Sunteți pe pagina 1din 15

ROMĂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
e-mail: scoala_sig@yahoo.com Nr………din………………….

DIRECTOR:Peștean Mariana

Unitatea de învătare nr. 4 , Lumea vie; Prietenii – 4 săptămâni

Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR – Ruxi, după audierea unui text cu întâmplări care au legătură cu animale;  Resurse materiale: Observare
4.11 1.1.; Matthew completarea Tabelului predicţiilor cu informații pe care elevii le manual, text suport, sistematică
2019 1.2.; Lipman anticipează/cu informații din text/cu informații referitoare la dicţionar, minge.
3.6.; întâmplările petrecute în fiecare fragment;  Resurse procedurale:
4.4. confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în text; exercițiul, conversaţia,
folosirea unor tehnici: încercare/eroare pentru a descoperi semnificaţia explicaţia, procedee de citire
cuvintelor necunoscute; activă, metoda predicțiilor
explicarea sensului unui cuvânt pornind de la context; Frontal
utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii;
prezentarea unei cărţi în care sunt relatate întâmplări reale;
MAT Aflarea -efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere manualul, imagini, balanța, Observarea
numărului - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor şi cuburi; sistematică a
1.2. necunoscut scăderilor conversaţia, explicaţia, elevilor
2.4. - utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr necunoscut demonstrația, exerciţiul Aprecieri
5.1 dintr-o relaţie numerică Frontal verbale
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau prin individual
efectuarea probei adunării/scăderii
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute, în
diverse contexte
JM Jocuri de  participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de Materiale:Obiecte, mingi Observarea
1.1; mișcare și locomoție; de manipulare Procedurale:conversaţia, sistematică
2.1;2.2 ștafete  realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc explicaţia, demonstraţia, Aprecieri
cuprinzând și mișcare; exercitiul, intrecerea globale si
LR- variante de  implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de Organizare: frontală, pe individuale
1.4.; 1.5 alergare joc și mișcare; grupe
-jocuri: Vrabia  participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.);
 participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor; felicitarea
şi albina,
coechipierilor/adversarilor
Şoarecele
 autoanaliza randamentului propriu
 analiza randamentului echipelor;
MARŢI, ENGLEZĂ
5.11 LLR – Ruxi, după  citirea individuală, în gând, a textului suport; Resurse materiale: Interevaluare
2019 3.1.; Matthew  citirea în forme variate a unor enunţuri din text; manualul tipărit, text suport, Observare
4.1. Lipman  formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale minge sistematică
sau de detaliu desprinse din textul citit;  Resurse procedurale:
 joc Caută şi găseşte! - citirea selectivă a textului pe baza unor repere exercițiul, conversaţia,
date de învățător; explicaţia, procedee de citire
observarea modului în care textul a fost delimitat în fragmente; activă, metoda RAÎ, jocul
transcrierea unui fragment preferat din text, respectându-se criteriile de didactic.
aşezare a textului în pagină, regulile de despărțire a cuvintelor la capăt
de rând şi de scriere corectă
ED.FIZICĂ
S. Nat. Fenomene ale - identificarea unor caracteristici ale fenomenelor naturii;  Resurse materiale: Aprecieri
1.1. 2.3. naturii: ploaie, - evidențierea mișcării aerului și a influenței vântului asupra norilor; imagini, manual, globale si
2.4. ninsoare, vânt, - motivarea cauzelor schimbărilor temporare ale unor fenomene din videoproiector,filme individuale
natură; educaționale.
fulger, tunet
- vizionarea unor secvențe video care prezintă buletine meteo;  Resurse procedurale:
- compararea temperaturilor din diverse părți ale țării în funcție de conversaţia, explicaţia,
fenomenele meteo înregistrate; Știu/Vreau să știu/Am
- realizarea unor desene care să ilustreze diverse fenomene ale naturii; învățat, SINELG, exerciţiul,
- joc de rol: Știrile meteo observarea dirijată, joc de rol
MIERCURI LLR – Ruxi, după citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în funcţie de repere  Resurse materiale: Observarea
6.11 3.1.; Matthew date de învățător/colegi; manual, text suport sistematică
2019 2.2.; Lipman citirea textului cu reglarea intensităţii/volumului vocii/a ritmului  Resurse procedurale:
3.2.; vorbirii conform încărcăturii afective a mesajului; citirea selectivă, lectura Temă de lucru
4.4. relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a întâmplărilor din creativă, conversaţia, în clasă
text; explicaţia, jurnalul cu dublă
. transcrierea unor enunțuri din text în care un personaj relatează intrare, metoda Lasă-mi mie
întâmplări trăite, auzite sau văzute; ultimul cuvânt!
transcrierea unui pasaj din text care intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/
impresionează;
exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu întâmplările
prezentate în unul dintre pasajele selectate,
identificarea cuvintelor utilizate în relatarea unor experiențe personale
şi în prezentarea unor întâmplări trăite de alții;povestirea orală a unor
întâmplări trăite şi a unor întâmplări auzite sau văzute;antrenament de
scriere creativă: continuarea enunțului: Dacă aş fi o un animal mi-ar
plăcea să fiu .… deoarece .…”.
MAT Recapitulare. identificarea şi analiza datelor din ipoteza problemei; Materiale:Manual, culegere, Observarea
1.1; 1.2; identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care fisă de lucru
sistematică
2.1; sugerează operaţiile matematice studiate( a dat, a primit); Procedurale:Conversatia,
rezolvarea de probleme prin mai multe metode; Aprecieri
5.1;5.2; explicatia, exercitiul
5.3 asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/ desen în globale si
problematizare
LR - 1.5 scopul compunerii/rezolvării problemei; individuale
Organizare:frontal,individual
EC –3.1
AVAP- Tonuri şi • Identificarea şi folosirea nonculorilor Materiale:Bloc de desen, obs.sist.
nonculori • Sesizarea rolului nonculorilor acuarele,pensule aprecieri
1.2;1.3 Volumul • Observarea şi identificarea tonurilor unei culori Procedurale:conversaţia verbale
2.3 obiectelor • Combinarea celor două nonculori în proporţii diferite ,explicaţia,demonstraţia,
Aplicație: Vas •Combinarea în proporţii diferite a două culori opuse în cercul culorilor exerciţiul,jocul
cu flori •Realizarea unui vas cu flori (natură statică), folosind tonuri de culoare Organizarefrontal,individ.
în gr. în perechi
AVAP- Tonuri şi • Identificarea şi folosirea nonculorilor Materiale: obs.sist.
nonculori • Sesizarea rolului nonculorilor Bloc de desen, acuarele, aprecieri
1.2;1.3 Volumul • Observarea şi identificarea tonurilor unei culori pensule, planşă model verbale
2.3 obiectelor • Combinarea celor două nonculori în proporţii diferite Procedurale:conversaţia,
Aplicație: Vas Combinarea în proporţii diferite a două culori opuse în cercul culorilor Explicaţia,demonstraţia
cu flori •Realizarea unui vas cu flori (natură statică), folosind tonuri de culoare Exerciţiul,jocul
Organizarefrontal,individ.
JOI, ED.FIZICĂ
7.11 LLR – Scrierea antrenament de scriere creativă: consemnarea tuturor ideilor,  Resurse materiale:
2019 2.2.; textului în care gândurilor pe care elevul le are pornind de la titlul În parc. manual, text suport, Autoevaluarea
3.4.; se prezintă o  recitirea textului lecturat în orele anterioare, în vederea evidențierii dicţionar, creioane colorate
4.4. întâmplare unor relații de structură (părțile textului) şi de conținut (locul, timpul,  Resurse procedurale:
trăită personajele, întâmplările); procedee de citire activă,
 completarea unei scheme în care sunt precizate aspecte referitoare la lectura cu creionul în mână,
scopul/elementele definitorii/structura textului; conversaţia, explicaţia,
 comunicarea observațiilor scrise în perechi, referitoare la modul în exerciţiul, jocul didactic
care este structurat un text narativ în care se prezintă întâmplări
posibile în realitate/trăite;
redactarea unui text, pe baza paşilor stabiliți anterior, în care se
prezintă o întâmplare reală, petrecută în parc.
MAT Materiale: fisă de lucru Observarea
 identificarea şi analiza datelor din ipoteza problemei;
1.1;1.2; Procedurale:exercitiul sistematică
identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care
2.1;5.1;
Recapitulare. sugerează operaţiile matematice studiate( a dat, a primit); problematizare Aprecieri
5.2; 5.3 rezolvarea de probleme prin mai multe metode; Organizare: globale si
LR - 1.5
asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică/ desen în frontal, individual individuale
EC –3.1
scopul compunerii/rezolvării problemei;
Ed.Civ. Recapitulare - identificarea enunțurilor adevărate; Resurse materiale: manual, Observarea
2.1. - răspunsuri cu argumentări la întrebări; imagini, caiet, creioane sistematică
2.2. - realizarea unor postere; colorate, coli A3 Aprecieri
- discuții după imagini; Resurse procedurale: globale si
conversația, exercițiul,
problematizarea individuale
VINERI MAT Itemii probei de evaluare
8.11  efectuarea de adunări şi scăderi cu trecere peste ordin; fisă de lucru
1.2.;2.1;
2019 efectuarea de exerciţii cu operaţii de adunare şi scădere – în lanţ; Procedurale:explicatia,
2.2.;2.3.
Evaluare  probleme de utilizare a terminologiei specifice adunării şi scăderii;
exercitiul,problematizarea Probă scrisă
 asocierea unor enunţuri ale probleme-lor date cu operaţia
corespunzătoare acestuia;
AVAP – Organizare:, individual
 exerciţii de aflare a numărului necunoscut;
2.3
rezolvarea unei probleme
LLR – Scrierea antrenament de scriere creativă: consemnarea tuturor ideilor,  Resurse materiale: Temă de lucru
2.2.; textului în care gândurilor pe care elevul le are pornind de la titlul La bunici. manual, dicţionar, creioane în clasă
3.4.; se prezintă o recitirea textului lecturat în orele anterioare, în vederea evidențierii colorate
4.4. întâmplare unor relații de structură şi de conținut; completarea unei scheme în care  Resurse procedurale: Autoevaluarea
trăită sunt precizate aspecte referitoare la scopul / elementele procedee de citire activă,
definitorii/structura textului; lectura cu creionul în mână,
comunicarea observațiilor scrise în perechi, referitoare la modul în care conversaţia, explicaţia,
este structurat un text narativ în care se prezintă întâmplări posibile în exerciţiul, jocul didactic
realitate/trăite;
redactarea unui text, pe baza paşilor stabiliți anterior, în care se
prezintă o întâmplare reală, petrecută la bunici.
ENGLEZĂ
MM Cântarea cu reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând Materiale: Observarea
1.1; acompaniament sincronizarea; manual ,instrumente sistematică
2.1;3.1  dialog între grupe, sugerat de textul cântecului;cântarea cu solist; muzicale improvizate
 „Sunt roman”  însusirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici – individual- Procedurale:conversaţia, ● evaluare orală
AVAP – “la moara” colectiv; explicaţia, demonstratia, interevaluare
2.2  acompanierea cântecelor interpretate cu aceste jucării; exercitiul autoevaluare
LR - 2.3  lectura “George Enescu”audiție – Bourree din Suita pentru pian nr Organizare:
JM - 2.1 2, de G Enescu: https://www.youtube.com/watch?v=_W3V9vViJFk frontal, individual, pe grupe
Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR – Cocoş de munte -realizarea unui ciorchine pentru a organiza informații/idei/ cuvinte,  Resurse materiale: Tema de lucru
11.11 2.2.; fotografiat, pornind de la întrebarea De ce atacă unele animale?; manual, text suport, în clasă
2019 3.1.; după Ionel Pop -citirea individuală, în gând, a textului suport; dicționar, minge.
4.1. -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute şi a expresiilor prin Resurse procedurale: Observarea
raportare la context/confruntarea cu dicţionarul; exercițiul, conversaţia, sistematică
-utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii; explicaţia, procedee de citire
-formularea de întrebări şi răspunsuri; activă, R.A.I., Ciorchinele,
-relatarea întâmplărilor dintr-un fragment al textului; jocul didactic.
-formularea ideii principale a unui fragment din text;
-transformarea unui paragraf din text astfel încât, la final,fragmentul să
transmită o emoție diferită decât cea inițială–utilizarea cuvintelor cu
sens opus;
MAT – Operaţia de identificarea cuvintelor care sugerează operația de înmulțire; utilizarea  Resurse materiale: Tema de lucru
5.1.; înmulţire cuvintelor pentru a crea propoziții/fraze/cvintet; manualul, jetoane cu animale, în clasă
2.5. - efectuarea de înmulțiri folosind adunarea repetată; fişe de lucru
Proprietăţile - utilizarea unor jetoane pentru a efectua înmulțiri;  Resurse procedurale:
înmulţirii - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; conversaţia, explicaţia,
-. - transformarea unor adunări repetate în înmulțiri şi invers; exerciţiul
- utilizarea simbolurilor (, , , , ) pentru compararea unor numere sau a
rezultatelor unor operaţii aritmetice.
exemplu: joc: Ferma de animale - gruparea jetoanelor care conțin
operații cu acelaşi rezultat: adunări repetate/înmulțiri
JM Jocuri de Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de - mingi, ştafete, corzi - obs.
1.1, 1.2 mișcare și întrecere - obs.dirijată, conversația, sistematică
MM ștafete -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de explicația,exerciţiul
1.1 cuprinzând locomoție - act. frontală, în - aprecieri
variante de - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de perechi,individuală selective
alergare JOC: manipulare - evaluare
Vizitiul și Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare: -în practica
căluțul zig-zag, cu ocolire de obstacole , cu trecere peste obstacole,cu
transport și punere de obiecte
MARŢI, LB. ENGLEZĂ
12.11 LLR – Cocoş de transcrierea unui pasaj din text care intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/  Resurse materiale: Interevaluare
2019 3.2.; munte impresionează; manualul tipărit, text suport Observare
3.4.; fotografiat, realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează paragraful  Resurse procedurale: sistematică
4.4. după Ionel ales; procedee de citire activă,
Pop ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări petrecute în text, conversaţia, explicaţia,
planul de idei conform derulării acțiunilor; exercițiul, jocul didactic,
realizarea unui simbol/desen în dreptul fiecărui enunț pentru a jurnalul cu dublă intrare
evidenția emoția/reacția provocată de întâmplările din text;
întocmirea planului de idei principale al textului prin ordonarea
enunțurilor date;raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor:
Dacă aş fi (personajul) .... m-aş simţi/aş fi ....
ED.FIZICĂ
S.Nat. Poluarea apei, - recunoașterea unor forme de poluare prin observații realizate în  Resurse materiale:  Observarea
1.1 a solului, a natură, prin realizarea unor experiențe demonstrative; imagini, manual, sistematică
2.43.2 aerului - observarea efectului poluării asupra unor organisme prin experiențe videoproiector, filme Portofoliul
demonstrative (exemplu: udarea periodică a unei plante cu suc de educaționale.
lămâie simulând ploile acide);  Resurse procedurale:
Recapitulare - identificarea comportamentelor distructive ale omului față de mediu conversaţia, explicaţia,
prin jocuri de rol, simulări, chestionare; exerciţiul, observarea
- realizarea unui afiș care să îndemne la protejarea mediului dirijată,
înconjurător
MIERCURI LLR – Cocoş de munte  formularea de întrebări al căror răspuns conduc la rezolvarea unei  Resurse materiale: Observarea
13.11 3.1.; fotografiat, probleme care se poate desprinde din textul suport studiat în orele text suport, manual, coli de sistematică
2019 2.2.; după Ionel Pop anterioare; scris A3, culori
2.3.;  exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu întâmplările  Resurse procedurale: Interevaluarea
4.4. prezentate în unul dintre pasajele selectate, încheiată cu comentariul exercițiul, conversaţia
celui care a ales pasajul; euristică, explicaţia, metoda
.  relatarea întâmplărilor din text pe baza unor imagini care ilustrează Cercul (povestirea orală în
ideea principală a fiecărui fragment grup)
identificarea în text a cuvintelor utilizate în relatarea unor experiențe
personale și în prezentarea unor întâmplări trăite de alții;
realizarea unor cărți de joc care surprind întâmplări dintr-o poveste
aleasă de fiecare grup de elevi;
prezentarea orală a întâmplărilor ilustrate în cărțile de joc realizate;
MAT – Înmulţirea gruparea unor jetoane/imagini cu animale câte 2/câte 4/câte 8 în  Resurse materiale: Evaluarea după
2.5.; când un factor funcție de mediul lor de viață; manualul, jetoane cu animale, rezolvarea
5.1. este 2, 4, 8 - asocierea adunărilor repetate cu înmulțirile corespunzătoare; cartonașe colorate (roșu, sarcinilor de
. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii; verde, galben) învăţare
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite;  Resurse procedurale:
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire; conversaţia, explicaţia,
exemplu: joc: Copacul prieteniei – ordonarea rezultatelor unorînmulțiri exerciţiul, jocul didactic,
date după un criteriu dat pentru a obține numele unei persoane; discuții problematizarea
despre prieteni și prietenie
AVAP În casa • Recunoaşterea şi diferenţierea liniei și punctului ca elemente Materiale: obs.sist.
bunicii decorative Observarea rolului liniei ca element decorativ (pe etamină, ac , aţă, lipici -proba practică
1.1. Cusături şi ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, lucrări arhitecturale decorative Procedurale:conversaţia, Expunerea
2.5. împletituri • Definirea stilizării Exerciţiu – joc de realizare a unui motiv Observaţia,explicaţia produselor
Aplicație: Semn decorativ cu ajutorul liniei ca element de limbaj plastic exerciţiul -aprecieri
de carte • Confecţionarea unui semn de carte din etamină Organizare verbale
• Utilizarea tehnicii de lucru cu materiale textile (împletire, tăiere, -frontal,individ.
croire, coasere )
AVAP- În casa bunicii •Recunoaşterea şi diferenţierea liniei și punctului ca elemente Materiale: obs. sist.
1.2;1.3; decorative•Observarea rolului liniei ca element decorativ (pe ţesături, etamină, ac , aţă, lipici proba practică
2.3 Cusături şi imprimeuri, vase de ceramică, lucrări arhitecturale decorative Procedurale:conversaţia, aprecieri
împletituri •Exerciţiu – joc de realizare a unui motiv decorativ cu ajutorul liniei Observaţia,explicaţia verbale
ca element de limbaj plastic exerciţiul
Aplicație: Semn •Confecţionarea unui semn de carte din etamină Organizare
de carte •Utilizarea tehnicii de lucru cu materiale textile (împletire, tăiere, -frontal,individual.
croire, coasere )
JOI, ED.FIZICĂ
14.11 LLR – Povestirea formularea de întrebări al căror răspuns conduc la rezolvarea unei  Resurse materiale: Observarea
2019 3.1.; orală a unor probleme care se poate desprinde din textul suport studiat în orele text suport, manual, coli de sistematică
2.2.; întâmplări anterioare; scris A3, culori
2.3.; citite relatarea întâmplărilor din text pe baza unor imagini care ilustrează  Resurse procedurale: Interevaluarea
4.4. ideea principală a fiecărui fragment (în grupuri de elevi aşezaţi în cerc, exercițiul, conversaţia
fiecare membru al grupului povesteşte un anumit fragment dezvoltând euristică, explicaţia, metoda
. ideea principală); Cercul (povestirea orală în
realizarea unor cărți de joc care surprind întâmplări dintr-o poveste grup)
aleasă de fiecare grup de elevi;
prezentarea orală a întâmplărilor ilustrate în cărțile de joc realizate;
MAT – Înmulţirea asocierea adunărilor repetate cu înmulțirile corespunzătoare;  Resurse materiale: Observarea
2.5; 5.1. când un factor - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii; manualul tipărit, jetoane cu sistematică
este 3, 6, 9 - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori; numere, fişe de lucru
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite  Resurse procedurale:
având ca temă animalele; conversaţia, explicaţia,
- utilizarea unor tehnici de calcul rapid; exerciţiul, jocul didactic,
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire; problematizarea
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care
sugerează operații matematice;
- exemplu: joc: Numărul de pe tricou – identificarea a doi factori când
se cunoaște produsul lor; prezentarea/crearea unor jocuri la care elevii
pot participa grupați câte 2, câte 3, câte 4.
Ed.Civ. Evaluare - complet. unor spații cu cuv. potrivite pt. a forma enunțuri adevărate; Resurse materiale: manual, Portofoliul
2.1. - alcătuirea de enunțuri în care să-ți exprimi acordul sau dezacordul imagini, caiet Proba scisă
2.2. privind activitățile desfășurate de copiii din imagini; Resurse procedurale:
- scrie simbolul plantelor și animalelor; exercițiul
- compunerea unui text în care să fie prezentate trei motive pentru care
omul trebuie să lupte pentru a proteja animalele și plantele.
VINERI LLR – Perla de scoică, povestirea orală a unor întâmplări imaginate, pornind de la un enunț  Resurse materiale: Evaluare după
15.11 2.2.; (Ghidul dat;observarea şi discutarea necesității realizării unui plan în vederea manual, text suport, dicţionar rezolvarea
2019 1.4.; Educaţie pentru redactării unui text în care se prezintă întâmplări imaginate;  Resurse procedurale: sarcinilor de
3.1.; caracter) realizarea unui plan sub formă de întrebări, corespunzătoare celor trei exercițiul, conversaţia lucru
4.4. părți ale unui text în vederea organizării şi ordonării ideilor; euristică, explicaţia, procedee
formularea de răspunsuri la întrebările stabilite anterior; de citire activă, metoda R.A.Î.,
discutarea necesității legării ideilor între ele prin conectori de tipul mai Ciorchinele
întâi, apoi, în cele din urmă.
MAT – Înmulţirea rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii;  Resurse materiale: Temă de lucru
2.5.; când un factor - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori; manualul tipărit, jetoane cu în clasă
5.1. este 5, 10, 7 - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/ de ordine numerefişe de lucru
diferite; utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire;  Resurse procedurale:
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care conversaţia, explicaţia,
sugerează operația de înmulțire; exerciţiul, jocul didactic,
exemplu:joc: Prietenii mei - asocierea înmulțirii cu mai mulți factori cu problematizarea
produsele corespunzătoare scrise pe jetoane; prezentarea animalului
preferat, dintre cele de pe jetoane date.
LB.ENGLEZĂ
MM Mișcări - interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuției corporale – a - manualul tipărit/digital, - observare
1.1 sugerate de text, aplauzelor ritmice, a bătutului din picior caietul, surse audio sistematică
2.1 ritm, - jocuri interpretative muzicale – dialog solist/cor sau între grupuri, - conversația, explicația, - evaluare orală
3.1 ștafetă, împărțirea sarcinilor și diferențierea mișcărilor - acompanierea exercițiul, munca - temă de lucru
3.2 cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, jocuri de mimare a unor independentă, jocul în clasă
atitudini corespunzătoare expresivității fragmentului muzical audiat didactic - interevaluare
LLR - stimularea exprimării spontane a unor reacții, emoții, sentimente față - activitate frontală, - autoevaluare
2.3 de scurte fragmente muzicale contrastante individuală și pe grupe
prezentarea după plan a unei teme
AVAP - realizarea de compoziții plastice, obiecte și machete după diferite
2.5 sugestii tematice, povești, poezii, cântece, muzică, teatru
Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR – Perla de scoică, citirea selectivă a textului studiat ora anterioară, în funcţie de repere  Resurse materiale: Observarea
18.11 2.2.; (Ghidul date de învățător/colegi; manual, t, coli de scris sistematică
2019 2.3.; Educaţie pentru citirea textului cu reglarea intensităţii/volumului vocii/a ritmului  Resurse procedurale:
3.2.; caracter) vorbirii conform încărcăturii afective a mesajului; exerciţiul, conversaţia Portofoliul
3.4.; Prezentarea alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii din textul suport; euristică, explicaţia
4.4. unei persoane transcrierea unui pasaj din text care intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/
. impresionează;
prezentarea unor persoane care se aseamănă cu personajele;raportarea
proprieiexperiențe la cea a personajelor: Dacă aş fi (personajul) ....m-
aş simţi/aş fi .....ex.–joc: Cum aş dori să fie prietenul meu?.
MAT – Înmulţirea a rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii;  Resurse materiale: Tema de lucru
2.5.; două numere de - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori; manualul, imagini pentru în clasă
5.1.; o cifră (tabla - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite; compunerea de probleme,
5.3. înmulţirii) - utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire; jetoane, fişe de lucru
- utilizarea simbolurilor pentru compararea unor numere sau a  Resurse procedurale:
rezultatelor unor operaţii aritmetice; conversaţia, explicaţia,
- identificarea în enunţurile problemelor a cuvintelor/ sintagmelor care exerciţiul, jocul didactic
sugerează operaţiile aritmetice studiate;
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate
JM Manevrarea Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare: - mingi, ştafete, corzi - obs.
1.1, 1.2 Vizitiul și - în zig-zag, cu ocolire de obstacole,cu trecere peste obstacole,cu - obs.dirijată, conversația, sistematică
MM căluțul transport și punere de obiecte explicația,exerciţiul- act.
1.1 - realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor obiecte, frontală, în - aprecieri
în cadrul unui grup perechi,individuală selective
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, desfășurate
între echipe, sub formă de întrecere - evaluare orala
MARŢI, LB.ENGLEZĂ
19.11 LLR – Perla de scoică, citirea selectivă a textului studiat ora anterioară, în funcţie de repere  Resurse materiale: Observarea
2019 2.2.; (Ghidul date de învățător/colegi; manual, text suport, coli de sistematică
2.3.; Educaţie pentru citirea textului cu reglarea intensităţii/volumului vocii/a ritmului scris
3.2.; caracter) vorbirii conform încărcăturii afective a mesajului;  Resurse procedurale: Portofoliul
3.4.; Prezentarea realizarea unui scurt text în care justifică paragraful ales; exerciţiul, conversaţia
4.4. unei persoane exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu întâm-plările, euristică, explicaţia
încheiată cu comentariul celui care a ales pasajul;
. prezentarea unor persoane care se aseamănă cu personajele;
raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: Dacă aş fi
(personajulm-aş simţi/aş fi ex.–joc: Cum aş dori să fie prietenul meu?.
ED.FIZICĂ
Ş.Nat. – Caracteristici - observarea unor imagini pentru identificarea influenței factorilor de Resurse materiale: imagini, Temă de lucru
1.1.; 2. ale mediu asupra vieţii plantelor şi animalelor; semințe de gazon/grâu, ciorap în clasă
1.; 2.4. vieţuitoarelor. - formularea unor întrebări ce duc la necesitatea unei investigații pentru de nylon, rumeguș, deșeuri
Nevoi de bază aflarea răspunsului;realizarea unor estimări, predicții asupra aspectului textile, lipici, elastic, vată
(apă, aer, supus investigației; medicinală, vas cu apă
hrană) - identificarea unor caracteristici ale corpurilor, prin efectuarea unor Resurse procedurale:
experiențe simple (realizarea unei marionete - cap cu iarbă/grâu şi conversaţia, explicaţia,
urmărirea evoluției sale sub influența factorilor de mediu); - exerciţiul, observarea dirijată,
compararea estimărilor/a predicțiilor inițiale cu rezultatele experimentul
MIERCURI LLR – Casa lui Tomi, realizarea unor predicții referitoare la locul, timpul, acțiunile care ar  Resurse materiale: Observare
20.11 4.1.; după Adrian putea să se petreacă în textul ce urmează a fi lecturat; manual, text suport, dicţionar sistematică
2019 3.1.; Oprescu citirea individuală, în gând, a textului suport;  Resurse procedurale:
2.2. stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la context şi metoda predicțiilor pe baza
confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar; unor termeni dați în avans,
utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii;citirea unor procedee de citire activă,
enunţuri din text - în lanţ, ştafetă;precizarea aspectelor esențiale din conversaţia, explicaţia,
textul lecturat;identificarea în textul suport a situațiilor în care anumite exercițiul
cuvinte se scriu cu cratimă şi formularea de enunțuri.
MAT – Înmulţirea când rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii;  Resurse materiale: Evaluarea după
2.5.; unul dintre - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; manualul tipărit, fişe de lucru rezolvarea
5.3. factori este o - efectuarea de înmulțiri, când unul dintre factori este o sumă, în două  Resurse procedurale: sarcinilor de
sumă - moduri;ex-joc-Prietenii animalelor-asocierea imaginilor unor animale conversaţia, explicaţia, învăţare
cu hrana potrivită unind exerciții date cu rezultatul corespunzător; exerciţiul, jocul didactic,
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode; asocierea rezolvării problematizarea
unei probleme cu o expresie numerică dată.
joc: Fiecare animal la căsuţa sa - alegerea traseului fiecărui animal,
asociind înmulțirea unei sume cu un număr și rezultatul potrivit.
AVAP- Proiect: Sunt Realizarea unui proiect cu tema Sunt român!( desenarea şi decorarea Materiale:bloc de desen, proba practică
1.2;1.3; român! iei româneşti cu linii, puncte, forme elaborate; pictură în forme acuarele, pensule expunerea
2.3 spontane – Covoraşul românesc; pictură în tonuri de culoare – Căni de Procedurale:observaţia produselor
lut, decupaj - Hora unirii, colaj – Harta României Explicaţia,munca ind. aprecieri
Organizare-frontal,individ verbale
AVAP- Proiect: Sunt Realizarea unui proiect cu tema Sunt român!( desenarea şi decorarea Materiale:bloc de desen, proba practică
1.2;1.3; român! iei româneşti cu linii, puncte, forme elaborate; pictură în forme acuarele, pensule,carioci expunerea
2.3 spontane – Covoraşul românesc; pictură în tonuri de culoare – Căni de Procedurale:observaţia produselor
lut, decupaj - Hora unirii, colaj – Harta României, Cartea Romaniei Explicaţia,munca ind. aprecieri
Organizare-frontal,individ verbale
JOI, ED.FIZICĂ
21.11 LLR – Casa lui Tomi, citirea individuală, în gând, a textului suport;  Resurse materiale: Temă de lucru
2019 3.1.; după Adrian compararea povestirilor orale create cu conținutul textului citit; manual, text suport în clasă
2.2.; Oprescu identificarea asemănărilor, respectiv a deosebirilor; Resurse procedurale:
4.3.; Descrierea precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, a aspectelor conversaţia, explicaţia
4.4. unor elemente esențiale din textul lecturat; exerciţiul, procedee de citire
din mediul antrenament de scriere creativă: continuarea enunțului: Dacă aş fi un activă
apropiat animal de companie, aş vrea să fiu .…;
scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori pentru a descrie
paşii realizării unui obiect de protejare a animalelor;
elaborarea de instrucţiuni amuzante („Cum arată o colivie? La ce
foloseşte? Găseşte-i o utilizare neobişnuită!”).
MAT – - Înmulţirea rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii;  Resurse materiale: Observarea
2.5.; când unul - efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă, - manual, fişe de lucru sistematică
5.3. dintre factori exemplu: joc – Puzzle cu animale - crearea și rezolvarea de probleme  Resurse procedurale:
este o sumă pornind de la jocuri de puzzle; conversaţia, exerciţiul, jocul
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; didactic, problematizarea
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode;  Forme de organizare:
- asocierea rezolvării unei probleme cu o imagine dată. frontal/individual
Ed.Civ. Lucruri care ne - denumirea unor lucruri personale și comune; Resurse materiale: manual, Tema de lucru
1.2. exprimă joc de rol - identificarea persoanelor după lucrurile pe care le imagini, caiet, filmul în clasă:
folosește; „Clopoțica pe continent”;
completarea unui chestionar (îmi place să mă îmbrac ..., culoarea Resurse procedurale:
preferată ..., aleg imprimeuri cu ..., articol de îmbrăcăminte preferat ..., conversația, jocul de rol,
îmi aleg haine din ..., cât de importante sunt hainele?) problematizarea,
VINERI LLR – Recapitulare citirea individuală, în gând, a textului suport;  Resurse materiale: Observare
22.11 2.2.; formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale manual, text suport, sistematică
2019 3.1.; Puiul de sau de detaliu desprinse din textul citit; dicţionar, minge.
3.4.; căprioară, după relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a întâmplărilor  Resurse procedurale: Temă de lucru
4.4. Virgil dintr-un fragment al textului; exercițiul, conversaţia, în clasă
Carianopol poziționarea pe axa timpului a unor enunțuri care prezintă întâmplări explicaţia, procedee de citire
petrecute în text, în ordinea derulării acțiunilor; activă, metoda predicțiilor Autoevaluarea
formularea ideii principale a unui fragment din text, pe baza unui şir de
întrebări date;întocmirea planului de idei principale al textului prin
ordonarea enunțurilor date;
redactarea unui text, pe baza unei ilustrații date, în care se prezintă o
întâmplare la care elevul este participant.
MAT – Înmulţirea unui - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre şi numere  Resurse materiale: Tema de lucru
2.5.; număr de două formate cu o cifră; manualul, post-it-uri, fişe de în clasă
5.3. cifre cu un -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite; lucru
număr de o - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul fără  Resurse procedurale:
cifră în efectuarea lui (exemplu:19 x 2 va fi mai mic decât 20 x 2); conversaţia, explicaţia,
concentrul - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor; exerciţiul, jocul didactic,
0 – 100 - identificarea în enunţurile problemelor a cuvintelor/ sintagmelor care problematizarea
sugerează operaţiile aritmetice studiate;
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate. asocierea
fiecărui rezultat cu o literă dată, ordonarea rezultatelor şi aşezarea
literelor corespunzătoare pentru obținerea unui cuvânt (Prietenie).
ENGLEZĂ
MM Dansuri -- executarea unor mișcări specifice dansului pe melodii cunoscute - manualul tipărit/digital, - observare
1.1.2.1. populare - jocuri de - dansuri libere pe piese muzicale diverse caietul, surse audio sistematică
3.1.3.2. Hora realizarea de compoziții plastice, obiecte și machete după diferite - conversația, explicația, - evaluare orală
LLR sugestii tematice, povești, poezii, cântece, muzică, teatru - jocuri de exercițiul, munca - temă de lucru
2.3 recunoaștere și diferențiere a unor dansuri cunoscute independentă, jocul în clasă
- stimularea exprimării spontane a unor reacții, emoții, sentimente față didactic - interevaluare
AVAP de scurte fragmente muzicale contrastante interpretarea vocală a - activitate frontală, - autoevaluare
2.5 cântecelor, cu utilizarea percuției corporale individuală și pe grupe

Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR – Recapitulare citirea individuală, în gând, a textului suport;  Resurse materiale: Observare
25.11 2.2.; formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează informaţiile esenţiale manual, text suport, sistematică
2019 3.1.; sau de detaliu desprinse din textul citit; dicţionar, minge.
3.4.; relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a întâmplărilor  Resurse procedurale: Temă de lucru
4.4. dintr-un fragment al textului; exercițiul, conversaţia, în clasă
formularea ideii principale a unui fragment din text, pe baza unui şir de explicaţia, procedee de citire
întrebări date; activă, metoda predicțiilor Autoevaluarea
întocmirea planului de idei principale al textului prin ordonarea
enunțurilor date;
redactarea unui text, pe baza unei ilustrații date, în care se prezintă o
întâmplare la care elevul este participant.
MAT – Înmulţirea unui - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre şi numere  Resurse materiale: Temă de lucru
2.5.; număr de două formate cu o cifră; manual, fişe de lucru, imagini în clasă
5.1.; cifre cu un - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite;  Resurse procedurale:
5.3. număr de o - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor; conversaţia, exerciţiul,
cifră în - utilizarea terminologiei specifice operației de înmulţire; problematizarea, jocul
concentrul - exemplu: joc Drumul pinguinului – alegerea operațiilor care respectă didactic.
0 – 100 condiții pentru a găsi traseul pinguinului către iglu;
participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de
Jocuri de
locomoție ,de manipulare;; Materiale:
mișcare și Observarea
JM realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc Obiecte, mingi,
ștafete sistematică
1.1; și mișcare; implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Procedurale:
cuprinzând
2.1;2.2 activitățile de joc și mișcare; conversaţia, explicaţia,
variante de Aprecieri
participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de demonstraţia, exercitiul
mers, cu purtări globale si
EC – echipă, starter, arbitru, scorer etc.); Organizare:
de obiecte individuale
3.1 participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor; act. frontală, pe grupe
Joc:
LR 2.4 felicitarea coechipierilor/adversarilor;autoanaliza randamentului act. individuală
Măsurătorii
propriu;analiza randamentului echipelor;
MARŢI, ENGLEZĂ
26.11 LLR – Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: fişe Probă scrisă
2019 3.1.; sumativă identificarea de informații explicit formulate, dintr-un text citit la de evaluare
3.4.; prima vedere;identificarea fragmentului din text corespunzător unei  Resurse procedurale:
4.4. idei principale date; conversaţia,exercițiul
formularea ideilor principale corespunzătoare unor fragmente indicate;
precizarea succesiunii acțiunilor unui personaj, prin utilizarea
conectorilor de tipul mai întâi, apoi, în final;
ordonarea unor enunțuri care descriu elemente din mediul apropiat,
conform desfăşurării logice a acțiunilor.
ED.FIZICĂ
S. Nat. Caracteristici - ordonarea cronologică a etapelor de viață ale plantelor și animalelor imagini, atlas zoologic, texte conversaţia,
1.1. ale - observarea unor imagini care ilustrează etapele de viață ale plantelor nonliterare, jetoane cu explicaţia,
2.3. viețuitoarelor. și animalelor animale exerciţiul,
Nevoi de bază - clasificarea unor animale date în funcție de hrana/înmulțire; experimentul,
(creștere, efectuarea de înmulțiri pentru a calcula numărul de pui pentru animale demonstrația
înmulțire) date
- realizarea unor grafice care să ilustreze diferite categorii de animale -
citirea unor texte nonliterare și extragerea unor informații referitoare la
caracteristicile viețuitoarelor
MIERCURI LLR – Oră de - Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie  Resurse materiale: Evaluare după
27.11 3.1.; ameliorare- de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate manual, fişe de rezolvarea
2019 2.2.; dezvoltare după evaluarea sumativă. ameliorare/dezvoltare sarcinilor de
3.4.; - Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor Resurse procedurale: ameliorare/
4.4. fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor conversaţia, explicaţia dezvoltare
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. exerciţiul, jocul didactic.
MAT – Recapitulare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii;  Resurse materiale: Temă de lucru
2.5.; - efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă; manual, fişe de lucru, imagini în clasă
5.1.; - efectuarea de înmulţiri între numere cu una/două cifre;  Resurse procedurale:
5.3. - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori; conversaţia, exerciţiul,
- identificarea în enunţurile problemelor a cuvintelor/ sintagmelor care problematizarea,
sugerează operaţiile aritmetice studiate; jocul didactic.
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate;
AVAP- Proiect: Sunt Realizarea unui proiect cu tema Sunt român!( desenarea şi decorarea Materiale:acuarele, pensule, proba practică
1.2;1.3; român! iei româneşti cu linii, puncte, forme elaborate; pictură în forme imagini, desene, PPT,carioci, expunerea
2.3 spontane – Covoraşul românesc; pictură în tonuri de culoare – Căni de sablon produselor
lut, decupaj - Hora unirii, colaj – Harta României, Cartea R omaniei Procedurale:observaţia aprecieri
explicaţiamunca ind. verbale
Organizare-frontal,individ

AVAP- Proiect: Sunt Realizarea unui proiect cu tema Sunt român!( desenarea şi decorarea Materiale:acuarele, pensule, proba practică
1.2;1.3; român! iei româneşti cu linii, puncte, forme elaborate; pictură în forme imagini, desene, PPT,carioci, expunerea
2.3 spontane – Covoraşul românesc; pictură în tonuri de culoare – Căni de sablon produselor
lut, decupaj - Hora unirii, colaj – Harta României, Cartea R omaniei Procedurale:observaţia aprecieri
explicaţiamunca ind. verbale
Organizare-frontal,individ

JOI, ED.FIZICĂ
28.11 LLR – Elefantul de la formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile  Resurse materiale: Observare
2019 4.3.; circ esenţiale/de detaliu dintr-un text audiat la computer; manual, CD, laptop, creioane sistematică
1.2.; . completarea unor enunțuri lacunare, cu informații de detaliu dintr-un colorate, coli albe/colorate,
1.1.; text literar audiat; lipici
2.3. folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi  Resurse procedurale: Lista de
semnificaţia cuvintelor necunoscute din text; exercițiul, conversaţia verificare
confecționarea unui obiect care are legătură cu textul audiat, prin euristică, explicaţia, jocul
îndeplinirea unor instrucțiuni verbale ale învățătorului; didactic,
elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte din mediul apropiat
(„Cum arată un acvariu? La ce foloseşte? Găseşte-i şi o utilizare
neobişnuită!”);
crearea unor dialoguri între animale şi prezentarea lor
MAT – Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fişe Probă scrisă
2.5., – rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii; de evaluare
5.1.; – utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule;  Resurse procedurale:
5.3. – identificarea în enunţurile problemelor a cuvintelor care sugerează conversaţia, exerciţiul
operaţii aritmetice studiate;
– efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă;
– rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
Ed.Civ  Relații și - dezbatere asupra apărării dreptului la proprietate; manual, imagini, caiet, Observarea
1.3. atitudini față - stabilirea atitudinii corecte față de lucrurile personale și cele comune; Resurse procedurale: sistematică
2.2. de lucruri - enumerarea acțiunilor de îngrijire a lucrurilor; conversația, exercițiul,
- joc de rol – ce faci dacă ...?; problematizarea, jocul de rol;
VINERI MAT – Ameliorare/ - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii;  Resurse materiale: Temă de lucru
29.11.2019 2.5.; dezvoltare - efectuarea de înmulțiri când unul dintre factori este o sumă; manual, fişe de lucru, imagini în clasă
5.1.; - efectuarea de înmulţiri între numere cu una/două cifre;  Resurse procedurale:
5.3. - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori; conversaţia, exerciţiul,
- identificarea în enunţurile problemelor a cuvintelor/ sintagmelor care problematizarea,
sugerează operaţiile aritmetice studiate; jocul didactic.
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate;
LLR – Elefantul de la -formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile  Resurse materiale: Observare
4.3.; circ esenţiale/de detaliu dintr-un text audiat la computer; manual, CD, laptop, creioane sistematică
1.2.; . -completarea unor enunțuri lacunare, cu informații de detaliu dintr-un colorate, coli albe/colorate,
1.1.; text literar audiat; lipici
2.3. -folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi  Resurse procedurale: Lista de
semnificaţia cuvintelor necunoscute din text; exercițiul, conversaţia verificare
-confecționarea unui obiect care are legătură cu textul audiat, prin euristică, explicaţia, jocul
îndeplinirea unor instrucțiuni verbale ale învățătorului; didactic,
-elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte din mediul
apropiat („Cum arată un acvariu? La ce foloseşte? Găseşte-i şi o
utilizare neobişnuită!”);
-crearea unor dialoguri între animale şi prezentarea lor
ENGLEZĂ
MM Dansuri executarea unor mișcări specifice dansului pe melodii cunoscute - manualul tipărit/digital, - observare
1.1.2.1. populare - dansuri libere pe piese muzicale diverse caietul, surse audio sistematică
3.1. Drag mi-e jocul realizarea de compoziții plastice, obiecte și machete după diferite - conversația, explicația, - evaluare orală
3.2. romanesc sugestii tematice, povești, poezii, cântece, muzică, teatru exercițiul, munca - temă de lucru
LLR - stimularea exprimării spontane a unor reacții, emoții, sentimente față independentă, jocul în clasă
2.3 de scurte fragmente muzicale contrastante interpretarea vocală a didactic - interevaluare
AVAP cântecelor, cu utilizarea percuției corporale – a aplauzelor ritmice, a - activitate frontală, - autoevaluare
2.5 bătutului din picior individuală și pe grupe