Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea II: APROAPE DE CEILALȚI

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-învățare
Anunțarea 5.1. Profesorul prezintă proiectul pe care elevii 1 Conversația Manualul Activitate
îl vor avea de realizat în această unitate; S7 Explicația frontală
proiectului de grup stabilesc împreună grupele, calendarul și
Valorile mele, etapele proiectului. Se anunță criteriile de
valorile evaluare
comunității
Textul narativ literar: 2.2. -Exerciții de prelectură orientate spre 1 Conversația Textul-suport Activitate Observarea
Popa Tanda de Ioan 2.4. reflecția asupra propriilor valori și modele S7 Explicația Manualul frontală sistematică a
Slavici -Scurtă prezentare a autorului Argumentarea Resurse Activitate elevilor
-Lectura textului-suport Învățarea prin digitale individuală Portofoliu-
-Discuție privind impresia elevilor după descoperire Diamantul
prima lectură și revenire asupra discuțiilor Jocul de rol valorilor proprii
referitoare la valori, prin confruntare cu
valorile identificate în textul citit
-Extragerea informațiilor esențiale și de
detaliu din diferite texte
-Identificarea sensului global al unui text
audiat
Structura textului 2.2. Activități de lectură (lucrul cu textul): 1 Conversația Textul-suport Activitatea Observarea
narativ 2.4. -Investigație privitoare la locul și timpul S7 Explicația Manualul pe grupe sistematică a
acțiunii, firul narativ și anumite pasaje Argumentarea Resurse Activitate elevilor
descriptive Învățarea prin digitale frontală Aprecieri privind
-Sintetizarea și nuanțarea rezultatelor descoperire Ghidul Activitate în rezolvările
investigației, cu focalizare asupra Jocul de rol profesorului perechi propuse de elevi
personajelor, a timpului și a spațiului
acțiunii, a desfășurării acțiunii și a
atmosferei rezultate din anumite pasaje
descriptive
-Compararea descrierilor satului Sărăceni
de la începutul și de la finalul nuvelei
Mijloace de construcție Activități de lectură (lucrul cu textul): 1 Conversaţia Texul-suport Activitate Observarea
a personajului. Repetiția 2.2. -Exerciții de identificare a statutului, a S7 Lucrul cu textul Manualul frontală sistematică a
trăsăturilor fizice și morale ale Explicaţia Caietul Activitate elevilor
2.4. personajului principal Exerciţiul de elevului în perechi
-Exerciții de identificare a mijloacelor de redactare
construcție a personajului
Conflictul. Activități de lectură (lucrul cu textul): 1 Conversaţia Textul-suport Activitate Observarea
Complexitatea 2.2. -Exerciții de identificare a conflictului și S8 Lucrul cu textul Manualul frontală sistematică a
personajului 2.4. discuții privind urmările acestuia asupra Explicaţia Ghidul Activitate elevilor
evoluției acțiunii și a personajelor Exerciţiul de profesorului pe grupe Zodiacul
-Discuție privind distincția dintre redactare Caietul Fișa
personajele pate și cele rotunde elevului temperamentelor
-Analizarea trăsăturilor personajului di Opt tipuri de lider
perspective multiple: astrologului, a
psihologului, a unui angajator
-Discuție privind semnificația textului-
suport
-Exerciții de formulare a unei opinii cu
privire la semnificația textului și la
atitudinile personajelor
Semnificațiile textului 2.2. -Exerciții de formulare a unui răspuns 1 Conversaţia Textul-suport Activitate Observarea
2.4. personal/creativ privind semnificațiile S8 Explicaţia Manualul frontală sistematică a
textului, bazate pe strategia celor trei Exerciţiul de Fişe de lucru Activitate elevilor
conexiuni redactare Caietul în perechi Portofoliu:
-Dezbatere privitoare la valorile elevului Narațiune despre
personajului principal un părinte
-Rezolvarea minitestului Trandafir de azi
Text auxiliar: Fragment 2.2. Lectura fragmentului 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
din romanul Inocenții de -Discuție privind impresiile elevilor după S8 Lucrul cu textul Textul-suport frontală sistematică a
Ioana Pârvulescu prima lectură Explicaţia Ghidul Activitate elevilor
-Lectura textului prin metoda grupului de Procedee de citire profesorului individuală Portofoliu:
2.4. lectură activă Activitate pe Diamantul
-Exerciții de redactare vizând justificarea Exerciţiul de grupe virtuților
unor puncte de vedere asupra redactare membrilor SIL
semnificațiilor fragmentului
-Oferirea unor sugestii de lectură

Prezentarea proiectului 5.1. -Prezentarea proiectului 1 Explicația Proiectele Activitate Evaluare


de grup Valorile mele, -Evaluarea proiectului S8 Conversația frontală reciprocă
valorile comunității
Fapte și opinii 1.1. -Exerciții de discriminare între fapte și 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
Textul explicativ 1.2. opinii S9 Explicaţia Resurse frontală sistematică a
1.3. -Analiza unui text explicativ oral Exerciţiul de digitale Activitate elevilor
(identificarea structurii și a modului în redactare individuală Ștafeta faptelor și
care faptele și opiniile sunt inserate în a opiniilor
text)
-Exerciții de prezentare orală a unor
explicații, urmate de autoevaluare
Verbul. Tipuri de verbe. 4.1. -Actualizare, prin exerciții, a cunoștințelor 2 Conversaţia Manual Activitatea Observare
Locuțiunea verbală despre verbele predicative și S9 Explicaţia Caietul pe grupe sistematică a
4.2. nepredicative, despre verbele auxiliare și S9 Exerciţiul elevului Activitate activităţii şi a
verbul copulativ a fi frontală comportamentului
-Exerciții de diferențiere între valorile Activitate elevilor
morfologice ale verbului a fi individuală
-Exerciții de recunoaștere și justificare a
unor verbe copulative: a ajunge, a deveni,
a se face, a ieși, a însemna, a părea, a
rămâne
-Analiza unor predicate nominale
-Identificarea unor locuțiuni verbale și
propunerea unor sinonime
-Analiza unor locuțiuni verbale
Modurile și timpurile 4.1. -Actualizarea modurilor și timpurilor 1 Conversaţia Manual Activitate Observare
verbului verbului, pe baza unor exemple S9 Explicaţia Resurse frontală sistematică a
4.2. -Exerciții de identificare și grupare a Exerciţiul digitale Activitate activităţii şi a
timpurilor modului indicativ Cartea mea de individuală comportamentului
4.4. -Discuții privind valorile timpurilor gramatică elevilor
indicativului în enunț
-Exerciții de identificare a structurii
verbale la modul conjunctiv și a rolului
acestora în enunț
-Exerciții de grupare a verbelor la modul
conjunctiv, în funcție de cele două
timpuri, prezent și perfect
-Exerciții de identificare a structurii
verbelor la modul condițional-optativ și a
rolului acestora în enunț
-Exerciții de alegere a formelor corecte ale
verbelor la diferite moduri și timpuri
-Exerciții de redactare cu folosirea
modurilor și timpurilor verbale învățate
Forme verbale 4.1. -Actualizarea cunoștințelor privind cele 2 1 Conversația Manual Activitate Observare
nepersonale: infinitivul 4.2. forme verbale impersonale S10 Explicaţia Caietul frontală sistematică a
și participiul 4.4. -Identificarea verbelor la infinitiv și a Exerciţiul elevului Activitate activităţii şi a
formelor acestuia (scurtă/lungă) Cartea mea de individuală comportamentului
-Descoperirea celor 5 conjugări ale gramatică elevilor
verbului (conform Gramaticii de bază) și Aprecieri
gruparea unor verbe în funcție de
conjugare
-Identificarea rolului de centru sau de
adjunct al verbului la infinitiv în
enunțurile date și indicarea funcției
sintactice
-Identificarea verbelor la participiu șiș a
rolului lor în alcătuirea unor moduri și
timpuri compuse
-Exerciții de discriminare între participiu
și adjectivul provenit din participiu
-Exerciții de ortografie privind formele
infinitivului
-Exerciții de ortografie privind participiul
la formă negativă
-Exerciții de completare a unor enunțuri
lacunare cu formele potrivite de infinitiv
sau de participiu
Forme verbale 4.1. -Descoperirea rolului gerunziului în enunț 1 Conversaţia Manual Activitatea Observare
nepersonale: gerunziul 4.4. -Exerciții de identificare a structurii S10 Explicaţia Caietul pe echipe sistematică a
și supinul gerunziului și a funcțiilor sintactice pe Exerciţiul elevului Activitate activităţii şi a
care acesta le îndeplinește în propoziție Ghidul frontală comportamentului
-Descoperirea rolului supinului în enunț profesorului Activitate elevilor
-Exerciții de identificare a structurii Cartea mea de individuală
supinului și a funcțiilor sintactice pe care gramatică
acesta le îndeplinește în propoziție
-Exerciții de comparare a formelor verbale
nepersonale în privința structurii și a
asemănării lor cu unele părți de vorbire
Posibilități combinatorii 4.1. -Actualizarea poziției pe care o poate 1 Conversaţia Manual Activitatea Observare
ale verbului ocupa în enunț verbul care are categoria Explicaţia Caietul pe grupe sistematică a
Circumstanțialul de 4.2. modului S10 Exercițiul elevului Activitate activităţii şi a
cauză -Exerciții de grupare a verbelor în Cartea mea de frontală comportamentului
4.4. conformitate cu funcția sintactică pe care gramatică Activitate elevilor
o au: predicat verbal/predicat nominal individuală Gradul de
4.5. -Exerciții de identificare a părților de înţelegere şi de
propoziție cu care intră în relație verbul aplicare a
care are categoria modului noţiunilor
-Exerciții de identificare a părților de
propoziție cu care intră în relație formele
verbale nepersonale
-Descoperirea circumstanțialului de cauză
și a rolului acestuia în enunț, pe baza unor
exemple date
-Exerciții de identificare a
circumstanțialului de cauză
-Exerciții de completare a unor enunțuri
lacunare cu circumstanțiale de cauză
potrivite
-Exerciții de redactare a unui scurt text
care să conțină circumstanțiale de cauză
Posibilități combinatorii 4.1. -Descoperirea circumstanțialului de scop 1 Conversația Manual Activitatea Observare
ale verbului și a rolului acestuia în enunț, pe baza unor S10 Explicația Caietul pe grupe sistematică a
Circumstanțialul de scop 4.2. exemple date Exercițiul elevului Activitate activității şi a
-Exerciții de identificare a Cartea mea de frontală comportamentului
circumstanțialului de scop gramatică Activitate elevilor
-Exerciții de diferențiere între individuală
circumstanțialul de scop și alt
circumstanțiale
-Exerciții de completare a unor enunțuri
lacunare cu circumstanțiale de scop
potrivite S11-
-Exerciții de redactare a unui scurt text Scoala
care să conțină circumstanțiale de scop altfel
-Rezolvarea minitestului
Verbul - aplicații 4.2. -Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 2 Conversaţia -Fișe Activitatea Observare
ortografice S12 Explicaţia -Rebusuri pe grupe sistematică a
4.3. -Verificarea corectitudinii, a coerenței S12 Exerciţiul -Dicționare Activitate activităţii şi a
semantice într-un text frontală comportamentului
4.4. -Exerciţii care să necesite utilizarea Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Autoevaluare
-Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin
jocuri/rebusuri
4.5. -Redactarea unor texte cu respectarea
normei lingvistice în vigoare
Caracterizarea 3.2. -Pregătire pentru redactarea caracterizării: 2 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
personajului 3.4. enumerarea trăsăturilor personajului S12 Explicaţia Ghidul frontală sistematică a
principal din nuvela Popa Tanda de I. S12 Exerciţiul de profesorului Activitate elevilor
Slavici și corelarea acestora cu mijloacele redactare individuală/
de construcție a personajului în perechi
-Schițarea planului, pe baza unui model
dat pentru fiecare paragraf
-Discutarea planului cu un coleg
-Redactarea ciornei
-Revizia lucrării, pe baza unor întrebări
-Editarea textului
-Autoevaluarea caracterizării, pe baza
unor criterii date
Lucrare semestrială 4-S13
Recapitulare Toate competențele specifice -Exerciții recapitulative 1 Conversaţia Manualul Activitate Evaluarea
vizate în unitate, în domeniile S14 Explicaţia Fişe de lucru frontală colegială
lectură, limbă română și Exerciţiul de Caietul Activitate Observarea
redactare redactare elevului individuală sistematică a
elevilor
Evaluare 2.2. 2.4. Test 1 Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.2. 4.1. S14 Lucrul cu textul independentă testelor
4.2. 4.4.