Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare

Concursul Naţional de Limba şi Literatura Română „Mihai Eminescu”


- clasa a VII-a, faza naţională -

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de două ore şi jumătate.

Citeşte cu atenţie textul dat.


„Fânu-i strâns, şi de pe luncă Văile-alburesc în zare,
Oamenii spre casă vin. Satul se-nveleşte-n fum.
Lacrimă de-argint, scânteie Cel din urmă car răscoală
Steaua serii în senin. Colbul adormit pe drum.

Dulce şi încet se-ntinde


Tihna pe pământ şi-n cer…
Sus pe deal răsare luna,
Melancolicul străjer.”
St. O. Iosif, Icoane din Carpaţi (fragmente, III)
Partea I

Scrie o compunere de 20-25 de rânduri, în care să comentezi fragmentul de pastel citat (St. O. Iosif,
Icoane din Carpaţi), având în vedere următoarele repere:
• elementele cadrului natural descris (cadrul spaţio-temporal; relaţia terestru-cosmic); 4 puncte
• semnificaţia a două imagini artistice; 4 puncte
• atitudinea poetului faţă de natură. 4 puncte

Partea a II-a

Pornind de la ideile exprimate în textul citat, scrie o compunere de 30-35 de rânduri, cu titlul Luna,
melancolicul străjer…, în care să descrii frumuseţea unei nopţi de vară. În redactarea compunerii, vei avea
în vedere următoarele repere:
• opinia personală asupra elementelor cadrului descris; 6 puncte
• înlănţuirea logică a ideilor; 6 puncte
• ordonarea detaliilor; 6 puncte
• folosirea adecvată a unor figuri de stil studiate (epitetul, personificarea, hiperbola, metafora…).
6 puncte

Notă! Respectarea, în cele două compuneri, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. În afara punctajului
acordat pentru conţinut (Partea I – 12 puncte; Partea a II-a – 24 de puncte), vei primi şi 14 puncte pentru
redactarea celor două compuneri (unitatea compoziţiei - 3 p.; originalitatea şi stilul - 3 p.; coerenţa textului -
3 p.; ortografia - 3 p.; punctuaţia - 2 p.).

Partea a III-a

1. Scrie câte două cuvinte derivate cu fiecare dintre sufixele – oaică şi – ean. 4 puncte
2. Alcătuieşte un enunţ în care să ai şi un verb obţinut prin compunere. 4 puncte
3. Scrie două enunţuri pentru exemplificarea polisemiei cuvântului a veni.
Notă! Este obligatorie precizarea sensului pe care cuvântul a veni îl are în fiecare context. 4 puncte
4. Transcrie forma corectă a următoarelor cuvinte compuse: subsemnatul/ sub-semnatul;
propriu-zis/ propriu zis; întradevăr/ într-adevăr; dinadins/ din adins. 4 puncte
5. Menţionează cazul gramatical al cuvintelor subliniate: „Satul se-nveleşte-n fum”. 4 puncte
6. Exemplifică, prin câte un enunţ, valoarea predicativă, respectiv, copulativă a verbului a rămâne. 4 puncte
7. Rescrie următoarele enunţuri, corectând formele articolului posesiv şi ale adjectivului
pronominal relativ, subliniate în enunţurile: Sunt fericiţi părinţii a cărui copii obţin premiul întâi.
Andrei era colegul al cărei atitudine i-a impresionat pe toţi. 4 puncte
8. Precizează valoarea morfologică a cuvântului „-i” din textul dat („Fânu-i strâns”). 4 puncte
9. Alcătuieşte două enunţuri în care substantivul sat să fie complement circumstanţial de loc
în două cazuri gramaticale diferite. 4 puncte
10. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „Cel din urmă car răscoală / Colbul adormit pe drum”.
4 puncte

S-ar putea să vă placă și