Sunteți pe pagina 1din 13

Instrucțiuni de evaluare a criteriilor

Criteriul: Corespunderea cu prevederile curriculumului - maxim 3 p.


Descriptori:
Conținutul manualului corespunde curriculumului;
Manualul realizează competențele specifice curriculare;
Valorificarea conținuturilor recomandate de curriculum;
Corespunderea cu sugestiile metodologice din curriculum;
Corespunderea cu sugestiile de evaluare din curriculum;

Doar pentru acest criteriu, punctajul se alocă în baza gradului de corelare/corespundere:


-          În mare măsură (90 - 100%) – 3p.
-          În mare măsură, dar există elemente necorelate (75% - 89%) – 2p.
-          În mică măsură sau deloc (1%-74%) – 1p.

Analiza detaliată a fiecărui capitol / modul/ unitate de învățare din manual în baza criteriilor de evaluare

Criteriul 1: Corectitudinea științifică a conținutului manualului – maxim 20p.


Descriptori:
1) Veridicitatea expunerii teoriilor, conceptelor, fenomenelor, principiilor, proceselor din manual
2) Corespunderea noțiunilor, faptelor, legităților expuse în manual, cu teoriile și ipotezele științifice
3) Veridicitatea și corectitudinea explicațiilor, concluziilor, generalităților privind fundamentarea noțiunilor, fapte
4) Validitatea conceptului teoretic al manualului etc.
5) Prezentarea și aplicarea conceptelor științifice se bazează pe achizițiile recente ale domeniilor științifice

Criteriul 2: Organizarea și relevanța didactică a conținuturilor din manual – maxim 25p.


Descriptori:
1) Coerența și logica expunerii, organizării conținuturilor din manual contribuie la formarea competențelor g
prevăzute de curriculul școlar
2) Conținuturile sunt expuse și organizate în concordanță cu particularitățile de vârstă
3) Actualitatea informațiilor prezentate
4) Prezența exercițiilor care stimulează gândirea elevului în direcția identificării conexiunii disciplinei date cu alte
5) Complexitatea sarcinilor didactice este adecvată vârstei elevilor
6) Dezvăluirea legăturilor dintre diferite componente ale manualului și relațiile disciplinei date cu alte discipline
elevi a reprezentărilor integrale despre lumea înconjurătoare şi legitățile ei etc.
7) Oferta de proiecte inter-transdisciplinare din manual
8) Axarea conținuturilor pe valorile naționale, interculturale, general umane

Criteriul 3: Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-învățare-evaluare în


25p.
Descriptori:
1) Startegiile didactice din manual sunt orientate spre realizarea coerentă a activităților de învățare de tip repro
creativ
2) Prezența în manual a mijloacelor ce stimulează activitatea cognitivă şi creativă a elevilor
3) Prezența sarcinilor care stimulează gândirea elevului în scopul dezvoltării și creșterii performanțelor
4) Posibilități de valorificare a unor forme și metode variate de învățare (individual, în grup, în perechi) –
5) Complexitatea și utilitatea activităților de evaluare/autoevaluare, orientarea spre evaluarea formativă și sumati
cât și integral
6) Concordanța dintre aplicațiile (coctinţinut, documente, aspecte practice, exerciţii, grafice, scheme etc.) propuse

Criteriul 4: Corectitudinea lingvistică și accesibilitatea limbajului – maxim 20p.


Descriptori:
1) Claritatea și accesibilitatea limbajului
2) Corectitudinea și coerența lingvistică
3) Respectarea normelor de exprimare academică/de referință în vederea formării competențelor de comunicar
limbajului de specialitate în contexte creative
4) Conținutul manualului este accesibil pentru elevi
5) Enunțurile sunt clare și de o lungime acceptabilă

Criteriul 5: Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual – maxim 10p.


Descriptori:
1) Ilustrații clare și atractive, care complementează procesul de învățare
2) Ilustrațiile sunt incluzive
3) Ilustrațiile respectă principiul egalității de gen
4) Ilustrații adecvate, șisprijină mesajul pedagogic al conținutului
5) Poziționarea ilustrațiilor în raport cu informațiile la care se referă este coerentă
6) Tehnoredactare corectă, clară si atractivă a conținutului manualului, textul este lizibil si bine așezat în pagi
învățării
7) Aspectul atractiv al manualului, elementele de tehnoredactare (corp de literă, caractere, spațierea etc.) sunt adec
8) Designul si tehnoredactarea sprijină mesajul pedagogic al conținutului și contribuie la realizarea unei învățări e
punctaj
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4

punctaj

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

0-3
0-3
0-3

punctaj

0-5
0-4
0-4
0-4

0-4
0-4

punctaj
0-4
0-4

0-4
0-4
0-4

punctaj
0-1
0-1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-1
0-1
Anexa nr.1

CHESTIONAR DE EVALUARE A CALITĂȚ

Numele, prenumele cadrului didactic: Rabei Oxana


Disciplina predată: Limba engleză
Gradul didactic: II

Manualul la disciplina: Limba engleză


Clasa: 5

Criteriul punctaj acordat


Corespunderea cu prevederile curriculumului 2

Analiza detaliată a fiecărui capitol / modul/ unitate de învățare din manual în baza criteriilor de evaluare

Punctajul
Criteriile acordat
Capitolul/modulul/unitatea de învățare 1

Corectitudinea științifică a conținutului manualului 16

Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 14

Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-


învățare-evaluare în manual 11

Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 16

Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 6


Capitolul/modulul/unitatea de învățare 2

Corectitudinea științifică a conținutului manualului 16

Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 10

Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-


învățare-evaluare în manual 12
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 16

Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 8


Capitolul/modulul/unitatea de învățare 3

Corectitudinea științifică a conținutului manualului 15

Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 21

Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-


învățare-evaluare în manual 22

Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 20

Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 8


Capitolul/modulul/unitatea de învățare 4

Corectitudinea științifică a conținutului manualului 15

Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 18

Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-


învățare-evaluare în manual 16

Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 18


Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 6
Capitolul/modulul/unitatea de învățare 5

Corectitudinea științifică a conținutului manualului 0


Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 0
Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 0
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 0
Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 0
Capitolul/modulul/unitatea de învățare 6

Corectitudinea științifică a conținutului manualului 0


Organizarea și relevanța didactică a conținutului din manual 0
Orientarea metodologică, asigurarea organizării procesului de predare-
învățare-evaluare în manual 0
Corectitudinea ligvistică și accesibilitatea limbajuljui 0
Calitatea și relevanța tehnoredactării și a ilustrațiilor din manual 0

Data: 4/5/2020
VALUARE A CALITĂȚII MANUALELOR ȘCOLARE

în baza criteriilor de evaluare

Pagina Modificările propuse/comentarii

Actualizarea informațiilor expuse, astfel încât acestea să


corespundă cerințelor curriculumui și necesităților
cotidiene ale elevilor.
Comentarii - Unitatea nu conține toate temele propuse în
curriculum (sunt prezente doar 2);
Unitatea nu este structurată conform curriculumui
(unele teme sunt expuse în altă unitate);

Lipsa unui număr suficient de exerciții orientate spre


realizarea activităților de tip reproductiv, productiv și
creativ; Manualul nu prevede activități de evaluare
formativă.
Expunerea materialului și propunerea sarcinilor în scopul
dezvoltării competențele comunicative ale elevilor.
Introducerea unor personaje simbol specifice unității
studiate; Actualizarea imaginilor; Formarea unei game
cromatice placute și specifice vârstei elevilor.

Actualizarea informațiilor expuse, astfel încât acestea să


corespundă cerințelor curriculumui și necesităților
cotidiene ale elevilor. temele propuse pentru a doua
Conform curriculumui,
unitate sunt incluse în prima unitate din carte.

Lipsa unui număr suficient de exerciții orientate spre


realizarea activităților de tip reproductiv, productiv și
creativ; Manualul nu prevede activități de evaluare
formativă. .
Prezentarea modelelor adecvate de exerceții orientate
spre dezvoltarea limbajului de specialitate în contexte
creative.
Actualizarea imaginilor; Formarea unei game cromatice
placute și specifice vârstei elevilor.

Suplinirea unității cu informație adițională, indicate în


curriculum; îmbunătățirea aspectelor privind întroducerea
noțiunilor noi.
Lipsa activităților orientate spre formarea
conexiunii interdisciplinare și dezvoltarea gândirii
creative.
Suplinirea unității cu exerciții, activități individuale și de
grup, precum și diverselor prezentări grafice în scopul
asimilării mai productive a materialului.
Materialul expus respectă corectitudinea lingvistică și
accesibilitatea limbajului.
Actualizarea imaginilor; Formarea unei game cromatice
placute și specifice vârstei elevilor.

Includerea în unității a noțiunilor specifice prezentării


temei cercetate, precum și informației despre tipurile de
pomi fructiferi, activități sezoniere, beneficiile
consumului de fructe și legume, descriere parcurilor,
compararea spațiului urban și rural, etc.

În temele prezente în manual, care corespund cerințelor


curriculare, lipsește prezentarea exemplelor și explicarea
rolului și modului de desfășurare a activității de proiect.
Propuneri - includerea diverselor modele de exerciții
pentru stimularea gândirii elevului în direcția
indentificării conexiunii inter-disciplinare; propunerea
modelelor de proiecte; expunerea materialelor destinate
pentru dezvoltarea valorilor naționale, interculturale și
general umane.

a)Structurarea unității de învățare conform cerințelor


curiculare.
b)Suplinirea unității cu exerciții, activități individuale și
de grup, precum și diverselor prezentări grafice în scopul
asimilării mai productive a materialului
Materialul expus respectă corectitudinea lingvistică și
accesibilitatea limbajului.
Introducerea unor personaje simbol specifice unității
studiate; Actualizarea imaginilor; Formarea unei game
cromatice placute și specifice vârstei elevilor.

Materialul prezentat în manual nu corespunde temelor


propuse din curriculum.Astfel propunem actualizarea
informației încât materialul expus să corespundă
timpului real și să trezească interes elevilor.

Materialul propus în curriculum lipsește în manualul


analizat, acesta este format doar din 5 unități, iar temele
lipsesc și în alte module.

Semnătura:
ARE

Argument

Multe cerințe expuse în curriculum lipsesc


din manual, astfel materialul nu poate fi
asimilat la maxim de către elevi.

Dezvoltarea compețelor lingvistice,


sociolingvistice și culturale la elevi.

Facilitează organizarea procesului de


predare-învățare într-un mod creativ și
interactiv.

Formarea și dezvoltarea simțului


frumosului, precum și formarea identității
personale.

Multe cerințe expuse în curriculum lipsesc


din manual, astfel materialul nu poate fi
asimilat la maxim de către elevi.
Dezvoltarea compețelor lingvistice,
sociolingvistice și culturale la elevi.

Facilitează organizarea procesului de


predare-învățare într-un mod creativ și
interactiv.
Dezvoltarea competențelor
comunicaționale a elevilor.

Multe cerințe expuse în curriculum lipsesc


din manual..

Dezvoltarea compețelor lingvistice,


sociolingvistice și culturale la elevi.

Facilitează dezvotarea identității perosnale


a elevilor.

Măsurile propuse vor ajuta la îmbunătățirea


vocabularului și vor forma diverse legături
interdisciplinare.

Dezvoltarea compețelor lingvistice,


sociolingvistice și culturale la elevi.
Formarea și dezvoltarea simțului
frumosului, precum și formarea identității
personale.

S-ar putea să vă placă și