Sunteți pe pagina 1din 27

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
1.3 Departamentul Științe ale Educației
1.4 Domeniul de studii Științe ale Educației
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)

2. Date despre disciplină


Utilizarea multimedia și TIC în predarea matematicii și a
2.1 Denumirea disciplinei
științelor
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. DR. CONSTANTIN PETROVICI
2.3 Titularul activităţilor de seminar CONF. DR. CONSTANTIN PETROVICI
*
2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 36
Tutoriat -
Examinări 2
Alte activităţi ................................... -

3.7 Total ore studiu individual 94


3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


Resurse materiale necesare desfăşurării cursului (videoproiector,
5.1 De desfăşurare a cursului computer conectat la Internet, mijloace și materiale specifice etc.)
Resurse materiale necesare desfăşurării activităţilor de seminar
5.2 De desfăşurare a seminarului/
(videoproiector, computer conectat la Internet, mijloace și
laboratorului
materiale specifice etc.)

6. Competenţe specifice acumulate


C1: Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri
de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă
- Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea activităţilor instructiv-
educative specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează.
- Raportarea la norme, la standarde şi la obiective curriculare în analiza şi evaluarea documentelor
şcolare oficiale, sau pentru autoevaluarea celor proiectate.
- Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi
metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a
materialelor didactice.
C2: Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar
Realizarea activităţilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile
specifice didacticilor aplicate în învăţământul primar.
- Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor
Competenţe profesionale

specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar.


- Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea activităţilor
instructiv-educative din învăţământul primar
C3: Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de şcolarii mici
- Utilizarea unei game largi de metode şi instrumente de evaluare, înregistrare, analiză şi comunicare
a rezultatelor evaluării, specifice învăţământului primar.
C4. Abordarea managerială a grupului de şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a
activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
- Identificarea diverselor tipuri de resurse educaţionale necesare în diferite contexte specifice
învăţământului primar.
- Utilizarea unor strategii specifice învăţământului primar în scopul diferenţierii şi individualizării
demersurilor didactice şi adaptării metodelor la nivelul grupului/ șolarului mic.
- Elaborarea proiectelor de organizare a spaţiului de învăţare şi a colectivului de şcolari mici şi de
utilizare a resurselor existente în diferite contexte precizate.
C5. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră
- Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare sistematică a practicilor
profesionale proprii.
- Aplicarea unor metode ştiinţifice specifice ştiinţelor educaţiei în desfăşurarea unor cercetări empirice
asupra problemelor educaţionale din grupa de şcolari mici/clasa de elevi.
- Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesională prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea în
domeniul ştiinţelor educaţiei.
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte de
specialitate.
CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
transversale
Competenţe

CT2: - Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice


desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

CT3 - Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea
formării şi dezvoltării profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul

Formarea competențelor profesionale, didactice și metodologice de specialitate, precum și a celor de


general

cercetare, care să susțină desfășurarea eficientă a tuturor activităților matematice din învățământul
primar.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili:


ctivel

speci
Obie

• Să cunoască curriculumul naţional la matematică şi să-l utilizeze în proiectarea, desfăşurarea şi


e

evaluarea procesului de învăţământ.


• Să utilizeze diferite strategii de diferențiere a învățării la matematică .
• Să utilizeze instrumente TIC și multimedia în proiectarea, desfășurarea și evaluarea unor activități
matematice
• Să proiecteze activităţi de predare/învă țare/evaluare, din perspectiva formării la elevi a unor
competențe în utilizarea TIC;
• Să utilizeze modalități de integrare a mijloacelor multimedia și TIC în predarea matematicii;
• Să opereze cu strategii specifice predării/învăţării noţiunilor matematice cu ajutorul unor programe
informatice, al unor jocuri electronice, al programelor de simulare și al unor site-uri specializate.;
• Să evalueze activitatea școlarilor mici și progresul lor în învățare din perspectiva formării la elevi a
unor competențe în utilizarea TIC;
• Să găsească, să selecteze și să utilizeze resurse multimedia pentru matematică.
• Să desfășoare activități de cercetare specifice domeniului, utilizând metode și instrumente
adecvate.

8. Conţinut
8.1 Curs Metode de Observaţii
predare (ore şi referinţe bibliografice)
1. Rolul mijloacelor Prelegerea Nr. ore: 2
şi materialelor intensificată, Referințe bibliografice:
didactice și al conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
TIC în formarea euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
noţiunilor exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
matematice problematizar primare,
ea Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
demonstrația. Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
2. Specificul Prelegerea Nr. ore: 2
formării noţiunilor intensificată, Referințe bibliografice:
matem. cu conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
ajutorul euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
resurselor exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
multimedia problematizar primare,
ea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
demonstrația. Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
3. Tipuri de resurse Prelegerea Nr. ore: 2
numerice – intensificată, Referințe bibliografice:
căutarea și conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
selectarea. euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
Criterii didacticeexercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
de selecție. problematizar primare,
ea, Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
dezbaterea, POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
demonstrația. curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
4. Tipuri de resurse Prelegerea Nr. ore: 2
numerice – intensificată, Referințe bibliografice:
utilizarea conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
acestora în euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
activități de exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
predare/învățare/ problematizar primare,
evaluare. ea, Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
dezbaterea, POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
demonstrația. curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
5. Programe de Prelegerea Nr. ore: 2
geometrie intensificată, Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
dinamică – conversaţia POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
utilizarea lor în euristică, curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
proiectarea și exercițiul, programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
desfășurarea problematizar lucru, Bucuresti 2011
activităților de ea, https://edu.moodle.ro/course/view.php?id=244
învățare. dezbaterea, http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
Geogebra demonstrația. mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
6. Programe de Prelegerea Nr. ore: 2
geometrie intensificată, Referințe bibliografice:
dinamică – conversaţia Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
utilizarea lor în euristică, POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
proiectarea și exercițiul, curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
desfășurarea problematizar programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
activităților de ea, lucru, Bucuresti 2011
învățare. dezbaterea, http://www.cabri.com/fr/
Cabrigemetre demonstrația. http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
7. Formarea şi Prelegerea Nr. ore: 2
exersarea intensificată, Referințe bibliografice:
capacităţilor de conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
explorare/investi euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
gare și rezolvare exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
de probleme cu problematizar primare,
ajutorul unor ea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
resurse dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
numerice. demonstrația. Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
8. Formarea şi Prelegerea Nr. ore: 2
exersarea intensificată, Referințe bibliografice:
capacităţilor de conversaţia Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
explorare/investi euristică, Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
gare și rezolvare exercițiul, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
de probleme cu problematizar Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
ajutorul unor ea, primare,
resurse dezbaterea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
numerice. demonstrația. Iaşi,Polirom, 2014;
Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
9. Metodologia Prelegerea Nr. ore: 2
predării-învățării intensificată, Referințe bibliografice:
noţiunilor de conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
măsură şi euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
măsurare şi a exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
unităţilor de problematizar primare,
măsură ea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
(nonstandard şi dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
standard) demonstrația. Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
cu ajutorul TIC 2014;
Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
10. Utilizarea TIC în Prelegerea Nr. ore: 2
predarea- intensificată, Referințe bibliografice:
învățarea conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
fracțiilor și a euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
operațiilor cu exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
fracții. problematizar primare,
ea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
demonstrația. Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
11. Elaborarea unor Prelegerea Nr. ore: 2
instrumente de intensificată, Referințe bibliografice:
evaluare cu conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
ajutorul euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
resurselor exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
numericeI problematizar primare,
ea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
demonstrația. Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
12. Elaborarea unor Prelegerea Nr. ore: 2
instrumente de intensificată, Referințe bibliografice:
evaluare cu conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
ajutorul euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
resurselor exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
numericeI problematizar primare,
ea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
demonstrația. Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
13. Proiectarea unor Prelegerea Nr. ore: 2
activități de intensificată, Referințe bibliografice:
cercetare în conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
domeniul euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
didacticii exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
matematicii, problematizar primare,
utilizând TIC ea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
demonstrația Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
14. Proiectarea unor Prelegerea Nr. ore: 2
activități de intensificată, Referințe bibliografice:
cercetare în conversaţia Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica,
domeniul euristică, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
didacticii exercițiul, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
matematicii, problematizar primare,
utilizând TIC ea, Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
dezbaterea, Iaşi,Polirom, 2014;
demonstrația. Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom,
2014;
Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului de
lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_pri
mar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
Bibliografie

Referinţe principale:
• Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
• Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
primare, http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_primar.pdf;
• Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar, Iaşi,Polirom, 2014;
• Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom, 2014;
• Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-IV,Iaşi,Polirom,1997;
• Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”, POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de
implementare a TIC în curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în programele scolare
de competențe cheie TIC și detalierea modului de lucru, Bucuresti 2011
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83 ;
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83;

Referinţe suplimentare:
• Cerghit, I., Metode de învăţământ, Polirom, Iaşi, 2006.
• Piaget, J., Construirea realului la copil (trad.), E.D.P., Bucureşti, 1976.
• CNC, Ghid metodologic pt. aplic. progr. de matem. (primar-gimnaziu), Buc., Aramis Print, 2001;
• http://ecole.crdp-limousin.fr/tag/geometrie/
• http://www.scientix.eu/web/guest;jsessionid=9A1DF9338CE5B2DE823A501EBB700B6C
• http://ife.ens-lyon.fr/ife/partenariat/international//sites-et-portails
• http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
• http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/projets/intergeo/

8.2 Seminar / Metode de Observaţii


Laborator predare (ore şi referinţe bibliografice)
1. Prezentarea și Demonstrația, Nr. ore: 2
analizarea exercițiul, Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica
caracteristicilor dezbaterea, Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
unor softuri jocul de rol, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
educaționale. simularea, primare,
Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
problematizarea
Iaşi,Polirom, 2014;
, învățarea prin
descoperire; Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță,
activitatea Iaşi,Polirom, 2014;
individuală, înPetrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
perechi, pe IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
grupe, frontală.
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului
de lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_
primar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
2. Proiectarea unor Demonstrația, Nr. ore: 2
activități exercițiul, Referințe bibliografice:
didactice dezbaterea, Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica
desfășurate cu jocul de rol, Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
mijloace simularea, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
multimedia. I problematizarea primare,
, învățarea prin Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
descoperire; Iaşi,Polirom, 2014;
activitatea Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță,
individuală, în Iaşi,Polirom, 2014;
perechi, pe Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
grupe, frontală. IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului
de lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_
primar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
3. Proiectarea unor Demonstrația, Nr. ore: 2
activități exercițiul, Referințe bibliografice:
didactice dezbaterea, Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica
desfășurate cu jocul de rol, Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
mijloace simularea, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
multimedia. I problematizarea primare,
, învățarea prin Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
descoperire; Iaşi,Polirom, 2014;
activitatea Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță,
individuală, în Iaşi,Polirom, 2014;
perechi, pe Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
grupe, frontală. IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului
de lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_
primar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
4. Exersarea Demonstrația, Nr. ore: 2
utilizării exercițiul, Referințe bibliografice:
mijloacelor și dezbaterea, Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica
materialelor jocul de rol, Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
didactice simularea, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
tradiționale, problematizarea primare,
specifice , învățarea prin Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
matematicii, descoperire; Iaşi,Polirom, 2014;
îmbinate cu cele activitatea Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță,
multimedia. individuală, în Iaşi,Polirom, 2014;
perechi, pe Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
grupe, frontală. IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului
de lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_
primar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
5. Proiectarea unor Demonstrația, Nr. ore: 2
activităţi exercițiul, Referințe bibliografice:
didactice dezbaterea, Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica
centrate pe jocul de rol, Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
jocuri didactice simularea, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
electronice. problematizarea primare,
Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
, învățarea prin
descoperire; Iaşi,Polirom, 2014;
activitatea Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță,
individuală, înIaşi,Polirom, 2014;
perechi, pe Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
grupe, frontală.IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului
de lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_
primar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
6. Aspecte Demonstrația, Nr. ore: 2
metodologice exercițiul, Referințe bibliografice:
specifice în dezbaterea, Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica
proiectarea şi jocul de rol, Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
desfăşurarea simularea, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
activităţilor problematizarea primare,
susținute cu , învățarea prin Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
suport TIC. descoperire; Iaşi,Polirom, 2014;
activitatea Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță,
individuală, în Iaşi,Polirom, 2014;
perechi, pe Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
grupe, frontală. IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului
de lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_
primar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
7. Exersarea Demonstrația, Nr. ore: 2
utilizării unor exercițiul, Referințe bibliografice:
instrumente dezbaterea, Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica
pentru evaluarea jocul de rol, Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
competențelor la simularea, Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile
matematică și problematizarea primare,
științe pe bază , învățarea prin Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar,
de TIC. descoperire; Iaşi,Polirom, 2014;
activitatea Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță,
individuală, în Iaşi,Polirom, 2014;
perechi, pe Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-
grupe, frontală. IV,Iaşi,Polirom,1997;
Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”,
POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de implementare a TIC în
curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în
programele scolare de competențe cheie TIC și detalierea modului
de lucru, Bucuresti 2011
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_
primar.pdf;
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C8%98tiin%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
Bibliografie:
• Adăscăliţei A., Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica, 2007, Polirom, p. 179 - 190.
• Istrate O, Ghid pentru implementarea si susținerea TIC în scolile primare,
http://www.elearning.ro/resurse/Intel_2010_Ghid_TIC_invatamantul_primar.pdf;
• Petrovici C., Diactica matematicii pentru învăţământul primar, Iaşi,Polirom, 2014;
• Petrovici C., Didactica activităților mateatice în grădiniță, Iaşi,Polirom, 2014;
• Petrovici,C., Neagu,M., Aritmetică. Ex.,jocuri şi probl.,cls.I-IV-IV,Iaşi,Polirom,1997;
• Proiectul: “Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar”, POSDRU/1/1.1/S/5, Ghid metodologic de
implementare a TIC în curriculumul național, Instrument pentru facilitarea includerii în programele scolare de
competențe cheie TIC și detalierea modului de lucru, Bucuresti 2011
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:%C5%9Etiin%C5%A3%C4%83;
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83;

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor


profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competenţelor profesionale și transversale specifice programului de studii Pedagogia
Învățământului Primar și Preșcolar presupune şi parcurgerea conţinuturilor vizate de această disciplină.
Proiectareași desfășurarea de activități matematice se sprijină pe cunoștințele de specialitate, teoretice și
practice și răspunde aşteptărilor exprimate de către profesori, asociaţii profesionale şi angajatorii
reprezentativi din domeniul aferent programului.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
Evaluare sumativă
10.4 Curs Prezenţă activă la curs. 50%
Evaluare scrisă
Prezenţă activă. Rezolvarea
sarcinilor primite la curs și la
seminar. Predarea la timp a
portofoliului individual Evaluare formativă
10.5 Seminar/ Laborator 50%
(conținutul va fi anunțat la Evaluare orală, scrisă
primul curs)
Predarea temelor rezolvate
la termenele stabilite.
10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea noţiunilor teoretice şi aplicarea lor în desfăşurarea activităţilor de seminar şi în rezolvarea
temelor. Utilizarea limbajului specific.
Exprimare corectă, coerentă şi logică, orală şi scrisă.

Data completării Titular de curs Titular de seminar

12.02.2014 Conf. univ. dr. Constantin Petrovici Conf. univ. dr. Constantin Petrovici
Data avizării în departament Director de departament
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
1.3 Departamentul Ştiinţe ale educaţiei
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Didactici aplicate pentru învăţământul primar

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Fundamente etico-deontologice ale educaţiei
2.2 Titularul activităţilor de curs CONF. UNIV. DR. LILIANA STAN
2.3 Titularul activităţilor de seminar CONF. UNIV. DR. LILIANA STAN
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru 4 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 1
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14
2
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum Filosofia educaţiei, Pedagogie interculturală
Cunoaşterea aparatului conceptual fundamental al disciplinelor
4.2 De competenţe
anterioare

5. Condiţii (dacă este cazul)


Resurse materiale necesare desfăşurării cursului (videoproiector,
5.1 De desfăşurare a cursului
computer conectat la Internet etc.)
Resurse materiale necesare desfăşurării activităţilor de seminar
5.2 De desfăşurare a
(cărţile recomandate studenţilor/ lucrărilor/ studiilor,
seminarului/laboratorului
videoproiector, computer conectat la Internet etc.)
6. Competenţe specifice acumulate
profesionale
Competenţe

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de
specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice
domeniului în condiţii de asistenţă calificată
transversale
Competenţe

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie şi pregătire calificată

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul

Însuşirea şi aprofundarea de către cursanţi a problematicii eticii generale, a deontologiei generale şi


resemnificarea valorilor şi a principiilor morale, a idealului etic în legătură cu toleranţa, respectul în
general

mod specific – în cadrul formal al educaţiei

După parcurgerea acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:


- argumenteze importanţa şi necesitatea instituirii valorilor morale pentru existenţa persoanelor şi a
grupurilor, centrarea lor în jurul valorii Binelui, orientarea valorică a idealului şi afirmarea valorilor
7.2. Obiectivele

deontologiei pedagogice în context socio-democratic;


specifice

- argumenteze soluţiile (posibile) la problemele morale integrând contribuţiile semnificative din


filosofia morală actuală centrată pe valoarea şi principiul toleranţei;
- detecteze în cadrul existenţei socio-umane în context intercultural probleme de ordin moral şi să
determine modalităţile adecvate posibile de soluţionare a acestora prin prisma raportării la valorile
deontologice.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
De la viaţa morală la teoria etică;
probleme introductive – etica între Prelegerea, conversaţia,
1. 2h/ 1; 3; 5
filosofie şi ştiinţă. Definirea termenilor/ demonstraţia, explicaţia
conceptelor - „etică” şi „morală”
Prelegerea, problematizarea,
Semnificaţii istorice ale eticii: contribuţii
2. studiul de caz, tehnici ale 2h/ 2; 5; 3
antice - Homer, Socrate, Aristotel
metodologiei gândirii critice
Prelegerea, conversaţia,
Semnificaţii istorice ale eticii: contribuţii
3. demonstraţia, explicaţia, 2h/ 9; 10
moderne şi contemporane
studiul de caz
Statutul epistemic al eticii, diviziunile Prelegerea, problematizarea,
4. eticii, funcţiile eticii. Actualitatea studiul de caz, tehnici ale 2h/ 3; 6; 10
deontologiei profesionale actuale metodologiei gândirii critice
Probleme ale lumii contemporane şi Prelegerea, conversaţia,
5. afirmarea valorilor morale; toleranţa ca demonstraţia, explicaţia, 2h/ 2; 4; 10
valoare şi principiu moral studiul de caz
Analiza valorilor morale fundamentale:
Prelegerea, conversaţia,
binele şi răul moral, datoria, omenia,
6. demonstraţia, explicaţia, 2h/ 1; 2; 3; 10
corectitudinea, responsabilitatea,
studiul de caz
iertarea etc.
Analiza valorilor morale fundamentale:
Prelegerea, conversaţia,
binele şi răul moral, datoria, omenia,
7. demonstraţia, explicaţia, 2h/ 4; 1; 2; 9
corectitudinea, responsabilitatea,
studiul de caz
iertarea etc.
Prelegerea, conversaţia,
Valoarea şi limitele toleranţei în
8. demonstraţia, explicaţia, 2h/ ; 1; 2; 9
contextual valorilor moral-deontologice
studiul de caz
Prelegerea, problematizarea,
Ideal, pseudoideal, antiideal, nonideal,
9. studiul de caz, tehnici ale 2h/ 4; 1; 2; 9
contraideal
metodologiei gândirii critice
Prelegerea, conversaţia,
10. Morală individuală demonstraţia, explicaţia, 2h/ 3; 6; 10
studiul de caz
Morala socială şi toleranţa: toleranţa în Prelegerea, problematizarea,
11. societate: diferenţe interculturale şi studiul de caz, tehnici ale 2h/ 4; 1; 2; 9
toleranţă metodologiei gândirii critice
Toleranţa în regimurile democratice. Prelegerea, conversaţia,
12. Cultură civică – democraţie – drepturile demonstraţia, explicaţia, 2h/ 1; 2; 3
omului – toleranţă studiul de caz
Toleranţa în educaţie. Democraţia
Prelegerea, conversaţia,
şcolară şi toleranţa. Cadrul didactic
13. demonstraţia, explicaţia, 2h/1; 2; 3
tolerant: responsabilităţi şi libertăţi
studiul de caz
Educaţie interculturală şi toleranţă:
Prelegerea, conversaţia,
formarea mentalităţii tolerante
14. demonstraţia, explicaţia, 2h/ 2; 10; 7
Tolerarea modernă şi postmodernă
studiul de caz
Bibliografie
Referinţe principale:
Aiftincă, M. - 1994, “Valoare şi valorizare”, Editura Academiei Române, Bucureşti.
Andrei, P. - 1996, “Despre ideal. Despre fericire. Valorile estetice şi teoria empatiei”, Editura Ankarom, Iaşi.
Aristotel – 1988, “Etica Nicomahică”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Bunescu, Gh. – 1998, “Şcoala şi valorile morale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Cassirer, E. – 1994, “Eseu despre om”, Editura Humanitas, Bucureşti.
Cătineanu, T. - 1982-1987, “Elemente de etică. Problematica fundamentală”, volumul I şi II, Editura Dacia,
Cluj - Napoca.
Compte-Sponville, 1998, Mic tratat al marilor virtuţi, Editura Univers, Bucureşti.
Covey, Şt. – 1995, “Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii”, Editura ALL, Bucureşti.
Grayling, A.C. – Viitorul valorilor morale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Gellner Ernest – 1998, Condiţiile libertăţii. Societatea civilă şi duşmanii ei, Editura Polirom, Iaşi.
Grigoraş, I. - 1978, “Binele şi răul”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Grigoraş, I. - 1999, “Probleme de etică”, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi.
Herseni, Tr. – 1957, “Sociologie şi etică”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Horton, J. – 2000, “Toleranţă”, în Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Editura Humanitas, Bucureşti.
Jankélévitch, V. – 1997, “Paradoxul moralei”, Editura Humanitas, Bucureşti.
Jankelevitch, V.- 1998, Iertarea, Editura Polirom, Iaşi.
Kant, I. – 1972, “Critica raţiunii practice”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Lipovetsky, G. – 1996, “Amurgul datoriei”, Editura Babel, Bucureşti.
Maxim, S.T.- 2004, Toleranţa. Dreptul la diferenţă, E.D.P., Bucureşti.
Sahel, C. – 2001, Toleranţa. Pentru un umanism eretic, Editura Trei, Iaşi.
Savater, F. – 1997, “Etica pentru Amador”, Editura Timpul, Iaşi.
Stan, L. – 2003, Problema idealului. Perspective moral-pedagogice, Editura Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi.
Williams, B. -1993, “Introducere în etică”, Editura Alternative, Bucureşti.
Walzer, M. – 2002, Despre tolerare, Editura Institutul European, Iaşi.

Referinţe suplimentare:
Bauman, Z. – f.a., Comunitatea. Căutarea siguranţei într-o lume nesigură, Editura Antet, Bucureşti.
Brune, F. – 1996, “Fericirea ca obligaţie”, Editura Trei, Bucureşti.
Miroiu, M.(coord.) – 1995, Cultură civică. Democraţie. Drepturile omului. Toleranţă, EDP, Bucureşti.
Nagel, Th. - 1996, “Veşnice întrebări”, Editura ALL, Bucureşti.

Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Constituirea teoriei etice. Filosofie şi Problematizarea, studiul de
etică, ştiinţă şi etică, religie/ teologie şi caz, tehnici ale metodologiei
1. etică. Ştiinţa moralei. Rosturile sociale şi gândirii critice 1h/ 1. 2. 15
psihologice ale moralei

Constituirea deontologiei: context Problematizarea, studiul de


2. problematic, provocări actuale în cadru caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 15, 1, 2, 3, 10, 6
educaţional gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Morală şi moralitate; realitate şi
3. caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 1, 15, 8, 2, 3
idealitate morală
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
4. Deontologia pedagogică caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 1, 15, 3, 2, 6, 13
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Taxonomia valorilor morale; criterii de
5. caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 15, 1, 7, 9, 3, 10, 6
analiză
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Istoricitatea valorilor morale. Viitorul
6. caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 15, 1, 2, 3, 10, 6
valorilor morale
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
7. Valori morale în actualitate caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 15, 1, 2, 3, 10, 6, 8
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Datoria – valoare moral-deontologică a
8. caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 15, 1, 2, 3, 10, 6, 14
profesorilor
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Responsabilitatea profesională a
9. caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 15, 1, 2, 3, 10, 6
cadrului didactic
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Conţinutul codurilor deontologice pentru 1h/ 11, 15, 1, 2, 3, 10,
10. caz, tehnici ale metodologiei
profesori 14, 13
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Conţinutul codurilor deontologice pentru
11. caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 11, 1, 2, 3, 10, 6
profesori
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Toleranţa în actualitate; toleranţa ca
12. caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 11, 1, 2, 3, 10, 6
valoare şi principiu moral - deontologic
gândirii critice
Problematizarea, studiul de
Lumea şcolii şi toleranţa. Educatorul
13. caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 11, 1, 2, 3, 10, 6, 15
intercultural
gândirii critice
Eroarea în educaţie. Despre Problematizarea, studiul de
14. didascogenii în context etic - deontologic caz, tehnici ale metodologiei 1h/ 11, 1, 2, 3, 10, 6, 12
gândirii critice

Bibliografie
Referinţe principale:
Aiftincă, M. - 1994, “Valoare şi valorizare”, Editura Academiei Române, Bucureşti.
Andrei, P. - 1996, “Despre ideal. Despre fericire. Valorile estetice şi teoria empatiei”, Editura Ankarom, Iaşi.
Aristotel – 1988, “Etica Nicomahică”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Bauman, Z. – f.a., Comunitatea. Căutarea siguranţei într-o lume nesigură, Editura Antet, Bucureşti.
Brune, F. – 1996, “Fericirea ca obligaţie”, Editura Trei, Bucureşti.
Bunescu, Gh. – 1998, “Şcoala şi valorile morale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Cassirer, E. – 1994, “Eseu despre om”, Editura Humanitas, Bucureşti.
Cătineanu, T. - 1982-1987, “Elemente de etică. Problematica fundamentală”, volumul I şi II, Editura Dacia,
Cluj - Napoca.
Compte-Sponville, 1998, Mic tratat al marilor virtuţi, Editura Univers, Bucureşti.
Covey, Şt. – 1995, “Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii”, Editura ALL, Bucureşti.
Grayling, A.C. – Viitorul valorilor morale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Gellner Ernest – 1998, Condiţiile libertăţii. Societatea civilă şi duşmanii ei, Editura Polirom, Iaşi.
Grigoraş, I. - 1978, “Binele şi răul”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Grigoraş, I. - 1999, “Probleme de etică”, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi.
Herseni, Tr. – 1957, “Sociologie şi etică”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Horton, J. – 2000, “Toleranţă”, în Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Editura Humanitas, Bucureşti.
Jankélévitch, V. – 1997, “Paradoxul moralei”, Editura Humanitas, Bucureşti.
Jankelevitch, V.- 1998, Iertarea, Editura Polirom, Iaşi.
Kant, I. – 1972, “Critica raţiunii practice”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Lipovetsky, G. – 1996, “Amurgul datoriei”, Editura Babel, Bucureşti.
Maxim, S.T.- 2004, Toleranţa. Dreptul la diferenţă, E.D.P., Bucureşti.
Miroiu, M.(coord.) – 1995, Cultură civică. Democraţie. Drepturile omului. Toleranţă, EDP, Bucureşti.
Nagel, Th. - 1996, “Veşnice întrebări”, Editura ALL, Bucureşti.
Stan, L. – 2003, Problema idealului. Perspective moral-pedagogice, Editura Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi.
Sahel, C. – 2001, Toleranţa. Pentru un umanism eretic, Editura Trei, Iaşi.
Savater, F. – 1997, “Etica pentru Amador”, Editura Timpul, Iaşi.
Williams, B. -1993, “Introducere în etică”, Editura Alternative, Bucureşti.
Walzer, M. – 2002, Despre tolerare, Editura Institutul European, Iaşi

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor


profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile însuşite în cadrul disciplinei constituie structura conceptuală fundamentală solicitată bunei
manifestări şi inserţii profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior care vor interacţiona cu copiii de
vârstă mică. Fundamentele deţinute vor permite ulterioare extinderi, lărgiri ale culturii psihopedagogice
legate de educaţia la vârstele mici, adaptări oportune la solicitări viitore, indiferent de direcţia exprimării lor:
angajatori/ comunitate, asociaţii profesionale.

10. Evaluare
10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală (%)
- Să operaţionalizeze
conceptele fundamentale ale
disciplinei. Observarea sistematică a
10.4 Curs - Să utilizeze conceptele studenţilor lacursuri. 50%
cheie ale domeniului în Autoevaluarea.
explicarea proceselor
educaţionale.
- Să configureze reţele Probe orale, scrise şi
argumentative de tip practice pentru verificarea
pedagogic. cunoştinţelor şi abilităţilor.
10.5 Seminar/ Laborator -Să realizeze conexiuni Observarea sistematică a 50%
valide între teoria studenţilor la seminarii si
pedagogică şi practica cursuri.
educaţională. Autoevaluarea.
10.6 Standard minim de performanţă

Parcurgerea activităţilor didactice în proporţie de 50 %

Data completării Titular de curs Titular de seminar


Conf. univ. dr. Liliana Stan
Conf. univ. dr. Liliana Stan

Data avizării în departament Director de departament


FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Didactici aplicate în învăţământul primar

2. Date despre disciplină


Educație pentru protecția mediului și ecologie aplicată în
2.1 Denumirea disciplinei
învățământul primar
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Florentina Manuela Miron
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Florentina Manuela Miron
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru IV 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 48
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 46
Tutoriat 42
Examinări 4
Alte activităţi

3.7 Total ore studiu individual 136


3.8 Total ore pe semestru 180
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

5. Condiţii (dacă este cazul)


Cursul se desfășoară în săli cu acces la Internet, folosind
5.1 De desfăşurare a cursului
echipamente multimedia (computer și videoproiector).
5.2 De desfăşurare a
Computer si conexiune Intenet
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate

C1. Conceperea de programe de instruire sau educaţionale specifice învățământului primar


C2. Realizarea activităților de formare prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate
diverselor situații educaționale din învăţământul primar
profesionale
Competenţe

C3. Evaluarea prin metode și instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a


progresului înregistrat de şcolarii mici.
C4. Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educațional în desfășurarea activităților de
formare din învățământul primar
C5. Elaborarea și desfășurarea de proiecte de cercetare ştiințifică adecvate învățământului primar
C6. Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul
învățământului primar
CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice
transversale
Competenţe

explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei


CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi
dezvoltării profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Obiectivul
general

Dezvoltarea profesională, în domeniul educației pentru protecția mediului, a actualilor/ viitorilor


7.1.

profesori pentru învăţământul primar

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:


7.2. Obiectivele specifice

 actualizeze/ fixeze coordonatele educației pentru protecția mediului la nivelul ciclului primar;
 identifice particularităţile, la nivel primar, ale componentelor educației pentru mediu;
 cunoască conceptele ecologice importante din punct de vedere al mediului și a interrelații lor în
cadrul acestor concepte; interdependența sistemelor naturale și sociale;
 proiecteze strategii didactice valorificabile în vederea optimizării educației pentru protecția
mediului, a aspectelor legate de temele și problemele actuale de mediu în care pot fi implicaţi şi
copii de vârstă şcolară mică;
 redacteze programe pentru discipline opţionale subsumate/ asociate domeniului educației pentru
mediu, programe implicând abordarea creativă a acestui domeniu în învăţământul primar;
 creeze materiale didactice valorificabile în contextul educației ecologice;

8. Conţinut
Observaţii
(ore şi
8.1 Curs Metode de predare
referinţe
bibliografice)
Educația pentru mediu de la necesitate la Dezbaterea, prelegerea, studiul de
1. realizare. Scopul,obiectivele educației pentru caz 2 ore
protecția mediului conversaţia euristică, problematizarea
Multiplele fațete ale mediului: natură, Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
2. resursă, problemă, sistem, mediul de viață, caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
mediul proiect, mediul peisaj euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Factorii implicați în educația pentru protecția
3. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
mediului
euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
4. Biodiversitatea și etica mediului caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Temele esnțiale în educația pentru mediu și
5. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
ecologie aplicată
euristică
Domeniile care contribuie la stabilirea
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
conținutului activităților de educație pentru
6. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
mediu: Științe ale naturii, Științe umaniste,
euristică
Tehnică, Sănătate
Strategii pentru sensibilizarea problemelor Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
7. legate de poluarea apei, aerului, solului, caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
deșeurile euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Domeniul interdisciplinar și înțelegerea
8. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
sistemică în educația pentru mediu
euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Trecerea de la analiza de caz la acțiunea
9. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
concretă
euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Caracteristicile didactice ale proiectului
10. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
ducațional pentru mediu
euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Educația pentru protecția mediului în afara
11. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
școlii
euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Punerea în practică a unui proiect educativ
12. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
pentru mediu
euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Metode și tehnici în educația pentru protecția
13. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
mediului
euristică
Prelegerea, Dezbaterea, studiul de
Metoda jocurilor și asimulărilor în educația
14. caz, problematizarea, conversaţia 2 ore
pentru mediu
euristică

Bibliografie

Referinţe principale:

Miron, M.F. (2013). ”Mediul și Educația - Cunoașterea mediului ș ididactica științelor” În Manualul ID pentru
programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din
Iași. Disponibil on-line pe platforma BlackBoard: https://bb.mediaec.uaic.ro/webapps/login/

Referinţe suplimentare:

Bucovala Carmen, (2003), Metode moderne de educație pentru mediu, Ed ALL;


Gavăț Viorica, (2007), ”Sănătatea mediului și implicațiile sale în medicină” ED. ”GR. T. Popa” Iași;
Giordan Andre, Souchon Christian,(1991) ”Une education pour l´environnement- Guides pratiques” Z Editions;
Jinga Ioan, (2005), ”Educația și viața cotidiană” Ed. Didactică și Pedagogică, R.A., București;
Marinescu Daniela, (1996), ”Dreptul mediului înconjurător” Casa de Editură și Presă ”Șansa” SRL;
Miron Manuela,(2008), Elemente de bioecologie și didactica predării științelor naturii, Ed. Institutul European;
Miron Manuela, Miron L.,(2008), Biologie animală, Ed. Performantica;
Mohan Gheorghe, Ardelean Viorel, (2002), ”Atlas de Ecologie” Ed. Corint București;
Onaca Rodica, Ana Fabian,(1999). Ecologie aplicata. Ed. Sarmis, Cluj Napoca;
Patricia McGlashan & Kristen Gasser,(2007), Outdoor Inquiries- Taking Science Investigations Outside the
Classroom, First Hand Learning, Inc.;
Toth Maria,(2002), Metode participative în educația ecologică, Ed, Studium Cluj Napoca;
Vădineanu Angheluță (1998), ”Dezvoltarea durabilă” Vol I și II , Ed. Univ. București;
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore şi referinţe
bibliografice)
Râul de la izvor la mare Conversaţia euristică, exercițiul,
1. 2 ore
Jocul ozonului studiul de caz, problematizarea
Managementul deșeurilor Conversaţia euristică, exercițiul,
2. 2 ore
Poluarea aerului studiul de caz, problematizarea
Utilizarea plantelor Conversaţia euristică, exercițiul,
3. 2 ore
Utilizarea mediului marin studiul de caz, problematizarea
Ce sunt tehnologiile adecvate? Conversaţia euristică, exercițiul,
4. 2 ore
Agricultura durabilă studiul de caz, problematizarea

Lanțul trofic Conversaţia euristică, exercițiul,


5. 2 ore
Managementul unui parc național studiul de caz, problematizarea
Crearea unui model de campanie
publicitară: Și gestul tău contează Conversaţia euristică, exercițiul,
6. 2 ore
Pădurea- beneficiile pădurii; Să facem noi studiul de caz, problematizarea
înșine hârtie
Specii periclitate din Romînia Conversaţia euristică, exercițiul,
7. 2 ore
Natura în drum spre școală studiul de caz, problematizarea

Bibliografie

Bucovala Carmen, (2003), Metode moderne de educație pentru mediu, Ed ALL;


Gavăț Viorica, (2007), ”Sănătatea mediului și implicațiile sale în medicină” ED. ”GR. T. Popa” Iași;
Giordan Andre, Souchon Christian,(1991) ”Une education pour l´environnement- Guides pratiques” Z Editions;
Jinga Ioan, (2005), ”Educația și viața cotidiană” Ed. Didactică și Pedagogică, R.A., București;
Marinescu Daniela, (1996), ”Dreptul mediului înconjurător” Casa de Editură și Presă ”Șansa” SRL;
Miron Manuela,(2008), Elemente de bioecologie și didactica predării științelor naturii, Ed. Institutul European;
Miron Manuela, Miron L.,(2008), Biologie animală, Ed. Performantica;
Mohan Gheorghe, Ardelean Viorel, (2002), ”Atlas de Ecologie” Ed. Corint București;
Onaca Rodica, Ana Fabian,(1999). Ecologie aplicata. Ed. Sarmis, Cluj Napoca;
Patricia McGlashan & Kristen Gasser,(2007), Outdoor Inquiries- Taking Science Investigations Outside the
Classroom, First Hand Learning, Inc.;
Toth Maria,(2002), Metode participative în educația ecologică, Ed, Studium Cluj Napoca;
Vădineanu Angheluță (1998), ”Dezvoltarea durabilă” Vol I și II , Ed. Univ. București;

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor


profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Formarea competenţelor profesionale și transversale specifice programului de studii Didactici Aplicate în
Învățământul Primar presupune şi parcurgerea conţinuturilor vizate de această disciplină. Perspectiva proiectării
și derulării de activități educaționale în scopul sprijinirii și promovării cunoștințelor despre mediu și ecologie
aplicată la vârstă școlară mică răspunde aşteptărilor exprimate de către formatori, asociaţii profesionale şi
angajatorii reprezentativi domeniului aferent programului.

10. Evaluare
10.3 Pondere
10.2 Metode de
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare în nota finală
evaluare
(%)
- calitatea și intervențiile pertinente pe tematica Observarea
activităților de curs sistematică,
10.4 Curs 30%
- calitatea interacţiunii cu membrii grupului de lucru, evaluare orală și
în cadrul sarcinilor aplicative; acțional-practică
- calitatea și intervențiile pertinente pe tematica
activităților de seminar;
- calitatea interacţiunii cu membrii grupului de lucru,
Observarea
în cadrul sarcinilor aplicative;
sistematică,
10.5 Seminar/ - calitatea surselor bibliografice utilizate în
evaluare orală și 70%
Laborator fundamentarea teoretică a portofoliului;
acțional-practică,
- utilizarea de argumentări ştiinţifice fundamentate pe
portofoliul.
parcurgerea bibliografiei indicate;
- Construirea sarcinilor în acord cu obiectivele temei
de seminar/portofoliu;
10.6 Standard minim de performanţă
Calitatea și intervențiile pertinente pe tematica activităților de tutoriat;
Calitatea surselor bibliografice utilizate în fundamentarea teoretică a temelor de control;
Utilizarea de argumentări ştiinţifice fundamentate pe parcurgerea bibliografiei indicate;
Construirea sarcinilor în acord cu obiectivele temei;
Obținerea notei- minim 5

Data completării Titular de curs Titular de seminar

03. 03. 2015 Lector dr. Florentina Manuela Miron Lector dr. Florentina Manuela Miron

Data avizării Director de departament

Conf. dr. Mariana Momanu


FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studii / Calificarea Didactici Aplicate în Învăţământul Primar

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Socializare şi parentalitate
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Simona Butnaru
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Simona Butnaru
2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 4 2.6 Tip de evaluare M 2.7 Regimul discipinei Op
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3. seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ din care: 3.5. curs 3.6. seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50
Tutoriat -
Examinări 2
Alte activităţi................................... -

3.7 Total ore studiu individual 150


3.8 Total ore pe semestru 180
3.9 Număr de credite 6

4. Precondiţii (dacă este cazul)


Teoria și metodologia instruirii ; Consiliere educațională pentru
4.1 De curriculum
învățământul preșcolar
Abilități de proiectarea activităților instructiv educative, Abilități de
4.2 De competenţe
consiliere individuală și colectivă

5. Condiţii (dacă este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


C1. Să utilizeze instrumente specifice pentru explorarea relaţiilor parentale
profesionale
Competenţe

C2. Să identifice posibile deficiențe la nivelul socializării preșcolarilor


C3. Să elaboreze strategii de educaţie şi consiliere parentală
C4. Să conceapă strategii individualizate de suport pentru părinți
C5. Să participe la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare
CT1. Aplicarea principiilor și a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opțiuni
valorice explicite specifice specialistului în științele educației
transversale
Competenţe

CT2. Elaborarea si implementarea unui proiect educational, realizat în echipă, pe o temă


interdisciplinară, valorificând spiritul de echipă, toleranţa şi respectul în comunicarea şi interacţiunea
cu ceilalţi parteneri educaţionali
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea
formării şi dezvoltării profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general

Dezvoltarea competenţelor de elaborare, implementare şi evaluare a unor programe de educaţie şi


consiliere a părinţilor.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:


 Explice funcţiile familiei în dezvoltarea copiilor în primii ani de viaţă;
 Descrie practici parentale aplicabile în copilăria timpurie;
7.2. Obiectivele

 Analizeze practici parentale din perspectiva adaptării lor la nevoile de dezvoltare ale copiilor
specifice

în copilăria timpurie ;
 Utilizeze cunoştinţele despre parentalitate în elaborarea unor proiecte de programe
educaţionale pentru părinţi;
 Aplice tehnici de consiliere a părinţilor în cadrul unor strategii de intervenţie socio-
educaţională şi asistenţă a familiei pentru facilitarea dezvoltării normale a copiilor;
 Aprecieze calitatea unor programme / activităţi de educaţie a părinţilor şi de consiliere pentru
părinţi.

8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare
(ore şi referinţe bibliografice)
2 ore
Prelegere introductivă
Vrăşmaş, E., 2008, Intervenţia socio-educaţională
privind conceptul de familie prelegere, conversaţie
1. ca sprijin pentru părinţi, Aramis, Bucureşti. p. 12-
şi procesele de socializare şieuristică, studiu de caz
29,
parentalitate
2 ore
Bigner, J.J., 1989, Parent-Child Relations. An
prelegere, conversaţie
2. Natura relației părinți – copii Introduction to Parenting, MacMillan, New York
euristică
(ediţia a 3-a)

2 ore
Bigner, J.J., 1989, Parent-Child Relations. An
Dinamica parentalităţii ca
3 Introduction to Parenting, MacMillan, New York
proces
(ediţia a 3-a)

2 ore
Rolurile parentale materne
4 Bigner, J.J., 1989, Parent-Child Relations. An
şi parterne
Introduction to Parenting, MacMillan, New York
(ediţia a 3-a)
2 ore
Bailey, B., 2011, Uşor de iubit, greu de disciplinat,
Relațiile părinte - copil în prelegere, conversaţie şapte abilităţi de bază pentru a transforma
5.
copilăria timpurie; euristică conflictul în cooperare, Aramis, Bucureşti.
Renaud, H., Gagne, J.P., 2010, Cum să fii un bun
părinte, Polirom, Iaşi
2 ore
Probleme comportamentale
6. Gordon, Th., 2008, Manualul părinţilor eficace,
în copilăria timpurie
Tritonic, Bucureşti
2 ore
Intervenţia socio-psiho- prelegere, conversaţie Vrăşmaş, E., 2008, Intervenţia socio-educaţională
7.
pedagogică la nivelul familiei euristică ca sprijin pentru părinţi, Aramis, Bucureşti, p. 99-
115, 119-148
Bibliografie

Referinţe principale:

Bailey, B., 2011, Uşor de iubit, greu de disciplinat, şapte abilităţi de bază pentru a transforma conflictul în
cooperare, Aramis, Bucureşti.
Berge A., 1977, Profesiunea de părinte, EDP, Bucureşti
Bigner, J.J., 1989, Parent-Child Relations. An Introduction to Parenting, MacMillan, New York (ediţia a 3-a)
Dobson, J., 1995, Copilul îndărătnic, Misiunea creştinţă Noua Speranţă, Timişoara.
Gordon, Th., 2008, Manualul părinţilor eficace, Tritonic, Bucureşti
Law Nolte, D., Harris, R., Copiii învaţă ceea ce trăiesc. Educaţia care insuflă valori, Humanitas, Bucureşti.
Vrăşmaş, E, 2002, Consilierea şi educaţia părinţilor, Aramis, Bucureşti.
Vrăşmaş, E., 2008, Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi, Aramis, Bucureşti.

Referinţe suplimentare:
Bettelheim, B., 1988, Pour etre des parents acceptables, Editions Robert Laffont, Paris.
Thompson, R.A., 2003, Counseling techniques: Improving relationships with others, ouselves, our families,
and our environment; Brunner-Routledge.
Dumitru, I., 2008, Consilierea psihopedagogică, Polirom, Iasi.
Metode de Observaţii
8.2 Seminar / Laborator
predare (ore şi referinţe bibliografice)
2 ore
Bailey, B., 2011, Uşor de iubit, greu de
disciplinat, şapte abilităţi de bază pentru a
Deprinderi necesare părinţilor transforma conflictul în cooperare, Aramis,
în interacţiunea cu copiii – Bucureşti.
dezbatere,
comunicarea (exprimarea, Berge A., 1977, Profesiunea de părinte, EDP,
1. exercițiu, joc de
ascultarea activă, acceptarea); Bucureşti.
rol, feedback
empatia, disciplinarea, Butnett, G., Jarvis K., 2013, Părinţi implicaţi.
aplicarea pedepsei Părinţii şi copiii învaţă împreună, Aramis,
Bucureşti.
Gordon, Th., 2008, Manualul părinţilor eficace,
Tritonic, Bucureşti.
Deprinderi necesare părinţilor
în interacţiunea cu copiii:
2 ore Law Nolte, D., Harris, R., Copiii învaţă
modelarea mediului pentru a
ceea ce trăiesc. Educaţia care insuflă valori,
determina schimbarea dezbatere,
Humanitas, Bucureşti.
2. comportamentală a copilului; exercițiu, joc de
Miller, J.G., Miller, K.G., 2013, Cum să formezi
responsabilizarea copilului, rol, feedback
caracterul copiilor. Metoda responsabilităţii
exercitarea optimă a
personale, Polirom, Iaşi.
autorităţii, rezolvarea
conflictelor
Probleme comportamentale în
copilăria timpurie (lenea,
atitudinea dictatorială, crizele studiu de caz, 2 ore Shapiro, S., Skinulis, K., Cum devenim
3.
de nervi, înşelătoria, plânsul, dezbatere părinţi mai buni, Humanitas, Bucureşti.
minciunile, actele riscante,
hiperactivitatea etc.)
prelegere-
dezbatere, studiu
de caz, exerciții de 2 ore Botiş, A., Tătău, A., Disciplinarea
4. Disciplinarea pozitivă
construire de pozitivă, ASCR, Cluj-Napoca.
strategii
educaționale
2 ore Ignat, A., 2007, Copilul tău, şcoala şi
rolul tău de părinte. Ghid pentru a deveni
Educaţia părinţilor; organizarea Prelegere, analiză partener în educaţie, Editura Universităţii
5. programelor de educație de programe de Suceava, Suceava.
parentală educaţie a părinţilor Vrăşmaş, E., 2008, Intervenţia socio-
educaţională ca sprijin pentru părinţi, Aramis,
Bucureşti.p. 159-174
2 ore Nelson-Jones, R., 2009, Manual de
consiliere, Editura Trei, Bucureşti.
analiză de Ivey, A.E. Gluckstern, N., Bradford, M., 2002,
programme, Abilităţile consilierului. Abordare din
6. Tehnici de consiliere parentală exerciții de perspectiva microconsilierii, Editura
elaborare de Universităţii Oradea.
strategii Vrăşmaş, E., 2008, Intervenţia socio-
educaţională ca sprijin pentru părinţi, Aramis,
Bucureşti. p. 174-180
Prezentare orală
2 ore Proiecte de educaţie şi consiliere
7. Prezentarea proiectelor cu suport power
parentală elaborate în cadrul seminarului
point, dezbatere.
Bibliografie
• Bailey, B., 2011, Uşor de iubit, greu de disciplinat, şapte abilităţi de bază pentru a transforma
conflictul în cooperare, Aramis, Bucureşti.
• Berge A., 1977, Profesiunea de părinte, EDP, Bucureşti.
• Botiş, A., Tătău, A., Disciplinarea pozitivă, ASCR, Cluj-Napoca.
• Burnett, G., Jarvis K., 2013, Părinţi implicaţi. Părinţii şi copiii învaţă împreună, Aramis, Bucureşti.
• Gordon, Th., 2008, Manualul părinţilor eficace, Tritonic, Bucureşti
• Ivey, A.E. Gluckstern, N., Bradford, M., 2002, Abilităţile consilierului. Abordare din perspectiva
microconsilierii, Editura Universităţii Oradea.
• Law Nolte, D., Harris, R., Copiii învaţă ceea ce trăiesc. Educaţia care insuflă valori, Humanitas,
Bucureşti.
• Miller, J.G., Miller, K.G., 2013, Cum să formezi caracterul copiilor. Metoda responsabilităţii personale,
Polirom, Iaşi.
• Nelson-Jones, R., 2009, Manual de consiliere, Editura Trei, Bucureşti.
• Shapiro, S., Skinulis, K., Cum devenim părinţi mai buni, Humanitas, Bucureşti.
• Vrăşmaş, E., 2008, Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi, Aramis, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor


profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei a fost dimensionat în funcție de atribuțiile profesionale specifice profesorilor pentru
învățământul preșcolar.
10. Evaluare
10.2 Metode de 10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
evaluare nota finală (%)
Abilitatea de a explica funcţiile familiei în
dezvoltarea copiilor în primii ani de viaţă;
Abilitatea de a descrie practici parentale Analiza
10.4 Curs aplicabile în copilăria timpurie; produselor 40%
Abilitatea de a analiza practici parentale din activitații (referat)
perspectiva adaptării lor la nevoile de dezvoltare
ale copiilor în copilăria timpurie
Analiza
Abilitatea de a elabora proiecte de programe
produselor
educaţionale pentru părinţi
activității (studiu
Abilitatea de a utiliza adecvat tehnici de
de caz,
10.5 Seminar/ consiliere a părinţilor în cadrul unor strategii de 20%
proiect de
Laborator asistenţă educațională a familiei; 40%
activitate de
Abilitatea de a analiza calitatea unor programme
educație /
/ activităţi de educaţie a părinţilor şi de consiliere
consiliere a
pentru părinţi.
părinților)
10.6 Standard minim de performanţă
Elaborează și prezintă un referat corect documentat și structurat în una dintre temele cursului.
Elaborează și prezintă studii de caz, proiecte de activități de educație și consiliere parentală.

Data completării Titular de curs - conf. univ. Dr. Simona Titular de seminar - conf. univ. Dr.
20.02.2015 Butnaru Simona Butnaru

Data avizării in departament Director de departament conf. dr. Momanu Mariana

S-ar putea să vă placă și