Sunteți pe pagina 1din 68

M.13 M.211 & M.212 M.10 P1, P2, P3 & P6 M.10 P5 & P7 M.

214
SIRUTA JUDET UAT LAU2 M.11 P6
(ANC 2014-2020) (LFA 2007-2013) (AECM 2014-2020) (AECM 2014-2020) (AEM 2007-2013)
2130 ALBA ALBAC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
2309 ALBA ALMASU MARE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
2381 ALBA ARIESENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
2577 ALBA AVRAM IANCU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
2988 ALBA BERGHIN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
3039 ALBA BISTRA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
3397 ALBA BLANDIANA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
9026 ALBA BUCERDEA GRANOASA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
3459 ALBA BUCIUM ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4106 ALBA CALNIC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
3761 ALBA CENADE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
3805 ALBA CERGAU NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
3841 ALBA CERU-BACAINTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
3958 ALBA CETATEA DE BALTA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1071 ALBA CIUGUD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4008 ALBA CIURULEASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4188 ALBA CRACIUNELU DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4142 ALBA CRICAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
9019 ALBA CUT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4240 ALBA DAIA ROMANA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4268 ALBA DOSTAT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4302 ALBA FARAU NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4366 ALBA GALDA DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4482 ALBA GARBOVA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4525 ALBA GARDA DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4703 ALBA HOPARTA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4767 ALBA HOREA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4927 ALBA IGHIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
4981 ALBA INTREGALDE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
5103 ALBA JIDVEI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
5167 ALBA LIVEZILE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
5210 ALBA LOPADEA NOUA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
5309 ALBA LUNCA MURESULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
5336 ALBA LUPSA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
5577 ALBA METES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
5700 ALBA MIHALT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
5755 ALBA MIRASLAU NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
5826 ALBA MOGOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1213 ALBA MUNICIPIUL AIUD NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1017 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1348 ALBA MUNICIPIUL BLAJ NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1874 ALBA MUNICIPIUL SEBES NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6048 ALBA NOSLAC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6119 ALBA OCOLIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6164 ALBA OHABA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1151 ALBA ORAS ABRUD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
2915 ALBA ORAS BAIA DE ARIES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1455 ALBA ORAS CAMPENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1696 ALBA ORAS CUGIR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1794 ALBA ORAS OCNA MURES NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
8096 ALBA ORAS TEIUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
1936 ALBA ORAS ZLATNA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6217 ALBA PIANU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6271 ALBA POIANA VADULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6397 ALBA PONOR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6468 ALBA POSAGA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6547 ALBA RADESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6627 ALBA RAMET ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6592 ALBA RIMETEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6930 ALBA ROSIA DE SECAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6761 ALBA ROSIA MONTANA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
6976 ALBA SALCIUA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7044 ALBA SALISTEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7348 ALBA SANCEL NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7384 ALBA SANTIMBRU NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7099 ALBA SASCIORI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7197 ALBA SCARISOARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7810 ALBA SIBOT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7446 ALBA SOHODOL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7865 ALBA SONA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7945 ALBA SPRING NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
7767 ALBA STREMT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
8014 ALBA SUGAG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
8158 ALBA UNIREA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
8229 ALBA VADU MOTILOR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
8354 ALBA VALEA LUNGA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
8425 ALBA VIDRA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
8826 ALBA VINTU DE JOS NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
9743 ARAD ALMAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
9798 ARAD APATEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
9832 ARAD ARCHIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10051 ARAD BARSA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10104 ARAD BARZAVA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
9887 ARAD BATA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
9930 ARAD BELIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
10006 ARAD BIRCHIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10195 ARAD BOCSIG NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10239 ARAD BRAZII ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10293 ARAD BUTENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10346 ARAD CARAND ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10373 ARAD CERMEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
10417 ARAD CHISINDIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10453 ARAD CONOP NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10514 ARAD COVASINT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
10532 ARAD CRAIVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
10649 ARAD DEZNA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10701 ARAD DIECI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
10765 ARAD DORGOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
12912 ARAD DOROBANTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
9280 ARAD FANTANELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
10827 ARAD FELNAC ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
12920 ARAD FRUMUSENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
10872 ARAD GHIOROC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
10916 ARAD GRANICERI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
10943 ARAD GURAHONT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
11174 ARAD HALMAGEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
11058 ARAD HALMAGIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
11236 ARAD HASMAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
11307 ARAD IGNESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
11352 ARAD IRATOSU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
9333 ARAD LIVADA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
11398 ARAD MACEA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
11423 ARAD MISCA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
11478 ARAD MONEASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
9262 ARAD MUNICIPIUL ARAD ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
11502 ARAD OLARI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
9459 ARAD ORAS CHISINEU-CRIS ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
9495 ARAD ORAS CURTICI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
9538 ARAD ORAS INEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
9574 ARAD ORAS LIPOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
9627 ARAD ORAS NADLAC ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
9654 ARAD ORAS PANCOTA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
11584 ARAD ORAS PECICA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
12091 ARAD ORAS SANTANA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
9690 ARAD ORAS SEBIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
11539 ARAD PAULIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
11637 ARAD PEREGU MARE NON_ANC_PROD NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
11664 ARAD PETRIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
11735 ARAD PILU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
11762 ARAD PLESCUTA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
12144 ARAD SAGU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
11842 ARAD SAVARSIN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
11940 ARAD SECUSIGIU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
12206 ARAD SEITIN ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
11995 ARAD SELEUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
12037 ARAD SEMLAC NON_ANC_PROD NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
12224 ARAD SEPREUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
12242 ARAD SICULA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
12288 ARAD SILINDIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
12340 ARAD SIMAND ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
12055 ARAD SINTEA MARE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
12368 ARAD SIRIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
12402 ARAD SISTAROVAT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
12126 ARAD SOCODOR ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
9360 ARAD SOFRONEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
12509 ARAD TARNOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
12457 ARAD TAUT ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
12572 ARAD VARADIA DE MURES NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
12689 ARAD VARFURILE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
12643 ARAD VINGA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
9397 ARAD VLADIMIRESCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
12778 ARAD ZABRANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
12938 ARAD ZADARENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
12812 ARAD ZARAND ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
12849 ARAD ZERIND ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
12876 ARAD ZIMANDU NOU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13819 ARGES ALBESTII DE ARGES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13891 ARGES ALBESTII DE MUSCEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
13935 ARGES ALBOTA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13999 ARGES ANINOASA ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14049 ARGES AREFU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
14085 ARGES BABANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14165 ARGES BAICULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14272 ARGES BALILESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14450 ARGES BARLA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13187 ARGES BASCOV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14352 ARGES BELETI-NEGRESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
14405 ARGES BEREVOESTI ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14584 ARGES BOGATI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
14673 ARGES BOTENI ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14726 ARGES BOTESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
13276 ARGES BRADU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14753 ARGES BRADULET ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14851 ARGES BUDEASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
14922 ARGES BUGHEA DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20063 ARGES BUGHEA DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
14940 ARGES BUZOESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
15064 ARGES CALDARARU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
15108 ARGES CALINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15233 ARGES CATEASCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15313 ARGES CEPARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15402 ARGES CETATENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
15448 ARGES CICANESTI ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15493 ARGES CIOFRANGENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15554 ARGES CIOMAGESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15652 ARGES COCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15741 ARGES CORBENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
15830 ARGES CORBI ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15901 ARGES COSESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
15983 ARGES COTMEANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
16132 ARGES CUCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
16329 ARGES DAMBOVICIOARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
16365 ARGES DARMANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
16285 ARGES DAVIDESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
16427 ARGES DOBRESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
16454 ARGES DOMNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
16506 ARGES DRAGANU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
16472 ARGES DRAGOSLAVELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
16551 ARGES GODENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
16613 ARGES HARSESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
16659 ARGES HARTIESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
16739 ARGES IZVORU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
16757 ARGES LEORDENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
16908 ARGES LERESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
16944 ARGES LUNCA CORBULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17049 ARGES MALURENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13365 ARGES MARACINENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17101 ARGES MERISANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17209 ARGES MICESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17254 ARGES MIHAESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
17334 ARGES MIOARELE ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17398 ARGES MIROSI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17423 ARGES MORARESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17496 ARGES MOSOAIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17575 ARGES MOZACENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
13490 ARGES MUNICIPIUL CAMPULUNG ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13622 ARGES MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13169 ARGES MUNICIPIUL PITESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17619 ARGES MUSATESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17726 ARGES NEGRASI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
17771 ARGES NUCSOARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
17824 ARGES OARJA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
13668 ARGES ORAS COSTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13301 ARGES ORAS MIOVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13392 ARGES ORAS STEFANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13757 ARGES ORAS TOPOLOVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17851 ARGES PIETROSANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
18028 ARGES POIANA LACULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17913 ARGES POIENARII DE ARGES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
17968 ARGES POIENARII DE MUSCEL ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
18162 ARGES POPESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
18242 ARGES PRIBOIENI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
20048 ARGES RACA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
18331 ARGES RATESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
18411 ARGES RECEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
18475 ARGES ROCIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
18527 ARGES RUCAR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
18554 ARGES SALATRUCU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
18581 ARGES SAPATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
18670 ARGES SCHITU GOLESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
18741 ARGES SLOBOZIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
18778 ARGES STALPENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
19114 ARGES STEFAN CEL MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
18858 ARGES STOENESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
18938 ARGES STOLNICI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
19141 ARGES SUICI ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
19007 ARGES SUSENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
19212 ARGES TEIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
19249 ARGES TIGVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
19338 ARGES TITESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
19392 ARGES UDA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
19560 ARGES UNGHENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
19631 ARGES VALEA DANULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
19695 ARGES VALEA IASULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
13524 ARGES VALEA MARE PRAVAT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
19793 ARGES VEDEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
19999 ARGES VLADESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20055 ARGES VULTURESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21007 BACAU AGAS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21098 BACAU ARDEOANI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21123 BACAU ASAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21196 BACAU BALCANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21454 BACAU BARSANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21249 BACAU BERESTI-BISTRITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
21338 BACAU BERESTI-TAZLAU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21418 BACAU BERZUNTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21506 BACAU BLAGESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
21560 BACAU BOGDANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21597 BACAU BRUSTUROASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
26338 BACAU BUCIUMI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
21668 BACAU BUHOCI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
21757 BACAU CAIUTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
21720 BACAU CASIN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
21855 BACAU CLEJA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
21891 BACAU COLONESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
21971 BACAU CORBASCA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
22059 BACAU COTOFANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
22111 BACAU DAMIENESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
22237 BACAU DEALU MORII NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
22380 BACAU DOFTEANA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
22460 BACAU FARAOANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
22488 BACAU FILIPENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
22576 BACAU FILIPESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
22665 BACAU GAICEANA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
22781 BACAU GARLENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
22718 BACAU GHIMES-FAGET ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
26346 BACAU GIOSENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
22834 BACAU GLAVANESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20607 BACAU GURA VAII NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
22898 BACAU HELEGIU NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
20313 BACAU HEMEIUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
22941 BACAU HORGESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23047 BACAU HURUIESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26379 BACAU ITESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23127 BACAU IZVORU BERHECIULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20359 BACAU LETEA VECHE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23207 BACAU LIPOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23289 BACAU LIVEZI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
23350 BACAU LUIZI-CALUGARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23387 BACAU MAGIRESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
20411 BACAU MAGURA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23449 BACAU MANASTIREA CASIN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
20466 BACAU MARGINENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
23494 BACAU MOTOSENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20297 BACAU MUNICIPIUL BACAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20876 BACAU MUNICIPIUL MOINESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
20563 BACAU MUNICIPIUL ONESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23644 BACAU NEGRI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
23715 BACAU NICOLAE BALCESCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26353 BACAU ODOBESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23797 BACAU OITUZ ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
23868 BACAU ONCESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20778 BACAU ORAS BUHUSI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20821 BACAU ORAS COMANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
22166 BACAU ORAS DARMANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
20910 BACAU ORAS SLANIC-MOLDOVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
20965 BACAU ORAS TARGU OCNA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
23948 BACAU ORBENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
23975 BACAU PALANCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
24187 BACAU PANCESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24034 BACAU PARAVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24276 BACAU PARGARESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
24089 BACAU PARINCEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24338 BACAU PARJOL NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
24427 BACAU PLOPANA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24524 BACAU PODU TURCULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24631 BACAU PODURI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
26361 BACAU PRAJESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24766 BACAU RACACIUNI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24837 BACAU RACHITOASA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24711 BACAU RACOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
24999 BACAU ROSIORI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25148 BACAU SANDULENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
26320 BACAU SARATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25068 BACAU SASCUT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25228 BACAU SAUCESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25291 BACAU SCORTENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
25362 BACAU SECUIENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25488 BACAU SOLONT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
25521 BACAU STANISESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
20670 BACAU STEFAN CEL MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25629 BACAU STRUGARI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
25692 BACAU TAMASI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25825 BACAU TARGU TROTUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
25745 BACAU TATARASTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25861 BACAU TRAIAN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
25932 BACAU UNGURENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26029 BACAU URECHESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26083 BACAU VALEA SEACA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26118 BACAU VULTURENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26289 BACAU ZEMES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
27070 BIHOR ABRAM NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27169 BIHOR ABRAMUT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26742 BIHOR ASTILEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27212 BIHOR AUSEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27285 BIHOR AVRAM IANCU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
27329 BIHOR BALC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27383 BIHOR BATAR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
27436 BIHOR BIHARIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27506 BIHOR BOIANU MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27560 BIHOR BOROD ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27631 BIHOR BORS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27686 BIHOR BRATCA ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27757 BIHOR BRUSTURI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
27846 BIHOR BUDUREASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
27908 BIHOR BUDUSLAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
27935 BIHOR BULZ ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
27971 BIHOR BUNTESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
28077 BIHOR CABESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
28709 BIHOR CAMPANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
28139 BIHOR CAPALNA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
28193 BIHOR CARPINET NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
28246 BIHOR CEFA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
28335 BIHOR CEICA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
28415 BIHOR CETARIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
28497 BIHOR CHERECHIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
28530 BIHOR CHISLAZ NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
28665 BIHOR CIUMEGHIU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
28763 BIHOR COCIUBA MARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
28816 BIHOR COPACEL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
28889 BIHOR CRISTIORU DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
28941 BIHOR CURATELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
29001 BIHOR CURTUISENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
29038 BIHOR DERNA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29092 BIHOR DIOSIG NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
29154 BIHOR DOBRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29243 BIHOR DRAGANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
29341 BIHOR DRAGESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29403 BIHOR FINIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
32195 BIHOR GEPIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29467 BIHOR GIRISU DE CRIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
29519 BIHOR HIDISELU DE SUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29573 BIHOR HOLOD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29662 BIHOR HUSASAU DE TINCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
29724 BIHOR INEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29813 BIHOR LAZARENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29760 BIHOR LAZURI DE BEIUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
29902 BIHOR LUGASU DE JOS NON_ANC_VII NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
29948 BIHOR LUNCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
30014 BIHOR MADARAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
30069 BIHOR MAGESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26877 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26804 BIHOR MUNICIPIUL BEIUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
26564 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26975 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
30149 BIHOR NOJORID NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
30229 BIHOR OLCEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26699 BIHOR ORAS ALESD ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26920 BIHOR ORAS NUCET ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
30915 BIHOR ORAS SACUENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
26840 BIHOR ORAS STEI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
32027 BIHOR ORAS VALEA LUI MIHAI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
27007 BIHOR ORAS VASCAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
30274 BIHOR OSORHEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32161 BIHOR PALEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
30336 BIHOR PIETROASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
30416 BIHOR POCOLA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
30470 BIHOR POMEZEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
30568 BIHOR POPESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
30648 BIHOR RABAGANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
30719 BIHOR REMETEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
30773 BIHOR RIENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
30844 BIHOR ROSIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
32187 BIHOR ROSIORI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
30871 BIHOR SACADAT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
30988 BIHOR SALACEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
31011 BIHOR SALARD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31057 BIHOR SAMBATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
28610 BIHOR SANIOB NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
26582 BIHOR SANMARTIN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32179 BIHOR SANNICOLAU ROMAN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
26653 BIHOR SANTANDREI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31128 BIHOR SARBI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31333 BIHOR SIMIAN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
31379 BIHOR SINTEU ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31422 BIHOR SOIMI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31208 BIHOR SPINUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31510 BIHOR SUNCUIUS ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31262 BIHOR SUPLACU DE BARCAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32153 BIHOR TAMASEU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
31609 BIHOR TARCAIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
31565 BIHOR TARCEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
31654 BIHOR TAUTEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31878 BIHOR TETCHEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31716 BIHOR TILEAGD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31789 BIHOR TINCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
32201 BIHOR TOBOLIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
31841 BIHOR TULCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
31921 BIHOR UILEACU DE BEIUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
31976 BIHOR VADU CRISULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32090 BIHOR VARCIOROG NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32045 BIHOR VIISOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32633 BISTRITA-NASAUD BISTRITA BARGAULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
32660 BISTRITA-NASAUD BRANISTEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32704 BISTRITA-NASAUD BUDACU DE JOS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32768 BISTRITA-NASAUD BUDESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
32811 BISTRITA-NASAUD CAIANU MIC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
32884 BISTRITA-NASAUD CETATE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33015 BISTRITA-NASAUD CHIOCHIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
33122 BISTRITA-NASAUD CHIUZA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179953 BISTRITA-NASAUD CICEU- MIHAIESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32955 BISTRITA-NASAUD CICEU-GIURGESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33177 BISTRITA-NASAUD COSBUC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33202 BISTRITA-NASAUD DUMITRA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179686 BISTRITA-NASAUD DUMITRITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33248 BISTRITA-NASAUD FELDRU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33275 BISTRITA-NASAUD GALATII BISTRITEI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33337 BISTRITA-NASAUD ILVA MARE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33364 BISTRITA-NASAUD ILVA MICA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33382 BISTRITA-NASAUD JOSENII BARGAULUI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33435 BISTRITA-NASAUD LECHINTA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
33514 BISTRITA-NASAUD LESU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33541 BISTRITA-NASAUD LIVEZILE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33603 BISTRITA-NASAUD LUNCA ILVEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33729 BISTRITA-NASAUD MAGURA ILVEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33621 BISTRITA-NASAUD MAIERU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33765 BISTRITA-NASAUD MARISELU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33658 BISTRITA-NASAUD MATEI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
33845 BISTRITA-NASAUD MICESTII DE CAMPIE NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
33881 BISTRITA-NASAUD MILAS NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
33952 BISTRITA-NASAUD MONOR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
32394 BISTRITA-NASAUD MUNICIPIUL BISTRITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179659 BISTRITA-NASAUD NEGRILESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
33989 BISTRITA-NASAUD NIMIGEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34075 BISTRITA-NASAUD NUSENI ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
32483 BISTRITA-NASAUD ORAS BECLEAN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
32544 BISTRITA-NASAUD ORAS NASAUD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
32599 BISTRITA-NASAUD ORAS SANGEORZ-BAI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34155 BISTRITA-NASAUD PARVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34173 BISTRITA-NASAUD PETRU RARES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179720 BISTRITA-NASAUD POIANA ILVEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34235 BISTRITA-NASAUD PRUNDU BARGAULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34262 BISTRITA-NASAUD REBRA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34280 BISTRITA-NASAUD REBRISOARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34333 BISTRITA-NASAUD RODNA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34360 BISTRITA-NASAUD ROMULI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179944 BISTRITA-NASAUD RUNCU SALVEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34397 BISTRITA-NASAUD SALVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34477 BISTRITA-NASAUD SANMIHAIU DE CAMPIE NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
34618 BISTRITA-NASAUD SANT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34645 BISTRITA-NASAUD SIEU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34690 BISTRITA-NASAUD SIEU-MAGHERUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
34770 BISTRITA-NASAUD SIEU-ODORHEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
34850 BISTRITA-NASAUD SIEUT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34422 BISTRITA-NASAUD SILIVASU DE CAMPIE NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
34903 BISTRITA-NASAUD SINTEREAG NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
34547 BISTRITA-NASAUD SPERMEZEU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
35152 BISTRITA-NASAUD TARLISUA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
34985 BISTRITA-NASAUD TEACA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
35054 BISTRITA-NASAUD TELCIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
35090 BISTRITA-NASAUD TIHA BARGAULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
35269 BISTRITA-NASAUD URIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
35312 BISTRITA-NASAUD URMENIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
35429 BISTRITA-NASAUD ZAGRA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40035 BOTOSANI ADASENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36131 BOTOSANI ALBESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36202 BOTOSANI AVRAMENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36300 BOTOSANI BALUSENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39983 BOTOSANI BLANDESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36373 BOTOSANI BRAESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36426 BOTOSANI BROSCAUTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36499 BOTOSANI CALARASI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39967 BOTOSANI CANDESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36532 BOTOSANI CONCESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
36569 BOTOSANI COPALAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36649 BOTOSANI CORDARENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
36676 BOTOSANI CORLATENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36756 BOTOSANI CORNI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39975 BOTOSANI COSULA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36809 BOTOSANI COTUSCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36907 BOTOSANI CRISTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36952 BOTOSANI CRISTINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
35759 BOTOSANI CURTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37057 BOTOSANI DANGENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37011 BOTOSANI DERSCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39959 BOTOSANI DIMACHENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37100 BOTOSANI DOBARCENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37173 BOTOSANI DRAGUSENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37217 BOTOSANI DURNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37324 BOTOSANI FRUMUSICA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37397 BOTOSANI GEORGE ENESCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37459 BOTOSANI GORBANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37618 BOTOSANI HANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
37547 BOTOSANI HAVARNA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
37672 BOTOSANI HILISEU-HORIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37734 BOTOSANI HLIPICENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37770 BOTOSANI HUDESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
37823 BOTOSANI IBANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37850 BOTOSANI LEORDA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39942 BOTOSANI LOZNA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37912 BOTOSANI LUNCA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
37958 BOTOSANI MANOLEASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38063 BOTOSANI MIHAI EMINESCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38161 BOTOSANI MIHAILENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38241 BOTOSANI MIHALASENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38321 BOTOSANI MILEANCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
38376 BOTOSANI MITOC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
35731 BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36006 BOTOSANI MUNICIPIUL DOROHOI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38456 BOTOSANI NICSENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36453 BOTOSANI ORAS BUCECEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
35946 BOTOSANI ORAS DARABANI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
37280 BOTOSANI ORAS FLAMANZI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
36060 BOTOSANI ORAS SAVENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
39168 BOTOSANI ORAS STEFANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38492 BOTOSANI PALTINIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38544 BOTOSANI POMARLA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38580 BOTOSANI PRAJENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
35839 BOTOSANI RACHITI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38633 BOTOSANI RADAUTI-PRUT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38679 BOTOSANI RAUSENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38731 BOTOSANI RIPICENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38811 BOTOSANI ROMA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38848 BOTOSANI ROMANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
38893 BOTOSANI SANTA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39122 BOTOSANI SENDRICENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
35884 BOTOSANI STAUCENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39220 BOTOSANI STIUBIENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
38982 BOTOSANI SUHARAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39051 BOTOSANI SULITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39266 BOTOSANI TODIRENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39328 BOTOSANI TRUSESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39391 BOTOSANI TUDORA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39417 BOTOSANI UNGURENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
39532 BOTOSANI UNTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39612 BOTOSANI VACULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39694 BOTOSANI VARFU CAMPULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39658 BOTOSANI VIISOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39738 BOTOSANI VLADENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
39792 BOTOSANI VLASINESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
39836 BOTOSANI VORNICENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
39872 BOTOSANI VORONA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
42824 BRAILA BARAGANUL NON_ANC_PROD NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
42842 BRAILA BERTESTII DE JOS ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
42913 BRAILA BORDEI VERDE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
44560 BRAILA CAZASU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
42708 BRAILA CHISCANI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
42968 BRAILA CIOCILE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
43019 BRAILA CIRESU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
43073 BRAILA DUDESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
43117 BRAILA FRECATEI NON_ANC_IRIG LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
43180 BRAILA GALBENU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
43242 BRAILA GEMENELE NON_ANC_IRIG NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43279 BRAILA GRADISTEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43313 BRAILA GROPENI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43466 BRAILA JIRLAU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
43493 BRAILA MARASU NON_ANC_IRIG LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
43563 BRAILA MAXINENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
43625 BRAILA MIRCEA VODA NON_ANC_PROD NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43652 BRAILA MOVILA MIRESII ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
42682 BRAILA MUNICIPIUL BRAILA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
42753 BRAILA ORAS FAUREI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43331 BRAILA ORAS IANCA NON_ANC_PROD NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
43411 BRAILA ORAS INSURATEI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
43698 BRAILA RACOVITA NON_ANC_IRIG LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43732 BRAILA RAMNICELU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43787 BRAILA ROMANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43812 BRAILA ROSIORI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
43867 BRAILA SALCIA TUDOR ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
43929 BRAILA SCORTARU NOU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
43992 BRAILA SILISTEA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
44060 BRAILA STANCUTA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
44113 BRAILA SURDILA-GAISEANCA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
42771 BRAILA SURDILA-GRECI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
44140 BRAILA SUTESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
44177 BRAILA TICHILESTI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
44202 BRAILA TRAIAN NON_ANC_PROD NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
44257 BRAILA TUDOR VLADIMIRESCU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
44300 BRAILA TUFESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
44328 BRAILA ULMU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
44355 BRAILA UNIREA NON_ANC_PROD NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
44391 BRAILA VADENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
44435 BRAILA VICTORIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
44462 BRAILA VISANI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
44505 BRAILA VIZIRU NON_ANC_IRIG NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
44532 BRAILA ZAVOAIA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
40526 BRASOV APATA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42498 BRASOV AUGUSTIN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40544 BRASOV BECLEAN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40606 BRASOV BOD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40633 BRASOV BRAN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40688 BRASOV BUDILA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40704 BRASOV BUNESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40768 BRASOV CATA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40820 BRASOV CINCU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40857 BRASOV COMANA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40900 BRASOV CRISTIAN ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
42456 BRASOV CRIZBAV ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42480 BRASOV DRAGUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40928 BRASOV DUMBRAVITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40955 BRASOV FELDIOARA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40991 BRASOV FUNDATA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41033 BRASOV HALCHIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41088 BRASOV HARMAN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
41113 BRASOV HARSENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41177 BRASOV HOGHIZ ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42472 BRASOV HOLBAV ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41248 BRASOV HOMOROD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41284 BRASOV JIBERT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41346 BRASOV LISA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41382 BRASOV MAIERUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41417 BRASOV MANDRA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41471 BRASOV MOIECIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40241 BRASOV MUNICIPIUL CODLEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40198 BRASOV MUNICIPIUL BRASOV ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
40278 BRASOV MUNICIPIUL FAGARAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40438 BRASOV MUNICIPIUL SACELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40214 BRASOV ORAS GHIMBAV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
40303 BRASOV ORAS PREDEAL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40367 BRASOV ORAS RASNOV ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40394 BRASOV ORAS RUPEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
40465 BRASOV ORAS VICTORIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
40492 BRASOV ORAS ZARNESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41541 BRASOV ORMENIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41578 BRASOV PARAU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41621 BRASOV POIANA MARULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41667 BRASOV PREJMER NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
41701 BRASOV RACOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41738 BRASOV RECEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42464 BRASOV SAMBATA DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41925 BRASOV SANPETRU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
41818 BRASOV SERCAIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41854 BRASOV SINCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42449 BRASOV SINCA NOUA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
41943 BRASOV SOARS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42003 BRASOV TARLUNGENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42058 BRASOV TELIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42076 BRASOV TICUSU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42101 BRASOV UCEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42156 BRASOV UNGRA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42183 BRASOV VAMA BUZAULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42236 BRASOV VISTEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42307 BRASOV VOILA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
42398 BRASOV VULCAN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
44863 BUZAU AMARU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
44989 BUZAU BALACEANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
44934 BUZAU BALTA ALBA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
45003 BUZAU BECENI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
45101 BUZAU BERCA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
45245 BUZAU BISOCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
45334 BUZAU BLAJANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
45361 BUZAU BOLDU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
45389 BUZAU BOZIORU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
45496 BUZAU BRADEANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
45539 BUZAU BRAESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
45619 BUZAU BREAZA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
45673 BUZAU BUDA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
45815 BUZAU C.A. ROSETTI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
45753 BUZAU CALVINI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
45888 BUZAU CANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
45959 BUZAU CATINA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
46019 BUZAU CERNATESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
46108 BUZAU CHILIILE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
46180 BUZAU CHIOJDU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
46251 BUZAU CILIBIA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
46313 BUZAU CISLAU NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
46377 BUZAU COCHIRLEANCA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
46439 BUZAU COLTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
46484 BUZAU COSTESTI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
46554 BUZAU COZIENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50564 BUZAU FLORICA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
46769 BUZAU GALBINASI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
46803 BUZAU GHERASENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
46830 BUZAU GHERGHEASA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
46867 BUZAU GLODEANU SARAT ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
46910 BUZAU GLODEANU-SILISTEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
47006 BUZAU GREBANU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
47079 BUZAU GURA TEGHII ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
47159 BUZAU LARGU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
47186 BUZAU LOPATARI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
47300 BUZAU LUCIU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
47337 BUZAU MAGURA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
47630 BUZAU MANZALESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
47373 BUZAU MARACINENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
47417 BUZAU MARGARITESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
47453 BUZAU MEREI NON_ANC_VII NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
47578 BUZAU MIHAILESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
47774 BUZAU MOVILA BANULUI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
44818 BUZAU MUNICIPIUL BUZAU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
44845 BUZAU MUNICIPIUL RAMNICU SARAT ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
47818 BUZAU MURGESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
47854 BUZAU NAENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
48021 BUZAU ODAILE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
47916 BUZAU ORAS NEHOIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
48325 BUZAU ORAS PATARLAGELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
48744 BUZAU ORAS POGOANELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
48138 BUZAU PADINA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
48227 BUZAU PANATAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
48165 BUZAU PARDOSI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
48557 BUZAU PARSCOV NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
48487 BUZAU PIETROASELE NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
48682 BUZAU PODGORIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
48771 BUZAU POSTA CALNAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
48842 BUZAU PUIESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
48922 BUZAU RACOVITENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
48968 BUZAU RAMNICELU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
49019 BUZAU ROBEASCA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
49046 BUZAU RUSETU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
49073 BUZAU SAGEATA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
49153 BUZAU SAHATENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
49206 BUZAU SAPOCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
49233 BUZAU SARULESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
49313 BUZAU SCORTOASA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
49439 BUZAU SCUTELNICI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
49484 BUZAU SIRIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
49545 BUZAU SMEENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
49625 BUZAU STALPU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
49849 BUZAU TINTESTI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
49643 BUZAU TISAU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
49769 BUZAU TOPLICENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
49894 BUZAU ULMENI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
50549 BUZAU UNGURIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
49956 BUZAU VADU PASII ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
50399 BUZAU VALCELELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
50022 BUZAU VALEA RAMNICULUI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
50068 BUZAU VALEA SALCIEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50102 BUZAU VERNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
50228 BUZAU VINTILA VODA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50326 BUZAU VIPERESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50415 BUZAU ZARNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
50479 BUZAU ZIDURI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
94125 CALARASI ALEXANDRU ODOBESCU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101083 CALARASI BELCIUGATELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
92961 CALARASI BORCEA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
101724 CALARASI CASCIOARELE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
101804 CALARASI CHIRNOGI NON_ANC_IRIG NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101822 CALARASI CHISELET ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93085 CALARASI CIOCANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
180055 CALARASI CRIVAT ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102419 CALARASI CURCANI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93281 CALARASI CUZA VODA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
93325 CALARASI DICHISENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
93370 CALARASI DOR MARUNT ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93441 CALARASI DOROBANTU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93487 CALARASI DRAGALINA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93539 CALARASI DRAGOS VODA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102838 CALARASI FRASINET ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102945 CALARASI FRUMUSANI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103014 CALARASI FUNDENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179962 CALARASI GALBINASI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93664 CALARASI GRADISTEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
103568 CALARASI GURBANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103764 CALARASI ILEANA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93771 CALARASI INDEPENDENTA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93815 CALARASI JEGALIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
93851 CALARASI LEHLIU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104083 CALARASI LUICA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93931 CALARASI LUPSANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104181 CALARASI MANASTIREA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100638 CALARASI MITRENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
92587 CALARASI MODELU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
92569 CALARASI MUNICIPIUL CALARASI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
100610 CALARASI MUNICIPIUL OLTENITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104323 CALARASI NANA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104341 CALARASI NICOLAE BALCESCU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101458 CALARASI ORAS BUDESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103032 CALARASI ORAS FUNDULEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93888 CALARASI ORAS LEHLIU GARA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94223 CALARASI PERISORU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104635 CALARASI PLATARESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104751 CALARASI RADOVANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94312 CALARASI ROSETI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
104886 CALARASI SARULESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105222 CALARASI SOHATU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105384 CALARASI SOLDANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105259 CALARASI SPANTOV ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94562 CALARASI STEFAN CEL MARE NON_ANC_IRIG NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94580 CALARASI STEFAN VODA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105455 CALARASI TAMADAU MARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105605 CALARASI ULMENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94606 CALARASI ULMU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94651 CALARASI UNIREA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
94731 CALARASI VALCELELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105712 CALARASI VALEA ARGOVEI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105829 CALARASI VASILATI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94768 CALARASI VLAD TEPES NON_ANC_IRIG NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
51243 CARAS-SEVERIN ARMENIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51305 CARAS-SEVERIN BANIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51332 CARAS-SEVERIN BAUTAR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51387 CARAS-SEVERIN BERLISTE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51449 CARAS-SEVERIN BERZASCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51500 CARAS-SEVERIN BERZOVIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
51546 CARAS-SEVERIN BOLVASNITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51573 CARAS-SEVERIN BOZOVICI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51626 CARAS-SEVERIN BREBU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51662 CARAS-SEVERIN BREBU NOU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51699 CARAS-SEVERIN BUCHIN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51751 CARAS-SEVERIN BUCOSNITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51804 CARAS-SEVERIN CARASOVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51840 CARAS-SEVERIN CARBUNARI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51948 CARAS-SEVERIN CICLOVA ROMANA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51984 CARAS-SEVERIN CIUCHICI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52035 CARAS-SEVERIN CIUDANOVITA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51877 CARAS-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52062 CARAS-SEVERIN COPACELE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52115 CARAS-SEVERIN CORNEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52160 CARAS-SEVERIN CORNEREVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53489 CARAS-SEVERIN CORONINI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52570 CARAS-SEVERIN DALBOSET ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52650 CARAS-SEVERIN DOCLIN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52696 CARAS-SEVERIN DOGNECEA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52721 CARAS-SEVERIN DOMASNEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53700 CARAS-SEVERIN EFTIMIE MURGU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52758 CARAS-SEVERIN EZERIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52785 CARAS-SEVERIN FARLIUG NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52856 CARAS-SEVERIN FOROTIC NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52909 CARAS-SEVERIN GARNIC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52936 CARAS-SEVERIN GLIMBOCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52954 CARAS-SEVERIN GORUIA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
52990 CARAS-SEVERIN GRADINARI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53023 CARAS-SEVERIN IABLANITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53069 CARAS-SEVERIN LAPUSNICEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53103 CARAS-SEVERIN LAPUSNICU MARE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53130 CARAS-SEVERIN LUNCAVITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53167 CARAS-SEVERIN LUPAC NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53210 CARAS-SEVERIN MARGA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53247 CARAS-SEVERIN MAURENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
53274 CARAS-SEVERIN MEHADIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53327 CARAS-SEVERIN MEHADICA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51010 CARAS-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBES NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50790 CARAS-SEVERIN MUNICIPIUL RESITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53345 CARAS-SEVERIN NAIDAS NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53372 CARAS-SEVERIN OBREJA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50987 CARAS-SEVERIN OCNA DE FIER ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50889 CARAS-SEVERIN ORAS ANINA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50923 CARAS-SEVERIN ORAS BAILE HERCULANE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
50969 CARAS-SEVERIN ORAS BOCSA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51056 CARAS-SEVERIN ORAS MOLDOVA NOUA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51118 CARAS-SEVERIN ORAS ORAVITA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
51207 CARAS-SEVERIN ORAS OTELU ROSU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53425 CARAS-SEVERIN PALTINIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53513 CARAS-SEVERIN POJEJENA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53577 CARAS-SEVERIN PRIGOR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53675 CARAS-SEVERIN RACASDIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53639 CARAS-SEVERIN RAMNA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53728 CARAS-SEVERIN RUSCA MONTANA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53755 CARAS-SEVERIN SACU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53791 CARAS-SEVERIN SASCA MONTANA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
53853 CARAS-SEVERIN SICHEVITA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54056 CARAS-SEVERIN SLATINA-TIMIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54109 CARAS-SEVERIN SOCOL NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54163 CARAS-SEVERIN SOPOTU NOU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54350 CARAS-SEVERIN TARNOVA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54270 CARAS-SEVERIN TEREGOVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54305 CARAS-SEVERIN TICVANIU MARE NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54387 CARAS-SEVERIN TOPLET ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54412 CARAS-SEVERIN TURNU RUIENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54485 CARAS-SEVERIN VALIUG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54500 CARAS-SEVERIN VARADIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54537 CARAS-SEVERIN VERMES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
54573 CARAS-SEVERIN VRANI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54617 CARAS-SEVERIN ZAVOI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
54699 CARAS-SEVERIN ZORLENTU MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55473 CLUJ AGHIRESU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55598 CLUJ AITON NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
55623 CLUJ ALUNIS NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
55687 CLUJ APAHIDA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
55776 CLUJ ASCHILEU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55838 CLUJ BACIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55918 CLUJ BAISOARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
56014 CLUJ BELIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
56096 CLUJ BOBALNA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
56210 CLUJ BONTIDA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
56265 CLUJ BORSA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
56327 CLUJ BUZA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
56354 CLUJ CAIANU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
56425 CLUJ CALARASI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
56461 CLUJ CALATELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
56522 CLUJ CAMARASU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
56568 CLUJ CAPUSU MARE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
56666 CLUJ CASEIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
57314 CLUJ CATCAU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
56773 CLUJ CATINA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
56844 CLUJ CEANU MARE NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
56988 CLUJ CHINTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
57083 CLUJ CHIUIESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
57163 CLUJ CIUCEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
57225 CLUJ CIURILA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
57350 CLUJ COJOCNA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
57449 CLUJ CORNESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
55062 CLUJ CUZDRIOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
57546 CLUJ DABACA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
57582 CLUJ FELEACU ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
57644 CLUJ FIZESU GHERLII NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
57706 CLUJ FLORESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
57742 CLUJ FRATA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
57948 CLUJ GARBAU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
57831 CLUJ GEACA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
57902 CLUJ GILAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
58008 CLUJ IARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
58142 CLUJ ICLOD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
58204 CLUJ IZVORU CRISULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55106 CLUJ JICHISU DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
58259 CLUJ JUCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
58311 CLUJ LUNA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
58357 CLUJ MAGURI-RACATAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
58393 CLUJ MANASTIRENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
58464 CLUJ MARGAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
58534 CLUJ MARISEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55160 CLUJ MICA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
55277 CLUJ MIHAI VITEAZU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
58552 CLUJ MINTIU GHERLII NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
58623 CLUJ MOCIU NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
58721 CLUJ MOLDOVENESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55357 CLUJ MUNICIPIUL CAMPIA TURZII NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
54975 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
55008 CLUJ MUNICIPIUL DEJ NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
55384 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
55259 CLUJ MUNICIPIUL TURDA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
60169 CLUJ NEGRENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55446 CLUJ ORAS HUEDIN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
58794 CLUJ PALATCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
58856 CLUJ PANTICEU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
58918 CLUJ PETRESTII DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
58990 CLUJ PLOSCOS NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
59041 CLUJ POIENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
59130 CLUJ RECEA-CRISTUR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
59238 CLUJ RISCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
59283 CLUJ SACUIEU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
59434 CLUJ SANCRAIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
55311 CLUJ SANDULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
59498 CLUJ SANMARTIN ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
59586 CLUJ SANPAUL NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
59327 CLUJ SAVADISLA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
59416 CLUJ SIC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
59657 CLUJ SUATU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
59826 CLUJ TAGA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
59693 CLUJ TRITENII DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
59764 CLUJ TURENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
59880 CLUJ UNGURAS ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
59942 CLUJ VAD NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
60026 CLUJ VALEA IERII ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
60062 CLUJ VIISOARA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
60099 CLUJ VULTURENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
60598 CONSTANTA 23 AUGUST ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
60883 CONSTANTA ADAMCLISI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
60570 CONSTANTA AGIGEA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
60945 CONSTANTA ALBESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
61005 CONSTANTA ALIMAN ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
63198 CONSTANTA AMZACEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
63294 CONSTANTA BARAGANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
61121 CONSTANTA CASTELU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
61167 CONSTANTA CERCHEZU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
61210 CONSTANTA CHIRNOGENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
61256 CONSTANTA CIOBANU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
61283 CONSTANTA CIOCARLIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
61318 CONSTANTA COBADIN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
61372 CONSTANTA COGEALAC ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
61452 CONSTANTA COMANA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
61513 CONSTANTA CORBU ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
63286 CONSTANTA COSTINESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
61559 CONSTANTA CRUCEA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
61620 CONSTANTA CUMPANA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
63300 CONSTANTA CUZA VODA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
61675 CONSTANTA DELENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
61737 CONSTANTA DOBROMIR ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
63161 CONSTANTA DUMBRAVENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
63334 CONSTANTA FANTANELE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
61808 CONSTANTA GARLICIU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
61826 CONSTANTA GHINDARESTI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
63326 CONSTANTA GRADINA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
63278 CONSTANTA HORIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
61871 CONSTANTA INDEPENDENTA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
61951 CONSTANTA ION CORVIN ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
62020 CONSTANTA ISTRIA ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
60632 CONSTANTA LIMANU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
62057 CONSTANTA LIPNITA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
63152 CONSTANTA LUMINA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
62137 CONSTANTA MERENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
62253 CONSTANTA MIHAI VITEAZU ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
62191 CONSTANTA MIHAIL KOGALNICEANU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
62280 CONSTANTA MIRCEA VODA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
60419 CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
60482 CONSTANTA MUNICIPIUL MANGALIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
60847 CONSTANTA MUNICIPIUL MEDGIDIA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
62440 CONSTANTA NICOLAE BALCESCU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
62486 CONSTANTA OLTINA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
61069 CONSTANTA ORAS BANEASA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
62360 CONSTANTA ORAS BASARABI NON_ANC_VII LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
60776 CONSTANTA ORAS CERNAVODA NON_ANC_VII NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
60455 CONSTANTA ORAS EFORIE ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
60801 CONSTANTA ORAS HARSOVA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
60507 CONSTANTA ORAS NAVODARI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
62397 CONSTANTA ORAS NEGRU VODA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
60687 CONSTANTA ORAS OVIDIU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
60534 CONSTANTA ORAS TECHIRGHIOL ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
62538 CONSTANTA OSTROV ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
62609 CONSTANTA PANTELIMON ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
62672 CONSTANTA PECINEAGA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
62707 CONSTANTA PESTERA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
62761 CONSTANTA POARTA ALBA NON_ANC_VII LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
62798 CONSTANTA RASOVA NON_ANC_VII LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
62878 CONSTANTA SACELE ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
63318 CONSTANTA SALIGNY ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
62823 CONSTANTA SARAIU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
62903 CONSTANTA SEIMENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
62949 CONSTANTA SILISTEA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
62985 CONSTANTA TARGUSOR ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
63045 CONSTANTA TOPALU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
63072 CONSTANTA TOPRAISAR ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
63189 CONSTANTA TORTOMAN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
60721 CONSTANTA TUZLA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
63125 CONSTANTA VALU LUI TRAIAN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
63170 CONSTANTA VULTURU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
63777 COVASNA AITA MARE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65113 COVASNA ARCUS ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
63633 COVASNA BARCANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
63802 COVASNA BATANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
63866 COVASNA BELIN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65121 COVASNA BIXAD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
63893 COVASNA BODOC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
63937 COVASNA BOROSNEU MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
64041 COVASNA BRADUT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64005 COVASNA BRATES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
64096 COVASNA BRETCU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64130 COVASNA CATALINA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
64194 COVASNA CERNAT ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
64238 COVASNA CHICHIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
63553 COVASNA COMANDAU ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
65147 COVASNA DALNIC ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
64265 COVASNA DOBARLAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65154 COVASNA ESTELNIC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64318 COVASNA GHELINTA ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
64345 COVASNA GHIDFALAU ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
64390 COVASNA HAGHIG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64425 COVASNA ILIENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
64461 COVASNA LEMNIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64504 COVASNA MALNAS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65105 COVASNA MERENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65139 COVASNA MICFALAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64568 COVASNA MOACSA ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
63394 COVASNA MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
63740 COVASNA MUNICIPIUL TARGU SECUIESC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64602 COVASNA OJDULA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
63447 COVASNA ORAS BARAOLT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
63526 COVASNA ORAS COVASNA ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
63580 COVASNA ORAS INTORSURA BUZAULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64639 COVASNA OZUN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
64719 COVASNA POIAN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64773 COVASNA RECI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
64826 COVASNA SANZIENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
63688 COVASNA SITA BUZAULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64871 COVASNA TURIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64942 COVASNA VALCELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64906 COVASNA VALEA CRISULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65099 COVASNA VALEA MARE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
64997 COVASNA VARGHIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65048 COVASNA ZABALA ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
65011 COVASNA ZAGON ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
65379 DAMBOVITA ANINOASA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66198 DAMBOVITA BALENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66223 DAMBOVITA BARBULETU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
66330 DAMBOVITA BEZDEAD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
66401 DAMBOVITA BILCIURESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66009 DAMBOVITA BRANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
66152 DAMBOVITA BRANISTEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101341 DAMBOVITA BREZOAELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66438 DAMBOVITA BUCIUMENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
66474 DAMBOVITA BUCSANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101564 DAMBOVITA BUTIMANU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66526 DAMBOVITA CANDESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
101840 DAMBOVITA CIOCANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66580 DAMBOVITA COBIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
66697 DAMBOVITA COJASCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66731 DAMBOVITA COMISANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66768 DAMBOVITA CONTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66857 DAMBOVITA CORBII MARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66955 DAMBOVITA CORNATELU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67014 DAMBOVITA CORNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67121 DAMBOVITA COSTESTII DIN VALE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67167 DAMBOVITA CRANGURILE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102286 DAMBOVITA CREVEDIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67256 DAMBOVITA DARMANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67292 DAMBOVITA DOBRA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
65413 DAMBOVITA DOICESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
67327 DAMBOVITA DRAGODANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67407 DAMBOVITA DRAGOMIRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67470 DAMBOVITA FINTA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67522 DAMBOVITA GLODENI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65707 DAMBOVITA GURA FOII NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67595 DAMBOVITA GURA OCNITEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67648 DAMBOVITA GURA SUTII NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67675 DAMBOVITA HULUBESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
67737 DAMBOVITA I. L. CARAGIALE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
65869 DAMBOVITA IEDERA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
67773 DAMBOVITA LUCIENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67835 DAMBOVITA LUDESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
67906 DAMBOVITA LUNGULETU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
67942 DAMBOVITA MALU CU FLORI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68002 DAMBOVITA MANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68048 DAMBOVITA MATASARU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68128 DAMBOVITA MOGOSANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68182 DAMBOVITA MOROENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68253 DAMBOVITA MORTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
65645 DAMBOVITA MOTAIENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65841 DAMBOVITA MUNICIPIUL MORENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65342 DAMBOVITA MUNICIPIUL TARGOVISTE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104387 DAMBOVITA NICULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68280 DAMBOVITA NUCET NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68324 DAMBOVITA OCNITA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68342 DAMBOVITA ODOBESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
65609 DAMBOVITA ORAS FIENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65681 DAMBOVITA ORAS GAESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
65921 DAMBOVITA ORAS PUCIOASA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68627 DAMBOVITA ORAS RACARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
66081 DAMBOVITA ORAS TITU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179935 DAMBOVITA PERSINARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
65752 DAMBOVITA PETRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179908 DAMBOVITA PIETRARI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68404 DAMBOVITA PIETROSITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68431 DAMBOVITA POIANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68468 DAMBOVITA POTLOGI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68529 DAMBOVITA PRODULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68565 DAMBOVITA PUCHENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179891 DAMBOVITA RACIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179926 DAMBOVITA RASCAETI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
179917 DAMBOVITA RAU ALB ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
65431 DAMBOVITA RAZVAD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68716 DAMBOVITA RUNCU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68789 DAMBOVITA SALCIOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68887 DAMBOVITA SELARU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
105142 DAMBOVITA SLOBOZIA MOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
65477 DAMBOVITA SOTANGA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
105534 DAMBOVITA TARTASESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
68921 DAMBOVITA TATARANI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
68976 DAMBOVITA ULIESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
65501 DAMBOVITA ULMI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
69250 DAMBOVITA VACARESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
69063 DAMBOVITA VALEA LUNGA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
69170 DAMBOVITA VALEA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
69303 DAMBOVITA VALENI-DAMBOVITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
69447 DAMBOVITA VARFURI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
69330 DAMBOVITA VISINA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
69394 DAMBOVITA VISINESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179711 DAMBOVITA VLADENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
69526 DAMBOVITA VOINESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
69615 DAMBOVITA VULCANA-BAI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179640 DAMBOVITA VULCANA-PANDELE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
70520 DOLJ AFUMATI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70566 DOLJ ALMAJ NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70637 DOLJ AMARASTII DE JOS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70673 DOLJ AMARASTII DE SUS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70726 DOLJ APELE VII ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70744 DOLJ ARGETOAIA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70940 DOLJ BARCA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70897 DOLJ BISTRET ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
70968 DOLJ BOTOSESTI-PAIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70986 DOLJ BRABOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71055 DOLJ BRADESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71126 DOLJ BRALOSTITA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71199 DOLJ BRATOVOESTI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
71260 DOLJ BREASTA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
69964 DOLJ BUCOVAT NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71340 DOLJ BULZESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71607 DOLJ CALARASI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
71457 DOLJ CALOPAR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
71518 DOLJ CARAULA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74859 DOLJ CARCEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74867 DOLJ CARNA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
71536 DOLJ CARPEN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71572 DOLJ CASTRANOVA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74842 DOLJ CATANE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
71634 DOLJ CELARU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71698 DOLJ CERAT ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71723 DOLJ CERNATESTI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71787 DOLJ CETATE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
71812 DOLJ CIOROIASI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71858 DOLJ CIUPERCENII NOI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
71885 DOLJ COSOVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71910 DOLJ COTOFENII DIN DOS NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74875 DOLJ COTOFENII DIN FATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
71956 DOLJ DANETI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72034 DOLJ DESA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
72052 DOLJ DIOSTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
72098 DOLJ DOBRESTI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
74883 DOLJ DOBROTESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72150 DOLJ DRAGOTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
72221 DOLJ DRANIC ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
72276 DOLJ FARCAS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72383 DOLJ GALICEA MARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74891 DOLJ GALICIUICA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72579 DOLJ GANGIOVA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
72409 DOLJ GHERCESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
74907 DOLJ GHIDICI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
74915 DOLJ GHINDENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
72463 DOLJ GIGHERA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
72506 DOLJ GIUBEGA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72533 DOLJ GIURGITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72604 DOLJ GOGOSU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72640 DOLJ GOICEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
72677 DOLJ GOIESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72819 DOLJ GRECESTI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74923 DOLJ INTORSURA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70094 DOLJ ISALNITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72882 DOLJ IZVOARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72926 DOLJ LEU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72953 DOLJ LIPOVU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
72980 DOLJ MACESU DE JOS ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
73013 DOLJ MACESU DE SUS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73031 DOLJ MAGLAVIT ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
73068 DOLJ MALU MARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
73317 DOLJ MARSANI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
73102 DOLJ MELINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73246 DOLJ MISCHII ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73335 DOLJ MOTATEI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70316 DOLJ MUNICIPIUL BAILESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70352 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
69900 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73371 DOLJ MURGASI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73460 DOLJ NEGOI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
70879 DOLJ ORAS BECHET ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
72007 DOLJ ORAS DABULENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
70414 DOLJ ORAS FILIASI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70502 DOLJ ORAS SEGARCEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
73503 DOLJ ORODEL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73567 DOLJ OSTROVENI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
73594 DOLJ PERISOR ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73629 DOLJ PIELESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
73665 DOLJ PISCU VECHI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
73709 DOLJ PLENITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74931 DOLJ PLESOI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70110 DOLJ PODARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
73736 DOLJ POIANA MARE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
73772 DOLJ PREDESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73852 DOLJ RADOVAN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
73905 DOLJ RAST ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
73923 DOLJ ROBANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
74949 DOLJ ROJISTE ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
73996 DOLJ SADOVA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
74028 DOLJ SALCUTA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74073 DOLJ SCAESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74108 DOLJ SEACA DE CAMP ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74135 DOLJ SEACA DE PADURE NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74171 DOLJ SECU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74224 DOLJ SILISTEA CRUCII ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
70174 DOLJ SIMNICU DE SUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74242 DOLJ SOPOT NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74956 DOLJ TALPAS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74322 DOLJ TEASC ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
74359 DOLJ TERPEZITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74411 DOLJ TESLUI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
74509 DOLJ TUGLUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
74536 DOLJ UNIREA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74554 DOLJ URZICUTA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74581 DOLJ VALEA STANCIULUI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
74732 DOLJ VARTOP NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74750 DOLJ VARVORU DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74616 DOLJ VELA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
74705 DOLJ VERBITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75542 GALATI BALABANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75613 GALATI BALASESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75668 GALATI BALENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75686 GALATI BANEASA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75515 GALATI BARCEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75356 GALATI BERESTI-MERIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75766 GALATI BRAHASESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75711 GALATI BRANISTEA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
75819 GALATI BUCIUMENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75864 GALATI CAVADINESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
75917 GALATI CERTESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76004 GALATI CORNI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75953 GALATI COROD ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76040 GALATI COSMESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76111 GALATI COSTACHE NEGRI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76139 GALATI CUCA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76157 GALATI CUDALBI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77595 GALATI CUZA VODA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75221 GALATI DRAGANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76175 GALATI DRAGUSENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76255 GALATI FARTANESTI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76282 GALATI FOLTESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76317 GALATI FRUMUSITA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76353 GALATI FUNDENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76406 GALATI GHIDIGENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76497 GALATI GOHOR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76558 GALATI GRIVITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76585 GALATI INDEPENDENTA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76601 GALATI IVESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76638 GALATI JORASTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76674 GALATI LIESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76718 GALATI MASTACANI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76692 GALATI MATCA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76745 GALATI MOVILENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
75098 GALATI MUNICIPIUL GALATI NON_ANC_IRIG NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
75203 GALATI MUNICIPIUL TECUCI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75258 GALATI MUNTENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76763 GALATI NAMOLOASA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77579 GALATI NEGRILESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76807 GALATI NICORESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
76932 GALATI OANCEA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
75338 GALATI ORAS BERESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75472 GALATI ORAS TARGU BUJOR ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76969 GALATI PECHEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
76996 GALATI PISCU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77587 GALATI POIANA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77028 GALATI PRIPONESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77561 GALATI RADESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77082 GALATI REDIU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77126 GALATI SCANTEIESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77153 GALATI SCHELA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
75114 GALATI SENDRENI NON_ANC_IRIG NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77180 GALATI SLOBOZIA CONACHI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77224 GALATI SMARDAN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77260 GALATI SMULTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77288 GALATI SUCEVENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77601 GALATI SUHURLUI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77377 GALATI TEPU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77313 GALATI TUDOR VLADIMIRESCU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77331 GALATI TULUCESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77402 GALATI UMBRARESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77475 GALATI VALEA MARULUI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
75150 GALATI VANATORI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
77509 GALATI VARLEZI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77536 GALATI VLADESTI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
100781 GIURGIU ADUNATII-COPACENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101001 GIURGIU BANEASA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
101163 GIURGIU BOLINTIN-DEAL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101378 GIURGIU BUCSANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101519 GIURGIU BULBUCATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101617 GIURGIU BUTURUGENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101662 GIURGIU CALUGARENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
101984 GIURGIU CLEJANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102071 GIURGIU COLIBASI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
102106 GIURGIU COMANA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
179748 GIURGIU COSOBA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102348 GIURGIU CREVEDIA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102446 GIURGIU DAIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102794 GIURGIU FLORESTI-STOENESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102909 GIURGIU FRATESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103087 GIURGIU GAISENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103194 GIURGIU GAUJANI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
103238 GIURGIU GHIMPATI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103309 GIURGIU GOGOSARI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103372 GIURGIU GOSTINARI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
103354 GIURGIU GOSTINU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
103407 GIURGIU GRADINARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103470 GIURGIU GREACA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
179757 GIURGIU HERASTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103639 GIURGIU HOTARELE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
103693 GIURGIU IEPURESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179766 GIURGIU ISVOARELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103899 GIURGIU IZVOARELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103997 GIURGIU JOITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104047 GIURGIU LETCA NOUA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179739 GIURGIU MALU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
104225 GIURGIU MARSA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104118 GIURGIU MIHAI BRAVU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
100521 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
104485 GIURGIU OGREZENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104519 GIURGIU OINACU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
101190 GIURGIU ORAS BOLINTIN-VALE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104136 GIURGIU ORAS MIHAILESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104680 GIURGIU PRUNDU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
104715 GIURGIU PUTINEIU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104788 GIURGIU RASUCENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104831 GIURGIU ROATA DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179775 GIURGIU SABARENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104975 GIURGIU SCHITU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105106 GIURGIU SINGURENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
100549 GIURGIU SLOBOZIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
105295 GIURGIU STANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105348 GIURGIU STOENESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
154709 GIURGIU TOPORU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105623 GIURGIU ULMI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105776 GIURGIU VALEA DRAGULUI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105972 GIURGIU VANATORII MICI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105874 GIURGIU VARASTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105909 GIURGIU VEDEA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
78472 GORJ ALBENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78542 GORJ ALIMPESTI NON_ANC_VII NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78604 GORJ ANINOASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78668 GORJ ARCANI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
78711 GORJ BAIA DE FIER ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
78748 GORJ BALANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
77910 GORJ BALESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79004 GORJ BALTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78828 GORJ BARBATESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78873 GORJ BENGESTI-CIOCADIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78926 GORJ BERLESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79077 GORJ BOLBOSI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79157 GORJ BORASCU NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79237 GORJ BRANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79362 GORJ BUMBESTI-PITIC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
79406 GORJ BUSTUCHIN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79736 GORJ CALNIC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79497 GORJ CAPRENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79585 GORJ CATUNELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79656 GORJ CIUPERCENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79834 GORJ CRASNA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
79932 GORJ CRUSET NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80043 GORJ DANCIULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80123 GORJ DANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80249 GORJ DRAGOTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78016 GORJ DRAGUTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80285 GORJ FARCASESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80365 GORJ GLOGOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80427 GORJ GODINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80506 GORJ HUREZANI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80560 GORJ IONESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80613 GORJ JUPANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80677 GORJ LELESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
80711 GORJ LICURICI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80766 GORJ LOGRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80846 GORJ MATASARI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78141 GORJ MUNICIPIUL MOTRU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
77812 GORJ MUNICIPIUL TARGU JIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
80908 GORJ MUSETESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
80980 GORJ NEGOMIR NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
79308 GORJ ORAS BUMBESTI-JIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
78258 GORJ ORAS NOVACI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
82895 GORJ ORAS ROVINARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78329 GORJ ORAS TARGU CARBUNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78454 GORJ ORAS TICLENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
82430 GORJ ORAS TISMANA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
82617 GORJ ORAS TURCENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
81095 GORJ PADES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
81184 GORJ PESTISANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
81264 GORJ PLOPSORU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
81380 GORJ POLOVRAGI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
81415 GORJ PRIGORIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
81497 GORJ ROSIA DE AMARADIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
81576 GORJ RUNCU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
81754 GORJ SACELU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
81656 GORJ SAMARINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
81816 GORJ SAULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
81987 GORJ SCHELA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
81861 GORJ SCOARTA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
82047 GORJ SLIVILESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
82136 GORJ STANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
82243 GORJ STEJARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
82314 GORJ STOINA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
82680 GORJ TANTARENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
82396 GORJ TELESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
82555 GORJ TURBUREA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
78089 GORJ TURCINESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
82733 GORJ URDARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
82779 GORJ VAGIULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
82831 GORJ VLADIMIR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
83785 HARGHITA ATID NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83847 HARGHITA AVRAMESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83936 HARGHITA BILBOR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83151 HARGHITA BRADESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83963 HARGHITA CAPALNITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84102 HARGHITA CARTA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86461 HARGHITA CICEU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83981 HARGHITA CIUCSANGEORGIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84086 HARGHITA CIUMANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84148 HARGHITA CORBU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84175 HARGHITA CORUND ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86446 HARGHITA COZMENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84237 HARGHITA DANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84380 HARGHITA DARJIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84264 HARGHITA DEALU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84344 HARGHITA DITRAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83197 HARGHITA FELICENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84415 HARGHITA FRUMOASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84460 HARGHITA GALAUTAS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84558 HARGHITA JOSENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84594 HARGHITA LAZAREA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86479 HARGHITA LELICENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84629 HARGHITA LUETA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84656 HARGHITA LUNCA DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84754 HARGHITA LUNCA DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84825 HARGHITA LUPENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86438 HARGHITA MADARAS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
84923 HARGHITA MARTINIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85056 HARGHITA MERESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85074 HARGHITA MIHAILENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85127 HARGHITA MUGENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83561 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83632 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83320 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83133 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85243 HARGHITA OCLAND ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83428 HARGHITA ORAS BAILE TUSNAD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83464 HARGHITA ORAS BALAN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83491 HARGHITA ORAS BORSEC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83525 HARGHITA ORAS CRISTURU SECUIESC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83749 HARGHITA ORAS VLAHITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
83375 HARGHITA PAULENI-CIUC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85289 HARGHITA PLAIESII DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86487 HARGHITA PORUMBENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85341 HARGHITA PRAID ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86495 HARGHITA RACU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85412 HARGHITA REMETEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85467 HARGHITA SACEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85680 HARGHITA SANCRAIENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85760 HARGHITA SANDOMINIC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85788 HARGHITA SANMARTIN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85840 HARGHITA SANSIMION ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86519 HARGHITA SANTIMBRU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85528 HARGHITA SARMAS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86501 HARGHITA SATU MARE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85582 HARGHITA SECUIENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85626 HARGHITA SICULENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85984 HARGHITA SIMONESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85877 HARGHITA SUBCETATE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
85920 HARGHITA SUSENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86453 HARGHITA TOMESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86133 HARGHITA TULGHES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86188 HARGHITA TUSNAD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86222 HARGHITA ULIES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86311 HARGHITA VARSAG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86339 HARGHITA VOSLABENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86366 HARGHITA ZETEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88047 HUNEDOARA BACIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87745 HUNEDOARA BAIA DE CRIS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88092 HUNEDOARA BAITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87843 HUNEDOARA BALSA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87246 HUNEDOARA BANITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87996 HUNEDOARA BARU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88216 HUNEDOARA BATRANA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88261 HUNEDOARA BERIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88350 HUNEDOARA BLAJENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88449 HUNEDOARA BOSOROD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88546 HUNEDOARA BRANISCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88644 HUNEDOARA BRETEA ROMANA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88788 HUNEDOARA BUCES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88868 HUNEDOARA BUCURESCI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
88920 HUNEDOARA BULZESTII DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89026 HUNEDOARA BUNILA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89080 HUNEDOARA BURJUC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86749 HUNEDOARA CARJITI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89151 HUNEDOARA CERBAL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89240 HUNEDOARA CERTEJU DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87362 HUNEDOARA CRISCIOR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89348 HUNEDOARA DENSUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89428 HUNEDOARA DOBRA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91731 HUNEDOARA GENERAL BERTHELOT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86883 HUNEDOARA GHELARI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89687 HUNEDOARA GURASADA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89801 HUNEDOARA HARAU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89856 HUNEDOARA ILIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89954 HUNEDOARA LAPUGIU DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90066 HUNEDOARA LELESE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90119 HUNEDOARA LUNCA CERNII DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90208 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90262 HUNEDOARA MARTINESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87059 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87175 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87291 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86687 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86810 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87638 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORASTIE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86990 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROSANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87219 HUNEDOARA ORAS ANINOASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87424 HUNEDOARA ORAS CALAN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
89561 HUNEDOARA ORAS GEOAGIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87576 HUNEDOARA ORAS HATEG NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87077 HUNEDOARA ORAS PETRILA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87665 HUNEDOARA ORAS SIMERIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
87139 HUNEDOARA ORAS URICANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90342 HUNEDOARA ORASTIOARA DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90431 HUNEDOARA PESTISU MIC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90538 HUNEDOARA PUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90725 HUNEDOARA RACHITOVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90663 HUNEDOARA RAPOLTU MARE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90878 HUNEDOARA RAU DE MORI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90805 HUNEDOARA RIBITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
90994 HUNEDOARA ROMOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91116 HUNEDOARA SALASU DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91232 HUNEDOARA SANTAMARIA-ORLEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91054 HUNEDOARA SARMIZEGETUSA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91330 HUNEDOARA SOIMUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
86936 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91447 HUNEDOARA TOMESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91535 HUNEDOARA TOPLITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91624 HUNEDOARA TOTESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91688 HUNEDOARA TURDAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91937 HUNEDOARA VALISOARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91795 HUNEDOARA VATA DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
91982 HUNEDOARA VETEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
92097 HUNEDOARA VORTA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
92177 HUNEDOARA ZAM NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
100754 IALOMITA ADANCATA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
92783 IALOMITA ALBESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100852 IALOMITA ALEXENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
92872 IALOMITA ANDRASESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
100870 IALOMITA ARMASESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100923 IALOMITA AXINTELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
92907 IALOMITA BALACIU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
180064 IALOMITA BARBULESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101056 IALOMITA BARCANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179784 IALOMITA BORANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
92989 IALOMITA BORDUSANI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
101243 IALOMITA BRAZII ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93021 IALOMITA BUCU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179793 IALOMITA BUESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100709 IALOMITA CIOCARLIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93101 IALOMITA CIOCHINA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
93156 IALOMITA CIULNITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93209 IALOMITA COCORA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179971 IALOMITA COLELIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93236 IALOMITA COSAMBESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102240 IALOMITA COSERENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102641 IALOMITA DRAGOESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102703 IALOMITA DRIDU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93575 IALOMITA FACAENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
103283 IALOMITA GARBOVI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
93600 IALOMITA GHEORGHE DOJA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
93628 IALOMITA GHEORGHE LAZAR ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93646 IALOMITA GIURGENI NON_ANC_IRIG LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
93717 IALOMITA GRINDU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
93735 IALOMITA GRIVITA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
180046 IALOMITA GURA IALOMITEI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
103862 IALOMITA ION ROATA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103960 IALOMITA JILAVELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179800 IALOMITA MAIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100736 IALOMITA MANASIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179980 IALOMITA MARCULESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93995 IALOMITA MIHAIL KOGALNICEANU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
94045 IALOMITA MILOSESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
179999 IALOMITA MOLDOVENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94081 IALOMITA MOVILA NON_ANC_IRIG NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104270 IALOMITA MOVILITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
92701 IALOMITA MUNICIPIUL FETESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
92658 IALOMITA MUNICIPIUL SLOBOZIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100683 IALOMITA MUNICIPIUL URZICENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94107 IALOMITA MUNTENI-BUZAU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179819 IALOMITA OGRADA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
92836 IALOMITA ORAS AMARA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
93067 IALOMITA ORAS CAZANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102749 IALOMITA ORAS FIERBINTI-TARG ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
92765 IALOMITA ORAS TANDAREI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
94161 IALOMITA PERIETI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
180000 IALOMITA PLATONESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
94269 IALOMITA REVIGA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
179828 IALOMITA ROSIORI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94330 IALOMITA SALCIOARA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
180019 IALOMITA SARATENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94376 IALOMITA SAVENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94429 IALOMITA SCANTEIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
94456 IALOMITA SFANTU GHEORGHE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105026 IALOMITA SINESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
94492 IALOMITA STELNICA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
94535 IALOMITA SUDITI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179702 IALOMITA TRAIAN ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.2
94688 IALOMITA VALEA CIORII NON_ANC_PROD NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
105794 IALOMITA VALEA MACRISULUI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
94795 IALOMITA VLADENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
95612 IASI ALEXANDRU I. CUZA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
95667 IASI ANDRIESENI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
95747 IASI ARONEANU NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100273 IASI BALS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95792 IASI BALTATI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95088 IASI BARNOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95872 IASI BELCESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95943 IASI BIVOLARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96058 IASI BRAESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96110 IASI BUTEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
96147 IASI CEPLENITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100362 IASI CIOHORANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96192 IASI CIORTESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96254 IASI CIUREA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96334 IASI COARNELE CAPREI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
96370 IASI COMARNA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100282 IASI COSTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96423 IASI COSTULENI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96478 IASI COTNARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96593 IASI COZMESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96637 IASI CRISTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96664 IASI CUCUTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96717 IASI DAGATA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96815 IASI DELENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96888 IASI DOBROVAT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96904 IASI DOLHESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100308 IASI DRAGUSENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96940 IASI DUMESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97009 IASI ERBICENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
100317 IASI FANTANELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97063 IASI FOCURI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
97090 IASI GOLAIESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97189 IASI GORBAN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97241 IASI GRAJDURI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97321 IASI GROPNITA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
97394 IASI GROZESTI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97438 IASI HALAUCESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
100326 IASI HARMANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97465 IASI HELESTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95159 IASI HOLBOCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97517 IASI HORLESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95499 IASI ION NECULCE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97553 IASI IPATELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97606 IASI LESPEZI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97679 IASI LETCANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97722 IASI LUNGANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97777 IASI MADARJAC NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97811 IASI MIRCESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
97875 IASI MIRONEASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
97919 IASI MIROSLAVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98051 IASI MIROSLOVESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98113 IASI MOGOSESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98168 IASI MOGOSESTI-SIRET NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
98202 IASI MOSNA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98220 IASI MOTCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98257 IASI MOVILENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
95060 IASI MUNICIPIUL IASI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95391 IASI MUNICIPIUL PASCANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95355 IASI ORAS HARLAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95471 IASI ORAS TARGU FRUMOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98300 IASI OTELENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98337 IASI PLUGARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98373 IASI PODU ILOAIEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98435 IASI POPESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98505 IASI POPRICANI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
98603 IASI PRISACANI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98649 IASI PROBOTA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
100335 IASI RACHITENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
98685 IASI RADUCANENI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95239 IASI REDIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98738 IASI ROMANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100344 IASI ROSCANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98774 IASI RUGINOASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98916 IASI SCANTEIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99290 IASI SCHEIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98827 IASI SCHITU DUCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
98998 IASI SCOBINTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99058 IASI SINESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99370 IASI SIPOTE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
99101 IASI SIRETEL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99165 IASI STOLNICENI-PRAJESCU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
99209 IASI STRUNGA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99441 IASI TANSA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99478 IASI TATARUSI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99673 IASI TIBANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99780 IASI TIBANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99879 IASI TIGANASI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
99539 IASI TODIRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
95293 IASI TOMESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99600 IASI TRIFESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99922 IASI TUTORA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
96003 IASI UNGHENI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100353 IASI VALEA LUPULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
99968 IASI VALEA SEACA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100086 IASI VANATORI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100004 IASI VICTORIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
100148 IASI VLADENI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
100219 IASI VOINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102543 ILFOV 1 DECEMBRIE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100834 ILFOV AFUMATI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100969 ILFOV BALOTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101145 ILFOV BERCENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179221 ILFOV BRAGADIRU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101298 ILFOV BRANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101742 ILFOV CERNICA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179249 ILFOV CHIAJNA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179285 ILFOV CHITILA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101902 ILFOV CIOLPANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
101957 ILFOV CIOROGARLA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102035 ILFOV CLINCENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179588 ILFOV COPACENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102160 ILFOV CORBEANCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102213 ILFOV CORNETU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102525 ILFOV DARASTI-ILFOV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102473 ILFOV DASCALU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179310 ILFOV DOBROESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102570 ILFOV DOMNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
102605 ILFOV DRAGOMIRESTI-VALE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103130 ILFOV GANEASA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179347 ILFOV GLINA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103443 ILFOV GRADISTEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
103513 ILFOV GRUIU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179383 ILFOV JILAVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179409 ILFOV MAGURELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104243 ILFOV MOARA VLASIEI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179463 ILFOV MOGOSOAIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104421 ILFOV NUCI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
100576 ILFOV ORAS BUFTEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179481 ILFOV ORAS OTOPENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179533 ILFOV ORAS POPESTI LEORDENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179551 ILFOV ORAS VOLUNTARI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179515 ILFOV PANTELIMON ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104546 ILFOV PERIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
104582 ILFOV PETRACHIOAIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105160 ILFOV SNAGOV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105419 ILFOV STEFANESTII DE JOS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105570 ILFOV TUNARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
105936 ILFOV VIDRA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
107001 MARAMURES ARDUSAT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
107047 MARAMURES ARINIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
107083 MARAMURES ASUAJU DE SUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
107118 MARAMURES BAITA DE SUB CODRU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
107154 MARAMURES BAIUT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107314 MARAMURES BARSANA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107190 MARAMURES BASESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
107234 MARAMURES BICAZ NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
107270 MARAMURES BISTRA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107350 MARAMURES BOCICOIU MARE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107403 MARAMURES BOGDAN VODA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107430 MARAMURES BOIU MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107485 MARAMURES BOTIZA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107519 MARAMURES BUDESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107546 MARAMURES CALINESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107715 MARAMURES CAMPULUNG LA TISA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107582 MARAMURES CERNESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107662 MARAMURES CICARLAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179837 MARAMURES COAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179846 MARAMURES COLTAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
107733 MARAMURES COPALNIC-MANASTUR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107868 MARAMURES COROIENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107920 MARAMURES CUPSENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
107975 MARAMURES DESESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108035 MARAMURES DUMBRAVITA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108106 MARAMURES FARCASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179855 MARAMURES GARDANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
108151 MARAMURES GIULESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106363 MARAMURES GROSI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179622 MARAMURES GROSII TIBLESULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108204 MARAMURES IEUD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108222 MARAMURES LAPUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108240 MARAMURES LEORDINA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108268 MARAMURES MIRESU MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
108348 MARAMURES MOISEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106318 MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
106559 MARAMURES MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108366 MARAMURES OARTA DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
108400 MARAMURES OCNA SUGATAG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179864 MARAMURES ONCESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106684 MARAMURES ORAS BAIA SPRIE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106746 MARAMURES ORAS BORSA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106782 MARAMURES ORAS CAVNIC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108017 MARAMURES ORAS DRAGOMIRESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108892 MARAMURES ORAS SALISTEA DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108963 MARAMURES ORAS SEINI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
109176 MARAMURES ORAS SOMCUTA MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106817 MARAMURES ORAS TARGU LAPUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106461 MARAMURES ORAS TAUTII-MAGHERAUS ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
109265 MARAMURES ORAS ULMENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
106979 MARAMURES ORAS VISEU DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108455 MARAMURES PETROVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108473 MARAMURES POIENILE DE SUB MUNTE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179604 MARAMURES POIENILE IZEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106407 MARAMURES RECEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
108491 MARAMURES REMETEA CHIOARULUI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108552 MARAMURES REMETI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108598 MARAMURES REPEDEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108614 MARAMURES RONA DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108632 MARAMURES RONA DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108669 MARAMURES ROZAVLEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108696 MARAMURES RUSCOVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108794 MARAMURES SACALASENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
108874 MARAMURES SACEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108918 MARAMURES SALSIG NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
108945 MARAMURES SAPANTA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106620 MARAMURES SARASAU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
108712 MARAMURES SATULUNG NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179613 MARAMURES SIEU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
109096 MARAMURES SISESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
109005 MARAMURES STRAMTURA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
109041 MARAMURES SUCIU DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
106648 MARAMURES VADU IZEI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
109354 MARAMURES VALEA CHIOARULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
109425 MARAMURES VIMA MICA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
109504 MARAMURES VISEU DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
110571 MEHEDINTI BACLES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
110296 MEHEDINTI BALA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
110535 MEHEDINTI BALACITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
110456 MEHEDINTI BALTA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
110688 MEHEDINTI BALVANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
114060 MEHEDINTI BRANISTEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
110740 MEHEDINTI BREZNITA-MOTRU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
110820 MEHEDINTI BREZNITA-OCOL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
110875 MEHEDINTI BROSTENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 M.10.1 P5 M.214 P1&P2 M.11 P6.2
110946 MEHEDINTI BURILA MARE ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
111006 MEHEDINTI BUTOIESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
111097 MEHEDINTI CAZANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
111220 MEHEDINTI CIRESU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
111275 MEHEDINTI CORCOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
111417 MEHEDINTI CORLATEL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
111444 MEHEDINTI CUJMIR ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
111550 MEHEDINTI DARVARI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
111480 MEHEDINTI DEVESEL ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112904 MEHEDINTI DUBOVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
111587 MEHEDINTI DUMBRAVA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112245 MEHEDINTI ESELNITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
111685 MEHEDINTI FLORESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 M.10.1 P5 M.214 P1&P2 M.11 P6.2
111783 MEHEDINTI GARLA MARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
111818 MEHEDINTI GODEANU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
111863 MEHEDINTI GOGOSU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
111916 MEHEDINTI GRECI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
111989 MEHEDINTI GROZESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112030 MEHEDINTI GRUIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
112076 MEHEDINTI HINOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112129 MEHEDINTI HUSNICIOARA NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
112263 MEHEDINTI ILOVAT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
112334 MEHEDINTI ILOVITA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
112370 MEHEDINTI ISVERNA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
112469 MEHEDINTI IZVORU BARZII NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112548 MEHEDINTI JIANA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112600 MEHEDINTI LIVEZILE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112664 MEHEDINTI MALOVAT NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 M.10.1 P5 M.214 P1&P2 M.11 P6.2
109773 MEHEDINTI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
110063 MEHEDINTI MUNICIPIUL ORSOVA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
112744 MEHEDINTI OBARSIA DE CAMP ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
110027 MEHEDINTI OBARSIA-CLOSANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
112771 MEHEDINTI OPRISOR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
109924 MEHEDINTI ORAS BAIA DE ARAMA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
110116 MEHEDINTI ORAS STREHAIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
110232 MEHEDINTI ORAS VANJU MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112806 MEHEDINTI PADINA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112879 MEHEDINTI PATULELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
112959 MEHEDINTI PODENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
112995 MEHEDINTI PONOARELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
113153 MEHEDINTI POROINA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113206 MEHEDINTI PRISTOL ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
113233 MEHEDINTI PRUNISOR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113395 MEHEDINTI PUNGHINA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113466 MEHEDINTI ROGOVA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113493 MEHEDINTI SALCIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
109826 MEHEDINTI SIMIAN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113625 MEHEDINTI SISESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 M.10.1 P5 M.214 P1&P2 M.11 P6.2
113698 MEHEDINTI SOVARNA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
113518 MEHEDINTI STANGACEAUA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113607 MEHEDINTI SVINITA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
113732 MEHEDINTI TAMNA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113849 MEHEDINTI VANATORI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113894 MEHEDINTI VANJULET NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113929 MEHEDINTI VLADAIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
113974 MEHEDINTI VOLOIAC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114079 MEHEDINTI VRATA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
179141 MUNICIPIUL BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 1 NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179150 MUNICIPIUL BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 2 NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179169 MUNICIPIUL BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 3 NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179178 MUNICIPIUL BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 4 NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179187 MUNICIPIUL BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 5 NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179196 MUNICIPIUL BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 6 NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114970 MURES ACATARI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115076 MURES ADAMUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114603 MURES ALBESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115147 MURES ALUNIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115183 MURES APOLD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115236 MURES ATINTIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
115575 MURES BAGACIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
115307 MURES BAHNEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115600 MURES BALA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
115637 MURES BALAUSERI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115389 MURES BAND NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
115520 MURES BATOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
115708 MURES BEICA DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120511 MURES BERENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115771 MURES BICHIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115824 MURES BOGATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
115897 MURES BRANCOVENESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
115851 MURES BREAZA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
115959 MURES CEUASU DE CAMPIE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
116046 MURES CHETANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
120478 MURES CHIBED NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116126 MURES CHIHERU DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116171 MURES COROISANMARTIN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120487 MURES CORUNCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116224 MURES COZMA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
116288 MURES CRACIUNESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116340 MURES CRAIESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114355 MURES CRISTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
116395 MURES CUCERDEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
116439 MURES CUCI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
116493 MURES DANES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116545 MURES DEDA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116590 MURES EREMITU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116652 MURES ERNEI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116796 MURES FANTANELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116723 MURES FARAGAU NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
116867 MURES GALESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
116938 MURES GANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
116983 MURES GHEORGHE DOJA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117042 MURES GHINDARI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117113 MURES GLODENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
117177 MURES GORNESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117275 MURES GREBENISU DE CAMPIE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
117319 MURES GURGHIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117426 MURES HODAC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117505 MURES HODOSA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117550 MURES IBANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117667 MURES ICLANZEL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
117783 MURES IDECIU DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117925 MURES LIVEZENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117998 MURES LUNCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118058 MURES LUNCA BRADULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120502 MURES MADARAS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118094 MURES MAGHERANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
118209 MURES MICA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118370 MURES MIHESU DE CAMPIE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114809 MURES MUNICIPIUL REGHIN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114514 MURES MUNICIPIUL SIGHISOARA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
114319 MURES MUNICIPIUL TARGU MURES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114925 MURES MUNICIPIUL TARNAVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118469 MURES NADES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
118511 MURES NEAUA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
118575 MURES OGRA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
119331 MURES ORAS SANGEORGIU DE PADURE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
117827 MURES ORAS IERNUT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114710 MURES ORAS LUDUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118281 MURES ORAS MIERCUREA NIRAJULUI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119242 MURES ORAS SARMASU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
114854 MURES ORAS SOVATA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119894 MURES ORAS UNGHENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118691 MURES PANET NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118637 MURES PAPIU ILARIAN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118753 MURES PASARENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
118799 MURES PETELEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
118824 MURES POGACEAUA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118995 MURES RACIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
118931 MURES RASTOLITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119153 MURES RUSII-MUNTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
114382 MURES SANCRAIU DE MURES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114417 MURES SANGEORGIU DE MURES NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119386 MURES SANGER NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
119466 MURES SANPAUL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
119527 MURES SANPETRU DE CAMPIE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
114453 MURES SANTANA DE MURES NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
120496 MURES SARATENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119206 MURES SASCHIZ NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119750 MURES SAULIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
119803 MURES SINCAI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
119590 MURES SOLOVASTRU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119625 MURES STANCENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119661 MURES SUPLAC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
119723 MURES SUSENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
119858 MURES TAURENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
119974 MURES VALEA LARGA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
120254 MURES VANATORI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120076 MURES VARGATA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120138 MURES VATAVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120174 MURES VETCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120218 MURES VIISOARA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120316 MURES VOIVODENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
120343 MURES ZAGAR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120370 MURES ZAU DE CAMPIE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
121108 NEAMT AGAPIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
124938 NEAMT ALEXANDRU CEL BUN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
121153 NEAMT BAHNA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
121242 NEAMT BALTATESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
121466 NEAMT BARGAUANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
121297 NEAMT BICAZ-CHEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
121340 NEAMT BICAZU ARDELEAN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
121386 NEAMT BIRA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
121607 NEAMT BODESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125178 NEAMT BOGHICEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
121652 NEAMT BORCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
121732 NEAMT BORLESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
121796 NEAMT BOTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
121876 NEAMT BOZIENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
121938 NEAMT BRUSTURI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122061 NEAMT CANDESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
122025 NEAMT CEAHLAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120888 NEAMT CORDUN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122132 NEAMT COSTISA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122187 NEAMT CRACAOANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
122249 NEAMT DAMUC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
122285 NEAMT DOBRENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125098 NEAMT DOCHIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122347 NEAMT DOLJESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
125132 NEAMT DRAGANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122392 NEAMT DRAGOMIRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122463 NEAMT DULCESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
120771 NEAMT DUMBRAVA ROSIE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
122551 NEAMT FARCASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
122613 NEAMT FAUREI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125150 NEAMT GADINTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
122828 NEAMT GARCINA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
122668 NEAMT GHERAESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125114 NEAMT GHINDAOANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122702 NEAMT GIROV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122864 NEAMT GRINTIES ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
122908 NEAMT GRUMAZESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
122953 NEAMT HANGU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
120922 NEAMT HORIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
123013 NEAMT ICUSESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
123102 NEAMT ION CREANGA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
123175 NEAMT MARGINENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
123228 NEAMT MOLDOVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
120726 NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
120860 NEAMT MUNICIPIUL ROMAN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
125169 NEAMT NEGRESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
123255 NEAMT ONICENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
120968 NEAMT ORAS BICAZ ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
124117 NEAMT ORAS ROZNOV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
121055 NEAMT ORAS TARGU NEAMT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125141 NEAMT PANCESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
123601 NEAMT PANGARATI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
123371 NEAMT PASTRAVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
123424 NEAMT PETRICANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
123479 NEAMT PIATRA SOIMULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
123521 NEAMT PIPIRIG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
123674 NEAMT PODOLENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
123790 NEAMT POIANA TEIULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
123709 NEAMT POIENARI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
123914 NEAMT RAUCESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
123969 NEAMT RAZBOIENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124028 NEAMT REDIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
124073 NEAMT ROMANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125105 NEAMT RUGINOASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124206 NEAMT SABAOANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124153 NEAMT SAGNA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
120824 NEAMT SAVINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124233 NEAMT SECUIENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
124331 NEAMT STANITA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124411 NEAMT STEFAN CEL MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124634 NEAMT TAMASENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
124493 NEAMT TARCAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
124563 NEAMT TASCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
124616 NEAMT TAZLAU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
124803 NEAMT TIBUCANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124661 NEAMT TIMISESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124723 NEAMT TRIFESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124750 NEAMT TUPILATI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124849 NEAMT URECHENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
124885 NEAMT VALEA URSULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125123 NEAMT VALENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125016 NEAMT VANATORI-NEAMT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
125061 NEAMT ZANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125659 OLT BABICIU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
125677 OLT BALDOVINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130286 OLT BALTENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
125757 OLT BARASTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125846 OLT BARZA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125873 OLT BOBICESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126022 OLT BRANCOVENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
125962 OLT BRASTAVATU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125999 OLT BREBENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
126077 OLT BUCINISU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130295 OLT CALUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126166 OLT CARLOGANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126102 OLT CEZIENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
126148 OLT CILIENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
126228 OLT COLONESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126326 OLT CORBU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126380 OLT COTEANA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
126406 OLT CRAMPOIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
126503 OLT CUNGREA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126433 OLT CURTISOARA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
126585 OLT DANEASA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
126647 OLT DEVESELU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126674 OLT DOBRETU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126718 OLT DOBROSLOVENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
126772 OLT DOBROTEASA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
126825 OLT DOBRUN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125490 OLT DRAGHICENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.2
126905 OLT FAGETELU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
126978 OLT FALCOIU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
127019 OLT FARCASELE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
127064 OLT GANEASA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
125588 OLT GARCOV ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
130302 OLT GAVANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130311 OLT GHIMPETENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127126 OLT GIUVARASTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
127144 OLT GOSTAVATU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
127171 OLT GRADINARI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
130320 OLT GRADINILE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127224 OLT GROJDIBODU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
130339 OLT GURA PADINII NON_ANC_VII NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
127251 OLT IANCA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
127288 OLT IANCU JIANU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127322 OLT ICOANA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130348 OLT IPOTESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
127368 OLT IZBICENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
127386 OLT IZVOARELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127411 OLT LELEASCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127493 OLT MARUNTEI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
127536 OLT MIHAESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127563 OLT MILCOV NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
127625 OLT MORUNGLAV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127689 OLT MOVILENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
125472 OLT MUNICIPIUL CARACAL ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125347 OLT MUNICIPIUL SLATINA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
127714 OLT NICOLAE TITULESCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127750 OLT OBARSIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127812 OLT OBOGA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127858 OLT OPORELU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
127901 OLT OPTASI-MAGURA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125418 OLT ORAS BALS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
125542 OLT ORAS CORABIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
125622 OLT ORAS DRAGANESTI-OLT ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
128105 OLT ORAS PIATRA-OLT ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
128374 OLT ORAS POTCOAVA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
128711 OLT ORAS SCORNICESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127938 OLT ORLEA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
130357 OLT OSICA DE JOS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
127983 OLT OSICA DE SUS ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
128178 OLT PARSCOVENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
128052 OLT PERIETI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
128221 OLT PLESOIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
128301 OLT POBORU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
128436 OLT PRISEACA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
128472 OLT RADOMIRESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
128524 OLT REDEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
128560 OLT ROTUNDA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
128588 OLT RUSANESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
128882 OLT SAMBURESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130366 OLT SARBII - MAGURA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
128613 OLT SCARISOARA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
128659 OLT SCHITU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
128864 OLT SEACA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129246 OLT SERBANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
125374 OLT SLATIOARA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
130384 OLT SOPARLITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
128962 OLT SPINENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129040 OLT SPRANCENATA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
129282 OLT STEFAN CEL MARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129095 OLT STOENESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
129111 OLT STOICANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129139 OLT STREJESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
129184 OLT STUDINA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129317 OLT TATULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129380 OLT TESLUI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
129460 OLT TIA MARE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
129503 OLT TOPANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129567 OLT TRAIAN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129585 OLT TUFENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129629 OLT URZICA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129718 OLT VADASTRA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129745 OLT VADASTRITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129987 OLT VALCELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129656 OLT VALEA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
129763 OLT VALENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129816 OLT VERGULEASA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
129898 OLT VISINA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130375 OLT VISINA NOUA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
129914 OLT VITOMIRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130026 OLT VLADILA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130062 OLT VOINEASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130124 OLT VULPENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130231 OLT VULTURESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
131899 PRAHOVA ADUNATI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
131933 PRAHOVA ALBESTI-PALEOLOGU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131988 PRAHOVA ALUNIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
132011 PRAHOVA APOSTOLACHE NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132075 PRAHOVA ARICESTII RAHTIVANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132137 PRAHOVA ARICESTII ZELETIN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
132164 PRAHOVA BABA ANA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132226 PRAHOVA BALTA DOAMNEI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132271 PRAHOVA BALTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132315 PRAHOVA BANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130552 PRAHOVA BARCANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136278 PRAHOVA BATRANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
130614 PRAHOVA BERCENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132342 PRAHOVA BERTEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
130678 PRAHOVA BLEJOI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132379 PRAHOVA BOLDESTI-GRADISTEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130712 PRAHOVA BRAZI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132404 PRAHOVA BREBU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
130785 PRAHOVA BUCOV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132459 PRAHOVA CALUGARENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132486 PRAHOVA CARBUNESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
132510 PRAHOVA CEPTURA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132574 PRAHOVA CERASU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
132645 PRAHOVA CHIOJDEANCA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132681 PRAHOVA CIORANI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136241 PRAHOVA COCORASTII COLT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132716 PRAHOVA COCORASTII MISLII NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132752 PRAHOVA COLCEAG ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132805 PRAHOVA CORNU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
132841 PRAHOVA COSMINELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
133018 PRAHOVA DRAGANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
132896 PRAHOVA DRAJNA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
133090 PRAHOVA DUMBRAVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131461 PRAHOVA DUMBRAVESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133278 PRAHOVA FANTANELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133161 PRAHOVA FILIPESTII DE PADURE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133214 PRAHOVA FILIPESTII DE TARG NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133330 PRAHOVA FLORESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133394 PRAHOVA FULGA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133429 PRAHOVA GHERGHITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133508 PRAHOVA GORGOTA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133562 PRAHOVA GORNET NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
133615 PRAHOVA GORNET-CRICOV NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133688 PRAHOVA GURA VADULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131835 PRAHOVA GURA VITIOAREI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
133722 PRAHOVA IORDACHEANU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133795 PRAHOVA IZVOARELE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
133866 PRAHOVA JUGURENI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
133919 PRAHOVA LAPOS NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
133964 PRAHOVA LIPANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
134014 PRAHOVA MAGURELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
134050 PRAHOVA MAGURENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
134096 PRAHOVA MANECIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
134194 PRAHOVA MANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131256 PRAHOVA MUNICIPIUL CAMPINA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
130534 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136250 PRAHOVA OLARI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
130954 PRAHOVA ORAS AZUGA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
130981 PRAHOVA ORAS BAICOI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131069 PRAHOVA ORAS BOLDESTI-SCAENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131103 PRAHOVA ORAS BREAZA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
131210 PRAHOVA ORAS BUSTENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
131336 PRAHOVA ORAS COMARNIC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
131407 PRAHOVA ORAS MIZIL ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131443 PRAHOVA ORAS PLOPENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131540 PRAHOVA ORAS SINAIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
131577 PRAHOVA ORAS SLANIC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
131620 PRAHOVA ORAS URLATI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131817 PRAHOVA ORAS VALENII DE MUNTE NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
134336 PRAHOVA PACURETI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
130847 PRAHOVA PAULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
134390 PRAHOVA PLOPU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
134443 PRAHOVA PODENII NOI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
131274 PRAHOVA POIANA CAMPINA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
134559 PRAHOVA POIENARII BURCHII NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
134648 PRAHOVA POSESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
134755 PRAHOVA PREDEAL-SARARI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
134853 PRAHOVA PROVITA DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
134899 PRAHOVA PROVITA DE SUS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
134942 PRAHOVA PUCHENII MARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135020 PRAHOVA RAFOV NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135128 PRAHOVA SALCIA ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135146 PRAHOVA SALCIILE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135244 PRAHOVA SANGERU NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135164 PRAHOVA SCORTENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135226 PRAHOVA SECARIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135431 PRAHOVA SIRNA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135501 PRAHOVA SOIMARI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135547 PRAHOVA SOTRILE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135315 PRAHOVA STARCHIOJD ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135618 PRAHOVA STEFESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135404 PRAHOVA SURANI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135654 PRAHOVA TALEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
130892 PRAHOVA TARGSORU VECHI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135681 PRAHOVA TATARU ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135725 PRAHOVA TEISANI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135789 PRAHOVA TELEGA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135850 PRAHOVA TINOSU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
135896 PRAHOVA TOMSANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136269 PRAHOVA VADU SAPAT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136198 PRAHOVA VALCANESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
135949 PRAHOVA VALEA CALUGAREASCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136107 PRAHOVA VALEA DOFTANEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
136134 PRAHOVA VARBILAU NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
139937 SALAJ AGRIJ NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
139982 SALAJ ALMASU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
140084 SALAJ BABENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
140146 SALAJ BALAN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
140208 SALAJ BANISOR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140244 SALAJ BENESAT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
140280 SALAJ BOBOTA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140324 SALAJ BOCSA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
180037 SALAJ BOGHIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140379 SALAJ BUCIUMI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
140440 SALAJ CAMAR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140477 SALAJ CARASTELEC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140501 SALAJ CHIESD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140547 SALAJ CIZER NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
140583 SALAJ COSEIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140627 SALAJ CRASNA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140672 SALAJ CREACA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
140823 SALAJ CRISENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
140770 SALAJ CRISTOLT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
140869 SALAJ CUZAPLAC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
140958 SALAJ DOBRIN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
141027 SALAJ DRAGU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
141081 SALAJ FILDU DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
141134 SALAJ GALGAU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
141232 SALAJ GARBOU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
141312 SALAJ HALMASD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
141376 SALAJ HERECLEAN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
141447 SALAJ HIDA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
141535 SALAJ HOROATU CRASNEI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
141580 SALAJ ILEANDA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
141722 SALAJ IP NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
141786 SALAJ LETCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
141884 SALAJ LOZNA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
142006 SALAJ MAERISTE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
141946 SALAJ MARCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
142079 SALAJ MESESENII DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
142122 SALAJ MIRSID NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
139704 SALAJ MUNICIPIUL ZALAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
142177 SALAJ NAPRADEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
142239 SALAJ NUSFALAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
139740 SALAJ ORAS CEHU SILVANIEI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
139811 SALAJ ORAS JIBOU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
139884 SALAJ ORAS SIMLEU SILVANIEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
142284 SALAJ PERICEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
142337 SALAJ PLOPIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
142373 SALAJ POIANA BLENCHII NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
142426 SALAJ ROMANASI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
142499 SALAJ RUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
142612 SALAJ SAG NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
142550 SALAJ SALATIG NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
142854 SALAJ SAMSUD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
142676 SALAJ SANMIHAIU ALMASULUI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
142881 SALAJ SARMASAG NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179695 SALAJ SIMISNA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
142710 SALAJ SOMES-ODORHEI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
142774 SALAJ SURDUC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.1 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179631 SALAJ TREZNEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
142952 SALAJ VALCAU DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
143021 SALAJ VARSOLT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
143067 SALAJ ZALHA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143147 SALAJ ZIMBOR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
136713 SATU MARE ACAS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
179873 SATU MARE AGRIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
136768 SATU MARE ANDRID NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
136802 SATU MARE APA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137103 SATU MARE BARSAU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136919 SATU MARE BATARCI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136964 SATU MARE BELTIUG NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137032 SATU MARE BERVENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137069 SATU MARE BIXAD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
137130 SATU MARE BOGDAND NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137185 SATU MARE BOTIZ NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
137229 SATU MARE CALINESTI-OAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
137274 SATU MARE CAMARZANA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179677 SATU MARE CAMIN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136553 SATU MARE CAPLENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137292 SATU MARE CAUAS ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
137363 SATU MARE CEHAL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137407 SATU MARE CERTEZE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
179882 SATU MARE CIUMESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
137443 SATU MARE CRAIDOROLT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137504 SATU MARE CRUCISOR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137540 SATU MARE CULCIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137611 SATU MARE DOBA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137675 SATU MARE DOROLT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137728 SATU MARE FOIENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
137746 SATU MARE GHERTA MICA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
137764 SATU MARE HALMEU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
137844 SATU MARE HODOD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137899 SATU MARE HOMOROADE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
137960 SATU MARE LAZURI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138039 SATU MARE LIVADA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138084 SATU MARE MEDIESU AURIT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138164 SATU MARE MICULA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138208 SATU MARE MOFTIN NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
136526 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
136483 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
138280 SATU MARE ODOREU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136848 SATU MARE ORAS ARDUD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
136599 SATU MARE ORAS NEGRESTI-OAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
136642 SATU MARE ORAS TASNAD NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
138351 SATU MARE ORASU NOU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138431 SATU MARE PAULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
138501 SATU MARE PETRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
138538 SATU MARE PIR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138574 SATU MARE PISCOLT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138618 SATU MARE POMI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
180028 SATU MARE PORUMBESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
180091 SATU MARE RACSA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138770 SATU MARE SACASENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
138663 SATU MARE SANISLAU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138734 SATU MARE SANTAU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
138805 SATU MARE SAUCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
138869 SATU MARE SOCOND NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
138921 SATU MARE SUPUR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
139009 SATU MARE TARNA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
139143 SATU MARE TARSOLT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
139054 SATU MARE TEREBESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
139107 SATU MARE TIREAM NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
139170 SATU MARE TURT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
139214 SATU MARE TURULUNG NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
139250 SATU MARE URZICENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
139287 SATU MARE VALEA VINULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
139330 SATU MARE VAMA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
139358 SATU MARE VETIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
139394 SATU MARE VIILE SATU MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146012 SIBIU ALMA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143888 SIBIU ALTINA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143922 SIBIU APOLDU DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143959 SIBIU ARPASU DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143995 SIBIU ATEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144116 SIBIU AXENTE SEVER NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144232 SIBIU BARGHIS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144152 SIBIU BAZNA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144198 SIBIU BIERTAN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144303 SIBIU BLAJEL NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
146021 SIBIU BOITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144376 SIBIU BRADENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144349 SIBIU BRATEIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144410 SIBIU BRUIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144508 SIBIU CARTA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144535 SIBIU CARTISOARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144456 SIBIU CHIRPAR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143487 SIBIU CRISTIAN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144553 SIBIU DARLOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144599 SIBIU GURA RAULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144615 SIBIU HOGHILAG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144651 SIBIU IACOBENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144713 SIBIU JINA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144731 SIBIU LASLEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144795 SIBIU LOAMNES NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144866 SIBIU LUDOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144893 SIBIU MARPOD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144964 SIBIU MERGHINDEAL NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144991 SIBIU MICASASA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145042 SIBIU MIHAILENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145104 SIBIU MOSNA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143619 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143450 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145140 SIBIU NOCRICH NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143682 SIBIU ORAS AGNITA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144054 SIBIU ORAS AVRIG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143735 SIBIU ORAS CISNADIE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143771 SIBIU ORAS COPSA MICA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143806 SIBIU ORAS DUMBRAVENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
144928 SIBIU ORAS MIERCUREA SIBIULUI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143851 SIBIU ORAS OCNA SIBIULUI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145499 SIBIU ORAS SALISTE ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145827 SIBIU ORAS TALMACIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145202 SIBIU ORLAT ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145220 SIBIU PAUCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145275 SIBIU POIANA SIBIULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143502 SIBIU POPLACA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145293 SIBIU PORUMBACU DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145355 SIBIU RACOVITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143520 SIBIU RASINARI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145382 SIBIU RAU SADULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145408 SIBIU ROSIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145471 SIBIU SADU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145667 SIBIU SEICA MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145738 SIBIU SEICA MICA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143557 SIBIU SELIMBAR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145603 SIBIU SLIMNIC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145765 SIBIU SURA MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145792 SIBIU SURA MICA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
143646 SIBIU TARNAVA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145907 SIBIU TILISCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145934 SIBIU TURNU ROSU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145961 SIBIU VALEA VIILOR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
145998 SIBIU VURPAR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
146799 SUCEAVA ADANCATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146860 SUCEAVA ARBORE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
146904 SUCEAVA BAIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151530 SUCEAVA BALACEANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146995 SUCEAVA BALCAUTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151576 SUCEAVA BERCHISESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
147036 SUCEAVA BILCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
147054 SUCEAVA BOGDANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
147072 SUCEAVA BOROAIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
147134 SUCEAVA BOSANCI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
147161 SUCEAVA BOTOSANA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
147205 SUCEAVA BREAZA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
147241 SUCEAVA BRODINA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
147465 SUCEAVA BUNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151521 SUCEAVA BURLA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
147526 SUCEAVA CACICA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
147580 SUCEAVA CALAFINDESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151503 SUCEAVA CAPU CAMPULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
147713 SUCEAVA CARLIBABA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
151451 SUCEAVA CIOCANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
151567 SUCEAVA CIPRIAN PORUMBESCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151433 SUCEAVA COMANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
147786 SUCEAVA CORNU LUNCII NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151497 SUCEAVA COSNA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
147884 SUCEAVA CRUCEA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
147937 SUCEAVA DARMANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148097 SUCEAVA DOLHESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148202 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
148131 SUCEAVA DORNA-ARINI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
148293 SUCEAVA DORNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148328 SUCEAVA DRAGOIESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148382 SUCEAVA DRAGUSENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148426 SUCEAVA DUMBRAVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151488 SUCEAVA FANTANA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148453 SUCEAVA FANTANELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148514 SUCEAVA FORASTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148667 SUCEAVA FRATAUTII NOI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
148694 SUCEAVA FRATAUTII VECHI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
148729 SUCEAVA FRUMOSU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
148765 SUCEAVA FUNDU MOLDOVEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
148872 SUCEAVA GALANESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
148916 SUCEAVA GRAMESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148970 SUCEAVA GRANICESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151512 SUCEAVA HANTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151549 SUCEAVA HARTOP NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
149101 SUCEAVA HORODNIC DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
151479 SUCEAVA HORODNIC DE SUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
149049 SUCEAVA HORODNICENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
149138 SUCEAVA IACOBENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
151442 SUCEAVA IASLOVAT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
147660 SUCEAVA ILISESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146281 SUCEAVA IPOTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
149183 SUCEAVA IZVOARELE SUCEVEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149316 SUCEAVA MALINI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149370 SUCEAVA MANASTIREA HUMORULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149290 SUCEAVA MARGINEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
146325 SUCEAVA MITOCU DRAGOMIRNEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
149414 SUCEAVA MOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
149502 SUCEAVA MOLDOVA-SULITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149539 SUCEAVA MOLDOVITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
146502 SUCEAVA MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
146539 SUCEAVA MUNICIPIUL FALTICENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146628 SUCEAVA MUNICIPIUL RADAUTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
146263 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146744 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149584 SUCEAVA MUSENITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
147358 SUCEAVA ORAS BROSTENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
147633 SUCEAVA ORAS CAJVANA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
148006 SUCEAVA ORAS DOLHASCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
148612 SUCEAVA ORAS FRASIN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
146584 SUCEAVA ORAS GURA HUMORULUI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149227 SUCEAVA ORAS LITENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146931 SUCEAVA ORAS MILISAUTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146370 SUCEAVA ORAS SALCEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146655 SUCEAVA ORAS SIRET NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146708 SUCEAVA ORAS SOLCA ANC_ZM NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
151095 SUCEAVA ORAS VICOVU DE SUS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149655 SUCEAVA OSTRA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149753 SUCEAVA PALTINOASA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149682 SUCEAVA PANACI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149780 SUCEAVA PARTESTII DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149833 SUCEAVA PATRAUTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
149851 SUCEAVA POIANA STAMPEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
151585 SUCEAVA POIENI-SOLCA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
149931 SUCEAVA POJORATA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
149968 SUCEAVA PREUTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
150043 SUCEAVA PUTNA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150070 SUCEAVA RADASENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
150114 SUCEAVA RASCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150178 SUCEAVA SADOVA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150445 SUCEAVA SARU DORNEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150196 SUCEAVA SATU MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
146432 SUCEAVA SCHEIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151460 SUCEAVA SERBAUTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
150221 SUCEAVA SIMINICEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
150258 SUCEAVA SLATINA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150294 SUCEAVA STRAJA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150310 SUCEAVA STROIESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
150356 SUCEAVA STULPICANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150418 SUCEAVA SUCEVITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150524 SUCEAVA TODIRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
150588 SUCEAVA UDESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
150702 SUCEAVA ULMA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150766 SUCEAVA VADU MOLDOVEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
150891 SUCEAVA VALEA MOLDOVEI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150935 SUCEAVA VAMA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
150980 SUCEAVA VATRA MOLDOVITEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
151022 SUCEAVA VERESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151077 SUCEAVA VICOVU DE JOS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
151558 SUCEAVA VOITINEL NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
151120 SUCEAVA VOLOVAT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P6 NON_M.10.1_TA M.214 P6 M.11 P6.2
151157 SUCEAVA VULTURESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151246 SUCEAVA ZAMOSTEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151344 SUCEAVA ZVORISTEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152038 TELEORMAN BABAITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151996 TELEORMAN BALACI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
155083 TELEORMAN BECIU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
155092 TELEORMAN BEUCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
152083 TELEORMAN BLEJESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
152127 TELEORMAN BOGDANA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152172 TELEORMAN BOTOROAGA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152234 TELEORMAN BRAGADIRU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
152252 TELEORMAN BRANCENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152270 TELEORMAN BUJORENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152314 TELEORMAN BUJORU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
152332 TELEORMAN BUZESCU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152350 TELEORMAN CALINESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152412 TELEORMAN CALMATUIU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152467 TELEORMAN CALMATUIU DE SUS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152500 TELEORMAN CERVENIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
152528 TELEORMAN CIOLANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
151709 TELEORMAN CIUPERCENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
152564 TELEORMAN CONTESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
152582 TELEORMAN COSMESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
152617 TELEORMAN CRANGENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152662 TELEORMAN CRANGU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151932 TELEORMAN CREVENICU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152724 TELEORMAN DIDESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152760 TELEORMAN DOBROTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
155109 TELEORMAN DRACEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152797 TELEORMAN DRACSENEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152868 TELEORMAN DRAGANESTI DE VEDE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
152902 TELEORMAN DRAGANESTI-VLASCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
155118 TELEORMAN FANTANELE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
155127 TELEORMAN FRASINET NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
152993 TELEORMAN FRUMOASA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
152948 TELEORMAN FURCULESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153026 TELEORMAN GALATENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
153062 TELEORMAN GRATIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
151736 TELEORMAN ISLAZ ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
153106 TELEORMAN IZVOARELE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153124 TELEORMAN LISA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
151763 TELEORMAN LITA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
153151 TELEORMAN LUNCA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
153240 TELEORMAN MAGURA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
153277 TELEORMAN MALDAENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153339 TELEORMAN MARZANESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
153204 TELEORMAN MAVRODIN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153295 TELEORMAN MERENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153384 TELEORMAN MOSTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151790 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
151870 TELEORMAN MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151683 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MAGURELE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
151816 TELEORMAN NANOV ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153400 TELEORMAN NASTURELU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
153437 TELEORMAN NECSESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154996 TELEORMAN NENCIULESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153473 TELEORMAN OLTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
151905 TELEORMAN ORAS VIDELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
151978 TELEORMAN ORAS ZIMNICEA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
153507 TELEORMAN ORBEASCA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153543 TELEORMAN PERETU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153561 TELEORMAN PIATRA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
153589 TELEORMAN PIETROSANI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
153623 TELEORMAN PLOPII-SLAVITESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
153605 TELEORMAN PLOSCA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153696 TELEORMAN POENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
151834 TELEORMAN POROSCHIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
155136 TELEORMAN PURANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
153829 TELEORMAN PUTINEIU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
153865 TELEORMAN RADOIESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
153909 TELEORMAN RASMIRESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
153972 TELEORMAN SACENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
155145 TELEORMAN SAELELE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
153936 TELEORMAN SALCIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
154308 TELEORMAN SARBENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154013 TELEORMAN SCRIOASTEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
154068 TELEORMAN SCURTU MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154139 TELEORMAN SEACA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
154184 TELEORMAN SEGARCEA-VALE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
154166 TELEORMAN SFINTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154228 TELEORMAN SILISTEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154282 TELEORMAN SILISTEA-GUMESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154344 TELEORMAN SLOBOZIA MANDRA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
154380 TELEORMAN SMARDIOASA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
154415 TELEORMAN STEJARU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
154497 TELEORMAN STOROBANEASA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
154460 TELEORMAN SUHAIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
154521 TELEORMAN TALPA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154585 TELEORMAN TATARASTII DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154665 TELEORMAN TATARASTII DE SUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154834 TELEORMAN TIGANESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
154736 TELEORMAN TRAIAN ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
154754 TELEORMAN TRIVALEA-MOSTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154790 TELEORMAN TROIANUL ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
155154 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
154932 TELEORMAN VARTOAPE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
154852 TELEORMAN VEDEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
154914 TELEORMAN VIISOARA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
153776 TELEORMAN VITANESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
154978 TELEORMAN ZAMBREASCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP M.10.1 P5 NON_M.214 M.11 P6.1
155546 TIMIS BALINT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
155591 TIMIS BANLOC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
155662 TIMIS BARA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
155957 TIMIS BARNA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
155724 TIMIS BEBA VECHE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
155760 TIMIS BECICHERECU MIC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
155797 TIMIS BELINT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
155840 TIMIS BETHAUSEN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
155911 TIMIS BILED ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
159366 TIMIS BIRDA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156035 TIMIS BOGDA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
156106 TIMIS BOLDUR NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156151 TIMIS BRESTOVAT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
159516 TIMIS BUCOVAT NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
156213 TIMIS CARPINIS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156259 TIMIS CENAD ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
156277 TIMIS CENEI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
159375 TIMIS CHECEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156311 TIMIS CHEVERESU MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
156437 TIMIS COMLOSU MARE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
156473 TIMIS COSTEIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156534 TIMIS CRICIOVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156589 TIMIS CURTEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
156623 TIMIS DAROVA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156669 TIMIS DENTA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
159384 TIMIS DUDESTII NOI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
156712 TIMIS DUDESTII VECHI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156767 TIMIS DUMBRAVA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
155261 TIMIS DUMBRAVITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
156927 TIMIS FARDEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
159393 TIMIS FIBIS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157004 TIMIS FOENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157031 TIMIS GAVOJDIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
159400 TIMIS GHILAD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
155289 TIMIS GHIRODA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157193 TIMIS GHIZELA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157246 TIMIS GIARMATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157273 TIMIS GIERA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
155314 TIMIS GIROC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
157317 TIMIS GIULVAZ NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
159419 TIMIS GOTTLOB ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
159428 TIMIS IECEA MARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157362 TIMIS JAMU MARE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157424 TIMIS JEBEL NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157451 TIMIS LENAUHEIM ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157497 TIMIS LIEBLING NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
159491 TIMIS LIVEZILE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
157530 TIMIS LOVRIN ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
157736 TIMIS MANASTIUR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
157585 TIMIS MARGINA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
157683 TIMIS MASLOC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
157781 TIMIS MORAVITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157834 TIMIS MOSNITA NOUA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
155350 TIMIS MUNICIPIUL LUGOJ NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
155243 TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157898 TIMIS NADRAG ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
157923 TIMIS NITCHIDORF NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
157969 TIMIS OHABA LUNGA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
155403 TIMIS ORAS BUZIAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
156357 TIMIS ORAS CIACOVA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
155458 TIMIS ORAS DETA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
156801 TIMIS ORAS FAGET NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
157086 TIMIS ORAS GATAIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
155494 TIMIS ORAS JIMBOLIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
158314 TIMIS ORAS RECAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
155528 TIMIS ORAS SANNICOLAU MARE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
158010 TIMIS ORTISOARA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
159525 TIMIS OTELEC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
159446 TIMIS PADURENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
159437 TIMIS PARTA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
158065 TIMIS PECIU NOU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
158109 TIMIS PERIAM ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
159507 TIMIS PESAC ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
158136 TIMIS PIETROASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
158181 TIMIS PISCHIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.1
158243 TIMIS RACOVITA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
158396 TIMIS REMETEA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
158564 TIMIS SACALAZ NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
158449 TIMIS SACOSU TURCESC NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
158779 TIMIS SAG NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
158653 TIMIS SANANDREI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
159464 TIMIS SANDRA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
158699 TIMIS SANMIHAIU ROMAN NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
158733 TIMIS SANPETRU MARE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
159455 TIMIS SARAVALE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
158528 TIMIS SATCHINEZ ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.2
158608 TIMIS SECAS NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
158804 TIMIS STIUCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
158859 TIMIS TEREMIA MARE ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
158895 TIMIS TOMESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
159473 TIMIS TOMNATIC ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
158966 TIMIS TOPOLOVATU MARE NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
159035 TIMIS TORMAC NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
159071 TIMIS TRAIAN VUIA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
159142 TIMIS UIVAR NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
159482 TIMIS VALCANI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
159213 TIMIS VARIAS ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA M.214 P3.1 M.11 P6.1
159259 TIMIS VICTOR VLAD DELAMARINA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
159339 TIMIS VOITEG NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
159785 TULCEA BAIA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
159847 TULCEA BEIDAUD ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
161552 TULCEA BESTEPE ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
159883 TULCEA C.A. ROSETTI ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
159945 TULCEA CARCALIU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
159963 TULCEA CASIMCEA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
160092 TULCEA CEAMURLIA DE JOS ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160047 TULCEA CEATALCHIOI ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160127 TULCEA CERNA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
160172 TULCEA CHILIA VECHE ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160225 TULCEA CIUCUROVA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
160261 TULCEA CRISAN ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160305 TULCEA DAENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160323 TULCEA DOROBANTU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
160387 TULCEA FRECATEI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
160430 TULCEA GRECI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
160458 TULCEA GRINDU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160476 TULCEA HAMCEARCA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
160528 TULCEA HORIA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
161525 TULCEA I.C.BRATIANU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
160564 TULCEA IZVOARELE ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
160617 TULCEA JIJILA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160644 TULCEA JURILOVCA ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160680 TULCEA LUNCAVITA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160724 TULCEA MAHMUDIA ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160779 TULCEA MALIUC ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160831 TULCEA MIHAI BRAVU ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160877 TULCEA MIHAIL KOGALNICEANU ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
159614 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160911 TULCEA MURIGHIOL ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
160993 TULCEA NALBANT ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
161035 TULCEA NICULITEL NON_ANC_VII LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
161053 TULCEA NUFARU ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
159650 TULCEA ORAS BABADAG ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
159687 TULCEA ORAS ISACCEA ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
159730 TULCEA ORAS MACIN ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
159767 TULCEA ORAS SULINA ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
161106 TULCEA OSTROV ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
161133 TULCEA PARDINA ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
161151 TULCEA PECENEAGA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
161179 TULCEA SARICHIOI ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
161231 TULCEA SFANTU GHEORGHE ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
161259 TULCEA SLAVA CERCHEZA ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
161286 TULCEA SMARDAN ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
161302 TULCEA SOMOVA ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
161348 TULCEA STEJARU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
161384 TULCEA TOPOLOG ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
161464 TULCEA TURCOAIA ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA M.214 P3.2 M.11 P6.2
161543 TULCEA VACARENI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
161482 TULCEA VALEA NUCARILOR ANC_SPEC LFA_ZSD M.10.1 P3.2 M.10.1 P7 M.214 P3.2 M.11 P6.2
161561 TULCEA VALEA TEILOR ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
168229 VALCEA ALUNU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
168309 VALCEA AMARASTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
168559 VALCEA BARBATESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
168675 VALCEA BERISLAVESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
168755 VALCEA BOISOARA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
168791 VALCEA BUDESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
168880 VALCEA BUJORENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
168960 VALCEA BUNESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
169119 VALCEA CAINENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
169039 VALCEA CERNISOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
169182 VALCEA COPACENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
169253 VALCEA COSTESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
169306 VALCEA CRETENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
169351 VALCEA DAESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
169404 VALCEA DANICEI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
174502 VALCEA DICULESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
169547 VALCEA DRAGOESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
169681 VALCEA FARTATESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
169583 VALCEA FAURESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
169896 VALCEA FRANCESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
169994 VALCEA GALICEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
170097 VALCEA GHIOROIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170168 VALCEA GLAVILE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170220 VALCEA GOLESTI ANC_ZM LFA_ZMD NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170346 VALCEA GRADISTEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170444 VALCEA GUSOENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170514 VALCEA IONESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
174511 VALCEA LACUSTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170685 VALCEA LADESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170612 VALCEA LALOSU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170792 VALCEA LAPUSATA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170872 VALCEA LIVEZI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
170952 VALCEA LUNGESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171101 VALCEA MACIUCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171209 VALCEA MADULARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171021 VALCEA MALAIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
171272 VALCEA MALDARESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171067 VALCEA MATEESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171325 VALCEA MIHAESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
171469 VALCEA MILCOIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
174520 VALCEA MITROFANI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171539 VALCEA MUEREASCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
167981 VALCEA MUNICIPIUL DRAGASANI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
167473 VALCEA MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
171628 VALCEA NICOLAE BALCESCU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171806 VALCEA OLANU NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
168372 VALCEA ORAS BABENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
167641 VALCEA ORAS BAILE GOVORA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167696 VALCEA ORAS BAILE OLANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
168452 VALCEA ORAS BALCESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
168602 VALCEA ORAS BERBESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167794 VALCEA ORAS BREZOI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
167909 VALCEA ORAS CALIMANESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
168041 VALCEA ORAS HOREZU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
168130 VALCEA ORAS OCNELE MARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171879 VALCEA ORLESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
171931 VALCEA OTESANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
171995 VALCEA PAUSESTI NON_ANC_VII NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
172082 VALCEA PAUSESTI-MAGLASI NON_ANC_VII NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
172153 VALCEA PERISANI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
172279 VALCEA PESCEANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
172340 VALCEA PIETRARI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
172377 VALCEA POPESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
172457 VALCEA PRUNDENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
172509 VALCEA RACOVITA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
172581 VALCEA ROESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
172698 VALCEA ROSIILE ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
172812 VALCEA RUNCU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
172894 VALCEA SALATRUCEL ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
172947 VALCEA SCUNDU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
172992 VALCEA SINESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173686 VALCEA SIRINEASA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173061 VALCEA SLATIOARA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173132 VALCEA STANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173748 VALCEA STEFANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173230 VALCEA STOENESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
173374 VALCEA STOILESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173533 VALCEA STROESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173793 VALCEA SUSANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173597 VALCEA SUTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
173855 VALCEA TETOIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
174496 VALCEA TITESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
173935 VALCEA TOMSANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
174021 VALCEA VAIDEENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
174085 VALCEA VALEA MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
174156 VALCEA VLADESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
174218 VALCEA VOICESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
174254 VALCEA VOINEASA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
174290 VALCEA ZATRENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162014 VASLUI ALBESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162069 VASLUI ALEXANDRU VLAHUTA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162149 VASLUI ARSURA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162327 VASLUI BACANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162381 VASLUI BACESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162452 VASLUI BALTENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162194 VASLUI BANCA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
162498 VASLUI BEREZENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162559 VASLUI BLAGESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
162595 VASLUI BOGDANA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162693 VASLUI BOGDANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162791 VASLUI BOGDANITA NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162871 VASLUI BOTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
162924 VASLUI BUNESTI-AVERESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167268 VASLUI CIOCANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163002 VASLUI CODAESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163057 VASLUI COROIESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163137 VASLUI COSTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167277 VASLUI COZMESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163208 VASLUI CRETESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163253 VASLUI DANESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163324 VASLUI DELENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163379 VASLUI DELESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164277 VASLUI DIMITRIE CANTEMIR ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167286 VASLUI DODESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163486 VASLUI DRAGOMIRESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163618 VASLUI DRANCENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163681 VASLUI DUDA-EPURENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163734 VASLUI DUMESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163789 VASLUI EPURENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
163832 VASLUI FALCIU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
167295 VASLUI FERESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167231 VASLUI FRUNTISENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
163903 VASLUI GAGESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164062 VASLUI GARCENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
163967 VASLUI GHERGHESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164133 VASLUI GRIVITA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
164197 VASLUI HOCENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164339 VASLUI IANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167222 VASLUI IBANESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164393 VASLUI IVANESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164543 VASLUI IVESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164598 VASLUI LAZA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164687 VASLUI LIPOVAT NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164749 VASLUI LUNCA BANULUI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164829 VASLUI MALUSTENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
164892 VASLUI MICLESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
161794 VASLUI MUNICIPIUL BARLAD ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
161829 VASLUI MUNICIPIUL HUSI NON_ANC_VII NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
161945 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164936 VASLUI MUNTENII DE JOS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167302 VASLUI MUNTENII DE SUS NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165069 VASLUI OLTENESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
164981 VASLUI ORAS MURGENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
161856 VASLUI ORAS NEGRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165130 VASLUI OSESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165185 VASLUI PADURENI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165274 VASLUI PERIENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167311 VASLUI POCHIDIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165416 VASLUI POGANA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167259 VASLUI POGONESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165336 VASLUI POIENESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165470 VASLUI PUIESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165611 VASLUI PUNGESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167320 VASLUI PUSCASI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167240 VASLUI RAFAILA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165719 VASLUI REBRICEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165817 VASLUI ROSIESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165899 VASLUI SOLESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
165979 VASLUI STANILESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166057 VASLUI STEFAN CEL MARE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166137 VASLUI SULETEA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
166235 VASLUI TACUTA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166182 VASLUI TANACU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166315 VASLUI TATARANI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166413 VASLUI TODIRESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166529 VASLUI TUTOVA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166636 VASLUI VALENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166672 VASLUI VETRISOAIA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166707 VASLUI VIISOARA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166770 VASLUI VINDEREI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
166869 VASLUI VOINESTI NON_ANC LFA_ZDS NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
166985 VASLUI VULTURESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167035 VASLUI VUTCANI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167071 VASLUI ZAPODENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
167179 VASLUI ZORLENI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
175126 VRANCEA ANDREIASU DE JOS ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
175206 VRANCEA BALESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175224 VRANCEA BARSESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178929 VRANCEA BILIESTI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
175260 VRANCEA BOGHESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175368 VRANCEA BOLOTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175439 VRANCEA BORDESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
175466 VRANCEA BROSTENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
174780 VRANCEA CAMPINEANCA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175670 VRANCEA CAMPURI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
175732 VRANCEA CARLIGELE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175509 VRANCEA CHIOJDENI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
175590 VRANCEA CIORASTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175787 VRANCEA CORBITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175885 VRANCEA COTESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175938 VRANCEA DUMBRAVENI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175983 VRANCEA DUMITRESTI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
176150 VRANCEA FITIONESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
176212 VRANCEA GAROAFA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
174824 VRANCEA GOLESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
178938 VRANCEA GOLOGANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
176301 VRANCEA GUGESTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
176338 VRANCEA GURA CALITEI NON_ANC LFA_ZDS M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
176445 VRANCEA HOMOCEA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
176506 VRANCEA JARISTEA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
176551 VRANCEA JITIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
176613 VRANCEA MAICANESTI ANC_SEMN LFA_ZDS NON_M.10.1_PP M.10.1 P7 NON_M.214 M.11 P6.1
176686 VRANCEA MERA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
176748 VRANCEA MILCOVUL ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
176793 VRANCEA MOVILITA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
174860 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
174744 VRANCEA MUNICIPIUL FOCSANI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
176855 VRANCEA NANESTI ANC_SEMN LFA_ZDS M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
176891 VRANCEA NARUJA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178885 VRANCEA NEGRILESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
176944 VRANCEA NEREJU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
177003 VRANCEA NISTORESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178947 VRANCEA OBREJITA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
174922 VRANCEA ORAS MARASESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
175019 VRANCEA ORAS ODOBESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
175055 VRANCEA ORAS PANCIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177101 VRANCEA PALTIN ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178910 VRANCEA PAULESTI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
177236 VRANCEA PAUNESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
178894 VRANCEA PLOSCUTENI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
177263 VRANCEA POIANA CRISTEI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178901 VRANCEA POPESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177352 VRANCEA PUFESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
177405 VRANCEA RACOASA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178956 VRANCEA RASTOACA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177469 VRANCEA REGHIU ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
177557 VRANCEA RUGINESTI NON_ANC NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
177600 VRANCEA SIHLEA ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177655 VRANCEA SLOBOZIA BRADULUI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177726 VRANCEA SLOBOZIA CIORASTI ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177762 VRANCEA SOVEJA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178965 VRANCEA SPULBER ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
177799 VRANCEA STRAOANE NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177842 VRANCEA SURAIA ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
178046 VRANCEA TAMBOESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177879 VRANCEA TANASOAIA NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
177986 VRANCEA TATARANU ANC_SEMN NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
178180 VRANCEA TIFESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
178117 VRANCEA TULNICI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178279 VRANCEA URECHESTI NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
178313 VRANCEA VALEA SARII ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178607 VRANCEA VANATORI ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
178689 VRANCEA VARTESCOIU NON_ANC NON_LFA NON_M.10.1_PP NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.1
178377 VRANCEA VIDRA NON_ANC NON_LFA M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178475 VRANCEA VINTILEASCA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178545 VRANCEA VIZANTEA-LIVEZI ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178750 VRANCEA VRANCIOAIA ANC_ZM LFA_ZMD M.10.1 P1&P2 NON_M.10.1_TA M.214 P1&P2 M.11 P6.2
178821 VRANCEA VULTURU ANC_SEMN NON_LFA M.10.1 P3.2 NON_M.10.1_TA NON_M.214 M.11 P6.2
ABREVIERI

PNDR 2014-2020
M.10 (M.10.1) Masura 10 - agro-mediu si clima (PNDR 2014-2020)
M.10.1 P1&P2 zona eligibila pentru M.10 - Pachetul 1 si Pachetul 2
M.10.1 P3.1 zona eligibila pentru M.10 - Pachetul 3.1
M.10.1 P3.2 zona eligibila pentru M.10 - Pachetul 3.2
M.10.1 P4 zona eligibila pentru M.10 - Pachetul 4 (cu aplicabilitate la nivel national)
M.10.1 P5 zona eligibila pentru M.10 - Pachetul 5
M.10.1 P6 zona eligibila pentru M.10 - Pachetul 6
M.10.1 P7 zona eligibila pentru M.10 - Pachetul 7
NON_M.10.1_PP zona neeligibila pentru pachetele M.10 aplicabile pe pajisti permanente (P1, P2, P3.1, P3.2, P6)
NON_M.10.1_TA zona neeligibila pentru P4 si P7 ale M.10 aplicabile pe terenuri arabile
M.11 Masura 11 - agricultura ecologica (PNDR 2014-2020)
P1-P5 M.11.1 si M.11.2 - Pachetele 1-5 (cu aplicabilitate la nivel national)
M.11 P6.1 zone eligibile pentru M.11.1 - Pachetul 6.1 sau M.11.2 - Pachetul 6.1
M.11 P6.2 zone eligibile pentru M.11.1 - Pachetul 6.2 sau M.11.2 - Pachetul 6.2
M.13 Masura 13 - zone care se confrunta cu constrangeri naturale (PNDR 2014-2020)
ANC_ZM sM.13.1 zona montana / zone eligibile pentru submasura 13.1
ANC_SEMN sM.13.2 zona afectata de constrangeri naturale semnificative / zone eligibile pentru submasura 13.2
ANC_SPEC sM.13.3 zona afectata de constrangeri naturale specifice / zone eligibile pentru submasura 13.1
NON_ANC zona neeligibila pentru M.13
NON_ANC_VII zona neeligibila pentru M.13 - eliminata fine-tuning (culturi permanente)
NON_ANC_PROD zona neeligibila pentru M.13 - eliminata fine-tuning (productii medii)
NON_ANC_IRIG zona neeligibila pentru M.13 - eliminata fine-tuning (irigatii)

PNDR 2007-2013
M.214 agro-mediu (PNDR 2007-2013)
M.214 P1&P2 zona eligibila pentru M.214 - Pachetul 1 si Pachetul 2
M.214 P3.1 zona eligibila pentru M.214 - Pachetul 3.1
M.214 P3.2 zona eligibila pentru M.214 - Pachetul 3.2
M.214 P6 zona eligibila pentru M.214 - Pachetul 6
NON_M.214 zona neeligibila pentru pachetele M.214 aplicabile pe pajisti permanente (P1, P2, P3.1, P3.2, P6)
M.211 & M.212 Zone defavorizate / LFA (PNDR 2007-2013)
LFA_ZMD zona montana defavorizata (M.211 - ZMD)
LFA_ZMD zone defavorizate de conditii naturale specifice (M212 - ZDS)
LFA_ZMD zone semnificativ defavorizate (M.212 - ZSD)
NON_LFA zona neeligibila pentru M.211 si M.212

PP masuri/pachete aplicabile pe pajisti permanente


TA masuri/pachete aplicabile pe terenuri arabile