului;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel sfant!

Condacul al 10-lea:

Vrand sa mantuiesti lumea, Te-ai aratat la raul Iordanului,


Preasfanta si Dumnezeiasca Treime: Tatal in glas din cer
marturisind pe Fiul cel iubit; Fiul in chip omenesc primind
Botezul de la rob; si Duhul Sfant pogorandu-Se in chip de
porumbel peste Cel ce Se boteza. Deci intru numele lui
Dumnezeu, insa in trei Fete: a Tatalui si a Fiului si a Sfantului
Duh, ne-am invatat a lumina cu Botezul pe tot omul ce vine in
lume, cantand: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Imparate preavesnice, Care rasari soarele peste cei buni si


peste cei rai; Cel ce iubesti pe cei drepti si pe cei pacatosi
miluiesti, spala necuratia noastra cea sufleteasca si
trupeasca; binevoieste a face in noi lacasul Tau, desi
nevrednici robi ai Tai suntem. Pierde gandurile cele
necurate, sterge faptele cele necuviincioase, indreapta limba
noastra spre a vorbi cele placute inaintea Ta, pentru ca, cu
inima si cu buze curate, cu umilinta sa graim unele ca
acestea:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, despre


Care ceata Apostolilor invederat vorbeste si catre Care
soborul proorocilor pururea priveste;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru pe care ceata


mucenicilor cu dumnezeiasca cuviinta Il marturiseste si
oastea preacuviosilor numele Tau cel Sfant Il slaveste.

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, pentru care multimea


pustnicilor neincetat suspina, si de la Care nevointele
pustnicesti se incununeaza;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Caruia ierarhii si


pastorii Bisericii aduc cantare de multumire; iar invatatorii
lumii spre a noastra mantuire spre noi teologhisesc;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, primeste rugaciunea


cea pentru noi si mijlocirea tuturor sfintilor, iar mai ales a
Preasfintei Fecioare, care isi intinde mainile sale catre Tine
pentru noi;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, ingradeste-ne pe noi


cu sfintii Tai ingeri si goneste de la noi duhurile cele rele de
sub cer;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel sfant!

Condacul al 11-lea:

Toata cantarea ce se aduce Tie nu poate a-Ti aduce


multumirea cuvenita pentru toti si pentru toate, Dumnezeule
cel slavit in Treime; caci nu se afla nici minte, care sa poata a
se intinde cu cugetul catre multimea indurarilor Tale, cele
asupra noastra; nici cuvant care cu vrednicie sa le
povesteasca; insa pentru toate cele vazute de noi si care ni
se dau noua, fie Tie, Preasfanta Treime, multumire de la noi,
cinstea si slava pe care pe care Tu Insuti le stii ca ar fi
vrednice si placute de slava Ta; deci noi inchinandu-ne Tie,
cu smerenie si cu dragoste cantam: Aliluia!
Icosul al 11-lea:

Luminatorule cel in trei Sori, ca un datator de lumina Te-ai


aratat, in fagaduintele Tale, noua celor ce suntem in
intunericul necunostintei despre soarta noastra cea viitoare;
cu multumire insa Te marturisim, ca macar de una din
fericirile cele prevestite de Unul-Nascut Fiul Tau sa ne
invrednicesti pe noi; pentru care acum cu umilinta si cu
dragoste graim:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai


gatit alesilor Tai bunatatile pe care ochiul nu le-a vazut,
urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, pe Care toti cei curati


cu inima Te vor vedea precum esti si Te vor cunoaste precum
Tu Insuti ii cunosti pe ei;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, in Care toti cei


flamanzi si insetati vor afla dreptate, pe satiul ce niciodata
nu se imputineaza;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care facatorii de


pace fii iubiti se vor chema, ca cei ce sunt urmatori Unuia-
Nascut Fiului Tau, Cel ce pe toate le-a impacat;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, in care cei blanzi vor


mosteni pamantul; iar cei saraci cu duhul se vor invrednici de
imparatia cerului;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai fagaduit


vesnica plata celor ce miluiesc si nesfarsita bucurie celor ce
plang;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel
Sfant!

Condacul al 12-lea:

Preasfanta Treime, da-ne noua darul Tau cel atotputernic;


primeste marturisirea pacatelor noastre inaintea slavei
imparatiei Tale; cauta la suspinurile noastre, trimite-ne noua
duhul umilintei si al indurarilor; pentru ca sa ne invrednicim,
cu suflet si cu inima curata, fara de osanda a grai catre Tine
pe pamant, precum graiesc ingerii in cer: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cantand Pronia Ta cea iubitoare de oameni, Te slavim pe


Tine toti, Treime fara de inceput; credem intr-Unul
Dumnezeu Tatal si Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Duhul Sfant;
ca pe altul afara de Tine Dumnezeu nu stim, catre Tine
cadem si Tie ne rugam, zicand:

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, da-ne


noua ajutor ca sa nu ne temem de nici un rau, spre apararea
vietii noastre si spre a nu ne infricosa de nici un vrajmas;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce mantuiesti pe


pacatosii cei ce se pocaiesc; deci mantuieste-ne si pe noi
mult-pacatosii;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce inmultesti mila


Ta tuturor, inmulteste-o si asupra noastra, si ne mantuieste
pe noi, ca neputinciosi suntem;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, prelungeste-ne noua


tuturor vremea vietii spre a ne pocai si nu ne osandi pe noi
spre taiere ca pe smochinul cel neroditor;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, izbaveste-ne pe noi de


ispitele ce ne impresoara: de lume, de trup si de diavol, si ne
hraneste in credinta si dragostea cea catre Tine;

Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, invredniceste-ne pe


noi a Te vedea fata catre fata si a intra in camara Ta cea
luminoasa la nunta Mielului;

Sfant, Sfant, Sfant esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-


ne pe noi, zidirea Ta cea cazuta, pentru numele Tau cel sfant!

Condacul al 13-lea:

O, Preasfanta, de viata facatoare nedespartita si a toate


facatoare Treime: Parinte si Fiule si Duhule Sfinte, Unule,
Adevaratul Dumnezeu si Facatorul nostru, primeste aceasta
de acum multumire a noastra; trimite-ne noua darul si
puterea din inaltimea Sfantului Tau locas, ca, toate poftele
trupesti calcandu-le, sa vietuim intru toata buna cinstire si
curatie pana la sfarsitul vietii noastre, pururea laudand
preasfant numele Tau, si cantand: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

Dupa aceasta se zice iarasi Icosul intai: Arhanghelii si


ingerii... si Condacul intai: imparate al veacurilor...
Rugaciune catre Dumnezeu-Tatal

Atotputernice Stapane, intelepte si atotbunule Doamne,


Nascatorule cel fara de inceput al Fiului celui dintr-o fiinta
nascut, si Purcezator al Sfantului si Celui de viata facatorul
Tau Duh, vesnic si pururea fiitor;Insuti pricinuitorule de
purcedere, a Carui marire este nemarginita, slava nespusa si
milostivire nemasurata; Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinta
si ne-ai cinstit cu chipul Tau cel preascump; Care ne-ai daruit
noua nevrednicilor nu numai a Te cunoaste pe Tine si a Te
iubi, dar inca ce este mai scump, ca si Tata a Te numi pe Tine
ne-ai invrednicit.

Multumim Tie, Dumnezeule al milostivirii si al indurarilor, Cel


ce nu ne-ai lasat pe noi, ce am calcat porunca Ta, in mijlocul
pacatului si in umbra mortii; ci ai binevoit a trimite pe
pamant, pentru mantuirea noastra, pe Unul-Nascut Fiul Tau,
prin Care si veacurile s-au facut, ca prin intruparea Lui si prin
patimile Lui cele infricosatoare, de chinuirea diavolului si din
stricaciunea mortii sa ne izbavim.

Multumim Tie, Dumnezeule al dragostei si al puterilor, ca


dupa inaltarea la cer a Preascumpului nostru Mantuitor, ai
trimis si pe Preasfantul Tau Duh peste alesii Lui ucenici si
apostoli, pentru ca prin puterea propovaduirii lor celei de
Dumnezeu insuflate pe toata lumea s-o lumineze cu lumina
cea curata a Evangheliei Tale. Deci, Insuti, Iubitorule de
oameni, Stapane, asculta acum rugaciunea cea smerita a
nevrednicilor fiilor Tai, ca asa precum ne-ai zidit pe noi
numai pentru bunatatea Ta si ne-ai rascumparat pe noi
pentru indurarea Ta, asa ne si mantuieste pe noi pentru
indurarea Ta, asa ne si mantuieste pe noi dupa milostivirea
Ta cea neasemanata; fiindca din faptele noastre nici urma de
pocainta nu avem, ci dreapta rasplatire si despartire de
prealuminata fata Ta ne asteapta.

Ca, daca si pentru tot cuvantul in desert se va cere de la noi


raspuns in ziua judecatii si a rasplatirii, pentru nenumaratele
noastre faradelegi, cu care am gresit inaintea Ta, apoi, ce
raspuns vom da noi, saracii, in ziua aceea?

Pentru aceasta alergam spre a Ta bunatate, care covarseste


toata mintea si cuvantul, rugandu-ne Tie: gresit-am,
curateste-ne pe noi, Doamne; nelegiuit-am, iarta-ne,
Stapane, maniatu-Te-am, milostiveste-Te, indelung-
Rabdatorule.

Si pazeste mai ales mintea, stiinta si inima noastra de


rautatile lumii; izbaveste-ne pe noi si ne mantuieste de
viforul cel mult invaluitor al patimilor si al caderilor in
pacatele cele stiute si nestiute; ne indrepteaza pe noi la
limanul cel lin al credintei, al dragostei si al nadejdii vietii
celei vesnice.

Adu-Ti aminte, Doamne, de noi, intru mila Ta; daruieste-ne


noua toate cererile cele spre mantuire, iar mai ales viata
curata si fara de prihana; invredniceste-ne pe noi a Te iubi pe
Tine, si a ne teme din toata inima noastra, si a face voia Ta
cea sfanta; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre
Nascatoarei de Dumnezeu si ale tuturor sfintilor.

Ca bun si iubitor de oameni Dumnezeul nostru esti, si Tie


slava si multumire si inchinaciune inaltam, impreuna cu Cel
fara de inceput al Tau Fiu si cu Preasfantul si Bunul si de
viata Facatorul Tau Duh; acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.

Rugaciune catre Dumnezeu-Fiul

Unule-Nascut, Fiule si Cuvantul lui Dumnezeu, Cel ce pentru


mantuirea noastra ai binevoit a Te intrupa si moarte a
patimi; iar acum si cu preacuratul Tau Trup la cer de-a
dreapta impreuna cu Tatal sezi, si toata lumea o carmuiesti,
nu ne uita cu milostivirea Ta pe noi, cei ce suntem jos, care
macar ca suntem cu totul intinati si nevrednici, insa intru
Tine, Mantuitorule si Dumnezeul nostru, credem si pe alt
mijlocitor si nadejde al mantuirii nu stim.

Deci, da-ne noua, Preabunule Rascumparatorule, ca


totdeauna sa ne aducem aminte de cate chinuri ale sufletului
si ale trupului Tau a fost trebuinta ca sa impaci dreptatea
cea vesnica a parintelui Tau pentru pacatele noastre; si cum
Te-ai pogorat de pe cruce pana la iad, cu preacurat sufletul
Tau, ca sa ne izbavesti pe noi de puterea chinuirii iadului.

Iar aducandu-ne aminte de aceasta, sa ne pazim de pofte si


de pacate, care au fost pricina de infricosatoare patimi si de
moartea Ta; si sa iubim dreptatea si virtutea, care sunt mai
placute Tie decat tot darul cel adus de noi.

Deci, ca Cel ispitit dupa toate, Preabunule, singur stii cat


este de mare slabiciunea duhului si a trupului nostru si cat
de puternic si viclean este vrajmasul nostru care umbla ca un
leu, cautand pe cine sa inghita, pentru aceasta nu ne lipsi pe
noi de ajutorul Tau atotputernic; ci fii de-a pururea cu noi,
pazindu-ne si acoperindu-ne, povatuindu-ne si intarindu-ne,
bucurand si veselind duhul nostru.

Iar noi alergand la sanul dragostei si a indurarii Tale, toata


viata noastra cea vremelnica si vesnica Tie se o dam,
Stapanului nostru, Rascumparatorului si Domnului; pe Care
din adancul sufletului Il rugam, ca sa ne faci pe noi cu
judecatile pe care le stii, fara de impiedicare a trece la calea
aceasta intunecoasa a vietii pamantesti si a ajunge la camara
cea dumnezeiasca a Ta, pe care ai fagaduit a o pregati
tuturor celor ce cred in numele Tau si urmeaza
dumnezeiestilor Tale invataturi.

Rugaciune catre Dumnezeu-Duhul Sfant

Imparate ceresc, preabunule Mangaietorule, Duhule al


adevarului, Cel ce din Tatal mai inainte de veci purcezi, si
intru Fiul pururea Te odihnesti; nepartinitorule Izvor al
darurilor celor dumnezeiesti, pe care le imparti precum
voiesti; prin care si noi nemernicii ne-am sfintit si ne-am uns
in ziua botezului nostru.

Cauta spre rugaciunea robilor Tai, vino la noi si Te


salasluieste intru noi si curateste sufletele noastre, ca sa
putem a ne face locas Preasfintei Treimi.

Asa, o Preabunule, nu Te scarbi de necuratia noastra nici de


ranile pacatelor; ci le tamaduieste pe ele cu ungerea Ta cea
atot-vindecatoare. Lumineaza mintea noastra, ca sa
cunoastem desertaciunea lumii si a celor ce sunt in lume;
inviaza stiinta noastra, ca neincetat sa vesteasca noua ceea
ce se cuvine, a face si ce se cuvine a lepada; indeparteaza si
innoieste inima ca sa nu izvorasca mai mult ziua si noaptea
ganduri rele si pofte necuvioase.

Imblanzeste trupul si stinge cu insuflarea Ta cea datatoare


de roua vapaia patimilor, prin care se intuneca in noi chipul
cel prea-scump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mahnirii, al iubirii de stapanire si al


grairii in desert, goneste-l de la noi; si ne da noua duhul
dragostei si al rabdarii, duhul blandetii si al dreptatii, ca
indreptand inimile cele slabite si genunchii, fara de lenevire
sa calatorim pe calea sfintelor porunci; si asa, ferindu-ne de
tot pacatul si implinind toata dreptatea, sa ne invrednicim a
primi sfarsit crestinesc si nerusinat, si a intra in Ierusalimul
cel ceresc; iar acolo a ne inchina Tie, impreuna cu Tatal si cu
Fiul, cantand in vecii vecilor: Treime Sfanta, slava Tie!

Rugaciune catre Preasfanta Treime

Preasfanta Treime, Stapanire de o fiinta, pricinuitoare a tot


binele; ce vom rasplati Tie pentru toate cate ne-ai dat noua,
pacatosilor si nevrednicilor, pe care mai inainte de a ne
naste noi in lume le-ai randuit, si pentru toate cele ce ne dai
fiecaruia din noi in toate zilele si pentru cele ce ai gatit noua
tuturor in veacul cel viitor?

Deci se cuvenea pentru atatea binefaceri si indurari, sa


multumim Tie nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele,
pazind si implinind poruncile Tale; iar noi cu patimile noastre
si cu obiceiurile cele rele in nenumarate pacate si faradelegi
ne-am aruncat.

Pentru aceasta, ca cei ce suntem intinati, nu numai ca nu


indraznim a ne arata inaintea preasfmtei fetei Tale celei
intreit stralucitoare, ci nici preasfant numele Tau a-l chema,
de nu ai fi binevoit Insuti Tu spre a noastra mangaiere a ne
vesti noua; ca pe cei drepti si curati iubesti, iar pe pacatosii
care se pocaiesc ii mantuiesti si cu milostivire ii primesti.

Deci, cauta, o Dumnezeiasca Treime, din inaltarea sfintei


slavei Tale asupra noastra, mult pacatosilor; si bunavointa
noastra in loc de fapte bune o primeste, si ne da noua duhul
pocaintei celei adevarate; ca, urand tot pacatul, intru
cuviosie si dreptate pana la sfarsitul vietii noastre sa
petrecem, facand voia Ta cea sfanta si slavind cu cuget curat
si cu fapte bune preadulcele si preaincuviintat numele Tau.
Amin.

cum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

ACATISTUL INGERULUI PAZITOR

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.


Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le
implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi,
si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane,
iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru
numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia
Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si
ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe
noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri
si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe
noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Sfinte Ingere, cel ce esti ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu, eu,
nevrednicul, indraznesc sa-ti aduc cantari de lauda, iar tu, ca cel ce ai indrazneala
catre Imparatul Cerului, apara-ma de dusmanii vazuti si nevazuti, izbaveste-ma de
toate nevoile si necazurile, ca sa strig tie: Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul
meu Pazitor!

Icosul 1:

Sfinte Ingere, cel ce esti trimis din ceruri ca sa ma pazesti si sa ma calauzesti in


toata viata mea, cad inaintea ta si ma rog: tu insuti ma calauzeste si ma intelepteste ca
sa incep a-ti aduce din toata inima, cu toata dragostea si osardia, aceste cantari de
lauda:

Bucura-te, Ingere al lui Dumnezeu, inainte-statatorul meu in fata Presfintei Treimi;


Bucura-te, sluga cereasca a Domnului celui ce imparateste peste toata faptura;
Bucura-te, impreuna-vietuitorule cu slugile Lui cele intelegatoare si nematerialnice;
Bucura-te, cel ce faci pururea voia Stapanului;
Bucura-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu porunca si putere ca sa pazesti sufletul
meu;
Bucura-te, cel ce niciodata nu te departezi de mine, pacatosul;
Bucura-te, cel ce pururea petreci cu mine, nevrednicul;
Bucura-te, cel ce ma pazesti in toate caile mele;
Bucura-te, cel ce imi calauzesti pasii spre sfintele biserici;
Bucura-te, cel ce ma feresti de toata rautatea;
Bucura-te, cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca pazitor pe caile vietii mele;
Bucura-te, indrumatorul vietii mele cel preabun;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 2:

Vazand Domnul Iubitorul de oameni ca, dupa greseala stramosului nostru Adam,
toti oamenii sunt lesne inclinati spre pacat, a trimisw din negraita Sa mila in tot
pamantul spre sfintii Sai ingeri si fiecarui om i-a randuit cate un inger pazitor,
implinind asadar porunca Stapanului lor, sfintii ingeri intotdeauna sunt gata sa ne
ajute noua, celor ce cantam lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia

Icosul 2:

Sfinte Ingere, mijloceste intre cele de Sus sa mi se lumineze mintea, sa cunosc care
este voia lui Dumnezeu cea buna, placuta si desavarsita si inima mea o indrepteaza ca
sa savarsesc cu osardie fapte bune, iar pe tine, pazitorul meu, neancetat sa te laud cu
grairi ca acestea:

Bucura-te, cel ce inflacarezi inima mea cu dragostea de Dumnezeu, Facatorul meu;


Bucura-te, cel ce ma indemni ca toata ziua si tot ceasul sa le petrec in rugaciuni, cereri
si multumiri;
Bucura-te, cel ce ingradesti casa sufletului meu cu frica de Dumnezeu, ca o straja
credincioasa;
Bucura-te, cel ce indreptezi toate gandurile mele catre Mantuitorul care s-a rastignit
pentru pacatele mele si ale lumii;
Bucura-te, cel ce rasadesti in mine pomenirea chinurilor si a mortii Sale de pe Cruce;
Bucura-te, cel ce ma inveti sa ma feresc de pacate prin aducere-aminte de patimile
Domnului;
Bucura-te, cel ce ma povatuiesti sa cer de Sus umbrirea harului Sfantului Duh;
Bucura-te, cel ce ma incredintezi ca Mangaietorul cauta cu mai multa mila la cei
blanzi si smeriti cu inima;
Bucura-te, cel ce peste tot ma ingradesti cu gandurile la Dumnezeu Cel ce este
pretutindenea;
Bucura-te, cel ce infatisezi inaintea ochilor mintii mele pe Atoatevazatorul;
Bucura-te, cel ce mangai inima mea cu mila Lui pentru pacatosii care se pocaiesc;
Bucura-te, cel ce infricosezi sufletul meu cu dreapta Judecata fata de cei ce sunt
impetriti si nepocaiti;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 3:

Ingerul meu Pazitor, cere pentru mine puterea harului dumnezeiesc,intru care sa
umblu neabatut si fara poticneala pe mantuitoarea cale a poruncilor lui Hristos, iar cu
inima si cu gura sa slavesc neincetat Preasfantul Nume al Dumnezeului nostru si sa
cant Lui: Aliluia!

Icosul 3:

Avandu-te pe tine, acoperamant ales de Dumnezeu, ca pe o raza luminoasa care


luminezi intunericul sufletului meu si risipesti bezna necunostintei inimii mele, cazand
cu umilinta ma rog sa-mi curatesti toate simtirile cele intunecate de patimi ca sa nu
mai ratacesc in intunericul pacatului si preluminatei tale lumini sa-i cant asa:

Bucura-te, steaua Luminii fara de apus, rasarita din dumnezeirea cea in Trei Lumini
si care pururea ma lumineaza;
Bucura-te, raza prealuminoasa, care luminezi ochii inimii mele, cei intunecati de
pacate;
Bucura-te, cel ce te ingrijesti sa ma indreptezi pe calea cea adevarata, pe mine, care
ratacesc in intunericul faradelegilor;
Bucura-te, cel ce imi pui inainte poruncile Domnului ca pe o oglinda pentru toata viata
mea;
Bucura-te, cel ce imi asezi legea Domnului ca pe sfesnic pentru picioarele mele si ca pe
o lumina pentu cararile mele;
Bucura-te, cel ce ma inveti sa ascult cuvintele Evangheliei lui hristos cu multa
dulceata;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa cred cu neindoire toata invatatura dumnezeiescului
meu invatator si domn;
Bucura-te, cel ce ma intaresti in supunerea fata de randuiala Sfintei Biserici;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa ma supun pravilelor si predaniilor Sfintilor apostoli si
Parinti;
Bucura-te, cel ce ma intaresti in marturisirea sfintei credinte ortodoxe;
Bucura-te, cel ce pentru aceasta marturisire credintezi pana si la moarte sa merg;
Bucura-te, cel ce ma opresti sa fiu in legatura cu ereticii si cu cei ce s-au lepadat de
adevarata Biserica;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 4:

Furtuna dezlantuita pe marea vietii imi sfarama corabia duhovniceasca cu grijile


lumesti, pacea sarmanului meu suflet ce inviforeaza; unde voi dobandi limanul cel
linistit al mantuirii? La tine, dupa Dumnezeu si Preasfanta Fecioara, imi pun
nadejdea, Ingerul meu Pazitor, ce te-am dobandit de la Domnul ca pe un intelept
carmaci in furtunile de gand care ma tulbura. Cu multumire dar, cant Dumnezeului
meu: Aliluia!

Icosul 4:

Auzindu-te si vazandu-te pe tine, dumnezeiescule Inger, pazitorul meu cel puternic,


duhurile rautatii de sub cer nu cuteaza sa se apropie de preacurata ta lumina si sa
savarseasca nelegiuirile lor pierzatoare de suflet. Pentru aceasta, cu smerenie te rog sa
nu te departezi de la mine din pricina nelegiuirilor mele, ci pururea ma fereste de
vanarile si de cursele celui viclean, pe mine, care cu umilinta graiesc:
Bucura-te, cel ce cu puternicul acoperamant al aripilor tale ma aperi si ma acoperi;
Bucura-te, ca pururea stai langa mine cu sabia ta cea de foc;
Bucura-te, cel ce impotriva printului intunericului in lupta ma ajuti;
Bucura-te, cel ce ma intaresti sa-i biruiesc pe slujitorii lui cei rai si vicleni;
Bucura-te, cel ce izgonesti de la mine demonii pierzatori de suflete, ca pe niste vulpi
viclene;
Bucura-te, care tai navalirile lor cele de chip de fiare ce se pornesc asupra mintii si a
inimii mele;
Bucura-te, cel ce ma ajuti sa spovedesc pacatele mele cele multe;
Bucura-te, cel ce dazradacinezi din inima mea mandria, ura, ca pe cele ce sunt fiicele
lor;
Bucura-te, cel ce alungi din gandurile mele zavistia si pomenirea de rau;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa ma ingradesc cu semnul Sfintei Cruci spra alungarea
gandurilor celor rele;
Bucura-te, cel ce ma intaresti sa calc fara de frica peste aspida si peste vasilisc;
Bucura-te, cel ce ai nebiruita arma impotriva vrasmasilor mei;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 5:

Indraznesc sa te aseman, Pazitorul meu, cu steaua luminoasa ce alerga calauzindu-i


pe magii din vechime la inchinarea adevaratului Dumnezeu cand Mantuitorul lumii S-
a nascut in Betleem; iar tu, cu petrecerea ta cea nedespartita de mine si purtatoare de
lumina, imi arati calea cea dreapta care duce spre Imparatia Cereasca, pentru ca
acolo sa ma invrednicesc sa cant impreuna cu cetele ceresti, slava Imparatului Slavei,
Celui mai inainte de veci: Amin!

Icosul 5:

Vazandu-ma stapanit de intunericul mortii si acoperit de norul intunecat al


patimilor, Pazitorul sfant al sufletului meu, nu ma parasi, ci urmeaza indelung-
rabdarii Mantuitorului meu, mai asteapta, trezindu-ma la pocainta pana cand ochii
mei vor varsa izvoare de lacrimi spre spalarea necuratiilor mele sufletesti. Penrtu
aceasta cu smerenie te rog si graiesc:

Bucura-te, cel ce pururea aduci lui Dumnezeu rugaciunile tale, pentru mine,
pacatosul, ca pe o tamaie de bun miros;
Bucura-te, cel ce pururea mijlocesti inaintea Facatorului meu, ca sa ma mantuiasca;
Bucura-te, cel ce cu starea ta de fata inlaturi mania lui Dumnezeu cea cu dreptate
pornita asupra mea;
Bucura-te, cel ce ceri de la Preamilostivul Dumnezeu sa dea iertare tuturor faptelor
mele celor rele;
Bucura-te, cel ce milostivesti bunatatea Lui, ca sa nu ma piarda cu faradelegile mele;
Bucura-te, cel ce te rogi neincetat Rascumparatorului meu, ca sa-mi dea vreme de
indreptare;
Bucura-te, cel ce ma trezesti sa-mi petrec toate zilele mele in pocainta;
Bucura-te, cel ce imi insufli dorinta ca pururea sa ma caiesc in fata Domnului de toate
faradelegile mele;
Bucura-te, cel ce ma inteleptesti ca sa ma cercetez in toata vremea si sa-mi marturisesc
pacatele;
Bucura-te, cel ce sadesti in inima mea zdrobire si mahnire pentru ca l-am maniat pe
bunul meu Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa-mi plang viata mea cea ticaloasa si intinata;
Bucura-te, mijlocitor luminos si netacut al mantuirii mele;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 6:

Propovaduiesc cu glas mare, Ingerul meu Pazitor, grija ta de totdeauna pentru


mine, pacatosul, in grijile si napastuirile mele, care in aceasta lume cu multa galceava
imi tulbura pacea sufleteasc, apari ca un grabnic mangaietor, inteleptindu-ma ca toate
acestea nu sunt trimise de la Inteleptul ziditor decat ca o doctorie pentru neputintele
mele sufletesti si invatandu-ma sa-I cant bine-facatorului Doctor Ceresc: Aliluia!

Icosul 6:

Cand trezit de necurmatele povatuiri, Sfinte Ingere, in sufletul meu intunecat de


necazuri si deznadajduire din pricina multelor mele pacate, straluceste lumina
mangaierii harnice si inima mea se umple de veselie si de bucurie, atunci indraznesc sa
strig ca vamesul catre induratul Dumnezeu, ca sa fie milostiv si sa-mi ierte gresalele
mele; nu inceta, dar, povatuitorul meu, inteleptindu-ma si intarindu-ma, pe mine, cel
ce te chem:

Bucura-te, cel ce ma ajuti sa port jugul cel bun al mantuitoarei rabdari cu iubire;
Bucura-te, cel ce cu dragoste ma intaresti cu nadejdea in Domnul Dumnezeu, in toate
nevoile si relele intamplari;
Bucura-te, ca ma inveti sa inving cu barbatie necazurile si bolile;
Bucura-te, ca alungi din inima mea orice mahnire si deznadejde;
Bucura-te, cel ce ma trezesti la lupta impotriva vrasmasilor care vor sa ma prinda in
mreaja deznadejdii;
Bucura-te, cel ce ma incredintezi sa ma incred cuvintelor Sfantului Apostol Pavel, cum
ca toti cei ce voiesc sa traiasca cu evlavie vor fi prigoniti;
Bucura-te, cel ce imi insufli ca sa primesc jugul rabdarii si al patimirii pe care l-au
purtat proorocii si apostolii;
Bucura-te, cel ce imi arati spre mangaiere cetele mucenicilor si ale marturisitorilor ce
s-au nevoit pentru Hristos, pana la varsarea sangelui lor;
Bucura-te, cel ce imi infatisezi pururea inaintea ochilor mei chinurile Domnului si
Mantuitorului nostru;
Bucura-te, cel ce imi indulcesti inima cu nadejdea rasplatirilor viitoare;
Bucura-te, cel ce dai viata sufletului meu, asteptand vesnicile bunatati pline de
bucurii;
Bucura-te, cel ce esti intodeauna bunul meu mangaietor;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 7:

Vrand ca toti oamenii sa se mantuiasca, preamilostivul meu Ziditor te-a trimis pe


tine, ingrul sau, ca pe un bun pazitor in toata viata mea, pentru ca peste tot sa ma juti
cu sfintele tale rugaciuni, sa ma acoperi impotriva curselor diavolesti si sa ma
pregatesti ca prin fapte bune sa intru cu fecioarele cele intelepte camara cea cereasca
de Dumnezeu infrumusetata canatand: Aliluia!

Icosul 7:

Domnul si Stapanul meu arata mie, nevrednicul si celui mai pacatos dintre robii
Sai, o bunatate noua, caci, trecand cu vederea pactele mele cele grele si grozave, nu m-
a pierdut pentru faradelegile mele nici pana in ziua si ceasul de fata, ci, fiindindelung-
rabdator cu mine, asteapta cu milostivire intoarcerea si pocainta mea, din toata inima.
Cred, bunul meu Pazitor, ca numai cu mijlocirea ta cea de totdeauna in fata lui
Dumnezeu pentru mine sunt pazit pana acum, pentru aceea, nevoindu-ma cu
dragoste, pe tine te chem:

Bucura-te, cel ce ma feresti de inecarea desavarsita in marea vietii celei inviforate;


Bucura-te, cel ce ma rapesti din prapastia nelegiuirilor mele, cu ajutorul mainilor tale;
Bucura-te, cel ce scuturi de pe mine somnul cel pacatos al trandavirii celei
vatamatoare de suflet;
Bucura-te, cel ce luminezi cu stralucirea ta mintea mea cea intunecata cu neingrijirea;
Bucura-te, cel ce ma ajuti sa-mi aprind cu rugaciunile inima cea rece, care-i gata sa se
stinga;
Bucura-te, cel ce pururea ma ridici la slavosloviriile lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce intocmesti glasul meu ca prin cantari de lauda, cu vrednicie si
dreapta-te sa laud pe Facatorul tuturor;
Bucura-te, cel ce ma inveti sa proslavesc pe Domnul meu nu numai cu buzele, ci si cu
inima;
Bucura-te, cel ce ma trezesti spre implinirea voii Lui celei preasfinte;
Bucura-te, cel ce te ingrijesti sa ma desprind cu lepadarea de sine si cu parasirea
voilor mele cele rele;
Bucura-te, cel ce voiesti cu toata sinceritatea sa dobandesc simplitatea porumbelului si
blandetea mielului;
Bucura-te, cel ce mijlocesti sa mi se daruiasca nerautatea copiilor si judecata
sanatoasa a batranilor;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 8:

Strain si calator sunt eu pe acest pamant, viata mea e degrab trecatoare, iar eu,
ticalosul, niciodata nu ma gandesc in mintea mea la moartea cea fara de veste, nici nu
cuget la infricosatoarea Judecata la care voi sta inaintea Dreptului Judecator si voi da
raspuns pentru fiecare fapta si pentru orice cuvant. De aceea, te rog pe tine, Pazitorul
sufletului meu, trezeste-ma degraba din somnul pacatului, ca sa nu ma prinda ceasul
mortii neindreptat, ci sa ma invrednicesc a cere de la Atottiitorul, Atotputernicul si
Milostivul Dumnezeu iertarea pentru faradelegile mele si sa-I cant cu glas de bucurie:
Aliluia!

Icosul 8:

Cand Domnul si Ziditorul meu va insemna ziua tacerii mele din viata aceasta, tu,
bunul meu Pazitor, vazand mai inainte chinurile grozave, pregatite pentru duhurile
rautatii si pentru pacatosii nepocaiti, care ma asteapta si pe mine, acopera-ma cu
aripile milostivirii tale, cum isi acopera vulturul puii sai, iar cand va fi sa iasa duhul
meu din mine, sa te vad stand aproape de mine, izgonind pe cumplitii vrasmasi. Drept
aceea, cu umilinta ma rog, zicand acestea:

Bucura-te, cel ce pui in fata ochilor mintii mele ceasul amar si grozav al mortii;
Bucura-te, cel ce pururea imi aduci aminte de ceasul acela pe care nimeni nu-l
cunoaste;
Bucura-te, cel ce ma inveti sa ma uit la fiecare zi ca la cea mai de pe urma zi a vietii
mele;
Bucura-te, cel ce ma pregatesti in toata vremea pentru iesirea intr-o alta lume;
Bucura-te, cel ce nasti in mine umilinta sufleteasca si zdrobirea inimii;
Bucura-te, cel ce pururea doresti ca pana la sfarsitul vietii mele sa ma pocaiesc;
Bucura-te, cel ce ma opresti sa iubesc lumea si cele ale sale;
Bucura-te, ca ma ajuti sadobandesc bunatatile nepieritoare;
Bucura-te, cel ce ma ajuti sa dezradacinez din inma mea patima iubirii bogatiei celei
pieritoare;
Bucura-te, cel ce imi arati ca toate bunatatile pamantului sunt vremelnice si
trecatoare;
Bucura-te, cel ce ma inteleptesti sa vad toata frumusetea acestei lumi este asemenea
florilor campului;
Bucura-te, cel ce nu ma lasi sa caut slava omenesca ce trece ca umbra;

Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!


Condacul 9:

Tot pacatul am desavarsit si toata viata mea in desertaciuni s-a scurs, iar acum de
sfarsit m-am apropiat. Doboara dar pe cei ce se indreapta asupra mea, pe cei ce cauta
sa ma arunce in adancul iadului. Pentru aceasta te rog, bunul meu Pazitor, fii mie
aparator, cand voi trece vamile cele cumplite si povatuieste-ma neprimejduit pana la
portile Imparatiei Cerurilor, unde fetele ingeresti cu bucurie ies in intampinare
cantand: Aliluia!

Icosul 9:

Nici o limba frumos graitoare nu poate spune, Sfinte Ingere, Pazitorul meu, cate
bucurii minunate ai facut pentru mine in toata viata mea; primind sufletul meu din
scaldatoarea Sfantului Botez m-ai pazit; in pruncie m-ai invatat si m-ai inteleptit; in
copilarie m-ai ferit de alunecarile spre pacat, in tinerete m-ai povatuit, cand am ajuns
la varsta barbatiei, mustrandu-ma si mangaindu-ma si peste tot ajutandu-ma pe cale
mantuirii m-ai indreptat. Pentru aceasta, cu multumire strig tie:

Bucura-te, cel ce niciodata nu ma lipsesti de ajutorul si de apararea ta;


Bucura-te, cel ce trezindu-ma din somn ma indemni sa ma nevoiesc spre a-I multumi
lui Dumnezeu, Cel ce intareste puterile mele;
Bucura-te, cel ce ma inveti sa sfintesc cu rugaciunea orice inceput al zilei;
Bucura-te, cel ce ingadui sa incep a lucra cu indrazneala, fara sa inalt o rugaciune
catre Atotbunul Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce te grijesti sa nimicesti din inima mea nadejdea in puterile mele;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa rostesc cu limba, sa zic cu gura si sa tin minte
neincetat numele Predulcelui nostru Iisus Hristos;
Bucura-te, cel ce imi insufli sa vestesc cu limba cele trebuitoare, ca si cele de folos;
Bucura-te, cel ce imi infranezi limba de la desarta vorbire, de la multa vorbire, dar
mai ales de la cuvinte de hula;
Bucura-te, cel ce pururea petreci impreuna cu mine ori de mananc, ori de beau, ori de
fac alt lucru oarecare;
Bucura-te, cel ce te ingrijesti sa ma deprinzi cu infranarea de la mancare si de la
bautura;
Bucura-te, cel ce ma pazesti pe mine in vremea somnului si alungi pe vrajmasul care
vrea sa ma ispiteasca cu visurile de noapte;
Bucura-te, cel ce ma retii de la patimasa iscodire si sadesti in ochii mei rusinea cea
fecioreasca;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 10:
Cel ce ai venit sa mantuiesti pe toti oamenii, Preabunul meu Domn Iisus, ma rog cu
umilinta, iarta-mi cu milostivirea Ta rautatile mele cele nenumarate, fiind plecat spre
aceasta de multele rugaciuni ale slujitorului Tau nematerialnic pe care mi l-ai dat din
pruncie ca un iubitor de oameni spre paza mea, ca sa fiu vrednic a intra in camara
slavei Tale si sa cant cu duhurile dreptilor: Aliluia

Icosul 10:

Pururea imi apari, Sfinte Ingere, ca un zid puternic impotriva vrasmasilor mei
celor rai care cauta pierirea mea cea vesnica si care-mi slabanogesc sufletul cu
trandavia si cu uitarea de sine; te rog dar, pazitorul meu, sa ma invrednicesti cu
mijlocirea ta, in vremea iesirii sufletului meu din trup, sa fiu partas preacuratului
Trup si preascumpului Sange al Mantuitorului meu, pentru ca, intarindu-ma cu
Hrana nepieritoare si cu Bautura datatoare de viata, sa trec fara frica in cealalta
lume, laudandu-te pe tine, binefacatorul meu:

Bucura-te, ca ma izbavesti de nazuinta spre placeri imbietoare si-mi pui in fata


rusinea fecioarelor;
Bucura-te, ca ti s-a dat stapanire si putere sa intorci inapoi pornirile si navalirile
dracilor ce se arunca asupra mea;
Bucura-te, ca ai primit de la Dumnezeu putere sa biruiesti pe nevazutii mei vrasmasi;
Bucura-te, ca poti sa ma izbavesti de orice rautate si din toate cursele diavolesti;
Bucura-te, ca izgonesti de la mine cumplitele navaliri ale stapanitorului acestei lumi si
esti povatuitorul si calauzitorul meu nedespartit;
Bucura-te, ca stand tu de fata, nu ma voi infricosa in ceasul mortii de intunecatele fate
ale duhurilor rautatii;
Bucura-te, ca, pazit fiind de tine, nadajduiesc sa trec neprimejduit vamile vazduhului;
Bucura-te, ca, intarit de ajutorul tau, am nadejde sa nu fiu oprit in afara portilor
Raiului, atat dorit de mine;
Bucura-te, ca stai inaintea lui Dumnezeu cu rugaciune pentru mine ca sa nu fiu
aruncat in intunericul cel mai dinafara;
Bucura-te, ca pururea imi insufli sa cer mila Domnului cu lacrimi de pocainta, ca sa
ma izbaveasca de focul iadului;
Bucura-te, ca ma indemni sa ma rog zi si noapte ca sa nu fiu trimis sa fiu chinuit de
demoni;
Bucura-te, ca ma intaresti in dreapta credinta si ma feresti de ratacire;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 11:

Stiu, Sfinte Ingere, Pazitorul meu, ca aceasta cantare, pe care ti-o aduc din osardia
mea, nu este de ajuns spre a-mi arata multumirea din toata inima pentru cate ai facut
cu mine pana acum, dar inca ma rog sa indupleci milostivirea lui Dumnezeu sa ma
izbaveasca la infricosatoarea Judecata de partea cea de-a stanga si sa ma
invredniceasca sa-I cant Lui cu toti sfintii: Aliluia!

Icosul 11:

Candela mi s-a stins, nu am undelemn de fapte bune cu care sa o pot aprinde, unde
dar voi alerga eu, ticalosul, ingreunat de somnul pacatului, cand ma va ajunge pe
neasteptate ceasul mortii. Sa nu aud si eu ca fecioarele cele nebune glasul infricosator
al Mirelui: Nu te cunosc! Ajuta-ma dar, neadormitul meu pazitor, ca sa-mi umplu
vasul sufletului meu cu untdelemn faptelor bune, iar mai vartos cu milostenia si
smerenia. Iar acum, primeste aceasta cantare de la mine:

Bucura-te, cel ce pururea ma inspiri sa-L am in mintea mea numai pe Domnul Iisus;
Bucura-te, cel ce inviezi in inima mea porunca dragostei pentru Domnul meu cel
Preabun;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa-L iubesc pe aproapele meu cu o adevarata dragoste
placuta lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce ma inveti ca pe semenii mei nu numai cu limba sau cuvantul, ci si cu
fapta si cu adevarul sa-i iubesc;
Bucura-te, cel ce sadesti in mine dorinta de a-i ajuta in toate nevoile;
Bucura-te, cel ce ma povatuiesti sa-i mangai pe cei necajiti si sa-i apar pe cei asupriti;
Bucura-te, cel ce-mi pleci inima sa impart saracilor din avutiile mele;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa fiu gata sa-mi pun si sufletul pentru prietenii mei,
potrivit poruncii Mantuitorului;
Bucura-te, cel ce-mi inchizi ochii ca sa nu vad gresalele fratelui meu;
Bucura-te, cel ce nu ingadui sa osandesc pe aproapele meu care aluneca spre pacat;
Bucura-te, cel ce esti floare a Imparatiei Cerurilor;
Bucura-te, cel ce esti blandetea care alunga frica;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 12:

Ti s-a dat har de la Atotputernicul Dumnezeu, Sfinte Ingere, acoperisul meu, sa ma


pazesti in toate caile mele, sa nu se loveasca piciorul meu de vreo piatra de poticnire,
pana cand ma voi infatisa inaintea Lui Hristos-Dumnezeu pe Care cu netacute glasuri
toate puterile ceresti ii lauda cantand: Aliluia!

Icosul 12:

Laud milostivirea ta cea vrednica de mirare si pogoramantul tau cel mare, cela ce
esti minte repede miscatoare si sluga nematerialnica a Domnului; cele ce nu te
ingretosezi de pacatele mele urat mirositoare si nu incetezi sa aduci pentru mine
nevrednicul, sfintele tale rugaciuni catre Preasfantul Dumnezeu, Cel ce este in Trei
Ipostasuri, ca sa nu pier in veci, ci sa mostenesc Imparatia Cereasca. Binevoieste dar
sa primesti, din sufletestile mele vistierii, cantarile de lauda ce le aduc tie:

Bucura-te, cel ce ma indepartezi de pacate prin aducerea-aminte de infricosatoarea


judecata a Lui Dumnezeu ce va sa fie;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa-mi pregatesc sufletul ca pe o mireasa intru
intampinarea Preafumosului Mire Hristos;
Bucura-te, cel ce de-a pururea doresti sa ma intocmesti ca pe o vrednica camara de
nunta;
Bucura-te, cel ce neincetat ma inveti sa-mi aprind candela sufletului meu, ca impreuna
cu feciorele cele intelepte si cu sufletele dreptilor sa intru in locasul bucuriei;
Bucura-te, cel ce ma indemni sa-mi spal imbracamintea mea cea murdara de pacate;
Bucura-te, cel ce ma ajuti sa ma imbrac in vesmantul neprihanirii si al curateniei;
Bucura-te, cel ce mijlocesti la infricosatoarea Judecata a lui Hristos sa ma
invrednicesc sa stau de-a dreapta Sa;
Bucura-te, cel ce imlpori bunavointa lui Dumnezeu ca sa ma numere cu ceata alesilor
Sai;
Bucura-te, cel ce indemni si pe vietuitorii cerului ce sunt impreuna cu tine, sa se roage
Domnului, ca sa ma salasluiasca impreuna cu ei in Imparatia Sa;
Bucura-te, Pazitorul meu cel bun si treaz;
Bucura-te, cel ce esti bun inainte-statator, un cald folositor si rugator pentru mine,
pacatosul;
Bucura-te, cel ce dupa Dumnezeu si dupa Preasfanta Fecioara esti puternica mea
nadejde;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, luminata preaslavita si intelegatoare, Ingere ai lui Dumnezeu, primeste aceasta


cantare de multumire si de cerere, iar cand va fi sa ma scol din pamant ca sa stau la
Judecata, arata-ti milostivirea asupra mea, a pacatosului, sa stai langa mine, plin de
liniste si de bucurie, luand de la mine frica cu nadejdea mantuirii, ca sa ma
invrednicesc sa cant impreuna cu tine in lacasurile Raiului, in vecii vecilor
Imparatului Slavei, Celui mai inainte de veci: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Sfinte Ingere, cel ce esti trimis din ceruri ca sa ma pazesti si sa ma calauzesti in


toata viata mea, cad inaintea ta si ma rog: tu insuti ma calauzeste si ma intelepteste ca
sa incep a-ti aduce din toata inima, cu toata dragostea si osardia, aceste cantari de
lauda:

Bucura-te, Ingere al lui Dumnezeu, inainte-statatorul meu in fata Presfintei Treimi;


Bucura-te, sluga cereasca a Domnului celui ce imparateste peste toata faptura;
Bucura-te, impreuna-vietuitorule cu slugile Lui cele intelegatoare si nematerialnice;
Bucura-te, cel ce faci pururea voia Stapanului;
Bucura-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu porunca si putere ca sa pazesti sufletul
meu;
Bucura-te, cel ce niciodata nu te departezi de mine, pacatosul;
Bucura-te, cel ce pururea petreci cu mine, nevrednicul;
Bucura-te, cel ce ma pazesti in toate caile mele;
Bucura-te, cel ce imi calauzesti pasii spre sfintele biserici;
Bucura-te, cel ce ma feresti de toata rautatea;
Bucura-te, cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca pazitor pe caile vietii mele;
Bucura-te, indrumatorul vietii mele cel preabun;
Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul meu Pazitor!

si Condacul 1:

Sfinte Ingere, cel ce esti ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu, eu,
nevrednicul, indraznesc sa-ti aduc cantari de lauda, iar tu, ca cel ce ai indrazneala
catre Imparatul Cerului, apara-ma de dusmanii vazuti si nevazuti, izbaveste-ma de
toate nevoile si necazurile, ca sa strig tie: Bucura-te, Ingere al Domnului, neadormitul
meu Pazitor!

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

Rug�ciune:

O, Sfinte Ingere, Pazitorul si acoperitorul meu cel bun! Cu inma zdrobita si cu


suflet indurerat stau inaintea ta si ma rog: auzi-ma pe mine, pacatosul orb al lui
Dumnezeu, care au plans mult si cu lacrimi amare strig: sa nu pomenesti faradelegile
si nedreptatile cu care eu, ticalosul, te manii in toata ziua si in tot ceasul, savarsind
fapte murdare in fata Ziditorului meu Dumnezeu. Fii mie milostiv si nu te departa de
mine, spurcatul, pana va veni vremea sfarsitului meu. Trezeste-ma din somnul
pacatului si ajuta-ma cu rugaciunile tale sa-mi petrec fara prihana cealalta vreme a
vietii mele si sa fac roade vrednice de pocainta, pazeste-ma de caderile in pacate de
moarte, ca sa nu pier in deznadejde si sa nu se bucure vrasmasul de pierzarea mea.
Stiu cu adevarat si cu gura marturisesc ca nu este nimeni ca tine, sfinte Ingere, prieten
si inainte-statator, aparator si biruitor. Stand in fata Prestolului dumnezeiesc, roaga-
te pentru mine, netrebnicul si decat toti mai pacatosul, ca sa nu-mi ia sufletul in ziua
cand nu ma astept si in ceasul cand savarsesc cele rele. Ci stai inainte, rugand pe
Preamilostivul Dumnezeu si Domn sa-mi ierte pacatele pe care le-am facut in viata
mea cu fapta, cu cuvantul si cu toate simturile mele; si cu judecatile pe care le stie sa
ma mantuiasca; sa ma pedepseasca aici dupa negraita Sa mil, dar sa nu ma vedeasca
la dreapta Judecata si sa nu ma dea chinurilor vesnice. Sa ma invredniceasca sa duc
roada de multa pocainta, ca sa primescc cu vrednicie Dunezeiasca Impartasanie.
Pentru aceasta mai vartos ma rog si un asemenea dar cu toata osardia doresc. Iar in
infricosatul ceas al mortii sa fii langa mine, bunul meu Pazitor, alungandu-i pe
intunecatii demoni care vor veni sa infricoseze cutremuratul meu suflet. Apara-ma de
cursele lor cand va fi sa trec prin vamile vazduhului pentru ca, pazit de tine, fara
durere sa ajun in Raiul, celdorit de mine, unde fetele Sfintilor si ale Cerestilor Puteri
lauda Preacinstitul si Preaslavitul Nume in Treime marit a lui Dumnezeu, al Tatalui si
al Fiului si al Sfantului Duh, Caruia I se cuvine cinstea si inchinaciunea in vecii
vecilor. Amin!