Sunteți pe pagina 1din 4

I.

INTRODUCERE IN CHIMIA ORGANICA

I. Pentru fiecare item, alegeti litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item
are un singur răspuns corect.

1. Substanţa organică, ce are masa molară M=126 g/mol şi conţine 57,14%C, 4,76%H,
38,09%O, are formula moleculară:
a. C2H2O b. C3H3O c.C6H24O2 d. C6H6O3
2. Alcanul care are densitatea faţă de hidrogen, dH2=22 este:
a.etanul b.propanul c.butanul d.pentanul
3. Substanţa care are cel mai mare conţinut procentual masic de oxigen este:
a. CH3CH2OH b. CH3COH c. CH3OH d. C6H5OH
4. Numărul de alcooli izomeri care corespund formulei moleculare C3H8O este:
a. 1 b. 2 c.3 d. 4
5. Sirul de elemente ce pot forma legături covalente duble :
a. C, H, O, P, S b. C, O, S, Cl, N c. N, O, S, H, P d. C, O, S, N, P
6. Catena care conţine numai 2 atomi de carbon primari si 2 atomi de carbon terţiari este :
a. liniara, saturata b. liniara, nesaturata c. ciclica, saturata d. ramificata, nesaturata
7. Cel mai mare procent de oxigen il are :
a.C2H6O b. C3H8O3 c. CH2O d. C4H8O2
8. Raportul de masa C :H :Br =6 :1 :20, este in :
a. C4H6Br2 b. C3H6Br2 c. C4H4Br2 d. C4H8Br2
9. Nu este reala formula moleculara :
a. C6H10O2 b. C6H8Cl c. C6H6SO3 d. C10H8N2Cl2
10. Substanţa organică, ce are masa molară M=126 g/mol şi conţine 57,14%C, 4,76%H,
38,09%O, are formula moleculară:
a. C2H2O b. C3H3O c.C6H24O2 d. C6H6O3
11. Alcanul care are densitatea faţă de hidrogen, dH2=22 este:
a.etanul b.propanul c.butanul d.pentanul
13. Atomul de carbon care îşi completează toate covalenţele cu atomi de carbon este:
a. primar b. secundar c. terţiar d. cuaternar
15. 20,125 g substanta cu densitatea fata de aer de 2,785, care formeaza in urma analizei
elementale 22g CO2, 11,25g H2O si 35,875g AgCl, are :
a.2 atomi de clor b. 29,875% C c.formula moleculara C2H5OCl d. 3 atomi de
O
16. O catena ciclica formata numai din atomi de carbon cuaternari, contine minimum :
a. 3 atomi b. 4 atomi c. 5 atomi d.6 atomi
17. Nu este reala formula moleculara :
a. C6H10O2 b. C6H8Cl c. C6H6SO3 d.C10H8N2Cl2

II. Scrieţi în spatiile libere termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre
afirmaţiile următoare:
1. Formula …………… reprezintă raportul numeric al atomilor din compoziţia unei substanţe
organice ( brută / moleculară ).
2. ................... este prima substanta obtinuta prin sinteza (cianatul de amoniu/ureea).
3. Elementul organogen care este prezent în compoziţia tuturor compuşilor organici
este………….. (hidrogenul/carbonul)
4. Hidrocarbura care are formula procentuală 92,3%C şi 7,69%H, are formula brută………
(CH/CH2).
5. Alchena cu masă molară 70 g/mol este………………………… (pentena/ hexena).
6. Hidrocarbura care are formula brută CH2 şi densitatea relativă a vaporilor săi în raport
cu azotul, dN2 =2 are formula moleculară …………..(C2H4/C4H8).
7. Substanţa organică, cu formula brută C2H5O şi masa molară, M=90 g/mol are formula
moleculară ………………… (C2H6O/C4H10O2)
8. Au aceeaşi formulă moleculară ... ... ... ... .(omologii/ izomerii).
9. In catenele saturate, atomii de C sunt uniţi numai prin legături ……..(simple/duble)
10. Atomul de carbon terţiar realizează …… covalenţe cu alţi atomi de carbon (1/3).

III. Exercitii si probleme

1. Scrieți formulele structurale pentru substanțele care au formula moleculară C7H16 și conțin :
a.1 atom de C cuaternar, 1 atom de C terțiar și 5 atomi de C primari
b. 2 atomi de C terțiari, 1 atom de C secundar și 4 atomi de C primari
c.5 atom de C secundar și 2 atomi de C primari

2. Calculează formula brută și formula moleculară pentru:


a. glucoza, componentă a zahărului, care are M =180 și compoziția procentuală 40% C, 6,67%
H, 53,33% O
b. testosteronul, un hormon masculin, care are în compoziție 2 atomi de O și compoziția
procentuală 79,12% C, 2,22% H și 18,5%N
c.trinitrotoluenul TNT, un exploziv puternic, care are în compoziție 6 atomi de O și compoziția
procentuală 37,01% C, 9,79% H, 11,1% O
c. cafeina, principalul stimulent din cafea și ceai, care are M =194 și compoziția procentuală
49,48%C, 5,15%H, 28.87%N
d. acidul tereftalic, se găsește în compoziția fibrelor sintetice, care are în compoziție 4 atomi de
O și raportul de masă C:H:O= 12:0,75:8

3. În urma analizei elementare, s-a stabilit că substanţa A conţine 40%C, 13,33%H şi 46,67%N.
Determină formula brută şi formula moleculară a substanţei A dacă densitatea faţă de aer este
2,07

4. Se dă scheletul următoarei hidrocarburi:

C - C - C - C - C= C – C –C –C
a. completaţi-l cu atomi de hidrogen
b. numărul atomi de carbon secundar este ............. şi de atomi terţiari este ..............;
c. natura catenei este ............................................. ;
d. formula moleculară este …….... ;
e. compoziţia procentuală a elementelor este ...............%C ................%H

5. Calculează formulele procentuale ale următoarelor substanțe naturale:


a. nicotina, cu formula moleculară C10H14N2
b. licopina, colorantul din pătlăgelele roșii, cu formula moleculară C40H56
c. izooctanul, se găsește în benzină, cu formula moleculară C8H18
d. vitamina C cu formula structurală

e. vitamina A cu formula structurală

6. Prin arderea a 22,4 ml (cn) hidrocarbură se obţin 88 mg CO2 şi 0,054 g H2O. Care este
formula moleculară.
Determinarea maselor moleculare pentru CO2 şi
H2O
Determinarea conţinutului de C (g) din CO2

Determinarea conţinutului de H(g) din H2O

Determinarea compoziţiei procentuale a


hidrocarburii
Determinarea formulei brute

Determinarea masei molare a hidrocarburii

Vm=22,4 dm3
Determinarea formulei moleculare

7. Se ard 1,44 g de substanţă organică cu masa molară 72g/mol. Ştiind că se obţin 1,792 dm3
CO2 şi 1,44 g H2O să se determine formula moleculară a compusului.
Determinarea masei moleculare pentru H2O şi a conţinutului de H(g)
Transformarea dm3 CO2 în g. (Vm=22,4 dm3)
Determinarea conţinutului de C (g) din CO2

Determinarea conţinutului de O(g) din 1,44 g substanţă organică


Determinarea compoziţiei procentuale a substanţei organice
Determinarea formulei brute

Determinarea formulei moleculare


8. . Hormonul insulina (care reglează concentraţia glucozei în sânge) conţine 3,4% sulf. Care este
masa moleculară minima a insulinei? Masa molară determinate experimental este 5734 g/mol;
câţi atomi de sulf conţine această substanţă?

9. Compusul AZT sub formă de trifosfat este un antimetabolit HIV (virusul HIV produce
SIDA). Acest compus conţine alături de carbon şi hidrogen încă trei elemente şi anume: oxigen
(42,83%), azot (13,38%) şi fosfor (17,78%). Care este formula molecularăa AZT-ului ştiind că în
această moleculă sunt 26 de atomi de carbon şi hidrogen în raportul 5/8.

10. Care este prima substanţă organică obţinută prin sinteză? Scrie formula moleculară a acestei
substanţe şi calculează compoziţia procentuală

11. În molecula unei substanţe organice care conţine 2 atomi de brom, numărul atomilor de
hydrogen este de două ori mai mare decât numărul atomilor de carbon. În urma analizei a 2,16 g
din aceeaşi substanţă organică s-au obţinut 3,76 g precipitat , alb-gălbui de AgBr. Determină
formula moleculară a substanţei organice şi calculează-i compoziţia procentuală.
R: C4H8Br2

S-ar putea să vă placă și