Sunteți pe pagina 1din 29

Proiect

Metodologia

de evaluare a instituţiilor de învăţământ general


privind respectarea cadrului normativ-juridic în interacţiunea
cu organizaţiile obşteşti ale părinţilor

Chişinău 2016
Proiectul de metodologie fost elaborat în cadrul Proiectului “Comunități școlare
transparente și integre − Implementarea bunelor practici în administrarea plăților
informale”, implementat de Centrul de Analiză și Evaluare a Reformelor cu
suportul financiar al Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
la Chişinău

Stipulările acestui proiect de document nu reflectă în mod neapărat poziția


Inspectoratului Şcolar Național şi/sau a Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord la Chişinău

2 / 29
Cuprins

1. Cadrul normativ-juridic ................................................................................................... 4


2. Contextul de aplicare ...................................................................................................... 4
3. Scopul şi obiectivele Metodologiei ................................................................................. 7
4. Procedura de evaluare .................................................................................................... 7
5. Standardele de evaluare ................................................................................................. 8
6. Fișa generală de evaluare externă ................................................................................ 13
7. Lista de control a documentației instituției de învățământ privind interacțiunea
cu organizațiile obștești ale părinților .......................................................................... 15
8. Lista de control a conformității constituirii Consiliului de etică ................................... 17
9. Repere pentru aprecierea capacității de exersare a competențelor Consiliului de
etică .............................................................................................................................. 18
10. Ghid de interviu cu membrii Consiliului de etică ........................................................ 19
12. Ghid de interviu cu echipa managerială a instituției de învățământ .......................... 20
13. Ghid de interviu cu angajații instituției de învățământ .............................................. 22
14. Chestionar pentru părinți............................................................................................ 23
14. Chestionar pentru elevi............................................................................................... 26

3 / 29
1. Cadrul normativ-juridic

Proiectul de metodologie a fost elaborat în conformitate cu următoarele acte normativ-


juridice:

1. Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, publicat 24.10.2014 în
Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634.

2. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, publicat 22.06.2002 în
Monitorul Oficial nr. 82-86, art. 661.

3. Legea nr. 581 din 30.07.1999 cu privire la fundații, publicată 28.10.1999 în Monitorul
Oficial nr. 118, art. 556.

4. Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obşteşti, republicată 02.10.2007 în
Monitorul Oficial nr. 153-156 BIS.

5. Legea nr. 1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, publicată


31.12.2002 în Monitorul Oficial nr. 185, art. 1394.

6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 898 din 27.10.2014 cu privire la


Inspectoratul Şcolar Național, publicată 31.10.2014 în Monitorul Oficial nr. 325-332
art. 965.

7. Ordinul Ministerului Educației nr. 972 din 12.12.2011 cu privire la aprobarea


Regulamentului privind cooperarea instituțiilor de învățământ cu asociațiile obşteşti
ale părinților, publicat 23.12.2011 în Monitorul Oficial nr. 227-232, art. 2030.

8. Ordinul Ministerului Educației nr. 861 din 07.09.2015 pentru aprobarea Codului de
etică al cadrului didactic, publicat 18.03.2016 în Monitorul Oficial nr. 59-67, art. 407.

9. Ordinul Ministerului Educației nr. 000 din 00.00.2016 cu privire la aprobarea


Regulamentului-tip de organizare şi funcționare a instituțiilor de învățământ primar și
secundar, ciclul I şi II, publicat 00.00.2016 în Monitorul Oficial nr. 000-000, art. 000.

2. Contextul de aplicare

Codul Educație pune în sarcina instituțiilor de învățământ promovarea participării părinților în


viața şcolii prin:

− consultarea opiniilor părinților în procesul de evaluare a cadrelor didactice (art. 45);

− delegarea reprezentanților părinților în consiliile de administrație ale instituțiilor de


învățământ (art. 49);

− participarea la întocmirea programului de activitate al instituțiilor de învățământ (art.


138);

4 / 29
− înființarea de asociații filantropice ale părinților, ce au ca scop principal contribuirea la
dezvoltarea instituțiilor de învățământ (art. 138);

− obligarea părinților să colaboreze cu instituțiile de învățământ, contribuind la


realizarea obiectivelor educaționale (art. 138).

Conform Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, prin noțiunea de activitate filantropică se


înțelege acordarea de ajutor material benevol, imparțial şi necondiționat sau prestarea de
servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru o persoană (un grup de persoane),
fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumitor obligații şi fără a obține
vreun profit. Activitatea de sponsorizare se desfăşoară de către persoane fizice şi juridice
benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru
susținerea unor acțiuni de interes public (art. 1).

Dacă doresc să se asocieze în scopul ajutorării şcolii, părinții pot crea următoarele organizații
necomerciale (Codul Civil, art. 180):
− asociații;
− fundații;
− instituții de drept privat.

Asociația este o organizație necomercială constituită benevol de persoane fizice şi juridice


asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, care nu contravin ordinii
publice şi bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesități nemateriale (art. 181).

Fundația este o organizație necomercială, fără membri, înființată de una sau mai multe
persoane fizice şi juridice, dotată cu patrimoniu distinct şi separat de cel al fondatorilor,
destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire (art. 182).

Instituția este o organizație necomercială constituită de fondator/fondatori pentru exercitarea


unor funcții de administrare, sociale, culturale, de învățământ şi altor funcții cu caracter
necomercial, finanțată parțial sau integral de acesta/aceştia (art. 183). În cazul părinților,
instituția poate fi doar privată (art. 185).

Codul Civil, Legea cu privire la fundații, Legea cu privire la asociațiile obşteşti, Legea cu privire
la filantropie şi sponsorizare oferă organizațiilor necomerciale ale cetățenilor mai multe
drepturi, însă unele din ele, în cazul organizațiilor de părinți, sunt restricționate prin actele
normativ-juridice referitoare la educație, în special, prin Codul Educației şi Codul de etică al
cadrului didactic.

Astfel, Conform Codului Educației, art. 135, personalul didactic, ştiințifico-didactic şi ştiințific
nu poate presta servicii cu plată copiilor, elevilor, studenților cu care interacționează direct la
clasă sau în grupa academică în activitatea didactică. De asemenea, personalului didactic,
ştiințifico-didactic, ştiințific şi de conducere din învățământ îi este interzisă primirea de bani
sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, studenților, familiilor acestora, precum
şi din partea organizațiilor obşteşti ale părinților.

Reglementările detaliat privind obligațiile cadrelor didactice şi de conducere din învățământul


general şi profesional tehnic în raport cu elevii, părinții şi angajații instituțiilor de învățământ

5 / 29
sunt prevăzute în Codul de etică al cadrului didactic. Conform art. 7 al Codului de etică, în
interacțiunea cu organizațiile de părinți, cadrele didactice nu pot desfăşura activități care
generează corupție sau acte conexe corupției cum ar fi:

− primirea sau solicitarea de la părinți sau asociațiile părintești (sau orice altă formă de
organizare a părinților) a unor foloase materiale și/sau a altor avantaje necuvenite
(sume de bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinația declarată a acestora;

− inițierea sau organizarea proceselor de colectare de la părinți sau de la asociații


părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor sume de bani sau
cadouri, de prestare a anumitor servicii indiferent de destinația declarată a acestora;

− inițierea sau participarea la procesele de creare a asociațiilor părintești (sau orice altă
formă de organizare a părinților);

− implicarea în procesele decizionale ale asociațiilor părintești (sau orice altă formă de
organizare a părinților);

− inițierea sau participarea la procesele de creare a fondurilor formale sau informale ale
claselor, grupelor, instituțiilor de învățământ;

− încurajarea elevilor şi părinților să contribuie la activitatea fondurilor formale sau


informale ale claselor, grupelor, instituțiilor de învățământ.

Conform art. 9 al Codului de etică, cadrele de conducere sunt obligate să desfăşoare activități
de anticorupție, cum ar fi:

− identificarea şi sancționarea angajaților care primesc sau solicită de la părinți sau de la


asociațiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) bani, cadouri sau
servicii, indiferent de destinația declarată a acestora;

− identificarea şi sancționarea angajaților care încurajează elevii şi părinții să creeze


fonduri formale sau informale ale claselor, grupelor, instituțiilor de învățământ;

− neimplicarea în procesele decizionale ale asociațiilor părintești (sau orice altă formă de
organizare a părinților);

− identificarea, soluționarea situațiilor de conflict de interese şi sancționarea angajaților


care nu-şi declară conflictele de interese;

− luarea la evidență contabilă a tuturor bunurilor materiale, primite cu titlu de donație


de la persoanele fizice sau juridice.

Prin urmare, evaluarea instituțiilor de învățământ general privind respectarea cadrului


normativ-juridic în interacțiunea cu organizațiile obşteşti ale părinților se va realiza în baza
reglementărilor generale privind organizațiile necomerciale ale cetățenilor, ținând însă cont de
faptul că în cazul interacțiunilor unor astfel de organizații cu şcolile, prioritate au
reglementările specifice sectorului educației.

6 / 29
3. Scopul şi obiectivele Metodologiei

Scopul prezentei Metodologiei constă în reglementarea procedurii de evaluare a instituțiilor de


învățământ general privind respectarea cadrului normativ-juridic în interacțiunea cu
organizațiile obşteşti ale părinților în conformitate cu prevederile Codului educației nr. 152 din
27.07.2014, Hotărârii Guvernului nr. 898 din 27.10.14 cu privire la Inspectoratul Şcolar
Național şi Ordinul Ministerului Educației nr. 861 din 07.09.2015 pentru aprobarea Codului de
etică al cadrului didactic.

Metodologia stabileşte obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare şi desfăşurare


a procesului de evaluare a instituțiilor de învățământ, precum şi instrumentele aferente acestui
proces.

Evaluarea instituțiilor de învățământ conform prezentei Metodologii are drept obiective:

1. Formularea de concluzii în bază de dovezi referitoare la faptul în ce măsură instituțiile


de general respectă cadrul normativ-juridic în vigoare privind interacțiunea cu
organizațiile obşteşti ale părinților.

2. Identificarea în instituțiile de învățământ şi reducerea eventualelor practici inadecvate


şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educațional.

3. Înaintarea de recomandări ce ar ajuta instituțiile de învățământ să asigure o participare


mai largă, efectivă şi eficientă a părinților şi a organizațiilor obşteşti ale acestora în
viața instituției de învățământ

4. Oferirea de suport instituțiilor de învățământ în crearea condițiilor ce ar duce la


creşterea rolului şi responsabilităților părinților şi ale asociațiilor obşteşti ale acestora
în organizarea procesului de instruire şi educație atât în şcoală și grădiniță, cât şi în
afara acesteia.

5. Oferirea de suport şcolilor în prevenirea situațiilor ce ar favoriza apariția actelor de


corupție, de violare a eticii pedagogice, de erodare a integrității academice.

6. Înaintarea de recomandări implementarea cărora ar contribui la creşterea prestigiului


şi consolidarea autorității cadrelor de conducere, cadrelor didactice şi cadrelor
didactice auxiliare.

4. Procedura de evaluare

Evaluarea instituțiilor de învățământ general privind respectarea cadrului normativ-juridic în


interacțiunea cu organizațiile obşteşti ale părinților este obligatorie şi se realizează anual prin
evaluare internă, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar şi cel puțin o
dată la 5 ani prin evaluare externă de către organele locale de specialitate în domeniul
învățământului şi Inspectoratul Şcolar Național.

7 / 29
Procedura de evaluare a instituțiilor de învățământ general privind respectarea cadrului
normativ-juridic în interacțiunea cu organizațiile obşteşti ale părinților şi instrumentarul în
cauză va reprezenta o parte componentă a Metodologiei de evaluare şi autoevaluare a
instituțiilor de învățământ, aflată în curs de elaborare de către Inspectoratul Şcolar Național
din subordinea Ministerului Educației.

Instrumentarul de evaluarea internă şi externă a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și


liceal privind respectarea cadrului normativ-juridic în interacțiunea cu organizațiile obşteşti ale
părinților se va elabora conform Standardelor de evaluare, parte integrantă a prezentei
Metodologii.

5. Standardele de evaluare

Standardul 1: Constituirea şi funcţionarea Consiliul de etică

În instituția de învățământ este constituit şi funcționează Consiliul de etică.

Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

1.1. Consiliului de etică este constituit. Ordinul de constituire.

1.2. Componența Consiliului de etică corespunde actelor Extrase din procesele-verbale


normativ-juridice în vigoare. ale şedințelor organelor
colective ale entităților ce
deleagă reprezentanți în
Consiliul de etică.

1.3. Membrii Consiliului de etică cunosc misiunea şi Interviuri cu membrii


competențele Consiliului, obligațiunile şi Consiliului de etică.
responsabilitățile personale. Declarațiile de
confidențialitate semnate.

1.4. Consiliul de etică funcționează. Planul de lucru.


Procesele-verbale ale
şedințelor Consiliului.
Procedura de sesizare a
Consiliului de etică

Standardul 2: Asumarea de către cadrele didactice şi cele de conducere a


obligaţiunilor şi responsabilităţilor statuate în Codul de etică al
cadrului didactic

Cadrele didactice şi cele de conducere ale instituției de învățământ au fost informate şi cunosc
obligațiunile şi responsabilitățile personale statuate în Codul de etică al cadrului didactic.

8 / 29
Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

2.1. Fişele de post includ obligațiunile şi responsabilitățile Fişele de post din dosarele
statuate în Codul de etică. angajaților.

2.2. Cadrele didactice şi cele de conducere cunosc Codul de Interviuri cu angajații.


etică al cadrului didactic, obligațiunile şi Chestionare administrate în
responsabilitățile personale ce le revin. rândul angajaților.

Standardul 3: Informarea elevilor şi a părinţilor despre prevederile Codului de etică al


cadrului didactic

Instituția de învățământ desfăşoară activități de informare a părinților şi pe promovare a


prevederilor Codului de etică al cadrului didactic privind relațiile cadrelor didactice şi a celor de
conducere cu elevii şi părinții.

Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

3.1. Planurile de activitate cuprind activități de informare a Planurile de activitate ale


elevilor şi părinților. instituțiilor de învățământ şi
ale diriginților de clase.

3.2. Activități de informare, desfăşurate în rândul şi cu Rapoartele de activitate ale


participarea elevilor şi a părinților. instituțiilor de învățământ şi
ale diriginților de clase.
Vizite de studiu.

3.3. Elevii şi părinții cunosc prevederile Codului de etică al "Obligațiuni şi


cadrului didactic privind relațiile cadrelor didactice şi a responsabilități", extrase din
celor de conducere cu elevii şi părinții. Codul de etică al cadrului
didactic, afişate pe panoul
informațional al şcolii.
Codul de etică al cadrului
didactic, publicat pe pagina de
Internet a instituției.
Interviuri cu elevii.
Interviuri cu părinții.
Chestionare administrate în
rândul elevilor.
Chestionare administrate în
rândul părinților.

Standardul 4: Oficializarea parteneriatelor cu organizaţiile obşteşti ale părinţilor şi


diseminarea informaţiilor despre astfel de parteneriate

Instituția de învățământ are încheiate acorduri de parteneriat cu organizațiile obşteşti şi


asigură informarea elevilor, părinților, comunităților despre toate activitățile desfășurate în
cadrul acestor parteneriate.

9 / 29
Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

4.1. Acordurile de parteneriat sunt încheiate în Acordurile de parteneriat.


conformitate cu cadrul normativ-juridic în vigoare. Avizul Consiliului de etică al
instituției de învățământ.

4.2. Acordurile de parteneriat garantează respectarea Acordurile de parteneriat.


opiniei asociațiilor obşteşti a părinților şi prevede
participarea acestora în activitățile extracurriculare.

4.3. Acordurile de parteneriat includ stipulări explicite Acordurile de parteneriat.


referitoare la preîntâmpinarea conflictelor de Avizul Consiliului de etică al
interese. instituției de învățământ.

4.4. Acordurile de parteneriat includ prevederi explicite Acordurile de parteneriat.


referitoare la faptul că instituția de învățământ nu va Avizul Consiliului de etică al
solicita, iar organizația obştească a părinților nu va instituției de învățământ.
prezenta şi nu va face publice informațiile referitoare
la contribuțiile individuale ale membrilor acesteia.

4.5. Acordurile de parteneriat sunt aduse la cunoştința Lista acordurilor de


elevilor, părinților şi comunităților. parteneriat şi activitățile de
bază din cadrul acestor
acorduri, afişate pe panoul
informațional al şcolii.
Acordurile de parteneriat,
publicat pe pagina de Internet
a instituției.

4.6. Elevii şi părinții cunosc stipulările de bază ale Interviuri cu elevii.


acordurilor de parteneriat cu organizațiile obşteşti. Interviuri cu părinții.
Interviuri cu reprezentanții
organelor administrației
publice locale.
Chestionare administrate în
rândul elevilor.
Chestionare administrate în
rândul părinților.

Standardul 5: Luarea la evidenţă şi asigurarea transparenţei în utilizarea mijloacelor


financiare, bunurilor materiale şi serviciilor atrase în folosul şcolii

Instituția de învățământ ia la evidența contabilă şi asigura transparența în utilizarea mijloacelor


financiare, bunurilor materiale şi serviciilor atrase în folosul şcolii.

Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

5.1. Contabilitatea instituției de învățământ ține în modul Documentele de contabilitate.


stabilit de actele normativ-juridice în vigoare evidența Registrul de evidență a
mijloacelor financiare, bunurilor şi serviciilor oferite bunurilor
şcolii.

10 / 29
Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

5.2. Rapoartele de activitate ale instituției de învățământ Rapoartele de activitate.


includ informații detaliate referitoare la toate sursele
de finanțare a activităților în cauză.

5.3. Rapoartele de activitate ale instituției de învățământ Extrase din rapoartele de


sunt aduse la cunoştința elevilor, părinților şi activitate ale instituției de
comunităților. învățământ, afişate pe panoul
informațional al şcolii.
Rapoartele de activitate ale
instituției de învățământ,
publicate pe pagina de
Internet a instituției.

5.4. Rapoartele financiare ale instituției de învățământ Extrase din rapoartele


includ compartimentul referitor la sursele şi utilizarea financiare ale instituției de
mijloacelor atrase în folosul şcolii. învățământ, afişate pe panoul
informațional al şcolii.
Rapoartele financiare,
publicate pe pagina de
Internet a instituției.

5.5. Mijloacele financiare atrase în folosul şcolii şi sursele Fişa şcolii publicată pe panoul
din care acestea provin sunt reflectate în Fişa şcolii. informativ al instituției de
învățământ.
Fişa şcolii, publicată pe pagina
de Internet a instituției.

Standardul 6: Non-discriminarea

În realizarea parteneriatelor cu organizațiile obşteşti ale părinților, instituția de învățământ


asigură tratarea non-discriminatorie a tuturor participanților la actul educațional.

Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

6.1. Conducerea instituției de învățământ informează Rapoartele de activitate.


personalul despre prevederile legale în domeniul non- Interviuri cu cadrele de
discriminării în bază de participare/non-participare a conducere.
părinților în asociațiile obşteşti şi aplică metode de Interviuri cu elevii.
lucru în vederea excluderii atitudinilor discriminatorii. Interviuri cu părinții.
Interviuri cu reprezentanții
organelor administrației
publice locale.
Chestionare administrate în
rândul elevilor.
Chestionare administrate în
rândul părinților.

6.2. Cadrele didactice cunosc prevederile legale în Rapoartele de activitate.


domeniul non-discriminării şi desfăşoară procesele Interviuri cu cadrele didactice.

11 / 29
Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

educaționale în baza principiului non-discriminării. Interviuri cu elevii.


Interviuri cu părinții.
Interviuri cu reprezentanții
organelor administrației
publice locale.
Chestionare administrate în
rândul elevilor.
Chestionare administrate în
rândul părinților.

Standardul 7: Preîntâmpinarea conflictelor de interese

În realizarea parteneriatelor cu organizațiile obşteşti ale părinților, instituția de învățământ


asigură preîntâmpinarea eventualelor conflicte de interese.

Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

7.1. Cadrele didactice şi cele de conducere ale instituției de Declarații pe propria


învățământ nu sunt conducători şi/sau membri ai răspundere ale cadrelor
organelor de conducere ale asociațiilor obşteşti ale didactice.
părinților. Declarații pe propria
răspundere ale cadrelor de
conducere.
Interviuri cu elevii.
Interviuri cu părinții.
Interviuri cu reprezentanții
organelor administrației
publice locale.
Chestionare administrate în
rândul elevilor.
Chestionare administrate în
rândul părinților.

7.2. Neparticiparea cadrelor didactice şi a celor de Declarații pe propria


conducere − membri ai asociațiilor obşteşti ale răspundere ale cadrelor
părinților −, în luarea de către aceste organizații a didactice.
deciziilor referitoare la oferirea de mijloace financiare, Declarații pe propria
bunuri şi/sau servicii în folosul şcolii. răspundere ale cadrelor de
conducere.
Interviuri cu elevii.
Interviuri cu părinții.
Interviuri cu reprezentanții
organelor administrației
publice locale
Chestionare administrate în
rândul elevilor.
Chestionare administrate în
rândul părinților.

12 / 29
Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de verificare

7.3. Nedifuzarea de către instituțiile de învățământ a Declarații pe propria


informațiilor referitoare la contribuțiile individuale răspundere ale cadrelor de
şi/sau colective ale părinților şi rudelor elevilor, făcute conducere.
în folosul şcolii fără intermedierea organizațiilor Declarații pe propria
obşteşti. răspundere ale cadrelor
didactice.
Interviuri cu elevii.
Interviuri cu părinții.
Interviuri cu reprezentanții
organelor administrației
publice locale.
Chestionare administrate în
rândul elevilor.
Chestionare administrate în
rândul părinților.

6. Fișa generală de evaluare externă

Obiectiv: Formularea de constatări, concluzii și recomandări, în bază de dovezi, referitoare la


măsura în care instituția de învățământ respectă cadrul normativ-juridic în vigoare (Codul
educației, Codul de etică), privind interacțiunea cu organizațiile obşteşti ale părinților, riscurile
și consecințele faptelor de corupție.

Proces:

Procesul presupune activități de studiere și analiză multe-aspectuală:

1. Activități de verificare a conformității documentației instituției de învățământ, cu


referință la interacțiunea cu organizațiile obștești ale părinților.

2. Activități de colectare a datelor cu privire la:

2.1. Existența structurilor și procedurilor instituționale menite să asigure respectarea


cadrului normativ-juridic privind interacțiunea cu organizațiile obștești ale
părinților.

2.2. Calitatea funcționării structurilor și procedurilor menite să asigure respectarea


cadrului normativ-juridic și să preîntâmpine conflictul de interese.

2.3. Transparența instituțională (gradul de disponibilitate a datelor publice deschise


puse la dispoziție de către instituție).

3. Elaborarea constatărilor și concluziilor în baza aprecierii datelor colectate.

4. Prezentarea Raportului de autoevaluare anuală a activității Consiliului de etică ISN.

13 / 29
5. Prezentarea Raportului de evaluare externă a activității Consiliului de etică instituției
de învățământ general și a recomandărilor, precum și a actului-prescripție, după caz.

Instrumente:

1. Lista de control a documentației instituției de învățământ cu referință la interacțiunea


cu organizațiile obștești.

2. Lista de control a conformității constituirii Consiliului de etică.

3. Repere pentru aprecierea capacității de exersare a competențelor Consiliului de etică.

4. Ghid de interviu pentru membrii Consiliului de etică.

5. Ghid de interviu pentru echipa managerială a instituției de învățământ.

6. Ghid de interviu cu angajații instituției de învățământ.

7. Chestionar pentru părinți.

8. Chestionar pentru elevi.

14 / 29
7. Lista de control a documentaţiei instituţiei de învăţământ privind interacţiunea cu organizaţiile obștești ale părinţilor

Aprecierea conformităţii Autoevaluare /


Nr.
Documentul verificat Repere pentru verificare Nu Corespunde Evaluare
crt. Corespunde
corespunde parţial externă

1. Regulamentul de ordine Cuprinde principiile stipulate în art.4 al Codului de etică


interioară
Cuprinde normele de conduită stipulate în articolele 6-11 al Codului
de etică
2. Fișele de post Fișa de post include obligația cadrului didactic, managerului să
cunoască, să respecte și să aplice prevederile Codului de etică
3. Declarații pe propria În Declarația pe propria răspundere cadrul didactic/de conducere:
răspundere ale cadrelor - se obligă să cunoască, să respecte și să aplice prevederile
didactice și cadrelor de Codului de etică;
conducere - se angajează /confirmă că nu este conducătorul și/sau
membru al organelor de conducere ale asociațiilor obștești
ale părinților;
- se angajează / confirmă că nu participă, în calitate de
membru al asociației părinților, în luarea deciziilor
referitoare la oferirea de mijloace financiare, bunuri și/sau
servicii în folosul școlii;
- se angajează / confirmă nedifuzarea informațiilor cu privire
la contribuțiile individuale și/sau colective ale părinților și
rudelor elevilor, făcute în folosul școlii
4. Acorduri de parteneriat a Acordurile includ esența prevederilor stipulate în articolul 10 al
instituției de învățământ Codului de etică
cu organizațiile obștești
Acordurile de parteneriat includ prevederi explicite referitoare la
ale părinților,organizațiile
faptul că instituția de învățământ nu va solicita, iar organizația
neguvernamentale, agenții
obştească a părinților nu va prezenta şi nu va face publice
economici etc.
informațiile referitoare la contribuțiile individuale ale membrilor
acesteia
Aprecierea conformităţii Autoevaluare /
Nr.
Documentul verificat Repere pentru verificare Nu Corespunde Evaluare
crt. Corespunde
corespunde parţial externă

Acordurile nu prevăd
- inițierea sau organizarea proceselor de colectare a banilor;
- implicarea cadrelor didactice și manageriale în procesele
decizionale ale partenerilor;
Există avizul Consiliului de etică asupra fiecărui Acord de parteneriat
Acordul este publicat pe pagina de Internet a instituției de
învățământ
5. Registrul de evidență a Include bunurile din donații în conformitate cu Actele de predare-
materialelor primire a valorilor materiale
6. Raportul de activitate a Include informații detaliate referitoare la toate sursele de finanțare
instituției de învățământ a activității școlii;
7. Fișa școlii Fișa școlii pe Portalul Date deschise este completată cu date
veridice, confirmate în actele contabile și în alte acte școlare,
inclusiv registre de evidență.
Fișa școlii este afișată pe panoul informațional al școlii/grădiniței
Fișa școlii pe Portalul „Date deschise despre învățământul general”
reflectă separat veniturile extrabugetare
8. Fișa de evaluare a cadrelor Fișa conține un criteriu privind respectarea de către cadrele
didactice didactice a standardelor etice profesionale/ a normelor stipulate în
Codul de etică

Notă: În rezultatul verificării, evaluatorii, după caz, vor elabora un act-prescripţie în care vor indica abaterile depistate, recomandările concrete, timpul oferit
pentru lichidarea neajunsurilor, precum și modalitatea prin care instituția va raporta despre îndeplinirea prescripțiilor și, după caz, perioada/timpul în care
va fi reevaluată instituția.

16 / 29
8. Lista de control a conformităţii constituirii Consiliului de etică

Nr. Nu Corespunde
Repere pentru verificare Corespunde
crt. corespunde parţial
1. Ordinul cu privire la constituirea Consiliului de etică este în
Cartea de ordine și dispoziții privind activitatea de bază a
instituției de învățământ
2. Consiliul de etică este alcătuit din 5 membri: un cadru de
conducere, două cadre didactice, un reprezentant al
sindicatului, un părinte.
3. Există extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului de
administrație la care s-a delegat un cadru de conducere în
Consiliul de etică
4. Există extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului
profesoral la care s-au delegat două cadre didactice în
Consiliul de etică
5. Există extrasul din procesul verbal al adunării generale a
părinților la care s-a ales un părinte în calitate de
membru al Consiliul de etică
6. Există declarațiile de confidențialitate semnate de membrii
Consiliului de etică
7. Există procesul verbal a ședinței de constituire a Consiliului
de etică la care a fost ales președintele și secretarul.

Notă: În procesul verificării evaluatorii:

- vor constata existența/lipsa documentelor ce confirmă constituirea Consiliului de


etică;

- vor constata conformitatea conținutului documentelor cu prevederile Codului de etică


și altor acte normative în vigoare;

- vor analiza corectitudinea întocmirii documentelor;

În rezultatul verificării, evaluatorii, după caz, vor elabora un act-prescripţie în care vor indica
abaterile depistate, recomandările concrete, timpul oferit pentru lichidarea neajunsurilor,
precum și modalitatea prin care instituția va raporta despre îndeplinirea prescripțiilor și, după
caz, perioada/timpul în care va fi reevaluată instituția.
9. Repere pentru aprecierea capacităţii de exersare a competenţelor
Consiliului de etică

Nr. Nu Corespunde
Repere pentru verificare Corespunde
crt. corespunde parţial

1. Există descrierea clară a procedurii / modalității de


sesizare a Consiliului de etică, de depunere a
petițiilor

2. Există Registrul de evidență a sesizărilor cazurilor de


încălcare a Codului de etică, inclusiv a cazurilor de
corupție

3. Există procesele verbale ale ședințelor Consiliului de


etică la care au fost examinate petițiile, sesizările și
cererile.

În procesele verbale există decizia fundamentată cu


privire la constatarea încălcării sau neîncălcării
Codului de etică, iar, după caz, propunerea adresată
conducătorului instituției de învățământ,
conducătorului OLSDI, conducătorului ISN privind
sancționarea angajatului care a comis încălcări ale
Codului de etică.

4. Există Planul de activitate al Consiliului de etică în


care sunt incluse diverse activități,inclusiv activități
de:
- Informare a cardelor didactice, părinților, elevilor
cu privire la misiunea și competențele Consiliului
de etică, inclusiv prin afișarea pe panoul
informațional al școlii a informațiilor utile;
- Informare a cardelor didactice, părinților, elevilor
cu privire la procedura de depunere a petițiilor,
cererilor, sesizărilor;
- Organizarea periodică de instruiri privind
respectarea normelor de etică și conduită morală
pentru tot personalul angajat al instituției;
- Elaborare și promovare a recomandărilor privind
aplicarea Codului de etică (de exemplu:ghiduri și
materiale cu caracter informativ privind riscurile
și consecințele faptelor de corupție sau a
incidentelor de integritate; recomandări pentru
activitățile de informare a părinților și elevilor
despre prevederile Codului de etică utilizate de
către diriginții de clasă în cadrul diferitor
activități);
- Desfășurare a campaniilor pentru promovarea
unui comportament de recunoaștere și
respingere a corupție;
- Promovare a exemplelor de bune practici în

18 / 29
atingerea scopului Codului de etică;
- Organizare a activităților pentru preîntâmpinarea
conflictelor de interes: avizarea Acordurilor de
parteneriat, verificarea luării la evidență a
bunurilor materiale și serviciilor atrase în folosul
școlii;
- Promovare a respectării în activitatea cadrelor
didactice a principiului non-discriminării în raport
cu elevii și părinții
- Organizare periodică a autoevaluării gradului de
respectare a prevederilor Codului de etică în
instituția de învățământ

5. Membrii Consiliului de etică cunosc misiunea și


competențele Consiliului, obligațiunile și
responsabilitățile personale (confirmate prin
răspunsurile la chestionare și în cadrul interviului de
focus grup)

10. Ghid de interviu cu membrii Consiliului de etică

Facilitatori/Evaluatori:

Data desfășurării:

Timp de desfășurare: 1 oră.

Date privind participanții la interviu: La discuție vor participa membrii Consiliului de etică.

Pregătirea spațiului: Spațiul în care se va desfășura discuția va permite ca toți participanții să


stea în poziții egale în semicerc în jurul unei singure mese, suficient de departe unul de celălalt,
pentru a se simți confortabil și suficient de aproape, pentru a se auzi și a discuta. Spațiul va fi
disponibil pentru 1 oră.

Înregistrarea interviului: echipamentul tehnic trebuie să permită înregistrarea de calitate a


interviului fără incomodarea participanților în procesul interviului. Instalarea echipamentului
tehnic se va face până la invitarea în sală a participanților. În lipsa echipamentului tehnic,
facilitatorul va fi asistat de un secretar care va avea grijă să înregistreze răspunsurile/opiniile
fiecărui participant la discuție.

Prezentarea participanților: în timpul prezentării se va înregistra/nota numărul de participanți,


sexul, funcția participanților.

Nr.
Obiectiv Întrebări
crt.
1. Identificarea percepției și - Ce părere aveți despre decizia Ministerului Educației de a
a gradului de acceptare a institui Consiliul de etică în instituțiile de învățământ?
misiunii Consiliului de

19 / 29
Nr.
Obiectiv Întrebări
crt.
etică - Credeți că e necesar Consiliul de etică în instituțiile de
învățământ?
- De ce credeți astfel?/Argumentați.
- Care este misiunea Consiliului de etică?
- După părerea dvs., Consiliul de etică poate să diminueze
riscurile de corupție în sistemul de învățământ? Dar în
instituția dvs.?
- A fi membru al Consiliului de etică pentru dvs este o
povară ori un prilej de mândrie? De ce?
- Ce caracteristici/calități trebuie să întrunească un membru
al Consiliului de etică?
2. Identificarea gradului de - Cum sunt repartizate rolurile/atribuțiile între membrii
înțelegere a rolului Consiliului de etică din instituția de învățământ în care
personal în Consiliul de activați?
etică - Care sunt atribuțiile dvs. în Consiliul de etică?
- Ce activități a realizat Consiliul de etică până la ziua de azi?
Ce concret ați realizat dvs. în cadrul acestor activități?
- Cât de important este rolul dvs. în Consiliul de etică?
- De ce competențe are nevoie membrul Consiliului de etică
pentru a asigura funcționarea eficientă a acestei structuri?
3. Identificarea gradului de - Cum petițiile, cererile și sesizările elevilor și părinților
cunoaștere a ajung la Consiliul de etică?
procedurilor de lucru al - Care este procedura de examinare a petițiilor,cererilor,
Consiliului de etică sesizărilor adresate Consiliului de etică? Dvs. ce rol aveți în
acest proces/ce acțiuni concrete faceți?
- Care etape ale procedurii de examinare a petițiilor și
sesizărilor sunt mai dificile pentru dvs.? De ce?
4. Identificarea suportului - De ce ajutor din exterior are nevoie Consiliul de etică din
necesar pentru realizarea instituția în care activați, pentru a funcționa eficient?
misiunii Consiliului de - Dvs., în calitate de membru al Consiliului de etică, de ce
etică suport aveți nevoie pentru a îndeplini atribuțiile?

12. Ghid de interviu cu echipa managerială a instituţiei de învăţământ

Facilitatori/Evaluatori:

Data desfășurării:

Timp de desfășurare: 1 oră.

Date privind participanții la interviu: La discuție vor participa membrii administrației instituției:
directorul și directorii adjuncți în școli și directorul și metodistul în grădinițe.

20 / 29
Pregătirea spațiului: Spațiul în care se va desfășura discuția va permite ca toți participanții să
stea în poziții egale în semicerc în jurul unei singure mese, suficient de departe unul de celălalt,
pentru a se simți confortabil și suficient de aproape, pentru a se auzi și a discuta. Spațiul va fi
disponibil pentru 1 oră.

Înregistrarea interviului: echipamentul tehnic trebuie să permită înregistrarea de calitate a


interviului fără incomodarea participanților în procesul interviului. Instalarea echipamentului
tehnic se va face până la invitarea în sală a participanților. În lipsa echipamentului tehnic,
facilitatorul va fi asistat de un secretar care va avea grijă să înregistreze răspunsurile/opiniile
fiecărui participant la discuție.

Prezentarea participanților: în timpul prezentării se va înregistra/nota numărul de participanți,


sexul, funcția participanților

Nr.
Obiectiv Întrebări
crt.

1. Identificarea gradului de - Cum administrația s-a asigurat de faptul că angajații


cunoaștere a rolului instituției cunosc normele de conduită din Codul de etică și
administrației instituției le respectă?
de învățământ în - Ce concret întreprinde administrația instituției în vederea
implementarea Codului prevenirii corupției și încălcării prevederilor Codului de
de etică etică?
- Care dintre normele de conduită ale cadrelor didactice în
relațiile cu elevii, copiii, părinții/alți reprezentanți legali ai
copiilor, colegii etc., de regulă, se respectă parțial/nu se
respectă/se încalcă mai des în instituția dvs.?
- Cum evaluați respectarea de către cadrele didactice a
normelor etice profesionale?

2. Identificarea percepției și - Ce părere aveți despre decizia Ministerului Educației de a


a gradului de acceptare a institui Consiliul de etică în instituțiile de învățământ?
misiunii Consiliului de - Credeți că e necesar Consiliul de etică în instituțiile de
etică învățământ? De ce credeți astfel?/Argumentați
- Care este misiunea Consiliului de etică?
- După părerea dvs., Consiliul de etică poate să diminueze
riscurile de corupție în sistemul de învățământ? Dar în
instituția dvs.?
- Ce caracteristici/calități trebuie să întrunească un membru
al Consiliului de etică?

3. Aprecierea activității - Ce activități a realizat Consiliul de etică până la ziua de azi?


Consiliului de etică - Cât de reușite și importante sunt activitățile realizate de
Consiliul de etică? Ce impact au avut aceste activități?
- Cum apreciați activitatea Consiliului de etică din instituția
în care activați? Opțiuni: foarte bine, bine, mediu,
insuficient. Comentați și argumentați aprecierea.

4. Identificarea suportului - De ce ajutor din exterior are nevoie administrația


necesar instituției în care activați, pentru asigurarea transparenței
și responsabilității instituționale în general și a fiecărui
cadru didactic, în particular, cu privire la aspectele legate

21 / 29
Nr.
Obiectiv Întrebări
crt.

de etica profesională?

13. Ghid de interviu cu angajaţii instituţiei de învăţământ

Facilitatori/Evaluatori:

Data desfășurării:

Timp de desfășurare: 1 oră.

Date privind participanții la interviu: La discuție vor participa cadre didactice și nondidactice
din instituția de învățământ (10-16 persoane).

Pregătirea spațiului: Spațiul în care se va desfășura discuția va permite ca toți participanții să


stea în poziții egale în semicerc în jurul unei singure mese, suficient de departe unul de celălalt,
pentru a se simți confortabil și suficient de aproape, pentru a se auzi și a discuta. Spațiul va fi
disponibil pentru 1 oră.

Înregistrarea interviului: echipamentul tehnic trebuie să permită înregistrarea de calitate a


interviului fără incomodarea participanților în procesul interviului. Instalarea echipamentului
tehnic se va face până la invitarea în sală a participanților. În lipsa echipamentului tehnic,
facilitatorul va fi asistat de un secretar care va avea grijă să înregistreze răspunsurile/opiniile
fiecărui participant la discuție.

Prezentarea participanților: în timpul prezentării se va înregistra/nota numărul de participanți,


sexul, funcția participanților

Nr.
Obiectiv Întrebări
crt.

1. Identificarea gradului de - Care este scopul și rolul Codului de etică?


cunoaștere a rolului - Numiți, cel puțin, 3 obiective care contribuie la realizarea
administrației instituției scopului Codului de etică.
de învățămînt în - Cum administrația s-a asigurat de faptul că angajații
implementarea Codului instituției cunosc normele de conduită din Codul de etică
de etică și le respectă?
- Ce concret întreprinde administrația instituției în vederea
prevenirii corupției și încălcării prevederilor Codului de
etică?
- Care dintre normele de conduită ale cadrelor didactice în
relațiile cu elevii, copiii, părinții/alți reprezentanți legali ai
copiilor, colegi etc., de regulă, e mai dificil să le
respectați?
- Cum evaluează administrația instituției respectarea de
către cadrele didactice a normelor etice profesionale?

22 / 29
Nr.
Obiectiv Întrebări
crt.

2. Identificarea percepției și - Ce părere aveți despre decizia Ministerului Educației de a


a gradului de acceptare a institui Consiliul de etică în instituțiile de învățământ?
misiunii Consiliului de - Credeți că e necesar Consiliul de etică în instituțiile de
etică învățământ? De ce credeți astfel?/Argumentați
- Care este misiunea Consiliului de etică?
- După părerea dvs., Consiliul de etică poate să diminueze
riscurile de corupție în sistemul de învățământ? Dar în
instituția dvs.?
- Ce caracteristici/calități trebuie să întrunească un
membru al Consiliului de etică?

3. Aprecierea activității - Ce activități a realizat Consiliul de etică până la ziua de


Consiliului de etică azi?
- Cât de reușite și importante sunt activitățile realizate de
Consiliul de etică? Ce impact au avut aceste activități?
- Cum apreciați activitatea Consiliului de etică din instituția
în care activați? Opțiuni: foarte bine, bine, mediu,
insuficient. Comentați și argumentați aprecierea.

14. Chestionar pentru părinţi

Chestionar privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a faptelor de corupţie


(părinţi)
Dragi părinți, acest chestionar are scopul de a identifica gradul în care dumneavoastră
cunoașteți măsurile de prevenire a faptelor de corupție în învățământ.
Vă rugăm să răspundeți sincer la întrebările acestui chestionar. Chestionarul nu trebuie
semnat.
Vă asigurăm de păstrarea confidențialității tuturor răspunsurilor.
Opinia Dumneavoastră contează mult pentru noi.
Vă mulțumim pentru colaborare
Încercuiți/bifați răspunsul potrivit.

Informaţii generale

1. În ce categorie vă încadraţi?

Părinte
Tutore legal
Rudă
Alta ………………………………………………… (specificați)

23 / 29
2. Gen
Feminin
Masculin

3. Care este vârsta dumneavoastră (ani împliniţi)?


Sub 25 ani
25-40 ani
Peste 40 ani

4. În ce categorie se încadrează copilul/copiii dumneavoastră?


Preșcolar
Elev în clasele primare (1-4)
Elev în clasele gimnaziale (5-9)
Elev în clasele liceale (10-12)

Gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a faptelor de corupţie


5. Cunoașteţi care sunt regulile de comportament ale angajaţilor din școală/grădiniţă?

Da Nu

6. Știţi despre existenţa Consiliului de etică din școală/grădiniţă?


Da Nu

7. Cunoașteţi cine face parte din Consiliul de etică?

Da, cunosc membrii Consiliului de etică din școală/grădiniță


Cunosc parțial
Nu cunosc cine face parte din Consiliului de etică

8. Cât de bine cunoașteţi rolul și atribuţiile Consiliului de etică?

Cunosc foarte bine rolul și atribuțiile Consiliului de etică


Cunosc cite ceva despre atribuțiile Consiliului de etică
Nu cunosc cu ce se ocupă Consiliul de etică

9. Vi s-a întâmplat vreodată ca educatorul/învăţătorul să vă ceară un favor/un serviciu/o


sumă de bani pentru a trece cu vederea o problemă legată de copilul dumneavoastră?

Da
Nu

24 / 29
Nu îmi amintesc
Dacă aţi răspuns DA la această întrebare, vă rugăm să menţionaţi cum aţi procedat în
acea situaţie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

10.Vi s-a întâmplat vreodată ca educatorul/învăţătorul/dirigintele/directorul să vă ceară


contribuţii bănești pentru soluţionarea problemelor școlii (de exemplu:reparaţii,
procurarea draperiilor, procurarea calculatoarelor etc.)
Da, s-a întâmplat de mai multe ori
Da, s-a întâmplat odată
Nu
Dacă aţi răspuns da la această întrebare, vă rugăm să menţionaţi cum aţi procedat în
aceas situaţie și sumele de bani solicitate.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
11.Sunteţi membru al Asociaţiei părinţilor?

Da Nu
12. Care este mărimea lunară a cotizaţiilor achitate în Asociaţie?
Sub 25 lei
25-50 lei
50 – 100 lei
Peste 100 lei

13.În școală/grădiniţă se colectează bani pentru diverse cheltuieli, fără a se specifica pentru
ce concret?

Da, de regulă, achit „fondul școlii” și „fondul clasei” și nu sînt informat cum s-au
cheltuit banii
Da, de regulă, achit „fondul școlii” și „fondul clasei” și sînt informat cum s-au
cheltuit banii
Nu sunt colectați bani în fondul școlii ori în fondul clasei

14.Cine și cum vă informează despre bugetul școlii ?

Administrația școlii prezintă la ședința cu părinții informații despre bugetul școlii


Pe panoul informativ al școlii este afișată informația despre bugetul școlii
Pe pagina de Internet a Ministerului Educației este Fișa școlii de unde m-am
informat despre bugetul școlii
Nu am fost informat vreodată despre bugetul școlii

25 / 29
15.Despre ce credeţi că ar trebui școala/grădiniţa să vă informeze pe dumneavoastră ca
părinte /reprezentant legal al copilului?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
16.Cu care dintre afirmaţiile de mai jos sunteţi de acord? (încercuiţi, doar acele afirmaţii cu
care sunteţi de acord)
a. Salariile profesorilor sunt foarte mici și Asociația părinților trebuie să le
compenseze cadrelor didactice efortul neapreciat de stat;
b. Asociația părinților trebuie să investească banii colectați de la părinți direct în
dezvoltarea copiilor în școală: susținerea elevilor dotați și a elevilor din familii
economic vulnerabile, organizarea excursiilor pentru copii; invitarea pictorilor,
actorilor în ospeție la elevi, etc.;
c. Asociația părinților trebuie să oblige toți părinții să fie membri, deoarece toți
copiii beneficiază de bunurile procurate din banii Asociației;
d. Asociația părinților nu trebuie să aloce bani pentru reparația școlii, de asta
trebuie să se ocupe statul;
e. Asociația părinților nu trebuie să oblige părinții cu familii economic și social
vulnerabile să achite cotizații de membru;
f. Părinții elevilor din clasele absolvente nu mai întreabă pentru ce se colectează
bani, deoarece le e frică să nu fie „pedepsiți” copiii lor;
g. Diriginții claselor absolvente, de regulă, solicită bani pentru reparația claselor
și de la părinții absolvenților, și de la părinții elevilor nou veniți
h. Asociația părinților nu trebuie să ofere școlii mijloace financiare, ci să procure
bunuri și să le doneze școlii;
i. Școala nu duce evidența bunurilor procurate din mijloacele financiare ale
Asociației;
j. În unele cazuri pentru aceleași lucrări se alocă bani de două ori: din bugetul
școlii și din mijloacele Asociației.

14. Chestionar pentru elevi

Chestionar privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a faptelor de corupţie


(elevi)

Dragi elevi, acest chestionar are scopul de a identifica gradul în care cunoașteți măsurile de
prevenire a faptelor de corupție în învățământ.

Vă rugăm să răspundeți sincer la întrebările acestui chestionar. Chestionarul nu trebuie


semnat.

Vă asigurăm de păstrarea confidențialității tuturor răspunsurilor.

Opinia Dumneavoastră contează mult pentru noi.


Vă mulțumim pentru colaborare

26 / 29
Încercuiți/bifați răspunsul potrivit.

Informaţii generale

1. În ce categorie de vârstă vă încadraţi? (ani împliniţi)

10-13 ani
13-16 ani
16-19 ani
Alta ………………………………………………… (specificați)

2. Gen
Feminin
Masculin

Gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire a faptelor de corupţie


3. Cunoașteţi care sunt regulile de comportament a angajaţilor din școală?

Da Nu

4. Știţi despre existenţa Consiliului de etică din școală?


Da Nu

5. Cunoașteţi cine face parte din Consiliul de etică?

Da, cunosc membrii Consiliului de etică din școală/grădiniță


Cunosc parțial
Nu cunosc cine face parte din Consiliului de etică

6. Cât de bine cunoașteţi rolul și atribuţiile Consiliului de etică?

Cunosc foarte bine rolul și atribuțiile Consiliului de etică


Cunosc câte ceva despre atribuțiile Consiliului de etică
Nu cunosc cu ce se ocupă Consiliul de etică

7. Cunoașteţi cum, unde, cui să înaintaţi o petiţie, sesizare despre încălcarea din partea
cadrelor didactice a normelor de comportament prevăzute în Codul de etică?
Cunosc foarte bine unde pot depune o petiție, o sesizare
Am auzit ceva despre, dar nu cunosc detalii

27 / 29
Nu cunosc nimic despre această procedură

8. Vi s-a întâmplat vreodată ca învăţătorul/dirigintele/directorul să iniţieze colectarea de


contribuţii bănești pentru soluţionarea problemelor școlii (de exemplu:reparaţii,
procurarea draperiilor, procurarea calculatoarelor etc.)
Da,s-a întâmplat de mai multe ori
Da, s-a întâmplat odată
Nu
Dacă aţi răspuns da la această întrebare, vă rugăm să menţionaţi cum aţi procedat în
acea situaţie și sumele de bani solicitate.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
9. Cine și cum vă informează despre bugetul școlii ?

Administrația școlii prezintă la ședința cu părinții informații despre bugetul școlii


Pe panoul informativ al școlii este afișată informația despre bugetul școlii
Pe pagina de Internet a Ministerului Educației este Fișa școlii de unde m-am
informat despre bugetul școlii
Nu am fost informat vreodată despre bugetul școlii

10.Cu care dintre afirmaţiile de mai jos sunteţi de acord? (încercuiţi, doar acele afirmaţii cu
care sunteţi de acord)
a. Salariile profesorilor sunt foarte mici și Asociația părinților trebuie să le
compenseze cadrelor didactice efortul neapreciat de stat;
b. Asociația părinților trebuie să investească banii colectați de la părinți direct în
dezvoltarea copiilor în școală: susținerea elevilor dotați și a elevilor din familii
economic vulnerabile, organizarea excursiilor pentru copii; invitarea pictorilor,
actorilor în ospeție la elevi, etc.;
c. Asociația părinților trebuie să oblige toți părinții să fie membri, deoarece toți
copiii beneficiază de bunurile procurate din banii Asociației;
d. Asociația părinților nu trebuie să aloce bani pentru reparația școlii, de asta
trebuie să se ocupe statul;
e. Asociația părinților nu trebuie să oblige părinții cu familii economic și social
vulnerabile să achite cotizații de membru;
f. Părinții elevilor din clasele absolvente nu mai întreabă pentru ce se colectează
bani, deoarece le e frică să nu fie „pedepsiți” copiii lor;
g. Diriginții claselor absolvente, de regulă, solicită bani pentru reparația claselor
și de la părinții absolvenților, și de la părinții elevilor nou veniți
h. Asociația părinților nu trebuie să ofere școlii mijloace financiare, ci să procure
bunuri și să le doneze școlii;
i. Școala nu duce evidența bunurilor procurate din mijloacele financiare ale
Asociației;
j. În unele cazuri pentru aceleași lucrări se alocă bani de două ori: din bugetul
școlii și din mijloacele Asociației.

28 / 29
29 / 29