Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECŢIE

Data: 14.10. 2012


Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Ostra
Clasa: a VII -a B
Profesor: Murgu Eugenia-Angela
Aria curriculară: Om și Societate
Disciplina: Cultură Civică
Conţinutul învăţării: Omul – ființă socială: Grupurile sociale / Familia ca grup social
Tipul lecţiei: de consolidare a cunoștințelor și de formare de priceperi și deprinderi

Obiectivul general:
- informativ: de a evalua nivelul cunoștințelor cu privire la grupurile sociale mici
- formativ: formarea unei atitudini civice, democratice și responsabile
Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social, al comunităţii
2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul
grupurilor
3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
4.1. Manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă şi faţă de problemele comunităţii

Obiective de referinţă:
- Recapitularea și sistematizarea cunoştinţelor referitoare la om ca ființă socială precum şi însuşirea şi utilizarea corectă a limbajului cu conținut civic
în diferite contexte
- Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în
cadrul grupurilor

Obiective operaţionale:
O1 - Să definească grupul social și familia ca grup social;
O2 - Să distingă caracteristicile grupurilor sociale mici;
O3 - Să defineasca conceptul “rol social”, nonconformism, conformism;
O4 - Să prezinte valorile sociale (morale), tipurile de norme și relații ale grupului şi să ofere exemple;
O5 - Să enumere funcțiile familiei și să descrie fiecare funcție;
O6 - Să identifice diferențele dintre familia modernă și cea tradiționala;
O7 - Să aplice adecvat, coerent, creativ şi nuanţat în diferite contexte limbajul de specialitate.
1
Strategia didactică:
▪ Resurse procedurale:
- conversaţia examinatoare, conversația de consolidare și sistematizare, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, studiul de caz, ciorchinele,
interpretarea caricaturii, copacul ideilor, aritmograful;

▪ Resurse materiale:
- Fișe de lucru
- Manualul
- Lecție ppt – Omul – ființă socială

▪ Forme de organizare:
- Pe grupe

Forma de evaluare: Orală


Durata: 50 minute
Locul desfăşurării: Cabinetul de informatică

Bibliografie:
▪ Elena Nedelcu si Ecaterina Morar - Cultura Civica, Manual pentru clasa a 7-a, Editura ALL,2003
▪ Elena Nedelcu, Cristina Ștefan, Mihai Nedelcu – Cultură civică, EDP, 1995
▪ Elena Nedelcu, Mihai Nedelcu, Maria Dorina Stoica – Cultură civică și antreprenorială, manual pentru clasa a IX-a, Școala de Arte și Meserii, Ed.
Aramis, 2004

Motto: "Ceea ce face ca oamenii să fie sociabili este incapacitatea lor de a suporta singurătatea" (Arthur Schopenhauer)

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Obiect. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Mijloace de Evaluare
didactice învățământ
1.Moment - asigur climatul necesar desfăşurării - comunică absenții
organizatoric/Pregătire orei, notează absenţii - se pregătesc pentru oră.
a clasei pentru - împart clasa în 4 grupe
activitate - distribui elevilor fișele de lucru
(3 min.)
2. Captarea atenției. - propun elevilor să compare - realizează comparația,
Precizarea materiei singurătatea cu grupul social, pornind de concluzionând că omul este -comparația
supusă recapitulării/ la citatul lui Arthur Schopenhauer și o ființă socială, starea lui -lecție ppt -evaluez atenția și
plan de recapitulare imaginile din slide-ul 2. normală fiind cea grupală. -explicația interesul elevilor
(7 min.) -manual
- anunţ subiectul lecţiei şi comunic - notează în caiete planul de -activ.frontală
obiectivele într-un mod accesibil, clar. recapitulare
OMUL – FIINȚĂ SOCIALĂ
- Grupurile sociale
- Familia ca grup social
3. Recapitularea – solicit elevilor să analizeze Piramida - rezolvă sarcina de lucru -conversația
conţinuturilor trebuințelor arătând ce-i determină pe euristică -aprecierea
(30 min.) oameni să stabilească răspunsurilor
legături, contacte unii cu
Grupurile sociale alții
-lecție ppt
- cer elevilor să prezinte pericolul - arată alternativele tragice -comparația
izolării oamenilor de colectivitate ale izolării – moartea sau -manual
dezindividualizarea

- prezint exemple de dezindividualizare, - demonstrează că omul nu -demonstrația -aprecierea


doi copii care au trăit, unul în societatea se naște, ci devine om trăind argumentelor
câinilor, altul, în cea a lupilor în societate (învățând limba, -activ individuală
normele, comportamentul
uman)
-evaluarea atenției
O1 - solicit elevilor să definească grupul - definesc grupul social și și participării
social, apoi să prezinte caracteristici ale caracteristicile grupurilor
grupurilor (pozitive și negative)
3
-Spectatorii care ocupă primul rând de -răspund la întrebare și
scaune al unei săli de cinema alcătuiesc argumentează răspunsul -conversația
un grup social? examinatoare

- cer elevilor să prezinte tipurile de - găsesc cât mai multe -aprecierea


grupuri sociale exemple de grupuri sociale -comparația -manual răspunsurilor
mici și mari

O2 - pun în discuție caracteristicile - enumeră caracteristicile, -lecție ppt


grupurilor sociale mici, influența arată cum le este influențată
acestora asupra membrilor grupului, performanța școlară de către -aprecierea
conformismul și non- conformismul, grupul lor, compară cele -exemplul modului de
valorile și normele grupului două concepte operare cu unele
concepte
O3 - solicit elevilor să definească rolul - găsesc cât mai multe
social și să exemplifice comportamente pe care
ceilalţi le asteaptă în mod
-Care sunt rolurile pe care le aveți în legitim de la persoanele care -aprecierea
grupul școlar din care faceți parte? deţin anumite poziţii sociale -activ frontală răspunsurilor
(medic, profesor, gazdă,
părinti) -manual
- dau exemple de roluri -evaluarea
diferite îndeplinite de -învățarea prin spiritului de
aceeași persoană descoperire colaborare

O4 - cer elevilor să studieze fișa nr. 1 și să - vor studia fișa nr. 1 și vor
arate importanța respectării normelor în răspunde la întrebări -fișe de lucru
cadrul grupului -comparația

- cer elevilor să compare evoluția - rezolvă sarcina de lucru


organizării grupurilor sociale -evaluarea
-conversația capacității de a
- propun să se discute despre relațiile - vor defini fiecare relație și examinatoare argumenta și de a-
sociale: cooperarea, solidaritatea, vor da exemple. și susține opiniile
competiția, conflictul - pentru relația de cooperare, -activ pe grupe
rezolvă un puzzle – pag.11
- dau exemple de solidaritate
individuală -studiul de caz
- enumeră exemple de

4
competiție, apoi un exemplu
este transformat în conflict -conversația de
- analizează fișa nr. 2 și consolidare și
arată pașii ce trebuie urmați sistematizare -lecție ppt -evaluarea atenției
în rezolvarea unui conflict, și interesului
precum și importanța - comparația
rezolvării conflictului pentru
grup
-compară cele 4 tipuri de -explicația -manual
relații sociale

O4 - solicit elevilor să definească valorile -dau exemple de valori -aprecierea


sociale (morale) și să ofere exemple sociale și vor arăta care este capacității de a
-Considerați că dacă ați trăi într-o altă consecința lipsei acestora utiliza termenii cu
țară (SUA, Australia, Franța sau Italia) -răspund la întrebare conținut civic
modul vostru de a gândi, idealurile
voaste s-ar schimba? Dacă da, cum?

Familia ca grup social O1 - cer elevilor să definească familia, apoi - definesc familia și dau
să descrie familia elementară (nucleară) exemple de tipuri de familie
și să numească alte tipuri de familie -evaluarea
-activ pe grupe, capacității de
individuală, apoi analiză
O5 - solicit elevilor să prezinte funcțiile - descriu fiecare funcție frontală
familiei

- propun elevilor să studieze fișa nr.3 și - citesc fișa nr. 3 și exprimă -fișe de lucru
să exprime un punct de vedere personal opinii personale -lectura

- pentru funcția educativă, cer elevilor - studiază fișa nr. 4, aleg


să analizeze fișa nr.4 răspunsul și argumentează -manual
- Comentați: Când bați copilul ca să alegerea făcută -evaluarea
învețe, el învață, dar află și cum să - caută să găsească cât mai -lecție ppt capacității de a
se facă ascultat. multe exemple referitoare la prezenta coerent,
ceea ce învaţă copilul în de a-și susține
cadrul familiei. ideile

O6 - solicit elevilor să compare familia - identifică rolul bărbatului -comparația


tradițională cu cea modernă şi rolul femeii în familia

5
tradiţională şi în familia -interpretarea
modernă, precum și situația caricaturii, pg 22
copiilor din aceste familii
-aprecierea
O7 - cer elevilor să prezinte noi tipuri de - dau exemple de noi modele -conversația, răspunsurilor
familii de familie explicația
-Ce crezi că reprezinți tu pentru familia -vor răspunde cu un singur
ta? cuvânt reprezentativ (ex-
bucuria, nădejdea părinților,
trăinicia căsniciei, echilibrul
perpetuarea biologică etc.
4. Asigurarea feed- - propun spre rezolvare 3 exerciții care - enumeră trăsăturile -exercițiul
back-ului au ca suport cunoștințele recapitulate. familiei și le însciu într-un -notarea elevilor
(10 min.) ciorchine – pag.12 -fișe de lucru
- formuleaz aprecieri generale cu privire - rezolvă exercițiile -fișe de lucru
la modul în care elevii au realizat (Aritmograful – pag. 9,
sarcinile propuse şi asupra nivelului de Copacul ideilor - pag.10) -aprecierea
asimilare a cunoştinţelor. - sunt atenți la aprecierile
profesorului.

SCHEMA LECȚIEI

OMUL – FIINȚĂ SOCIALĂ


I. Grupurile sociale
1. Definiția grupului social
2. Caracteristicile grupurilor sociale
3. Tipuri de grupuri sociale
4. Individ și grup (conformism, nonconformism)
5. Rolul social, norme (regului), relații (legături), valori sociale

II. Familia ca grup social


1. Definiția familiei
2. Tipuri de familie
3. Funcțiile familiei
4. Familia tradițională și familia modernă
5. Familia contemporană

6
FIȘA NR 1 – Analizați următoarea situație:

Gândiți-vă la un oraș aglomerat. Oamenii de acolo nu au auzit de poliția rutieră și nici de regulile de circulație. Nu există sens de circulație, cine vrea
pe stânga, cine poate pe dreapta. Nu există semafoare, nici reguli de prioritate, pietonii aleargă printre mașini care, la rândul lor parcă îi urmăresc pe pietoni.
Nu poate fi vorba de conduită preventivă, de politețe nici atât. Singura normă este să alerge cât mai tare, să fie el primul! Pentru că nu ne place să auzim în
fiecare zi de accidente rutiere și morți pe șosele, să presupunem că oamenii și mașinile din orășelul nostru sunt din cauciuc. Se lovesc dar nu pățesc nimic. Se
încurcă însă teribil, pierd mult timp cu descongestionarea mașinilor îmbulzite, nu mai ajung nicăieri, nervii de plastic ai pietonilor de cauciuc încep să se
topească.
Ce ar trebui introdus în relațiile dintre participanții la trafic din orașul oamenilor de cauciuc pentru ca aceștia să fie mai calmi și să-și poată atinge
obiectivele zilnice?

FIȘA NR 2 - Conflictul – Aplicație practică

În ziua premergătoare desfășurării meciului de fotbal între clasele a VIII-a A și a VIII-a B, responsabilul cu activitățile sportive, în pauză, invită elevii
școlii să participe ca suporteri la acest eveniment.
În pauza următoare, responsabilul cu activitățile culturale invită și el elevii să participe în aceeași zi și la aceeași oră la cenaclul de literatură.
La sfârșitul orelor de curs, cei doi se întâlnesc întâmplător pe coridor. Responsabilul cu activitățile sportive se adresează iritat celuilat:
-Nu ți-a fost rușine să inviți colegii la cenaclu, atâta vreme cât eu am fost cel dintâi care i-a invitat la meci? Te crezi mai deștept cumva pentru că stai
veșnic cu nasul în cărți, ochelaristule? !
Care dintre următoarele reacții posibile ale responsabilului cu activitățile culturale credeți că ar fi fost cea care ar fi aplanat conflictul dintre cei
doi?
a) Regret că te-am enervat, dar nu eu sunt de vină pentru că și meciul și cenaclul au fost programate la aceeași dată.
b) Cum îndrăzneși să-vi vorbești astfel, lunganule!
c) Hai la director să vedem cine are dreptate?
d) Responsabilul cu activitățile culturale îl privește de sus pe celălalt și își continuă netulburat drumul.
e) Te rog să mă ierți, altă dată nu voi mai proceda astfel.
f) Colegii vor decide în funcție de preferințele lor, deci nu are rost să ne certăm din această pricină și te rog, să-ți controlezi tonul și felul în care mi te
adresezi.

7
FIȘA NR 3 – Funcția economică

Împărțirea sarcinilor în familie. Un kai (trib din Noua Guinee) se căsătorește pentru că are nevoie de o femeie care să se ocupe de olărit, să-i prepare
hrana, să-i pregătească plasele de pescuit și să-i întrețină plantațiile. Sarcina soțului – vânatul, pescuitul și construcția casei. Relațiile economice ale soților
sunt reglate astfel: datoria soțului este să aducă carne și pește, în timp ce soția trebuie să pregătească mâncare; amândoi fac lucrările de horticultură; femeia
toarce, iar bărbatul țese sau repară veșmintele rupte.

FIȘA NR 4 – Funcția educativă

Care dintre următoarele stiluri de educație vi se pare cel mai potrivit și de ce:
a) Supunerea necondiționată a copilului față de părinți. Copilul trebuie să asculte de părinți, fără să pună întrebări, fără să i se dea nicio explicație.
b) Copilului i se acordă o anume independență, participă la luarea unor decizii în familie, i se explică necesitatea de a acționa într-un fel sau altul, de a
se comporta într-un fel sau altul.
c) Părinții sunt foarte toleranți fată de copilul rege, îi permit orice, ca să-l vadă fericit.

8
FIȘA NR 5

Aritmograf

1. A F E C T I U N E

2. C A S A T O R I E

3. E L E M E N T A R A

4. E D U C A T I V A

5. M O D E L E

6. C O E Z I U N E

7. V A L O R I

1. Dragostea părinților
2. Legătură pe baza căreia se constituie o familie
3. Familia nucleară
4. Funcția culturală
5. Părinții pentru copiii lor
6. Unitatea familiei
7. Elemente pozitive însușite în familie
A-B= grup de persoane constituit pe baza unor legături de căsătorie, de sânge, prin adopție

9
COPACUL AȘTEPTĂRILOR
Notați pe fiecare frunză valorile pe care le respectați în grupurile din care faceți parte

10
PUZZLE
Joc didactic

11
METODA CIORCHINELUI

TRĂSĂTURILE
FAMILIEI

Dragostea, respectul, înțelegerea, coeziunea, armonia, întrajutorarea, solidaritatea

12