Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INŢIALĂ

Disciplina: Istorie
Clasa a VI-a
Numele elevului..............................................................................
Data .......................................

Partea I: 40 puncte
Citiţi cu atenţie următoarele surse istorice:
1.Toţi judecătorii, locuitorii oraşelor, toţi funcţionarii să se odihnească în ziua de duminică, ce
trebuie respectată. Totuşi, la ţară, cei care cultivă pământul pot munci fără îngrădire, aşa cum au
nevoie, pentru că se întâmplă adeseori să nu se poată semăna grâul în altă zi, fiindcă timpul frumos
este trecător. (Decretul lui Constantin cel Mare, sec IV)
(20 puncte)
● Scrieţi ordinul dat de împărat.
● Numeşte categoria socială care putea lucra duminica, potrivit decretului.

2.În privinţa celor necesare vieţii, coloniile din ţinuturile de la Marea Neagră ne dau vite şi sclavi în
număr foarte mare şi de o calitate recunoscută de toţi ca excelentă. Ele ne procură din belşug miere,
ceară şi peşte sărat. În schimb, primesc din prinosul regiunilor noastre ulei şi tot felul de vinuri; cu
grâu fac comerţ, uneori dându-ne la vremea cuvenită, alteori luând de la noi. (Polybios-Istorii)
(20 puncte)
● Notaţi mărfurile aduse în zona Mării Negre de greci şi, respectiv, pe cele vândute de ei, în aceeaşi
regiune.
● Scrieţi numele celor trei colonii întemeiate de greci pe ţărmul dobrogean al Mării Negre.

Partea a II-a: 50 puncte


1.Pornind de la textul de mai jos, scrieţi o cauză şi o consecinţă a cuceririlor macedonene:
Alexandru a cucerit Imperiul persan. El voia să elibereze cetăţile greceşti din Asia mică dar mai ales
să realizeze fapte eroice, comparabile cu cele ale lui Ahile şi să pună stăpânire pe bogăţiile regelui
persan. După cucerire, arhitectura, arta şi gândirea greacă au pătruns în cele mai îndepărtate
provincii ale Orientului. (20 puncte)

2.Alegeţi răspunsul corect: (20 puncte)


1.Cel mai mare poet al grecilor se numeşte: a) Homer; b) Hesiod; c) Herodot
2.Războaiele grecilor cu perşii sunt cunoscute sub numele de: a) punice; b) medice; c) ionice
3.Octavian Augustus instaurează: a) republica; b) regalitatea; c) principatul
4.Tetrarhia a fost instaurată de: a) Diocleţian; b) Constantin cel Mare; c) Teodosiu
5.Imperiul Roman de Răsărit a fost cucerit de: a) germani; b) slavi; c) turci

3. Precizaţi dacă afirmaţiile următoare sunt adevărate (A) sau false (F): (10 puncte)
1.Roma a fost întemeiată pe malul Fluviului Tigru.
2.Democraţia ateniană a atins maxima înflorire în timpul lui Pericle.
3.Romanii au cucerit Dacia în timpul împăratului Justinian.
4.Între Sparta şi Atena a avut loc războiul peloponesiac.
Se acordă 10 puncte din oficiu
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

CLASA a VI-a, ISTORIE

3.2.Stabilirea, 3.3 Localizarea 3.4.Relatarea unui 3.6 Utilizarea Total


COMPETENŢE pe baza în timp şi în fapt istoric din informaţiilor
surselor spaţiu a Antichitate, istorice
istorice, a faptelor istorice utilizând selectate
elementelor din Antichitate, informaţii dintr-o sursă
evoluţiei pe baza selectate din surse istorică, într-o
grupurilor surselor istorice, expunere
CONŢINUTURI umane şi istorice. consultate la scrisă, sau
civilizaţiei prima vedere. orală.
omeneşti.
Grecia antică- omul şi I:1 (20p) 20p
mediul (22,22%)
Formarea polisului şi II:3-2 (2,5p) 2,5p
a democraţiei (2,78%)
Lumea greacă în sec II:3-4 (2,5p) I:2 (20p) II:2-1 (4p) 26,5p
V î.H. (29,44%)
Lumea elenistică II:2-2 (4p) II:1 (20p) 24p
(26,67%)
Lumea romană II:2-3 (4p) II:2-4 (4p) II:3-1 (2,5p) II:2-5 (4p) 17p
II:3-3 (2,5p) (18,89%)

Total 8p (8,89%) 31,5p (35%) 42,5p (47,22%) 8p (8,89%) 90p


Barem de corectare şi notare

Istorie, clasa a VI-a

Se acordă 10 puncte din oficiu


Timp de lucru 45 minute

Partea I (40 puncte)

1.Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect la cele două întrebări referitoare la decretul
împăratului Constantin cel Mare şi la categoria socială care putea lucra duminica (2x10=20p)

2.Câte 10 puncte pentru notarea mărfurilor cu care grecii făceau comerţ în zona M Negre şi pentru
menţionarea celor trei colonii greceşti de pe ţărmul dobrogean (2x10=20p)

Total 40 puncte

Partea a doua (50 puncte)

1.Câte 10 puncte pentru o cauză şi o consecinţă a cuceririlor macedonene (2x10=20p)

2.Câte 4 puncte pentru fiecre variantă corectă: 1-a, 2-b, 3-c, 4-a, 5-c (5x4=20p)

3.Câte 2,5 puncte pentru fiecare precizare corectă: 1-F, 2-A, 3-F, 4-A (4x2,5=10p)

Total 50 puncte
INTERPRETAREA TESTULUI

1. Disciplina: Istorie
2. Data:
3. Clasa: a VI a
4. Subiectul: TEST INIŢIAL
5. Profesor: HUPLE-MOLDOVAN IRINA-DENISA
6. Număr de elevi:
7. Număr de elevi prezenţi la test:
8. Note obţinute:

Nota Note sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10


Număr
de note

9. Media pe clasă:
10.Interpretarea rezultatelor

3.2.Stabilirea, 3.3 3.4.Relatarea 3.6 Utilizarea


COMPETENŢ pe baza Localizarea unui fapt istoric informaţiilor
E surselor în timp şi în din Antichitate, istorice selectate
istorice, a spaţiu a utilizând dintr-o sursă
elementelor faptelor informaţii istorică, într-o
evoluţiei istorice din selectate din expunere scrisă,
grupurilor Antichitate, surse istorice, sau orală.
umane şi pe baza consultate la
civilizaţiei surselor prima vedere.
CONŢINUTURI omeneşti. istorice.
Elevi care au
dobândit
competența (%)

Elevi care au
dobândit parțial
competența (%)

Elevi care nu au
dobândit
competența (%)

11.Greșeli frecvente:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. Măsuri ameliorative/Termene/Responsabilități
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
INTERPRETARE MATRICE DE SPECIFICAȚII
TEST INIȚIAL CLASA A VI-A

Punctaj realizat
NR.ELEVI Punctaj Punctaj maxim
ITEMI Punctaj realizat OBS.
TESTAŢI acordat (pe (total elevi
item) testaţi)

1. 20p
Partea I

2. 20p

1.
20p
Partea a II-a

2.1 4p
2 4p
3 4p
4 4p
5 4P

3.1 2,5p
2 2,5p
3 2,5p
4 2,5p

Oficiu 10p
Total 100p

S-ar putea să vă placă și