Sunteți pe pagina 1din 3

Introducere

Disciplina Tehnologii informaţionale pentru Administraţia publică își propune inițierea studenților din
Anul I, specializarea Administrație publică, în domeniul informaticii sectorului public prin prezentarea
aspectelor teoretice dar mai ales a celor practice în condiţiile sectorului administraţiei publice în care vor
lucra ca viitorii absolvenţi.

Obiectivele principale ale disciplinei sunt:


•    Conştientizarea importanţei tehnologiilor informaționale și de comunicație în instituțiile publice;
•    Prezentarea elementelor fundamentale ale structurii sistemelor electronice de calcul, precum:
structura funcţională a unui sistem de calcul, arhitecturile şi configuraţiile de calculatoare, aspecte
privind evoluţia şi clasificarea sistemelor de calcul, microcalculatoarele şi viitorul sistemelor electronice
de calcul;
•    Informarea studenţilor cu privire la principiile generale de funcționare a sistemelor de operare, 
precum: clasificarea şi structura generală a sistemelor de operare şi prezentarea sistemelor de operare
pentru microcalculatoare;
•    Ilustrarea structurii reţelelor de calculatoare prin prezentarea tipurilor, arhitecturilor şi topologiilor
de reţele de calculatoare, trecerea în revistă a aspectelor definitorii ale Internetului, Intranetului şi
Extranetului şi a serviciilor oferite de aceste tehnologii pentru Administraţia Publică;
•    Prezentarea facilităților de bază ale aplicațiilor Word și PowerPoint din pachetul Microsoft Office
2007 și ilustrarea de exemple concrete de formatare avansată a documentelor și de realizare a unor
prezentări grafice de succes, adaptate la specificul activităților din sectorul public;
•    Specificarea implicaţiilor guvernării digitale în activitatea instituţiilor publice şi prezentarea unor
exemple concrete de aplicaţii ale TIC în sectorul public, precum biroul virtual şi teleactivităţile, exemple
de e-Servicii publice și implementări ale acestora în România.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, suportul de curs a fost structurat în 7 unităţi de studiu, fiecare
conţinând obiective proprii şi exemple de întrebări în vederea autoevaluării.
Unităţile de studiu sunt:
1.    Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie. Concepte de bază
2.    Elemente fundamentale în structura sistemelor electronice de calcul
3.    Sisteme de operare
4.    Reţele de calculatoare
5.    Procesoare de texte
6.    Programe de prezentări grafice
7.    Impactul TIC în administraţia publică

Evaluarea studenţilor va avea două componente: evaluarea la lucrările practice şi evaluarea la examenul
scris.
Evaluarea la lucrările practice constă în rezolvarea individuală pe calculator a unor probleme concrete
folosind aplicațiile Windows Explorer, MS Word 2007, MS PowerPoint 2007.
Nota obţinută va avea o pondere de 50% din nota finală.
Evaluarea la examenul scris constă într-o probă scrisă ce va conţine întrebări tip grilă.
Nota obţinută va avea o pondere de 50% în nota finală.

Promovarea examenului presupune obţinerea notei minime 5 la ambele componente.


Un model de calcul al notei finale este redat în tabelul de mai jos.

Bibliografie

1.    Airinei, D., Depozite de date, Ed. Polirom, Iaşi, 2002


2.    Airinei, D., Grama, A., Fătu, T., ş. a. Tehnologii informaţionale pentru afaceri, Ed. Sedcom Libris, Iaşi,
2007
3.    Banciu D., E-Taxe prin InfoChiosc: plata taxelor şi impozitelor prin sisteme electronice, Editura
Tehnică, Bucureşti, 2002
4.    Banciu, D., e-Taxe@  prin InfoCHIOŞC. Plata taxelor şi impozitelor prin sisteme electronice, Ed.
Tehnică, Bucureşti, 2002
5.    Băduţ, M., Informatica pentru manageri, Ed. Teora, Bucureşti, 1999
6.    Brennan, L., Johnsos, V., Social, ethical, and policy implications of information technology,
Information science publishing, 2003
7.    Bulăceanu, C., Reţele locale de calculatoare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1995
8.    Constantinescu, C., Particularităţi ale tehnologiei informaţiei pentru managementul strategic, Ed.
Economică, Bucureşti, 2000
9.    Dănăiaţă, D., Hurbean, L., Margea, C., (coord.), Sisteme informatice pentru administraţia publică, Ed.
Universităţii de Vest, Timişoara, 2008
10.    Dodescu, G., ş. a., Calculatoare. Elemente fundamentale de structură, Ed. ALL, Bucureşti, 2000
11.    Filip, F., ş. a. Societatea Informaţională, Societatea Cunoaşterii. Concepte, soluţii şi strategii pentru
România, Ed. Expert, Bucureşti, 2002
12.    Filip, M., Grama, A., Bazele informaticii, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2004
13.    Filip, M., Grama, A., Informatizarea Administraţiei Publice, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2005
14.    Fotache, D., Groupware. Metode, tehnici şi tehnologii pentru grupurile de lucru, Ed. Polirom, Iaşi,
2002
15.    Fotache, D., Hurbean, L., Soluţii informatice integrate pentru gestiunea afacerilor – ERP, Bucureşti,
Editura Economică, 2004
16.    Gadea F., Primaria Sibiu implementează un sistem informatic compatibil cu cele folosite în Uniunea
Europeană, sursa: http://www.fundatia-aleg.ro/Article13892.phtml
17.    Ghilic-Micu, B.,Stoica, M., e-Activităţi în societatea informaţională, 2006
18.    Ghilic-Micu, B.,Stoica, M., Informatica, Ed. Economică, 2002
19.    Ginguay, M., Lauret, A., Dictionaire d'informatique, Ed. Masson, Paris, 1996
20.    Grama, A., ş. a., Tehnologii informaţionale în lumea afacerilor, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2009
21.    Grama, A., ş. a., Sub Windows să învăţăm Word, PowewPoint, FrontPage şi Internet Ed. Sedcom
Libris, Iaşi, 2004
22.    Ilie R, Dosarul informatizării - România societăţii informaţionale – un ghid pentru saltul României în
secolul XXI, Adevărul Economic nr.39(393), 1999
23.    Margolys, Ph., Dicţionar PC, Ed. Nemira, Bucureşti, 1997
24.    Năstase, P., Năstase, F., Internet, Ed. Economică, Bucureşti, 1998
25.    Nica, D., Guvern, cetăţean, societate informaţională, Ed. SEMNE, 2001
26.    Niţchi, Ş., ş. a., Bazele prelucrării informaţiilor şi tehnologie informaţională, Editura Intelcredo,
Deva, 1996
27.    O'Brien, J., Les systemes d'information, Ed. De Boeck Université, Montreal, 1995
28.    Oprea, D., Meşniţă, G., Dumitriu, F., Analiza sistemelor informaţionale, Editura Univ. „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2005
29.    Oprea, D., Meşniţă, G., Sisteme informaţionale pentru manageri, Ed. Polirom, Iaşi, 2002
30.    Păvăloaia, V-D., Integrarea tehnologiilor informaționale în Analiza financiară, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2008
31.    Reix, R., Informatique appliquée à la gestion, Les Editions Foucher, Paris, 1990
32.    Riley, Th., Electronic governance and electronic democracy: living and working in the connected
world, Commonwealth Center for Electronic Governance, Ottawa, 2001
33.    Roşca, I., Ghilic-Micu, B., Stoica, M., (coord.) Informatica. Societatea informaţională. E-serviciile, Ed.
Economica, Bucureşti 2006
34.    Tardieu, H., Guthmann, B., Strategie, structure et technologie de l’information, Collection Inginerie
de Systemes d’information, Paris,1994

Webologie
1.    http://www.e-guvernare.ro
2.    http://www.administratie.ro
3.    http://www.cci.ro
4.    http://www.electronicgov.net
5.    http://www.mcti.ro
6.    http://media.ici.ro/academia    
7.    http://www.wsis-romania.ro