Sunteți pe pagina 1din 46

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

REGULAMENT INTERN

DISPOZITII GENERALE

Art.1 Regulamentul de ordine interioara cuprinde norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv - educative cu caracter
şcolar si extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă si de secretariat din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 14 Braşov, fiind
elaborat în conformitate cu:
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordinul nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului
- Contractului colectiv de muncă din februarie 2018
- OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar
- Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr.3027/2018 pentru modificarea si completarea Anexei – Regulament- cadru
de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea
ROFUIP
- Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar
cu prevederi specifice Şcolii Gimnaziale nr. 14, Braşov. Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi
completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori,
elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative, ordonante si dispozitii aparute.

Art.2Conform art. 6 alin. 4 din Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Unitaţilor de Învăţamânt Preuniversitar de Stat şi
Particular, respectarea REGULAMENTULUI INTERN este obligatorie pentru tot personalul salariat al scolii, pentru elevii şi
părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora. Acesta este aprobat prin hotărârea Consiliului Profesoral, la care participa si
personalul didactic auxiliar si nedidactic

Art.3Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi parinţilor care decurg din
prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate, a procesului
instructiv - educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul unităţii noastre şcolare, în care funcţionează
clasele I-VIII si programul de invatamant „A doua sansa”.

Art.4 Prevederile prezentului Regulament se aplică şi personalului angajat temporar, în regim cumul, plata cu ora, sau cu
completare de normă, persoanelor detaşate în unitate, personalului angajat pentru prestarea de servicii şcolii, precum şi persoanelor
străine care se află în şcoală pentru rezolvarea diferitelor probleme (acestea vor fi menţionate în registrul de acces în unitate).

Art.5Regulamentul Intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie acesteia. Necunoaşterea
prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul şcolii, elevii şi parinţii acestora de consecinţele încălcării lui.

Art.6În rezolvarea problemelor şcolii vor fi atraşi şi implicaţi următorii factori: familia, Comitetul de Parinţi pe clasă, Consiliul
Reprezentativ al Parinţilor, Consiliul Elevilor şi alte instituţii de stat şi particulare (Poliţia,asociaţii, fundaţii, firme de stat şi
particulare, parteneri cu care şcoala are încheiate protocoale de parteneriat, sindicatul,etc.).

Art.7  Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa, ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din
numărul membrilor Consiliului de Administraţie, cu consultarea sindicatului din cadrul şcolii noastre. Modificările sau completările
ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.

Art.8Conducerea şcolii şi profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor
acestora, la începutul fiecărui an şcolar şi de câte ori se impune aceasta. Elevii şi părinţii vor semna de luare la cunoştinţă într-
un proces verbal, care va fi păstrat, în copie şi la Comisia diriginţilor. Prelucrarea prezentului Regulament către personalul
didactic auxiliar se va efectua de către conducerea şcolii, iar pentru personalul nedidactic de către administratorul şcolii.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


1
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Art.1Forma de organizare:
- învăţământ de zi;
- programul „A doua sansa”.
Art.2 Unitatea este dotată cu bunuri patrimoniale, constând în clase si laboratoare dotate cu calculatoare şi aparatură media,
este monitorizată de o firmă specializată cu sistem de alarmă şi sistem antiefracţie la Corpurile A,B,C şi beneficiază de personal
angajat pentru asigurarea pazei, în corpurile A și B.

Art.3  Accesul cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal se realizează pe poarta principală, pe uşa de acces a cadrelor
didactice.

Art.4.Accesul elevilor în şcoală se realizează pe poarta principală, pe uşa de acces a elevilor sub supravegherea profesorului
de serviciu, cu 5 până la 20 minute înainte deînceperea cursurilor.

Art.5 Accesul persoanelor din afara instituţiei (delegaţi ai ISJ BV, ai Primăriei, ai altor foruri superioare), colaboratori, agenţi de
publicitate, părinţi, se realizează pe poarta principală, pe uşa principală de acces a cadrelor didactice. La intrare, vor fi preluaţi de
către AGENTUL DE PAZA din scoala, care le va solicita completarea datelor conform cărţii de identitate/buletin/paşaport în
“Registrului de acces al persoanelor străine în unitatea şcolară”, iar apoi îi va conduce la departamentul solicitat de către fiecare
dintre aceştia.In acest sens, va fi elaborata o procedura in cadrul CEAC;

Art.6 Accesul pentru persoanele străine şcolii, cu drept de control, se face în baza legitimaţiei eliberată de instituţia de la care
provin;

Art.7. Intrarea elevilor în sălile de curs se face sub supravegherea profesorului de serviciu, al carui program incepe cu 30 minute
inaintea inceperii cursurilor si se incheie la 30 minute dupa incheierea ultimei ore de curs.

Art.8 Ieşirea din şcoală a elevilor se face numai la sfârşitul programului. În situații speciale, se permite ieșirea elevilor din școală,
numai cu bilet de voie semnat de diriginte sau, în cazul în care acesta nu este în școală, de către profesorul de serviciu din acea zi.

Art.9 În cazul în care elevii (unele clase) desfaşoară activităţi în afara orarului clasei, intrarea lor în şcoală seva face numai în
prezenţa și sub supravegherea cadrelor didactice care au organizat activitatea.

Art.10 Accesul elevilor în sala de sport pentru orele de educaţie fizică se face în prezenţa profesorului de educaţie fizică, iar după
terminarea orei, eliberarea sălii de sport se va realiza sub supravegherea profesorului de educaţie fizică. Accesul elevilor în
laboratoarele de specialitate se va face în prezenţa profesorilor de specialitate, care predau la clasele respective.Acestea vor fi
inchise la terminarea orelor de curs.

Art.11  Este interzisa scoaterea elevilor de la ore ca metoda de sanctionare.

Art.12Se interzice accesul în şcoală a persoanelor străine, în stare de ebrietate, sau a celor nu au asupra lor un act de identitate.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ-FUNCŢIONALĂ A SCOLII

Art.1Structura de personal și organizarea acestuia este stabilita prin organigrama


- anexa nr.1
a) Conducere:
- Director
- Director adjunct
- Consilier educativ
b) Resurse umane:
- Personal didactic
- Personal didactic auxiliar
- Personal nedidactic
c) Elevi:
-la cursuri normale in invatamantul gimnazial;
-la cursuri” A DOUA SANSA”.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


2
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Art.2Conducerea Scolii Gimnaziale nr.14


a)Directorul scolii:
- este presedintele Consiliului profesoral si si are drept de indrumare si control asupra intregului personal salariat al
Şcolii Gimnaziale nr. 14.
- organizează activitatea educaţională;
- este reprezentantul legal al unitatii de învatamânt preuniversitar si realizeaza conducerea executiva a acestuia;
- organizează si răspunde de aplicarea legislatiei în vigoare, la nivelul unitatii de învatamânt;
- asigură managementul strategic al scolii în colaborare cu autoritatile locale;
- asigură managementul operaţional al şcolii;
- asigura corelarea obiectivelor specifice unitatii de învatamânt cu cele la nivel national si local;
- coordoneaza procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare functionarii unitatii de învatamânt
preuniversitar; asigura aplicarea si respectarea normelor de sanatate si securitate în munca;
- este ordonatorul de credite al unitatii de învatamânt;
- propune spre aprobare în consiliul de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetara;
- propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare, cu avizul
- consultativ al consiliului profesoral aprobat de consiliul de administratie;
- coordoneaza colectarea si transmite inspectoratului scolar judetean Brasov datele statistice pentru sistemul national de
indicatori privind educatia; pentru statistici privind etnia elevilor, conlucreaza cu personalul didactic din rândul acestor
etnii, cu mediatorul scolar, cu liderii formatiunilor etnice locale;
- numeste profesorii pentru învatamântul prescolar/primar si profesorii diriginti la clase si consilierul educativ cu
aprobarea consiliului de administratie;
- stabileste componenta formatiunilor de studiu cu aprobarea consiliului de administratie;
- încheie contracte individuale de munca cu personalul angajat, cu aprobarea consiliului de administratie
- întocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de munca;
- asigura aplicarea si respectarea normelor de sanatate si securitate în munca.
- stabileste componenta catedrelor si comisiilor din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar, cu avizul consiliului de
administratie;
- coordoneaza comisia de întocmire a orarului si propune spre aprobare consiliului de administratie, orarul unitatii de
învatamânt;
- elaboreaza proiectul schemei de încadrare si o supune spre aprobare consiliului de
- administratie; coordoneaza elaborarea ofertei educationale a scolii si o propune spre aprobare consiliului de
administratie;
- asigura, prin responsabilii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învatamânt, a programelor scolare
si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;
- monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic;
- controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra/comisii metodice calitatea procesului instructiv-educativ prin verificarea
documentelor, asistente la ore si participari la diverse activitati educative extracurriculare si extrascolare;
- aproba asistenta la orele de curs sau la activitati educative scolare/extrascolare, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, a membrilor consiliului de administratie, a sefilor de catedra/responsabililor de comisii metodice;
- consemneaza zilnic, în condica de prezenta, absentele si întârzierile de la orele de curs ale personalului didactic, precum
si ale personalului didactic auxiliar si nedidactic, de la programul de lucru; raspunde de selectia, angajarea, evaluarea
periodica, formarea, motivarea si încetarea raporturilor de munca ale personalului din unitatea de învatamânt
preuniversitar;
- propune consiliului de administratie al unitatii de învatamânt preuniversitar vacantarea
- posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic;
- comunica în scris inspectoratului scolar judetean Brasov situatia angajarii pe posturi didactice a candidatilor validati
dupa concurs, a candidatilor participanti la concurs si nerepartizati, precum si situatia posturilor didactice si a orelor
ramase neocupate dupa concursul organizat la nivelul unitatii de învatamânt preuniversitar sau al consortiilor scolare;
- elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control si evaluare a tuturor activitatilor
care se desfasoara în unitatea de învatamânt preuniversitar.
- numeste, prin decizie, componenta comisiilor pentru examenele de corigente, amânari sau diferente. Presedinte al
acestor comisii este directorul sau directorul adjunct;
- aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate în
regulamentul intern al unitatii de învatamânt preuniversitar;
- aproba graficul desfasurarii lucrarilor scrise semestriale;.
- numeste si controleaza personalul care raspunde de stampila unitatii de învatamânt
- preuniversitar; asigura arhivarea documentelor oficiale si scolare;
- raspunde de introducerea datelor în B.D.N.E;
- raspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii; raspunde de
întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de
evidenta scolara;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


3
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

- prezinta, anual, un raport asupra calitatii educatiei în scoala, întocmit de Comisia de evaluare si asigurare a calitatii.
Raportul este avizat de consiliul de administratie, este prezentat în fata comitetului de parinti si este adus la cunostinta
autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar judetean Brasov

Art.3 Directorul este degrevat, partial, de ore din norma didactica de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art.4Directorul beneficiaza de indemnizatie de conducere, conform reglementarilor legale în vigoare.

Art.5 Perioada concediului anual de odihna se aproba de catre Inspectorul Scolar General.

Art. 6Deciziile directorului se iau in concordantă cu hotărarile Consiliului Profesoral si cu cele ale Consiliului de Administratie

b)Directorul adjunct:
Art.7 Directorul adjunct îndeplineste atributiile delegate de director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin fisa postului si
preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.Isi coordoneaza activitatea in functie de atributiile din fisa postului.

Art. 8 Directorul adjunct este presedintele Comisiei de Control Managerial Intern;

Art. 9Directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, numit
din randul cadrelor didactice angajate ale scolii.

c)Consiliul de administratie
Art.10 Consiliul de administraţie al scolii se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două
treimi dintre membri.
Metodologia-cadru de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al Ministerului
Educaţiei Nationale.

Art. 11Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:


a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii deînvăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii deînvăţământ;
c) aprobă curriculumul, la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schemade personal nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunereaconsiliului profesoral;
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice,conform legii;
i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături dedirector;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministruluieducaţiei, respectiv ale Ministerului
Educaţiei Nationale.
Art.12Hotărârile Consiliului de Administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celorprezenţi. Hotărârile consiliului de
administraţie care vizează personalul din unitate cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere,
acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea se iau
prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.

Art. 13Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de
administraţie.

d)Coordonatorul pentru proiecte si programe


Art.14Coordonatorul pentru proiecte siare urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea educativa din scoala;
b) elaboreaza programul/calendarul activitatilor educative scolare si extrascolare proprii, în conformitate cu proiectul de
dezvoltare institutionala, cu planul de dezvoltare locala, cu directiile stabilite de catre inspectoratele scolare Brasov si Ministerul
Educatiei Nationale, în urma consultarii parintilor si a elevilor.
c) face propuneri pentru oferta educationala a unitatii de învatamânt;
d) analizeaza, semestrial, starea disciplinara a scolii, absenteismul; realizeaza programele de prevenire si interventie
privind aspectele legate de delincventa juvenila, violenta etc.;
e) prezinta directorului rapoarte privind activitatea educativa si rezultatele acesteia;
f) coordoneaza elaborarea si implementarea de programe/proiecte de parteneriat educational;
g) disemineaza informatiile privind activitatile educative derulate în unitatea de învatamânt;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


4
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

h) faciliteaza implicarea parintilor si a partenerilor educationali în activitatile educative;


i) elaboreaza tematici si propune forme de desfasurare a consultatiilor cu parintii pe teme educative;
j) propune si elaboreaza instrumente de evaluare a activitatii educative desfasurata la
nivelul unitatii de învatamânt;
k) îndruma activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere si orientare; monitorizeaza activitatea educativa desfasurata
de profesorii diriginti;
l) propune consiliului de administratie parteneriate educative extrascolare cu palatele sicluburile copiilor, tabere scolare,
m) propune spre aprobare directorului liste nominale cu elevii participanti la activitati extrascolare organizate de
cadrele didactice din unitatea de învatamânt preuniversitar, excursii, tabere, expozitii, simpozioane, seminarii, schimburi de
experienta, competitii etc., organizate în tara si strainatate, în timpul anului scolar si le înainteaza spre avizare Inspectoratului
Scolar Judetean. Listele vor fi însotite si de acordul scris al parintilor/reprezentantilor legali;
n) organizeaza schimburile scolare nationale si internationale cu elevii, desfasurate în cadrul programelor de parteneriat
educational.
Art.15 Activitatea desfasurata de Consilierul Educativ se regaseste în raportul anual de activitate, prezentat în Consiliul de
Administratie si care este parte a planului de dezvoltare a scolii.

ORGANISME FUNCTIONALE SI RESPONSABILITATI LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT


Consiliul profesoral
Art.1 Membrii Consiliului Profesoral sunt prezentati in anexa nr.2
Art.2 – Atributiile Consiliului Profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum si alte atributii stabilite prin ordine
si metodologii ale Ministerului Educatiei Nationale.
Art.3 Consiliul Profesoral are urmatoarele atributii:
(a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;
(b) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;
(c) analizeaza si dezbate raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si raportul general privind starea si
calitatea învatamântului din unitatea de învatamânt preuniversitar;
(d) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Consiliului de Administratie;
(e) dezbate, avizeaza si propune consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare a scolii;
(f) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum si eventuale
completari sau modificari ale acestora;
(g) aproba componenta nominala a comisiilor/catedrelor metodice din scoala
(h) valideaza raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecareprofesor de învatamânt
primar/diriginte, precum si situatia scolara dupa încheierea sesiunii de amânari, diferente si corigente;
(i) stabileste codul de etica profesionala si monitorizeaza aplicarea acestuia; propune consiliului de administratie
initierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performante slabe sau pentru încalcari ale eticii profesionale;
(j) decide asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savârsesc abateri;
(k) decide asupra acordarii recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al Unitatii de învatamânt
preuniversitar, conform reglementarilor în vigoare;
(l) valideaza notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din
învatamântul primar;
(m) propune consiliului de administratie curriculumul la decizia scolii; valideaza oferta de discipline optionale pentru
anul scolar în curs;
(n) avizeaza proiectul planului de scolarizare;
(o) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatii de învatamântpreuniversitar, în baza carora se
stabileste calificativul anual;
(p) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practica si de predare, care solicita
acordarea gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii
desfasurate de acesta;
(q) propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice;
(r) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de “profesorul anului” personalului cu rezultate
deosebite în activitatea didactica, în unitatea de învatamânt preuniversitar;
(s) acorda recomandarile pentru concursul de obtinere a gradatiilor de merit ;
(t) dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de învatamânt preuniversitar;
(u) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, a inspectoratelor scolare Brasov sau din proprie initiativa,
proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeaza activitatea instructiv-educativa si transmite inspectoratelor scolare
judetene/al municipiului Bucuresti propuneri de modificare sau de completare;
(v) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activitatii instructiv-educativedin unitatea de învatamânt
preuniversitar; propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;
(w) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea siasigurarea calitatii ;
(x) îndeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


5
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Art.4Participarea cadrelor didactice la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe
se consideră abatere disciplinară. La trei absenţe nemotivate se propune Consiliului profesoral spre dezbatere
sancţionarea cadrului didactic în culpă.

Art.5Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme
referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.

Art.6 La sfârşitul fiecărei şedinţe toţi membrii Consiliului profesoral şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze
procesul-verbal încheiat cu această ocazie; nesemnarea proceselor-verbale ale Consiliului profesoral se consideră abatere
disciplinară.
Consiliul clasei

Art.1 Consiliul Clasei functioneaza în învatamântul primar si gimnazial si este constituit din totalitatea personalului didactic de
predare la clasa respectiva. În Consiliul Clasei intra si reprezentanti ai elevilor si reprezentanti ai parintilor cu statut de
observatori.

Art.2 Presedintele Consiliului Clasei este profesorul pentru învatamântul primar/profesorul diriginte pentru învatamântul
gimnazial.

Art.3 Atributiile Consiliului Clasei:


a) analizeaza semestrial progresul scolar si comportamentul fiecarui elev;
b) stabileste masuri de asistenta educationala, atât pentru elevii cu probleme de învataresau de comportament, cât si
pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în functie de comportarea acestora în unitatea de învatamânt
preuniversitar si în afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00 sau calificativelor mai
mici de „Bine”;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participa la întâlniri cu parintii si elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea invatatorului sau a profesorului
diriginte, sau a cel putin 1/3 dintre parintii elevilor clasei;
f) propune invatatorului sau profesorului diriginte sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi în conformitate cu
legislatia în vigoare;
g) decide, dupa caz, încheierea situatiei scolare a elevilor care absenteaza motivat, din cauza unor probleme grave de
sanatate, mentionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciaza ca fiind justificate.
Conditia de încheiere a situatiei este ca, dupa revenirea la scoala, elevii respectivi sa participe, regulat, la cursuri pentru a fi
evaluati. Deciziile luate în aceste cazuri se mentioneaza într-un proces-verbal, care ramâne la dosarul care contine anexele
proceselor-verbale ale consiliului profesoral.

Art.4 Deciziile Consiliului Clasei se iau prin majoritatea simpla a voturilor celor prezenti.

Art.5 Mediile la purtare se decid cu majoritatea simpla a voturilor tuturor membrilor consiliului clasei.

Art.6 La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se pastreaza în arhiva unitatii de învatamânt
preuniversitar.

Art.7 Registrul de procese verbale al consiliului clasei este însotit în mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele
proceselor verbale.

Invatatorul si Dirigintele clasei

Art.8 Invatatorii si profesorii diriginti sunt numiti de catre director, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectiva, în
urma consultarii membrilor Consiliului de Administratie, având în vedere principiul continuitatii.

Art.9 Activitatile specifice functiei de diriginte sunt prevazute într-o anexa la fisa postului cadrului didactic investit cu aceasta
responsabilitate

Art.10 Invatatorul si profesorul diriginte are urmatoarele atributii:


1. Organizeaza si coordoneaza:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) sedintele cu parintii, semestrial si ori de câte ori este cazul;
d) actiuni de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei;
e) activitati educative si de consiliere;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


6
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

f) activitati extracurriculare, în scoala si în afara acesteia;


2. Monitorizeaza:
a) situatia la învatatura a elevilor;
b) frecventa la ore a elevilor;
c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activitatilor scolare si extrascolare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte si implicarea acestora în activitati de voluntariat
3. Colaboreaza cu:
a) consilierul educativ si cu profesorii clasei pentru informare privind activitatea elevilor,
b) cabinetele de asistenta psihopedagogica, în activitati de consiliere si orientare a elevilor clasei;
c) conducerea scolii, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de elevi, pentruinitierea unor proiecte
educationale cu elevii,
d) comitetul de parinti al clasei si cu parintii/reprezentantii legali pentru toate aspectele care vizeaza activitatea elevilor
si evenimentele importante la care acestia participa si cu alti parteneri implicati în activitatea educativa scolara si extrascolara;
e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;
f) persoana desemnata de conducerea unitatii de învatamânt preuniversitar pentru gestionarea bazei de date, în vederea
completarii si actualizarii datelor referitoare la elevii clasei;
4. Informeaza:
a) elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si functionare a
unitatilor de învatamânt preuniversitar si ale Regulamentului intern al scolii;
b) elevii si parintii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari nationale si cu privire la alte
documente care reglementeaza activitatea si parcursul scolar al elevilor;
c) parintii/reprezentantii legali despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore;
informarea se realizeaza în cadrul întâlnirilor cu parintii, în ora destinata acestui scop, la sfârsitul fiecarui semestru si an scolar,
precum si în scris, ori de câte ori este nevoie; consemneaza în Caietul dirigintelui prezenta nominala, lunara, pe baza de
semnatura a parintelui/reprezentantului legal la scoala în vederea cunoasterii evolutiei copilului/elevului.
d) parintii/reprezentantii legali în cazul în care elevul înregistreaza cel mult 15 absentenemotivate; informarea se face în
scris;
e) familiile elevilor, în scris, în legatura cu situatiile de corigenta, sanctionarile disciplinare, neîncheierea situatiei
scolare sau repetentie;
f) îndeplineste alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii de învatamânt preuniversitar, în conformitate cu
reglementarile în vigoare sau cu fisa postului.

Art.11 – Invatatorul si profesorul diriginte are urmatoarele responsabilitati:


a) desfasoara orele de instruire teoretica/practica unde este cazul, conform programei scolare si planificarii/planurilor de
lectie elaborate la inceputul anului scolar si aprobate atat prin comisiile metodice, cat si de catre conducerea scolii;
b) raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, parintii/reprezentantii legali si
consiliul clasei.In acest sens, pentru asigurarea pastrarii in bune conditii a dotarii din salile de clasa, primeste sub semnatura
bunurile materiale aflate in dotarea salilor de clasa, fiecare cu responsabilitate proprie;
c) completeaza catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
d) motiveaza absentele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a
unitatilor de învatamânt preuniversitar, de regulamentul interneal scolii;
e) încheie situatia scolara a fiecarui elev la sfârsit de semestru si de an scolar si o consemneaza în catalog si în carnetele
de elev,respectand procedura interna si prevederile Legii invatamantului si ordonantelor care reglementeaza acasta activitate;
f) realizeaza ierarhizarea elevilor la sfârsit de an scolar pe baza rezultatelor obtinute de catre acestia la învatatura si
purtare;
g) propune Consiliului de Cdministratie acordarea de alocatii si burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile
legale;
h) completeaza toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaza si urmareste/monitorizeaza
completarea portofoliului educational al elevilor;
i) întocmeste calendarul activitatilor educative extrascolare al clasei, urmarind respectarea criteriilor stabilite prin
hotarari ale Inspectoratului Scolar Brasov, sau alte foruri tutelare.
j) elaboreaza portofoliul dirigintelui/ invatatorului.

COMISIILE METODICE DIN SCOALA GIMNAZIALA NR.14 BRASOV

Art.1 In anul scolar 2017-2018 se constituie urmatoarele comisii metodice – anexa nr.1
-LIMBĂ ŞI COMUNICARE
-MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
-OM ŞI SOCIETATE
-EDUCAŢIE FIZICĂ
-COMISIA INVATATORILOR

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


7
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

-COMISIA DIRIGINTILOR

Art.2 Comisiile metodice au urmatoarele atributii:


• Elaborează programele de activitati semestriale si anuale
• Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale
• Elaborează instrumentele de evaluare si notare
• Analizează periodic performantele scolare ale elevilor
• Monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul în care se realizeaza evaluarea elevilor
• Organizeaza si raspund de desfasurarea evaluărilor iniţiale şi a recapitularilor finale
• Organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene
• Organizeaza activitati de formare continua (lectii deschise, schimburi de experienta etc.)

Art. 3. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI CATEDREI/COMISIEI/ METODICE


- realizează diagnoza activităţii specifice pe anul şcolar anterior;
- stabileşte obiectivele prioritare pentru perioada următoare (plan de activităţi)
- întocmeşte programul de activităţi în funcţie de obiectivele proiectate;
- stabileşte responsabilităţi şi modalităţi concrete de realizare şi de evaluare;
- avizează planurile calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare;
- monitorizează activitatea stagiarilor ;
- coordonează pregătirea pentru concursuri şi examene naţionale ;
- acordă consultanţă la întocmirea programelor opţionale;
- selectează grupuri ţintă pentru diferite tipuri de formări;
- coordonează confecţionarea şi procurarea mijloacelor didactice;
- urmăreşte realizarea interasistenţelor.

Art.4 CONŢINUTUL DOSARULUI CATEDREI/COMISIEI METODICE

A. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
A1 Structura anului scolar
A2 Componenta comisiei – Decizia Nr. .... din .... de constituire a comisiei metodice ………
A3 Incadrari
A4 Regulamentul de organizare si functionare a comisiei metodice
A5 Proces-verbal privind alegerea responsabilului comisiei metodice
A6 Fisa individuala a postului
A7 Autobiografiile membrilor comisiei metodice
A8 Orarul membrilor comisiei
A9 Datele de contact ale membrilor comisiei
A10 Codul deontologic al profesiunii

B. COMPONENTA MANAGERIALĂ
B1 Raportul de activitate pe anul scolar
B2 Planul managerial si planul de activitati
B3 Planificarile anuale
B4 Atributiile comisiei metodice
B5 Alte responsabilitati ale membrilor comisiei
B6 Programele disciplinelor optionale
B7 Documente, comunicari, note primite de la ISJ BRASOV

C. COMPONENTA OPERATIONALĂ
C1 Procesele verbale ale comisiei
C2 Alte actiuni la nivelul catedrei/comisiei
C3 Alte actiuni la nivelul catedrei/comisiei
C4 Participari ale membrilor comisiei la programe si proiecte

IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ


- Programul de pregătire pentru performanţă;
- Centralizarea rezultatelor obţinute la concursuri şcolare, olimpiade, sesiuni comunicări, etc.;
- Participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte.

V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ


D1 Tabel cu participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


8
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

D2 Calificativele obţinute in ultimii trei ani;


D3 Fise de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei;
D4 Oferta de formare a CCD;
D5 Materiale prezentate de către profesori la Sesiuni de comunicări ştiinţifice, referate, etc.;
D6 Subiecte elaborate pentru olimpiade, concursuri, examene, teze semestriale, etc.
D7 Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate);
D8 Publicaţii ale membrilor catedrei (copii după primele pagini).

Art. 5.COMISII FUNCTIONALE

Nr COMISIA RESPONSABIL COMPONENTA ATRIBUTII


.
crt
.
1. COMISIA PENTRU Comisia are urmatoarele atributii:
EVALUAREA SI -coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de
ASIGURAREA evaluare si asigurare a calitatii, conform criteriilor
prevazute de legislatia în vigoare
CALITATII
- elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind
EDUCATIEI calitatea educatiei în unitatea scolara
-elaboreaza propuneri de îmbunatatire a calitatii educatiei
-coopereaza cu alte agentii si organisme specializate în
asigurarea calitatii
2. COMISIA PENTRU Atributii
CURRICULUM -Elaborarea pachetelor optionale
-Definitivarea listei disciplinelor C.D.S. pe clase si
optiuni
-Stabilirea strategiei de promovare a ofertei de
scolarizare
-Implementarea si respectarea Curriculumului National
la toate specialitatile, la toate clasele;
-Realizarea obiectivelor cadru si de referinta, pe
specialitati si an de studiu si atingerea standardelor de
performanta propuse;
-Sprijinirea cadrelor didactice in vederea elaborarii
programelor scolare pentru orele din C.D.S.;
-Organizarea si desfasurarea unor ore interdisciplinare
sau cross-curriculare, predate in echipa, atat pe parcursul
anului scolar, cat mai ales in perioadela de recapitulare si
sistematizare a cunostintelor elevilor;
-Elaborarea unui sistem de evaluare atât prin utilizarea
metodelor traditionale cât si a celor moderne şi alternative
a cunostintelor si deprinderilor elevilor dobandite in cadrul
orelor din C.D.S., la nivelul scolii;
-Intocmirea si prezentarea unor rapoarte sem/anuale
privind unele aspecte legate de:
-activitati de invatare eficiente;
-instumente de evaluare folosite;
-aspecte negative constatate cu prilejul
asistentelor la ore;
-cauzele si solutiile propuse pentru ameliorare;
-rezultate ale elevilor, situatii statistice pe clase/
specialitate;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


9
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

3. COMISIA PENTRU Atributii:


ELABORARE, -Urmărește respectarea ROI în toate unitățile de
VERIFICARE R.O.I învățământ ,respectiv Corp A, Corp B, Scoala arondata,
Corp C, propune completari sau modificări unde este cazul
în R.O.I. pe baza legislației în vigoare
-sesizeaza comisiile de resort dacă sesizează încălcări ale
R.O.I. de către elevi sau angajați pentru a se putea lua
măsurile legale care se impun
4. COMISIA PENTRU Atributii
INTOCMIREA -Asigura întocmirea schemei orare în concordanta cu
ORARULUI, planurile-cadru
-Verifica respectarea prevederilor legale privind
SERVICIUL PE
constituirea catedrelor
SCOALA, -Întocmeste orarul, respectând principiile psihopedagogice
INTOCMIREA SI privind repartizarea orelor disciplinelor şcolare pe
VERIFICAREA parcursul activitatii scolare zilnice a elevilor
CONDICII, -Asigura spatiul de învatamânt necesar pentru toate orele
RITMICITATEA din schema orara
NOTARII -Programeaza/desemnează profesorii de serviciu pe scoala,
astfel încât sa se asigure permanenta pe toata perioada de
activitate scolara.
-Verifica lunar corectitudinea completarii documentelor
scolare, ritmicitatea notarii;
-Aduce la cunostinta conducerii scolii, prin procese verbale
sau note de informare, eventualele erori inregistrate, pentru
a fi remediate.
5. COMISIA DE Atributii:
ACORDARE A -anunta metodologia acordarii burselor /rechizitelor;
AJUTORULUI -verifica corectitudinea intocmirii dosarelor;
-intocmeste listele nominale cu elevii care primesc burse /
SOCIAL SI
rechizite.
BURSELOR
PENTRU ELEVI
6. COMISIA PENTRU Atributii
PERFECTIONARE • Popularizarea ofertelor de formare in domeniul
CONTINUA invatamantului, prezentate de Agentia Nationala de
Formare Profesionala, cele elaborate de CCD, universitati
si colegii, centre de formare acreditate, O.N.G.-uri
acreditate de M Muncii sau Min. Educatiei;
• Monitorizarea preocuparii fiecarui cadru didactic pentru
perfectionarea de specialitate, de metodica specialitatii si
pentru formare continua;
• Organizarea unor cursuri de formare, dezbateri, a unor
activitati didactice demonstrative, a unor ateliere de lucru
cu participarea unor specialisti din domenii de interes
pentru cadrele didactice;
• Popularizarea unor sesiuni de comunicari organizate de
catre universitati pentru participarea si prezentarea
experientei didactice din invatamantul preuniversitar;
• Organizarea, in fiecare cabinet sau laborator a unei
minibiblioteci cu carti sau reviste de specialitate pentru
elevi, pentru a putea fi consultate in timpul orelor
suplimentare;
• Organizarea, in cancelaria scolii, a unui colt cu noutati
aparute in specialitate, in pedagogie, de management al
clasei de elevi;
• Organizarea unor expozitii de catre scolara pentru elevi;
• Popularizarea sau elaborarea, in echipa, a unor seturi de
teste pentru cunoasterea psihopedagogica a elevilor si
aplicarea lor pe nivel de clase; rezultatele si concluziile pot
constitui o baza de discutii cu elevii si parintii acestora.
7. COMISIA PENTRU
PRIMIREA,
GESTIONAREA SI
DISTRIBUIREA
RECHIZITELOR
GRATUITE,
8. COMISIA PENTRU Atributii:

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


10
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

PREVENIREA, • gestionează sistemul de comunicare între şcoală,


REDUCEREA , autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi
COMBATEREA prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin
implicarea tuturor factorilor educaţionali;
VIOLENŢEI,
• sesizează conducerea şcolii şi comisia judeţeană pentru
PENTRU prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar în
SIGURANTA IN legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate;
MEDIUL SCOLAR • analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă
SI PREVENIREA constatate;
DISCRIMINARII • realizează planul operaţional privind reducerea
DE ORICE FEL fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat condiţiilor
şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, cu
planul comisiei judeţene şi cu planul managerial al
directorului;
• urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale,
privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii;
• evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi
combatere a violenţei în mediul şcolar propriu;
• elaborează semestrial un raport de activitate şi îl
transmite comisiei judeţene pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar.
• cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de
elevi faţă de prevederile prezentului regulament şi ale
regulamentului intern al unităţii şcolare şi întocmeşte un
raport pe care îl prezintă în Consiliul clasei şi în Consiliul
profesoral;
• propune, după caz, Consiliului profesoral sau Consiliului
de administraţie sancţionarea elevilor care au săvârşit
abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile
prezentului regulament şi cu regulamentul intern;
• propune, atunci când consideră că este necesar,
consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârşit
abateri;
• verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către
profesorii pentru învăţământul primar/ profesorii diriginţi.
• elaborarea unui plan de actiune pentru prevenirea si
combaterea discriminării, în scopul asigurării respectării în
unitatea de învătământ a principiilor scolii incluzive;
•colaborarea cu părintii, mediatorii scolari, Avocatul
elevului, Directia Generală de Asistentă Socială si
Protectia Copilului, Consiliul National pentru Combaterea
Discriminării, ONG-uri cu activitate în domeniul
drepturilor omului si alti factori interesati în scopul
prevenirii si combaterii cazurilor de discriminare;
• elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită a
personalului si a elevilor, care să reglementeze
comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unitătii de
învătământ. Politica unitătii de învătământ în acest sens şi
procedurile respective trebuie să fie clare, coerente,
consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o
abordare constructivă.
• transmiterea unor propuneri de măsuri disciplinare, către
Consiliul de Administratie, în cazul încălcării, de către
personalul unitătii de învătământ si de către elevi, a
codurilor de conduită si a legislasiei în vigoare referitoare
la faptele de discriminare.
• identificarea si analiza cazurilor de discriminare si
înaintarea de propuneri de solutionare a acestora,
Consiliului de Administratie, directorului unitătii de
învătământ sau Consiliului Profesoral, după caz;
prevenirea si medierea conflictelor apărute ca urmare a
aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor scolii
incluzive;
• sesizarea autoritătilor competente în cazul identificării
formelor grave de discriminare;
• monitorizarea si evaluarea actiunilor întreprinse pentru
prevenirea si combaterea discriminării;
• elaborarea si monitorizarea implementării planului de

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


11
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

desegregare, acolo unde este cazul;


• elaborarea, anuală, a unui raport care să contină referiri la
actiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării si cu
privire la rezultatele obtinute în rezolvarea cazurilor de
discriminare si, după caz, segregare.
• Consilierea si sprijinirea cadrelor didactice cu mai putina
experienta in invatamant sau care au cazuri deosebite in
clasa pe care o conduc;
• Organizarea unor actiuni de prevenire a abandonului
scolar cu ajutorul politistului de proximitate;
• Implicarea consilierului de la cabinetul de asistenta
psihologica in stabilirea unor masuri ameliorative;
• Organizarea unor dezbateri cu familiile din care provin
acesti elevi sau rudele/ persoanele care ii au in grija si
intretinere, privind obligatiile care le revin in calitate de
parinti sau tutori;
• Discutii cu elevii in prezenta profesorului consilier, al
consilierului psihopedagogic, al parintelui pentru
cunoasterea anturajului si preocuparilor elevilor atunci
cand absenteaza de la scoala;
• Aducerea la cunostinta Consiliului clasei a situatiei
elevilor cu tendinta de absenteism sau care inregistreaza
absente nemotivate si stabilirea unor masuri de reintegrare
in colectiv, implicare in viata colectivului, precum si
pentru recuperarea materiei;
• Verificarea documentelor pentru motivarea absntelor la
ore, orele de educatie fizica, inregistrarea lor la cabinetul
medical al scolii, cu respectarea tuturor recomandarilor
Directiei de sanatate publica privind dreptul medicului de
familie sau au a celui specialist de a elibera scutire de
frecventa elevilor;
• Aducerea la cunostinta Consiliului de administratie a
situatiilor ce nu pot fi solutionate de comisie;
• Solicitarea ajutorului Serviciului Evidenta Populatiei din
cadrul Politiei in cazul schimbarilor de domiciliu
neanuntate, impsibilitatii de a gasi elevul la domiciliu sau
lipsei de cooperare a familiei;
• Prezentarea unor informari / rapoarte lunare privind
situatia absentelor, motivarea lor si situatia scolara a
elevilor care inregistreaza absente si actiunile intreprinse
de comisie.
• Informeaza lunar conducerea privind ritmicitatea notarii,
situatia frecventei elevilor si masurile luate de profesorii
diriginti
• Asigura programarea corecta a lucrarilor de verificare pe
clase, pentru a evita aglomerarea elevilor
• Urmareste diversificarea metodelor de evaluare.
• Verifica corectitudinea cu care se completeaza
cataloagele de catre cadrele didactice

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


12
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

9. COMISIA PENTRU Atributii:


PROGRAME SI -coordonează activitatea Consiliilor clasei si a Comisiei de
PROIECTE activităţi extracurriculare.
-Coordonează parteneriatele
EDUCATIVE
-monitorizează activit. extracurriculare desfasurate la
NATIONALE SI nivelul claselor;
INTERNATIONAL, -organizează activitatile extracurriculare la nivelul scolii;
PARTENERIATE, -asigură pregatirea si participarea la concursurile scolare ce
CONCURSURI SI vizeaza activitatea extracurriculara;
OLIMPIADE -coordonează participarea elevilor scolii la activitati
cultural artistice organizate in plan local, judetean, national
-întocmeste si monitorizeaza derularea proiectelor de
colaborare cu comunitatea locală;
-asigură materialele necesare informării privind proiectele
cu finanţare europeana;
- tine legatura cu ISJ sau alte institutii care ar putea facilita
accesul la informatiile despre proiectele europene sau cele
finantate de MEN
-propune Consiliului de Administratie al scolii teme de
proiecte,in functie de nevoile scolii;
-propune Consiliului de Administratie al scolii
echipa/echipele care vor concepe/ scrie /redacta proiectele
- propune Consiliului de Administratie al scolii managerul
de proiect si echipa de implementare;
-ajuta la implementarea proiectelor, chiar daca nu sunt in
echipa de implementare;
-participa la intocmirea rapoartelor informative si la
diseminarea rezultatelor proiectelor.
10. COMISIA DE Atributii:
DISCIPLINA SI 1. Se constituie în conformitate cu art. 119 alin 2 din Legea
ETICA privind statutul personalului didactic Si art. 28 lit. G din
Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de
învatamânt preuniversitar, prin numirea acesteia de catre
consiliul profesoral al Scolii.
2. Componenta comisiei de disciplina se stabileste de catre
consiliul profesoral al Scolii, prin numirea a 3-5 membri,
dintre care unul fiind reprezentant al organizatiei sindicale
din scoala, toti membrii comisiei fiind propusi si acceptati
drept personae recunoscute cu înalta calitate morala, civica
Si profesionala.
3. Comisia de disciplina poate functiona cu caracter
permanent daca are conceput un statut propriu de
functionare, altfel, aceasta functioneaza doar cu character
temporar.
4. Comisia de disciplina are rolul de a cerceta eventualele
fapte care se pot constitui în abateri disciplinare, savârsite
de personalul salariat al scolii, conform legislatiei în
vigoare Si Regulamentului de ordine interioara.
5. Atunci când comisia de disciplina functioneaza cu
character permanent, acesteia îi revine rolul de a
monitoriza acele fapte savârsite de personalul scolii care se
pot constitui în abateri disciplinare, conform legislatiei în
vigoare.
6. Atunci când comisia de disciplina functioneaza cu
caracter permanent, aceasta poate fi sesizata de catre
diferite persoane, sau se poate autosesiza în legatura cu
anumite fapte care se pot constitui în abateri disciplinare,
conform legislatiei în vigoare, iar comisia poate demara
demersul privind cercetarea abaterilor prezumate.
7. În cadrul cercetarii abaterilor prezumate, comisia de
disciplina are urmatoarele atributii, sarcini, competente Si
responsabilitati:
a.Stabileste faptele Si urmarile acestora;
b. Stabileste împrejurarile în care au fost
savârsite;
c. Stabileste existenta sau inexistenta vinovatiei;
d.Consemneaza Si îndosariaza orice alte date
concludente referitoare la cazul cercetat;
e.Obligativitatea audierii celui cercetat Si

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


13
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

verificarea apararii;
f. Înstiintarea în scris cu minim 48 ore înainte a
persoanei dorita a fi audiata;
g. Înstiintarea în scris cu minim 48 ore înainte a
persoanei care trebuie sa dea declaratii scrise;
h. Consemnarea prin proces-verbal a tuturor
declaratiilor verbale rezultate în timpul audierii;
i. Anexarea la dosarul de cercetare a declaratiilor
persoanei cercetate;
j. Anexarea la dosarul de cercetare a tuturor
documentelor prezentate de persoana în cauza în scopul
apararii;
k. Constatarea prin proces-verbal al eventualului
refuz din partea celui cercetat;
l.Permite persoanei cercetate de a lua cunostinta
de toate actele cercetarii în scopul producerii de probe în
aparare;
m. Finalizarea cercetarii si întocmirea raportului
de cercetare.
8. Comisia de disciplina înainteaza raportul privind
cercetarea abaterilor
9. Prezinta raportul consiliului profesoral, pentru stabilirea
gradului de vinovatie si aplicarea eventualelor sanctiuni.
10. În cazul înregistrarii unor abateri de catre unul dintre
membrii comisiei de disciplina, directorul Scolii convoaca
consiliul profesoral si propune alegerea unei alte comisii
de disciplina, care va functiona dupa aceleasi reguli
precum cea cu caracter permanent.
preşedintele comisiei de etică:
a.asigură conducerea operativă a comisiei;
b.convoacă şi prezidează şedinţele comisiei;
c.prezintă în Consiliul de Administraţie al Scolii
raportul comisiei privind analiza faptelor pentru care a fost
sesizat;
d.distribuie sarcini individuale membrilor comisiei de
etică;
Secretarul comisiei de disciplina si etica:
a.asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii
comisiei;
b.redactează rapoartele, procesele-verbale şi ţine
evidenţa documentelor comisiei;
c.planifică sesiunile ordinare şi stabileşte ordinea de zi
a acestora;
d.are responsabilitatea arhivei comisiei şi a bazei de
date a acesteia;
e.asigură legătura dintre membrii comisiei.
f.membrii comisiei de etică:
g.exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele
comisiei;
h.participă la lucrările comisiei.
11. COMISIA PTR
CONSILIERE SI
ORIENTARE
SCOLARA SI
PROFESIONALA,
12. COMISIA PENTRU Atributii:
INTEGRAREA • intocmirea dosarului cu documente specifice (materiale
ELEVILOR CU informative privind elevii C.E.S., tabele nominale cu
evidenta copiilor diagnosticati/ propusi spre diagnosticare)
CERINTE
• popularizarea metodologiei de intocmire a dosarelor
EDUCATIONALE pentru copiii C.E.S.
SPECIALE • intocmirea planurilor de interventie personalizata pentru
fiecare copil C.E.S.
13. COMISIA PENTRU Atributii:
INSCR. SI -identifica elevii care indeplinesc ,conform legii, conditiile
COORDONARE A pentru inscrierea in sistemul A DOUA SANSA;
-efectueaza repartizarea acestora pe clase, tinand cont de
PROGR” ADS”
situatia fiecaruia,precum si de varsta.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


14
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

14. COMISIA PTR Atributii


SECURITATE SI -prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite
SANATATE IN compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi
accidentele ce pot interveni;
MUNCA,
-organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe
APARARE activităţi (semestrial);
IMPOTRIVA -efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru
INCENDIILOR activităţi extracurriculare (de către conducătorii
activităţilor);
-prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile
de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii;
-asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a
activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală.
-să asigure auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la
nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de
muncă şi să stabilească nivelul de securitate; auditarea
presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
-să controleze, pe baza programului de activitate, toate
locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de
muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
-să colaboreze cu serviciul medical în fundamentarea
programului de măsuri de protecţie a muncii;
-să colaboreze cu reprezentanţii angajaţilor cu atribuţii
pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele
juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii
în domeniu şi cu reprezentanţii sindicatelor pentru
realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă incluse în contractele colective.
-stabileste un program semestrial de popularizare şi
avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor provocate de
dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau
produse de om (incendii, războaie, poluare radioactivă,
chimică, etc.);
-stabileste un program de activităţi practice care să vizeze
pregătirea elevilor pentru a reacţiona rapid şi eficient în
cazul producerii accidentelor mai sus menţionate;
-stabileste şi menţine contacte permanente cu factorii
responsabili în protecţie civilă de la nivelul judeţului
Brasov (Inspectoratul Şcolar, armată, etc.);
-prezinta materiale informative pentru documentarea
profesorilor şi elevilor în protecţie civilă; organizarea unor
lecţii deschise, dezbateri, etc.
-organizează activitatea de prevenire şi stingere a
incendiilor prin planul anual de muncă.
- urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă
periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a
incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi
consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi
nepăsare.
-intocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI
şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
-difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc,
planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de
comportare în caz de incendiu.
-prezintă materiale informative şi de documentare care să
fie utilizate de diriginţi si profesori în activitatea de
prevenire a incendiilor.
15. COMISIA DE Atributii:
RECEPTIE A 1. Se constituie si functioneaza în baza Regulamentului de
BUNURILOR NOU organizare si functionare a unitatilor de învatamânt
preuniversitar, art. 31 lit. J, privind rolul consiliului de
ACHIZITIONATE,
administratie în stabilirea componentei si atributiilor
comisiilor de lucru din unitatea de învatamânt, împartindu-
se în doua subcomisii: comisia de receptie Si comisia de
inventariere.
2. Fiecare subcomisie a Comisiei de receptie si de
inventariere a patrimoniului Scolii se compune din câte 3
membri, desemnati de catre consiliul de administratie al

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


15
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Scolii, pe baza propunerilor nominale facute în consiliul


profesoral.
3. Atributiile comisiei de receptie si inventariere a
patrimoniului sunt stabilite catre consiliul de administratie
în conformitate cu legislatia în vigoare si necesitatile
unitatii de învatamânt.
4. Comisia de receptie Si inventariere a patrimoniului
Scolii se întruneste 2-3 ori pe an, sau de câte ori este
nevoie.
5. Comisia de receptie are urmatoarele atributii:
a. Monitorizeaza activitatea
gestionarului Scolii în privinta achizitionarii de bunuri;
b. Verifica si semneaza fiecare lista de bunuri
achizitionate de gestionarul Scolii;
c.Verifica corespondenta dintre bunurile aflate pe lista
si cele achizitionate în realitate;
d.Verifica încadrarea în standardul de calitate a
bunurilor achizitionate;
e.Colaboreaza cu adm. de patrimoniu si cu comisia de
inventariere;
f.Realizeaza rapoarte periodice privind activitatea
comisiei.
6.Comisia de inventariere a patrimoniului scolii are
urmatoarele atributii:
a Verifica de 1-2 ori pe an patrimoniul Scolii dupa
listele de inventar;
b.Verifica starea calitativa a bunurilor Scolii;
c.Verifica functionalitatea bunurilor Scolii;
d.Întocmeste scurte rapoarte de constatare în legatura
cu starea calitativa a unor bunuri din patrimoniul Scolii;
e.Face propuneri pentru casarea acelor bunuri uzate
moral sau cu grad mare de deteriorare;
f.Monitorizeaza întreaga baza materiala a Scolii;
g.Face propuneri pentru îmbunatatirea bazei materiale
a Scolii;
h.Colaboreaza cu adm. de patrimoniu, adm. financiar,
comisia de receptia a bunurilor si comisia de casare, pentru
buna desfasurare a activitatii;
i.Propune modalitati de îmbunatatire a organizarii si
functionalitatii bunurilor aflate în patrimoniul Scolii;
j.Hotaraste scoaterea din inventar a bunurilor casate pe
baza referatului întocmit de comisia de casare;
k.Sesizeaza conducerea Scolii si consiliul de
administratie cu privire la anumite lipsuri,
disfunctionalitati, sau deteriorari premature ale unor bunuri
din patrimoniul Scolii;
l.Elaboreaza scurte informari Si rapoarte periodice
privind starea patrimoniului Scolii.
7. Neîndeplinirea, sau îndeplinirea superficiala a
atributiilor de catre unii membri ai comisiei, poate fi
considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine
înaintarea propunerii consiliului de administratie catre
consiliul profesoral, pentru aplicarea unor sanctiuni
precum:
a.atentionare verbala;
b.atentionare scrisa;
c.punerea în discutie în cadrul Comisiei de
disciplina ;
d.diminuarea calificativului anual
COMISIA DE -verifica bunurile nou achizitionate;
INVENTARIERE

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


16
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

16. COMISIA PENTRU MACIUCA Atributii:


EVALUAREA IONELA -analizeaza situatia si nivelul de pregatire al
ELEVILOR VENITI elevilor veniti din strainatate;
-evalueaza elevii veniti din strainatate si face
DIN
aprecieri pentru integrarea acestora in sistemul de
STRAINATATE invatamant, propunand nivelul la care acestia pot fi
integrati in scoala/clasa;
-incheie procese-verbale care cuprind evaluarile
si rezultatele elevilor verificati.
17. COMISIA PENTRU ADMINISTR Atributii:
DISTRIBUIREA Comisia va deţine o mapă care va conţine:
PRODUSELOR -dosarul de procese-verbale,
-structura comisiei,
LACTATE SI DE
-regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte
PANIFICATIE normative privind activitatea comisiei,
PENTRU ELEVI -planurile de activitate,
-rapoartele de analiză a activităţii, alte materiale.
Mapa este administrată de responsabilul comisiei, şi va fi
păstrată la dispoziţia directorului.
Neindeplinirea sau indeplinirea superficiala a atributiilor
de catre responsabilii si membrii comisiilor de lucru este
considerata o abatere de  la prezentul regulament si  atrage
dupa sine aplicarea unor sanctiuni precum:
a)  atenţionare verbală;
b)  atenţionare scrisă;
c)  diminuarea punctajului anual.
18. COMISIA S.I.I.R. DIRECTOR

19. COMISIA PENTRU MACIUCA Atributii:


SISTEMUL DE IONELA a) elaborează Programul anual de dezvoltare a
CONTROL sistemului de control intern/ managerial;
MANAGERIAL b) supune spre aprobare conducerii instituţiei
INTERN publice Programul anual de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial;
c) monitorizează stadiul îndeplinirii obiectivelor
incluse în Programul anual de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial;
d) îndrumă compartimentele/ structurile, în
cadrul unor sesiuni organizate în acest scop, în realizarea
activităţilor legate de controlul intern/ managerial;
e) prezintă conducerii instituţiei publice, ori de
câte ori se apreciază ca necesar, informări referitoare la
progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului
de control intern/ managerial;
f) urmăreşte, în cadrul procesului de raportare
trimestrială/anuală, stadiul implementării şi dezvoltării
sistemelor de control intern/managerial din cadrul
instituţiilor publice aflate în subordine (este cazul
instituţiilor publice care au instituţii publice în subordine).
20. COMISIA PENTRU SERBAN Atributii:
PAVOAZARE SI CRISTINA -colecteaza si centralizeaza datele cu privire la actualizarea
AMENAJARE site-ului scolii
-coordoneaza activitatea de pavoazare a scolii
AMBIENTALA
-redacteaza materiale care promoveaza oferta scolii :
pliante, brosuri, postere, fluturasi etc
-coordoneaza participarea la Targurile de oferta scolara
-organizeaza activitati comune scoala –gradinite
-organizeaza serbari scolare cu diferite teme
-coordonează activitatile legate de Ziua Scolii
-sprijina conducerea scolii în activitatea de promovare si
îmbunatatire a imaginii scolii lanivelul comunitatii si în
relatiile cu diferite institutii;
-propune noi modalitati de optimizare a activitatii de

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


17
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

promovare a imaginii scolii;


-realizeaza periodic sondaje de opinie privind capitalul de
imagine al scolii,
-ropune solutii pentru îmbunatatirea capitalului de imagine
al scolii;
-urmareste formarea si dezvoltarea continua a scolii
In afara comisiilor metodice si functionale, in functie de necesitati, vor fi organizate comisii pentru indeplinirea
obligatiilor privind buna gospodarire a bunurilor scolii si a procesului educational.

Serviciul secretariat:
Art.1 Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar sef si secretar.
Art.2 Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatii de învatamânt
si îndeplineste si alte sarcini atribuite prin fisa postului.
Art.3 Acest compartiment exercita urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) asigura functionalitatea sistemului informational al scolii;
b) întocmeste, actualizeaza si gestioneaza bazele de date de la nivelul unitatii de învatamânt preuniversitar;
c) înscrie si tine evidenta prescolarilor si elevilor, pe care o actualizeaza permanent si rezolva, pe baza hotarârilor consiliului de
administratie, problemele privind miscarea elevilor;
d) completeaza sau verifica, dupa caz, si asigura pastrarea în conditii de securitate, utilizarea corecta si arhivarea documentelor
create si intrate în unitatea de învatamânt preuniversitar, privind situatia scolara a elevilor si a statelor de functii;
e) rezolva problemele tehnice specifice pregatirii si desfasurarii evaluarilor nationale, ale examenelor de admitere si de ocupare a
posturilor vacante;
f) întocmeste, înainteaza spre aprobarea directorului si transmite situatiile statistice si
celelalte categorii de documente solicitate de catre autoritati si institutii competente sau de catre conducerea cu rol de decizie sau
executiva a unitatii de învatamânt preuniversitar. Pentru statistici privind etnia elevilor, compartimentul secretariat va conlucra
cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul scolar, cu liderii formatiunilor etnice locale;
g) întocmeste si/sau verifica avizarea documentelor/documentatiilor;
h) asigura asistenta tehnica pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate sau pentru încheierea contractelor sau a altor acte
juridice care dau nastere, modifica sau sting raporturi juridice dintre scoala si angajati, parinti sau alte persoane fizice sau
juridice;
i) pastreaza si aplica stampila scolii, prin decizia directorului, pe documentele verificatesi semnate de persoanele în drept.
j) calculeaza drepturile salariale sau de alta natura;
k) întocmeste, la solicitarea directorului, statele de plata pentru toti angajatii unitatii deînvatamânt preuniversitar;
l) secretarul completeaza fisele matricole;
m) înregistreaza si verifica dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale care se acorda, potrivit legii,
elevilor;
n) gestioneaza actele de studii, asigura pastrarea si arhivarea documentelor,
monitorizeaza solutionarea corespondentei;
o) gestioneaza corespondenta unitatii de învatamânt preuniversitar;
p) evidenta, selectionarea, pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele
Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de pastrare”, aprobat prin ordin al
ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se fac în conformitate cu prevederile legale;
r) întocmeste, actualizeaza si gestioneaza dosarele de personal ale angajatilor unitatii de
învatamânt preuniversitar;
s) întocmeste, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor desfasurate la nivelulcompartimentului, în conformitate cu
prevederile legale;
t) tine legatura cu compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului scolarjudetean, al autoritatilor publice locale sau din
cadrul altor institutii si autoritati competente în solutionarea problemelor specifice;

Serviciul administrativ
Art.1 Administratorul de patrimoniu are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza baza materiala a unitatii de învatamânt preuniversitar;
b) coordoneaza activitatea personalului tehnic si administrativ, de întretinere si curatenie;
c) întocmeste fisele postului pentru personalul din subordine si le prezinta directoruluispre aprobare;
d) întocmeste proiectul programului anual de achizitii cu privire la capitolul bunuri si servicii si documentatiile de atribuire a
contractelor împreuna cu compartimentul de achizitii publice;
e) face parte din comisia de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor constituita lanivelul unitatii;
f) întocmeste fisele de magazie si tine evidenta consumurilor de materiale aprobate defactorii de conducere, cu justificarile
corespunzatoare;
g) supravegheaza realizarea reparatiilor si a lucrarilor de întretinere, igienizare, gospodarire;
h) pune în aplicare masurile stabilite de catre conducerea unitatii, pe linia securitatii sisanatatii în munca, a situatiilor de urgenta
si AI.I.;
i) realizeaza demersurile necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a institutiei;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


18
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

j) asigura întretinerea terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;


k) întocmeste documentatia pentru organizarea licitatiilor si monitorizeaza executia contractelor de închiriere încheiate de scoala
cu persoane fizice sau juridice;
l) înregistreaza, pe baza aprobarii factorilor competenti, modificarile produse cu privirela existenta, utilizarea si miscarea
bunurilor si prezinta actele corespunzatoare compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidentele si situatiile
contabile;
m) propune conducerii unitatii de învatamânt preuniversitar calificativele anuale alepersonalului din subordine, masuri de
stimulare sau sanctiuni disciplinare;
o) prezinta un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurarii integritatii si a utilizarii eficiente
a patrimoniului unitatii de învatamânt preuniversitar, raport ce va fi supus validarii consiliului de administratie, odata cu
rezultatele inventarierii anuale.
p) alte atributii, in functie de necesitatile institutiei.
Art.2 În situatii speciale (post vacant, inexistenta postului etc.) consiliul de administratie, la propunerea directorului, va stabili
ca atributiile si responsabilitatile, prevazute la alineatul precedent, sa fie cuprinse în fisa postului altor angajati.

Serviciul contabilitate
Art.1 Administratorul financiar are urmatoarele atributii si responsabilitati principale:
a) organizeaza, îndruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii scolare, în
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
b) gestioneaza întregul patrimoniu al unitatii de învatamânt preuniversitar, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare,
Regulamentul Intern si hotarârile consiliului de Administratie;
c) întocmeste proiectul de buget si raportul de executie bugetara, conform normelormetodologice de finantare a învatamântului
preuniversitar, elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
d) organizeaza si coordoneaza contabilitatea veniturilor si cheltuielilor;
e) raspunde de consemnarea în documente justificative a oricarei operatii care afecteazapatrimoniul unitatii de învatamânt
preuniversitar si de înregistrarea în evidenta contabila a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
f) raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situatiile prevazute de lege si ori de câte ori consiliul de
administratie considera necesar;
g) organizeaza si participa la întocmirea lucrarilor de închidere a exercitiului financiar contabil;
h) asigura si raspunde de îndeplinirea obligatiilor patrimoniale ale unitatii de învatamântpreuniversitar fata de bugetul de stat, de
bugetul local si fata de terti;
i) supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
j) avizeaza, în conditiile legii, proiectele de contracte sau de hotarâri ale consiliului deadministratie, respectiv de decizii ale
directorului, prin care se angajeaza fondurile saupatrimoniul institutiei;
k) asigura si gestioneaza documentele si instrumentele financiare cu regim special;
l) întocmeste, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor bugetare, realizând operatiunile prevazute de normele legale în materie;

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ SI A CONCEDIULUI

Art. 1 Programul se desfăşoară in mod normal,de luni până vineri iar, in situatii speciale si sambata.
În Corpul A, programul se desfășoară între orele 7,30-18,30, în două schimburi: dimineața (7,30-13.15) și după- amiaza
(13.15 – 18.30); ora de curs este de 45 minute, cu o pauză de 5 minute după fiecare oră și o pauză mare de 10 de minute.
În Corpul B, programul se desfășoară între orele 8.00-13.00; ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute.
În Corpul C (Stupini), programul se desfășoară între orele 8.20-15.10; ora de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10
minute după fiecare oră.
Art. 2 Cursurile se desfăşoară astfel:
 în corpul A: - dimineața: clasele: VA,VB,VC , VI A ,VIIIA, VIIIB,VIII C, VIII D;
 - după-amiază: VIB,VI C,VIIA, VIIB, VIIC.
- Programul „A DOUA SANSA” se desfășoară de luni până vineri, între orele 13.15-18.30.
 in corpul B: clasele PREGĂTITOARE: A, B, C, D, clasele IA, B, C,D, clasele II A, B,C,D, IIIA, IIIB, IIIC,IIID, IVA,
B, C, D;
 in corpul C (Stupini): clasele: PREGĂTITOARE E, clasele I E, II E,IIIE,IVE,VIID, VIIID;
 serviciul secretariat : 7,30 – 17.30 programul cu publicul luni și miercuri orele 12.00 - 14.00, marti și joi 9.00-11.00,
vineri nu se lucrează cu publicul;
 serviciul administrativ: 8.00-16.00, dupa-amiaza, intre 12,00-20,00;
 biblioteca:8.00-16.00;
 program audiente director: luni si miercuri,intre orele 12,30-14,30;
 program audiente director adjunct: marti si joi, intre orele 12,30-14,30;
Art.3Programul poate fi modificat de catre Consiliul de Administratie al Scolii.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


19
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Art.4 Activitatea din şcoală pe parcursul pauzelor, precum şi a începutului/sfarşitului programului este monitorizată de
profesorii de serviciu pe şcoală, aceştia fiind numiţi de către Comisia de organizare a serviciului pe şcoală.
Art.5 Comisia de organizare a serviciului pe şcoală este numită de Consiliul de Administraţie al unităţii.
Art. 6 Schimbările în planificarea serviciului se fac numai cu acordul conducerii unităţii şcolare sau de către responsabilul
desemnat cu programarea.
Art.7 Profesorul de serviciu are obligaţia să supravegheze respectarea strictă a linistii si ordinii la nivelul scolii, sau
spatiului pe care il are in responsabilitate, atentioneaza unde este cazul, elevii din clase pentru a evita abaterile de la
normele de conduita.
Dirigintele controlează activitatea elevilor de serviciu, din propria clasă, în timpul în care acesta se află în şcoală.
Art. 8 Profesorul de serviciu pe scoală are urmatoarele atribuţii:
1. Este subordonat direct directorului si directorului adjunct
2. Se prezintă la serviciu la 7,00 si dureaza intre orele 7,30-13,00,de dimineata si 13,00-18,00, dupa amiaza,cand se
incheie cursurile.
3. Verifică la începerea serviciului pe şcoală starea generală a unităţii şcolare (săli de clasă, culoare, scări, grupuri
sanitare) pentru a constata aspecte privind curăţenia, ordinea şi integritatea bunurilor şcolii. Ia măsuri operative pentru
remedierea neregulilor constatate, solicitând la nevoie sprijinul conducerii şcolii.
4. Da drumul elevilor in scoala, le comunica aspectele legate de ziua de cursuri, face observatii legate de tinuta sau alte
aspecte educationale care sa contribuie la imbunatatirea atmosferei in ziua respectiva, daca este cazul;
5. Profesorul de serviciu îşi desfăşoară activitatea în pauze în mijlocul elevilor.
6. Relaţionează cu personalul de îngrijire, asigurând împreună cu acesta monitorizarea elevilor în pauze.
7. Ia măsuri ca elevii să nu staţioneze pe coridoare şi să aerisească sălile de clasă în pauze.
8. Solicită explicaţii elevilor care sunt găsiţi in afara salii de clasa pe durata programului şcolar şi nu participă la ore.
9. Trebuie să cunoască toate activităţile planificate pentru ziua respectivă.
10. Asigură suplinirea cadrelor care absentează la solicitarea conducerii şcolii.
11. Identifică, prin intermediul elevilor de serviciu pe clasă, problemele conflictuale care apar între elevi şi încearcă
rezolvarea lor operativă.
12. Informează imediat conducerea şcolii despre situaţiile deosebite ce apar.
13. Interzice desfăşurarea în şcoală a unor activităţi nespecifice şi neadmise în şcoli, (comerţ, politică, etc.)
14. Îndrumă, oferă relaţii şi informaţii vizitatorilor care intră în unitate.
15. Răspunde de asigurarea securităţii documentelor şcolare şi a bunurilor din cancelarie.
16. Întocmeşte proces-verbal în Registrul de procese-verbale pentru profesorii de serviciu, în care sunt consemnate toate
evenimentele din ziua respectivă (acţiunile extraşcolare deosebite ce au avut loc în ziua respectivă în şcoală sau la care au fost
antrenaţi elevii şi cadrele didactice, vizionări de film, spectacole, acţiuni metodice, simpozioane, consilii profesorale, cercuri
pedagogice,evenimentele deiosebite aparute in relatia cu elevii sau dintre elevi, etc)
17. Semnaleaza conducerii scolii orice caz de abatere disciplinara a elevilor,situatiile conflictuale aparute;
18. Va înainta directorului de serviciu, pentru verificare şi semnare, procesul-verbal completat. Lipsa acestuia înseamna
serviciu neefectuat;
19. La finalizarea serviciului pe şcoală, va securiza cataloagele şi cancelaria.
Art. Orice profesor care foloseşte un catalog în afara orelor sale de curs are obligaţia de a aduce la cunoştinţa profesorului de
serviciu acest fapt, precum şi perioada de timp cât va reţine catalogul respectiv.
Art.9 În unitate se va organiza permanent, pe durata desfaşurării cursurilor, serviciul pe şcoală, atât din partea profesorilor cât şi
aelevilor.

Elevii de serviciupe clasa:


Art.10.Serviciul pe clasa, în timpul recreaţiilor este obligatoriu pentru elevi.Printre atributiile acestora,se numara:
-aerisirea salii de clasa;
- mentinerea curateniei;
-atentioarea colegilor de clasa in situatii de comportament neadecvat;
-informarea profesorului/dirigintelui despre situatiile speciale aparute in clasa,violenta, comportament nepoliticos,etc.
Personalul didactic:
Art.11Programul cadrelor didacticese desfăşoară conform orarului aprobat de Consiliul de Administratie al Scolii.
Directorul numeşte echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, pe care îl  verifică şi îl aprobă.
Personalul nedidactic:
Art.12Programul personalului nedidactic este de 8 ore /zi .
Art.13 La intrarea/ieşirea din program, respectiv tură, personalul unităţii va semna condica de prezenţă. Învăţătorii şi profesorii
vor semna la terminarea fiecărei ore de curs condica cadrelor didactice în care sunt înscrise ora, clasa, materia, subiectul lecţiei,
numele cadrului didactic.

CONCEDIUL
Art.1Concediul cadrelor didactice se acorda conform OMECTS nr. 5.559/2011.
Art.2 Conform legislaţiei în vigoare, personalul didactic beneficiază de concediu de odihna cu durata integrală, dacă
funcţionează în baza unui contract individual de muncă în tot cursul anului şcolar. În cazul în care angajarea se face după

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


20
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

începerea anului şcolar, durata concediului de odihna este proporţională cu perioada cuprinsă între data angajării şi sfârşitul
anului şcolar .
Cadrele didactice vor efectua concediul doar în vacanţele stabilite în structura anului şcolar pentru anul şcolar în curs, fiecare
cadru didactic solicitând zilele de concediu prin cerere scrisă.
Art.3Personalul didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de concediul de odihna stabilit prin lege.Acordarea concediului de
odihnă pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic se face cu programare şi pe bază de cerere.
Art.4 Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiaza de concediu de odihnă plătit, in raport cu vechimea in muncă, de 18-
25 zile lucrătoare.
Art.5 Toate concediile personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic se discută si se aprobă in Consiliul de Administratie
al scolii. Directorul scolii stabileste apoi, prin decizie, planificarea concediilor.
Art.6 În afară concediului de odihna, salariaţii unităţii au dreptul la zile de concediu plătit, conform H.G.250/1992, CCM la
nivel naţional, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b)  naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;
c) decesul soţului sau al unei rude de pană la gradul II a salariatului - 3 zile.
 Concediul plătit se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea unităţii. Indemnizaţiile cuvenite se stabilesc potrivit art.
7 alin. (1) din H.G. 250 /1992.
Art.7Salariaţii unităţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual,
pentru rezolvarea anumitor situaţii personale conform art.25, alin.1, 2 din H.G.250/1992., şi Legea 53/2003.
Art.8Personalul unităţii care beneficiază de concediu medical este obligat sa anunte conducerea scolii sau serviciul secretariat si
să prezinte documentele la secretariatul şcolii, în vederea calculării drepturilor salariale, până cel târziu in ziua de 30 a fiecărei
luni.
Art.9Cererile de învoire vor fi făcute în scris, înainte de ziua solicitată, ele urmând a fi aprobate de conducerea unităţii. Absenţa
de la serviciu fără cerere de învoire aprobată, se consideră absenţă nemotivată.
Art.10 Concediile fără plată vor fi aprobate de către conducerea şcolii numai în urma unei cereri scrise din partea solicitantului.

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ


Art.1 Cadrelor didactice titulare din unitate li se încheie la sosirea în unitate (fie prin concurs naţional pentru ocuparea posturilor,
prin pretransfer, transfer pentru apropiere de domiciliu, transfer la cerere, restrângere de activitate) C.I.M. pe perioadă
nedeterminată.
Art.2 Cadrelor didactice care funcţionează ca si cadru didactic suplinitor calificat li se vor întocmi C.I.M. pe perioadă
determinată,
Art.3 Cadrele didactice pensionare beneficiază de salarizare în regim”plata cu ora” şi conform legislaţiei în vigoare
(Legea1/2011 si legea nr.63/2011, legea 264/2010.
Art.4 Cadrelor didactice titulare in alta unitate şcolară care isi completează catedra in şcoală li se vor întocmi CIM pe perioadă
determinată începând cu data de 01 septembrie pentru anul şcolar în curs. CIM va înceta conform art 56 lit „i” din Codul Muncii-
Legea 53/2003 la data de 31 august (finalizarea anului şcolar în curs).
Art.5 Personalului didactic auxiliar şi nedidactic încadrat prin concurs pe perioadă nedeterminată i se va încheia CIM pe perioadă
nedeterminată.

DREPTURILE, OBLIGATII, RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNILE PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC


AUXILIAR
Drepturi:
Art.1Personalul didactic al scolii se bucură de toate drepturile conferite de Constituţia României şi de cele prevăzute de Legea
1/2012, ROFUÎP şi de codul muncii Legea nr53/2003
- Dreptul la salarizare pentru munca depusa
- Dreptul la repaus zilnic si saptamânal
- Dreptul la concediu de odihna anual
- Dreptul la egalitate de sanse si de tratament
- Dreptul la demnitate în munca
- Dreptul la securitate si sanatate în munca
- Dreptul la acces la formarea profesionala
- Dreptul la informare si consultare
- Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca
- Dreptul la protectie în caz de concediere
- Dreptul la negociere colectiva si individuala
- Dreptul de a participa la actiuni colective
- Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat

Art.2 Personalul didactic poate să organizeze reuniuni cu caracter privat, ocazionate de diverse sărbători exclusiv după finalizarea
ultimei ore de curs din ziua respectivă şi va trebui ca acestea să fie aprobate de Consiliul de administraţie.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


21
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Art.3În situaţii speciale şi care nu suportă amânare (altele decât cele surprinse în legislaţie) personalul scolii poate beneficia de
învoire din partea conducerii, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare/ an, ulterior recuperându-se materia şi rezolvându-se sarcinile
de serviciu.
Art.4 Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotarea scolii care sunt necesare în procesul
instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare, cum ar fi: calculatoarele, copiatoarele, aparatura audio-video, sala de sport cu
toată baza materială aferentă.
Art.5. Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu conform OMEN;
Art.6 Obligatiile angajatilor :
- Obligatia de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului
- Obligatia de a respecta disciplina muncii
- Obligatia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern si in Codul de etica, precum si în contractul individual
de munca
- Obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea obligatiilor de serviciu
- Obligatia de a raspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina si în legatura cu munca sa
- Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate

Art.7Întregul personal didactic al scolii are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ţinută morală şi profesională, atât în
cadrul şcolii, cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucură
aceasta unitate şcolară.
Art.8 La clasă vor manifesta profesionalism, un bogat conţinut de idei, rigoare ştiinţifică, acurateţe, abordare diferenţiată în
funcţie de nivelul de cunoaştere şi diponibilităţile fiecărui elev, înţelegere, respect şi căldură faţă de elevi, o conduită ireproşabilă
Art.9 Prin asumarea profesiei, asumându-şi şi datorii faţă de elevi, vor avea în vedere următoarele:
1. elevul, copilul este o persoană: Eu o respect;
2. elevul, copilul este curios: Vorbesc cu el;
3. elevul, copilul se minunează: Îl ajut să caute frumosul;
4. elevul, copilul vrea să-şi afirme personalitatea: Îl ajut să se cunoască;
5. elevul, copilul caută un model: Eu sunt pentru el un exemplu;
6. elevul, copilul îşi descoperă corpul: Îi arăt că sănătatea este o forţă;
7. elevul, copilul se îndoieşte de el însuşi: Îi dau încredere în el;
8. elevul, copilul vrea să fie independent: Îl invit să fie responsabil;
9. elevul, copilul nu se cunoaşte decât pe el: Îl învăţ să-i descopere şi pe ceilalţi;
10. elevul, copilul are nevoie de un ideal: Îl ajut să ofere un sens vieţii sale;
11. elevul, copilul are nevoie să fie iubit: Îl iubesc pentru el însuşi.
Art.10Toate cadrele didactice au datoria de a-şi desfăşura activitatea profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac
parte în scopul realizării obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute în Planul managerial de activităţi elaborat de
conducerea scolii şi aprobat de Consiliul profesoral.
Art.11 Toţi salariaţii scolii au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi de a utiliza cu
responsabilitate resursele materiale din dotare.
Art. 12 Se interzice promovarea imaginii vreunui partid sau cult religios de către cadrele didactice prin organizarea de activităţi
care nu vizează în nici un fel procesul de învăţare sau distribuire a materiale publicitare specifice.
Art.12 Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va desfăşura prin implicarea de cadre
didactice/ nedidactice şi elevi ai scolii, de natură a angrena imaginea şcolii, va fi supusă aprobării CA.
Organizatorii au datoria de a aduce la cunoştinţa conducerii şcolii intenţia desfăşurării unor astfel de manifestări cu cel puţin 7
zile lucrătoare înainte de demararea oricăror acţiuni de pregătire a evenimentului.
Art.13În cazul în care un membru al personalului scolii nu poate fi prezent la program din motive medicale, acesta are datoria de a
anunţa conducerea şcolii la începutul zilei respective.
Art.14Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi:
- Sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii
- Sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în conditiile legii
- Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalitatii lor
- Sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu
- Sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de
munca aplicabil si regulamentului intern
Art.15 Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:
- Sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca
- Sa asigure permanent conditiile corespunzatoare de munca;
- Sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele
individuale de munca;
- Sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
- Sa înfiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregistrarile prevazute de lege;
- Sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului
- Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


22
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale personalului


Cererile sau reclamatiile vor fi înregistrate si discutate în Consiliul de Administratie. În functie de continutul lor, se va
dispune cercetarea faptelor de Comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare ale personalului, respectiv
Comisia pentru monitorizarea disciplinei scolare a elevilor, pentru stabilirea adevarului. În termen de 10 zile se va da
solicitantului raspunsul în scris.

ABATERI DISCIPLINARE
Art.1 Abaterile disciplinare
 Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natura a încalca prevederile prezentului regulament si
fisa postului, deontologia profesionala, precum si cele care afecteaza în orice mod procesul de învatamânt si activitatea scolii,
daca se constata culpa acestuia.
 Incalcarea cu vinovatie de catre salariat, indiferent de functia/postul pe care-1 ocupa, a obligatiilor de serviciu, inclusiv a
normelor de comportare la locul de munca consemnate in Regulamentul Intern, constituie abatere disciplinara.
 Daca faptele sunt savârsite în astfel de conditii încât potrivit legii penale constituie infractiuni, faptuitorii acestora se vor
sanctiona conform legii penale. Raspunderea penala, administrativa sau materiala nu exclude raspunderea disciplinara pentru
fapta savârsita daca prin aceasta s-au încalcat si obligatii de munca.

Art.2Sunt considerate abateri disciplinare:


(1) Neîndeplinirea obligatiilor de serviciu cuprinse în R.O.I., fisa postului sau instructiunile de la locul de munca;
(2) Nerespectarea obligatiilor ce decurg din relatiile de autoritate;
(3) Incalcarea regulilor privind pastrarea secretului de serviciu;
(4) Nerespectarea programului de lucru
(5) Neluarea masurilor pentru folosirea corespunzatoare si întretinerea bunurilor institutiei;
(6) Efectuarea unor lucrari care nu au legatura cu obligatiile de serviciu, în timpul serviciului ori folosirea fara drept a aparaturii
din dotare;
(7) Necompletarea/completarea inexacta a evidentelor, precum si comunicarea de date/informatii inexacte;
(8) Incalcarea regulilor de conduita si deontologie profesionala în relatiile de serviciu,
(9) Incalcarea prevederilor prezentului regulament precum si a oricaror alte norme interne ale institutiei
(l0) Incalcarea demnitatii altor angajati, prin actiuni care nu respecta deontologia profesionala.

Art.3Constituie abateri disciplinare si urmatoarele fapte, în masura în care acestea le revin ca obligatii potrivit reglementarilor
în vigoare:
(1) Neîndeplinirea atributiilor mentionate in fisa postului si a obligatiilor ce revin conform RI al institutiei;
(2) Neefectuarea obligatiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legatura cu sarcinile de serviciu ale acestuia;
(3) Neluarea unor masuri ferme pentru îndeplinirea la timp si în bune conditii a obligatiilor;
(4) Abuzul de autoritate fata de personalul din subordine;
(5) Afectarea demnitatii fiecarei persoane;
(6) Aplicarea unor sanctiuni nefundamentate;
(7) Atribuirea nejustificata de recompense, cu încalcarea dispozitiilor legale;
*Abaterile grave care pot conduce la desfacerea disciplinara a contractului de munca sunt:
(1) Lipsa nemotivata de la serviciu peste 3 zile consecutiv ori 5 zile, cumulat, în cursul unei luni;
(2) Obtinerea calificativului nesatisfacator
(3) Prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice si/sau consumarea bauturilor alcoolice în
timpul efectuarii serviciului/ în interiorul institutiei;
(4) Sustragerea, sub orice forma, de bunuri si valori apartinând scolii ori salariatilor din cadrul institutiei;
(5) Folosirea abuziva a spatiilor în scopuri comerciale, în interes personal;
(6) Utilizarea unor documente false la angajare;
(7) Savârsirea unor acte de violenta sau insulte grave la adresa colegilor ori a conducatorilor institutiei;
(8) Dezvaluirea unor secrete ale institutiei, prin care s-au adus prejudicii acesteia;
(9) Falsificarea unor acte generatoare de drepturi;
(10)Amenintarea, împiedicarea sau obligarea unui salariat ori a unui grup de salariati sa participe la greva sau sa munceasca în
timpul grevei.

Art.4Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate salariatilor, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:


A. Pentru personalul didactic de predare, personalul didactic-auxiliar si personalul de conducere, de îndrumare si de control din
învatamânt:
a) observatie scrisa - notificare scrisa, prin care i se pune în vedere salariatului ca nu si-a îndeplinit în mod normal una sau mai
multe dintre obligatiile sale de munca, inclusiv normele de comportare în unitate, cu recomandarea de a se îndrepta. Aceasta
sanctiune, cea mai usoara, se aplica persoanelor care au savârsit pentru prima data, fara intentie, abateri de mica importanta;
b) avertisment - comunicare scrisa facuta salariatului, prin care i se atrage atentia asupra faptei savârsite si i se pune în vedere
ca, daca nu se va îndrepta si va savârsi noi abateri, i se vor aplica sanctiuni mai grave, pâna la desfacerea contractului de munca.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


23
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Se poate aplica fie atunci când cel în cauza a fost sanctionat cu mustrare, fie când prin fapta sa aduce ori poate aduce prejudicii
materiale unitatii, ori poate dauna în alt mod bunului mers al acesteia. Ambele sanctiuni au efect precumpanitor moral;
c) diminuarea salariului de baza, cumulat - când este cazul - cu indemnizatia de conducere, îndrumare si control, cu pâna la 15
%, pe o perioada de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice
superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere, îndrumare si control;
e) destituirea din functia de conducere, îndrumare si control;
f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.
B. Pentrupersonalul administrativ:
a) avertisment scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea în functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus retrogradarea, pe o durata ce nu
poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Art.5Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare pentru personalul didactic este anexa a prezentului Regulament.
(1) Comisia de disciplina este formata din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte
persoana aflata în discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin
egala cu a celui care a savârsit abaterea; Comisia de disciplina este aleasa de catre Consiliul Profesoral
(2) Cercetarea abaterii disciplinare presupune stabilirea faptelor si a urmarilor acestora, împrejurarile în care au fost savârsite,
existenta sau inexistenta vinovatiei, orice alte date concludente. Audierea celui cercetat este obligatorie. Refuzul celui cercetat de
a se prezenta la audiere, desi a fost înstiintat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum si de a da declaratii scrise se constata
prin proces-verbal si nu împiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si
sa-si produca probe în aparare.
(3) Cercetarea abaterii si comunicarea deciziei se fac în cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii, consemnata la
registratura scolii. Persoanei nevinovate i se comunica în scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.
(4) Sanctiunea, stabilita în baza raportului Comisiei de disciplina, se comunica în scris persoanei în cauza.
(5) Decizia de sanctionare se emite de catre director si se comunica persoanei în cauza de catre Serv. Secretariat, cu indicarea
datei comunicarii si semnarii pe copia deciziei.
(6) Executarea sanctiunii disciplinare - observatia scrisa si avertismentul se consuma prin însusi actul comunicarii lor catre cel
sanctionat si notarii lor în dosarul personal al acestuia.
(7) Cai de atac împotriva sanctiunilor disciplinare - contestatie, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.
(8) Hotarârea se comunica persoanei în cauza în termen de 20 de zile de la sesizare.
(9) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.
(10) Reabilitarea - în cazul în care cel sanctionat nu a mai savârsit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sanctiunii,
îmbunatatindu-si activitatea si comportamentul, autoritatea care a aplicat sanctiunea prevazuta poate dispune ridicarea si
radierea sanctiunii, facându-se mentiunea corespunzatoare în statul personal de serviciu al celui în cauza; reabilitarea are efect
numai pentru viitor, în sensul ca sanctiunea nu va mai fi luata în considerare, în vederea acordarii gradatiilor, primelor etc.
Prezenta procedura se completeaza cu dispozitiile speciale cuprinse în Legea nr. 1/2011.

Art.6Procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare pentru personalul didactic-auxiliar si administrativ:


(1) Sesizata de seful ierarhic al autorului abaterii, conducerea scolii este obligata sa dispuna efectuarea cercetarii abaterii.
Aceasta cuprinde ascultarea salariatului învinuit si verificarea sustinerilor facute de acesta în aparare, în cazul în care cercetarea,
ascultarea salariatului si verificarea sustinerilor acestuia în aparare nu au fost efectuate din cauza unor motive întemeiate, cum ar
fi: sustragerea în orice mod a salariatului de la îndeplinirea acestei proceduri; refuzul de a se prezenta la convocarea facuta
pentru a da o nota explicativa; parasirea insitutiei etc., constatate prin procese-verbale de catre comisia de analiza, protectia
legala a salariatului, prin aceasta etapa, înceteaza.
(2) Cercetarea abaterii disciplinare presupune stabilirea faptelor si a urmarilor acestora, împrejurarile în care au fost savârsite,
existenta sau inexistenta vinovatiei, orice alte date concludente.
(3) Comisia de analiza este formata din 3-5 membri (reprezentantul sindical, daca salariatul învinuit face parte din sindicat;
obligatoriu - când este vorba despre o persoana care a îndeplinit o functie de conducere în sindicat; o persoana care poate
confirma/infirma sustinerile autorului abaterii; persoana desemnata de conducere cu solutionarea cazului ).
(4) Orice sanctiune disciplinara poate fi stabilita si trebuie comunicata în scris în cel mult 30 de zile de la data când cel în drept
sa o aplice a luat cunostinta de savârsirea abaterii, respectiv în termen de o luna, în cazul desfacerii disciplinare a contractului de
munca; aplicarea sanctiunii nu se va putea face însa mai târziu de 6 luni de la data savârsirii abaterii.
(5) Decizia de sanctionare , indiferent cui se aplica, trebuie sa cuprinda, ca elemente esentiale:
• numele celui vinovat;
• motivarea în fapt (descrierea abaterii, împrejurarile în care s-a produs; urmarile ei; gradul de vinovatie; antecedentele personale
ale faptuitorului);

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


24
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

• motivarea în drept (indicarea textelor din Codul muncii, din alte legi, din ROI etc care prevad obligatiile de serviciu care au
fost încalcate, cât si cele care stabilesc sanctiunea respectiva);
• termenele si organele la care decizia poate fi atacata;
• data emiterii;
• semnatura organului emitent, respectiv a conducatorului institutiei.
(6) Comunicarea în scris a deciziei de sanctionare trebuie sa se faca înauntrul aceluiasi termen de 30 de zile. Prin exceptie,
dispozitia de desfacere disciplinara a contractului de munca se comunica în scris în termen de 5 zile, specificându-se acest lucru
în decizie, si produce efecte de la data comunicarii.
(7) Comunicarea se face recomandat, la domiciliu, cu confirmare de primire, ori personal celui în cauza, sub luare de semnatura
pe copia deciziei, cu specificarea datei înmânarii.
(8) Data comunicarii marcheaza momentul aplicarii sanctiunii de la care institutia este îndreptatita sa procedeze la executarea
acesteia si de la care începe sa curga atât termenul de 30 de zile pentru introducerea contestatiei, cât si termenul de prescriptie a
sanctiunii.
(9) Decizia de sanctionare este revocabila.
(10) Executarea sanctiunilor disciplinare - mustrarea si avertismentul se consuma prin însusi actul comunicarii lor catre cei
sanctionati si notarii lor în dosarul personal al sanctionarilor.
(11) Sanctiunile disciplinare prevazute la lit.c), d) si e) implica efectuarea modificarilor corespunzatoare, cu caracter temporar,
în carnetul de munca si în statele de plata. Desfacerea disciplinara a contractului se executa prin scoaterea din evidenta a
persoanei sanctionate si prin neprimirea ei la lucru.
(12) Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate face contestatie/plângere în termen de 30 de zile de la comunicarea
deciziei de sanctionare.
(13) Exercitarea caii de atac nu suspenda executarea.
(14) Reabilitarea intervine de drept daca timp de un an de la executarea sanctiunii cel în cauza nu a mai savârsit nicio abatere.
Chiar înainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai devreme de 6 luni de la data executarii sanctiunii, conducatorul
institutiei/un alt organ care a aplicat sanctiunea poate dispune - daca salariatul nu a mai savârsit nici o abatere, având o
comprtare buna - ca sanctiunea sa fie considerata a nu fi fost luata (reabilitarea facultativa).
(15) Reabilitarea are efect numai pentru viitor, în sensul ca sanctiunea nu va mai fi luata în considerare, în vederea acordarii
gradatiilor, primelor etc.
(16) Este obligatorie epuizarea fazei administrative înainte de a se utiliza calea justitiei.

Art.7Reguli privind procedura disciplinara:


Cercetarea disciplinara se va realiza de Comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare numita de
Consiliul de Administratie la începutul anului scolar, respectându-se prevederile din Codul muncii.

Art.8Criterii pentru acordarea calificativelor anuale:


Calificativele anuale se vor acorda conform fisei de evaluare anexata.

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE


Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, personalul are obligatia:

ART.1 Sa respecte programul de lucru si sa dea dovada de punctualitate, responsabilitate, consecventa, corectitudine si fermitate
in rezolvarea tuturor problemelor legate de procesul educativ.

ART.2 Sa prezinte pana in data de 1 octombrie conducerii scolii planificarile anuale la toate disciplinile. In cursul semestrului
autorii planificarilor pot interveni cu modificari sau completari.
Temele inscrise in planificari vor corespunde cu inscrierile din condica de prezenta. Evaluarea rezultatelor la invatatura se va
face in mod ritmic in conformitate cu Metodologiile elaborate de Serviciul National de Evaluare si Examinare, precum si cu
reglementarile Ministerului Educatiei Nationale, in domeniu. Efectueaza evaluarile initiale conform metodologiilor MEN.
In fiecare semestru scolar se realizeaza si o evaluare semestriala unica la nivel de clase sub diverse forme.
Calificativele si notele acordate se vor comunica imediat elevilor, se motiveaza si se trec in documentele de inregistrare
corespunzatoare, numai de invatatorul sau profesorul care a efectuat evaluarea.
ART.3Cel putin o data pe an scolar, caietul invatatorului sau dirigintelui va fi prezentat la conducerea scolii pentru avizare si
extragere de date utile intocmirii/* unor rapoarte si informari .

ART.4 Orice cadru didactic are obligatia sa cunoasca prevederile regulamentului de organizare si functionare a unitatilor din
invatamantul preuniversitar de stat si sa actioneze in litera legii.

ART.5Invatatorii si profesorii diriginti au obligatia sa treaca toate mediile semestriale si cele generale in carnetul de note al
fiecarui elev si sa se asigure prin diferite forme ca parintii au luat la cunostinta. Toate aspectele deosebite respectiv corigente,
repentetie, etc. se vor comunica parintilor in scris, oficial.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


25
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

ART.6 La sfarsitul fiecarui semestru si a anului scolar, invatatorii si profesorii diriginti au obligatia de a incheia situatia scolara
a elevilor si de a verifica in mod riguros toate cataloagele si raspund de corectitudinea situatiilor incheiate de ceilalti colegi si
inscrierea, facandu-se raspunzatori pentru greselile comise care pot influenta rezulatatul final sau media generala.

ARTI.7Toti invatatorii si profesorii diriginti au obligatia si raspund de instruirea riguroasa a elevilor care efectueaza serviciul pe
scoala si a celor care fac de serviciu pe clasa.

ART.8 Se interzice scoaterea din incinta scolii a documentelor scolare pentru completare sau alte motive.

ART.9Se interzice semnarea de catre invatator, profesor diriginte si secretare a carnetelor de elevi in locul conducerii si apoi
aplicarea sigiliului scolii.

ART.10Semestrial, invatatorii si profesorii de toate specialitatile verifica exactitatea si corectitudinea mediilor incheiate. Se
interzice modificarea de note sau medii. Toate notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin incercuire numai de cel
care le-a scris.
Modificarea unei medii semestriale sau anuale se face de catre invatator, profesor sau director prin anulare cu o linie orizontala,
fara stersaturi sau adaugiri si inscrierea notei corecte, numai cu cerneala rosie, se va semna de director si se va aplica sigiliul
scolii. Se interzice inscrierea de date fara nota.

ART.11 Motivarea absentelor se va face numai de invatator sau profesor diriginte in baza unei adeverinte medicale sau a unei
cereri intocmita de unul din parinti sau tutore legal si avizata in prealabil de conducerea scolii.
Motivarea absentelor se realizeaza efectiv in maximum 7 zile de la reintoarcerea la cursuri. Documentele prezentate mai tarziu
de acest termen isi pierd valabilitatea.

ART.12 Toate documentele scolii ( cataloage, registre matricole, registru de evidenta a elevilor, acte de studii, etc.) vor fi
completate cu cerneala albastra sau tus negru, cat mai clar si mai citet, complet in toate rubricile formularului si de preferinta cu
majuscule.

ART.13 In primele 15 zile ale fiecarui an scolar vor fi completate, actualizate si avizate toate carnetele de note ale elevilor.

ART.14 Personalul didactic al scolii are obligatia de a-si completa dosarul personal cu actele necesare.

ART.15 Pentru asigurarea integritatii si functionalitatii bunurilor scolii toate cadrele didactice le vor prelua pe baza de
subinventare si vor raspunde de acestea.

ART.16Toate drepturile banesti privind trecerea la trepte superioare se face pe baza de decizie la solicitarea titularului de drept,
iar acestea nu se vor da retroactiv.

ART.17 Condica de prezenta se completeaza zilnic, dupa efectuarea activitatii. La inscrierea pontajelor lunare orele nesemnate
se considera ca fiind neefectuate.

ART.18Se interzice instrainarea sau impumutarea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe sau a unor componente ale truselor,
aparatelor, etc. fara aprobarea conducerii scolii.

ART.19 Se interzice modificarea structurii orarului clasei sau schimbarea locului de desfasurare a orelor fara aprobarea
conducerii scolii sau, in caz de forta majora, a profesorului de serviciu.

ART.20 Invoirea cadrelor didactice de la cursuri se face numai in cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii scolii pe baza
de cerere scrisa si presupune in mod obligatoriu asigurarea unui inlocuitor in specialitatea de baza. Acesta isi va da in scris
acordul. Cererile vor fi inregistrate la secretariatul scolii.
Un cadru didactic are dreptul la doua invoiri pe semestru.

ART.21In cazul cererilor pentru concediu fara plata, suplinirea se asigura de catre conducerea scolii, eventual la propunerea
titularului.
ART.22 In cazul absentarii nemotivate de la cursuri, orele nu vor fi platite.

ART.23 Se interzice parasirea clasei de catre invatator sau profesor in timpul celor 50 minute ale orei de curs. Eventualele
anunturi vor fi efectuate prin intermediul elevului de serviciu sau in timpul pauzelor.

ART.24 Se interzice categoric scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare.

ART.25Se interzice categoric fumatul in incinta scolii.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


26
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

ART.26 Se interzice prezenta cadrelor didactice si a celorlalte persoane angajate in incinta scolii si intre elevi sub influenta
bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate, indiferent de activitatea desfasurata.

ART.27 Este interzisa strangerea de bani de la elevi si pastrarea lor de catre invatatori sau profesori. La nivelul fiecarei clase se
va stabili un parinte casier si un elev casier, ce se ocupa de gestionarea temporara a unor fonduri banesti.

ART.28 Se interzice crearea si functionarea, in incinta scolii, a oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatii de
propaganada politica sau a celei de prozelitism religios, precum si a oricarei forme de activitate care incalca normele de
moralitate, primejduind sanatatea fizica sau psihica a elevilor.

ART.29Toate cadrele didactice au obligatia de a merge in fata elevilor intr-o tinuta decenta, in spiritul cerintelor educative pe
care le promoveaza scoala.

ART.30Intarzierile repetate la intrarea la ore constituie abatere disciplinara grava si se sanctioneaza cu penalitati din salariu. Se
vor aplica penalizari de 3-5% din retributia tarifara lunara.

ART.31 Se interzice tuturor cadrelor didactice sa foloseasca parti din pauzele elevilor pentru terminarea activitatilor de predare-
evaluare.

ART.32 Se interzice purtarea unor discutii neprincipiale si contradictorii intre cadrele didactice in prezenta elevilor/parintilor
sau efectuarea unor comentarii la adresa altor cadre didactice in prezenta elevilor/parintilor.

ART.33.Se interzice lasarea elevilor nesupravegheati de catre invatatori, profesori la orele de program.

ART.34 Pe timpul cat se desfasoara orele de clasa toate celularele profesorilor vor fi inchise.

ART.35 Cadrele didactice care nu consemneaza absentele zilnic vor fi penalizate cu 2-3 % din salariul tarifar lunar. Constituie
abatere motivarea absentelor fara acte justificative sau de catre alte cadre didactice decat invatatorul sau dirigintele.

ART.36Toate cadrele didactice au obligatia de a informa conducerea scolii, ori de cate ori este nevoie, in mod operativ, cu
privire la manifestari necorespunzatoare ale elevilor sau celorlalti colegi.

ART.37 Toti invatatorii si profesorii diriginti vor informa in mod operativ parintii elevilor, pentru orice abatere savarsita de
acestia si vor stabili de comun accord masurile de indreptare.
Toate informarile facute adresate parintilor vor fi consemnate in caietul invatatorului sau dirigintelui.
Periodic, aceste informatii vor fi aduse la cunostinta conducerii scolii pentru monitorizarea in timp a elevilor scolii.

ART.38 Fiecare invatator si diriginte isi va asigura un sistem cat mai eficient de informare imediata a parintilor cu privire la
aspecte urgente prin telefoane, alti elevi, vecini, etc.

ART.39Toate cadrele didactice si personalul tehnico-administrativ au obligatia ca in primele trei zile ale anului scolar sa
prezinte la secretariat carnetul de sanatate avizat.

ART.40Cadrele didactice stagiare sau necalificate au obligatia de a se prezenta zilnic la ore cu proiecte didactice detaliate, iar
saptamanal de a le prezenta conducerii scolii si responsabilului de comisie metodica pentru avizare.

ART.41 Toate cadrele didactice au obligatia sa manifeste loialitate fata de scoala si sa actioneze pentru cresterea prestigiului
acesteia.

PROTECŢIA, IGIENA, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ


Art.1 Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca.
Art.2 În cazul în care angajatorul apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.
Art.3 Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere principiului responsabilităţii
angajatorului
Art.4 În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în munca.
e) evitarea riscurilor;
f) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


27
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

g) combaterea riscurilor la sursa;


h) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de
munca, a metodelor de munca şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a
diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
i) adaptarea la progresul tehnic;
Art.5. Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice,
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, ale
echipamentelor
tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive.
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice deficienţe tehnice sau alte situaţii care constituie un
pericol de accidentare sau îmvolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite
de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată
conducătorul locului de muncă;
g) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
h) să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaţiile personalului sanitar;
i) să participe la instructajele organizate de societate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

SISTEMUL DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL DIN SCOALA GIMNAZIALA NR. 14 BRASOV


Art.1 Sistemul de control intern managerial
Controlul intern managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice,
inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cuobiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea
asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. Aceasta include de asemenea structurile
organizatorice, metodele şi procedurile.
(2) Sistemul de control intern/managerial al Scolii (SCIM) reprezintă ansamblul de măsuri, metode şi proceduri întreprinse la
nivelul fiecărei structuri din cadrul instituţiei, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi
îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace şi eficient a politicilor adoptate.
(3) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al Scolii este elaborat în conformitate cu prevederile
legale, în baza dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
– Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
(1) Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul sunt :
- realizarea atribuţiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic, eficace şi eficient;
- conformitate cu legile, normele, standardele şi reglementările în vigoare;
- dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere;
- protejarea fondurilor publice
(2) Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul Scolii sunt următoarele :
- Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor
existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate.
- Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei,
abuzului, erorilor sau fraudelor.
- Imbunătăţirea comunicării între structurile Scolii, in scopul asigurării circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni,
astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire si control intern.
- Proiectarea, la nivelul fiecărei structure a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, in scopul utilizării acestora
si la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective privind valorificarea resurselor allocate.

Art.2Implementarea Sistemului de control intern/ managerial


1.Înteaga activitate a compartimentelor si serviciilor din structura Scolii se organizează si se desfăşoară cu respectarea
tuturor masurilor, procedurilor şi structurile stabilite pentru implemantarea Sistemului de Control intern/managerial şi a
implementării Standardelor de control intern/magerial.
2.Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcină de serviciu pentru tot personalul
implicat care răspunde de implementarea si respectarea acestuia.
3.Toate documentele elaborate si aprobate de conducerea Scolii privind implementarea Sistemului de Control
intern/managerial completează de drept prevederile prezentului Regulament.

ART.3 Procedurile operaţionale.


(1) Toate activităţile din compartimentele Scolii se organizează, se normează, se desfăşoară, se controlează si evaluează pe
baza Procedurilor Operaţionale, elaborate si descrise detaliat pentru fiecare operaţiune, activitate, tip de documente
prelucrate sau care se eliberează de autoritate, în baza modelului stabilit, care fac parte integranta din documentele
Sistemului de control intern/managerial.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


28
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

(2) Procedurile opreraţionale pentru fiecare activitate specifică se elaborează de fiecare compartiment în parte, se aprobă de
Director, se actualizează permanent, funcţie de modificările intervenite în organizarea şi desfăşurarea activităţii şi
completează de drept prevederile prezentului Regulament.
ART.4 Atribuţii, competenţe si raspunderi cu caracter general ce revin structurilor din componenta Scolii:
1. Respectarea respectarea regulementelor, a procedurilor de lucru si a standardelor Sistemului de control
intern/managerial aprobate.
2. Cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează domeniul de activitate propriu;
3. Realizarea la termen a tuturor acţiunilor şi activitaţilor necesare implemantării sistemelor si programelor de
informatizare ale instituţiei in domeniul propriu de activitate
4. Realizarea la termen a programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară si
de plată;
5. Soluţionarea şi transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile, petiţiile si reclamaţiile primite.
6. Furnizarea promptă a informaţiilor rezultate din activitatea proprie solicitate de către un alt compartiment
7. Punerea în aplicare a hotărârilor C.A din domeniul propriu de activitate
8. Asigurarea inţierii procedurilor de achiziţie publice de servicii/ produse/ lucrări, la termen astfel încât finalizarea
procedurii prin încheierea contractului de achiziţie publică să fie făcută la momentul oportun.
9. Elaborarea documentelor din cadrul documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică aferente lucrărilor,
serviciilor si produselor specifice fiecărui compartiment de specialitate in vederea iniţierii si derulării procedurilor de
achiziţie publică respectiv întocmirea contractelor incheiate, conform procedurii de efectuare a achiziţiilor publice .
10. Fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor, comisii desemnate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
11. Furnizarea informaţiilor de interes public, conform prevederilor legale,
12. Intocmirea, cu asistenţa secretarului comunei , a contractelor de achiziţii publice a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii.
13. Participarean în cazul comisiilor de specialitate înfiinţate în baza hotărârilor CA sau prin Decizia Directorului.
14. Perfecţionarea permenentă a pregătirii profesionale
15. Semnalarea către conducerea instituţiei a oricăror probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care se ia
cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are
responsabilităţi şi atribuţii
16. Predarea către persoana responsabilă cu arhiva unităţii a unităţilor arhivistice create, în vederea arhivării acestora.
17. Îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini şi lucrări din domeniul propriu de
activitate, încredinţate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către Director.

APLICAREA ALTOR DISPOZIŢII LEGALE


Art.1 Regulamentul Intern al Şcolii Gimnaziale Nr.14 Braşov va fi afişat in cancelarie, în holul de la intrarea elevilor si va fi
adus la cunoştinţa  pe baza de semnătură personalului şcolii, elevilor la prima ora de dirigenţie, părinţilor la prima şedinţă a
comitetelor de părinţi pe clasă la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori prezentul regulament se încalcă.

Art. 2Angajaţii unităţii şcolare, vor semna în Tabelul Nominal cu personalul unităţii, pentru luarea la cunoştinţă cu privire la
conţinutul acestui regulament, la data angajarării lor, sau ori de câte ori prezentul Regulament intern se va modifica.
Art.3 Orice sugestie, facuta in scris, este binevenită si va fi luată în considerare pentru îmbunătăţirea prezentului Regulament.

DREPTURILE, ÎNDATORIRILE, RECOMPENSELE ŞI SANCŢIUNILE CE SE POT APLICA ELEVILOR

Art.1. CALITATEA DE ELEV


A.Opţiunea pentru Scoala Gimnaziala Nr 14 Brasov, înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în
şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
 Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
 Evitarea oricăror forme de discriminare.
 Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
 Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu
regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru
adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs
de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
 Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.
 Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau
nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
 Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente;
falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.
O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o
reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o
atmosferă calmă şi liniştită. În acest scop sunt prevăzute următoarele reglementări:

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


29
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

 La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă sau sa le
depuna in locul special amenajat in clasa, daca acesta exista.. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea
telefoanelor pe catedră. Este interzisă folosirea telefonului mobil în timpul orelor cu exceptia cazurilor în care acestea sunt
utilizate pentru atingerea scopurilor educationale sub îndrumarea profesorului.
 În timpul orelor de curs, elevii vor asculta muzică numai în situaţii speciale, cu acordul explicit al profesorului.
 Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic, cu acordul explicit al
profesorului.
 Se interzice postarea pe internet a fotografiilor cu elevi, cadre didactice. Acest lucru se poate face doar cu
acordul persoanei implicate şi doar de către responsabilul cu site-ul şcolii sau alte site-uri cu caracter didactic.
Tot o formă de respect și comportament civilizat este păstrarea curățeniei și a bunurilor școlii. În acest scop, prezentul
regulament prevede următoarele:
 Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul ocupat în
fiecare clasă. La sfârșitul fiecărei ore, elevul se va asigura că nu a lăsat resturi alimentare sau alte reziduuri în bancă și sub
bancă. Reziduurile vor fi aruncate în coşul de gunoi.
 Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul
patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi, diriginţilor.
 Este interzisă deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii. În cazul stricăciunilor
provocate din neatenţie sau rea-voinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se
cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.
 Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În
cazul încălcării acestei prevederi, elevul/elevii răspunzători sau, dacă aceasta s-a făcut sub îndrumarea unui cadru didactic,
coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii.
 Anunţurile şi titlurile materialelor expuse pe avizierul din sălile rezervate
liceului se vor formula clar şi explicit.
 Elevii de serviciu/clasă vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.
 Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare şi în bibliotecă.
 Este interzisă distrugerea sau modificarea documentelor şcolare (cataloage, carnete elev).
În vederea păstrării sănătății și a siguranței elevilor și a tuturor angajaților unității, se prevăd următoarele reglementări: .
 Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de
învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
 Elevii nu vor părăsi perimetrul şcolar în timpul programului, putand face exceptie elevii majori. Partea
accesibilă a curţii este delimitată de: clădirea şcolii, poarta de la intrare, gardul şi poarta dinspre Centrul Militar. În situaţii de
urgenţă elevii pot părăsi incinta şcolii cu un bilet de voie tipizat obţinut de la diriginte/profesorul de la clasă.
 Este interzisă aducerea şi difuzarea în unitate a unor materiale care , prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
 Este interzisă blocarea căilor de acces.
 Este interzisă introducerea în incinta unității şi răspândirea unor materiale cu character obscen/pornografic.
 Este interzisă introducerea în incinta unității şi folosirea oricăror tipuri de arme sau alte instrumente
(muniţie, petarde, pocnitori).
 Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii (în primul rând diriginții/ profesorii de serviciu/
profesorul cel mai apropiat) asupra incidentelor (altercaţii, accidente, stricăciuni etc.) din timpul orelor şi de la activităţile
extraşcolare.
 Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe
fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).  Elevii au obligaţia să anunţe la administratie sau la secretariatul şcolii, când
constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică.

B. Organizarea activităţii didactice


Obligativitatea purtării uniformei:
Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi administrative după programul
stabilit de şcoală, într-o ţinută decentă, în uniforma şcolii – /sacou/cămaşa/tricou cu guler alb cravata , emblema scolii . Deasupra
cămășii se poate păstra în clasă un jerseu albastru sau negru, cu emblem scolii.

Protocolul pentru învoiri:


Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs / semestru; la solicitarea scrisă a părinţilor,
diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 5 zile /an. Solicitările privind
învoirile ce depăşesc 5 zile de curs / an pot fi acordate de director, în baza cererii părinţilor cu condiţia acordului în prealabil al
dirigintelui, în condiţii speciale.

Respectarea programului:
 Orele de curs au loc între orele 8.00-14.00, o oră avînd 50 de minute; pauzele sunt de 10 minute, cu excepția celei
de-a doua pauze care are 20 de minute.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


30
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

 Accesul în şcoală al elevilor va fi permis cu 20 de minute înaintea începerii orelor. Atunci când este cazul, elevii
navetişti pot intra în unitate începând cu ora 8,30.00 și vor putea intra in sala de studio/informatica, până la începerea cursurilor.
 Elevii care nu participă la orele de religie, având alt cult, pot citi sau pot să efectueze teme la Cabinetul de
informatica /la propunerea instituției vor frecventa cursuri opționale.In stuatia in care va exista un cadru didactic liber, acesta va
supraveghea elevii in cauza. De rezolvarea acestei situatii se va ocupa profesorul de serviciu din ziua respectiva.
 La ultima ora de curs, elevii vor părăsi sala de curs imediat după încheierea orei si dupa ce au verificat curatenia la
plecare, profesorul fiind cel care iese ultimul din sală, cu excepția celor care participă la activități extrașcolare, gen pregătire
pentru examenele naționale și olimpiade/concursuri școlare, alte activități artistice etc.
 În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs decât în cazuri speciale și cu aprobarea profesorului. Elevii care
părăsesc sala de curs din motive obiective, vor fi notaţi în caietul elevului de serviciu (aşa cum vor fi notaţi şi alţi elevi care
desfăşoară activităţi în afara clasei şi nu la orele din program).
 Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţată direcţiunea pentru a rezolva
situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora, iar profesorul absent va fi
suplinit de un coleg (vezi manualul de proceduri).

Evaluarea elevilor finalizată cu notă:


Notarea elevilor se va realiza obiectiv şi transparent în concordanţă cu programele şcolare ale MEN, respectând şi următoarele
criterii:
a. Nota 1 va fi acordată numai pentru:
- tentativă de fraudă/fraudă;
- nerezolvarea nici unei cerinţe în cazul evaluărilor scrise, daca baremul
elaborat de profesor prevede 1 punct din oficiu.
b. Nota 2 va fi acordată numai pentru:
- refuzul elevului de a răspunde în cazul evaluării orale;
- nerezolvarea nici unei cerinţe în cazul evaluărilor scrise, dacă baremul
elaborat de profesor prevede 2 puncte din oficiu;
- neefectuarea a trei teme consecutiv.
c. Profesorii vor verifica efectuarea temelor în mod regulat, cel puţin prin sondaj. Corectarea va fi realizată
cel puţin o dată pe semestru pentru fiecare elev. Neefectuarea a două teme, consecutiv poate duce la sancţionarea elevului cu
nota 3 și a trei teme, consecutiv cu nota 2 (se poate aplica doar una dintre sancțiuni).
d. Profesorii vor arăta elevilor toate evaluările scrise, corectate in termen de maximum 15 zile lucratoare;
elevii au dreptul să ceară lămuriri doar cu privire la propria lucrare.
e. Profesorul poate acorda o notă pe semestru pentru portofolii sau proiecte realizate de elevi, după corectarea
şi prezentarea acestora.
f. Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie
cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs
pe săptămână, la care numărul minim de note este de două.
g. Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note prevăzut la
punctul f.
h. Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului. Notele, cu pondere de 25% din media
semestrială se analizează cu elevii într-o oră specială şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii
semestrului. Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, în prezenţa
profesorului care predă disciplina respective
Părinţii pot consulta lucrările semestriale în prezenţa profesorului.

Transferul elevilor:
Cererile de transfer pentru clasele 1-VIII, pentru un anumit an școlar se pot depune la secretariat pe parcursul vacanței de vară
între 20 iunie- 20 august. Cererile vor fi aprobate în Consiliul de administraţie, transferul fiind condiționat de promovarea
examenelor de diferenţă în sesiunea examenelor de corigenţă.
După această dată, pot fi aprobate numai cererile pentru anul şcolar următor.
În situaţii medicale deosebite, elevii pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru pe baza unei adeverinţe medicale.

Transferurile se aprobă:
 în limita a 30 de elevi/clasă, peste acest număr fiind necesară aprobarea Inspectoratului Scolar Județean
pentru clasă supraefectiv;
 doar în cazul în care elevul nu este în situație de corigență;
 în cazul în care există mai multe cereri decât locuri disponibile, criteriile de departajare sunt: media media anuală,
situatia la purtare;
 au prioritate elevii aflati in zona arondata scolii. Cererile elevilor cu alte situatii, vor fi aprobate numai după
rezolvarea cererilor lor se vor lua în considerare cererile elevilor din aceasta zona;
 elevii proveniti din scoli din afara sistemului national, vor fi evaluate de Comisia de Evaluare in conformitate cu
Legea Educatiei Nationale

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


31
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Încheierea situației școlare semestriale/anuale:


 La sfârşitul anului şcolar, elevii fruntaşi vor primi diplome şi premii finanţate de Asociaţia „Copiii Sperantei”, de
alte instituţii sau fundaţii, dar și de instituția scolara, în limita fondului disponibil. Se vor acorda premiile I, II şi III elevilor cu
cele mai mari medii din clasă, indiferent de media obţinută, dar mai mare decat 9,00. Toţi elevii cu medii de cel puţin 8,50 vor
primi diplome cu specificaţia „menţiune”. Nu se vor acorda premii ci doar diplome elevilor care au absentat (motivat sau
nemotivat) mai mult de 80 de ore în anul şcolar respectiv.
 Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate
definitiva situaţia şcolară la una sau mai multe discipline din următoarele motive:
- au absentat motivat sau nemotivat 50% din numărul de ore prevăzut
într-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei împreună cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă pot
decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează din cauza unor afecţiuni grave, menţionate în documente medicale,
sau din cauze pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca după revenirea la şcoală aceştia să participe
regulat la cursuri şi să poată fi evaluaţi ( se consemnează în proces-verbal, rămâne la documentele CP);
- au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii în urma unor
solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive; au beneficiat
de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de MEN;
- au urmat studiile pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
- nu au numărul suficient de note ( din motive diferite de cele menţionate la literele anterioare).
 Elevii declaraţi amânaţi pe sem I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 ăptămâni de la revenirea la şcoală.
 Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe sem II sau anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea
unităţii, înaintea sesiunii de corigenţe.
La examenul de corigenţă, la cel de încheierea situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe sem II sau la examenul de
diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului
la disciplina respectivă
 Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene, într-o perioadă stabilită de MEN.
 Sunt declaraţi repetenţi:
- elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline;
- elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,indiferent de mediile obţinute la alte discipline;
- elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin o disciplină;
- elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere.
 Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate sau la alta,
în limita efectivului de elevi.
 În învăţământul de stat elevii se pot afla în starea de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o
singură dată.
 Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de 2 ani
vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar. Elevul aflat în această situaţie poate fi înscris la cerere în alte forme
de învăţământ.
 Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobândi calitatea de elev în România
numai după echivalarea de către MEN a studiilor şi după susţinerea examenelor de diferenţe. Dacă elevul nu promovează cel
puţin două examene de diferenţă acesta este evaluat pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează un singur examen de
diferenţă se acordă o singură reexaminare.

C. Abateri disciplinare
Se consideră abatere disciplinară pentru un elev, fiecare dintre următoarele fapte, precum si altele posibile:
a) lipsa de respect faţă de conducerea şcolii, faţă de profesori, faţă de personalul didactic auxiliar, respectiv personalul
nedidactic şi faţă de elevi în orice împrejurare în care aceasta s-a produs;
b) aducerea de prejudicii noţiunilor de prieten, familie, naţiune, religie şi societate;
c) minciuna;
d) deteriorarea mobilierului şcolii şi/sau al clasei;
e) distrugerea şi/sau deteriorarea obiectelor personale ale altor elevi;
f) folosirea necorespunzătoare, în timpul orei de curs, a instrumentelor de lucru specifice fiecărei ore (compas,
foarfecă, riglă, ac de cusut, pensulă etc.);
g) perturbarea liniştii în timpul orei de curs;
h) refuzul elevului de a aduce la cursuri materialele necesare orei respective;
i) organizarea şi/sau participarea la acţiuni de orice tip, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care
afectează frecvenţa la cursuri;
j) fumatul
k) lipsa menţinerii curăţeniei în clasă, pe coridorul şcolii, în toalete, în curtea şcolii sau în oricare alt loc în care se
desfăşoară activitatea în timpul orelor de curs şi al pauzelor; fiecare elev are obligaţia ca la sfârşitul programului să cureţe locul
în care şi-a desfăşurat activitatea şi să depună gunoiul în coş;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


32
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

l) practicarea jocurilor de noroc în incinta şcolii sau aducerea la şcoală a unor obiecte folosite în acest scop (zaruri,
cărţi de joc etc);
m) refuzul de a purta uniforma şi emblema școlii;
n) utilizarea telefonului mobil şi a căştilor în timpul cursurilor;
o) participarea la activităţi sau întruniri periculoase care nu sunt permise de legislaţie, utilizarea unor embleme, afişe,
insigne şi publicaţii specifice unor astfel de activităţi, aducerea de materiale sau publicaţii cu caracter obscen în incinta şcolii;
p) neîndeplinirea şi/sau refuzul de a îndeplini sarcinile care sunt date de către cadrul didactic/ didactic auxiliar;
q) adoptarea unei atitudini şi/sau a unui comportament necuviincios, care să afecteze imaginea profesorului şi a şcolii;
r) adresarea de ameninţări către colegi, profesori, personalul nedidactic sau didactic auxiliar;
s) agresarea fizică.
Profesorul va consemna în caietul clasei abaterea disciplinară constatată, iar dirigintele va aplica prevederile
din ROFUIP, secțiunea 3, art. 147
Absentarea în masă de la oră/ore a mai multor elevi, organizaţi în acest scop se sancţionează cu scăderea notei la
purtare cu un punct, cu excepţia celor care absentează motivat. Consumarea băuturilor alcoolice, a substanţelor etnobotanice, a
drogurilor şi a altor substanţe interzise în şcoală sau în timpul acţiunilor organizate de către şcoală se sancţionează cu scăderea
notei la purtare cu patru puncte. Aceeaşi sancţiune se va aplica şi dacă elevul a consumat băuturi alcoolice, substanţe
etnobotanice, droguri în altă parte şi apoi a participat la aceste acţiuni
Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea Consiliului profesorilor clasei, în funcţie de comportarea
generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură.
Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral.
Elevii cu media sun 6 la purtare sunt declaraţi repetenţi.
 Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor ( Art. 161 din
„Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“):la fiecare 10 absenţe
nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau la 10 % absenţe nejustificate din numărul de ore pe
semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
 Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii
elevului şi vor fi păstrate pe tot parcursul anului şcolar.
 Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, dirigintele
anunţă în cel mai scurt timp posibil părinţii elevului. Se va analiza cazul în Consiliul de administraţie.
 Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere
anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.
 Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă
elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia, a unui director) şi a profesorilor care au anunţat
lucrări scrise pentru ziua respectivă.
 În cazul întârzierilor consemnate în catalog la o anumită materie, dirigintele va motiva două, iar a treia va fi marcată
ca şi oră nemotivată.
 Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în baruri vor fi sancţionaţi cu mustrare scrisă însoţită de scăderea notei
la purtare cu un punct, întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii.
 În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de Ordine Interioară, a întârzierii predării unor materiale
solicitate cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinţilor prin intermediul telefonului mobil al elevilor.
 Elevii trebuie să cunoască legile statului, prezentul regulament, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea
sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, normele de
protecţie a mediului.

Art.2. EXERCITAREA CALITATII DE ELEV


• Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si participarea la toate activitatile initiate de unitatea de învatamânt;
• Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre invatator/profesor ;
• Absentele datorate îmbolnavirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forta majora, se considera motivate;
• Motivarea absentelor se face pe baza urmatoarelor acte :
- adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie;
- adeverinta eliberata de spitalul în care elevul a fost internat;
- cerere scrisa a parintelui elevului ;
• Motivarea absentelor se face de catre profesorul pentru invatamantul primar/diriginte in ziua prezentarii actelor justificative.
• Actele pe baza carora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile si vor fi pastrate de diriginte in tot anul scolar;
• Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absentelor atrage dupa sine considerarea acestora
ca fiind nemotivate

Art.3. DREPTURILE ELEVILOR


• elevii din învatamântul de stat beneficiaza de învatamânt gratuit
• elevii pot beneficia de burse pentru studii în conditiile prevazute de lege
• elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea profesorilor baza materiala a scolii
• elevii beneficiaza în timpul scolarizarii de asistenta psihopedagogica gratuita

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


33
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

• elevii beneficiaza de programe de remediere a situatiei la invatatura, cat si de pregatire suplimentara in vederea participarii la
concursurile scolare
• în fiecare unitate de învatamânt se formeaza Consiliul elevilor
• elevii cu aptitudini deosebite si performante scolare exceptionale pot promova 2 ani într-un an conform metodologiei elaborate
de M.E.N.

Art.4. ÎNDATORIRILE ELEVILOR


Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte :
- regulamentul intern al elevilor
- regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii
- normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor
- normele de protectie civila
- normele de protectie a mediului

ART. 5: Toti elevii vor respecta programul scolii

ART. 6 Elevii sunt obligati sa poarte uniforma scolara si emblema, care sunt semnele distinctive ale scolii.
Uniforma elevilor este compusa din:
 Pentru clasele I-IV: uniforma clasica
 Pentru clasele V-VIII: camasa alba, vesta sau sacou bleumarin, pantalonnegru/ fusta neagra sau bleumarin

ART. 7 Toti elevii vor participa la cursuri avand obligatia sa vina cu 10 minute inaintea inceperii acestora.

ART. 8 Elevii trebuie sa aiba intre ei o atitudine cuviincioasa, colegiala.

ART. 9 Elevii trebuie sa poarte asupra lor carnetul de elev si sa-l prezinte cadrelor didactice imediat dupa verificarea
cunostintelor pentru consemnarea notelor, precum si parintilor pentru luarea la cunostinta a rezulatelor la invatatura. Este
interzisa modificarea notelor in carnetul de elev.

ART. 10 Elevii au obligatia de a instiinta parintii de sedintele si actiunile care se desfasoara in scoala.

ART.11 Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor scolii vor suporta plata tuturor lucrarilor necesare reparatiilor. In cazul in care
vinovatul nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva (a intregii clase sau a grupului de elevi depistati).

ART. 12 Aprinderea si stingerea becurilor in sala de clasa se face numai daca este cazul si numai de catre elevul se serviciu de la
fiecare clasa.

ART. 13 Invoirile se vor face doar pe baza de cerere scrisa adusa de unul dintre parinti. Cererile de invoire solicitate de catre
părinti nu pot depăsi 5 zile pe semestru si trebuie avizate de către directorul unitătii de învătământ preuniversitar.

ART. 14 Toti elevii au obligatia de a veni la scoala cu toate cartile si toate caietele corespunzatoare orarului zilei.

ART.15 Elevii au obligaţia să respecte, printr-un comportament civilizat, întregul corp profesoral, precum şi personalul din
scoala, indiferent dacă acesta este sau nu implicat în actul educativ al acestora.

ART. 16 Toti elevii au obligatia de a-i respecta pe cei din clasele mai mari si de a-i proteja pe cei din clasele mai mici.

ART.17 Elevii au obligaţia de a respecta orarul prevăzut de conducerea scolii, prin care se asigură serviciul de şcoală

ART. 18 Elevilor le este interzis cu desavarsire:


a) să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii;
b) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi
integritatea naţională;
c) să blocheze căile de acces în spaţiul de învăţământ;
d) să fumeze, să consume droguri sau băuturi alcoolice, să participe la jocuri de noroc în incinta şcolii şi în afara ei;
e) să posede şi să difuzeze materiale cu un caracter obscen sau pornografic;
f) să afişeze materiale propagandiste (culturale, politice, etc.) fără aprobarea conducerii şcolii;
g) să folosească în timpul orelor de curs aparatele de telefonie mobilă;
h) să introducă în perimetrul scolii orice tipuri de arme sau alte instrumente sau obiecte contondente care prin acţiunea
lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
i) să lanseze anunţuri false pentru Politie, Pompieri etc;
j) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


34
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

k) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii
de învăţământ;
l) sa paraseasca incinta scolii in timpul programului;
m) sa arunce pe ferestrele claselor sau a holurilor a oricaror obiecte, inclusiv harti sau ambalaje de produse alimentare
consumate;
n) sa consume seminte in curtea scolii sau in celelalte spatii ale scolii;
o) sa aduca si sa foloseasca orice tipuri de mingi in curtea scolii, in afara orelor de educatie fizica;
p) sa alerge pe holurile scolii, cat si in clase; sa se catere pe garduri, aparate sportive
sa intre in laboratoare, cabinete, sali de sport neinsotiti de catre cadrul didactic
r) sa umble la prizele din salile de clasa si laboratoare.
Toate abaterile enumerate mai sus prezinta conditii pentru sanctionarea celor in cauza.

RECOMPENSE PENTRU ELEVI


Art.1 Elevii vor fi recompensati conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt. Fondurile
necesare premierii elevilor vor fi asigurate din Fondul Comitetului de parinti sau din sponsorizari.
Elevii pot primi urmatoarele recompense :
• Evidentierea în fata clasei, a scolii, sau a Consiliului profesoral
• Burse de merit de studiu sau alte recompense materiale
• Premii, diplome, medalii
• Excursii, tabere sau premiul de onoare al unitatii de învatamânt.

6. SANCTIUNI ALE ELEVILOR


Sanctiuni stabilite prin Regulamentul de functionare a unitatilor scolare
Elevii care nu respecta regulamentele în vigoare vor fi sanctionati în functie de gravitatea faptelor dupa cum urmeaza:
o Observatie individuala
o Mustrare în fata clasei sau a Consiliului profesoral
o Mustrare scrisa, însotita de scaderea notei la purtare
o Interzicerea de a participa la diferite concursuri
o Retragerea definitiva sau temporara a bursei
o Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, timp in care elevul va presta diferite actiuni in folosul
scolii
o Mutarea disciplinara la o alta clasa paralela, însotita de scaderea notei la purtare
Pentru toti elevii, la fiecare 10 absente nejustificate, sau 10% absente nemotivate din numarul de ore la o disciplina pe
semestru, se scade nota la purtare cu un punct.
Exmatricularea fara drept de înscriere în aceeasi unitate scolara se da pentru abateri deosebit de grave.
Sanctiunile pentru abaterile disciplinare se aplica elevilor de catre cadrul didactic care le-a semnalat.

EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR


Art.1Fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a competentelor dobandite de elevi. In aceste perioade
se urmăreste:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-invătare;
b) fixarea si sistematizarea cunostintelor;
c) stimularea elevilor cu ritm lent de invătare sau cu alte dificultăti in dobandirea cunostintelor, deprinderilor si
atitudinilor;
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performantă.

Art.2Evaluarea rezultatelor la invătătură se realizează ritmic, prin următoarele instrumente de evaluare:


• lucrări scrise
• referate si proiecte
• ascultare
• portofolii

Art.3.In invătămantul preuniversitar evaluările se concretizează prin note de la 10 la 1.


Notele se trec in catalog, in carnetul de elev si se comunică elevului de către profesorul care le acordă. Numărul de note acordate
trebuie să fie cel putin egal cu numărul de ore săptămanal.
Fac exceptie disciplinele cu o oră pe săptămană la care numărul minim de note este de două.
Elevii in situatii de corigentă vor avea cel putin o notă in plus fată de numărul de note stabilit.

Art. 4Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel putin egal
cu numărul săptămanal de ore de curs prevăzut in planul de invătămant. Fac exceptie disciplinele cu o oră de curs pe săptămană,
la care numărul minim de note/calificative este de două.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


35
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Art. 5Tezele se păstrează in scoală pană la sfarsitul anului scolar si pot fi consultate de părintii elevilor, in prezenta profesorului
care predă disciplina de studiu respectivă si care a acordat nota.

Art.6.Dacă numărul de note corespunde regulamentului, media semestrială se consideră legal constituită. La obiectele fără teză,
media semestrială este media aritmetică a notelor la disciplina respectivă. La obiectele cu teză, media semestrială se calculează
astfel:
3•M + T--------------- in care:
4
M = media la evaluarea periodică si T = nota la teză.
Media anuală este media aritmetică a mediilor anuale pe discipline, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Art.7Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizică, dar nu primesc note si nu li se incheie
media la această disciplină, in semestrul sau in anul in care sunt scutiti medical. In rubrica Educatie fizică se inscrie de către
diriginte/ invatator „Scutit de efort fizic in baza________", specificandu-se documentul medical, numărul si data elaborării
acestuia.
In timpul orei de educatie fizică si sport, elevilor scutiti medical, pentru o fireascăintegrare in colectiv, cadrul didactic le poate
atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice,

Art.8Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplină de studiu cel putin media anuală
5,00, iar la purtare 6.00.

Art.9Sunt declarati amanati semestrial sau anual elevii cărora nu li se poate definitivasituatia scolară la una sau mai multe
discipline, din motivele prevăzute in Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de invătămant preuniversitar,
conform art. 64 din ROFUIP. Elevii amanati in semestrul I isi vor incheia situatia scolară in primele 4 săptămani ale semestrului
II sau anual intr-o sesiune stabilită de conducerea scolii, inainte de examenul de corigentă.

Art.10Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii sub 5,00 la 1-2 obiecte si eleviiamanati medical care nu promovează la
incheierea situatiei scolare.

Art.11Sunt declarati repetenti elevii care au medii anuale sub 5,00 la mai mult de 2discipline de invătămant sau care au nota la
purtare anuală sub 6,00, precum si cei care se află sub incidenta art. 67 al. 1 din ROFUIP. O clasă se poate repeta o singură dată.

Art.12Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din invătămantul obligatoriu, depăsind cu mai mult de doi ani
varsta clasei respective, se află in situatia de abandon scolar.

Art.13 Tinerii care au depăsit varsta scolară cu mai mult de 4 ani isi pot completa educatiade bază, prin parcurgerea unor
programe de tip „A doua sansă”, conform metodologieiMinisterului, Educatiei Nationale.

Art.14Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invătămant din altă tară, potdobandi calitatea de elev in Romania, numai
după echivalarea de către MEN.

PARINTII ELEVILOR
Art. 1 Indatoririle părinţilor:
- Să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevilor a principiilor, valorilor şi normelor de conduită, susţinute de
şcoală;
- Să-şi asume, alături de elevi, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului din afara şcolii, care ar putea prejudicia prestigiul
acesteia;
- Să respecte normele şi prevederile ROFUÎP şi a prezentului ROI;
- Să asigure frecvenţa zilnică şi o ţinută decentă a elevului la cursuri;
- Să informeze învăţătorul/dirigintele/directorul deîndată ce se impune absenţa elevului de la cursuri;
- Orice învoire va fi adresată directorului prin cerere scrisă de către părinte şi înaintată dirigintelui, pentru a se opera
motivarea, în catalog, imediat ce elevul se prezintă la şcoală;
- Să dea curs solicitării conducerii şcolii ori de câte ori este necesar, pentru a se lua măsuri cu privire la conduita ori
situaţia şcolară a elevului;
- Să se prezinte la şcoală cel putin o dată pe lună pentru a discuta cu conducătorul de clasă, sau ori de câte ori este
solicitat, din motive obiective, privind situaţia elevului;
- Să semneze zilnic carnetul de note;
- Să verifice zilnic carnetul de corespondenţă şi să consemneze orice informaţie sau solicitare pentru conducătorul de
clasă sau oricare alt cadru didactic din Consiliul clasei;
- Să trateze cu respect şi consideraţie instituţia de învăţământ şi pe reprezentanţii ei;
- Să nu deranjeze cadrele didactice după ce s-a intrat la ora de curs. Pentru orice problemă se va lua legătura cu
conducătorul de clasă sau cu cadrul didactic conform orarului de consultaţii al acestuia, sau, eventual, în timpul recreaţiilor;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


36
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

- Să nu aducă jigniri personalului din şcoală. Orice problemă va fi discutată cu dirigintele şi cadrul didactic vizat, pentru
a se lua măsuri corecte.
- Nerespectarea dispozitiilor art. 86 alin. (3) din Legea Educatiei Nationale, din culpa parintelui sau a tutorelui legal
instituit, cu amenda cuprinsa intre 100 lei si 1.000 lei ori cu munca echivalenta in folosul comunitatii, prestata de parinte sau de
tutorele legal; (dupa semnarea contractul educational).

COMITETELE DE PARINTI SI CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIATIEI PARINTILOR


Art.1 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Comitetele de parinti se aleg la nivelul fiecarei clase si au în componenta:
• 1 presedinte
• 1 casier
• 1 membru
Consiliul Director al Asociatiei parintilor se alege în Adunarea Generala a Comitetelor de parinti de la nivelul claselor. Este
format din:
-1 presedinte
-1 vicepresedinte
-1 contabil
-1 casier
Art.2 Comitetele de parinti si Consiliul Director al Asociatiei parintilor au urmatoarele atributii:
• Încheie cu scoala un acord de parteneriat conform modelului anexat
• Sprijina conducerea scolii în întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale, atât pentru activitati curriculare
cât si extracurriculare
• Sprijina profesorii diriginti în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor înscrisi si de îmbunatatire a
frecventei
• Sprijina conducerea scolii în activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a
absolventilor
• Sprijina dirigintii si conducerea scolii în organizarea consultatiilor si dezbaterilor pedagogice cu parintii, pe probleme
privind educarea elevilor
• Sprijina clasa în organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare
• Au initiative si se implica în îmbunatatirea conditiilor de studiu si viata din scoala
• Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a
instructiei, educatiei si bazei materiale din scoala.

Art.3 Activitatea financiara a comitetelor de parinti va respecta Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de
învatamânt din învatamântul preuniversitar.

CONSILIUL ELEVILOR
Art.1 Consiliul elevilor este format din reprezentanti ai elevilor din fiecare clasa.
Art.2 Consiliul elevilor are urmatoarele atributii:
• Sa reprezinte interesele elevilor în Consiliul de Administratie al scolii
• Sa reprezinte interesele elevilor în stabilirea ofertei educationale a scolii
• Sa sprijine profesorii diriginti în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor elevilor încrisi si de îmbunatatire a
frecventei
• Sa se implice în evitarea conflictelor dintre elevi si în solutionarea lor
• Sa asigure o buna relationare între profesori – elevi - parinti
• Sa se implice în redactarea revistei scolii, pentru exercitarea dreptului la opinie al elevilor
• Sa se implice în organizarea activitatilor cultural – distractive pentru elevi.

COLABORAREA SCOLII GIMNAZIALE NR.14


Forme de colaborare ale scolii:
Proiecte pe baza de parteneriat;
Protocoale de colaborare/asociere
Programe educationale;
Sponsorizari/donatii;

Forme de atragere a partenerilor în colaborare:


Prezentarea unor proiecte care necesita colaborare;
Popularizarea actiunilor scolii prin: pliante, afise, emisiuni radio-TV

Factori favorizanti în colaborare:


Contracte, calendare de lucru, planuri de activitati;
Angajamente între parteneri;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


37
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Comunicare permanenta între parteneri;


Valorizarea si popularizarea rezultatelor comune.

 Drepturile elevilor cu cerințe educaționale speciale


(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi.
(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport educaţional prin cadre
didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare;
(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru
toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă;
(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe
diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform
prevederilor legale;
(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a dobândi calificări
profesionale corespunzătoare;

 Dreptul de a contesta rezultatele evaluării scrise

În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau,
după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel:
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în
prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau
susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita
reevaluarea probelor orale sau practice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de
învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma reevaluării. în cazul
învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.
e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este
mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota
iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.
f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în
urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul
primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre
didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.

 Drepturi de asociere şi de exprimare

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:


a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv
la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii;
b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;;
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea
grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât
acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al
ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora;
d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;
e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau
administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de
învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea
de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri
xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

 Drepturi sociale

(i) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale:


a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi
pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


38
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), litera a), pentru elevii orfani,
elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau
tutelă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în
localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care
care locuiesc la internat sau la gazdă,;
e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în
diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al
Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru
elevii provenind din grupurile socio- economice dezavantajate („bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente
frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („bursa profesională”);
g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei
şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a
cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul
de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe
educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia
Drepturilor Copilului;
h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile competente;
i) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială (hrană, supraveghere şi odihnă) pe
durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în
vigoare;
j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor şcolare, în condiţiile stabilite
prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective;
k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu
rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat.
l) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de către Stat, persoane
fizice şi juridice, în condiţiile legii;
m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare, ori în
unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor;
n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte
manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii.
o) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, bursieri ai statului român,
la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1), conform legii;
(2) în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e):
a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii;
b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, conform legii;
c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice,
conform legii;
d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile
legii;
e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în străinătate pot
beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;
f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, în condiţiile legii.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din
învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al colectivităţilor locale, al
societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate,
servicii de transport, de masă şi de internat.
(4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile
aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, precum şi costurile pentru cei
care frecventează învăţământul profesional.

 Alte drepturi

Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi:


a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile de învăţământ vor emite
documentele solicitate, conform legii;

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


39
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii;
d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul Consiliului Naţional al
Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile
puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre
Consiliul Elevilor şi alte structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte
facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot susţine financiar publicarea acestui ghid, în
funcţie de resursele disponibile;
e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu;

Art.4. ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Elevii au următoarele îndatoriri:


a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi
însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte
uniforma școlară și emblema, care sunt semnele distinctive ale școlii.
Uniforma elevilor este compusă din:
 Pentru clasele I-IV: uniforma clasică;
 Pentru clasele V-VIII: -fete: sarafan bleumarin, cămașă/ bluză albă, bleu, gri deschis
-băieți: pantaloni bleumarin/ negri, cămașă/ bluză albă, bleu, gri deschis și sacou bleumarin.
 Elevii de la programul „A doua șansă” sunt obligați să poarte asupra lor legitimația care atestă calitatea de elev al școlii.
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe
acestuia, în condiţiile legii;
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a
cadrelor didactice.
h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ
preuniversitar;
k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de
învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în
urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unit. de învăţământ;
o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat,
de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;
q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora,
normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum
şi normele de protecţie a mediului.
r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni
contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.

REGLEMENTĂRI PRIVIND ELEVII SCUTIȚI DE SPORT

(1)Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă
calificative/note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical.
(2)Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, „scutit
medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul școlar .. ”, specificând totodată documentul medical, numărul și data
eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ.
(3)Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație fizică și sport,
dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.
(4)Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


40
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc.
în funcție de resursele unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un program
special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate.
Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele naționale olimpice/de excelență se
realizează în unități de învățământ, situate în apropierea acestor structuri sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația
școlară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de învățământ de care aceștia
aparțin, în cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele
discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la unitățile de învățământ de
care elevii aparțin, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.

 Interdicţii:

Elevilor le este interzis:


a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice
alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea
publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi sa
participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice,
precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin
acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi
de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în
conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de
învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această
prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia
folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în
comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a
situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;

Art. 5.RECOMPENSE PENTRU ELEVI


Elevii vor fi recompensati conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt. Fondurile necesare
premierii elevilor vor fi asigurate din Fondul Comitetului de parinti sau din sponsorizari.
Elevii pot primi urmatoarele recompense :
• Evidentierea în fata clasei, a scolii, sau a Consiliului profesoral
• Burse de merit de studiu sau alte recompense materiale
• Premii, diplome, medalii
• Excursii, tabere sau premiul de onoare al unitatii de învatamânt.

Art. 6. SANCȚIUNI ALE ELEVILOR:

Sancțiunile stabilite prin Statutul elevilor, O.M. 4742 din 10.08.2016:

Capitolul I:

(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care
se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora
conform prevederilor prezentului statut.
(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul
activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor
extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


41
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.


(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar.
(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.

Capitolul II:

(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.


(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a
normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea
comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.

Capitolul III:

(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau
profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de
sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va
fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte,
la sfârşitul semestrului.
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru
elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul
primar.

Capitolul IV:

(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată
prin hotărârea consiliului profesoral.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar,
aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se
înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură,
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Capitolul V:

(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20
de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se
semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal.
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul
consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris,
până la sfârşitul anului şcolar.
(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


42
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp;
(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu
respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar şi a regulamentelor specifice.

Capitolul VI:

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de
studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul
act normativ sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul
profesoral al unităţii de învăţământ.
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel
puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost
aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul
de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal.
(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Capitolul VII:

(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al
liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul
de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui,
tutorelui sau susţinătorului legal

Capitolul VIII:

(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică
elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către
consiliul profesoral.
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se stabileşte şi
durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei
Naţionale propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte
probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul
matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris elevului şi sub
semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

Capitolul IX: Anularea sancţiunii:

(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i
s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin.
(4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la
încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat
sancţiunea.

Capitolul X: Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs

(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de
studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu
câte un punct.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


43
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ
cu profil militar, confesional şi pedagogic.

Capitolul XI: Pagube patrimoniale

(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să
acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare
reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau
sustrase.
(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat
cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita
contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea
manualelor şcolare.

Capitolul XII: Contestarea:

(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev sau, după caz, de
către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în
termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.
Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din
circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.
(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

Art. 7. EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

Art.1Fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a competentelor dobandite de elevi. In aceste perioade
se urmăreste:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-invătare;
b) fixarea si sistematizarea cunostintelor;
c) stimularea elevilor cu ritm lent de invătare sau cu alte dificultăti in dobandirea cunostintelor, deprinderilor si
atitudinilor;
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performantă.

Art.2Evaluarea rezultatelor la invătătură se realizează ritmic, prin următoarele instrumente de evaluare:


• lucrări scrise
• referate si proiecte
• ascultare
• portofolii

Art.3.In invătămantul preuniversitar evaluările se concretizează prin note de la 10 la 1.


Notele se trec in catalog, in carnetul de elev si se comunică elevului de către profesorul care le acordă.
Numărul de note acordate trebuie să fie cel putin egal cu numărul de ore săptămanal.
Fac exceptie disciplinele cu o oră pe săptămană la care numărul minim de note este de două.
Elevii in situatii de corigentă vor avea cel putin o notă in plus fată de numărul de note stabilit.
Art. 4Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel putin egal
cu numărul săptămanal de ore de curs prevăzut in planul de invătămant. Fac exceptie disciplinele cu o oră de curs pe săptămană,
la care numărul minim de note/calificative este de două.

Art. 5Tezele se păstrează in scoală pană la sfarsitul anului scolar si pot fi consultate de părintii elevilor, in prezenta profesorului
care predă disciplina de studiu respectivă si care a acordat nota.

Art.6.Dacă numărul de note corespunde regulamentului, media semestrială se consideră legal constituită. La obiectele fără teză,
media semestrială este media aritmetică a notelor la disciplina respectivă. La obiectele cu teză, media semestrială se calculează
astfel:
3•M + T
--------------- in care:
4
M = media la evaluarea periodică si T = nota la teză.
Media anuală este media aritmetică a mediilor anuale pe discipline, calculată cu douăzecimale, fără rotunjire.

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


44
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALA NR 14,BRASOV

Art.7Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplină de studiu cel putin media anuală
5,00, iar la purtare 6.00.

Art.8Sunt declarati amanati semestrial sau anual elevii cărora nu li se poate definitivasituatia scolară la una sau mai multe
discipline, din motivele prevăzute in Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de invătămant preuniversitar,
conform art. 64 din ROFUIP. Elevii amanati in semestrul I isi vor incheia situatia scolară in primele 4 săptămani ale semestrului
II sau anual intr-o sesiune stabilită de conducerea scolii, inainte de examenul de corigentă.

Art.9Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii sub 5,00 la 1-2 obiecte si eleviiamanati medical care nu promovează la
incheierea situatiei scolare.

Art.10Sunt declarati repetenti elevii care au medii anuale sub 5,00 la mai mult de 2 discipline de invătămant sau care au nota la
purtare anuală sub 6,00, precum si cei care se află sub incidenta art. 67 al. 1 din ROFUIP. O clasă se poate repeta o singură dată.

Art.11Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din invătămantul obligatoriu, depăsind cu mai mult de doi ani
varsta clasei respective, se află in situatia de abandon scolar.

Art.12 Tinerii care au depăsit varsta scolară cu mai mult de 4 ani isi pot completa educatiade bază, prin parcurgerea unor
programe de tip „A doua sansă”, conform metodologieiMinisterului, Educatiei.
Art.13Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invătămant din altă tară, potdobandi calitatea de elev in Romania, numai
după echivalarea de către MEN.

APLICAREA ALTOR DISPOZIŢII LEGALE


Art.1 Regulamentul Intern al Şcolii Gimnaziale Nr.14 Braşov va fi afişat in cancelarie, în holul de la intrarea elevilor si va fi
adus la cunoştinţa  pe baza de semnătură personalului şcolii, elevilor la prima ora de dirigenţie, părinţilor la prima şedinţă a
comitetelor de părinţi pe clasă la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte ori prezentul regulament se încalcă.

Art. 2Angajaţii unităţii şcolare, vor semna în Tabelul Nominal cu personalul unităţii, pentru luarea la cunoştinţă cu privire la
conţinutul acestui regulament, la data angajarării lor, sau ori de câte ori prezentul Regulament intern se va modifica.

Art.3 Orice sugestie, facuta in scris, este binevenită si va fi luată în considerare pentru îmbunătăţirea prezentului Regulament.

Art.4 Prezentul REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ a fost propus si dezbatut in Sedinta Consiliului
Profesoral din ................... si aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de ...............
Prevederile sale intră în vigoare din data de ...............

Director,
Prof. TUDOREL SIMION

Str. Lungă nr. 229, jud. Braşov, Tel. 0268510457, www.scoala14bv.ro


45
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 BRAŞOV

___________________________________________________________________________

46

S-ar putea să vă placă și