Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE

„FRUCTELE ȘI LEGUMELE - UN CURCUBEU SĂNĂTOS”


Săptămâna: IX ȘCOALA:
Perioada: PROF.
COMUNICARE ÎN LIMBA MATEMATICĂ ȘI ARTE VIZUALE ȘI
MUZICĂ ȘI MIȘCARE DEZVOLTARE PERSONALĂ
ROMÂNĂ EXPLORAREA MEDIULUI ABILITĂȚI PRACTICE
Nr. ore: 5 Nr. ore: 4 Nr. ore: 2 Nr. ore: 2 Nr. ore: 2
CONȚINUTURI CONȚINUTURI CONȚINUTURI CONȚINUTURI CONȚINUTURI
C.S.

C.S.

C.S.

C.S.
C.S.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
ÎNVĂȚARE ÎNVĂȚARE

1.1 ORA 1 1.1 ORA 1 2.2 ORA 1 1.4 ORA 1 ORA 1


1.2 „Întâlnirea de dimineață” 3.1 Plantele. Hrana ca 2.3 Omida mâncăcioasă Cântarea vocală în „Ciobănașul mincinos”
sursă de energie: grup și individual
2.3 • prezentarea unor 5.1 2.4 – Modelaj cu • audierea unor povești
evenimente semnificative importanța hranei plastilina „Fructele” - consecrate pentru
2.4 din viața proprie; pentru creștere și identificarea și
• numirea materiale - folclorul copiilor.
3.3 dezvoltare lor, instrumentelor și • audierea denumirea emoțiilor de
• exersarea unor formule de
• colorarea unor planșe tehnicilor utilizate; cântecului bază ale personajelor;
salut, de adresare, prezen-
în care codul culorilor demonstrat de
tare și solicitare, adecvate • realizarea unor com- • completarea frazelor
este dat de numere; propunător sau
contextului; poziții individuale, lacunare pentru
• identificarea poziției pe redat cu ajutorul identificarea și
• povestirea unor experiențe folosind culori la
care o ocupă diverse mijloacelor denumirea emoțiilor
trecute sau prezente; alegere și tehnici
obiecte în spațiu în tehnice;
improvizate; •J
oc de rol: participarea
• „citirea” simbolurilor pen- raport cu alte obiecte • observarea
• utilizarea unor la jocuri pentru
tru vreme și a calendarului precizate. unor ilustrații
tehnici simple de exprimarea emoțiilor
naturii, a orarului; adecvate tex-
• evidențierea îndoire, pliere,
importanței hranei tului cântecului
• „Omida mâncăcioasă”, înșirare, răsucire, Resurse:
pentru creștere și care ușurează
de Eric Carle - lectura lipire, rupere, tăiere, • Ciobănașul mincinos
dezvoltare; receptarea;
învățătoarei; decupare, modelaj; - Prezentare
PowerPoint;

Pagina 1 din 6 vizitează twinkl.ro


FRUCTELE ȘI LEGUMELE - UN CURCUBEU SĂNĂTOS, Omida mâncăcioasă - Săpt. IX
ORA 1 ORA 1 ORA 1 ORA 1 ORA 1
• audierea unor povești • identificarea • exersarea mușchilor • implicarea • Emoțiile mele - Fișă
sau a unei descrieri și consecințelor unor mici ai mâinii activă și dirijată de activitate.
manifestarea reacțiilor acțiuni asupra propriului prin operații de în receptarea
corp. frământare a cântecelor. Evaluare:
corespunzătoare;
plastilinei; • observare sistematică.
• numirea personajului/per- Resurse: Resurse:
• Alimente sănătoase • modelarea plastilinei • Fructele -
sonajelor dintr-un frag-
în burtică – Fișă de pentru obținerea Fișă cu idei de
ment de poveste audiat;
lucru; unei compoziții cu activități;
• oferirea unor răspunsuri la mesaj artistic.
cererea elementară de in- • Omida mâncăcioasă • boxe.
formații: „Cine? Ce? Unde? – Marionete; Resurse:
Cum?”. • Omida Evaluare:
• Alege alimentația • observare
mâncăcioasă –
Resurse: sănătoasă - sistematică.
Planșete pentru
Activitate;
• Calendarul naturii; modelajul cu
•A
limentație sănătoasă plastilina.
• Salutul întâlnirii de
– joc Bingo.
dimineață - Planșă; Evaluare:
• Omida mâncăcioasă - Evaluare: • observare
Prezentare PowerPoint; • observare sistematică sistematică;

• Omida mâncăcioasă - • turul galeriei;


Planșe de ordonare a • inter-evaluare.
secvențelor poveștii.

Evaluare:
• observare sistematică.

Pagina 2 din 6 vizitează twinkl.ro


FRUCTELE ȘI LEGUMELE - UN CURCUBEU SĂNĂTOS, Omida mâncăcioasă - Săpt. IX
1.4 ORA 2 2.1 ORA 2 2.4 ORA 2 1.4 ORA 2 2.3 ORA 2
2.2 Sunetul [i]. Literele i și I. Numărul și cifra 7 Omida mâncăcioasă Cântarea vocală în Personaje cu emoții
• indicarea sunetelor / • numărarea elemente- - Amprentare grup și individual.
2.4 • citirea și discutarea
silabelor/ cuvintelor per- lor unei mulțimi pentru • realizarea unor
„Fructele”- unor povești despre
cepute prin diferite semne; evidențierea faptului că lucrări în care să se
folclorul copiilor prietenie, despre
numărul de elemente asocieze elemente
• punerea în corespondență • audierea relațiile existente într-
ale acesteia este dat de exprima plastic,
a unui cuvânt rostit cu cântecului un grup;
de ultimul număr din cu alte forme de
imaginea potrivită; demonstrat de
succesiunea 1, 2, ..., x, exprimare artistică; • e xerciții de evi-
• asocierea unor litere și propunător sau
unde x ≤ 7; • realizarea unor dențiere a regulilor
sunete; redat cu ajutorul
compoziții folosind de comportament din
• recunoașterea cifrelor mijloacelor tehnice;
tehnici improvizate; povești / povestiri /
• punerea în corespondență de la 1 la 7; • observarea unor poezii/ fabule.
a unor cuvinte formate ilustrații adecvate
• citirea și scrierea • observarea modului
• din 1-2 silabe cu imagini numerelor de la 1 la 7; de lucru diferit de textului cântecului Resurse:
potrivite, reprezentând ilustrare a aceluiași care ușurează • Emoții și expresii
obiecte din universul • n
umărare înainte și subiect. receptarea; faciale - Postere;
apropiat; înapoi, din 1 în 1, • implicarea
cu/fără manipularea Resurse: •C
aracteristicile
• Omida activă și dirijată emoțiilor –
• interpretarea unor cântece obiectelor;
mâncăcioasă - în receptarea Cartonașe;
care conțin onomatopee;
• colorarea unor planșe Amprentare. cântecelor.
• identificare într-un șir în care codul culorilor • Emoțiile – Prezentare
este dat de numere; Evaluare: PowerPoint.
• a cuvintelor care încep/ • observare Resurse:
se termină cu un anumit • colorarea unei mulțimi sistematică; • Fructele -
sunet; după criterii date; Fișă cu idei de
• turul galeriei; activități;
• scrierea elementelor • găsirea elementelor
grafice de dimensiuni și unei mulțimi, fiind date • inter-evaluare. • laptop;
culori variate; elementare celelalte
• boxe.

Pagina 3 din 6 vizitează twinkl.ro


FRUCTELE ȘI LEGUMELE - UN CURCUBEU SĂNĂTOS, Omida mâncăcioasă - Săpt. IX
1.3 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1.4 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
2.1 ORA 3 ORA 3
Omida mâncăcioasă – Ordonarea secvențelor din Compunerea și descompunerea numărului 7
2.2
poveste • compunerea și descompunerea unor mulțimi de obiecte având drept cardinal un
• audierea unui fragment dintr-o poveste și selectarea număr de elemente mai mic decât 10;
imaginilor corespunzătoare acesteia; • adăugarea și extragerea de elemente dintr-o mulțime de obiecte, fiecare operație
• continuarea unei povești pe baza imaginilor selectate cu fiind însoțită de numărarea obiectelor;
sprijin din partea cadrului didactic sau al colegilor;
• adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulțime dată, pentru a obține mulțimi
• jocuri de modificare a poveștilor audiate: schimbarea „cu tot atâtea elemente”.
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului
Jocuri de rol Resurse:
• Omida mâncăcioasă – descompunerea numărului 7 – Materiale pentru
• participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, decupat;
folosind păpuși pe deget, pe mână, marionete, măști etc.
• identificarea a cel puțin două trăsături ale unor pesonaje • Omida mâncăcioasă – Descompunerea numărului 7 - Fișă de lucru.
(reprezentate de insecte) din povești cunoscute; Evaluare:
Recunoașterea literei i • observarea sistematică;
• rostirea cuvintelor cu prelungirea unor sunete stabilite
• fișele de lucru ale copiilor.
anterior;
• indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin
diferite semne;
• punerea în corespondență a unui cuvânt cu imaginea
potrivită;
Resurse:
• Omida mâncăcioasă – Planșe de ordonare a
secvențelor din poveste și marionete;
• Recunoașterea literei I – Fișă de lucru.

Pagina 4 din 6 vizitează twinkl.ro


FRUCTELE ȘI LEGUMELE - UN CURCUBEU SĂNĂTOS, Omida mâncăcioasă - Săpt. IX
1.3 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1.4 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
2.1 ORA 4 ORA 4
Omida mâncăcioasă – jocuri de comunicare Omida mâncăcioasă – activități integrate
2.2
• formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul • numărarea elementelor unei mulțimi pentru evidențierea faptului că numărul de
unui mesaj/ text scurt audiat; elemente ale acesteia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, ..., x, unde x
• repovestirea unor secvențe preferate dintr-un text audiat; ≤ 7;

• discuții privind comportamentul unor personaje; • recunoașterea cifrelor de la 1 la 7;

• conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a • citirea și scrierea numerelor de la 1 la 7;
unei imagini; • numărare înainte și înapoi, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor;
• identificarea dintr-un șir, a cuvintelor care încep/ se • colorarea unei mulțimi după criterii date;
termină cu un anumit sunet;
• găsirea elemetelor unei mulțimi, fiind date elementele celeilalte mulțimi și regula
• recunoașterea și numirea literelor mari și mici de tipar pe de corespondență dintre acestea;
diferit suporturi;
• compunerea și descompunerea unor mulțimi de obiecte având drept cardinal un
• scrierea elementelor grafice de dimensiuni și culori variate. număr de elemente mai mic decât 10.
Resurse: • Resurse:
• Omida mâncăcioasă – Broșură cu activități integrate;
• Omida mâncăcioasă – Broșură cu activități integrate;
• Mărul cu litere;
• Omida mâncăcioasă – Marionete.
• Omida mâncăcioasă – Marionete.
Evaluare:
Evaluare: • observarea sistematică;
• observare sistematică;
• portofoliul elevului.
• fișele de lucru ale elevilor.

Pagina 5 din 6 vizitează twinkl.ro


FRUCTELE ȘI LEGUMELE - UN CURCUBEU SĂNĂTOS, Omida mâncăcioasă - Săpt. IX
1.3 ORA 5
2.1 Consolidarea literei I
• sortarea jetoanelor care reprezintă obiecte din mediul
4.1
familiar după diverse criterii;
4.2
• identificarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute
prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget,
a unui obiect, jetoane puse pe bancă, sărituri;
• repovestirea unor fragmente din povești audiate, cu
reproducerea intonației interpreților;
• jocuri de tip labirint;
•construirea literelor din plastilină, pastă de modelaj,
„fir” de hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită;
• decorarea unor obiecte/ desene folosind semne grafice.
Resurse:
• Omida mâncăcioasă – Planșe cu ordonarea secvențelor
poveștii;
• Omida mâncăcioasă – Pagini de colorat cu imagini din
poveste;
• Consolidarea literei I – Broșură.

Evaluare:
• observare sistematică.

Pagina 6 din 6 vizitează twinkl.ro