Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Instituţia de învăţământ: LIEUL TEORETIC,,ALEXANDRU MOCIONI,,CIACOVA


Data:
Disciplina: Religie Ortodoxă
Clasa: a X-a
Profesor:VAIANTU ALINA
Unitatea de învăţare : Spiritualitate și misiune
Subiectul lecţiei: rugăciune și reconciliere
Tipul lecţiei:mixtă,
Scopul lecţiei: dezvoltarea și cultivarea motivației pentru rugăciunea zilnică și eficientă

Competenţe derivate;
La sfârşitul lecţiei elevii vor dovedi urmatoarele competenţe:
C1-folosirea corectă a conceptelor de rugăciune și de reconciliere în viața creștină
C2- clasificarea rugăciunilor după următoarele criterii: formă , conținut, ocazie.
C3-precizarea condițiilor săvârșirii unei rugăciuni bine plăcute lui Dumnezeu pornind de la pilda „Vameșului și fariseului ”
C4-identificarea rodului împăcării între oameni ca o consecință și o condiție a comuniunii acestora cu Dumnezeu

Resurse:
1.Oficiale: -Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a X-a
-Planificarea calendaristică orientativa,clasa a X-a
-Proiectarea unităţii de învăţare
2.Temporale: -Numărul de lecţii:1;
-Durata: 50 minute
3.Bibliografice : 1.Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994.
2.Ne vorbește părintele,Cleopa , vol I, Editura Episcopia Romanului 2001.
3. Proloagele, Editura Bunavestire , Bacău1999.
4.Mircea,Pr.Dr.Ioan,Dicţionar al Noului Testament A-Z, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române,Bucureşti,1980.
5. Sfântul Teofan Zăvorâtul , Știința rugăciunii, Editura Cartea Ortodoxă, București,2008.
6. Carte de rugăciuni, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați 2006.
7. Opriș, Dorin, Opriș Monica, Metode active de predare-învățare. Modele și aplicații la religie, Editura Sf. Mina, Iași,
2006.
8. Opriș, Monica, Opriș, Dorin, Bocoș, Mușata, Cercetarea pedagogică în domeniul educației religioase, Editura Sf. Mina,
Iași, 2006.
9. Sebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura ,Reîntregirea , Alba Iulia 2000.
Strategia didactică
1.Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, lectura expresivă, argumentarea biblică și patristică, metoda ciorchinelui,
învățarea prin descoperire ,exemplul,
2. Mijloace de învăţământ: Sf. Scriptură, literatura religioasă, tablă cretă, videoproiector.
1
3.Forme de organizare a activitaţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală

SCENARIUL DIDACTIC
Nr C. Ti
. Etapele D mp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de Evalu-
Cr lecţei procedee învăţământ organizare are
t.
1. Moment 2’ -Salutul -Salutul Rugaciunea frontal
organizatoric -Rugăciunea -Rugăciunea
-Notarea absenţelor -Comunicarea
-Numeste sfintii zilei absenţelor
-lectureaza vietile lectura Proloagele individual
sfintilor zilei
2. 7’
Reactualizarea Pentru verificarea cunoștințelor Elevii lecturează textul Lectura Sf. Scriptură
cunostintelor din lecția „Iubire și dreptate în scripturistic (Mt.25,31-
viața creștină ” profesorul propune 46)
elevilor textul scripturistic ( Mt Aprecieri
25,31-46 ) cu următoarea sarcină individual verbale
de lucru : comentarea textului din Notează pe caiete Studiul de caz
perspectiva iubirii si a dreptății, sarcina de lucru.
urmărind schema de mai jos:
Iubirea---.presupun---Dreptatea
Iubirea----se fundamentează pe-------- Comentează textul
Dreptate urmărind schema
Dreptatea-- se înfăptuiește prin-- ----- indicată de profesor.
Iubire
Dreptatea--- trebuie să izvorască din
Iubire
Iubire---- echilibru ----Dreptate

3. Pregăti 1’ Omul în relația cu Dumnezeu și Elevii ascultă cu Activitate


rea pentru cu semenii, trebuie să-și atenție. Explicația frontală
receptarea fundamenteze dreptatea tot pe
noilor iubirea necondiționată, după
cunostinţe modelul oferit de Domnul nostru
Iisus Hristos Care pe Cruce fiind,
S-a rugat pentru cei care L-au
2
răstignit.

Care este principala formă prin R.... rugăciunea. Conversația


care omul își exprimă iubirea față euristică
de Dumnezeu ?

4.. 1’
Anunţarea Se anunţa titlul lecţiei „Rugăciune Elevii asculta şi apoi Explicaţia Activitate
temei şi a și reconciliere” notează în caiete frontală
competen Se notează pe tabla data şi titlul
ţelor urmărite Se precizează competenţele lecţiei

5. Comunicarea C1 20’
noilor C4 Profesorul scrie pe tablă termenii - Elevii scriu pe tablă Metoda Tabla, creta
cunoştinţe rugăciune respectiv reconciliere și cuvintele și sintagmele ciorchinelui
invită elevii să scrie cuvinte sau care le vin în minte
sintagme care le vin în minte legate legate de cei doi
de acești doi termeni. termeni.
Pe măsură ce elevii scriu pe tablă ,
profesorul ajutat de elevi trasează
linii între ideile care au legătură în Activitate Aprecieri
vreun fel. Apoi analizează frontală verbale
schemele de pe tablă , adresând
elevilor următoarele întrebări:
Ce este rugăciunea ? R.....convorbirea Conversația
omului cu Dumnezeu. catehetică
R..cale de înălțare a
minții către Dumnezeu.
R...liant între memebrii
comunității
Trasează o săgeată spre termenul R....cale de împăcare.
„reconciliere ”.
Care este sensul noțiunii de R....a se împăca
reconciliere ? R...a se pune de acord
R..darul lui Dumnezeu
R..datorie a fiecărui
creștin.

3
C4 De ce credeți că este importantă R...să moștenim Conversația Activitate
împăcarea cu semenii? pământul catehetică individuală
R....să lucrăm împreună
la pacea lumii

Folosind ciorchinele de pe tablă R....rugăciune de Învățarea prin Carte de


C2 profesorul împreună cu elevii , dimineață , la masă, descoperire rugăciuni
clasifică rugăciunea după : formă , seară.
conținut și ocazie. R....rugăciune de laudă,
de cerere, de
mulțumire.
R...rugăciune personală
și colectivă
C3 Propune elevilor pilda „ Vameșului Elevii desprind Argumentare Sfânta Activitate
și a fariseului”și va îndruma elevii următoarele condiții: scripturistică Scriptură frontală Aprecieri
să descopere singuri condițiile unei - pregătirea sufletească verbale
rugăciuni plăcute lui Dumnezeu. și trupească
- împăcarea cu semenii
-smerenia
- rugăciunea neîncetată
C4 După modelul oferit de Explicația
Mântuitorul Iisus Hristos, Care
prin Jerfa Sa pe Cruce a adus
împăcarea omului cu Dumnezeu,
cu sine și cu semenii, creștinul
trebuie să caute prin rugăciune,
reconcilierea cu Dumnezeu și cu
semenii, întoarcerea la viața fără de
păcat.
Cum sunt privite, din perspectivă R....încercările credinței Conversația
creștină, necazurile, problemele și R....semnul puterii și al catehetică
durerile prin care trec câteodată înțelepciunii
oamenii?
Activitate
Care este scopul lor ? R....evaluarea răbdării individuală
R....întărirea spirituală
R...cel care le primește
va fi scutit de
necazurile veșnice

4
6.. Fixarea şi C1 9’ Profesorul propune elevilor Elevii notează în caiete
consolida comentarea urnămătoarelor sfaturi principalele idei.
rea noilor patristice .
cunoştinţe  Sfantul Macarie:” Cei ce
au gustat din darul R....întâlnirea cu
C2 Sfantului Duh, sunt Dumnezeu prin Argumentarea Literatura Activitate Aprecieri
constienti de doua lucruru rugăciune alungă frica patristică religioasă frontală și verbale
in acelasi timp: pe de o prin iubire. Video individuală
parte trăiesc taina bucuriei proiector
si a maângaierii, iar pe de
alta parte sunt cuprinși de
cutremur, teamă și
tristete”.

 Sfantul Ioan Scararul:’


Alunga-ti dusmanii, cu R....Reconcilierea este
C4 Numele lui Iisus, caci nu efectul rugăciunii.
este o arma mai puternica
in cer si pe
pamant...Amintirea lui
Iisus sa-ti insoteasca
fiecare suflare si asa vei
cunoaste valoarea linistei
launtrice”.

 Dacă vrei rugăciunea


C3 curată, fii smerit, infrânat, R.....rugăciunea smerită
mărturisește-te cu ,sinceră într-o lepădare
sinceritate, și rugăciunea totală de sine este
te va iubi.” bineplăcută lui
Dumnezeu.
Cuviosul Siluan Athonitul

7. Asocierea , C4 7’ Asociere - rugăciunea / Elevii relatează situația Exemplul Activitate


aprecierea și reconcilierea . propusă de profesor. individuală
generalizarea Profesorul propune elevilor spre Lectura
lectură „Rugăciunea pentru explicativa
împăcare.”
Solicită elevii să relateze o
5
situație în care cu ajutorul
rugăciunii au ajuns la împăcare ? Aprecie
Profesorul ajută elevii să formuleze ri verbale
aprecieri asupra acestei situații.
Supune discuției o situație Își exprimă părerea cu Studiul de caz.
similară. privire la cazul Sfânta
prezentat. Scriptură Activitate
. „Rugati-va neincetat” frontală
(ITes.5,17). “ Argumentarea
Comentează textul scripturistică
„ Doamne, Iisuse Hristoase Fiul scripturistic.
lui Dumnezeu, milostiv fii mie
păcătosului ”

8. Evaluarea 1 Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă Activitate Notarea


individuale privind pregătirea aprecierile profesorului. frontală elevilor.
elevilor atât pentru lecţie cât şi Elevii notaţi prezintă
implicarea lor în predarea carnetul de note
cunoştinţelor noi
Se notează elevii care au participat
activ la lecţie
9. Activitate 1’ Se anunţă şi se explică activitatea Elevii îşi notează tema Explicaţia Activitate
suplimentară suplimentară : participare la Sf. in caiete frontală
Liturghie în duminica care va
urma.
10. Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii Rostirea rugaciunii Rugăciunea
lecţiei Salutul Salutul

S-ar putea să vă placă și