Sunteți pe pagina 1din 10

CURTEA DE APEL BĂLŢI

Dosarul nr.1a-50/19 Judecătoria Drochia sediul


Central
Judecător: Lucia
Grădinari

DECIZIE
25 februarie 2020 mun.
Bălți
Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi

În componenţa:
Preşedintele şedinţei de judecată Ion Talpa
Judecători Svetlana Şleahtiţki şi Oxana Mironov
Grefier Olesea Rucşineanu

Cu participarea:
Procurorului: Octavian Bodareu
Avocatului: Andrei Tudorica

a judecat în şedinţă deschisă apelul avocatului Andrei Tudorica în


interesele inculpatei Ursachi Natalia *****declarate împotriva sentinței
Judecătoriei Drochia sediul Central din 21.12.2018 pe cauza penală în privinţa lui:

Ursachi Natalia ***** anul nașterii *****,originară și


locuitoare a ***** (viză domiciliu *****, divorțată,
moldoveancă, studii medii incomplete, neangajată în
cîmpul muncii,anterior nejudecată, divorțată, la evidență
la medicul narcolog-psihiatru nu se află, aptă de
muncă,are la întreținere trei copii minori, IDNP ***** sub
arest nu s-a aflat,

recunoscută vinovată în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 190 al. 5 ) Codul


penal al RM. I s-a aplicat pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8
(opt) ani cu ispășirea pedepsei în pentitenciar pentru femei de tip închis. A încasa
de la Ursachi Natalia ***** în beneficiul lui Plugari Vitalie suma prejudiciului
material de 11 200 ( unsprezece mii două sute ) euro sau echivalentul în valută
națională la ziua executării hotărârii. Corpul delict automobilul de model BMW
320” cu n/î TSS 847 care se află la păstrare la ***** după intrarea sentinței în
vigoare de transmis proprietarului.

Cauza s-a aflat în procedură de examinare:


- instanța de fond: 10.01.2018-21.12.2018.
- instanţa de apel: 15.01.2019-25.02.2020.

Pentru a se expune pe marginea apelului declarat, Colegiul,-

C O N S T A T Ă:

Prin sentința pronunțată instanța a reținut, că Ursachi Natalia ***** la 30


mai 2015 având scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune
sau abuz de încredere folosindu-se de relațiile de prietenie cu cet. Plugari Vitalie,
spre convingerea ultimului i-a prezentat o situație vădit falsă cu privire la existența
unui cont bancar sechestrat, promițându-i cet. Plugari Vitalie că-i va restitui banii
în termen de o lună, a dobândit de la ultimul suma de 2 500 euro.
Ulterior Ursachi Natalia *****la data de 30.09.2015 sub pretextul primirii
unui credit, în vederea achitării sumei de 2 500 euro și procurării ulterioare a
automobilului de model BMW ”320” cu n/î ********** de la cet. Plugari Vitalie,
prin înșelăciune a obținut de la ultimul o procură notarială cu nr.5184, prin care
ultimul i-a încredințat administrarea și înstrăinarea automobilului numit. În baza
acestei procuri, în aceiași zi învinuita a vândut automobilul vizat cet. Rotari Igor
locuitor al sat. Chetrosu r-nul Drochia, la prețul de 5 000 euro, bani pe care i-a
însușit în scopuri personale. Ulterior, abuzând de încrederea lui Plugari Vitalie, sub
pretexstul că compania de creditare nu eliberează credite fără prezentarea de facto
a automobilului, a obținut de la ultimul însăși automobilul de model BMW ,,320”
cu n/î ***** pe care l-a transmis cumpărătorului Rotari Igor și care până la
momentul actual refuză de a-l restitui părții vătămate. Astfel, părții vătămate
Plugari Vitalie i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 231
560 lei.
Prima instanță analizând şi apreciind probele, a ajuns la concluzia, că prin
acțiunile sale intenționate Ursachi Natalia *****a săvârşit infracțiunea prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod Penal al Republicii Moldova – escrocheria, dobândirea
ilicită a bunurilor altei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte
minciunoase sau ca minciunoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii,
calității substanțiale ale obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora
este motivul determinat al încheierii actului juridic) actului juridic nul
sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul
dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile, săvârșite în proporții
deosebit de mari.
Nefiind de acord cu soluția instanței de fond avocatul Andrei Tudorica în
interesele inculpatei Ursachi Natalia a declarat cerere de apel împotriva acesteia,
solicitând admiterea apelului, casarea integrală a sentinţei judecătoriei Drochia
sediul Central din 21.12.2018, emiterea unei noi hotărâri de achitare în privinţa
inculpatei Ursachi Natalia Nicolae.
În argumentarea cererii de apel a invocat, că instanţa de fond pronunțând
sentinţa de condamnare s-a bazat pe depoziţiile părţii vătămate Plugari Vitalie şi
probele prezentate de ultimul şi nu a luat în consideraţie argumentele invocate de
inculpate Ursachi Natalia.
A indicat, că nu s-a luat în consideraţie faptul că Ursachi Natalia primind bani
în împrumut în sumă de 2 500 euro de la Plugari Vitalie a eliberat recipisă
asumându-şi obligaţiunea de a-i întoarce. Partea vătămată Plugari Vitalie
transmiţând automobilul de marca BMW-320 a eliberat procură notarială cu
nr.5184 prin care ultimul i-a încredinţat lui Ursachi Natalia în afară de
administrarea automobilului şi înstrăinarea lui.
A menționat, că cele indicate dovedesc faptul că relaţiile apărute între Ursachi
Natalia şi Plugari Vitalie au un carater civil. Relevantă în acest aspect sunt cazurile
la CEDO. În sensul art.6 al Convenţiei Europene, noţiunea de „ acuzaţie în materie
penală” este distinctă de noţiunea ,,drepturi şi obligaţii cu caracter civil”, astfel în
cauza Perez V. Franţa din 12.02.2004, Curtea Europeană a arătat că „...în ciuda
exestenţei unei autonomii a noţiunii de drepturi şi obligaţii cu caracter civil, este
necesară analiza legislaţiei interne a statului, atât sub aspectul calificării juridice,
cât şi în privinţa conţinutului material şi a efectelor pe care dreptul intern al statului
le conferă pentru ca un drept să poată fi considerat ca având un caracter civil.”
În ședința instanței de apel avocatul Andrei Tudorica în interesele inculpatei
și inculpata Natalia Ursachi au solicitat admiterea apelului, casarea sentinţei
Judecătoriei Drochia sediul Central din 21 decembrie 2018 şi pronunţarea unei noi
hotărâri prin care inculpate Ursachi Natalia să fie achitată.
Partea vătămată Vitalie Plugari a solicitat menținerea sentinței Judecătoriei
Drochia sediul Central din 21 decembrie 2018 fără modificări. A menționat că
Ursachi Natalia nu i-a achitat nimic.
Procurorul participant Octavian Bodareu în instanța de apel a solicitat
respingerea apelului și păstrarea sentinței fără modificări.
Verificând legalitatea sentinței contestate și temeinicia apelului declarat sub
aspectul motivelor și argumentelor invocate, ascultând participanții, Colegiul
conchide necesitatea admiterii apelului din alte motive decât cele invocate, cu
casarea sentinței Judecătoriei Drochia sediul Central din 21.12.2018, în latura
pedepsei.
Colegiul penal reţine, că instanţa de fond, în baza probelor administrate legal
de către organul de urmărire penală şi verificate în şedinţa de judecată cu
respectarea prevederilor art. 100 alin. (4) Cod de procedură penală, le-a dat o
apreciere justă potrivit art.101 Cod de procedură penală din punct de vedere al
pertinenţei, utilităţii, concludenţei, veridicităţii şi coroborării reciproce, stabilind cu
certitudine toate aspectele de fapt şi de drept, astfel ajungând la concluzia corectă
cu privire la vinovăţia lui Ursachi Natalia *****în comiterea infracțiunii prevăzută
de art. 190 alin. (5) Cod penal – escrocheria, dobândirea ilicită a bunurilor altei
persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte minciunoase sau ca
minciunoasă a unei fapte adevărate, în privința naturii, calității substanțiale ale
obiectului, părților (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinat al
încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea
acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs
daune considerabile, săvârșite în proporții deosebit de mari.
Astfel, vinovăția inculpatei Ursachi Natalia *****în comiterea infracțiunii
incriminate și-a găsit deplină confirmare prin:
Declaraţiile părţii vătămate Plugari Vitalie care a declarat, că în anul 2015
a pus un anunț, precum că vinde automobilul de model BMV 320, apoi peste o
săptămînă a fost contactat de Ursachi Natalia, au discutat, ultima spunea că
dorește să ea automobilul dar nu dispune de banii necesari. El i-a comunicat că
când are banii discută, apoi i-a la mai contactat destul de des, și i-a spus că
dispune de bani care sunt pe un cont dar este sechestrat. I-a mai comunicat că are
un bar în or. Drochia și dorește ca să-l deschidă. A venit în or.Drochia , Ursachi
Natalia i-a spus că are nevoie de suma de 2500 euro de a deschide afacerea,i-a
arătat barul , apoi va deschide contul și ulterior va cumpăra automobilul. El i-a
dat suma de 2500 eruo, fiind întcomită recipisă în mun.Chișinău. Ursachi Natalia
după aceia i-a spus că nu i s-a deschis contul. Ursachi Natalia a venit cu ideia ca
el să-i facă procură pe automobil ca ea să plece la BC”Mobiasbankă” să ea credit
să-i întoarcă banii, deoarece cu barul nu se primește. Procură a făcut cu condiția,
că ultima ea credit și-i restituie datoriile. El i-a transmis în mun. Chișinău
automobilul și pașaportul tehnic. În septembrie 2015 a contactat-o să vadă ce-i cu
creditul, ea i-a comunicat că nu se primește. Pe o perioadă ea a dispărut nu
răspunde la apeluri, apoi i-a spus că nu are suma de bani, să mai aștepte. În luna
aprilie-mai 2016 a solicitat de la Ursachi Natalia ca să-i scrie o recipisă referitor la
datorii față de el, ea sa prezentat cu un avocat pe nume Iurii, și i-a comunicat că
are în vînzare o casă care era tot sub sechestru, iar avocatul se ocupa de ridicarea
sechestrului, rugîndu-l să mai aștepte cu banii. Peste 2-3 luni ia comunicat că vin
părinții care o vor ajuta. Văzînd că nu restituie datoria, s-a adresat la un avocat.
Unde este automobilul nu cunoaște.Suma datoriei este de 11 200 euro, dintre care
2500 euro suma datoriei și 8700 euro costul automobilului /f.d.186-191, Vol.I/.
Declaraţiile inculpatei Ursachi Natalia *****care a declarat, că vinovăția
nu o recunoaște integral. Recunoaște numai că a primit suma de 2 500 euro și
automobilul de 7 800 euro, nu avea intenția de a-l amăgi. Pe rețelele de
socializare a făcut cunoștință cu Plugari Vitalie care vindea automobilul. A
discutat cu fostul soț, Zuza Ion dacă este posibil de a lua automobilul în rate. A
discutat cu Plugari Vitalie care a dat acordul de a lua automobilul în rate. A fost
cu Plugari Vitalie la notar și au oformat procură, a luat autommobilul în chirie,
apoi i-a făcut procură generală pe ea. A dorit să ea un credit și prin intermediul lui
Vacari Ion a făcut cunoștință cu Rotari Igor, care a fost de acord să-i dea bani cu
condiția că trece automobilul pe el. Rotari Igor i-a dat 3 000 euro, sumă care a
fost investită în afacere peste hotare. Până la procurarea automobilului a luat cu
împrumut de la Plugari Vitalie suma de 2 500 euro, pentru ce a eliberat recipisă.
Banii în sumă de 2 500 euro nu i-a folosit pentru a ridica sechestrul, banii i-a
cheltuit. Automobilul l-a luat deoarece avea nevoie ca să plece cu copiii la spital.
A luat automobilul sub pretexstul primirii unui credit. Când a venit Plugari Vitalie
în or.Drochia de a procura copaci de nuci, ea i-a arătat barul ”Nova Pub”,
deoarece dorea să-l arendeze. Cu Rotari Igori a fost înțelegerea că ea î-i restituie
banii și el îi restituie automobilul. Cu soțul relațiile erau tensionate și urma ca el
să-i trimită bani să restituie datoriile. La 16.02.2016 nu avea nici cheile, nici
pașaportul tehnic de la automobil. În suma 8700 euro, crede că este suma
datoriei și valoarea automobilului. În mai 2015 cu soțul era divorțată. În privința
sa sunt hotărâri a instanței de judecată privind încasarea datoriilor la bănci, până a
lua banii de la Plugari Vitalie, avea datorii și la persoane fizice. Nu-și amintește de
la cine urma să ia restaurantul în arendă. A înaintat acțiune de divorț ca soțul să
poată să-și i-a cetățenie rusă. Automobilul a vândut în aceiaș zi când a făcut
procura , pentru a-i întoarce banii lui Plugari Vitalie, dar nu i-a dat. În prezent nu
are de unde să restituie datoriile date /f.d. 192-197, Vol.I/;
Declaraţiile martorului ***** care în ședința de judecată a declarat, că o
cunoaște pe Ursachi Natalia deoarece în anul 2016 a fost procurat automobilul
BMV 320 la prețul de 4000 euro, ei î-l vindeau. Cine era proprietarul nu cunoaște,
Ursachi Natalia avea procură generală. Automobilul a fost accidentat și el a făcut
procură lui Vacari Ion și Vacari Ion în bază de procură a primit banii pe asigurare,
iar lui Ursachi Natalia i-a făcut procură de a pleca cu automobilul în mun.
Chișinău deoarece copilul avea probleme de sănătate. După accident automobilul
la reparat și la dat lui Novac Grigore în contul datoriei. Novac Grigore la rugat să
facă ceva cu automobilul că avea nevoie de bani, apoi la schimbat pe Mercedes cu
un băiat din sat. Drochia. Anterior Ursachi (Zuza ) Natalia a solicitat suma de
5000 euro, pe care i-a dat-o, motivând că urmează să facă o intervenție chirurgicală
la copil, dar banii nu i-a mai întors /f.d. 198-200, Vol.I/;
Declaraţiile martorului ***** care în ședința de judecată a declarat, că cu
aproximativ trei ani în urmă a avut un automobil de model Mercedes pe care l-a
schimbat cu ***** pe automobil de model BMV. Au verificat automobilele la
SEÎMT și a trecut pe el BMV.La schimb ***** i-a dat 200 euro.Cui a aparținut
anterior automobilul nu a întrebat.BMV-ul la apreciat la suma de 7500 euro /f.d.
201-202, Vol.I/;
Declaraţiile martorului ***** care în ședința de judecată a declarat, că
vecinul său ***** dorea să schimbe automobilul Mercedes.El i-a comunicat că
***** vinde automobil de model BMV.***** și ***** au discutat și au oformat
documentele, au schimbat automobilele. Tranzacția a avut loc în aprilie 2016 /f.d.
203, Vol.I/;
Declaraţiile martorului ***** care în ședința de judecată a declarat, că
Plugari Vitalie a avut automobil de model BMV de culoare sură , pe care dorea
să-l vîndă.Peste o perioadă l-a întrebat unde este automobilul, la ce i-a comunicat
că automobilul l-a transmis unei persoane, dar nu are bani să-i
achite.Doamna Natalia avea bani, care sunt în bancă dar nu poate să-i scoată.A
participat la discuții telefonice dintre Plugari Vitalie cu Natalia, după care i-a
comunicat că Natalia are probleme, este însărcinată.Cunoaște că Plugari
Vitalie a transmis automobilul lui Natalia, pentru ca ea să-l pună în gaj la bancă,
pentru a primi bani.Ce sumă a solicitat pe automobil Plugari Vitalie nu l-a
întrebat /f.d. 204-205, Vol.I/;
Declaraţiile martorului ***** care în ședința de judecată a declarat, că o
cunoaște pe Ursachi Natalia deoarece ea se întâlnea cu Vitalie Freniuc. După ce a
fost procurat automobilul, lui i-a fost făcută procură cu dreptul de a conduce.
Cunoaștea din spuse că automobilul aparținea lui Ursachi Natalia, care din spuse
la procurat din Chișinău, dar detalii nu cunoștea. Când a vândut Ursachi Natalia
automobilul a comunicat că va avea necesitatea de a se folosi de automobil
pentru a pleca la spital și atunci Rotari Igor a făcut procură lui și lui Ursachi
Natalia. Automobilul a fost accidentat și el în bază de procură a primit banii pe
asigurare /f.d. 207-208, Vol.I/.
La fel instanța de apel admite în calitatea lor de probe pertinente, concludente
și utile în confirmarea vinovăției lui Ursachi Natalia și înscrisurile analizate în
prima instanță și anume:
- plângerea părţii vătămate Plugari Vitalie din 04.07.2017 prin care a solicitat
organele de drept să efectueze o cercetare în vederea atragerii la răspundere
a lui Ursachi Natalia /f.d. 18-19, Vol.I/;
- recipisă privind împrumutul banilor în sumă de 2 500 euro de către Zuza
Natalia de la Plugari Vitalie din 30.05.2015 /f.d. 22, Vol.I/;
- recipisă privind împrumutul banilor în sumă de 8 700 euro de către Zuza
Natalia de la Plugari Vitalie din 16.02.2016 /f.d.23, Vol.I/;
- procura prin care Plugari Vitalie a încredinţat cet. Zuza Natalia automobilul
de model BMW 320 cu n/î *****din 30.05.2015 /f.d. 24, Vol.I/.
Instanța de apel analizând argumentele apelului depus, consideră aceste
argumente neîntemeiate și contrare probelor sus menționate care urmează a fi
respinse păstrând soluția primei instanțe în latura penală fără modificări.
De fapt instanța de apel analizând argumentele apelului și declarațiile date de
părți în instanța de fond nu găsește temei de casare a sentinței în latura penală, ori
din conținutul apelului și a declarațiilor date de inculpat nu se stabilește nici un
argument de respingere a probelor acumulate de organul de urmărire penală și
examinate în prima instanță.
Analizând declarațiile inculpatei Ursachi Natalia date în prima instanță este
clar că anume ea a primit bani de la Plugari Vitalie în mărime de 2500 Euro și tot
ea a primit de la acesta automobilul de model BMW 320 cu nr.î. CSL 032.
Circumstanțele date sunt recunoscute de Ursachi Natalia și la fel aceste
circumstanțe recunoscute de inculpate, sunt confirmate prin declarațiile părții
vătămate și la fel prin declarațiile martorilor audiati în instanța de fond, care nu au
fost obiectate de Ursachi Natalia.
Unica problemă pusă în fața instanței de apel, constituie problema existenței
sau lipsa elementelor infracțiunii în acțiunile lui Ursachi Natalia în circumstanțele
care aceasta a acționat față de Plugari Vitalie, sau acțiunile ei urmează a fi
apreciate drept acțiuni civile cu obligații și drepturi care apar în urma unui act
juridic civil.
După cum a fost menționat mai sus, Instanța de apel nu poate susține poziția
apărării privind existența unor relații civile între Ursachi Natalia și Plugari Vitalie,
ori din probele examinate în prima instanță și verificate în instanța de apel, este
cert faptul, că acțiunile lui Ursachi Natalia au fost îndreptate anume asupra
patrioniului ce aparține lui Plugari Vitalie fără a conține elementele unui act juridic
civil după cum indică apelantul în conținutul apelului depus.
Conform art. 11 CC RM (1) Buna-credinţă este un standard de conduită a unei
părţi, caracterizată prin corectitudine, onestitate, deschidere şi luarea în cont a
intereselor celeilalte părţi la raportul juridic.
(2) În special, este contrar bunei-credinţe ca o parte să acţioneze în
contradicţie cu declaraţiile pe care le-a făcut anterior sau cu comportamentul pe
care l-a avut anterior în cazul în care cealaltă parte, în detrimentul său, s-a bazat în
mod rezonabil pe acele declaraţii sau acel comportament.
Așa dar din conținutul normei civile citate mai sus, caracteristic unor relații
civile este buna-credință a părții și în special aprecierea intereselor celeilalte părți.
Instanța de apel apreciind circumstanțele cauzei penale și probele administrate în
această cauză este departe de a face o apreciere, că inculpata Ursachi Natalia a
acționat cu bună-credință față de Plugari Vitalie la momentul primirii sumei de
2500 EURO și la momentul primirii procurii pentru gestionarea automobilului.
Analizând declarațiile inculpatei Ursachi Natalia, date în prima instanță,
instanța de apel este convinsă în totalitate, că aceasta nu numai că nu a manifestat
buna-credință la negocierile avute cu Plugari Vitalie, dar în mod intenționat și
direct a creat o situație de credibilitate anume pentru a dobândi în mod ilicit
bunurile acestuia.
Anume din declarațiile date de Ursachi Natalia în prima instanță se confirmă
intenția ei de a intra în posesia bunurilor ce aparțin lui Plugari Vitalie fără a avea
intenția de a restitui aceste bunuri. Ursachi Natalia a recunoscut faptul primirii
banilor în mărime de 2500 EURO de la Plugari Vitalie, pe care i-a cheltuit pe
chestuini personale, la fel aceasta recunoaște primirea unei sume de bani de la
Rotari Igor care la fel i-a cheltuit pentru necesitățile personale, plus la aceasta nu
cunoaște în general persoana de la care dorea să închirieze restaurantul expus la
baza negocierilor avute cu Plugari Vitalie după care pe parcursul a unei perioade
mai mare de 4 ani nu a întreprins nici o acțiune de restituire a bunurilor primate de
la Plugari Vitalie.
Necătând la faptul, că instanța de fond corect a calificat acțiunile inculpatei,
sentința în cauză urmează a fi casată în latura pedepsei, deoarece prima instanță a
aplicat o pedeapsă prea aspră inculpatei.
În conformitate cu prevederile art.75 CP RM, Persoanei recunoscute vinovate
de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în
partea specială a prezentului cod și strictă conformitate cu dispozițiile Părții
generale. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține
cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui
vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de
influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și
condițiile de viață ale familiei acestuia.
Cu referire la apel, Colegiul penal consideră, că există temei legal pentru
casarea hotărîrii atacate în partea numirii pedepsei inculpatului, dat fiind faptul, că
instanţa de fond, la aplicarea pedepsei, n-a dat deplină eficienţă prevederilor art. 7,
61, 75 Cod penal, cât priveşte scopul pedepsei penale şi criteriile generale de
individualizare a pedepsei şi nu în deplină măsură a ţinut cont de influenţa
pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării lui, precum şi de condiţiile de viaţă
ale familiei acestuia.
La acest capitol Colegiul arată, că conform prevederilor art. 61 Cod penal,
pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi
reeducare a condamnatului şi respectiv la rândul său are drept scop restabilirea
echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi
infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane.
Raportând norma citată mai sus la materialele cauzei penale, Colegiul ajunge
la concluzia, că prima instanță corect a stabilit categoria pedepsei care urmează a fi
aplicată inculpatei Ursachi Natalia *****sub formă de închisoare, însă contrar
circumstanțelor cauzei a ajuns la concluzia privind stabilirea pedepsei aplicate.
În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1) CP RM, ținând cont de
circumstanțele excepționale ale cauzei, legate de scopul și motivele faptei, de rolul
vinovatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după
consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea
faptei și a consecințelor ei, instanța de judecată poate să aplice o pedeapsă mai
blândă decât cea prevăzută de lege.
Potrivit explicațiilor din pct.12) al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de
Justiţie nr.16 din 31.05.2004 „Cu privire la aplicarea în practica judiciară a
principiului individualizării pedepsei penale”, stabilirea pedepsei cu aplicarea
art.79 Cod Penal, se admite numai luând în consideraţie personalitatea vinovatului
în cazul existenței circumstanțelor excepționale legate de scopul, motivele, rolul
vinovatului şi comportamentul acestuia până la săvirşirea infracţiunii.
În conformitate cu prevederile art.16 al. (5) CP infracțiunea comisă de
Ursachi Natalia *****face parte din categoria infracțiunilor deosebit de grave. Din
materialele cauzei se mai stabilește și faptul, că Ursachi Natalia *****este la prima
abatere, este caracterizată pozitiv, are la întreţinere 4 copii minori şi la moment
este însărcinată, fiind divorţată şi nefiind angajată în câmpul muncii.
Reieșind din circumstanțele menționate mai sus pe care instanța de apel le
apreciază drept unele excepționale, instanța consideră necesar de a aplica
prevederile art.79 CP RM urmând a fi micşorată pedeapsa.
Astfel, reieşiind din circumstanţele stabilite pe cauză, instanţa de apel
consideră că reeducarea inculpatei Ursachi Natalia ***** va avea efect în vederea
reeducării inculpatei şi stabilirii dreptăţii pe cauză prin aplicarea pedepsei cu
închisoare pe un termen de 6 (şase) ani, pedeapsă pe care Colegiul penal o
consideră echitabilă faptei infracţionale săvârşite şi fiind în corespundere cu
împrejurările cauzei, normele legale, care va atinge scopul de corectare şi
reeducare a inculpatei.
În acest sens, Colegiul penal arată, că practica judiciară demonstrează că
pedeapsa prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire,
înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului
urmărit, iar o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficient
nici pentru corectarea infractorului nici pentru prevenirea săvârșirii de noi
infracțiuni precum și de faptul că, legea penală nu urmărește scopul de a cauza
suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului, considerând că pedeapsa stabilită
va fi echitabilă faptei infracționale comise, corespunde normelor legale și va atinge
scopul de corectare și reeducare a inculpatului, precum şi prevenirea săvârșirii de
noi infracțiuni.
Cu referire la solicitarea apărătorului de achitare a inculpatei Colegiul penal
menţionează că probele administrate în cadrul procesului judiciar, verificate şi
apreciate demonstrează vinovăţia inculpatei Ursachi Natalia *****în comiterea
infracţiunii prevăzute de art. 190 alin.(5) Cod penal, pentru care a și fost
condamnată, totodată atingerea scopului pedepsei poate fi doar în condițiile izolării
inculpatei de societate.
Pe motivele expuse şi conducându-se de art. art. 415 alin. (1) pct. 2), 416-418
CPP al RM, Colegiul penal,

D E C I D E:

Apelul avocatului Andrei Tudorica în interesele inculpatei Ursachi


Natalia *****declarat împotriva sentinței Judecătoriei Drochia sediul Central din
21.12.2018, pe cauza penală în privința lui Ursachi Natalia *****privind
săvârșirea infracțiunii prevăzute art.190 alin.(5) Cod penal, se admite din alte
motive decât cele invocate, casează parţial sentința în latura pedepsei, rejudecă
cauza şi emite o hotărâre nouă după cum urmează:
Aplică lui Ursachi Natalia *****recunoscută vinovată în comiterea
infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal şi în baza acestei legi cu
aplicarea art. 79 Cod penal, se aplică pedeapsa sub formă de închisoare pe un
termen de 6 (şase) ani.
Executarea pedepsei stabilite lui Ursachi Natalia a dispune în penitenciar de
tip închis cu calcularea termenul de executare a pedepsei din momentul reținerii
acesteia.
În rest sentinţa se menţine fără modificări.
Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare, însă poate fi atacată cu
recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 30 zile de la adoptare.
Dispozitivul pronunţat în şedinţă publică la data de 25.02.2020.
Decizia motivată pronunţată public şi înmânată părţilor la 24.03.2020.

Preşedintele de şedinţă, judecător: Judecătorii: