Sunteți pe pagina 1din 11

ROMĂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
e-mail: scoala_sig@yahoo.com Nr………din………………….

DIRECTOR:Peștean Mariana

Unitatea de învătare nr. 5. Natura – o colecţie de poveşti vii – 3 săptămâni


Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR – „Povestea florii- -lectura activă, cu creionul în mână; Manual, caiete, dictionar obs.sist.
2.12 1.4; soarelui, după -exerciții de identificare a titlului și a personajelor; conversatia,lectura -tema de lucru
2019 2.1 Tudor Pamfile -citirea individuală, în gând, a textului suport explicativă, exercitiul in clasa
3.6; -formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau de Explozia stelara -autoev.
4.4 detaliu desprinse din textul citit jocul de rol -ev. reciproca
-identificarea unor caracteristici ale plantei preferate pentru a argumenta Organizarefrontal,Individ. -aprecieri
STN 1.1 afirmația Dacă aș fi o plantă, aș fi .… pentru că - - in perechi verbale
AVAP- audierea unui text, în care se prezintă întâmplări imaginare despre apariția
1.3 pe pământ a florii-soarelui
- realizarea, în grup, unei benzi desenate pentru a ilustra ceea ce s-a înțeles
din textul audiat
- antrenamente de scriere creativă\
MAT Operația de - identificarea, dintre mai multe cuvinte date, a celor care sugerează operația Manual, caiete,plansa, Observarea
împărțire de împărțire; utilizarea cuvintelor pentru a crea propoziții/fraze/cvintet jetoane sistematică a
2.5; -efectuarea de împărțiri folosind scăderea repetată conversatia, explicatia elevilor
5.1 - transformarea unor scăderi repetate în împărțiri și invers problematizarea Aprecieri
AVAP- - utilizarea unor jetoane cu plante pentru a efectua împărțiri prin exercitiul,jocul verbale
1.3 scădererepetată ,-frontal,Individ.
- in perechi
Alergarea cu participarea la jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție , de Materiale: Observarea
trecere peste manipulare; Obiecte, mingi, sistematică
JM obstacole implicarea în jocuri de mișcare cu trecere peste obstacole, desfășurate între Procedurale:
1.1; echipe, sub formă de întrecere; conversaţia, explicaţia, Aprecieri
2.1;2.2 realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și demonstraţia, exercitiul globale si
mișcare; Organizare: individuale
EC – implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și act. frontală, pe grupe
3.1 mișcare; act. individuală
participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
starter, arbitru, scorer etc.)
participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
LR 2.4 felicitarea coechipierilor/ adversarilor
autoanaliza randamentului propriu ,analiza randamentului echipelor
Joc: „Vânătorul,vrabia,albina”, Șoarecele și pisica”

MARŢI, LB.ENGLEZĂ
3.12 „Povestea florii- citirea în forme variate a unor enunţuri din textul suport audiat în lecția Materiale: Observarea
2019 LLR – soarelui, după anterioară Manual, caiete, fise sistematică a
3.1; Tudor Pamfile - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date Procedurale: elevilor
3.3; - idei principale de învățător conversatia, Aprecieri
4.4 - realizarea de corespondențe între personajele textului și anumite acțiuni ale Jurnalul triplu exercitiul verbale
acestora Explozia stelara
STN 1.1 -exprimarea unor păreri personale despre personajele identificate jocul de rol
- ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări petrecute în text și Organizare
AVAP- poziționarea lor pe axa timpului în ordinea derulării acțiunilor ,-frontal,Individ.
1.3 - scrierea sub formă de titlu a ideilor principale date sub formă de enunțuri și - in perechi
MM întocmirea planului de idei
- transcrierea fragmentului preferat din text și motivarea alegerii acestuia
-realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează paragraful ales
ED. FIZICĂ
S. Nat. Reacţia unei - realizarea corespondenței dintre diverse plante și reacțiile lor la mediu (ex.:  Resurse materiale: Observarea
1.1.; plante la diferite floarea-soarelui – se orientează după soare); ghivece cu flori, fișe de sistematică
2.1.; schimbări ale - stabilirea valorii de adevăr a unor afirmații; experiment, manual, texte
2.4. mediului - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor pornind de la prezentarea științifice, fișe de lucru
(lumina, unor texte științifice adaptate vârstei elevilor;  Resurse procedurale:
temperatură, - formularea unor întrebări ce duc la investigații; conversaţia, explicaţia,
apă) - identificarea etapelor unei investigații/metodelor de lucru; exerciţiul, experimentul,
- stabilirea resurselor necesare investigației; demonstrația
- realizarea unor predicții asupra aspectului investigației;
- formularea de concluzii.
MIERCURI „Povestea florii- citirea în forme variate a unor enunţuri din textul suport audiat în lecția Manual, caiete, fise Observarea
4.12 LLR – soarelui, după anterioară conversatia,Jurnalul triplu sistematică a
2019 3.1; Tudor Pamfile - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date exercitiul elevilor
3.3; - povestire de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu același sens celor Explozia stelara Aprecieri
4.4 date) jocul de rol verbale
- realizarea de coresp. între personajele textului și anumite acțiuni ale lor Organizare
STN 1.1 -exprimarea unor păreri personale despre personajele identificate ,-frontal,Individ.
- ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări petrecute în text și - in perechi
AVAP- poziționarea lor pe axa timpului în ordinea derulării acțiunilor
1.3 - transcrierea fragmentului preferat din text și motivarea alegerii acestuia
MM -realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează paragraful ales
MAT Legătura dintre -efectuarea unor împărțiri prin utilizarea legăturii cu înmulțirea Manual, caiete,plansa, Observarea
2.5; înmulțire și -efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire ; conversatia, explicatia sistematică a
5.1 împărțire -utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor numere sau a problematizarea elevilor
AVAP- rezultatelor unor operaţii aritmetice exercitiul Aprecieri
1.3 ,frontal,Individ. verbale
AVAP Atelierul lui Participarea la discuţii privind elementele decorative specifice sărbătorilor de carton alb, carton colorat, Observarea
1.1.; Moş Crăciun iarnă creioane, lipici, hârtie sistematică
2.1.; 2.2 -şablonare -Identificarea materialelor din care sunt confecționate diverse obiecte glasată, foarfecă
-decupare - -Confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru pom, oameni-de- exerciţiul, conversaţia, Interevaluarea
zăpadă etc. demonstr, observaţia,
-Aplicație: Steluțe pentru pom, decoraţii explicaţia
Frontal,individual
AVAP Atelierul lui Participarea la discuţii privind elementele decorative specifice sărbătorilor de carton alb, colorat, observare
1.1.; Moş Crăciun iarnă creioane, lipici, hârtie sistematică
2.1.; 2.2 -şablonare -Identificarea materialelor din care sunt confecționate diverse obiecte glasată, foarfecă ex., - evaluare orală
-decupare - -Confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru pom, oameni-de- conversaţia, demonstr, - interevaluare
zăpadă etc. observaţia,explic. Frontal - autoevaluare
-Aplicație:, decoraţii individual
JOI, ED.FIZICĂ
5.12 Textul -precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații științifice Manual, caiete, fise Observarea
2019 LLR – nonliterar deținute de elevi despre floarea-soarelui; completarea primei coloane din conversatia, sistematică a
2.1; tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat cu informațiile asupra cărora s-a Jurnalul triplu exercitiul elevilor
3.1 căzut de comun acord Explozia stelara Aprecieri
4.3 -formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle elevii în legătură cu jocul de rol verbale
AVAP- floarea-soarelui și completarea celei de-a doua coloane din tabelul Știu - Organizare
1.3 Vreau să știu – Am învățat ,-frontal,Individ.
-citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text nonliterar - in perechi
-realizarea florii-soarelui din carton/hârtie colorată, evidențiindu-se
caracteristici precizate în textul nonliterar lecturat
-scrierea, pe suportul din hârtie confecționat anterior, a unui scurt text în care
se prezintă informații științifice despre floarea-soarelui, urmată deexpunerea
lucrărilor
MAT Împărțirea la 2, - împărțirea unor mulțimi de flori/frunze câte 2/câte 4/câte 8 Manual, caiete,plansa, Evaluarea după
4, 8 - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii și legătura cu înmulțirea Fise de lucru rezolvarea
2.5; - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite conversatia, explicatia sarcinilor de
5.1 -utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire problematizarea învăţare
-rezolvarea de probleme pornind de la expresii care sugerează operații exercitiul,jocul
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la imagini cu plante ,-frontal,Individ.
- exemplu: joc: Jetoane perechi - asocierea unor jetoane cu plante, care conțin
împărțiri cu același rezultat
Ed.Civ. Relaţii şi  Lucruri personale/ lucruri comune; manual, CD, conversaţia, Observarea
1.1, 1.2; atitudini faţă de  Citirea şi comentarea unui fragment din “Însemnări de lector” de M. explicaţia, învăţarea prin sistematică
2.1; 2.2; lucruri (II) Sântimbreanu; descoperire, exercitiul,
3.1  Motive pentru care trebuie să avem grijă de lucrurile comune mai multor Organizare:
persoane; act. frontală, pe grupe Aprecieri
 Comportamentul potrivit faţă de lucrurile ȋmprumutate; act. individuală globale si
 Analiza comportamentului personajelor din poezia “Tâlharul pedepsit”, individuale
Desen : “Atitudinea mea faţă de lucrurile din parc/ din şcoală/ obiectele
dintr-un muzeu/ un monument istoric”.
VINERI MAT Împărțirea la 3, - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii Manual,caiete, plansa, Observarea
6.12 6, 9 - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite având conversatia, explicatia sistematică a
2019 2.5 ca temă plantele problematizarea elevilor
5.1 -utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire exercitiul,jocul Aprecieri
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care Organizare verbale
sugerează operații de împărțire ,-frontal,Individ.
- exemplu:-joc: Drumul spre copac - labirint cu împărțiri pentru descoperirea - in perechi
drumului vulpii spre copacul în care se află corbul
Textul - citirea individuală, în gând, a textului literar și a textului nonliterar suport Manual, caiete, fise Observarea
LLR – nonliterar care prezintă o anumită plantă conversatia, sistematică a
2.1; -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în care Jurnalul triplu exercitiul elevilor
3.1 apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar Explozia stelara Aprecieri
4.3 -utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii jocul de rol verbale
AVAP- - citirea în ritm propriu a textului literar în versuri, cu adaptarea intonaţiei Organizar-frontal,Individ.
1.3 impuse de semnele de punctuaţie - in perechi
-formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau de
detaliu desprinse din textele citite
-identificarea, în cele două texte (literar și nonliterar), a unor însușiri ale
plantei descrise
-identificarea, pe baza unor întrebări date, a elementelor definitorii pentru
cele două tipuri de text (literar și nonliterar)
-antrenament de scriere creativă: formularea de răspunsuri surprinzătoare la
întrebarea: De ce lăcrămioarele au flori multe și mici?
LB.ENGLEZĂ
MM Folclorul -Interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - a Manual,cd-uri - observare
2.1 copiilor. aplauzelor ritmice, a bătutului din picior conversaţia, explicaţia, sistematică
Colindul și -Jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, demonstraţia, exerciţiul, - evaluare orală
dansul împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ jocul - interevaluare
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Frontal, Individual, grupe - autoevaluare
-Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale, percuţie corporală
Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR – Puiul de elefant, citirea individuală, în șoaptă, a textului suport jetoane în care sunt Observarea
9.12 2.4 după Rudyard confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în text și stabilirea ilustrate personajele sistematică a
2019 3.1 Kipling, punctelor comune textului, un elevilor
4.4. -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în săculeț,exercițiul, Aprecieri
care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar conversaţia, explicaţia, verbale
-utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii procedee de citire activă,
-citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ştafetă jocul didactic frontal
-formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii esenţiale sau de individual
detaliu desprinse din textele citite
-antrenament de scriere creativă: formularea de enunțuri care încep cu
fiecare literă a denumirii uneia dintre ființele precizate în text
MAT Împărțirea la 5 rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii manualul, jetoane cu Evaluarea după
2.5. sau la 10. - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite numere, fișe de lucru rezolvarea
5.1. Împărțirea la 7- - utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire conversaţia, explicaţia, sarcinilor de
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care exerciţiul frontal învăţare
sugerează operația de împărțire individual
- completarea unui rebus matem. și utiliz. definițiilor pentru a crea ghicitori
- realizarea unor flori din materiale reciclabile și crearea de aranjamentee
utilizând câte 5/câte 10/câte 7flori
JM Alergarea cu -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție; Materiale: Observarea
1.1; trecere peste - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manual, CD, sistematică
2.1;2.2 obstacole manipulare; Procedurale:
-realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și conversaţia, explicaţia, Aprecieri
EC – mișcare; învăţarea prin globale si
3.1 -implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și descoperire, exercitiul, individuale
LR 2.4 mișcare; participarea la stabilirea rolurilor și a sarcinilor în echipă (căpitan Organizare:
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.); act. frontală, pe grupe
-participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor; act. Individuală
-felicitarea coechipierilor/adversarilor;autoanaliza randamentului propriu;
-analiza randam. Joc: „Vâ nă torul,vrabia şi albina”, Ș oarecele și pisica”
MARŢI, LB.ENGLEZĂ
10.12 LLR – Puiul de elefant, identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a aspectelor care procedee de citire activă, Observarea
2019 3.1 după Rudyard nu pot fi reale lectura cu creionul în sistematică a
3.3. Kipling -identificarea în textul suport a expresiilor care au anumite înțelesuri mână, conversaţia, elevilor
4.4. precizate explicaţia, exercițiul, Aprecieri
-alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin un anumit cuvânt din jocul didactic Frontal verbale
textul suport individual
-exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor
personaje și argumentarea opiniei personale
-antrenament de scriere creativă: scrierea unui text care prezintă o
întâmplare imaginată în urma căreia elefanții au dobândit trompă
ED.FIZICĂ
Reacţii ale observarea unor corpuri si identificarea caracteristicilor acestora; manual,
corpului animal la recunoasterea unor caracteristici ale corpurilor pornind de la prezentarea de Observarea
S. Nat. conversaţia, explicaţia,
schimbări ale texte stiintifice adaptatte varstei elevilor, a unor povesti sau povestiri; sistematică
învăţarea prin
mediului formularea unor intrebari ce duc la necesitatea unor investigatii pentru
1.1.; descoperire, exercitiul,
(temperatură) aflarea raspunsului. Aprecieri
2.1. act. frontală,
Reacţii ale identificarea caracteristicilor acestora; globale si
2.3.; act. Individuală
corpului animal ȋn identificarea unor caracteristici ale corpurilor prin efectuarea unor individuale
2.4. diferite situaţii experiente simple;
3.1. (pericol, mişcare) formularea unor intrebari ce duc la necesitatea unor investigatii pentru
aflarea raspunsului.
MIERCURI LLR – Puiul de elefant, identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a aspectelor care procedee de citire activă, Observarea
11.12 3.1 după Rudyard nu pot fi reale lectura cu creionul în sistematică a
2019 3.3. Kipling -identificarea în textul suport a expresiilor care au anumite înțelesuri mână, conversaţia, elevilor
4.4. precizate explicaţia, exercițiul, Aprecieri
-alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin un anumit cuvânt din jocul didactic Frontal verbale
textul suport individual
-exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor
personaje și argumentarea opiniei personale
-antrenament de scriere creativă: scrierea unui text care prezintă o
întâmplare imaginată în urma căreia elefanții au dobândit trompă
MAT Ordinea efectuării -rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea manualul, jetoane cu Evaluarea după
2.5. operațiilor efectuării operaţiilor numere exercițiul, rezolvarea
5.1. - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care conversaţia, explicaţia sarcinilor de
sugerează operaţiile aritmetice studiate Frontal învăţare
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate individual
- completarea unor exerciții cu semnele corespunzătoare operațiilor
matematice astfel încât egalitățile date să fie adevărate
- joc Flori, fluturi și calcule – utilizarea unor numere și semne matematice
date pentru a compune exerciții
participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de limbaj plastic
din natură și din compoziții plastice; Materiale:
 exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj plastic în Observarea
manual, CD,
forme plastice plane; sistematică
AVAP Procedurale:
Obiceiuri de iarnă  audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre artiști
1.1. conversaţia, explicaţia,
Tehnici de lucru români cunoscuți; Aprecieri
1.2. învăţarea prin
combinate  selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), în vederea globale si
1.3. descoperire, exercitiul,
utilizării acestora individuale
2.2. Organizare:
 exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de limbaj
act. frontală, act.
plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv;
individuală
realizarea de produse utile și estetice, pentru decorarea bradului de Crăciun
prin diferite procedee;
AVAP Obiceiuri de iarnă participarea la exerciții-joc de observare a elementelor de limbaj plastic manual, CD,
1.1. Tehnici de lucru din natură și din compoziții plastice; conversaţia, explicaţia, Observarea
1.2. combinate  exerciții de identificare a unor elemente de expresie de limbaj plastic în învăţarea prin sistematică
1.3. forme plastice plane; descoperire, exercitiul,
 audierea de povestiri sau vizionarea de documentare despre artiști
români cunoscuți; Aprecieri
 selectarea de diverse materiale (culori de apă, pensule, etc.), în vederea globale si
utilizării acestora act. frontală, act. individuale
2.2.
 exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de limbaj individuală
plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv;
realizarea de produse utile și estetice, pentru decorarea bradului de Crăciun
prin diferite procedee;
JOI, ED.FIZICĂ
12.12 LLR – Recapitulare -formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau coli de scris A4, creioane Observarea
2019 2.5. de detaliu desprinse din textul citit colorate exercițiul, sistematică
3.1. -precizarea unor formule de solicitare a informațiilor, adecvate situației conversaţia, explicaţia
3.3. date Frontal Aprecieri
4.4. -exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile individual globale si
unorpersonaje șiargumentarea opiniei personale individuale
-imaginarea unor întâmplări în urma cărora planta sau animalul ales a
dobândit o însușire/un comportament specific
-realizarea unui desen prin care se ilustrează planta/animalul și în care sunt
evidențiate aspecte desprinse din textele citite .
MAT Ordinea efectuării rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea manualul, jetoane cu Evaluarea după
2.5. operațiilor efectuării operaţiilor numere conversaţia, rezolvarea
5.1. - - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea rezultatelor unor explicaţia, demonstrația, sarcinilor de
5.3. operaţii aritmetice exerciţiul, învăţare
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care
sugerează operaţiile aritmetice studiate
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate
- completarea unor exerciții cu semnele corespunzătoare operațiilor
matematice astfel încât egalitățile date să fie adevărate
Ed.Civ. Prieteni Animalele – prietenii noştri necuvântători; manual, CD, Observarea
1.1, 1.2; necuvântători Activităţi care pot fi realizate cu ajutorul animalelor; conversaţia, explicaţia, sistematică
2.1; 2.2; Prezentarea şi analizarea unor evenimente prezentate ȋntr-un articol de ştire; învăţarea prin
3.1 Motive pentru care trebuie preţuite animalele; descoperire, exercitiul, Aprecieri
Analizarea proverbului: “Cu furnica la munca, cu iepurele la somn, cu act. frontală, globale si
câinele la credinţă mai mult să te asemeni” act.individuală individuale
Joc de rol: “Eu şi minunaţii mei prieteni necuvântători”.
VINERI MAT Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii și tabla împărțirii manual, imagini Evaluarea după
13.12 2.5. parantezelor - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea conversaţia, explicaţia, rezolvarea
2019 5.1. rotunde efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde demonstrația, exerciţiul sarcinilor de
5.3. - ident. rolului parantezelor rotunde asupra rezultatului final al unui exer. Frontal învăţare
- asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică dată individual
LLR – Recapitulare -formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau coli de scris A4, creioane Observarea
2.5. de detaliu desprinse din textul citit colorate exercițiul, sistematică
3.1. -precizarea unor formule de solicitare a informațiilor, adecvate sit. date conversaţia, explicaţia
3.3. -exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor Frontal Aprecieri
4.4. personaje și argumentarea opiniei personale individual
-imaginarea unor întâmplări în urma cărora planta sau animalul ales a globale si
dobândit o însușire/un comportament specific individuale
-realizarea unui desen prin care se ilustrează planta/animalul și în care sunt
evidențiate aspecte desprinse din textele citite .
LB.ENGLEZĂ
MM Folclorul copiilor. -Interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - a manualcasetofon, observare
2.1 Colindul și dansul aplauzelor ritmice, a bătutului din picior cd-uri conversaţia, sistematică
-Jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, explicaţia, demonstraţia, - evaluare orală
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ exerciţiul, jocul frontal - interevaluare
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) Individual - autoevaluare
-Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale, percuţie corporală pe grupe

Comp. Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Resurse si materiale Evaluare
specific conţinut organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR – Evaluare Itemii de evaluare vizează: Fise de evaluare Evaluare scrisa
16.12 2.5. –identificarea de informații explicit formulate, dintr-un text citit la prima exercițiul, conversaţia,
2019 3.1 vedere explicaţia
3.3 – formularea de concluzii directe pe baza informațiilor din textul citit , metoda Gândiți/Lucrați
4.4 (precizarea tipului de text –literar sau nonliterar) în perechi/Comunicați
utilizarea unor formule de solicitare a informațiilor, adecvate situației date individual
redactarea unui scurt text în care se prezintă întâmplări imaginate, prin care
se explică, într-un mod surprinzător, cum o plantă sau un animal a dobândit
o anumită însușire/comportament specific
MAT Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii și tabla împărțirii manual, imagini Evaluarea după
2.5. parantezelor - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea conversaţia, explicaţia, rezolvarea
5.1. rotunde efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde demonstrația, exerciţiul sarcinilor de
5.3. - identificarea rolului parantezelor rotunde asupra rezultatului final al unui Frontal învăţare
exerciţiu individual
- asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică dată
-participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție;
Jocuri de mișcare - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
JM Materiale: Observarea
și ștafete -realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și
1.1; manual, CD, sistematică
cuprinzând mișcare;
2.1;2.2 Procedurale:
variante de - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și
conversaţia, explicaţia, Aprecieri
alergare mișcare;
EC – învăţarea prin globale si
randamentului -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
3.1 descoperire, exercitiul, individuale
propriu starter, arbitru, scorer etc.);
LR – Organizare:
analiza -participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor;
2.4 act. frontală, pe grupe
randamentului -felicitarea coechipierilor/adversarilor ,autoanaliza
act. Individuală
echipelor;
- Joc: ,,Vizitiul și
căluțul”
MARŢI, LB.ENGLEZĂ
17.12 LLR – - Factori care audierea unei povești folosind computerul manual, CD-ul aferent Observarea
2019 1.4. perturbă -realizarea unui desen pentru a ilustra ceea ce fiecarea înţeles din textul manualului, imagini care sistematică
1.1. comunicarea audiat, în condițiile împiedicării receptării optime a acestuia ilustrează personajele din
2.4. ,, La Zoo’’ -reluarea audierii textului pentru acompleta enunțuri cu informații povestea audiată, creioane Aprecieri
4.4. -identificarea personajelor care au rostit anumite replici date, din textul colorate, coli albe și globale si
audiat colorate. exercițiul, individuale
-realizarea unei scheme (Rețeaua personajelor) care evidențiază relațiile conversaţia euristică,
dintre personajele textului audiat explicaţia Frontal
-completarea desenului început anterior pentru a ilustra ceea cea înţeles din individual
textul audiat în condiții optime
-găsirea de soluții eficiente pentru a elimina factorii care perturbă
comunicarea și formularea unor îndemnuri utile pentru o comunicare
eficientă între persoane
ED.FIZICĂ
 Animale vertebrate/ nevertebrate;
 Grupele diferite de animale: insecte, peşti, amfibieni, reptile, păsări, Observarea
mamifere; Materiale: sistematică
S. Nat.  Recunoaşterea caracteristicilor fiecărei grupe de animale;
Principalele grupe manual,
 Exemplificarea unor animale ce fac parte dintr-o anumită grupă de Aprecieri
de animale. Procedurale:
1.1.; animale; completarea unor răspunsuri lacunare;
Caracteristici conversaţia, explicaţia, globale si
2.1.  explicaţii refetitoare la adaptarea broaştelor atât la mediul acvatic, cât şi
generale exercitiul, individuale
2.3.; la mediul terestru;
 modalităţi de reproducere a diferite animale;
Organizare:
2.4.
 joc ȋn perechi:”Despre cine este vorba?” Unul dintre colegi descrie un act. frontală,
3.1.
animal, făcând referire la modul de hrănire, de ȋnmulţire, de deplasare, cu act. individuală
ce este acoperit corpul, etc.Când găseşte colegul răspunsul correct, se
schimbă rolurile.
MIERCURI LLR – - Factori care audierea unei povești folosind computerul manual, CD-ul aferent Observarea
18.12 1.4. perturbă -realizarea unui desen pentru a ilustra ceea ce fiecarea înţeles din textul manualului, imagini care sistematică
2019 1.1. comunicarea audiat, în condițiile împiedicării receptării optime a acestuia ilustrează personajele din
2.4. ,, La Zoo’’ -reluarea audierii textului pentru acompleta enunțuri cu informații din textul povestea audiată, creioane Aprecieri
4.4. audiat colorate, coli albe și globale si
-identificarea personajelor care au rostit anumite replici date, din text colorate. exercițiul, individuale
-realizarea unei scheme (Rețeaua personajelor) care evidențiază relațiile conversaţia euristică,
dintre personajele textului audiat explicaţia Frontal
-completarea desenului început anterior pentru a ilustra ceea cea înţeles din individual
textul audiat în condiții optime
-găsirea de soluții eficiente pentru a elimina factorii care perturbă
comunicarea și formularea unor îndemnuri utile pentru o comunicare
eficientă între persoane
MAT Împărțirea unei - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărțirii manual, imagini Evaluarea după
2.5. sume la un - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire exercițiul, conversaţia, rezolvarea
5.3. număr. Cazuri - efectuarea de activități practice cu jetoane (plante) pentru deducerea explicaţia Frontal sarcinilor de
speciale de algoritmului de calcul al împărțirii unei sume la un număr individual învăţare
împărțire - efectuarea, în două moduri a împărțirii unei sume la un număr
rezolvarea de probleme prin mai multe metode
- asocierea rezolvării unei probleme cu o imagine dată
AVAP Vine Anul Nou! -Vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare carton colorat, creioane, Observarea
1.1.; -Elemente -Formularea unor întrebări şi răspunsuri despre obiceiurile populare lipici, hârtie glasată, sistematică
2.2.; decorative -Participarea la discuţii privind obiceiurile practicate de Anul Nou foarfecă exerciţiul,
2.3. Mască; -Crearea unei măşti folosind trasarea, decuparea, împletirea, coaserea şi demonstraţia, observaţia, Interevaluarea
lipire explicaţia ,individual
AVAP Vine Anul Nou! -Vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare carton colorat, creioane, Observarea
1.1.; -Elemente -Formularea unor întrebări şi răspunsuri despre obiceiurile populare lipici, hârtie glasată, sistematică
2.2.; decorative -Participarea la discuţii privind obiceiurile practicate de Anul Nou foarfecă,conversaţia,
2.3. Felicitare -Îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru obţinerea formei de felicitare demonstraţia, observaţia, Interevaluarea
explicaţia,individual
JOI, ED.FIZICĂ
19.12 LLR – Proiect: - Completarea, pe baza răspunsurilor frontale, a unui tabel cu nume de manual, cărți de la Evaluare a
2019 2.4. - Plante și plante și animale pentru cât mai multe dintre literele alfabetului (Alfabetul biblioteca clasei, activitatii
3.6. animale, între real naturii) flip-chart, coli de scris A4, grupului
4.3. și imaginar stabilirea temei proiectului; creioane colorate
precizarea cerinţelor;prezentarea criteriilor de evaluare; conversaţia, explicaţia,
stabilirea datei de prezentare a proiectului; exerciţiul, demonstraţia,
stabilirea responsabilităţilor (alegerea de către fiecare elev a unei plante sau brainstorming-ul, învăţarea
a unui animal din lista creată anterior, pentru a fi prezentat în Cartea bazată pe proiect
naturii frontal
-realizarea, pe baza concluziilor formulate de fiecare grup, a unui individual
organizator grafic/a unei scheme de lucru în care sunt surprinse aspectele
care vor ghida elevul în selectarea de informații și în redactarea textului cu
caracter științific
MAT Împărțirea unui - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr de două cifre la un manualul, post-it-uri, Evaluarea după
2.5. număr de două număr de o cifră cu rest zero calculator de buzunar rezolvarea
5.1. cifre la un număr - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite conversaţia, explicaţia, sarcinilor de
5.3. de o cifră, cu rest - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul fără efectuarea demonstrația, exerciţiul, învăţare
zero acestuia (de exemplu, 96 : 2 va fi mai mare decât 96: 4)
- efectuarea unor exerciții de calcul rapid
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care
sugerează operaţiile aritmetice studiate
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate
Ed.Civ. Atitudini fata de • exerciții de alcătuire a unei fișe cu titluri de opere literare cunoscute în manualul,caietul, Obs.sist
1.1;1.3 plante si animale- care personajele sunt plante sau animale; ilustrații, dicționare, -autoev.
I • exercițiu-joc de imaginare a unui dialog între copil și animalul preferat; lecturi suplimentare; -ev. reciprocă
AVAP- • exerciții de răspundere la anumite întrebări; observaţia -aprecieri
2.1;2.5 • exerciții de exemplificare a rolului fiecărui animal din imagine; explicaţia verbale
• exerciții de exprimare a atitudinii noastre față de plante și animale; munca ind.
• exerciții de enumerare a cât mai multor motive pentru care plantele și Organizare
animalele trebuie ocrotite; -frontal,individ
• exerciții de afirmare a modului cum îngrijește fiecare elev plantele și
animalele din mediul înconjurător;
• exerciții de completare a spațiilor punctate cu termeni potriviți;
• exerciții de desenare a unor plante și animale
VINERI LLR – Oră de ameliorare - Textul literar. Textul nonliterar exercițiul, conversaţia, Observarea
20.12 2.5. – dezvoltare - Solicitarea de informaţii referitoare la universul apropiat explicaţia, procedee de sistematică
2019 3.1. - Descrierea unor elemente din mediul apropiat citire activă,
3.3. - Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de brainstorming-ul, metoda Interevaluarea
4.4. problemele ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. Ciorchinele, RAÎ
-Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor fi (Răspunde, aruncă,
stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de întreabă), jocul didactic.
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. Frontal,individual
MAT Împărțirea unui - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr de două cifre la un manualul, post-it-uri, Evaluarea după
2.5. număr de două număr de o cifră cu rest zero calculator de buzunar rezolvarea
5.1. cifre la un număr - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine diferite conversaţia, explicaţia, sarcinilor de
5.3. de o cifră, cu rest - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul fără efectuarea demonstrația, exerciţiul, învăţare
zero acestuia - efectuarea unor exerciții de calcul rapid
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care
sugerează operaţiile aritmetice studiate
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate
LB.ENGLEZĂ
MM Colinde -Interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale - a manualcd-uri conversaţia, observare
2.1 aplauzelor ritmice, a bătutului din picior explicaţia, demonstraţia, sistematică
-Jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, ştafetă, exerciţiul, jocul frontal - evaluare orală
împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ Individual - interevaluare
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) pe grupe - autoevaluare
-Acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie
corporală