Sunteți pe pagina 1din 7

COMITETUL PARLAMENTAR DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA

Cea de-a opta reuniune


8 octombrie 2020
Reuniune de la distanță, prin intermediul platformei ‘Interactio’
DECLARAȚIE ȘI RECOMANDĂRI
în temeiul Articolului 441(3) al Acordului de Asociere

Adoptate pe 08/10/2020

Cea de-a opta reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica


Moldova (CPA), coprezidat de Monica Babuc din partea Parlamentului Republicii
Moldova (în continuare „Moldova”) și Siegfried Mureșan, din partea Parlamentului
European, a avut loc pe 8 octombrie 2020.

Comitetul Parlamentar de Asociere, analizând situația actuală a relațiilor dintre UE și


Republica Moldova și a implementării Acordului de Asociere, a convenit asupra
următoarei Declarații Finale și următoarelor Recomandări.

Comitetul Parlamentar de Asociere:

Privind continuarea consolidării relațiilor dintre UE și Republica Moldova, inclusiv


asistența UE în beneficiul populației.

1. Ia act de greul tribut uman și economic plătit de Republica Moldova și de


Uniunea Europeană drept consecință a epidemiei de COVID-19, care este
activă în continuare și amenință viețile și bunăstarea populației noastre;

2. Își exprimă satisfacția în legătură cu asistența financiară substanțială și cu


echipamentele medicale furnizate rapid Republicii Moldova de Uniunea
Europeană și de Statele Membre ale acesteia; confirmă faptul că abordarea
‘Echipa Europa’ este utilă;

3. Apreciază combinația și sinergia creată între granturile redirecționate de către


UE (mai mult de 108 milioane EUR) și creditele din partea Instituțiilor
Financiare Internaționale, pentru a ajuta Republica Moldova să facă față
uriașei provocări impuse de pandemie;

4. Apreciază coordonarea dintre Uniunea Europeană și Organizația Mondială a


Sănătății pentru a asigura sprijinirea eficientă a Republicii Moldova;

5. Salută semnarea unui nou pachet de ajutor macro-financiar din partea UE


pentru Republica Moldova, care constă dintr-un total de 100 milioane de euro
în formă de credite, concepute special pentru a susține finanțele țării în
rezultatul pandemiei;
1195141EN.docx 1/7 PE639.353v01-00

EN
6. Reamintește că baza cooperării și solidarității dintre Uniunea Europeană și
Republica Moldova este Acordul de Asociere, inclusiv Acordul său cu privire la
Liberul Schimb Aprofundat și Cuprinzător; Subliniază că elementul de bază al
Asocierii dintre UE și Republica Moldova îl constituie valorile comune
împărtășite de ambele părți, în special drepturile omului, statul de drept și
standardele democratice; îndeamnă Republica Moldova să consolideze
reformele menite să întărească valorile comune și, în măsura în care aceste
valori de bază sunt respectate și susținute, face apel către UE să își consolideze
implicarea în proiectele de dezvoltare și politicile care aduc beneficii populației
din Republica Moldova;

7. Menționează că Uniunea Europeană trebuie să permită Republicii Moldova să


se alăture noilor domenii și priorități de politici, urmărind în mod permanent
rezultatele tangibile spre beneficiul cetățenilor moldoveni; solicită încheierea
mai rapidă a unei noi Agende de Asociere care ar avea scopul de a orienta
cooperarea UE-Republica Moldova către o asociere politică mai strânsă și o
integrare economică mai profundă;

8. Face apel la un angajament reciproc de garantare a drepturilor fundamentale


ale omului și a cooperării, inclusiv adoptarea mecanismelor comunitare și
naționale de sancționare a încălcărilor drepturilor omului, ceea ce ar permite
măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor implicate în încălcări grave
ale drepturilor omului.

Cu privire la redresarea economică a Republicii Moldova, inclusiv crearea locurilor


de muncă și a economiei durabile și ecologice

9. Accentuează, că efectele pandemiei în Republica Moldova sunt încă foarte


acute, având consecințe sociale și economice grave și dureroase, care vor
necesita acțiuni eficiente din partea autorităților Republicii Moldova și
asistență din partea Uniunii Europene și a altor parteneri internaționali ai
Republicii Moldova;

10. Își exprimă marea sa îngrijorare cu privire la impactul economic și social pe


care îl are pandemia în Republica Moldova; Subliniază că trebuie să fie o
prioritate crearea locurilor de muncă și educația, printre alte lucruri, pentru a
stopa emigrarea forței de muncă tinere, care este esențială pentru viitorul
Republicii Moldova;

11. Propune ca perioada de redresare economică să fie privită și ca o oportunitate


de a consolida baza unei noi economii în Republica Moldova, mai durabile și
pregătite să facă față schimbărilor climatice urgente și provocărilor în materie
de mediu, precum și mai rezistente în fața crizelor, în acest context, salută
disponibilitatea Uniunii Europene de a oferi sprijin pe baza proiectului

1195141EN.docx 2/7 PE639.353v01-00

EN
Planului de redresare prezentat de autoritățile moldovenești Comisiei
Europene în septembrie 2020.

12. Face apel către autoritățile din Republica Moldova să continue reforma
sectorului energetic în vederea sporirii rezistenței și transparenței privind
costurile și contractele și îmbunătățirii independenței și eficienței energetice;
Accentuează faptul că sporirea interconexiunilor energetice cu Uniunea
Europeană, diversificarea surselor energetice, incluzând energia regenerabilă,
precum și reducerea dependenței de combustibilii fosili sunt de o importanță
primordială pentru consolidarea securității energetice a țării.

Cu privire la asistența macro-financiară din partea UE, reformele aferente din


Republica Moldova și nivelul de implementare a acestora.

13. Salută cea de-a doua tranșă din iulie 2020 a pachetului anterior de asistență
macro-financiară din partea UE, ca urmare a îndeplinirii condiționalității
aferente de către Republica Moldova;

14. Regretă faptul că cea de-a treia și ultima tranșă din acest pachet de asistență
macro-financiară nu a fost posibil de livrat din cauza lipsei de acțiuni
suficiente din partea autorităților naționale privind condiționalitatea UE,
înainte să se ajungă la termenul limită contractual;

15. Reamintește că, deși în cadrul noului pachet de asistență macrofinanciară din
partea UE, prima tranșă este virată rapid din cauza urgenței provocate de
COVID-19, tranșa a doua și cea finală vor avea condiții specifice ce trebuie
îndeplinite; Confirmă faptul că această condiționalitate se va referi și la
angajamentele precedente care nu au fost încă îndeplinite; Subliniază că aceste
condiționalități din partea UE trebuie să fie privite drept oportunități pentru
realizarea reformelor necesare și face apel către autoritățile din Republica
Moldova să mobilizeze, la timp, toate eforturile și resursele publice necesare
pentru a se asigura că acțiunile ce vizează condiționalitatea sunt în vigoare în
modul și timpul oportun; subliniază faptul că buna guvernanță și statul de
drept sunt primordiale pentru utilizarea eficientă a asistenței macrofinanciare;

16. Estimează că, printre altele, sunt trei domenii cruciale în care Republica
Moldova trebuie să continue să progreseze: reforma justiției, un climat de
afaceri consolidat prin respectarea statului de drept și reforma sectorului
bancar; Așteaptă cu interes să vadă adoptarea de către Parlament a noii Legi

1195141EN.docx 3/7 PE639.353v01-00

EN
cu privire la Codul Vamal în următoarele săptămâni; Solicită implementarea
reală a tuturor legilor adoptate recent, cum ar fi cea privind organizațiile non-
comerciale, precum și alte măsuri de reformă realizate în contextul asistenței
macro-financiare din partea UE și FMI;

17. Subliniază rolul central al ONG-urilor în orice societate democratică și își


exprimă speranța că noua legislație va îmbunătăți transparența procesului
decizional public și va oferi un cadru modernizat pentru funcționarea societății
civile din țară; Îndeamnă la o implicare mai semnificativă și mai activă a
societății civile în procesul de elaborare și implementare a politicilor;

18. Evidențiază necesitatea ca Republica Moldova să finalizeze fără întârziere


reforma justiției, astfel încât să garanteze independența, imparțialitatea și
eficiența sistemului judecătoresc și a instituțiilor specializate anticorupție;
Accentuează faptul că este la fel de important de a intensifica lupta împotriva
corupției și capturării statului, precum și spălării banilor, contrabandei și
crimei organizate, inclusiv traficului de persoane;

19. Subliniază importanța înregistrării unor progrese substanțiale în identificarea


autorilor fraudelor bancare masive expuse în 2014; Subliniază necesitatea
accelerării procesului de urmărire penală, aducerii tuturor celor responsabili
în fața justiției fără întârziere și recuperării fondurilor însușite abuziv;
Consideră că este important ca statele membre ale UE să ofere sprijin
autorităților Republicii Moldova în investigarea cazului, dacă acest lucru este
solicitat;

20. Reamintește că mass-media independentă și depolarizată, fără intervenții


politice, constituie baza unei societăți democratice, în special în timpul unei
campanii electorale; Consideră că fortificarea pluralismului mass-mediei și a
independenței acesteia ar trebui să fie o prioritate pentru Uniune și Republica
Moldova în relațiile lor de parteneriat și că acest lucru ar trebui să se reflecte în
mod adecvat și în alocările financiare; Invită Comisia să sporească sprijinul
pentru mass-media independentă, inclusiv la nivel local; Subliniază
necesitatea ca atât autoritățile moldovenești, cât și cele ale UE să dezvolte
programe specifice care să promoveze instruirea în domeniul mass-mediei, să
combată dezinformarea și să susțină conținutul media de calitate și verificat;

21. Îndeamnă la respectarea strictă a independenței Curții Constituționale de


către toate părțile politice interesate din Republica Moldova;

22. Consideră importantă respectarea strictă de către toate părțile politice


interesate din Republica Moldova a independenței Consiliului Superior al
1195141EN.docx 4/7 PE639.353v01-00

EN
Magistraturii ca organ de autoadministrare judiciară și garant al
independenței judiciare;

23. Salută recentul acord la nivel de secretariat dintre Republica Moldova și


Fondul Monetar Internațional pentru o Facilitate de Credit Extinsă în valoare
de 558 milioane dolari SUA pentru o perioadă de trei ani; Menționează că UE
și FMI împărtășesc îngrijorarea cu privire la recentele amenințări la adresa
independenței Băncii Naționale.

24. Face apel la îmbunătățirea asistenței financiare din partea Uniunii Europene
pentru actorii nestatali și autoritățile publice locale, făcându-i mai puțin
dependenți de subordonarea politică.

Cu privire la necesitatea de alegeri libere și corecte, inclusiv acoperirea


profesională de către mass-media liberă și combaterea dezinformării

25. Accentuează faptul că alegerile periodice libere și transparente sunt un


element cheie în orice proces de democratizare; Evidențiază faptul că alegerile
libere și corecte vor fi, de asemenea, esențiale în ceea ce privește garantarea
sprijinului UE în cadrul diverselor programe; Recunoaște că modul în care se
vor desfășura alegerile prezidențiale din 1 noiembrie va avea un impact
important asupra relațiilor UE-Republica Moldova în general; Face apel la
aplicarea recomandărilor Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și ale
OSCE/BIDDO;

26. Face apel la instituțiile publice competente implicate în alegeri, mai ales
Comisia Electorală Centrală, să se abțină de la modificarea oricărei reguli
electorale, inclusiv financiare, în ultimele luni dinaintea zilei alegerilor, astfel
evitând să dea semnale că ar fi asociate politic sau nu ar fi independente. Își
exprimă îngrijorarea cu privire la potențialele grave nereguli observate în
procesul de înregistrare preliminară a cetățenilor pentru votul din străinătate
și deschiderea secțiilor de votare în afara țării; Solicită tuturor instituțiilor
publice relevante implicate în alegeri să prevină orice încălcare a legislației și a
proceselor electorale și să monitorizeze îndeaproape procesul de votare în
toate secțiile de votare, inclusiv în secțiile deschise pentru cetățenii de pe
malul stâng al râului Nistru;

27. Accentuează faptul că garantarea libertății presei și a unui teren de joc egal
pentru toți candidații este importantă pentru a asigura niște alegeri libere,
1195141EN.docx 5/7 PE639.353v01-00

EN
corecte și incluzive; Reiterează necesitatea de consolidare a instituțiilor
publice, a mass-mediei și a partidelor politice pentru a obține reziliență înainte
de alegeri față de campaniile puternice de dezinformare cu care se confruntă
Republica Moldova în contextul dificil al pandemiei; Cheamă toți candidații
din alegerile prezidențiale să fie foarte atenți pentru a nu promova nici un fel
de dezinformare sau încurajare a polarizării printre cetățeni;

28. Solicită autorităților relevante să remedieze lacunele identificate de Misiunea


de Observare a Alegerilor din partea OSCE/BIDDO și de către delegația
relevantă a Parlamentului European din 2019, în special transportarea
organizată a alegătorilor de pe cealaltă parte a râului Nistrului, facilitarea
votului diasporei extinse a Republicii Moldova care locuiește peste hotare și
secretul votului;

29. Îndeamnă toți concurenții din alegerile prezidențiale, precum și din posibilele
alegeri parlamentare care pot urma, să asigure procese electorale curate
înainte și după ziua alegerilor, ca legitimitatea rezultatelor să nu fie pusă sub
semnul întrebării,

30. Dorește ca aceste alegeri să contribuie la aducerea stabilității politice în țară,


după o lungă perioadă de tulburări politice.

31. Salută desfășurarea misiunii de observare a alegerilor din partea


OSCE/BIDDO pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie din Republica
Moldova, care va evalua procesul electoral pentru conformitatea acestuia cu
angajamentele OSCE și alte obligații și standarde internaționale pentru
alegerile democratice, precum și cu legislația națională.

Cu privire la chestiunile generale privind Parteneriatul Estic

32. Apreciază participarea activă a Republicii Moldova în cadrul conferinței video


a Liderilor Parteneriatului Estic (de la distanță) de pe 18 iunie 2020,
reamintește de vitalitatea proiectului Parteneriatului Estic și necesitatea unei
relații tot mai strânse dintre UE și țările Parteneriatului Estic, precum și între
țările Parteneriatului Estic înseși; Așteaptă cu interes un Summit al
Parteneriatului Estic cu prezență fizică în 2021, care să reflecte progresele și
reziliența acestuia;

33. Reamintește că dimensiunea parlamentară a Parteneriatului Estic, Adunarea


Parlamentară Euronest, este esențială pentru succesul proiectului și
1195141EN.docx 6/7 PE639.353v01-00

EN
demonstrează legitimitatea democratică a acestuia; Așteaptă cu interes cea de-
a opta reuniune plenară a Euronest și o contribuție activă din partea
Parlamentului Republicii Moldova;

34. Având în vedere provocările ridicate de pandemia de Covid-19, solicită


includerea țărilor interesate ale Parteneriatului Estic în Mecanismul de
achiziții comune pentru contramăsuri medicale.

35. Reiterează faptul că țările Parteneriatului Estic care au un Acord de Asociere în


vigoare cu Uniunea Europeană, precum Republica Moldova, au o perspectivă
europeană indubitabilă și trebuie să aibă șansa, ca urmare a unui dialog public
extins și a procesului de consultare cu toți cetățenii, de a depune cererea de
aderare la Uniunea Europeană, cu condiția că își însușesc principiile
democrației și respectă libertățile fundamentale și drepturile minorităților,
precum și statul de drept.

1195141EN.docx 7/7 PE639.353v01-00

EN