Sunteți pe pagina 1din 20

Agenda electrică Moeller 02/05

Sisteme de automatizare

Pagina
Automate programabile (PLC) 1-2
Seria PS40 1-2 1
xSystem 1-4
Sistemul modular de intrări/ieșiri XI/ON 1-6
Module pentru pornirea motoarelor xStart-XS1
conectabile în reţea 1-8
Conectare în reţea seria PS40 1-10
Conectarea în reţea sistemul xSystem 1-11
Conectare în reţea - afișoare
și panouri operator 1-12
Conectare în reţea - ”Embedded HMI-PLC” 1-13
Proiecte cu XC100/XC200 1-14
Proiecte cu PS4 1-16
Proiecte cu EM4 și LE4 1-19

1-1
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Automate programabile PLC
Automate programabile
Automatul programabil (PLC) este un aparat elec- intrările și iesirile după dorinţă, se pot măsura
tronic care controlează regimurile de funcţionare timpi și efectua operaţii de calcul.
1 ale mașinilor și proceselor. PLC-ul recepţionează Caracteristicile principale ale unui automat pro-
semnale prin intermediul intrărilor sale, le prelu- gramabil sunt numărul maxim de intrări/ieșiri,
crează după un program și transmite semnale la capacitatea memoriei și viteza de calcul.
ieșirile sale. Firma Moeller oferă două sisteme de automatizare
Programul se realizează cu ajutorul unui software care sunt descrise în continuare, și anume seria PS
de programare; prin program se pot comanda 40 și nou-dezvoltatul xSystem.

Seria PS40
Automate programabile compacte Automate programabile modulare
Automatele programabile compacte din seria Automatele programabile modulare PS 416 oferă
PS40 sunt definite prin următoarele caracteristici următoarele caracteristici deosebite:
de sistem: • Viteză mare de procesare
• Programare cu același pachet software • Construcţie modulară
• Posibilităţi de extindere locale și la distanţă • Numeroase opţiuni de legare în reţea
• Interfaţă integrată pentru comunicaţie • Memorie cu capacitate ridicată
(Suconet) Software-ul de programare Sucosoft
• Blocuri terminale detașabile, cu șuruburi Software-ul pentru programarea automatelor pro-
• Gabarit compact gramabile din seria PS40 se numește Sucosoft.
Aceste automate programabile compacte pot fi
Exemple de proiectare se găsesc în ghidul începă-
echipate cu numeroase elemente cum sunt de
torului „Automatizări cu automate”
exemplu potenţiometre de setare valori impuse,
(FB2700-017).
intrări/ieșiri analogice sau extinderea memoriei
(incepând de la PS 4-150).

Oferta completă a firmei Moeller privind auto-


matele programabile o găsiţi în catalogul
HPL0213 precum și în prezentarile de produse de
automatizare.

1-2
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Automate programabile PLC

PS4/EM4: LE4:
Automat programabil compact sau modul de extiensie Extindere locală
locală

PS416:
Automat programabil modular

1-3
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Sistemul xSystem
Sistemul xSystem
xSystem reprezintă noul sistem de automatizare Cu ajutorul software-ului XSoft s-au unificat
dezvoltat de firma Moeller. El poate fi configurat într-un singur instrument conceperea programu-
1 individual pentru aplicaţii de mică sau mare anver- lui, configurarea, funcţiile de testare și de punere
gură. xSystem reduce numărul de interfeţe nece- în funcţiune, inclusiv vizualizarea, și aceasta
sare în hardware și în software. Funcţiile IT sunt pentru întrega gamă de produse xSystem.
deja integrate în automat.

1
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F10 F11 F9
+/- 7 8 9
F12 F13 ,
4 5
SHIFT
6
F14 F15 0 1 2 3 ESC CLEAR
ENTER

180˚ 1
2

F1 F5 1
2
3
ABC
DEF
F2 F6 4
5
GHI 6
JKL
MNO
F3 F7 7
SHIFT
8
PQRS 9
TUV
WXYZ
F4 F8 0
.
+/- ESC CLEAR ENTER

0 1 2
3
4 5 6
0 1 2 7
3
4 5 14
15 0 1 2

3
XC-CPU101 3
4 5 6
8 9 10 7 0 1 2
11 3
12 13 14 4 5 6
15
DC INPUT 8 9 10 7 0 1 2
EH-XD16 11 3
12 13 14 4 5 6
15
DC INPUT 8 9 10 7
EH-XD16 11
12 13 14
15
DC INPUT
EH-XD16

8
0 1 2
3
4 5 6
0 1 2 7
3
4 5 14
15
XC-CPU101

7
0 1 2
3
4 5 6
8 9 10 7 0 1 2
11 3
12 13 14 4 5 6
15

3
DC INPUT 8 9 10 7 0 1 2
EH-XD16 11 3
12 13 14 4 5 6
15
DC INPUT 8 9 10 7 0 1 2
EH-XD16 11 3
12 13 14 4 5 6
15
DC INPUT 8 9 10 7
EH-XD16 11
12 13 14
15
DC INPUT
EH-XD16

0 1 2
3
4 5 6
0 1 2 7
3
4 5 14
15
XC-CPU201

1-4
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Sistemul xSystem
Componentele sistemului Informaţii suplimentare se găsesc în catalog și în
• Automate programabile modulare manualele:
– XC100 h – Catalog - automatizări (AWB2700-7546)
8 DI (intrări digitale), 6 DO (ieșiri digitale),
interfeţe CANopen, RS 232, 4 intrări cu între-
– XC100 -Hardware și proiectare 1
(AWB2724-1453)
rupere – XC200 -Hardware și proiectare
Slot pentru cartelă de memorie multimedia, (AWB2724-1491)
64–256 kByte memorie de program/de date, – XI/OC -Hardware și proiectare
4/8 kByte pentru date remanente, (AWB2725-1452)
0,5 ms/1000 de instrucţiuni – XV100 -Hardware și proiectare
– XC200 g (AWB2726-1461)
8 DI (intrări digitale), 6 DO (ieșiri digitale), – xStart-XS1 -Hardware și proiectare
interfeţe CANopen, RS 232, Ethernet, 2 (AWB2700-1426)
intrări numărătoare, 2 intrări cu întrerupere, – Dezvoltarea programelor SPS XSoft
server WEB/OPC, USB, local extensibil cu (AWB2700-1437)
module XI/OC-I/O, 256–512 kByte memorie – Componente funcţionale pentru XSoft
de programare/de date, 0,05 ms/1000 de (AWB2786-1456); inclusiv componente de
instrucţiuni manipulare pentru display-uri cu text
• Panou de comandă cu afișaj text
– Panou de comandă modular cu afișaj text a Ediţia actualizată a acestor documentaţii o găsiţi
Constau din XC100, până la 3 module XI/OC la adresa de Internet
și afișaj text cu cristale lichide (LC) cu 4 x 20 http://www.moeller.net/support: indicaţi ca ele-
sau 8 x 40 rânduri/caractere ment de căutare codul numeric dat intre ghilimele,
– Panou de comandă compact cu afișaj text b de exemplu: „AWB2725-1452D“.
Cu gabarit minim de montaj și înaltă densi-
tate de integrare a interfeţelor (10 DI, 8 DO,
8 DIO, 2 AI, 2 AO, 2 I numărătoare, 2 I cu
întrerupere, 1 I encoder)
• Module de intrare/ieșire XI/OC c
– Se pot conecta la XC100/200
(maxim 15 module)
– Borne terminale detașabile cu șuruburi
sau cu cleme cu arc
• XSoft
– Realizarea programului, configurare,
testare/punere în funcţiune – toate
într-un singur instrument de lucru

1-5
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Sistemul de intrări/ieșiri modulare XI/ON
Conceptul XI/ON
XI/ON este un sistem modular de intrări/ieșiri con- Într-o arhitectură cu intrări/ieșiri la distanţă, o
ceput pentru implementare în echipamentele de structură completă XI/ON constituie o singură
1 automatizare. El are rolul de a conecta senzorii și componentă și deci va poseda o singură adresă de
elementele de acţionare din câmp cu sistemul de magistrală. Modulele periferice XI/ON vor fi astfel
comandă de nivel superior. Se utilizează proto- independente de magistrala externă la nivel supe-
coalele de comunicaţie PROFIBUS DP, CANopen rior.
și DeviceNet. Modulele de intrare/ieșire constau dintr-o com-
Sistemul modular de intrări/ieșiri XI/ON oferă binaţie formată din modulul de bază – realizat cu
module pentru toate aplicaţiile: șir de cleme și din modulul electronic detașabil.
• Module digitale de intrare și de ieșire Legarea modulelor periferice XI/ON la magistrala
• Module analogice de intrare și de ieșire externă se realizează prin intermediul gate-
• Module tehnologice way-ului. Acesta permite realizarea comunicaţiilor
O staţie XI/ON dispune de o poartă de comu- între staţia XI/ON și celelalte elemente ale magis-
nicaţie, module de alimentare și module de tralei externe.
intrare/de ieșire.
b
c d
a

g
e
f

a Gateway (poartă de comunicaţie)


b Modul de alimentare
c Modul electronic în varianta bloc
d Modul electronic în varianta cartelă(“felie”)
e Placă terminală de închidere
f Modul de bază în varianta cartelă(“felie”)
g Modul de bază în varianta bloc

1-6
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Sistemul de intrări/ieșiri modulare XI/ON
Flexibilitate Gateway-ul si modulele de bază au prindere pe
Statia XI/ON poate fi adaptată exact necesarului șină. Modulele electronice se montează pur și
de canale, deoarece există module disponibile simplu pe modulele de bază corespunzătoare.
într-o diversitate de variante. Modulele de bază sunt dispuse alături pe șină . 1
Astfel, de exemplu, sunt disponibile module de Cablarea se realizează, la alegere, prin cleme cu
intrări digitale cu 2, 4, 16 sau 32 de canale execu- arc sau prin șuruburi. Modulele electronice pot fi
tate in varianta tip bloc sau cartelă(“felie”). scoase și introduse – în cazul punerii în funcţiune
O statie XI/ON poate conţine diverse module, în sau a reparaţiilor – fără a depinde de cablare.
combinaţia dorită. Astfel este posibilă adaptarea Printr-o codificare corespunzătoare se permite
sistemului la aproape toate aplicaţiile din indus- introducerea modulelor electronice doar pe
trie. poziţiile dedicate fiecăruia dintre ele.
Gabarit redus I/O Assistent - un software pentru diagnosti-
Lăţime redusă de montaj a modulelor XI/ON (gate- care și proiectare
way 50,4 mm; cartelă(“felie”) 12,6 mm; varianta I/O Assistent este un software suport pentru
bloc 100,8 mm), precum și înălţimea redusă planificarea completă și realizarea sistemului de
permit montarea sistemului într-un spaţiu minim. intrări/ieșiri. El oferă ajutor la proiectarea staţiilor,
Manipularea simplă la configurare și parametrizare. Cu ajutorul
Toate modulele sistemului XI/ON, cu excepţia soft-ului pot fi puse în funcţiune echipamentele,
gateway-ului, constau dintr-un modul de bază si se pot realiza testări și o diagnoză a defectelor.
un modul electronic. Pe lânga proiectare, se poate genera docu-
mentaţia completă a staţiei, inclusiv lista de
componente care trebuie comandate.

1-7
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Module pentru pornirea motoarelor xStart-XS1 conectabile în reţea
Sistemul xStart-XS1
Sistemul xStart-XS1 este o versiune modulară, de putere, care sunt disponibile cu sau fără indica-
conectabilă la magistrala de date, a starterului tor de declanșare (AGM) la defect.
1 pentru motoare produs de firma Moeller. Sistemul Modulele sistemului xStart-XS1 constau dintr-un
conectează motoarele cu sistemul XI/ON și prin modul de bază și un modul de putere care conţine
aceasta creează o disponibilitate flexibilă a întreruptorul automat de protecţie a motorului
echipamentelor în cadrul sistemului de automati- PKZM0 și unul, respectiv două contactoare tip
zare, independent de tipul de magistrală externă DILEM. Acestea permit conectarea unor motoare
utilizată. cu puteri până la 4,0 kW o tensiune nominală de
Sistemul xStart-XS1 oferă startere pentru pornire lucru Ue de 400 V c.a.
directă sau cu inversarea turaţiei, în diverse clase

d e d
b c b c
a

a Gateway XI/ON
b Modul sursă de
alimentare
c Module XI/ON-I/O
d Modul xStart-XS1
pentru pornire
directă
e Modul xStart-XS1
pentru pornire cu
inversare

Flexibilitate Montare
Se poate realiza adaptarea sistemului Xstart -XS1 Pentru montare, modulul complet al sistemului se
exact pe cerinţele echipamentelor. înclichetează pur și simplu pe două șine cu profil
Sistemul xStart-XS1 poate fi implementat în omega. Se poate monta iniţial numai modulul de
poziţia dorită în cadrul unei staţii XI/ON, astfel bază, urmând ca modulul de putere să fie atașat
încât să se realizeze o repartiţie corespunzătoare ulterior. Montarea și demontarea se execută fără
a echipamentelor controlate. a fi necesare alte instrumente sau scule.
Motorul poate fi deconectat local, prin intermediul
mânerului rotativ.

1-8
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Module pentru pornirea motoarelor xStart-XS1 conectabile în reţea

3
1

4 125

2
Pentru reducerea costurilor cablării sunt disponi- cu energie printr-un sistem de distribuţie. Acest
bile accesorii pentru realizarea alimentării cu ener- sistem este disponibil pentru curenţi de lucru de
gie. Dacă se montează mai multe module până la 63 A.
xStart-XS1 alăturate, se poate realiza alimentarea

L1
L2
L3
a
b

a Cleme pentru alimentare pen-


tru blocul de distribuţie de
curent alternativ trifazat
b Bloc de distribuţie de curent
alternativ trifazat pentru până
la 4 startere cu pornire directă
fără contacte auxiliare AGM
c Starter cu pornire directă fără
contacte auxiliare AGM
PE M PE M M PE M PE
3h 3h 3h 3h

1-9
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Conectarea în reţea a seriei PS40
PROFIBUS-FMS
PROFIBUS-DP
Modbus
Suconet

1
Tip Interfeţe Memorie

PS4-141-MM1 Suconet K + RS 232 64 kByte


PS4-151-MM1 Suconet K + RS 232 64 kByte

PS4-201-MM1 Suconet K + RS 232 64 kByte


PS4-271-MM1 Suconet K + RS 232 64 kByte
PS4-341-MM1 Suconet K + RS 232 512 kByte

PS416-BGT...
PS416-CPU...
PS416-POW...
PS416-INP...
PS416-OUT...
PS416-AIN...
Seria PS-40

PS416-AIO...
PS416-CNT-200
PS416-TCS-200
PS416-NET... Suconet K (M/S)
PS416-COM-200 Interfaţă serială
PS416-MOD-200 Modbus(SI)

EM4-101-... Suconet K/K1


EM4-111-... Suconet K/K1

EM4-201-DX2 Suconet K
EM4-204-DX1 PROFIBUS-DP

max. 6 LE4
LE4-104-XP1
LE4-108-...
LE4-116-...
LE4-206-...
LE4-308-...
LE4-622-CX1 2 x 3 contor
LE4-633-CX1 3 x 3 sistem de măsurare a poziţiei
LE4-501-BS1 Suconet K
LE4-503-BS1 PROFIBUS-FMS (Slave)

CM4-504-GS1 Suconet K, PROFIBUS-DP


CM4-505-GS1 Gateway
ZB4-501-UM4 Convertor de interfaţă

S40 Software de programare

1-10
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Conectarea în reţea a sistemului xSystem
PROFIBUS-DP
Suconet K
CANopen

Ethernet
Modbus

XC600

XC100
+ XIOC
xSystem

XC100-XV
+ XV100

XC200
+ XIOC

1-11
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Conectare în reţea - afișoare și panouri operator
PROFIBUS-DP

DeviceNet
CANopen

Ethernet
Suconet

1 Tip Rezoluţie Taste Afișaj


Operator de text-panel MI4

MI4-110-KC1 120 X 32 11 LCD monocromatic


MI4-110-KD1 120 X 32 19 LCD monocromatic
MI4-110-KG1/2 120 X 32 35 LCD monocromatic
MI4-140-KF1 120 X 64 27 LCD monocromatic
MI4-140-KI1 240 X 64 46 LCD monocromatic
MI4-140-KJ1 240 X 64 46 LCD monocromatic
HMI (aparate de afișare și comandă)

Operator de grafică-panel MI4

MI4-150-KI1 320 X 240 56 Monocromatic


MI4-450-KI1 320 X 240 56 Color STN
MI4-570-KH1 640 X 480 50 TFT

Operator touch-panel MI4 (rezistiv)

MI4-130-TA1 320 X 240 – Monocromatic


MI4-140-TA1 320 X 240 – Monocromatic
MI4-450-TA1 320 X 240 – Color STN
MI4-550-TA1 320 X 240 – Color TFT
MI4-160-TA1 640 X 480 – Monocromatic
MI4-570-TA2 640 X 480 – TFT
MI4-580-TA1 800 X 600 – TFT
MI4-590-TA1 1024 X 768 – TFT
Operator touch-panel MI4 (infraroșu)

MV4-150-TA1 320 X 240 – Monocromatic


MV4-450-TA1 320 X 240 – Color STN
MV4-570-TA5 640 X 480 – TFT
MV4-670-TA1/2 640 X 480 – TFT
MV4-690-TA1/2 1024 X 768 – TFT

1-12
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Conectare în reţea -”Embedded HMI-PLC”
PROFIBUS-DP

DeviceNet
CANopen

Ethernet
Suconet

1
Tip Rezoluţie Touch Afișaj

MC-HPG-230 320 X 240 Infraroșu Color STN


MC-HPG-230-DP
MC-HPG-300 640 X 480 Infraroșu TFT
MC-HPG-300-DP
Embedded HMI-PLC

XVH-340-57CAN 320 X 240 Infraroșu Color STN


XVH-330-57CAN 320 X 240 Rezistiv Color STN

XV-442-57CQB-x-13-1 320 X 240 Infraroșu Color STN


XV-432-57CQB-x-13-1 320 X 240 Rezistiv Color STN

XV-440-10TVB-x-13-1 640 X 480 Infraroșu TFT


XV-430-10TVB-x-13-1 640 X 480 Rezistiv TFT

XV-440-12TSB-x-13-1 800 X 600 Infraroșu TFT


XV-430-12TSB-x-13-1 800 X 600 Rezistiv TFT

XV-440-15TXB-x-13-1 1024 X 768 Infraroșu TFT


XV-430-15TXB-x-13-1 1024 X 768 Rezistiv TFT

Recomandare: Aparatele XVH - ... sunt


disponibile și cu interfaţă RS 232 sau MPI.

1-13
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Proiecte cu XC100/XC200
Dispunerea aparatelor
Montaţi suportul pentru PLC si modulele I/O
orizontal în dulap – după cum este reprezentat
1 în figura de mai jos.
c a Distanţa > 50 mm
b Distanţa > 75 mm până
la elementele active
a b c Canal de cabluri

a a
b b
a b

Dispunerea clemelor Exemplu de cablare pentru alimentarea de


Conexiunile pentru sursa de tensiune de alimen- la reţea
tare și intrările/ieșirile locale sunt realizate după Sursa de tensiune conectată la 0VQ/24VQ
cum urmează: servește doar pentru alimentarea celor 8 intrări și
6 ieșiri locale și este separată galvanic faţă de
magistrală.
Ieșirile 0 până la 3 suportă 500 mA, iar ieșirile 4 și
5 câte 1 A, la o durată de conectare (ED) de 100
%IX 0.0 % și la un factor de simultaneitate egal cu 1.
%IX 0.1 Exemplul de cablare prezentat se referă la cazul
%IX 0.2
%IX 0.3 unei alimentari separate a automatului și respectiv
%IX 0.4 a intrărilor/ieșirilor. Dacă se utilizează o singură
%IX 0.5
%IX 0.6 sursă de alimentare trebuie executate următoarele
%IX 0.7
%QX 0.0 legături între cleme: 24 V cu 24VQ și 0 V cu 0VQ.
%QX 0.1
%QX 0.2
%QX 0.3
%QX 0.4
%QX 0.5
24 VQ
0 VQ
24 V
0V

1-14
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Proiecte cu XC100/XC200
La calculator se pot utiliza porturile COM-1 sau
COM-2.
0 Pentru legătura fizică utilizati cablul de progra-
2
4
1
3
mare tip XT-SUB-D/RJ45. 1
6 5
0 7
2 1 Interfaţa CANopen
4 3
5 Alocarea terminalelor fișei de conectare cu 6 poli,
tip Combicon:
Terminal Simbol
+ 24 V H clemă semnal
0VH
+ 24 VQ H 6 GND
0 VQ H 6 5 CAN_L
5
4 4 CAN_H
Interfaţa serială RS 232 3 3 GND
Prin intermediul acestei interfeţe automatul 2
2 CAN_L
XC100 comunică cu calculatorul. Conexiunea 1
fizică se realizează printr-o interfaţă tip RJ-45. 1 CAN_H
Interfaţa nu este separată galvanic. Alocarea
terminalelor fișei de conectare este prezentată Utilizaţi numai cabluri admise pentru CANopen,
mai jos: având următoarele caracteristici:
• Impedanţă 108 până la 132 O
Pin Denumire Descriere • Capacitatea armăturii < 50 pF/m
CAN_H CAN_H
120 O

120 O

1
2 CAN_L CAN_L
3 CAN_GND CAN_GND

4
Secţiune fir [mm2]
Baudrate [kBit/s]

5
6
Lungime [m]

7
Rezistenţa
distribuită

8
[O/km]

4 GND Masă (Ground)


5 TxD Transmisie de 20 1000 0,75–0,80 16
date 125 500 0,50–0,60 40
7 GND Masă (Ground) 250 250 0,50–0,60 40
8 RxD Recepţie de date 500 100 0,34–0,60 60
1000 40 0,25–0,34 70

1-15
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Proiectare cu PS4
Automatul programabil compact PS4-151-MM1
• Cablarea pentru alimentarea de la o sursă de • Intrări de 24 V c.c. cu sursă externă, funcţionare
230 V c.a. cu împământare
1 • Contacte de relee cu potenţiale diferite: 230 V
c.a. și 24 Vc.c.
Q1
L1
L2
L3
N
PE 1 3 5
Q2 1
F2
I> I> I> 2
2 4 6 L1 N PE

T1
** MM * T2 *
1 +24 V 0V
F1
2
+24 V 0V +24 V 0V

B1 B2
2.5 mm 2
A A
X1
L1

.1

.1
.0

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.0

.2
.3
.4
.5
.6
.7
N

24 V

24 V
0V

0V

I I
PRG Suconet K IA/QA
R R
U10
0V
U0
U1

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 2
A1
A1

F3 F4 F5 F6 F7 M1
A2

X1 A1

P1 P2
A1 X2 A1 A2 A1 A1
Q11 Q12 Q13 Q14
A2 A2 A2 A2

* Circuitele de comandă fără împământare - ** Conform EN 60204-1 este necesar un trans-


trebuie introdus un sistem de supraveghere a formator de comandă.
izolaţiei. (EN 60204-1 și VDE 0100-725)

1-16
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Proiectare cu PS4
Automatul programabil compact PS4-201-MM1
• Sursă de alimentare comună pentru automat și • Funcţionare fără împământare cu supraveghe-
pentru intrări/ieșiri rea izolaţiei
L1
1
L2
L3
N
PE 1
1 3 5
Q1 F2
1 1
2
I> I> I>
C1 F1 C1 F3
21
2 4 6 2 2
S1
13 23 33 43
22 A1
Q11 Q11 13 12 14
14 24 34 44 P1
S2
3
L1 L2 L3 PE L1 N PE
14 11
P1 *
T1 T2 A1
Q11 A2
+24 V 0V +24 V 0V
A2
+24 V 0V

1 1

F4 F5
2 2

+24 V 0 V
13 13

S3 B4
14 14
A
.1
.0

.2
.3
.4
.5
.6
.7

0V
24 V
24 V
0V

A1 I
PRG Suconet K
Q
U10
0V
U1
U0
.1
.0

.2
.3
.4
.5

1 2

A1 A1 A1

Q12 Q13 M1
A2 A2
A2

* La funcţionarea fără supravegherea izolaţiei


în circuitele de comandă trebuie realizată
legarea împreună a potenţialelor 0 V și PE.

1-17
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Proiectare cu PS4
Automatul programabil compact PS4-341-MM1
• Sursă de alimentare comună pentru automat și • Funcţionare fără împământare cu supraveghe-
pentru intrări/ieșiri rea izolaţiei
1 L1
L2
L3
N
PE 1
1 3 5
Q1 F2
1 1
2
I> I> I>
C1 F1 C1 F3
21
2 4 6 2 2
S1
13 23 33 43
22 A1
Q11 Q11 13 12 14
14 24 34 44 P1
L1 L2 L3 PE a L1 N PE S2
14 11
P1 *
3
T1 T2 A1
Q11 A2
+24 V 0V +24 V 0V
A2

+24 V 0V

F4 F5 F6
.1

.1
.2
.3

.2
.3
.5

.5
.7

.7
.0

.6

.4

.6
.0
0 VI

0 VI
.4
24 V
0V

Digital Input Digital Input


PRG Suconet K
Digital Output Digital Input Digital Output
24 V
0 VQ
0 VA
U10
U0
U1
.2

.5

.2

.5
.3
.4

.3
.4

.6
.7
.1

.1
.0

.0

1 2

* La funcţionarea fără supravegherea izolaţiei


în circuitele de comandă trebuie realizată
legarea împreună a potenţialelor 0 V și PE.

1-18
Agenda electrică Moeller 02/05
Sisteme de automatizare
Proiectare cu EM4 și LE4
Modulul de extensie EM4-201-DX2 și extensie locală LE4-116-XD1
• Surse de alimentare separate pentru intrări și • Funcţionare cu împământare
pentru ieșiri
1
Q1
L1
L2
L3
N
PE 1 3 5 1 3 5
Q2 Q3

I> I> I> I> I> I>


2 4 6 2 4 6

L1 N PE L1 N PE

T1 * T2 *
+24 V 0V +24 V 0V
1
F2
2
1
F1
2

15 13 11 11 A1 A1

K1 Q15 Q16 Q17 K1 Q12


18 14 12 12 A2 A2
.1

.1
.0

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.0

.2
.3
.4
.5
.6
.7
24 V
0V

0V
24 V
0V

A1 I Q
Suconet K1/K
I Q
24 V
.10
.11
.12
.13
.14
.15

0V
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.9
.8

.9
.8

1 2

13 13 A1 X1

Q18 Q19 Q14 P1


14 14 A2 X2

* Circuitele de comandă fără împământare -


trebuie introdus un sistem de supraveghere
a izolaţiei.

1-19
Agenda electrică Moeller 02/05
Notiţe

1-20