Sunteți pe pagina 1din 27

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT REZINA


INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL SAHARNA NOUĂ

APROB COORDONAT
Director, Peru Tamara
Director adjunct, Donica Vasile
___________________ ___________________
„____” octombrie 2020 „____” octombrie 2020

Proiectare didactică
de lungă durată la disciplina de studiu

Dezvoltare Personală
ARIA CURRICULARĂ
CONSILIERE ȘI Conform Curriculumului național:
DEZVOLTARE DEZVOLTARE PERSONALĂ, 2018
PERSONALĂ

PROFESOR: Donica Vasile

Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________

Şef al Comisiei Metodice: ____________ Lazari Tatiana

Anul de studii 2020-2021


COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin
explorarea sinelui și resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre
valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de viață;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în
menținerea sănătății proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva
valorificării potențialului personal și oportunităților pieței muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea
personală, starea de bine a sa și a celor din jur.

RESURSE BIBLIOGRAFICE

Curriculum național. Aria curriculară


consiliere şi dezvoltare personală. Disciplina
Dezvoltare personală: clasele 5-9.
Curriculumul disciplinar. Ghidul de
implementare a curriculumului disciplinar.
Chişinău: Lyceum, 2018.
Metodologia de evaluare criterială prin
descriptori la disciplina dezvoltare personală.
Chișinău: MECC, 2018. Aprobată prin Ordinul
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova nr. 1324 din 08 septembrie 2018
Activităţi psihosociale în domeniul egalităţii de gen pentru adolescenţi. Suport cu materiale
didactice, „Terre des Homes”, Moldova, 2017.
Beldiga C., Cojocaru V., ş. a. Învăţsă fiu. Ghid pentru psihologii şcolari, diriginţi, profesori.
Chişinău: Centrul Educaţional Pro Didactica, 2006.
Lemeni G., Miclea M. Consiliere și orientare: Ghid de educație pentru carieră. Cluj-Napoca:
Editura ASCR, 2004.
Moldovanu I., Coadă C., Tomşa S., ş. a. 855 de Jocuri şi Activităţi. Ghidul animatorului.
Chişinău: Unicef. 176 p.
Programa şcolară pentru disciplina Consiliere şi dezvoltare personală clasele a V-a – a VIII-a.
Bucureşti, 2017.
Turchină T. Relaţii armonioase în familie. Caietul elevului. Ed. II-a revizuită. Chişinău:
Centru Internaţional La Strada, 2017.
Zepca V. şi alţii Viaţa are prioritate. Ghidul elevului. Siguranţa vieţii umane. Chişinău, 2013.
Zepca V. şi alţii Alege sănătatea. Ghidul elevului. Formarea stilului sănătos de viaţă.
Chişinău, 2012.
Zepca V. şi alţii Siguranţa vieţii în mediul habitual şi rezidenţial, Ghid pentru învăţători.
Chişinău, 2015.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an


1 34/33

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ
A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT

Unităţi de conţinut (module) Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa


a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a a IX-a

1. Securitatea personală 6 6 6 6 5

2. Asigurarea calităţii vieţii 6 6 6 6 6

3. Modul sănătos de viaţă 6 6 6 6 5

4. Proiectarea carierei profesionale şi 6 6 6 6 7


dezvoltarea spiritului antreprenorial
5. Identitatea personală și relaționarea 6 6 6 6 6
armonioasă
La discreția cadrului didactic/ 4 4 4 4 4
consolidarea/recapitularea unităților de
învățare care au fost realizate prin
învăţământul la distanţă în perioada martie-
mai 2020.
CLASA A V-A
Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și produse
de recomandate
ore
Unitatea de învățare
1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1.1. Recunoașterea propriilor Elevul din perspectiva trecutului, prezentului și 1 • Exerciții de stimulare a exprimării orale a
nevoi, calități, atitudini viitorului. Realizări, succese,puncte tari, gândurilor și emoțiilor legate de schimbări;
pentru fortificarea încrederii în puncte slabe; posibilități de perspectivă. • Exersarea capacității de analiză a
sine; Evaluare inițială. 1 calităților personale dezvoltate în diferite
1.2. Utilizarea diverselor Nevoile, dorințele personale și ale celuilalt. 1 contexte;
modalități adecvate de Încrederea în sine și în celălalt. • Exerciții de identificare a emoțiilor
exprimare a opiniilor și Comunicarea: ascultarea activă, exprimarea și 1 utilizând suporturi diverse: imagini,
emoțiilor în contextul argumentarea opiniei. fotografii, povești, piese de teatru,
școlii; secvențe de film;
1.3. Aprecierea schimbărilor • Exersarea abilității de ascultare activă,
specifice treptei de gimnaziu exprimării trăirilor afective, abilității de
pentru evoluția propriei Cercul relațional al elevului. Principii ale 1 exprimare clară a opiniilor și formulare de
persoane. relaționării pozitive cu semenii, colegii de argumente pentru susținerea acestora;
clasă, profesorii, familia. • Joc de rol – perceperea libertății și
flexibilității în exprimarea emoțiilor și a
opiniilor.
Proiect individual - Povestea familiei mele. 1 Produs: realizarea Proiectului
individual - Povestea familiei mele.
Unitatea de învățare
2. Asigurarea calității vieții
2.1. Relatarea despre Respectul. Manifestări în diverse situații. 1 • Elaborarea unor fișe personale cu acțiuni
normeetice și Respect versus servilism. care să includă activități de menținere a
comportamentrespectuos, care Regulile de comportament etic în clasă și 1 ordinii și curățeniei în clasă și în școală;
asigurăo atmosferă de școală. Corectitudinea relațiilor dintre colegi. • Exerciții de identificare a
colegialitate,confort Comportament etic la lecții și în afara lor. comportamentelor respectuoase
emoționalși fizic; demonstrate de către colegii din clasă,
2.2. Aprecierea unui Ordinea și curățenia în clasă și în școală. 1 școală,persoanele din comunitate;
comportamentcorect și Menținerea în ordine a rechizitelor școlare. • Jocuri de rol/scenete cu personaje aflate
respectuosfață de munca Importanța menținerii ordinii și curățeniei în situații diverse: „Cum mă comport în
celordin jur; pentru sănătatea și confortul personal și al cadrul unei lecții”, „Știu să mă comport la
2.3. Demonstrarea celor din jur. școală, acasă, în localitate”;
atitudiniigrijulii față de Respectul pentru muncă. Respect pentru 1 • Mesaje de recunoștință profesorilor,
animale,păsări, natură; munca adulților, părinților, profesorilor, părinților, membrilor comunității pentru
2.4.Generalizarea persoanelor care asigură condițiile de viață și munca realizată;
cunostintelor, relatarea despre studii. • Intervievarea membrilor familiei despre
normeetice și Prietenul meu care nu cuvântă. Atitudinea 1 importanța respectului față de muncă;
comportamentrespectuos, care grijulie față de animale, păsări, natură. • Prezentarea prin desen/fotografie a unei
asigurăo atmosferă de Laborator practic „Regulile de comportament 1 flori, arbust, copac, pasăre, animal preferat.
colegialitate,confort etic în clasă și școală” Produs: realizarea pliantului de grup -
emoționalși fizic. Proiect de grup: Codul unui comportament 1 Codul unui comportament respectuos și
respectuos și etic. etic.
Unitatea de învățare
3.Modul de viață sănătos
3.1. Descrierea regimului Sănătatea. Importanța sănătății pentru viață. 1 • Elaborarea unui regim al elevului pentru
personalde activitate, odihnăși Importanța regimului de activitate și odihnă o zi obișnuită și una de odihnă;
alimentație, centratpe acțiuni pentru sănătate. • Joc didactic: Norul cuvintelor (pe tablă/
specifice demenținere a Igiena și anotimpurile. Modalități de 1 flipchart se scriu amestecat 10 beneficii ale
sănătății; modului sănătos deviață și 10 riscuri);
prevenirea bolilor prin respectarea regulilor de
3.2. Compararea stării • Comunicare: Sportul contribuie la
fiziologiceși emoționale în igienă personală. dezvoltarea mea;
perioadade pubertate cu Organismul elevului și pubertatea. Procese 1 • Prezentarea și analiza piramidei
perioadaanterioară, în fiziologice, stări emoționale. alimentare;
bazainformației relevante; Sportul. Rolul exercițiilor fizice asupra 1 • Studiu de caz: Respect regulile de igienă
3.3. Proiectarea acțiunilor dezvoltăriifizice a corpului copilului. – protejez sănătatea;
de menținere a stării de Regimul alimentar acasă, la școală. Acțiuni în 1 • Elaborarea unui program de reguli
sănătate prin respectarea caz de intoxicație alimentară. Riscurile fast- privind igiena personală;
regulilor de igienă în foodurilor. • Alcătuirea unui poster cu fotografii
condiții casnice, școlare și Eseu ,, Știu să respect igiena personală în 1 personale de la cea mai mică vârstă până în
în spații publice. prezent.
diferite anotimpuri’’.
•Produs: elaborarea eseului ,, Știu să
respect igiena personală în diferite
anotimpuri’’.
Unitatea de învățare
4.Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1. Identificarea informațiilor Profesia preferată. Factori de influență, 1 • Crearea bazelor de date cu exemple de
despre muncă, meserii înțelegerea profesiei. Utilitatea și oameni pentrucare muncă este o plăcere;
și profesioniști din diferite importanța unor profesii. • Elaborarea posterelor la diferite teme
domenii, pentru Munca și vocația. Noțiunea de muncă. 1 (individual sau împreună cu prietenii,
înțelegerea diversității Profesiile, îndeletnicirile părinților. Munca colegii). De exemplu: „Munca în vocație –
profesiilor; din vocație. plăcere și creație”;
4.2. Valorificarea Prima impresie contează. Comportamente care 1 • Prezentări ale profesiilor prin diverse
oportunităților oferite de influențează stabilirea unor relații eficiente cu modalități: arborele profesiei, text coerent,
comunitatea școlară pentru persoanele la prima prezentare. versuri, colaj etc.;
lansarea inițiativelor Regulile pentru o prezentare reușită. 1 • Realizarea interviurilor cu bunicii,
și dezvoltarea calităților Importanța producerii unei bune impresii părinții, prietenii,alte persoane apropiate,
de lider; la prima prezentare. consăteni etc. privind decizia lor de a alege
4.3. Aprecierea beneficiilor Calitățile specifice unui lider și ale unui 1 o anumită profesie, specificul acestei
proiectării carierei în baza membru de echipă. Calitățile unui lider. profesii și dezvoltarea carierei lor în
unor decizii informate Distribuirea rolurilor în echipă. Lansarea domeniu;
pentru dezvoltarea personală. inițiativelor. • Identificarea calităților unui lider în baza
Decizia în proiectarea carierei. Noțiunile 1 poveștilor și/sau istoriilor reale din
de decizie. Factori care influențează decizia. comunitate;
Proiectarea carierei. • Descrierea viitorului profesional în baza
Proiect de carieră ,,Profesia preferată”. 1 unui algoritm dat.
•Produs: realizarea și prezentarea
proiectului de carieră. În proiect se va
indica profesia preferatăși cel puțin o
acțiune pe care o pot întreprinde elevii
pentru a face visul profesional realitate.
Unitatea de învățare
5.Securitatea personală
5.1. Identificarea situațiilor Securitatea individuală și colectivă în 1 • Discuții dirijate despre importanța
și acțiunilor din spațiul spațiul școlar și casnic. Obiecte și acțiuni securității vieții personale în spațiul școlar
școlar și casnic, care pot periculoase. și casnic; Jocul cu spray-urile cu gaz
provoca risc pentru securitatea Spațiile și situațiile periculoase. Locuri și 1 lacrimogen în interiorul clădirilor;
personală și a trasee periculoase în comunitate. • Exerciții de analiză a situațiilor de risc la
celor din jur; Acțiunile în caz de incendiu casnic. Plan de 1 drum și în spații periculoase din
5.2. Analiza modalităților de evacuare acasă și la școală. comunitate;
prevenire și depășire Traseul zilnic al elevului și intersecțiile. 2 • Simularea acțiunii în caz de incendiu
a situațiilor de risc, inclusiv Disciplina pe drum, selectarea corectă a acasă și la școală;
prin contactarea drumului spre școală, casă, bibliotecă, magazin • Vizite în instituțiile publice care asigură
instituțiilor publice ce asigură etc. securitatea încomunitate, protecția civilă;
protecția copilului; Instituțiile publice ce asigură protecția 1 dialog cu reprezentanții instituțiilor
5.3. Proiectarea unui traseu copilului. Descrierea activității. Modalități respective (pompieri, polițiști etc.);
sigur spre școală, în baza de contactare. • Elaborarea traseului sigur spre școală.
recomandărilor propuse. Reprezentare grafică a propriilor achiziții la 1 Produs:Realizarea reprezentării grafice
una dintre teme: Securitatea mea în școală și (tabel, schemă, desen, plan de idei) a
acasă; Acțiuni în caz de incendiu; Instituții propriilor achiziții la una dintre
publice care ne protejează. teme:Securitatea mea în școală și acasă;
Acțiuni în caz de incendiu; Instituții
publice care ne protejează.
CLASA A VI-A
Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și produse
de recomandate
ore
Unitatea de învățare
1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1.1. Determinarea legăturii Puncte forte, limite și acceptarea de sine. 1 • Exerciții de reflectare asupra resurselor
între emoții, acțiuni și Atitudine pozitivă față de sine și cei din personale șisociale, de descriere a
consecințele acestora ca jur. caracteristicilor personale pozitive și
parte a mecanismului de 1 negative, de completare a fișelor de tipul Ce
Evaluare inițială.
apreciere a comportamentului; știu?, Ce pot?, Ce vreau?, Ce-mi place?;
Relațiile interpersonale și comportament 1
1.2. Evaluarea resurselor • Exerciții de auto-reflecție cu privire la
proprii prosocial. Modalități de prevenire a emoțiile personale, de formulare
pentru consolidarea etichetării și hărțuirii. argumentată a opiniei personale;
atitudinii pozitive față de Conflictele: pro și contra. Modalități de 1 • Discuții asupra studiilor de caz cu referire
sine; soluționare constructivă a conflictelor. la tematica etichetărilor;
1.3. Luarea deciziilor privind Emoții, comportamente și consecințe. 1 • Jocuri de rol: simulare de situații pentru
comportamentul Importanța și rolul emoțiilor. Modalități de soluționarea conflictelor, pentru prevenirea
prosocial și tehnicile de control și menținere a echilibrului sau depășirea etichetărilor;
soluționare constructivă • Discuții Conflictul în viața mea, Factori ce
emoțional.
a conflictelor în clasă, contribuie la inițierea și menținerea unui
Viața în familie: relații și rezultate 1
școală, familie, comunitate. conflict;
pozitive.Relații în familie. Condiții de • Vizionarea unor secvențe din filme,
manifestare. exemple din viața reală pentru identificarea
Strategii de depășire a dificultăților. și înțelegerea relației dintre emoții, conduite
Pliant - Dezvolt relații cooperante. 1 și consecințe.
Produs: Pliant - Dezvolt relații
cooperante.
Unitatea de învățare
2. Asigurarea calității vieții
2.1. Relatarea despre normele Integritatea persoanei. Integritate. Situații 1 • Interviuri adresate colegilor despre
morale și valori: și contexte de manifestare. valoarea comportamentului integru;
binele, frumosul, munca, Garanția calității vieții prin învățare. Viață 1 • Vizionarea unor secvențe de film/imagini
perseverența, ca surse ale de calitate, caracteristici și modalități pentru identificarea elementelor unei vieți
succesului; derealizare: afirmarea personală, de calitate;
2.2. Stabilirea relației dintre relațiiledintre oameni, buna gospodărire. • Colaje ale imaginilor despre faptele bune;
deciziile bazate pe norme Rolulînvățării în asigurarea perspectivei de • Postere cu enunțuri privind deciziile
și valori și calitatea rezultatelor corecte luate peparcursul unui an;
viață. Atitudinea față de manuale ca sursă
obținute; • Studii de caz despre o persoană de succes
2.3. Gestionarea resurselor de învățare. realizată prin perseverență și muncă;
proprii și ale familiei Perseverența și munca – surse ale 1 • Elaborarea și rezolvarea în perechi a unui
din perspectiva utilizării succesului.Perseverență. Modalități careu decuvinte încrucișate, care să conțină
raționale. demanifestare. Statornicia în convingeri și pașii în luarea unei decizii corecte;
atitudini, munca, condiții pentru • Joc de rol privind buna gospodărire și
afirmareaperseverenței. gestionarea resurselor.
Binele și frumosul din jur. Crearea 1 Produs: Jurnalul reflexiv, în care să
bineluiși frumosului. Posibilități și limite prezinte 2-3 decizii corecte,care i-au
îmbunătățit calitatea vieții.
de vârstă. Beneficiile pentru sine și
comunitate.
Decizia corectă. Algoritmul de luare 1
adeciziilor. Decizia și problemele
cotidiene.Posibilități și limite în raport cu
vârsta. Insistența asupra corectitudinii
deciziei.
Resursele proprii și ale familiei. 1
Economisirea, gestionarea banilor de
buzunar,bugetul familiei.
Jurnal reflexiv- calitatea vieții. 1
Unitatea de învățare
3.Modul de viață sănătos
3.1. Descrierea propriei Sănătatea. Importanța sănătății pentru 1 • Portofoliu „Mediu în care trăiesc îmi
stări de sănătate, prin dezvoltarea elevului. asigură sănătateamea!”;
utilizarea adecvată a Mediul înconjurător și sănătatea 1 • Discuții ghidate despre nevoile personale;
noțiunilor specifice cu elevului.Efectele poluării asupra sănătății. • Redactarea unui referat -Când pot fi sigur
referire la sănătatea fizică Sănătatea fizică și mintală. 1 că dieta e sănătoasă;
și mintală; • Formularea și rezolvarea de situații-
Caracteristici,factori de influență,
3.2. Stabilirea corelației modalități demenținere. problemă privind starea de sănătate,
dintre calitatea mediului Regimul alimentar corect versus 1 modificările organismului la pubertate;
ambiant și sănătate, dieta.Dieta: modalități de percepție și • Realizarea unui poster: Tentațiile
prin elucidarea efectelor abordări corecte. Diversitatea dietelor și periculoase.
poluării; Produs: Proiect ecologic-Mă implic în
scopul lor. Dieta și vârsta. Dieta versus
3.3. Manifestarea activitățile de protecție a Mediului sau
responsabilității pentru alimentația incorectă. Efectele alimentației Album- Așa îmi doresc să fiu.
propria sănătate prin incorecte și abținerii forțate și neîntemeiate
rezistență la diverse de la alimentație.
tentații periculoase. Fumatul și alcoolul – tentații 1
periculoase.Cauze ale consumului.
Influența asupra preadolescentului. Efecte
negative sociale,psihologice și fiziologice.
Dependența.
Sportul. Rolul exercițiilor fizice asupra 1
dezvoltării fizice a corpului copilului.
Proiect ecologic- Mă implic în activitățile 1
de protecție a Mediului.
Unitatea de învățare
4.Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1. Identificarea Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii 1 • Proiecte de grup pentru studierea
profesiilorsolicitate în vechi și profesii noi. Tipuri de profesii specificului profesiilor;
comunitatepentru o bună înfuncție de obiectul muncii. • Colectarea informațiilor despre profesia
proiectarea carierei; părinților,care este atractivă pentru elev, sau
Stereotipuri:profesiile „pentru femei” și
4.2. Corelarea rezultatelor a unui profesionist recunoscut în
ladiferite discipline școlarecu „pentru bărbați”. comunitate;
perspective de Domeniile profesionale. Tipuri de interese 1 • Participarea la licitații de profesii;
dezvoltarepersonală și profesionale, testul lui Holland, preferințe • Aplicarea testului Inventarul intereselor
profesionalăîn anumite profesionale. profesionale(adoptat după Holland);
domenii; Potențialul meu. Dezvoltarea și 1 • Prezentarea aspirațiilor și profesiei
4.3. Formularea valorificarea calităților forte. Valori selectate părinților sau unei persoane
inițiativelorpersonale, orientate personale.Corelarea dintre potențialul apropiate;
spreactivități antreprenoriale, școlar și cel profesional. Harta mentală a • Discuții privind posibilitățile de realizare
prin valorificarea potențialului propriu. a aspirațiilor prin diferite profesii;
potențialului propriu și a Brand-ul personal. Imaginea de sine ca 1 • Elaborarea clusterelor la un domeniu
imaginii de sine. element al brand-ului personal. profesional, în baza cerințelor prezentate
Calitățile unui antreprenor. Noțiunea de 1 din timp;
antreprenor. Inițiative antreprenoriale în • Elaborarea Brand-ului personal în baza
unui set de întrebări;
comunitate. Pot fi eu oare antreprenor?
• Discuții cu antreprenori, angajatori din
Arborele profesiilor. Clusterul profesiei 1
comunitate;
dorite. • Elaborarea Hărților mentale ale
Munca și vocația. Noțiunea de muncă. 1 potențialului.
Profesiile, îndeletnicirile părinților. Munca Produs: Proiect de carieră. Proiectul de
din vocație. carieră poate fi prezentat colegului de
Proiect de grup: „Arborele profesiilor” 1 bancă, părinților, altor persoane de
încredere sau Proiect de grup: „Arborele
profesiilor”
Unitatea de învățare
5.Securitatea personală
5.1. Descrierea unor situații Odihna activă în mediul 1 • Simularea comportamentului în situații
excepționale și a înconjurător.Reguli de comportament. excepționale din traficul rutier;
consecințelor lor privind Posibile riscuri. Riscuri de utilizare a • Discuția dirijată, exerciții de identificare a
securitatea umană; bazinelor acvatice.Pericolul de înec. soluțiilor proprii pentru consolidarea
5.2. Aprecierea rolului Măsuri de prevenire. securității personale;
hobbyurilor Atenție în situații excepționale! 1 • Exerciții de descriere, analiză, comentariu
personalității, din Situațieexcepțională: cauze, modalități de al situațiilor simulate, reale, în situații
perspectiva dezvoltării acțiune. excepționale și incendii;
unor capacități și satisfacerii Hobby-ul și riscuri posibile. Tipuri de 1 • Realizarea unor mini-cercetări ce vizează
unor interese; hobby-uri. Avantajele. Hobby-uri preferințele/hobby-ul și riscurile posibile;
5.3. Adaptarea periculoase. Prezentarea hobby-ului personal;
comportamentului Dispozitivul exploziv – pericol. Substanțe 1 • Participarea la scurte scenete, prin
la reguli de și dispozitive explozive; tipuri, atribuirea de roluri, exersarea
securitate privind situații caracteristici,dispozitive casnice cu risc, comportamentului în stradă și în alte locuri
excepționale, contactul cu mod de utilizare. periculoase;
materialul exploziv, explorarea Eticheta on-line – siguranța în mediul 1 • Exerciții de identificare a soluțiilor proprii
mediului virtual, virtual. Etichetă, mod de prezentare on- pentru consolidarea securității în mediul
prin simulare și activități line:posibilități și limite. Prevenirea virtual;
concrete. situațiilor de risc. • Simularea elementelor de comportament
Rebus de grup -Securitate personală. 1 în situații excepționale de proveniență
naturală (cutremure șialunecări de pământ
etc.).
Produs: Rebus, elaborat în grup
-Securitate personală, cuvinte cheie:
seism/cutremur de pământ, inundații,
alunecări de teren, întroieniri, furtuni
etc.
CLASA A VII-A
Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și produse
de recomandate
ore

Unitatea de învățare
1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă

1.1. Stabilirea relaţiei Imaginea de sine și stima de sine. Oportunităţile 1


dintre schimbările și provocările vârstei. • Exerciţii de completare a fișelor,
specifice vârstei și Evaluare inițială. 1 discuţii, studii de caz, exerciţii de
oportunităţile formării
unei imagini de sine Emoțiile, sentimentele și voința de a face față 1 auto-reflecţie privitor la provocările
autentice; acestora. Rezistenţa la pierderi și schimbare. vârstei;
1.2. Analiza factorilor • Analiza unor texte pentru
con- structivi și Factorii constructivi și distructivi ai unei 1 identificarea semnelor unui
distructivi în relaţiile cu relații. Stop intimidarea. comportament de intimidare;
semenii și adulţii în • Discuţii asupra unor studii de caz,
vederea prevenirii Comportamentul tolerant și non- 1
intimidărilor; discriminatoriu în relații. vizionarea filmelor, lectura textelor
1.3. Modelarea unui literare cu referire la comunicare și
comportament tolerant Arta comunicării reale și virtuale. 1 relaţii iniţiate în spaţiul virtual;
și non- discriminatoriu Deschidere spre comunicare, beneficii. • Exerciţii-dezbateri cu tematica
în relaţiile reale și Proiect de grup: Știu să relaționez cu ceilalți 1 Relația constructivă versus relația
virtuale. toxică, Comunicarea reală versus
comu- nicarea virtuală;
• Exerciţii individuale și de grup
pentru ilustrarea unui comportament
tolerant.

Produs
Proiect de grup: Relaționez cu ceilalți

Unitatea de învățare
2. Asigurarea calității vieții
2. 1. Descrierea • Sursele de informare: avantaje și deza- 1 • Elaborarea unui eseu despre
caracteristi- cilor vantaje. Comunicarea directă, sursă de manifestarea demnităţii în
demnităţii și com- informare. Noile tehnologii: posibilităţi și comunicarea cu diferite grupuri –
portamentului demn, limite. ţintă;
demonstrate în raport cu • Demnitatea. Identitatea preadolescentului și 1 • Realizarea unor scurte interviuri
sine și cu cei din jur; demnitatea. Manifestarea demnităţii în grupul adresate colegilor de clasă sau
2.2. Analiza condiţiilor și de semeni, în relaţia cu adulţii, în relaţia cu părinţilor despre traiul decent;
modalităţilor de realizare persoanele de sex opus. • Sondaje de opinie cu privire la
a traiului decent; • Traiul decent. Percepţii, caracteristici, 1 identificarea problemelor comunităţii;
2.3. Argumentarea • Autoprezentare cu genericul: A fi
priorităţi ale vieţii. Studiile și munca –
rolului implicării stăpânul propriei vieți/propriului
modalităţi de asigurare.
personale și a deciziei destin;
corecte în • Impactul deciziilor asupra viitorului.
1 • Realizarea unei hărţi a viitorului;
soluţionarea Diversitatea situaţiilor de viaţă și deciziile.
• Prezentarea unor personaje , din
problemelor. Factorii care influenţează deciziile: familia,
opere literare citite recent, care
grupul de prieteni, colegii de clasă, oamenii din
manifestă demnitate.
comunitate.
 Problemele comunității – probleme Produs
personale. Identificarea problemelor 1 Dialog cu caracter prospectiv, în care doi
comunităţii. Voluntariatul, modalitate de elevi să simuleze întâlnirea lor de peste 10
soluţionare a problemelor comunitare. ani și să relateze despre corectitudinea
 Dialog cu caracter prospectiv- Corectitudinea 1 deciziilor luate.
deciziilor.
Unitatea de învățare
3.Modul de viață sănătos
3.1 Descrierea • Schimbările organismului în perioada 1 • Discuţie: Caracteristici și reguli
schimbărilor fiziologice adolescenței. Schimbări fiziologice. pentru modul de viaţă sănătos;
în perioada adolescenţei, Particularităţi de vârstă la băieţi și fete.
din per- spectiva de gen; • Utilizarea TIC în prezentarea
• Vestimentația. Ținuta vestimentară în di- verse 1
3.2. Analiza posibilităţilor vestimentaţiei adecvate
situaţii. Moda vestimentară și igiena personală.
de prevenire a riscului particularităţilor de vârstă ale
Rolul vestimentaţiei adecvate în menţinerea elevilor;
pentru sănătate, prin sănătăţii.
utilizarea corectă a • Produse și servicii cosmetice. Beneficii și 1 • Interviu pe trepte: Mit și realitate
produselor și serviciilor legate de sexualitate;
riscuri.
cosmetice, • Prezentare: Schimbări ale
• Sexualitatea și adolescența. Percepţii soci- 1
vestimentaţiei adecvate, organismului băieților și
renunţării la droguri; ale, provocări și comportament adecvat.
fetelor în perioada
3.3.Aprecierea riscului • Spune NU drogurilor și altor substanțe pe- 1
adolescenței;
asociat riculoase. Pericolul consumului drogurilor.
comportamentului Pericolul consumului medicamentelor fără • Studiu de caz: O față curată și
sexual în prescripţia medicului. îngrijită necesită atenție zilnică;
preadolescenţă, din • Plan de idei: Moda vestimentară și produsele 1
• Dezbateri: Sunt de acord/nu
perspectiva posibilelor cosmetice în raport cu sănătatea sunt de acord cu utilizarea
consecinţe de ordin adolescentului. produselor cosmetice în
social și fiziologic.
adolescență.

Produs
Plan de idei: Moda vestimentară și
produsele cosmetice în raport cu
sănătatea adolescentului.

Unitatea de învățare
4.Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1 Autoevaluarea • Trasee profesionale și școlare. Traseul 1 • Identificarea persoanelor din
potenţialului individual școlar și perspectiva pentru traseul comunitate care au mai multe
din perspectiva profesional. Calităţile personale și succesul în trasee profesionale;
proiectării carierei carieră. Avantaje și riscuri ale diferitor trasee • Interviuri cu persoane de
școlare și profesionale; profesionale. succes din comunitate în
4.2. Formularea baza unui set de întrebări;
iniţiativelor personale • Temperamentul și profesia. Tipuri de tempe- 1
și/sau a activităţilor de rament. Compatibilitatea cu diverse profesii. • Realizarea testului pentru
antreprenoriat, în baza stabilirea tipului de
• Interesele și preferințele profesionale. 1 temperament și identificării
oportunităţile oferite de Preferinţe pentru viitoarea profesie.
comunitatea școlară și profesiilor potrivite diferitor
locală; Domeniile profesionale și potenţialul per- tipuri de temperament;
4.3. Argumentarea deciziei sonal. • Descrierea intereselor,
privind profesia potrivită preferinţelor și calităţilor per-
în baza cercetării lumii • Istorii de succes în carieră. Factori pozitivi 1
sonale;
profesiilor și a sistemului și negativi în dezvoltarea carierei. Calităţile
de atitudini și valori. unui om de succes. Efortul școlar și perso- nal • Cercetarea resurselor
în devenirea profesională. comunitare din perspectiva
elaborării ideilor de afaceri;
• Idei pentru rezolvarea problemelor
comunității. Resursele și problemele • Formularea obiectivelor și
comunităţii. Idei pentru rezolvarea proble- acţiunilor pentru proiectul de
melor din comunitate. carieră.
• Obiective și acțiuni pentru proiectul de 1
carieră. Obiective pe termen lung și scurt. Produs
Importanţa obiectivelor în apropierea visu- lui Proiect de carieră. Obiective,
profesional. acţiuni, termeni și rezultate ale
realizării scopului final.
 Proiect de carieră - Obiective, acţiuni, 1
termeni și rezultate ale realizării scopului final.

Unitatea de învățare
5.Securitatea personală
5.1. Descrierea recoman-  Situațiile de risc de origine naturală: 1 • Prezentarea diverselor situaţii
dărilor instituţiilor pu- geofizică; geologică; meteorologică. de risc de origine na- turală,
blice privind acţiunile în baza lecturii textelor
• Recomandările instituțiilor publice 1
populaţiei în situaţii privind acțiunile populației în situații tematice, a vizionării
excepţionale; secvenţelor video, imagini;
5.2. Acordarea primului excepționale. Acţiuni colective și perso- • Exerciţii de simulare a
ajutor în caz de traume, nale. acţiunilor în caz de diverse
prin simularea diverselor • Siguranța în locurile publice și în mulțime. 1 situaţii excepţionale
situaţii posibile; Posibile situaţii de risc. Mod de comporta- (evacuare etc.);
ment.
5.3. Adaptarea comporta- • Studiu de caz: Mod de
mentului în reţelele on- • Primul ajutor în caz de traume și înec. Ti- 1 comportament în locuri aglome-
line, din perspectiva pre- puri de traume. Acţiuni urgente. Modalităţi de rate;
venirii situaţiilor de risc. contactare a instituţiilor specializate.
• Drepturile utilizatorilor la o experiență 1 • Vizite în instituţiile publice
on-line sigură. Posibilităţi și limite ale care asigură protecţia în
utilizatorului on-line. Siguranţa utilizării situaţii excepţionale și de
surselor on-line. Prevenirea situaţiilor de risc major; dialog cu
risc. Luarea deciziilor privind acţiunile de reprezentanţii instituţiilor
protecţie cu referire la situaţiile de risc. respective;

• Siguranța în utilizarea dispozitivelor elec- 1 • Activităţi practice: Trusa


medicală, Chem ambulanța,
trice. Pericolul de electrocutare.
Acord primul ajutor;
• Galerie - Securitatea personală în locuri 1 • Discuţii frontale: Cum evit
publice, în natură, pe rețelele on-line. situațiile de risc în spațiul
on-line.

Produs
Galeria: Securitatea personală în
locuri publice, în natu- ră, pe
rețelele on-line.
CLASA A VIII-A
Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități de învățare și produse
de ore recomandate
Unitatea de învățare
1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1.1. Stabilirea relaţiei dintre • Resursele personale. Capacităţi și calităţi. 1 • Exerciţii de realizare a unor
succes, eșec și resurse • Evaluare inițială. 1 prezentări cu referire la resurse
personale, în adapta- rea personale și valoarea propriei
eficientă la diferite • Succesul și eșecul în dezvoltare. Pași în 1 persoane;
situaţii de viaţă; depășirea barierelor, dificultăţilor, obsta- • Discuţii dirijate „Decalogul
1.2 Aplicarea normelor asertivităţii” pentru clarificarea
unui comportament colelor.
celor 10 caracteristici ale
asertiv din perspectiva • Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv. 1 comunicării asertive;
unor interacţiuni pozitive • Jocuri de rol pentru exersarea
școlare, familiale și din Tipuri și forme de comunicare. Modalităţi
abilităţilor de exprimare și
comunitate; de exprimare. Avantaje, dezavantaje. soluţionarea conflictelor;
1.3. Modelarea stilurilor de • Dezbateri cu referire la efectele
exprimare a emoţiilor și • Conflictele – cauze și reacții. Aspecte pozi- 1
succesului și eșecului asupra
sentimentelor în acord cu tive și negative. Inevitabilitatea conflictelor. personalităţii.
nevoile personale și ale Metode de soluţionare. • Produs- Portofoliu ,,Reflecții
celorlalţi. personale’’
• Relaționarea și acceptarea. Diversitatea 1
emoţiilor și sentimentelor: manifestare,
acceptare/neacceptare, posibilităţi și limite.
• Portofoliu ,,Reflecții personale’’ 1
Unitatea de învățare
2. Asigurarea calității vieții
2.1. Identificarea • Viața ca sursă de învățare. Roluri și 1 • Analiza unor experienţe de învăţare
posibilităţilor de învăţare implicaţii. Diversitatea comportamentului, din viaţa elevilor;
prin implicarea în viaţa acceptare/neacceptare. • Crearea unor povestiri/poveţe
comunităţii; • Publicitatea și consumul rațional. 1 despre comportamen- tul corect
2.2.Argumentarea beneficiilor Necesităţi reale și false. Calitatea produse- manifestat în diverse situaţii din
consumului raţional al lor. Cheltuieli raţionale. viaţă;
unor produse și servicii, • Comportamentul corect. Diversitatea 1 • Organizarea unei galerii a eroilor
din perspectiva unei vieţi situaţiilor de manifestare: în familie, la preferaţi din opere literare,
de calitate; școală, în locuri publice, în activităţi de di- cinema, arte, sport etc., care au
2.3.Aprecierea importanţei vertisment, în natură, în vacanţă. Apreciere manifestat verticalitate și curaj;
verticalităţii și curajului în și autoapreciere. • Discuţii dirijate cu genericul: „Știu
manifestarea unui să consum raţional”;
comportament corect. • Implicarea ca sursă de dezvoltare. 1 • Lecturi comentate „Accentuarea
Importanţa vieţii active. Posibilităţi de individualităţii prin verticalitate
implicare în viaţa comunităţii. Proiecte și curaj”;
personale și de grup. Beneficii personale și • Exerciţii de formulare a
comunitare. argumentelor pro sau contra pentru
• Verticalitatea și curajul. Semnificaţie și 1 o dezbatere de grup:
caracteristici. Necesitatea și importanţa „ Voluntariatul trebuie să devină
manifestării. Modalităţi și context de mani- obligaţie”.
festare.
Produs
• Poster - Sunt mândru de comportamentul 1
Poster Sunt mândru de
meu.
comportamentul meu (desene, naraţiuni,
prin care să demonstreze un
comportament corect, de valoare pentru
sine și cei din jur).

Unitatea de învățare
3.Modul de viață sănătos
3.1. Relatarea despre aspec- • Tendințele modei și sănătatea elevilor. 1 • Discuţia dirijată: Moda în diversitate
tele riscante ale modului Moda, caracterul temporar. Diversitatea și efectele ei asu-
de viaţă a adolescentului exprimării. Situaţiile de viaţă și moda. Ati- pra sănătății adolescenților;
cu accentuarea impactu- tudinea moderată și raţională în raport cu • Prezentarea unor filmuleţe despre
sănătatea. tendinţa adolescenţilor de a fi
lui asupra sănătăţii lui;
• Comportamente riscante și infecțiile sexu- 1 moderni (cool) și riscurile la care
3.2. Stabilirea relaţiei dintre al transmisibile. Infecţii sexual transmisibi-
responsabilitate/irespon- se supun;
le. Mod de manifestare. Riscuri pentru să-
sabilitate faţă de propria nătate și dezvoltarea ulterioară. Modalităţi • Redactarea unor fișe
sănătate și consecinţele de prevenire a riscurilor. informaţionale pentru
pentru dezvoltarea ulte- • Sarcina în adolescență: riscuri pentru adolescenţi despre factorii de
1
rioară și starea de bine; mamă și copil. Riscuri de ordin fiziologic risc în cazul relaţiilor sexuale
3.3.Argumentarea necesităţii și social. Comportamentul adecvat și neprotejate;
de a rezista tentaţiilor asuma- rea responsabilităţii de către fată și • Aplicaţii „Imaginea de sine”,
periculoase pentru pro- băiat. desenează-te așa cum te vezi,
pria sănătate, în baza • Toxicomania: consecințe nefaste indivi- 1 discută cu al tău coleg despre
informaţiilor accesibile. duale și sociale. Cauze ale toxicomaniei. desen;
Influenţe asupra dezvoltării psihofiziolo- gice • Prezentarea unor filmuleţe
și sociale. Dificultatea renunţării la despre sarcină în
substanţele toxice. Pericolul utilizării medi- adolescenţă, infecţii sexual
camentelor fără prescripţia medicului. transmisibile;
• Adolescența și nutriția corectă. Nutriţia 1 • Studiu de caz: Toxicomania și
și rolul acesteia în creșterea și dezvoltarea consecințele nefaste asupra
organismului. Regimul alimentar corect. Pe-
ricolele unei alimentaţii incorecte. Riscurile organismului și a societății în
consumului de fast-food. întregime.
• Produs- Poster elaborat în
 Poster de grup: Substanțe toxice, care pot 1 grup: Substanțe toxice, care
declanșa dependența.
pot declanșa dependența.
• Proiectul de carieră poate fi prezentat diferitor persoane pentru a colecta feedback, precum și celor care pot sprijini realizarea activităţilor
planificate. În Proiect sunt incluse și acţiunile de voluntariat.Unitatea de învățare
4.Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1.  Corelarea acţiunilor • Piața muncii și deciziile de carieră. Piaţa 1 • Proiect individual la tema „Eu,
de evoluţie în carieră cu muncii, specificul funcţionării, factori de profesia și piaţa muncii”;
potenţialul individual și dezvoltare. Profesii și meserii solicitate pe • Identificarea angajatorilor care pot
perspectivele pieţei piaţa muncii din Republica Moldova. Piaţa oferi oportunităţi de practică în
muncii; muncii și decizia de carieră. domeniul ales;
4.2. Valorificarea • Inteligențele multiple și profesiile. 1 • Cercetarea gradului de solicitare a
oportunităţilor oferite de Caracteristici ale diferitor tipuri de diferitor profesii pe piaţa muncii
comunitatea școlară, locală inteligenţă. Corelarea profesiilor cu tipul de din Republica Moldova;
și piaţa muncii pentru inteligenţă dominant. • Analiza diferitor surse pentru a lua
lansarea iniţiativelor o decizie de carieră: rapoarte
• CV-ul și scrisoarea de intenție. Structură, 1
personale și activităţilor ANOFM (www.anofm.md),
secţiuni importante. Evaluarea produselor.
antreprenoriale; anunţuri de angajare, articole ale
4.3.  Proiectarea traseului • Voluntariatul și dezvoltarea personală. 1
Dezvoltare personală prin activităţi de vo- experţilor, opinii ale părinţilor,
educaţional și profesional profesioniștilor etc.;
în baza sistemului de luntariat. Domenii de implicare în activităţi
de voluntariat. Planificarea activităţii de • Colectarea informaţiilor despre
atitudini și valori. instituţii care oferă studii în
voluntariat.
domeniile preferate;
• Proiectul de carieră. Atitudini și valori în 1
• Realizarea testelor de cunoaștere a
deciziile de carieră. Traseu educaţional/
aptitudinilor pentru a planifica
traseu profesional. Elaborarea și evaluarea
dezvoltarea lor;
proiectului în baza criteriilor stabilite. • Redactarea CV-urilor cu diferită
• De la idee la afacere. Evaluarea iniţială a 1 destinaţie;
ideilor de afaceri. Corelarea cu interesele • Identificarea persoanelor cu
comunităţii. Dezvoltarea ideii de afacere. experienţă de voluntariat în
comunitate și a oportunităţilor
pentru activitatea de voluntariat.
• Produs - Proiect de carieră.
Unitatea de învățare
5.Securitatea personală

5.1. Descrierea modalităţii • Reguli de comportament în cazul incen- 1 • Simularea diferitor situaţii (prin
de acţiune în caz de diilor casnice și în localuri publice. imagini, filmuleţe, instrumente
incendiu, în baza regulilor Acţiuni personale și colective de protecţie și TIC) cu întreprinderea acţiunilor de
de securitate; sal- vare. formare a unui comportament
5.2.Analiza posibilelor • Traficul rutier. Semnele de circulaţie 1 adecvat și responsabil în cazul
capcane on-line, privind rutieră. Necesitatea cunoașterii semnelor incendiilor casnice și în localuri
riscul pentru integritatea de circulaţie ca pieton, pasager și publice;
mo- rală și viaţa elevului; conducător al mijloacelor de transport. • Joc de rol pentru exersarea
5.3.Aprecierea securităţii • Securitatea elevului pe timpul vacanței. 1 comportamentului în stradă și în
ecologice în comunitate, Situaţii de pericol și risc. Reguli de com- alte locuri periculoase;
în baza unor criterii ofe- portament. Utilizarea bazinelor acvatice. • Elaborarea unor proiecte de
rite; Riscul de înec. Prim-ajutor în caz de înec, activităţi referitoare la odihna
5.4.Proiectarea activităţilor în mușcătură de insecte, intoxicaţii alimenta- activă a elevului și securitatea lui
vacanţă, din perspectiva re etc. în vacanţă;
asigurării securităţii • Securitatea ecologică în comunitate. 1 • Analiza unor studii de caz sau din
personale. Securitate ecologică. Modalităţi de asigura- viaţa reală cu referi- re la
re. Implicare personală. securitatea ecologică în
• Oportunitățile și capcanele on-line. 1 comunitate;.
Avantajele și riscurile utilizării surselor de • Referate, postere cu
informare și comunicare on-line. Posibile tematica: Viață on-line:
capcane. Mod de reacţionare. oportunități și capcane.
• Pliant - Securitatea elevului în vacanţă. 1 Produs
Pliant despre securitatea elevului în
vacanţă, elaborat în grup și repartizat în
instituţie.
CLASA A IX-A
Unitatea de învățare
1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă
Unități de competență Conținuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare
de
ore
1.1. Identificarea asemă- • Eu-l real, Eu-l ideal, Eu-l dinamic - evoluție 1 • Exerciţii de exprimare a identităţii
nărilor și deosebirilor personală. Realizări și aspiraţii personale. personale prin identificarea
dintre pasiune și iubi- • Evaluare inițială. realizărilor, performanţelor
re pentru asumarea personale sub diferite forme: eseu,
responsabilităţii în • Autoreglarea emoțională. Stresul academic, 1 compunere liberă, poster;
relaţiile de gen; impactul stresului asupra performanţei. • Elaborarea hărţii mintale pornind
1.2. Aplicarea strategiilor de Prevenirea și depășirea stre- sului. de la aspiraţiile per- sonale și
autoreglare emoţională și • Conflictul. Responsabilitatea personală în 1 traseul de realizare a lor;
soluţionare a con- • Discuţii de înţelegere a
managementul conflictelor. Strategii de
flictelor prin asumarea fenomenului de stres, de iden-
responsabilităţii proprii; negociere.
tificare a semnelor stresului,
1.3. Argumentarea rolului • Iubirea, pasiunea și responsabilitatea în 1 analiza relaţiei dintre stres și
familiei în posibilităţile relațiile de gen. Semnificaţii, comportament consecinţe;
de realizare și evoluţie responsabil, riscuri, modalităţi de depășire a • Exerciţii de utilizare a tehnicilor
personală. dificultăţilor. de relaxare în situaţii de stres;
• Valoarea familiei. Familia ca mediu de viaţă. 1 • Discuţii și studii de caz cu
Comunicarea în familie și starea de siguranţă. referire la asemănările și
Posibilităţi de realizare în familie și cu diferenţele dintre pasiune și
iubire;
susţinerea membrilor familiei. Spiritul de
• Discuţia „Panel” privind
solidaritate și ajutor reciproc. Responsabilităţi responsabilitatea în relaţiile de
versus beneficii. gen în realitate și în spaţiul
• Dezbateri - Responsabilităţile într-o relaţie și 1 virtual.
familie. Produs: Dezbateri cu referire la
responsabilităţile într-o relaţie și
familie.
Pledoarie Pro-Familie
Unitatea de învățare
2. Asigurarea calității vieții
Unități de competență Conținuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare
de
ore
2.1.  Descrierea priorităţilor • Prioritățile unui/unei tânăr/tinere. • Crearea unor postere „Priorităţi
și a modalităţilor/mijloa- Semnificaţia priorităţii. Stabilirea importante pentru devenirea
celor de realizare a aces- priorităţilor. Priorităţile și calitatea vieţii. mea” (colaj, desen, pictură,
tora în raport cu valorile Priorităţile în raport cu genul: mit și realitate. grafică);
personale și normele • Valorile și nonvalorile. Caracterul polar al • Comentarea secvenţelor din
acceptate în societate; valorii. Influenţa mediului de viaţă – familie, literatură, presă, emisiuni radio și
2.2. Analiza posibilităţilor clasă, comunitate – asupra sistemului de valori. TV despre nevoi, dorinţe și
de asigurare a unei vieţi modalităţi de realizare;
de calitate, axate pe • Sursele de venit prin muncă și respectul de • Analiza informaţiilor obţinute din
muncă și respectul de sine. Munca și venitul. Condiţiile de muncă și diferite surse despre priorităţile
sine; respectul de sine. Integritatea persoanei și vieţii;
2.3.Proiectarea unei modalităţi de obţinere a venitului. • Completarea de fișe individuale,
gospodării virtuale, • Nevoi și dorințe versus resurse. Bugetul postere, prezentări despre muncă
bazate pe valori și familiei și bugetul personal. Gestionare și și importanţa ei pentru respectul
gestionare eficientă a economisire. Contribuţia la economisirea de sine;
resurselor. resurselor familiei. Taxe și impozite. • Poster „Arborele dorinţelor” –
• Casa mea de vis. Cuibul familial. Valori valorificarea intereselor și
materiale versus valori spirituale. Copiii, aspiraţiilor personale;
valoare a familiei, sensul vieţii. Organizarea • Vizite la instituţii bancare;
gospodăriei. • Organizarea unei mese rotunde
• Eseu „Îmi construiesc o casă de vis și o viaţă Cultura și propriul stil de viață –
de calitate, învăţând din modele comunitare” expresie a individualității.
Produs
Eseu „Îmi construiesc o casă de vis și
o viaţă de calitate, învăţând din modele
comunitare”
Unitatea de învățare
3.Modul de viață sănătos
Unități de competență Conținuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare
de
ore
3.1. Descrierea rolului apei în • Apa și sănătatea. Rolul apei în menţinerea 1 • Discuţie dirijată după lecturarea
menţinerea și consoli- sănătăţii organismului. Resurse de alimentaţie textelor tematice: Ce importanță
darea sănătăţii cu apă. Calitatea apei. Prevenirea poluării apei. are apa pentru om?, Câtă apă
organismului în baza trebuie să consume omul pe zi?,
informaţiei prezentate; • Efortul și sănătatea. Efortul fizic și mintal. 1 Cum putem ști că apa este pota-
3.2. Analiza capacităţii de Capacitatea de efort a adolescentului. Efortul bilă?;
efort a adolescentului din ca factor al dezvoltării. Riscul su- praefortului. • Realizarea unui sondaj: Cât efort
perspectiva promovării Oboseala, efectele ei asupra sănătăţii.
trebuie să facă un adolescent?, Ce
unui mod activ de viaţă; Modalităţi de diminuare a obo- selii.
activități sunt peste puterile
3.3.Aprecierea importanţei • Drogurile. Situaţii de risc. Racolarea con- 1
adolescentului?, Care sunt semnele
menţinerii stării de sumatorului. Impactul consumului de droguri
asupra sănătăţii fizice, mintale și emoţionale oboselii mintale, fizice?;
sănătate prin modul activ • Prezentarea unui poster: Dauna
în adolescenţă.
de viaţă, rezistenţa la lipsei de mișcare;
• Sănătatea și modul sedentar de viață. 1 • Vizionare de filmuleţe cu tematica:
tentaţiile periculoase
Mișcarea ca factor de dezvoltare. Modalităţi
pentru sănătate. Consecințe ale utilizării
de prevenire a sedentarismului.
drogurilor.
• Prezentare PPT: Particip conștiincios la Produs
1
activități de protecție a mediului în localitatea Prezentare PPT: Particip
mea. conștiincios la activități de
protecție a mediului în
localitatea mea.
Spot publicitar: Spun NU utilizării
drogurilor.
Unitatea de învățare
4.Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4. 1. Identificarea • Traseul educațional și perspectivele 1 • Elaborarea articolelor, posterelor,
oportunităţilor profesionale. Oportunităţi educaţionale și discursurilor la tema
educaţionale și profe- profesionale pentru absolvenţii de gimnaziu. „Munca în adolescenţă: drepturi și
sionale din perspectiva responsabilităţi”;
Criterii de alegere. Instituţii de învăţământ
cunoașterii de sine și a • Realizarea interviurilor pentru
secundar general. Instituţii de
pieţei muncii; învăţământ profesional. Cerinţe de înmatri- consultarea opiniei per- soanelor
4.2. Argumentarea deci- culare și condiţii oferite. adulte, de vârstă diferită, despre
ziilor privind traseul munca prin contract și fără
• Personalitatea și profesia. Diferenţa dintre
educaţional și profesio- contract;
calităţi și abilităţi. Atitudini și valori. Tipuri de 1
nal în baza sistemului de • Identificarea acţiunilor
personalitate. Rolul trăsăturilor de per-
atitudini și valori; sonalitate în decizia de carieră și realizarea pentru realizarea traseului
4.3. Formularea unor profesională. educaţional/profesional;
iniţiative pentru • Discuţii cu părinţii și/sau alte
• Cum se caută un loc de muncă. Modalităţi de
activităţile antrepreno- persoane de încredere privind
identificare a locului de muncă. Anunţuri de 1
riale în diferite domenii decizia de carieră;
angajare și analiza lor.
profesionale dezvoltate în • Descrierea competenţelor
• Cariera profesională. Interviul de anga- jare.
comunitate. necesare pentru practicarea
Comportamente nonverbale utile pentru un 1
diferitor profesii;
interviu de angajare. Echilibrul emoţional în
timpul unui interviu. Pregătirea pentru • Identificarea valorilor
interviu. dominante cu ajutorul testului
• Antreprenoriatul – opțiune de carieră. Planul elaborat de către D. Super;
• Simularea interviurilor de
de afaceri. Componente constituti- ve. Schiţa 1 angajare;
unui plan de afaceri, prezentarea lui în • Participarea la târguri de cariere
comunitate. pentru a comunica cu angajatorii;
• Proiectul de carieră. Planificarea traseului • Analiza resurselor, problemelor
profesional/traseului educaţional. Oportunităţi 1 din comunitate și ela- borarea
educaţionale stipulate în Codul Educaţiei. ideilor de afaceri care ar contribui
• Proiect de carieră - Traseul educaţional/ la dezvolta- rea comunităţii.
profesional: obiective, acţiuni de realizare și 1 Produs
monitorizare. Proiect de carieră. Proiectul include
traseul educaţional/ profesional:
obiective, acţiuni de realizare și
monitorizare. Proiectul poate fi
prezentat în cadrul unei activităţi
publice. El este definitivat, utilizând
experienţa acumula- tă în anii de
studii la gimnaziu.
Unitatea de învățare
5.Securitatea personală
5.1. Relatarea despre regulile • Traficul rutier. Reguli de circulaţie. Utilizarea 1 • Prezentarea imaginilor despre
de circulaţie, utilizarea mijloacelor de transport. Acces legal conform atacuri teroriste;
mijloacelor de trans- port vârstei. Contravenţii. • Ateliere practice: Știu să mă
din perspectiva securităţii • Comportamentul recomandat în caz de 1 comport în stradă; Știu să citesc
amenințare cu atac terorist. Surse ale grupurile de semne; Știu să
personale și colective; terorismului. Modalităţi de manifestare. Reguli utilizez mijloacele de transport;
5.2. Analiza contextelor de de comportament în raport cu tipul actului
asigurare a securităţii terorist. • Discuţii dirijate cu privire la
datelor cu caracter per- • Securitatea personală în contextul securității securitatea personală în
sonal, în baza cadrului naționale. Securitate naţională; modalităţi de 1 contextul securităţii naţionale;
normativ existent; asigurare. Comportament legal și corect în caz • Formularea și rezolvarea de
5.3. Argumentarea necesităţii de ameninţare a securităţii naţionale. situaţii-problemă privind
cunoașterii fenomenului • Securitatea datelor personale. Cadrul legal. securitatea datelor personale,
bullying și a Posibilităţi și limite ale securizării datelor cu agresiunea în mediul on-line.
caracter personal. Riscuri ale accesului la datele 1
modalităţilor de Produs: Afiș publicitar, elaborat în
cu caracter personal. Mod de reacţionare în caz grup (care va fi plasat în clasă/în
comportament, din de încălcare a dreptului la securitatea datelor cu
perspectiva asigurării școală), în cadrul unei campanii de
caracter personal. promovare a securităţii personale cu
securităţii personale. • Bullyingul. Agresiunea în mediul on-line. una dintre tematici: Traficul rutier,
Modalităţi de protecţie. Reacţie și compor- 1 Securitatea datelor personale,
tament în caz de bullying. Pericolul unui act terorist etc.
• Afiș publicitar de grup - Traficul rutier.
1

S-ar putea să vă placă și