Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA POSTULUI

AGENT DE SECURITATE - PAZNIC

NUMELE ŞI PRENUMELE: __________________________________________________


FUNCŢIA: AGENT DE SECURITATE- PAZNIC
COD NUMERIC PERSONAL (CNP): ___________________________________________

3. Pozitia in COR / Cod: 541406

4. Departamentul / locatia: Administatie si servicii publice


[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

5. Nivelul postului: Executie

6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):

Se subordoneaza

Descrierea postului

1. Scopul general al postului

Ocupantul postului are ca obiect de activitate: servicii de paza/ securitate a obiectivelor,


bunurilor sau valorilor.

2. Competente personale:

- sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de
observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de
comunicare, etc.);
- sa nu aiba antecedente penale;
- sa fie apt din punct de vedere medical;

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei
parti de 100% din salariul de baza.
- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite in prezenta fisa
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;

Atributii

- sa ia toate masurile necesare de paza si protectie contra efractiei;


- sa ia toate masurile necesare de paza si protectie contra incendiilor;
- sa stabileasca nivelurile de pericol;
- sa identifice nivelurile criteriilor de performanta si analizarea nivelurilor de echipare si dotare
cu sisteme, instalatii, echipamente si aparatura pentru utilitati;
- sa gestioneze resurselor materiale din dotarea postului;
- sa completeze documentele specifice serviciului de securitate;
- solicita persoanei abilitate sprijin pentru remedierea disfunctionalitatilor, imediat ce se
constata disfunctionalitatea, in scris sau verbal, conform prevederilor legale in vigoare si
procedurilor specifice de lucru ale companiei de securitate.
- sa preia/ predea cu atentie sporita si meticulozitate resursele materiale necesare serviciului
conform procedurilor specifice de lucru ale companiei de securitate si ale prevederilor legale in
vigoare, pe baza de proces verbal de predare/ primire;
- sa cerceteze împrejmuirile ce delimitează proprietatea unitatii careia i se asigura paza (şcoli,
parcuri, cladiri de productie sau depozitare şi anunţa şeful ierarhic, în cazul în care constată
violarea proprietăţii;
- sa asigure in timpul programului paza imobilelor şi a mijloacelor auto staţionate în obiectivul
de pazit (scoala, diverse alte constructii de productie sau depozitare, parcuri);
- sa asigure ordinea de securitate in obiectiv;
- sa rezolve incidentele de securitate;
- sa asigure informarea operativa privind ordinea de securitate in obiectiv;
- sa asigure controlul accesului in obiectiv;
- sa asigure securitatea incintelor;
- sa desfasoare interventia la alarma;
- sa identifice elemente care pot influenta activitatea;
- sa realizeze intocmirea documentatiei;
- sa se preocupe de determinarea elementelor necesare de dezvoltare a echipei;
- sa se preocupe de punerea la dispozitia echipei din subordine a informatiilor necesare;
- sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest
sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si
indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici;
- sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;
- sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;
- sa asigure cu solicitudine satisfactia beneficiarului prin respectarea si aplicarea
reglementarilor acestuia pentru reducerea infractiunilor si prin indeplinirea sarcinilor
suplimentare stabilite de acesta;
- sa culeaga informatii in mod continuu, cu atentie distributiva, prin metode specifice cu
respectarea legislatiei si a reglementarilor beneficiarului, inclusiv prin intermediul sistemului
electronic de supraveghere;
- sa inregistreze informatiile cu acuratete si perseverenta, conform reglementarilor in vigoare;
- sa intocmeasca corect rapoarte de constatare a evenimentelor cu date clare, complete, certe
si precise, conform formularelor tipizate, a reglementarilor interne ale companiei de securitate,
folosind terminologia specifica;
- sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut;
- sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

 Sa desfasoare activitati, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu


instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
 Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
 Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt
sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

SITUATII DE URGENTA / PREVENIRE SI STINGERE INCENDII


 Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
 Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de
conducatorul institutiei, dupa caz;
 Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
 Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor;
 Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
 Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

PROTECTIA PROPRIETATII

 Aplica masurile dispuse de conducerea punctului de lucru pentru asigurarea pazei bunurilor
si valorilor detinute;
 Mentine in stare de functionare sistemele de protectie electronica instalate la nivelul
punctului de lucru;
 Verifica si respecta regulile interne care reglementeaza accesul si circulatia la nivelul
punctului de lucru;
 Informeaza de indata seful punctului de lucru despre orice situatie de pericol care ar putea
avea ca urmare daune pentru proprietate;
 Furnizeaza relatiile solicitate de organele de control.
4. Obligatii si restrictii:

- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la


persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;
- sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul
spatiului de lucru;
- este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe
timpul serviciului;

5.Conditiile de lucru ale postului

a. Desfasurarea activitatii

Agentul de securitate - paznic isi desfasoara activitatea in ghereta si pe teren.

Va fi raspunzator pentru:
- Echipamente
- Instalatii
- Baze de date

b. Conditii de formare profesionala

Participa la sesiuni de formare si perfectionare.

c. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)

Doar in situatii de urgenta

Specificatiile postului

1. Nivelul de studii medii

Pregatire profesionala in domeniul pazei si protectiei.

2. Aptitudini personale

- incredere in sine;
- atentie;
- ascultare activa
- indemanare;
- concentrare;
- punctualitate;
- capacitatea de a invata;
- aptitudini tehnice;
- limba straina;
- dispus intotdeauna sa-si imbogateasca bagajul de cunostinte

3. Program de lucru

Pentru un program normal de lucru, 24 ore/zi cu 48 de ore liber.


CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE:

- cunostinte si experienta privind privind Legea 333 / 08.07.2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
- judecata si impactul deciziilor in caz de atac al obiectivului;
- contacte si comunicare cu reprezentantii beneficiarului;
- conditii de munca pe timp de noapte;
- coordonarea eficienta a personalului din subordine, instruirea subordonatilor, stabilirea
prioritatii executarii sarcinilor pentru personalul din subordine, propunerea de penalizari;
- alte criterii specifice: calitatea relatiilor cu beneficiarii si a serviciului in zona repartizata,
corectitudinea datelor raportate.

Am luat la cunostinta

Numele si prenumele in clar si semnatura

DATA

S-ar putea să vă placă și