Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu“


Profesor: Mihaita Corina
Data: 03.07.2019
Modulul: Etica si comunicare profesionala
Clasa : a – X-a A
Unitatea de învăţare: Enumerarea regulilor unei comunicari scrise
Competenţa specifică: Tipuri de comunicare scrisa
Scopul lecţiei: Redactarea unui mesaj scris, cu respectarea si folosrea diferitelor tipuri de
texte.
Tipul lecţiei: : Lecţie de formare de priceperi si deprinderi .
Durata: 50 min
Competenţe derivate: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1: să identifice tipul de comunicare scrisa folosite;
C2 sa defineasca tipurile de comunicare scrisa;
C3: să realizeze orice tip de comunicare scrisa.

Strategii didactice :
 Metode şi procedee de instruire: problematizarea, conversaţia, explicaţia,
observarea dirijată, exerciţiul.
 Mijloace: tabla, flipchart, markere, caietul elevului, auxiliare curriculare, fişe de
lucru.
 Evaluare: Observarea curentă, evaluare orală.
 Forme de organizare: activitatea frontală.

Bibliografia:
1. Tantica Petre,(2010), Comert, Editura CD Press, Bucuresti;
2. Cucoş,C.,(2006), Pedagogie,Editura Polirom, Iaşi.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentele Conţinutul şi metodica desfăşurării lecţiei Stategii didactice.


Nr.
instruirii Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode. Mijloace
Crt.
Etape- timp Forme de activitate
1 Moment - Salută clasa -Răspund solicitărilor profesorului Conversaţie
organizatoric - Verifică prezenţa elevilor -Îşi pregătesc caietele de notiţe
(2 min.) -Asigură condiţii didactico-materiale pentru buna
desfăşurare a lecţiei.
2 Verificarea şi Adresează elevilor întrebări. Răspund întrebărilor profesorului. Chestionare
reactualizarea Corectează şi completează răspunsurile. Corectează sau completează orală.
cunoştinţelor răspunsurile colegilor. Activitate
anterioare. frontală şi
(10min.) individuală
3 Anunţarea temei şi Comunică elevilor subiectul lecţiei, obiectivele şi le Notează în caiete titlul lecţiei şi Conversatia
a obiectivelor scrie pe tablă(flipchart). obiectivele urmărite pe parcursul Activitate
activităţii lecţiei. frontală.
(3 min)
4 Explicarea Profesorul explică modalitatea de desfăşurare a Elevii primesc fişele de lucru şi Conversaţia
modului de activităţii. Împarte elevii în patru grupe şi solicită ascultă precizările făcute de profesor cu euristică.
executare a fiecărei grupe să-şi aleagă un lider care să fie şi privire la sarcinile de lucru. Activitate
activităţii de către purtătorul de cuvânt.Liderul fiecărui grup va trage la frontală şi pe
profesor sorţi un număr de la 1 la 4, număr care va grupe
(5 min.) corespunde unei cerinţe din fişa de lucru.
Profesorul solicită elevilor să citescă cu atenţie
sarcinile de lucru şi să completeze foile. Va fi
distribuita o fisa de lucru: una care va conţine
exemplul de comunicare scrisa pe care fiecare grupă
trebuie să-l analizeze si sa realizeze un tip de
comunicare scrisa asemanator cu cel din fisa de
lucru. Timpul disponibil pentru realizarea activităţii
este de 15 minute.
Realizarea Sprijină şi supraveghează activitatea elevilor Liderul echipei : Conversaţia
aplicaţiilor din fişa intervenind cu completări , dacă este cazul. euristică,
◦ stabileşte sarcini de lucru concrete
de lucru de catre Oferă detalii şi informaţii suplimentare pentru explicaţia.
pentru fiecare membru ;
fiecare grupă. clarificarea situaţiilor problemă apărute în realizarea Exerciţiul
(10min) ofertei. ◦ colaborează cu fiecare membru al Problematizarea
echipei ; Fişa de lucru
Observaţia
◦ coordonează activitatea echipei ;
sistematică
◦ prezintă rezultatele activităţii ; Activitate
◦ colaborează cu profesorul, individuală şi
solicitându-i acestuia informaţii şi pe grupe.
sprijin.
Membri :
◦ execută sarcinile de lucru repartizate,
◦ colaborează cu ceilalţi membri,
coordonatorul şi profesorul

Fiecare echipă completează


independent fisele de lucru . După
expirarea timpului, fiecare lider va
prezenta în faţa întregii clase lucrările
realizate de grupul său.

Elevii creeaza corect si in timp optim o


oferta, o invitatie sau o comanda.

5 Analiza Analizează activitatea elevilor şi face completări Elevii sunt atenţi la completările făcute Activitate
rezultatelor privind clarificarea eventualelor greşeli constatate. de profesor. frontală.
obţinute şi Notează elevii care s-au remarcat în timpul lecţiei. Conversaţia
aprecierea euristică,
performanţelor explicaţia.
şcolare
(4 min)
6 Anunţarea şi Comunică tema: Notează în caiete. Activitate
explicarea temei “De la pagina 221, exercitiul 1.” individuală.
pentru acasă. Auxiliar
( 1 min) curricular,
caietul de notiţe