Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE ANUALĂ

ANUL ŞCOLAR ________


EDUCAŢIE CIVICĂ
CLASA (-ELE) _________

1h/săptămână

COMPONENȚA SEM.I SEM.II TOTAL


1. OMUL - FIINȚĂ SOCIALĂ 7 - 7
2. SOCIETATEA DEMOCRATICĂ 8 10 18
3. VIAŢA - VALOREA PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ - 9 9
REZERVĂ 1 2 3
SINTEZĂ ȘI EVALUARE 1/1 2/2 3/3
15 19 34

1
Competenţe specifice ale disciplinei Educaţie civică

1. Investigarea/aprecierea faptelor şi evenimentelor sociale din comunitatea locală, naţională, europeană;


2. Ilustrarea prin fapte a apartenenţei la familie, comunitate, statul Republica Moldova, Europa;
3. Aplicarea strategiilor de prevenire şi ameliorare a problemelor de sănătate;
4. Cooperarea în realizarea unor proiecte la nivel de instituţie/comunitate;
5. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare personală şi integrare socio-profesională reuşită.

Unităţi de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Data Activităţi de învăţare şi Note


specifice ore evaluare
Subcompetenţe
Cartea mea de vizită.
C.S. 1, 2, 4, 5. -Analiza intereselor şi

-Manifestara
Semestrul I valorilor personale;
elaborarea unui plan de
capacităţilor de acţiuni pentru atingerea
comunicare scopurilor personale;
eficientă; 1. Stiluri de comunicare. -Aplicarea chestionarului
Lucrul în echipă. Luarea „Stiluri de comunicare”;
I Omul – fiinţă -Aprecierea rolului deciziilor. -Discuţie-panel în aspect de
de părinte şi a 2. Conflictele în limita egalitate de genuri;
socială responsabilităţilor -Elaborarea unui proiect de
normelor morale și juridice.
associate ( personale acţiuni de viitor sau stabilirea
şi sociale);
3. Familia – funcțiile și ierarhiei priorităţilor;
responsabilitățile familiei. -Studiu de caz / invitaţie
-Determinarea Părinții și copii. persoană-resursă cu relatare
echilibrului dintre 4. Valori personale și sociale. despre formula succesului
binele public şi 5. Sinteză acestuia;
2
interesul personal. 6. Evaluare -Proiectarea unei acţiuni de
grup cu comportament
prosocial;
7. Rezervă
-Angajarea în activităţi de
voluntariat;

8. Democrația în Republica
-Studierea materialelor
C.S. 1, 2, 4, 5.
Moldova. tematice din massmedia
despre perspectiva
-Justificarea 9. Manifestări ale proeuropeană a R. Moldova;
necesităţii integrării democrației prin participarea
europene a civică. -Discuţie-panel: „Încotro,
Republicii Modova Moldova?”;
10. Pluralismul și societatea
şi a păstrării în acest
process a valorilor
civilă. -Exerciţii de elaborare a
naționale; modelului unei societăţi
11. Constituția Republicii virtuale din perspectiva
-Aprecierea nivelului Moldova. valorilor fundamentale şi a
II. Societatea de funcţionare în normelor de convieţuire
democratică sistem a drepturilor, 12. Sistemul de drepturi. democratică;
libertăţilor şi
responsabilităţilor
13. Responsabilitățile -Discuţii în grup pe probleme
omului; oamenilor. de interes public;
14. Drepturile și libertățile -Masă rotundă: „Ce înseamnă
-Proiectarea oamenilor. a fi cetăţean al Republicii
modelului unei 15. Restângerea unor drepturi Moldova?”.
societăţi virtuale din și libertăți.
perspectiva valorilor -Participarea la procesul de
fundamentale ale luare a deciziilor la nivelul
democraţiei şi a 16. Cetățenia Republicii clasei, şcolii, societăţii civile,
normelor de Moldova. administraţiei publice locale;
3
conveţuire socială
Semestrul II -Exerciţii de identificare a
situaţiilor în care este necesară
17. Cetățenia Uniunii asumarea responsabilităţii
Europene. individuale şi sociale.
18. Perspectiva europeană a
Republicii Moldova. -Priect semestrial: „Eu ca
lider de grup”, elevii vor face
19. Avantajele Republicii proiecte individuale și în
Moldova în Uniunea perechi, pe câte o teamă la
Europeană. alegere, ea va fi prezentată la
20. Lumea multiculturală și clasă, elevii va trebui să
păstrarea valorilor naționale. implice toți colegii în
21. Tradiții și obiceiuri. activitatea lor.
22. Portul popular.
23. Sinteză
24. Evaluare
25. Rezervă
26. Factorul uman, coeziune
socială și -Analiza experienţelor locale
în situaţii de risc;
C.S. 1, 3, 4, 5. diminuarea/depășirea
riscurilor. -Analiza comportamentelor
-Analiza 27. Comportamentul factorilor de decizie,
eventualelor inadvertent și consecințele cetăţenilor simpli în situaţii
III. Viaţa - consecinţe ale lui . de cataclism (inundaţie,
comportamentului cutremur, alunecare de teren,
valorea asociat riscurilor;
28. Pasiuni și sentimente.
îngheturi etc.)
personală şi Abstinența și importanța ei
socială -Proiectarea pentru un mod de viață -Exerciţii de proiectare a
4
strategiilor de sănătos și sigur. acţiunilor de
ameliorare a propriei 29. Dreptul persoanei la pentrupromovare a unui stil
stări de sănătate şi de de viaţă sănătos;
ocrotirea sănătății. Polița de
asigurare a securităţii
collective. asigurare obligatorie de -Întîlniri cu persoane-
asistență medicală. resursă(familia);
30. Primul ajutor premedical.
31. Căi decente de depășire a -Minisondaj despre
barierelor, dificultăților, prevedierile legale privind
dreptul persoanei la ocrotirea
stărilor de depresie, anxietate
sănătăţii;
și stres.
32. Sinteză -Discuţie dirijată
33. Evaluare “Consecinţele
34. Rezervă comportamentului asociate
riscurilor”;
-Masă rotundă.