Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de activitate al comisiei metodice Umane

pe anul școlar 2019-2020

Capitolul 1. Dezvoltarea profesională şi personală

1.1. Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă, programe de dezvoltare


profesională, conferințe, simpozioane;
1.2. Implicarea membrilor catedrei în comisii, consilii consultative, activități de mentorat,
activități metodice, cursuri de pregătire a elevilor la excelență, ca formatori, elaborarea de
subiecte pentru examene, concursuri, olimpiade etc.
Membrii comisiei au participat, au susținut și coordonat activități în cadrul comisiei la nivel
de școală și au participat la comisiile semestriale aferente disciplinelor de specialitate pentru
fiecare, cursuri pentru predarea on-line.

Capitolul 2. Curriculum; procesul instructiv-educativ

2.1. Demersuri pentru modernizarea și optimizarea activității didactice și educative;


În acest sens membrii comisie au folosit cât mai mult în procesul de predare-învățare tehnica
modernă (calculator, videoproiector etc)
2.2. Instrumente de evaluare utilizate, teste de evaluare aplicate (teste de evaluare sumative şi
formative la nivelul claselor gimnaziale, teste de progres, teste PISA); Concluzii;
Au fost aplicate teste de evaluare inițială și sumativă la toate clasele și la toate disciplinele
comisiei, iar elevii au avut rezultate bune la aproape toate disciplinele.
2.3. Activități metodice organizate în cadrul catedrei/școlii/nivel județean;

Activitățile metodice ale Comisiei Umane:

Luna Ordinea de zi
Octombrie  Lecție deschisă - prof. Dain Mihaela;
Noiembrie  Referat – prof. Horak Petru-Florin;

Decembrie  Lecție deschisă – prof. Vrabete-Becia Paula;


Ianuarie  Referat– prof. Pobega Andrei;

Februarie  Lecție deschisă - prof. Dubei Gabriela;

2.4. Materiale educaţionale auxiliare elaborate de cadrul didactic destinate să susţină activităţile
de predare şi evaluare la clasă;
2.5. Cursurile opționale susținute în anul școlar 2019-2020

Oferta de cursuri opționale ale catedrei pentru anul școlar 2019-2020:


Nr. Denumire CDS propus Clasele pentru care Clasele la care a fost ales
Crt a fost propus pentru anul școlar
2019-2020
1. Superlativele Pământului Cls. V Cls. V
2. Hărțile mele Cls. VI, cls. VII și Cls. VI, cls. VII și cls. VIII
cls. VIII

Capitolul 3. Dimensiuni calitative ale procesului instructiv–educativ

3.1. Pregătiri efectuate de membrii catedrei pentru olimpiade, concursuri, examene de


bacalaureat, atestat şi evaluare naţională. Consultații;
Sau făcut pregătiri pentru olimpiade, concursuri și testare națională.
3.2. Participări și rezultate la concursuri, olimpiade școlare, simulări ale examenelor naționale
3.2.1.Participări

Nr. Denumirea Etapa (locală, Număr elevi participanți


crt concursului/olimpiadei județeană, interjud.,
națională)
1. Concursul Județean organizat județeană 4
de Școala Gimnazială Nr. 24
2. Ziua Națională a Culturii locală 5
3. Olimpiada Universul locală 5
Cunoașterii prin lectură
4. Bucuria Nașterii Domnului județeană 8

3.3.2.Rezultate la Evaluarea Națională:

Disciplina Nr. Elevi Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Media
care au note note note note note note Note notelor
susținut de 10 între între între între între sub 5 obținute
examen la 9-9,99 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 de elevi
disciplina
respectivă
1.Limba - - - -
Română

Capitolul 4. Programe şi proiecte educaţionale


Implicarea în parteneriate, proiecte educaționale

Capitolul 5. Activități extrașcolare educative organizate de membrii catedrei

Nr. Luna Numele activității Locul de desfășurare


crt.

1 Decembrie – Ziua națională a Școala Gimnazială Izvin


1. noiembrie
României
2. Ianuarie Ziua Pompierilor Recaș

3. Ianuarie Ziua Națională a Culturii Școala Gimnazială Izvin

Începând cu data de 11.03.2020, s-au pornit demersurile necesare asigurării materialelor


necesare elevilor pentru a învăța în regim online, utilizând pe parcurs platforma de învățare,
Adservio. S-a ținut legătura cu elevii școlii pe toată durata pandemiei.

Data, responsabil comisie,


prof. Dănăilă Nicoleta-Oana