Sunteți pe pagina 1din 11

Data: 03. 05.

2018

Învățător: Tălmăcel Andreia-Mihaela

Instituția de învățământ: Şcoala Gimnazială Cozmeşti

Clasa: a IV-a

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe

Disciplina: Matematică

Unitatea de învățare: ,,Unităţi şi instrumente de măsură (II)”

Subiectul: ,,Ziua, săptămâna, anul”

Tipul lecţiei: Consolidarea cunoștințelor

Scopul lecţiei: Consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la unităţile de măsurare timpului


şi utilizarea acestora în exerciţii practice.

Competenţe specifice:

Matematică

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete

4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări

Limba şi literatura română

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2. 2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii problemă

Obiective operaţionale: Pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:

a. Obiective cognitive:
OC1: să efectueze corect exerciţiile de pe fişa de lucru;
OC2: să citească corect şi coştient textul la prima vedere;
OC3: să răspundă corect la întrebările date;
OC4: să rezolve corect sarcinile de lucru, colaborând cu colegii din echipă;

1
b. Obiective psiho-motorii:
OM1: să realizeze corespondenţe conform indicaţiilor primite, cu ajutorul jetoanelor;
OM2: să aranjeze imaginile în ordine cronologică;

c. Obiective afective:
OA1: să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru;

Strategia didactică:

a) Metode, tehnici, procedee: conversaţia, explicația, exerciţiul, metoda cubului,


problematizarea, joc interactiv.
b) Mijloace de învăţământ: fișe de muncă independentă, Soldăţel, ou din plastic, fișe de
lucru, jetoane, coşuleţ, bileţele, manual digital, cubul.
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
d) Resurse:
 Umane: 22 de elevi;
 Temporale: 45 de minute;
 Bibliografice:

- Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr.
5003/02.12.2014
- Mihaela –Ada Radu, Rodica Chiran, Matematică, manual pentru clasa a III-a , Sem al
II-lea, 2016, Editura Aramis Print, București
-Rodica Chiran, Mihaela Ada-Radu , Matematică, caietul elevului pentru clasa a III-a,
2015Editura Aramis Print, București

2
Desfăşurarea lecţiei:

Timp Conţinut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Ob.
Nr. Secvențele
op. Metode şi Mijloace Forma de
lecţiei
Crt. procedee de învăţă- organizare
mânt

Se asigură un climat educaţional


Moment favorabil.
1. 1min
organizatoric Se pregătesc materialele necesare
pentru buna desfăşurare a lecţiei.
-Ce lecție ați avut de pregătit pentru Conversaţia Fișe de Evaluez
astăzi? Exercițiul muncă Frontală capacitatea
-Ce temă ați avut de pregătit? indepen- Individuală elevilor de a
În timp ce se verifică cantitativ tema , dentă rezolva corect
elevii vor avea de rezolvat o fişă de fişa de muncă
OC1 5min muncă independentă (Anexa 1). independentă.
Se verifică rezolvarea fişei de muncă
independentă, apoi a temei calitativ.
Se fac aprecieri şi eventuale
Verificarea corectări.
2.
temei

3
Propun elevilor descoperirea Frontală Evaluez
multiplilor şi a submultiplilor metrului Conversaţia capacitatea
în cadrul jocului didactic ,,Încurcături Individuală elevilor de citi
printre unităţile de măsură!” (Anexa 2) corect şi
Captarea
4. OC2 4min conştient
atenției
textul.

Se anunţă titlul lecţiei: Exersezi,


corectezi, progresezi!.
Conversația
-În această oră va trebui să măsuraţi Tablă
diferite lungimi şi distanţe, să Caiete
completaţi tabele, să rezolvaţi
probleme practice în diferite situaţii,
Anunţarea
să utilizaţi terminologia matematică
5. temei şi a 1min
specifică în rezolvarea de probleme
obiectivelor
practice, să jucăm diferite jocuri, să
completăm fişe de lucru.
Elevii notează data şi titlul lecţiei pe
fişa de lucru primită.
Scriu pe tablă data şi titlul lecţiei:
Exersezi, corectezi, progresezi!
5. Consolidarea 21 Solicit atenţia elevilor prin efectuarea
cunoştinţelor min unor exerciţii de calcul oral:
a)Întrebări:
 Cum cresc şi edscresc unităţile
de măsură? Conversaţia Coşuleţ Frontală
OC3  Cum se realizează tranformarea Problema- Bileţele Individuală Evaluez
unităţilor de măsură? tizarea capacitatea
b)Tranfsormări orale: Explicaţia elevilor de a
12 hm =__ m răspunde
900 cm =__ m corect la

4
3 250 mm= __ cm întrebările
39 dam= __ m date.
5 700 dam= __ km
7 km= __ m

c)Probleme:
 Dacă de la Bucureşti la Piteşti
sunt 110 km, iar de la Piteşti la
Câmpulung sunt 56 km, câţi
kilometri sunt de la Bucureşti la Metoda Cubul Pe grupe Evaluez
OC4 Câmpulung? cubului Fişe de Frontal capacitatea
 Dacă perimetrul unui pătrat este Conversaţia lucru elevilor de a
de 360 hm, câţi kilimetri va Carioci lucra în echipă,
avea latura sa? rezolvând
sarcini
Elevii sunt invitaţi să participe la un diferenţiate.
joc. Pentru ,,a urca sau a coborî” pe
treptele scării multiplilor şi
submultiplilor metrului, aceştia vor
trebui să rezolve câte o sarcină
matematică indicată în balonul de pe
fiecare treaptă.

Sarcinile vor fi împărţite după cum


urmează:
 Balonul mm
Foloseşte un metru de croitorie şi

5
măsoară în centimetri:
a)lungimea pasului unui coleg;
b)grosimea taliei unui coleg;
c)lungimea catalogului;
d)lăţimea băncii.
 Balonul cm
Măsoară creionul tău şi al colegului de
bancă în centimetri, apoi în milimetri.
Care dintre creioane este mai mare şi
cu cât? Completează tabelul şi
colorează rubrica creionului mai mare
(Anexa 3).
 Balonul dm
Deschideţi culegerile la pagina ... şi
lucraţi individual exerciţiile ... . Aveţi
la dispoziţie 3 minute.
Se face schimb de culegeri pentru
verificarea exerciţiilor.
 Balonul dam
Interpretaţi cântecul Cu primăvara ne
jucăm!
 Balonul hm
Află distanţele!
Observaţi cu atenţie imaginea de pe
videoproiector, apoi răspundeţi la
întrebări (Anexa 4).
 Balonul km
Concurs - Împărţiţi-vă pe echipe şi
rezolvaţi fişele de lucru primite.
Voi grupa elevii în echipe a câte 4-5
membri (prin numărare–grupa
1,2,3,4,5). După ce s-au așezat la banca
echipei din care aparțin, elevii primesc

6
fișa de lucru(Anexa 5). După expirarea
timpului, liderii echipelor vor enumera
răspunsurile pentru verificare.
Echipele care au rezolvat corect
primesc diploma Micului
Matematician.

Propun elevilor jocul didactic: Studiază Evaluez


harta! (Anexa 6) Problemati- Fişe Frontal capacitatea
5
zarea Jetoane În perechi elevilor de a
OM1 min
6. Obţinerea Explicaţia face
performanţei corespondenţe
conform
indicaţiilor
primite.

Solicit elevilor să precizeze importanţa Joc Manual Individual Evaluez


Asigurarea studierii unităţilor de măsură pentru interactiv capacitatea
7. Digital Frontal
retenţiei şi a lungime. elevilor de a
OM2
transferului 3min aranja
OA1
imaginile în
ordine
cronologică.

8. Evaluarea OC1 5min Elevii vor rezolva individual exerciţiile Exercițiul Fișe de În perechi Evaluez
de pe fişa de evaluare. (Anexa) Problemati- evaluare capcitatea
zarea elevilor de a
efectua corect
fișa de
7
evaluare.
9. Încheierea 1min Se fac aprecieri individuale şi Conversația Frontal
activității colective asupra participării la lecţie.
Se dă tema pentru acasă.

Anexa 1

8
Muncă independentă

1.Încercuiește răspunsul potrivit care completează fiecare enunț:

 Palma unui copil poate avea lungimea:


10 dm 10 cm 10 mm

 Vârful creionului poate avea lungiea:


4 mm 4 dm 2 cm

 Un stilou poate fi lung de :


15 mm 15 cm 15dm

 Grosimea unei crengi poate avea:


1 dm 1 mm 1 cm

2.Pentru un colaj, Ana taie o panglică de hârtie de 32 de cm în 8 bucăți egale. Află:


a)Ce lungime are fiecare bucată?
_________________________
b) Câte tăieturi trebuie să facă?
________________________

9
Anexa 3

Măsoară creionul tău şi al colegului de bancă în centimetri, apoi în milimetri. Care dintre
creioane este mai mare şi cu cât? Completează tabelul şi colorează rubrica creionului mai mare.

Lungimea Creionul meu Creionul colegului Diferenţa


centimetri
milimetri

Anexa 5

Fişă de lucru – CONCURS

1. Calculează:
10 m + 45 m=
258 m + 641m =
3 60 mm- 250 mm=
81 cm: 9 =

2. Ordonează :
a)crescător
4000 m, 360 m, 1560 m, 1050 m, 3 900 m.

.............. ............ ............. ............. ..............

b)descrescător
13 600 dm, 32 340 dm , 85 600 dm, 53500 dm, 10 000 dm

............. ............. ............. .............. .............

3. Anca are de parcurs până la şcoală jumătate de kilometru şi încă 400m, iar Raluca
are de parcurs cu 200 m mai puţin decât un kilometru. Cine stă mai aproape de şcoală
şi cu cât?

10
11

S-ar putea să vă placă și