Sunteți pe pagina 1din 27

CUPRINS

Adnotare …………………………………………………………………………..…......3
Introducere ………………………………………………………………………..…......5
1. Sarcina tehnică ……………………………………………………………..
…..........7
1.1 Noțiuni teoretice ale procesului de curățare a cartofilor ….……………..….......7
1.2 Studiul bibliografic al nivelului tehnic de dezvoltare a mașinii de curățat cartofi..13
1.3 Studiul brevetelor de invenție a mașinilor de curățat cartofi …………...…........16
1.4 Descrierea procesului tehnologic de curățire a cartofilor.......................................17
1.5 Parametrii tehnico-economici preconizați …………………………………….......18
2. Proiectul tehnic
……………………………………………………………...............20
2.1 Construcția mașinii cu disc de curățat cartofi ………………..………..…...........20
2.2 Principiul de funcționare ……………………….………….…………..……......21
2.3 Instrucțiuni de exploatare a utilajului ………………........................................21
2.4 Impactul utilajului asupra mediului înconjurător și protecția muncii ..................22
2.5 Calculul mașinii date …………………………………………...…………….....24
2.5.1 Calculul tehnologic ………………………………………..………………....24
2.5.2 Calculul energetic …………………………………………………………....25
2.5.3 Calculul cinematic ………………………………….…………..…………....26
2.5.4 Parametrii tehnico-economici..........................................................................26

Concluzie ……………………………………………………..………..……………......27
Bibliografie
Anexe

Mod. Coala N. Document Semnat Data


A efectuat Gherman D. Litera Coala Coli
A verificat Bernic M Masina cu disc de curatat cartofi cu
productivitatea de 100 kg/ora
UTM FTMIA

Gr.TAP-151
Adnotare
Lucrare de an pe tema : ,, Maşănă cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100
kg/h “ , efectuat de catre studenta Gherman Dorina, TAP-151.
Cuprinde : 21 pag., 2 capitole alcatuite în cele din urma din 5 si respective 8 subcapitole, 12
imagini, 11 formule, anexe ( 3 brevete ), bibliografie.
Cuvinte cheie: disc, taler abraziv, con, organ de lucru, cartofi.
Scopul efectuarii lucrarii de an este studierea mașinilor de curățat cartofi : construcția ,
funcționarea, nivelul dezvoltării lor.
Obiect
ivele lucrării:
 De a face cunoștință cu noțiunile teoretice ale procesului de curățire a cartofilor;

 Studierea nivelului teoretic de dezvoltare ale acestor mașini.

 Cunoașterea proceselor tehnologice în care este implicate masina de curățat cartofi;

 Studierea principiului de funcționare ale acestor mașini;

 Determinarea puterii motorului electric și a numărului de dinți ale roților dințate;

 Elaborarea desenului și a schemei cinematice a acesteia.

Capitolul I ,,Sarcina tehnică” cuprinde:


 Noțunile teoretice de bază ale procesului decurățire a cartofilor;
 Evaluarea studiului nivelului tehnic de dezvoltare a mașinilor de curățat cartofi în care
este descrisă evoluţia maşinior date ;
 Brevete de invenţie care au tangenţă cu maşina dată : procesul de curățire, dar le
diferentiază construcţia şi inclusiv principiul de funcţionare.
 Descrierea procesului tehnologic unde se foloseste maşina dată.

Capitolul II ,,Proiectul tehnic” cuprinde:


 Construcţia maşinii de curățat cartofi în care este prezentată maşina si unele elemente ale
ei;
 Principiul de funcţionare al acesteia;Instrucţiunile de exploatare ale maşinii date de care
trebuie de ţinut cont înainte de punerea în funcţiune cît şi în timpul lucrului;
 Măsurile de protecţie a muncii şi a mediului ambiant;Calculul acestei maşini: calcul
tehnologic ( unde s-a determinat volumul camerei de lucru); calculul energetic ( s-a
calculat puterea motorului electric);
 calculul cinematic ( în corespundere cu schema cinematică s-a determinat care sunt
numarul de dinţi ale roţilor).

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Note
Projet de l'année :,, Machines avec le disque pour les pommes de terre de nettoyage avec de
la productivité 160 kg/h”, effectuée par l'étudiant Gherman Dorina, TAP-151.
Comprennent:. 21 p. 2 chapitres éventuellement se composent de 5 et 8 chapitres, 12 images,
11 formules, annexes (3 brevets) bibliographie.
Mots-clés: cône, plat disque abrasif, le travail du corps, les pommes de terre.
Le but de ce projet est d'étudier performantes les pommes de terre de nettoyage:
construction, exploitation, leur niveau de développement.
Objectifs:
 de se familiariser avec les concepts théoriques du processus de Nettoyage;
 Etude du développement théorique de ces machines.
 Connaissance dans laquelle des processus est impliquant la machine de Nettoyage
 Etude du principe de fonctionnement de ces machines;
 Détermination du moteur électrique et le nombre de dents des roues dentées;
 Développer conception et son schéma cinématique.

Chapitre I,, tâches techniques "comprend:


 notions de base théoriques de broyage processus Nettoyage
 étude évaluant le niveau technique de développement les pommes de terre de nettoyage
est décrit développements dans les données de la machine;
 Les brevets qui ont le temps d'entraînement: nettoyage les différencie notamment les
principes de construction et d'exploitation.;
 Description du processus où il est utilisé la technologie de machinne.

Chapitre II,, Projet technique "comprend:


 La construction du machinne pour les pommes de terre de nettoyage dans laquelle est
present et quelques element du elle;
 Le principe de fonctionnement de celui-ci;
 Les instructions pour l'exploitation des données de la machine pour être gardés à
l'esprit avant la mise en service et pendant le travail;
 esures visant à protéger le travail et l'environnement;
 Le calcul de cette industrie: calcul technologiqu; calcul de l'énergie (puissance
calculée du moteur électrique); calcul cinématique (en suivant le schéma cinématique
pour déterminer le nombre de dents).

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
INTRODUCERE
Alimentația constituie un factor indispensabil pentru om, deoarece asigură energia și
substanțele de bază necesare desfășurării proceselor metabolice, creșterii și dezvoltării
organismelor. Ea reprezintă izvorul și regulatorul proceselor de schimb dintre organism și mediul
înconjurător. Prin alimentaţie publică se inţelege activitatea economică care se ocupă cu
producerea unei game variate de preparate culinare, ce se servesc consumatorilor, împreună cu
alte produse agroalimentare, consumul acestora facându-se în unitaţi proprii, special amenajate.
Industria alimentară asigură prelucrarea producției agricole și deci hrana pentru populație.
Această ramură industrială are importanță deosebită în diversificarea produselor alimentare
Transformarea materiilor prime în produse alimentare finite sau semifabricate se realizează
printr-o succesiune de operații de natură fizică, chimică, biochimică, microbiologică sau
combinate, prin care se obțin produse alimentare. Oricât de complex ar fi un proces tehnologic
acesta este alcătuit dintr-o succesiune de operații simple din care numai o mică parte sunt de
natură chimică și biochimică, majoritatea sunt de natură fizică sau mecanică. Operațiile
tehnologice se realizează cu ajutorul unor aparate, mașini de lucru și utilaje. Mașinile, aparatele
și utilajele pentru un proces tehnologic se caracterizează prin caracteristici tehnice constructive,
principiu de funcționare și caracteristici tehnologice de capacitate și calitate. Operațiile, aparatele
și utilajele care se utilizează în diverse ramuri ale industrie alimentare pentru prelucrarea
produselor agricole, sunt permanent înnoite și modernizate prin folosirea și adaptarea celor mai
noi cuceriri ale științei.
La etapa actuală alimentația publică are prioritate față de bucatele preparate în condiții de
casă. În acest sens, este nevoie de o continuă mecanizare și automatizare a proceselor de
producție, ca un factor cheie în creșterea productivității munci. Industria națională creează un
număr mare de diverse mașini necesare alimentației publice. Anual se însușesc și se
implimentează mașini și echipamente noi, mult mai moderne, care asigură mecanizarea și
automatizarea proceselor complicate în producere.Se creează și însușesc noi mașini, utilaje care
funcționează în regim automat, fără participarea omului.
În prezent, una din problemele majore este reforma radicală pentru accelerarea
progresului tehnico-științific în economia națională.
În alimentația publică ea este destul de actuală, la întreprinderile cu o productivitate mare
încă se efectuează procesele manual. Există mai multe tipuri de muncă, unde sunt angajați un
număr mare de lucrători necalificați. De aceea, o restructurare radicală în această ramură necesită
o industrializare largă a proceselor de producție, introducerea în masă a metodelor industriale de
pregătire și livrare a produselor către clienți.
O astfel de orgasnizare a producției în alimentația publică va permite nu numai de
utilizat noul utilaj de înaltă eficiență, dar, de asemenea, mult mai eficient de a-l folosi. Vor
beneficia atât consumastorii, - se va reduce timpul, va crește calitatea deservirii, precum și
lucrătorii din domeniul alimentației publice – datorită mecanizării și automatizării proceselor de
producție este redusă considerabil munca manuală, crește capacitatea de producție și se
îmbunătățesc condițiile tehnico-sanitare.

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Deci,o întreprindere de alimentaţie publică pentru a produce, comercializa şi a organiza
consumul producţiei trebuie sa fie dotată cu maşini mecanice, care sunt destinate pentru acţionarea
mecanica asupra materiei prime; aparate termice sau utilaj termic, care sunt destinate pentru
prelucrarea termică a materiei prime.
Lucrul util efectuat la o întreprindere de alimentaţie publică depinde nu doar de ce utilaj
posedă întreprinderea dată, dar şi de mulţi alţi ocnstituienţi cum ar fi: montarea profesională,
corespunderea cu cerinţele întreprinderii, comoditate în deservire, respectarea riguroasă a
regulelor de exploatare ş.a.
Mecanizarea operaţiilor manuale şi celor care necesită volum mare de muncă înlesneşte
simţitor activitatea lucrătorilor, scade gradul de oboseală, asigură condiţiile securităţii muncii.
Mecanizarea operaţiilor de pregătire şi transformare a materiei prime în preparate culinare are
rol deosebit de important pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca: uşurarea efortului lucrătorului;
îmbunătăţirea calităţii preparatului culinar; diminuarea pierderilor de materii prime; asigurarea unor
condiţii igienico-sanitare optime in procesul de producţie; creşterea productivităţii muncii;
reducerea custurilor de producţie.
Utilajul în unităţile de alimentaţie publica se divizează in trei grupe:
1.mecanice
2.frigorifice
3.electrice sau termice
Întreprinderile, uzinele au nevoie de diferite utilaje, ca de exemplu:
Utilaj de sortare si calibrare: pentru cernerea fainii;
Utilaj de spălare: de spălat vesela; de spălat produse alimentare;
Utilaj de curăţat: rădăcinoase; de curăţat peste;
Utilaj de mărunţire: de măcinare; de pasare; de taiere
Maşini de amestecare: produse lichide; de amestecare produse in vrac; de amestecare
produse vâscoase;maşini de dozare, modelare: de dozat pârjoale; de modelat aluat.
Utilajele mecanice, utilizate la întreprinderile de alimentaţie publică, fac parte din clasa
maşinelor tehnologice, destinate prelucrării primare a produselor şi preparării semipreparatelor.
O cerere crescîndă a maşinelor mecanice o au utilajele de curăţare, destinate înlăturării stratului
exterior (pricarpului) ce are o valoare nutritivă neînsemnată (coaja legumelor şi fructelor, solzilor
de peşti ş.a.). O utilizare largă o au maşinele de curăţat rădăcinoase. Luînd în consideraţie că în
mare majoritate se curăţă mecanizat anume carofii, maşinele date mai poartă denumirea de
maşini de curăţat cartofi, cu toate că ele de fapt sunt preconizate şi pentru celelalte tipuri de
rădăcinoase. Curăţarea, în special a cartofilor se efectuează cu scopul de a înlatura coaja
cartofilor pentru a fi utilizaţi în producere.

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
1.Sarcina tehnică
1.1 Noțiuni teoretice ale procesului de curăţat cartofi
Pentru utilizarea întreprinderilor noi din industria alimentara şi pentru modernizarea celor
existente,trebuie create maşini,aparate automate şi linii automate noi.
Maşinile şi utilajele din industria alimentară sunt maşini de lucru destinate pentru
operatii diversificate in cadrul proceselor de productie.
Prin folosirea maşinilor în executarea diverselor lucrări de cadrul proceselor de producţie
din industria alimentara se asigură:
 Mărimea productivităţii muncii;
 Realizarea unor lucrări în termene optime şi de o calitate superioară;
 Reducerea costurilor pe tonă de produs;
 Înlocuirea muncii manuale cu munca de dirijare a utilajului respective ,reducerea
efortului fizic.
Eliminarea părţilor necomestibile ale fructelor şi legumelor majorează valoarea lor
nutritivă şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii produselor finite.
Maşinile de decojire se clasifică după mai multe criterii:
După ciclul de lucru al maşinilor deosebim:
 Maşini cu acţiune continuă;
 Maşini cu acţiune discontinuă.

După forma organului de lucru distingem:


 Maşini cu disc;
 Maşini cu trunchi de con;
 Maşini cu role abrazive.

După procedeul de curăţare se diferenţiază:


 Prelucrare mecanică;
 Tratare chimică;
 Tratare termică.

Maşini cu funcţionare discontinuă – funcţionarea lor se bazează pe acţiunea reciprocă


dintre produsul supus prelucrării şi suprafaţa abrazivă a organului de lucru. Maşina discontinuă
este utilizată pentru decojirea cartofilor şi rădăcinoaselorla întreprinderile mici ale industriei de
conserve şi alimentaţiei publice. Organul de lucru, din punct de vedere al construcţiei constă
dintr-un corp conic sau disc, confecţionat din aluminiu şi dintr-un taler abraziv.
Maşini cu funcţionare continuă – la această categorie se includ majoritatea maşinilor de
decojire prin tratare termică, chimică, sau combinarea acestor două, maşini cu role abrazive.
Metoda chimică de curăţare este bazată pe prelucrarea cartofilor cu acizi sau alcalii la temperaturi
ridicate. În felul acesta, se slabeşte pieliţa, iar uneori se desprinde complet, astfel încât, printr-o
răcire bruscă sau sub acţiunea unui tratament mecanic, ea poate fi uşor eliminată. În final, este
necesară o neutralizare sau o spălare cu apa.
Prin decojire chimica se poate elimina direct pieliţa la cartofi, gutui, ţelina, pere sau numai
stratul parenchimos al celulelor de sub pielita, precum şi la tomate, piersici. In mod curent se

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
aplica descojirea la alcalii, folosindu-se concentraţii ale le§iilor de 10...25% şi temperaturi de pînă
la 60°C. Durata de tratament depinde de natura materiilor prime, variind intre 4 şi 10 min.
După cercetările sistematice cu privire la tehnologia optima de decojire a cartofilor ale lui M. Zobel,
pierderile de vitamina C, exprimate in procente faţa de cartofii nedescojiţi, au fost de 10.5% in cazul
curăţirii cu carborund, 6.5% la tehnologia cu lesje şi abur, şi 3% la descojirea numai cu abur.
Metoda termică se divizează in: curăţirea în flacăra şi curăţirea in aburi.
Decojirea termica se realizează cu abur la o presiune de 0,4-1,1 MPa, admis intr-un recipient
închis in care se găseşte produsul de descojit, urmat de o detenta rapida, prin reducerea
presiunii la presiunea atmosferica. Durata de descojire este de 30..90 sec. Descojirea are loc în
instalaţii discontinue , acestea se compun din elevatorul pentru materie prima, buncărul de
alimentare cu capacitatea corelata cu cea a descojitorului, recipientul de descojire, buncărul
colector al produsului descojit §i agregatul pentru îndepărtarea cojilor.
Decojirea termica realizata prin expunerea directa acţiunii a unor gaze de ardere, prin
flambaj, cu radiaţii infraroşii, prin opărire sau aburire. Cartofii aflaţi in camera de lucru sunt supus
unei temperaturi de 1200-1300°C. Prin urmare are loc arderea cojitei la adâncimea de 0,6-
1,5mm . In continuare, cartofii prelucraţi in camera de lucru cu flacăra, trie in maşina de spălat
§i curăţat cartofi, unde cu ajutorul periilor şi paletelor rotitoare irigând permanent cu apa se
îndepărtează coaja şi suprafaţa arsa de pe cartof.
În alimentaţia publică mai des se foloseşte metoda de curăţare mecanica, ca cea mai simplă în
exploatare şi care nu foloseşte utilaj compus. Principiul de lucru al maşinii de curăţat cartofi şi
legume se bazează pe frecarea rădăcinoaselor între ele şi suprafaţa rugoasă a organelor de lucru.
Coaja se desprinde de pe suprafaţa rădăcinoaselor datorită diferenţei de viteză dintre
organele de lucru şi produs. Pentru ca coaja sa se cureţe mai bine şi ca ea sa fie mai uşor înlăturata din
camera de lucru, produsul este irigat permanent cu apa. Apa îndepărtează particulele de coaja si se
scurge împreuna cu ele din camera de lucru prin gura de scurgere. Procesul de curăţare se sfârşeşte
atunci când va fi curăţata toata coaja. Acest moment poate fi determinat numai vizual.
Uniformitatea curăţirii în mare măsură va depinde de uniformitatea frecării întregii
suprafeţe a cartofului cu materialul abraziv al componentelor de lucru ale maşinii şi deasemenea
de intensitatea alipirii cartofului de aceste suprafeţe şi de viteza de mişcare dintre acestea. În
acelaşi timp, o acţiune prea puternică asupra cartofului pe suprafaţa abrazivă duce la deteriorarea
cartofului şi defprmarea acestuia. Factorii ce influenţează asupra uniformităţii curăţirii cartofilor
depinde de forma organului şi camerei de lucru, dar deasemenea şi de traiectoria şi viteza de
mişcare a cartofului în camera de lucru a maşinii de cuăţat cartofi.Pentru a obţine deşeuri reduse
şi curăţare frumoasă, cartofii necesită a fi calibraţi preeliminar.
În urma curăţării mecanizate a cartofilor rămîn ochiuri care trebuiesc înlăturate manual.
Acest proces ia mult timp, de aceea se ţine cont de sortul cartofilor şi de calitatea sortării
acestora. O altă ieşire din situaţie ar fi metoda curăţării profunde, care presupune îndepărtarea
stratului mult mai gros de pe cartof şi ceea ce duce evident la pirderi mult mai mari – 50-55%, în
cazul în care deşeurile nu sunt mai apoi utilizate în scopuri tehnice. Însă totuşi cel mai important
este că se înlătură partea cea mai importantă din punct de vedere nutriţionist.
La întreprinderile de alimentaţie publică cel mai frecvent se utilizează maşinile mecanice
de curăţat cartofi cu acţiune periodică. În general maşinile se clasifică şi după forma organului de

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
lucru, astfel deosebim maşini: cu trunchi de con (a); cu disc (b); cu rulou (pentru maşini cu
acţiune continuă)

Maşinele cu trunchi de con (MOK-125, MOK-250, MOK-350, MOK-400 ş.a.) au


organul de lucru în formă de trunchi de con la care fundul şi suprafaţa conică interioară este
acoperită cu material abraziv. Fundul are trei proeminenţe ondulate pentru a mări înălţimea
valurilor organului de lucru.
Maşinile cu disc au organul de lucru sub formă de disc suprafaţa căruia are formă
ondulată cu suprafaţă abrazivă. La suprafaţa discului sunt de la 2 la 4 valuri, înălţimea carora
treptat se măreşte de la centrul discului către mărginile acestuia.
În partea de jos a organului de lucru sunt instalate vertical paletele pentru înlăturarea deşeurilor.
Pentru roaderea cojii de pe cartofi suprafeţele organelor de lucru sunt prevăzute cu
material abraziv, metal special prelucrat sau masă plastică. Materilul abraziv constă din granule
mici de carbid de siliciu şi componente de legătură ca gudron şi alabastru raportul fiind de
100:8,4:5 respectiv.
Repartizarea cartofilor în timpul de lucru a maşinei de curăţat cartofi cu con.
Privind miscarea fiecarui cartofului in parte se observat că cartoful cazind in partea
centrala a discului (poziţia I), cartoful sub putere este aruncat spre partea conica a discului
(poziţia II),aflinduse in partea conica a discului-cartoful mdin cauza fortei tinde spre spre peretii
camerei de lucru (poziţia III).Totodata datorita puterei enertiei pe o trictorie spirala se ridica in
sus(pozitia IV - V).Un cartof se ridica pe toata inaltimea camerein de lucru(pozitia VI).Alti
cartofi se ridica in forma de spirala pe peretii camerii la o inaltime mai mica si se lovesc de
consula care se afla in partea externa a usii.Prin lovitura cartofii isi schimba repede viteza si
directia de mers,si ori deodata cad pe partea conica ori zboara pe pereti continuind un timp
oarecare sa se invirteasca si apoi sa cad.La cartof se loveste doar partea care cade pe consula
usii.Trebuie de tinut cont ca consula nu are margine indoiata de aceea cartoful poate luneca de pe
consula.Pe partea sferica a discului sunt situate toate trei valuri cu o inaltime unica care se
intrebuinteaza pentru amestecarea cartofului.Cartofii care se curata in masini de curatat conice au
o suprafata mai neteda si mai mic procentu de resturi,decit cartofii care se curata in masini de
curatat cartofi cu disc.In masinele de curatat cartofi cu disc majoritatea cartofilor se afla pe
peretii camerei de lucru.Cartofii aflati pe disc se misca catre pereti aruncind spre sus cartufulii de
alaturi,cu ajutorul valurilor aflate pe disc.Cartofii aflati sus se rostogolesc spre centru discului
aflat mai jos.Aceasta putem observa in figura 1 de mai jos:

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Fig. 1 Schema repartizării cartofilor în timpul de lucru a maşinei de curăţat cartofi cu con.

Repartizarea cartofilor în timpul de lucru a masinei de curatat cartofi cu disc


Toată greutate cartofului se misca in directia rotirii discului.Fiecare cartof intensiv se
roteste in jurul axei sale ceea ce ajuta la miscarea rectilinii si ajuta la curatarea cartofilor.
Cartoful cazut in centru discului(poziţia I), se incepe a roti impreuna cu el(poziţia
II),ajungind sub un unghi anumit a vitezei de rotire a cartofului cu ajutorul puterii este aruncat la
marginea discului(poziţia III).Atinginduse de peretii camerei de lucru cartoful se stopeaza si
viteza scade.Valul pe disc avind inaltimea maximala la marginea discului ajunge cartoful,il
loveste si il intoarc.In acest moment se efectueaza roaderea coarjei de pe suprafata cartofului. Si
astfel are loc miscarea cartofului spre partea de rotire a discului (poziţia IV). Trecind pe linga
cartof valul il arunca in sus. Astfel are loc si cu cartofii vecini, care se afla pe disc. Prin aceasta
ei intensiv se invirtesc astfel ca toata masa cartofilor sa se roteasca (poziţia V-VII). Rotindu-se
de-a lungul peretelui camerei de lucru, cartoful isi pierde din viteza incit forta lui de centrifugare
nu este de ajunsa pentru alipirea de perete a cartofului, in rezultatul careia cartoful rotindu-se
spre centrul discului. Traiectoria lui este indreptata jos pe spirala (poziţia VIII). Se petrece parca
rotirea suprafetei de sus a cartofului spre partea centrala a discului. Aceasta putem observa in
figura 2 de mai jos:

Fig.2 Schema repartizării cartofilor în timpul de lucru a maşinei de curăţat cartofi cu disc
Pentru sigurarea circulaţiei a cartofilor pe organul de lucru şi posibilităţi de mutare a lor
de la partea centrala a discului spre marginele lui , diametru camerei de lucru trebuie sa fie nu

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
mai putin de 4 diametre a cartofilor D>4δ. Diametrul discului se destinge astfel ca distanta intre
el şi peretele camerei de lucru sa nufie mai mare de 5mm.La înaltimea a părtii cilindrice a
camerei de lucru trebuie să încapă nu mai putin de 2 cartofi. De obicei înalţimea a parţii
cilindrice este egală cu radiusul camerei de lucru.
În maşinile de curatat cartofi cu con pe partea conică a ceaşei abrazive trebuie să fie situat
un cartof. Deci hk>=δcosθ, unde θ-jumătate din unghiul vîrfului conului. Frecvenţa rotaţiei
organului de lucru poate fi determinată reeşind din condiţia că tuberculul nimerit în centru
discului trebuie să fie aruncat de forţa centripetă la margine sau la partea conică. Pentru
îndeplinirea acestei condiţii forţa de rotire minimalaindreptata spre cartof trebuie să fie mai
mare decît forţa de frecare dintre cartof şi suprafaţa fundului (fără a lua în consideraţie
rostogolirea cartofului).
C>T (1.1)
Luînd în cosideraţie coeficientul de alunecare , viteza produsului poate fi exprimată astfel:
ω’pr=ωorkal (1.2)
unde: ωor-viteza organului de lucrului, rad/s
kal- coeficientul de alunecare
Viteza absolută a produsului va fi:
ωpr=ωor(1-kal) (1.3)
Deci formula (1) poate fi scrisă:
mω2 or(1-kal)2rmin>mgf (1.4)
unde: m-masa tuberculului, kg
ωor-viteza organului de lucrului, rad/s
rmin-distanţa minimă dintre centrul de rotaţie a organului de lucru şi centrul
de greutate a cartofului, m
g - acceleraţia forţei de greutate, m/s2
f - coeficientul de frecare dintre produs şi materialul abraziv (f=0,8...1,3)
n min
Substituind în formula (1.4) egalitate ωor= 30 (n- frecvenţa derotaţie a discului) cu
următorii parametri kal min=0.2, f=1.1, rmin=0.5, δ=0.03 rezultă:

30 1.1
n min  =227min-1 (1.5)
1  0.2 0.03

Determinarea puterii motorului electric al maşinii de curăţat cartofi cu acţiune periodică


Puterea motorului poate fi determinată astfel:
N  N2
N 1 (1.6)
m
unde: N1- puterea necesară pentru ţnvingerea forţei de frecare dintre cartof si
organul de lucru, V
N2- puterea necesară pentru a ridica masa de cartofi ţn camera de lucru, V
η- randamentul mecanismului

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
N 1  M fr  or (1.7)
unde: Mfr- momentul de frecare, N*m
ωor-viteza unghiulară organului de lucrului, rad/s
Luînd în consideraţie coeficientul de frecare şi forţele de frecare, momentul de frecare se
deterimă astfel:
Mfr=Trfr=mgfrfrφm (1.8)
unde: m - masa unei porţii de produs, kg
g - acceleraţia forţei de greutate, m/s2
f – coeficientul de frecare (0,8...1,3)
rfr – raza poziţiei forţei de frecare (0,33...0,4D, D – diametrul
intern al camerei de lucru)
φm – coeficientul care consideră că în timpul rotirii organului de lucru, o
parte din cartofi se află în stare de aruncare şi nu influenţeză asupra
formării forţelor de frecare

Puterea de aruncare a cartofilor se determină ca lucrul, cheltuit într-o unitate de timp:


N2=AK (1.9)
unde: A – lucrul, cheltuit la ridicarea tubercululor, N*m
K – cantitatea de ridicări într-o secundă, 1/s
Dacă înălţimea ridicării medii a cartofului să o considerăm înălţimea maximă a valului, atunci
lucrul pentru o trecere poate fi determinată astfel:
A=mgS (1.10)
unde: S – înălţimea maximă a valului, m
Cantitatea de ridicături constituie:
nzK al
K (1.11)
60
unde n- frecvenţa de rotaţie a organului de lucru, min-1
z – numărul de valuri pe disc
kal- coeficientul de alunecare (0,4...0,7)
Deci formula finală va fi:
mgSnzK al
N 2d  (1.12)
60
Pentru maşinile cu con la calculul puterii, necesară pentru ridicarea tuberculilor, se ia înălţimea
peretelui camerei de lucru acoperit cu material abraziv. Atunci lucrul se va exprima:
A=mgH, (1.1.8)
iar formula de calcul pentru N2c va lua forma:
n
N 2 c  mgH K ar (1.13)
60
unde: H – înălţimea peretelui camerei de lucru acoperit cu abraziv, m
Kar – coeficientul de aruncare (0,5...0,7)

Determinarea productivităţii pentru maşinile de curăţat cartofi cu acţiune continuă

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Productivitatea se determină după formula:
Q=Fvρφ (1.14)
unde: F – suprafaţa ferestrei de descărcare, m2
v – viteza de ieşire a cartofului, m/s (0,03..0,05 m/s)
ρ – densitatea, kg/m3
φ – coeficientul de utilizare a suprafeţei ferestrei de eliminare

1.2 Studiul bibliografic al nivelului tehnic de dezvoltare a mașinii de


curățat cartofi
Maşini de decojire mecanică cu funcţionare discontinuă se produc în mai multe
modificaţii: MOK – 125, MOK – 250, MOK – 400, YMM-5: care au principiul de funcţionare şi
construcţia asemănătoare şi diferă doar prin unele elemente constructive, dimensiuni şi puterea
motorului electric.
Maşina de tip MOK-250 :
În partea superioara a maşinii este instalata camera de lucru care are forma unui cilindru
vertical cu suprafaţa interioara rugoasa. In calitate de organ de lucru serveşte tronsonul sau
discul rotativ confecţionat din material abraziv. Mişcare de rotate organului de lucru i se transmite
de la motorul electric prin intermediul transmisiei cu curea trapezoidala sau cu rod dinţate.
Motorul electric şi transmisia sunt montate in interiorul batiului. Camera de lucru in partea
superioara este acoperita cu un capac de forma speciala care serveşte şi ca racord de alimentare.
Forma speciala a capacului este necesara pentru aplicarea produsului traiectoriei necesare. În
partea inferioară a cilindrului sunt montate gura de eliminare a produsului curăţat cu uşiţa şi orificiul
de eliminare a apei şi a deşeurilor. În figura 3 este prezentată schema de principiu a meşinei de curăţat
cartofi MOK-250

Fig.3. Schema de principiu a meşinei de curăţat cartofi MOK-250


1-batiu; 2-gura de scurgere; 3-palete; 4-tronson; 5-segmente abrazive; 6- camera de lucru;
7-pulverizator; 8- racord de încărcare; 9- gura de eliminare; 10-usa de eliminare; 11-strat
abraziv; 12-arbore; 13-reductor de angrenaje cilindrice; 14-motor electric;
Avantaj: Aceasta maşină este cea mai ieftină, deoarece este cea mai simpla în exploatare şi nu
necesită piese compuse.

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Dezavantaj : În comparaţie cu celelalte metode de curaţare ( termica, chimica) este mai
dezavantajoasă, deoarece produsul nimerind de mai multe ori pe suprafaţa rugoasă are loc nu
numai înlăturarea cojii dar şi a cartofului, ceea ce duce la pierderi mari de produs.
Maşina de tip KNA-600M:
Subansamblurile de baza a maşinii (fig.4) sunt: camera de lucru, organele de lucru si
mecanismul de acţionare. Camera de lucru prezintă o cutie patrulater din otel inoxidabil divizata in
patru secţii. Pereţii laterali si frontali ai secţiilor sunt acoperiţi cu un material abraziv. Fiecare perete
divizator are cate o ferestruica, aria căreia se reglează cu ajutorul registrelor.
În partea inferioara a camerei de lucru sunt montate organele de lucru abrazive rulante.
Mişcare de rotaţie acestor role se transmite de la mecanismul de acţionare, alcătuit din motorul electric
şi transmisie prin curea trapezoidala.
Pentru încărcarea si descărcarea maşinii serveşte racordul de recepţie şi Jgheabul de eliminare.
Produsul trece prin toate secţiile camerei de lucru şi datorita frecării lui de rolele şi pereţii abrazivi ai
secţiilor, el se curata.
Cartoful trece dintr-o secţie in alta datorita rotaţiei permanente a rolelor si presiunii formate de
cartofii ce se afla in pâlnia de încărcare.
Productivitatea maşinii din jgheab se reglează schimbând poziţia registrelor de la
ferestruici, poziţia registrului din Jgheabul de descărcare si unghiul de inclinaţie a maşinii.

Fig.4. Schema cinematica a maşinii de curăţat cartofi KNA-600M:


1-motor electric; 2-batiu; 3-transmisie prin curea trapezoidala; 4-role abrazive; 5-racord de
alimentare; 6-sectia camerei de lucru; 7-roata dinţata de acţionare; 8-pulverizator; 9-perete
despărţitor; 10-registru; 11-gura de eliminare; 12-usa ; 13-suport de fund; 14-plasa; 15-rezervor pentru
decantarea amidonului; 16- gura de scurgere; 17-mecanism de ridicare.
Avantaj: aceasta maşina are o productivitate mai mare decât maşinile cuacţiune periodica si poate
fi folosită la întreprinderile mai mari.
Dezavantaj: productivitatea este invers proporţională la calitate. Adică, cu cit este mai mare
productivitatea, cu atât calitatea de curăţare a cartofilor este mai proasta.
La maşinile cu disc cu acţiune periodica se anexează maşinile YMM-IIP ( YMM-HC), YMM-5 care
au principiul de lucru asemănător.
Maşina de tip YMM-5:
Mecanismul ( fig.5) este compus din corp cu partea superioara reprezentat sub forma de cilindru
gol, care este camera de lucru pentru curăţarea legumelor. Camera de lucru este închisa cu o

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
pâlnie de încărcare cu o ferestruica, care este acoperita cu capac. In partea de jos a discului sunt
doua palete, destinate pentru împingerea deşeurilor. Pentru descărcarea produselor curăţite din camera
de lucru, corpul cilindric este dotat cu o uşiţa. Alimentarea cu apa in camera de lucru se face prin
bulon, de la conducta de apa, prin furtunul decauciuc.

Fig.5.Schema cinematică a maşinii de curăţat cartofi cu disc


1- corpul maşinii; 2-pilnie de încărcare; 3-capac; 4- bulon; 5-palete; 6-disc văluros cu strat abraziv;
7-disc metalic; 8-arbore orizontal; 9-manjeta; 11-transmisie conica; 12-arbore vertical; 13-usita;
14-maner;
Avantaj: În comparaţie cu maşinile cu con, maşinile cu disc amesteca si
curata mai uniform cartofii.
Dezavantaj: productivitatea este mica (40-50 kg) si este mai compusa in construcţie.

Maşină pentru descojirea mecanică cu perii


O curăţare mai eficace şi mai calitativă a cartofilor şi rădăcinoaselor poate fi realizată prin
folosirea periilor. Maşină de acest tip este reprezentată în Fig.6. Partea activă a maşinii este
compusă dintr-o bandă transportoare fără sfârşit 1, pe care se deplasează produsul şi o serie de
perii cilindrice rotative, care sunt în contact direct cu tuberculii, fiind montate sub ramura
neîncărcată a benzii transportoare.

Fig.6 Schema tehnologică de curăţare a rădăcinoaselor în maşina de descojire cu perii

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
1 - bandă transportoare; 2 - gura de evacuare a tuberculilor; 3 – jghiab; 4 - gură de evacuare a
deşeurilor
А, В, С - perii pentru curăţarea grosieră
D, E, F - perii pentru curăţarea definitivă.
În timpul funcţionării maşinii, la început, sunt îndepărtate părţile mai groase ale cojii şi
impurităţile, în rezultatul frecării intensive a periilor cu produsul. în deplasarea de mai departe a
materiei prime spre gura de evacuare, se realizează o descojire mai fină, cu îndepărtarea
definitivă a pieliţelor şi rămăşiţelor de impurităţi. Curăţarea pereţilor de rămăşiţele de produs
(coji, impurităţi) se efectuează prin intermediul unui cuţit. Deşeurile rezultate de la descojirea
materiei prime prelucrate cad într-un jgheab 3, de unde sunt evacuate prin gura de descărcare 4.
Avantaje
 Acest agregat poate prelucra materii prime de diferite mărimi, fără calibrarea preliminară a
produsului, prin reglarea vitezei de rotaţie a periilor, distanţei dintre banda transportoare şi
perii şi ughiului de înclinaţie al maşinii.
 Maşina cu perii poate fi utilizată atât la descojirea cartofilor şi rădăcinoaselor, cât şi pentru
îndepărtarea cojilor, pieliţelor la fructe şi legume, supuse preliminar tratării termice.
Dezavantaje
 pierderile sint mai mari,intrucat se indeparteaza un strat mai gros de produs pentru curatarea
calitativa a cartofilor.

1.3 Studiul brevetelor de invenție a mașinilor de curățat cartofi


 RU 2247520 C1
Invenţia se referă la utilajul destinat curăţirii cartofilor şi poate fi folosită atît în industria
alimentară ,cît şi în unităţile de alimentaţie publică.Conţine un cilindru cu capac,în interiorul
cilindrului este montat un mecanism, care pune în mişcare cartofii.Agentul de lucru poate
reprezenta în sine în apă.
Avantaje:
1.)Creşterea calităţii curăţirii cartofilor
2.)Simplicitatea construcţiei.
3) Agentul de lucru poate reprezenta în sine în apă și cest lucru permite îmbunătățirea calității
curățirii cartofului.
Dezavantaje:
1.)Capacitatea de lucru mare şi productivitatea mică aşa încît este necesară o metodă ulterioară
de prelucrare
2.)Calitatea decojirii depinde de calificarea lucratorului
3.)Deşeuri mari.

 RU 2 343 819  C2


Invenția se referă la domeniul de procesare și poate fi utilizată în mașinile destinate
curățării culturilor de rădăcini, în special cartofi. Agentul de curățare a cartofului cuprinde un
corp dispus vertical, cu o cameră de lucru cilindrică. Pereții interiori ai camerei sunt acoperiți cu
material abraziv. În partea de jos există un dispozitiv de stimulare și o fereastră de descărcare.
Instrumentul de stimulare este realizat sub forma unui con trunchiat, pe generatorul căruia, pe

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
linia elicoidală, lamele sunt realizate din material elastic. În camera cilindrică, la nivelul locului
ultimei lame a corpului de conducere, sunt instalate ghidaje elastice. Ghidajele elastice sunt
proiectate să interacționeze cu lama superioară a elementului de lucru. Lamele organului de
conducere sunt acoperite cu material abraziv.
Obiectul prezentei invenții este de a îmbunătăți calitatea curățării și de a spori productivitatea
dispozitivului.
Avantaje:
1) Regim ușor de funcționare;
2) Creşterea calităţii curăţirii cartofilor
3) Sporirea productivității
Dezavantaje:
1)Deseuri mari,din cauza rotirii haotice în timpul curățirii cartofilor de diferite dimensiuni și
cantități.
2)Suprafață mare de curățare.
3)Masina nu pate fi întrebuințată în condițiile casnice desinastătător.

 RU 2 197 156  C2


Invenția se referă la dispozitive pentru prelucrarea produselor. Dispozitivul constă dintr-
un cuțit multi-disc, elemente de ghidare și presare instalate în corp, un cuțit de tăiere și un
ejector. Când se procesează produse, de exemplu cartofi, jumătatea sa este instalată pe elementul
de ghidare cu o tăietură pe suprafața de lucru a cuțitului și se deplasează acest element spre cuțit.
Cuțitul multi-disc, care se rotește în timpul mișcării cartofului, îl taie treptat în bucăți care intră
între discuri.
Cartoful rotindu-se împreună cu cuțitul multidisc, ajunge la elementul de presare care presează
partea proeminentă a cartofului în cuțitul multidisc, lăsând un strat predeterminat de tăiere, apoi
acest strat este tăiat cu o lamă de tăiere care se află în calea cuțitului multi-disc și presată pe
suprafața de tăiere, apoi piesele decojite se sprijină pe proeminențele ejectorii care intră între
discurile cuțitului multiplu și sunt îndepărtați de el.
Avantaje:
1) Dispozitivul permite curățarea de înaltă calitate a produselor
2) Tăierea simultană a produselor, reducînd în același timp timpul de proces.
3) Capacitate mare de procesare.
4) Poate fi folosită la întreprinderile de prelucrare a produselor agricole.
Dezavantaje :
1) Cuțitul necesită o ascuțire permanentă pentru ca produsele ca aibă o calitate înaltă după
procesare.

Brevetele în original sînt prezentate în anexa 1.

1.4Descrierea procesul tehnologic de curăţare a cartofilor


Procesul tehnologic al întreprinderii alimentaţiei publice constă în recepţionare şi depozitarea
materiei prime şi prepararea alimentelor. Procesul de preparare a alimentelor (bucatelor şi
preparatelor culinare) cuprinde prelucrarea mecanică a materiei prime, producţia semifabricatelor,

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
finisarea lor, porţionarea şi garnisirea preparatelor. Maşina dată participă la prelucrarea primară a
materiei prime – cartofi. Prelucrarea preliminară a materiei prime joacă un rol deosebit de
important în calitatea semipreparatului de mai apoi.
Schema procesului tehnologic a întreprinderii, care funcţionează pe baza de materie primă
include:
 recepţionarea şi păstrarea materiei prime;
 tratarea mecanică a materiei prime în secţia de legume;
 tratarea semifabricatelor în secţie de tratare termică;
 realizarea producţiei finite în sălile de comerţ, bufete ş.a.
La întreprinderile de alimentaţie publică pentru a prepara „cartofii fri” este nevoie ca
materia primă să treacă următoarele procese tehnologice. Cartofii mai întâi de toate trebuie sortaţi ,
apoi spălaţi, după care urmează curăţarea.
În maşinile cu funcţionare intermitentă se curăţă mai întîi tuberculii mari. Sortarea
prealabilă a cartofilor diminuează cantitatea deşeurilor, deoarece toate legumele se curata uniform.
Cantitatea deşeurilor poate fi redusa schimbând regimul de lucru al maşinii de curăţat cartofi.
Exista doua moduri de curăţare mecanica a cartofilor. Primul mod: cartofii se curăţă în maşini
până aproximativ 95% din tuberculi vor fi curăţiţi deplin, iar ceilalţi vor avea curăţiţi 80% din
suprafaţa. Curăţirea durează 1,5—3 min. Modul al doilea: se curăţă 40-50% din tuberculi,
maşina se descărca, se aleg cartofi necurăţaţi , care se încărca înapoi in maşina şi iarăşi se curata.
In acest caz cheltuielile de munca şi timp pentru curăţirea mecanica sunt mai mare, însă se
diminuează cantitatea deşeurilor, se economiseşte timpul şi munca pentru curăţarea secundara
manuala.
După ce cartofii au fost curăţaţi, ei se spăla, apoi se taie. Tăierea, de asemenea poate fi
mecanizata, pentru a îmbunătăţi calitatea preparatului culinar. Cartofii fiind trataţi preliminar in
sectia de legume, in secţia bucate calde, unde va avea loc tratarea termica a cartofilor. Ei vor fi
prăjiţi la friteuză, după care vor fi serviţi.
Deci, pentru a usura efortul lucrătorului şi a avea o productivitate a muncii mai mare,
pentru a diminua pierderile de materie prima şi pentru a asigura condiţii igienico-sanitare optime
in procesul de producţie este nevoie de a mecaniza operaţii pregătitoare. Adică, in orice sec|
ie de legume trebuie sa fie prezenta maşina de curăţat şi maşina de tăiat cartofi.

1.5 Parametrii tehnico – economici preconizaţi


Pentru îndeplinirea proiectului de an, am luat sa proiectez maşina de curăţat cartofi,
deoarece ea trebuie sa fie prezentă în orice secţie de legume, mărind cu ajutorul ei productivitatea
muncii, calitatea preparatului culinar şi micşorând pierderile de materie primă,ea are dimensiunile
de gabarit nu prea mari, este cea mai ieftina, deoarece este cea mai simpla in exploatare şi nu
necesita piese compuse, puterea motorului electric cu cheltuieli de energie minime.
Pentru determinarea consumului de energie sau,mai bine zis,determinarea puterii
motorului electric,analizăm puterea unei altei maşini şi comparativ cu ele o calculăm, astfel că
la o produtivitate de Q=100 kg/h obţinem:

MOK-250 250kg/h......................0,6 kW
100 kg/h..................... x kW
X= 100*0,6/250=0,24 kW
Deci,rezultă că maşina propusă ar trebui să consume:

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Prin urmare se poate afirma că indicii tehnico- economici propuşi sunt :

Q= 100 kg/h
N= 0,24 kW

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
II.Proiectul tehnic-paşaport al maşinii
2.1 Constructia maşinii de curăţat
Maşina de curăţat cartofi si rǎdǎcinoase este utilizată pentru spălarea şi curăţarea
cartofilor şi rădăcinoaselor în vederea prelucrării lor termice.
Construcţia maşinii :
Maşina cu disc de curăţat cartofi cu acţiune periodică este construită în forma corpului
litic, camera de lucru este aşezata în partea de sus, în partea de jos este montat mecanism de
transmisie. Pereţii camerei de lucru au o suprafata neuniformă, care provoacă o amestecare mai
bună a cartofilor în camera de lucru. Partea inferioară (“fundul”) a camerei de lucru serveşte
discul de aluminiu, pe care este întărit discul abraziv, ce are o suprafaţă neuniformă. Pe camera
de lucru este montată pîlnia de încărcare cu capac mobil, într-o parte a camerei de lucru este pusă
o uşiţă, menită pentru descărcarea cartofului curăţat. Uşiţa pe întreg perimetrul capacului (люк)
are absorbent de cauciuc şi se închide cu zăvor excentric ce are mîner. În partea superioară (de
sus) a camerei de lucru este pus un orificiu, unit cu mănuşa de cauciuc cu secţia transmiţătoare
de apă.
Rotirea discului abraziv se realizează de la arborele conectat prin cîteva perechi de roţi
conice dinţate. Arborele se roteşte în jurul osiei, cel vertical – în rulmenţi sferici radiali. Pentru
îndepărtarea posibilităţii nimeririi unsorii în vana transmiţatorului dinţat la arbore sunt montate
manjete de cauciuc, iar în locurile de conectare a detaliilor – absorbante.

Fig.7 Vederea principală a maşinii cu disc de curăţat cartofi Fig.8 motor

Fig 7: 1. corpul; 2. pîlnia de încărcare; 3. capacul; 4. orificiu de conectare; 5. furtun; 6. disc


abraziv; 7. disc; 8. arbore orizontal; 9. manjeta; 10.coadă(хвостовик); 11. roată conică; 12.
arborel vertical; 13. uşiţă; 14. mîner.
Fig 8: motor; (unde: 4. arbore)

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
2.2 Principiul de funcţionare

Funcţioanarea maşinii se bazează pe acţiunea reciprocă dintre tuberculi şi suprafaţa


abrazivă a discului. În timpul rotirii discului abraziv, tuberculii sub acţiunea forţei centrifuge
sunt aruncaţi spre pereţii camerei de lucru şi, deplasîndu-se pe suprafaţa abrazivă este supus
decojirii. Motorul electric prin agrenajul cilindric pune în mişcare de rotaţie discul abraziv care
antrenează legumele într-o mişcare de rotaţie, izbindu-le alterntiv de peretele abraziv şi de discul
abraziv curăţîndu-le. Apa adusă în permanenţă prin conductă spală legumele şi evacuează
reziduurile rezultate. Durata de curăţare a unei încarcaturi de cartofi în maşina cu acţiune
discontinuă variază între 3-4 minute.
Continuarea curăţirii produsului se determină vizual, deschinzînd pe un anumit timp
capacul superior al deschizătorului de încărcare.
Descărcarea produsului se efectuează neoprind maşina. Pentru aceasta sub lotocul
încarcarii se pune o ţava, se închide apa, se deschide uşa ferestrei de deschidere.
Cartofii sub influienţa forţei centrifuge se descarcă prin fereastra deschisă în ţava
pregatită.
Apoi, procesul se repetă sau maşina se opreşte.
După finisarea lucrului maşina se curaţă atent, se spală camera de lucru şi cu uscat se
şterge suprafaţa exterioară.
În mod succint ,principiul de funcţionare poate fi reprezentat în modul următor :
1. Înainte de a începe lucrul, se controlează daca maşina este unită cu reţeaua de
alimentare cu apă şi se aşează sub gura de scurgere o căldare.
2. Se apasă butonul ,,nyck" (maşina funcţionează).
3. Se alimentează maşina cu apa ( l a 1kg cartofi 11 de apa) de la reţeaua de
alimentare .
4. Se introduce porţia de cartofi în camera de lucru şi se închide cu capacul.
5. După ce cartofii au fost curăţaţi, se deschide uşa de eliminare pentru a elibera
produsul din camera de lucru.
6. Apoi , se închide uşa de eliminare si se introduce în maşină o noua porţie de
cartofi, se închide capacul.
7. După finisarea lucrului se închide robinetul pentru apa, se deschide uşa
jgheabului de descărcare, se apăsa pe butonul ,,cтоп" şi automat se stinge
becul de semnalizare.

2.3 Instrucţiuni de exploatare a utilajului


1.)Înainte de a începe curăţirea legumelor, este necesar de a elibera camera de lucru de obiecte
străine;
2.)Să ne asigurăm că maşina are legătură cu pămîntul;
3.)De asemenea să verificăm starea firelor electrice;
4.)La curăţirea mecanică, cartofii trebuie preliminar calibraţi ,ceea ce reduce volumul deşeurilor,
de asemenea cartofii se spală, în caz contrar suprafaţa abrazivă se uzează repede;

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
5.)Pentru încărcarea maşinilor de curăţit cartofi, este necesar de a şti volumul unei porţii de
cartofi.Pentru maşinile MOK-125, MOK-250, MOK-400 porţiile de cartofi trebuie să constituie
6...7 , 11...12 şi 20-22 kg;
6.)În timpul încărcării maşinii este necesar de urmărit ca împreună cu rădăcinoasele în camera de
lucru să nu nimrească pietre şi alte lucruri;
7.)În cazul apariţiei unor zgomote străine maşina trebuie oprită;
8.)După finisarea lucrului, maşina se curăţă, camera de lucru se spală minuţios şi suprafaţa
exterioară se şterge cu uscat;
9.)Încărcare maşinilor de curăţit cartofi cu acţiune continuă se face după conectarea motorului şi
după pătrunderea apei în maşină;
10.)Regulînd viteza de mişcare a cartofilor în camera de lucru, se poate schimba şi
productivitatea maşinii;
11.)Toate maşinile de curăţit cartofi în termeni anumiţi, arătate de instrucţiunile de exploatare
sunt supuse unor măsuri profilactice;
12.)Toate lucrările de reparaţie şi de prelucrare sanitară se face cînd motorul este scos din
funcţiune;
13.)Regularea curelelor de transmisie, schimbarea suprafeţei abrazive;
14.) La lucrul îndelungat nu se permite aglomerarea apei în apropierea maşinii: umeditatea poate
ajunge în partea inferioară a maşinii şi împreună cu aerul rece să se absoarbă în motor cu ajutorul
ventilatorului, ceea ce conduce la deteriorarea lui. De aceea e necesară scurgerea apei cît mai
departe de maşină.
Ţinînd seama de aceste măsuri de precauţie, se va evita deteriorarea maşinii şi de asemenea vor
fi evitate multe accidente ce privesc sănătatea personalului.

Defectele posibile şi metode de înlaturare a lor :


După o anumită perioadă de timp e necesar de supus controlului, în procesul exploatării
maşinilor are loc baterea abrazivului sau epuizarea (roaderea) ceea ce conduce la o curăţire mai
rea a cartofilor. Materialul abraziv trebuie schimbat periodic ceea ce se efectuează pe loc,
deconectînd maşina de la reteaua electrica. Reparaţia maşinii se efectuează în prezenţa motorului
stins. Nu se permite strict nimerirea apei în motorul electric.

2.4 Impactul utilajului asupra mediului înconjurător şi protecţia muncii

Impactul maşinii asupra mediului ambiant este negativ. Nu este o maşină ecologic pură.
Cu cît maşina are o perioadă de funcţionare mare cu atît impactul ei asupra mediului ambiant este
mai mare ,şi este necesar de reînoit piesele uzate. Pentru a reduce la minimum influenţa
întreprinderilor industriale se prevăd următoarele măsuri:
o apele utilizate în procesul tehno
o logic şi pentru necesităţile igienico – sanitare se vor diversa în sistemul central de
canalizare a localităţii;
o pentru a cunoaşte consumul de apă şi a reduce la minimum cantitatea acesteia sunt
instalate contoare, iar personalul este instruit privind utilizarea cât mai raţională a apei;

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
o emisiile în atmosferă din sistemele de ventilaţie vor fi supuse curăţii într-un sistem
modern de filtre din pânză tip „mânecă”.
Deşeurile de la prelucrarea cartofilor prin canalele de scurgere nimeresc în bazinele
acvatice naturale şi se acumulează resturile de amidon, ce au o influienţă foarte negativă asupra
vieţuitoarelor acvatice precum şi a omului direct sau inderect. Favorizează condiţii favorabile
pentru dezvoltarea microorganismelor patogene şi duc la apariţia diferitelor boli. Omul se
poate infecta direct prin apa potabilă sau consumînd peştii din bazinele acvatice sau în urma
băilor din bazine. Pentru soluţionarea problemei date e necesar de instalat filtre pentru
curaţirea apei şi reînoite periodic sau curăţire periodic. Maşina este alimentată cu energie
electrică, astfel motorul electric se încălzeşte. Datorită acestui fapt are loc încalzirea mediului
ambiant. Pentru soluţionarea problemei e necesar de întrodus în construcţia maşinii a unui
miniventilator pentru răcirea motorului.

Protecţia muncii este un sistem de acte legislative, activităţi şi mijloace social-economice,


organizatorice, tehnice, igienice şi curativ-profilactice, ce asigura securitatea, menţinerea
sănătăţii şi capacitaţii de munca ale omului in procesul muncii.
Sistemul bine chibzuit de protecţie a muncii este una dintre cele mai importante condiţii
de rezolvare cu succes a problemelor de intensificare a alimentaţiei publice pe baza sporirii
asigurării energetice şi electrificării sferei de producţie, aplicării largi a unei tehnologii principial
noi, celor mai eficiente metode de prelucrare a produselor alimentare, ridicării nivelului de
mecanizare, automatizare şi robotizare a sferei de producţie. Acest sistem prevede activităţi
îndreptate spre micşorarea brusca sau prevenirea acţiunii asupra omului a factorilor nocivi, cauzaţi
de funcţionare utilajului tehnologic, spre ocrotirea mediului ambiant.
Până a începe lucrul la maşina trebuie sa facem controlul minuţios al maşinii,
funcţionarii unor ansambluri ale ei, sa ne convingem de siguranţa legării la sol şi starea buna a
reţelei electrice.

Dacă în procesul de lucru al motorului electric observăm careva devieri de la normă,


vom opri imediat maşina. Se interzice de a introduce mâinile în camera de lucru când
motorul funcţionează, cît si înlăturarea careva defecte.

După finisarea lucrului vom opri motorul electric, vom spăla camera de lucru cu
furtunul si vom şterge suprafeţele exterioare. Suprafeţele vopsite mai întâi le vom spăla cu
o cârpa muiata in apa calda cu săpun, apoi cu apa calda curata, după aceea le vom şterge
cu o cârpă uscata. In timpul spalarii sau pompării apei in camera de lucru vom avea grija ca
apa sa nu nimerească peste motorul electric sau panoul cu butoane, deoarece acestea poate
provoca un scurtcircuit in reţeaua electrica.
Măsurile principale pentru evitarea accidentelor prin electrocutare sunt următoarele:
-  părţile metalice ale echipamentelor electrice aflate sub tensiune în timpul lucrului să
fie inaccesibile la o atingere întâmplătoare, ceea ce se realizează prin izolări, carcasări,
îngrădiri, amplasări la înălţimi inaccesibile, blocări(protecţie prin inaccesibilitate);
-         protecţie prin legare la pământ;
-         protecţie prin legare la nul;

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
-        folosirea tensiunilor reduse, maxim admisibile:
-        izolarea de protecţie;
-         separarea de protecţie;
Activitatea de profilaxie a incendiilor urmăreşte scopul de a menţine un nivel înalt de
securitate împotriva incendiilor şi exploziilor în oraşe, localităţi, locuri de concentrare a
bunurilor materiale şi la alte obiective prin stabilirea unui regim de pază antiincendiară
exemplar.
Problemele principale ale activităţii de profilaxie sunt: elaborarea şi realizarea
măsurilor orientate spre lichidarea cauzelor ce pot provoca incendiile; limitarea în spaţiu a
posibilelor incendii şi crearea condiţiilor favorabile de evacuare a oamenilor şi bunurilor
materiale în caz de incendiu; asigurarea condiţiilor de descoperire la timp a incendiului apărut,
anunţării rapide a serviciului de combatere a incendiilor şi lichidării cu succes a incendiului.
Ungerea reductorului si a rulmenţilor se face regulat, cel puţin o data in şase luni. În
acest scop este deschis capacul reductorului, este înlăturată unsoarea murdară, apoi el este
spălat cu gaz lampant şi este umplut cu unsoare proaspătă, care conţine 50% de solidol si
50% de ulei de maşini. Rulmenţii de rostogolire se ung numai cu solidol, iar cei de alunecare
- cu ulei de maşini.

2.5. Calculul maşinii de curăţat cartofi

2.5.1. Calculul tehnologic


Calculul volumului camerei de lucru din formula productivității

Q=

V= .

Unde: Q -este productivitatea mașinii, Q = 100 kg/h, sau 100/3600= 0,027 kg/s.
V – volumul camerei de lucru;
φ -coeficientul de utilizare a camerei de lucru, φ =(0,8..0,9)=0,85
ttot – timpul necesar pentru încărcarea, prelucrare și descărcare a cartofilor, ttot = (90...120
s)= 165 s
ρ-densitatea produsului, ρ= 700 kg/m3 ;
V= =0,0074 m3
Calculam parametrii camerei de lucru
Pentru început determinăm diametrul camerei de lucru.

D=

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Unde:
D – diametrul camerei de lucru;
π = 3,14;
V – volumul camerei de lucru, V = 0,0074 m3;

D= = =0,262 m
Înălțimea camerei de lucru o calculăm cu ajutorul diametrului
H = 0,5D
H = 0,5 x 0,262 = 0,131 m.

2.5.2 Calculul energetic


1.Calculăm masa cartofilor
m = V* ρ *ϕ
Unde: m – masa porției prelucrate, kg;
V-volumul camerei de lucru -0,0074 m3
m = 0,0074*700*0,85= 4,403 kg
2.Calculăm puterea motorului electic
N1  N 2
N ,W

Unde:
N1- puterea necesara p/u depăşirea forţei de frecare a cartofilor de organul
de lucru şi pereţii camerei, W;
N2 - puterea necesară p/u aruncarea rădăcinoaselor în sus, W;
η - randamentul mașinii, η = 0,76;
N1 = 2 * π*n*m*g*f*rf* ϕ

Unde:
n - turația organului de lucru, s-1; n= 227 min-1;=3,8 s-1
m – masa porției prelucrate,m = 4,403 kg;
fr- coeficientul de frecare a cartofului de organul de lucru și pereții
camera, f = 1,05
rf – raza de aplicare a forței de frecare,
r =0,4×D,
r=0,4×0,26=0,104 m;
φ - coeficientul ce tine cont de numarului de cartofi ce nu seafla in contact
cusprafata abraziva , φ= 0.85;
Acum calculăm N1:
N1 = 2 x 3,14 x 3,8 x 4,403 x 9,81 x 1,05 x 0,104 x 0,85 = 95,67 W.
N2 îl calculăm conform formula:
N2 – puterea necesară pentru aruncarea rădăcinoaselor în sus, W

N2 =
Unde: H- înălţimea la care este aruncarea cartoful, m;
z- numărul de valuri pe disc-3

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
kal- coeficientule de alunecare a cartofului pe suprafaţa cupei, 0,4.
S-înălţimea maximă a valului-0,03 m

N2 = = 0,098 W

Calculăm consumul de energie.


N1  N 2 95,67  0,098
N   0.126kW  0,130kW
 1000 * 0,76

2.5.3 Calculul cinematic


Conform calculului puterii motorului electric N=0,13 kW,alegem motorul electric AO2-11-6 cu
puterea 0,4 kW cu numărul de turaţii 1000 uni/min

Raportul dintre transmisie se calculează după formula:


i= nme / nol;
Unde: nol - turația organului de lucru, nol = 227 min-1;
nme – turația motorului electric luat din cartea ,,Utilajul tehnologic al
întreprinderilor alimentataţiei publice’’ îndrumar , nme = 1000 min-1;
i = 1000 / 227 = 4,405 min-1.

Din raportul de transmisie calculăm numărul de dinţi:

i= Z2/ Z1

Presupunem că Z1 =8
Z2= i* Z1= 4,405*8=35
Deci, Z1= 8, Z2 = 35 .
2.5.4 Parametrii tehnico-economici

Efectuînd calculele tehnologice, energetice și cinematice am obținut următoarele calcule:


Nr. Parametrii Notarea Unitatea de Rezultatul
măsură
1. Volumul camerei de lucru V m3 0,0074
2. Diametrul camerei de lucru D m 0,26
3. Înălțimea camerei de lucru H m 0,13
4. Puterea motorului electric N kW 0,13

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
CONCLUZIE
Proiectînd maşina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/h, aş putea spune că
această maşină este una din cele mai solicitate maşini în unităţile de alimentaţie publică, deoarece
aceasta maşină este cea mai ieftină, este mai simplă în exploatare şi nu necesită piese compuse;
uşurează efortul lucrătorului; îmbunătăţeşte calitatea preparatului culinar; diminuează pierderile de
materii prime;asigură creşterea productivităţi muncii.
În comparaţie cu cele 3 brevete, această maşină este cea mai des folosita la întreprinderile de
alimentaţie publica. Aceasta maşină are productivitate destul de normala pentru o
întreprindere, având dimensiuni de gabarit nu prea mari, ocupând puţin loc în secţia de legume,
ceea ce este foarte important pentru o întreprindere.
Are și unele dezavantaje, ca de exemplu nu are loc curățirea ochiurilor și de ecesta
necesită prelucrare manuală.
Este nevoie ca temporar să fie schimbat materialul abraziv, ceea ce e costisitor, poate
deterior suprafața și au loc pierderi nutritive în special de amidon, neuniformitatea curățirii.
Acest material contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor tehnice plus la toate ajuta orice
tînăr specialist să rezolve probleme tehnico – inginereşti ce ţin de introducerea tehnicii
performante în diversele ramuri ale industriei alimentare atingînd astfel nivelul tehnic solicitat de
societatea noastră.
La începutul realizării acestui proiect drept scop s-a pus construcţia unei maşini care ar
fi mai avantajoasă decît cele existente. Enumerind toate dezavantajele maşinilor mecanice am
reusit totusi sa construim o maşină mai economă din punct de vedere a cheltuielilor de
timp,bani si energie, obţinînd o putere a motorului electric de 0,13 kW.

Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Masina cu disc de curăţat cartofi cu productivitatea de 100 kg/ora
Mod Coala N. Document Semnat Data