Sunteți pe pagina 1din 4

Piano

11-MIX KC & SUNSHINE BAND


SHAKE YOUR BOOTIE, I'M YOUR BOOGIE MAN ALBERT BASS (KIKO)
arranged by: ALBERT BASS (KIKO)

####
( SHAKE YOUR BOOTIE )

& #c

? #### c
Piano B B
# ∑ | ‘ |

#### VOZ.....
& #

? ####
5
Pno. B
# ‘ | ‘ ‘

####
& #

? ####
9
Pno. E6 B
# ‘ | ‘ |

#### . ( X'3 )
..
& # .
#
? #### .. |
13

..
Pno. B F E7 B
# Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û |

#### bbb
( I'M YOUR BOOGIE MAN )
& #

? ####
17

bbb |
Pno. B Cm F
#œ Œ Ó ‘ |
©SHOW IBEROSTAR
2 11-MIX KC & SUNSHINE BAND

bbb .
VOZ....
.
&

? bb |
21
F
.. |
Pno. Cm F
b ‘ |

bbb .. ..
&
b b
? bb
25
Cm
.. .. |
Pno. A B
b ‘ | |

b ..
& bb

? bb
29
Cm F
.. |
Pno.

b ‘ ‘ |

b 3
‰ œœœ œœœœœœ œ
guit.b mute swing
& bb b ı

? bb |
33
3
‰ œœœ œœœœœœ œ bb
Pno. F Cm
b | ı

œœœ œœœ œœœ œœœ ..


b . ..
( X'4 )
& b Ó ≈ J œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ .
.
..

? bb œ œ œ ≈œ œ œ œ œ.
39

.. | ..
Pno. Gm

11-MIX KC & SUNSHINE BAND 3

bb .. œ œ œ ≈ œ . œ œ œ œ œ ≈ œ . œ œ .. .. œ . œ œ œ ≈ œJ . œ œ œ . œ œ œ ≈ œJ . œ œ ..
& œ. J œ. J
œ. œ. œ œJ . œ œ œ . œ œ œ œJ . œ œ
? bb .. œ . œ œ œ ≈ J œ œ œ . œ œ œ ≈ J œ œ .. œ . œ œ
42

.. ..
Pno.
≈ ≈

b .. œ œ .. bbb
& b
œ œ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ n œ œœ .. .. œœ œœœ œœ œœœ ... œœ n œœœœ Œ Ó
œ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ n œœœœ
? bb .. œ œ œ n œ œ œ œ œ n œ œ .. .. œ œ œ œE œ œ œ œ . œ Œ Ó
46

œ .. bbb
Pno. F

b
& b b .. œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ . ..
( THAT'S THE WAY I LIKE )
.
œ œœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙
? bb .. œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ˙
50

..
Pno.

b
& b b .. ..

? bb .. ’ ’ ’ ’
54

..
Pno. Cm
b ‘ ‘ ‘

b
& b b .. ..

? bb .. ’ ’ ’ ’
58
Fm
..
Pno.

b ‘ ‘ ‘
4 11-MIX KC & SUNSHINE BAND

bbb
&

? bb ’ ’ ’ ’
62
Pno. Cm
b ‘ ‘ ‘