Sunteți pe pagina 1din 7

@

ffi
ia @..
*esry+u
a'
fr" "@#\4
ti+a#

Cornelia
Daniela Florentina Nicoleta Daniela
Berte;teanu Begliu Chifu Stdnici Stoicescu

ffi

Caiet de Lucru
pentru ctas a c,lll-o

': !:i,
' ,r::t: :irir -:tiir..jt"
r, ira l. ri, , ..:i:i_1i.1
: :.
ffi
%
',t 1,.: ":,,.::, :l::i.
.. ,', .t....
': a::l l
'. . - iii:.;:.';I
i' ,l'..:, ,./*
-.- 'l'*l :;";i'i

t##
: ;, ..ri:1'{;i i
1",.#

tr
.-*%_@

@
"rt
.i"iU
rffii
slr
&s
CUPRINS
SEMESTRUL I

Recapitulare: Acte de vorbire. CuvAntul. unrtatea 'l1 - $colile


Unitatea povestes(
)colile povestesc
Propozitia/Enun!ul. $coala domneascd, de B.$t. Delavrancea 4
Cartea. $coala din podure, dupit Passionaria Stoicescu .,,l,r;,,1.8.,
Textul. Drumul citre gcoalS 10
Scrierea corectS. Punctualia. Biletul. Evaluare: $oricel de biblioteca, dupd Elia David .;1,,;l,,1l..6,,,,

) ffvil Oferirea gi solicitarea de informalii. Unitatea 2 - Eu intre ceilalti ',

Cererea politicoasd. Diferit de ceilalli t,,,ti,20,,..,,:


Textul literar. Caso-Grddind, dupd o idee a lui Daniel ';,:,::,ffi: 11

Textul afirmativ. Pinkwater 26

Evaluare: Vosul cel gol * poveste populari 28


chinezeascd
'..l . .,.
l vilt-x Prezentarea unor activitdti.
lnifierea unui schimb verbal. Jocuri, de LevTolstoi r,rr..3r2,i

Substantivul. Substantivul iit]34rl


Textulliterar. Recapitulare: Povestea jucdriilor Lego '.'r.38'.l
Textul de informare. Lego in timp ,,',.38,t
Evaluare:7, 2,3, lo perete stail din coleclia
ln fala blocului
Mai sus cu o treaptiz Jucariile celui cuminte, ,

dupd George Co5buc

I xt-xlil Prezentarea unor activitili 5i intimplSri. LJnitatea 4 - Harta anotimpurilor ,,.,,.

lnilierea unui schimb verbal. De ce apar zilele ;i anotimpurile! :

lnvita!ia. Folosirea unor semne pentru a inlelege textul l

Textul literar. citit


Textul de informare. Recapitulare: llustrarea textului prin desen, r

colaj sau pantomimd


Evaluare: Omul de zapoda, ,,,

dupd Hans Christian Andersen


Mai sus cu o treapti: Bradul de Crdciun

) xtv-xvlt Prezentarea unor activitili 5i persoane. Unitatea 5 - Pim6ntul, planeta vie .'.:]

lnilierea unui schimb verbal. Soarele


Luna gi 56
Adjectivul. Adjectivul 58
Textul literar. Legenda Soarelui 5i o lunii legendS populard
Textu! de informare. romaneasca 60
Harta textului '62
Soorele ;i Pdmdntul, de Aurora Luchian 'e,1
Recapitulare: Cl ubu I exploratorilor 67.,,
Evaluare: Misiune... Cosmos 69

SEMESTRUL AL II.LEA

) xv*ll.xx Oferirea de informalii. Unitatea 6 -lie ifi pasi?


Descrierea de obiecte gi fiinle. Restul se aruncd... ',,170
lnilierea unui schimb verbal. Textul literar. Pronumele personal ,:,':'],
Textul de informare. Afisul. Cuibul de pdsarele, dupd Cezar Petrescu '.:]Q
Organizatorii grafici :tt:176

Recapitulare: PROIECT - in ceosul al 121ea ir


''t78
Evaluare: SOS Pidurile ,,'.80
l xxr-)firv Oferirea de informalii Unitatea 7 * invilim de la plante
Prezentarea unor activitSli. Legendo ghiocelului - poveste populari
Relatarea unor acliuni sau int6mplSri. Verbul
Verbul. Revedere, de Mihai Eminescu
Textul literar. Palpitanta cildtorie a seminlelor
Textul de informare. Axa timpului
Recapitulare: Limbajul fl orilor
PROIECT - O poveste din benzi desenate
Evaluare: Pdpddio, de lon A96rbiceanu

t xxv-xxvtfl Oferirea de informalii. Unitatea 8 -invi!5m de la animale


Descrierea unor fiin!e. Cdldtoare!, de Emil G6rleanu
lnifierea unui schimb verbal. Cartea po;tal5
Cartea pogtald. Cum tr5iesc furnicile?
Textul literar. G6ndili - lucraliin perechi - comunicali
Textul de informare. Corbul ;i vulpea, de Esop
Cioara;ivulpe4 cintec
Recapitulare: La Gridina Zoologicd -
machetd
Evaluare: l/r,te stoa sa in,te I e a ptd,
dupd Simona lonild

) xxrx-xxxrr Prezentarea unor activitS!i. Unitatea 9 - Despre pasiuni


Solicitarea de informalii. Oferirea de informalii. O zide pomin4 de MarkTwain
Pronumele. Releaua personajelor
Textul literar. Aproborea, de Ana Blandiana
Textul de informare. Vis, ambilie, zbor
Recapitulare: Coleclii qi coleclionari
PROIECT- Caiet de amintiri
Evaluare: Poftili in vagoane!

) xxxnLxxxv Recapitulare finalS Unitatea 10 * Coleclionaride timp liber


Zi devard, de GeorgeTopirceanu
La scdldat, dupd lon Creangd
Despre Marea Neagri
PROIECT- Marea Neagri
Evafuare: Cortofii, dupS Mircea 56ntimbreanu
PROIECT - Amprenta clasei mele
PROIECT- Povestea gcolii mele
Scoala
, domneasci
de Barbu $tefanescu Delavrancea
Un bdiat se
Auzisem eu de turci, de muscali gi de nemfi; ziua, la amiaza
pregdte;te sd
mare, iivedeam inaintea ochilor cu paloge late, cu sulile lungi, c5-
meargd la
ldri pe cai. Dar oricdt m-ar fi inspiim6ntat qi fericit lumea basmelor
o Scoald noud.
gi a povegtilor, cAnd mi-aduceam aminte ci de la Sfdnta Marie
fsiface curoj
o si trec la $coalo domneoscd, uitam gi de turci, ;i de muscali, ;i de
aldturi de cei mai
nem!i, gi de,,!ara cocorilor'1
buniprieteni
Mi apropiam cu g6ndul, sfios, tremurdnd, de-acea vestiti
ai sdi.
;coali, ca de un urs impdiat, gata sd fug. Mi-era frici gi mi-era
drag5. $i mi-era dragi fira sd bdnuiesc nici cum e, nici unde e.
ffiictlamar Doui lucruri aflasem: ci e,,domneascd", iar nu cum era a noastrd
muscol - locuitor din din curtea bisericii, qi cd dascilul e ,,profesor'i trebuind sd-i zici
oraqul Moscova, ,,Domnul", iar nu cum ii ziceam noi, la al nostru, ,,Nea Niculd'i
din Rusia; De pe la Sfdntu' Petru eu imi luam ghiozdanul gi colindam pe
Sfdnta Mario - slrbd- aceleagi cirdri din grddina noastrd, zic6nd ci am plecat la $coola
toare cregtini domneoscd. Uneori imi legam de mijloc, c-un crdmpei din fr6nghia
(15 august); mamei, ;i pe Grivei, ;i-l luam cu mine. C6inele cdsca de cdldurd,
repezea capul dupd mugte. Eu ii vorbeam de $coalo domneoscd:
Sfdntul Petru - sirbd-
Hai, miiGrivei, nu fi leneg. Acolo e 9coal5, nu glumi. MiiGrivei,
toare cregtinS -
este aga de grozav profesorul c5, de-ai vrea, chiar gitu aiinv5la carte. . .
(29 iunie);
Ci lasi mugtele, nu fi prost... S5-i zici,,Domnul"c5, de nu, ili mandnca
crdmpei - bucatS;
coada... gi si nu scoli limba de-un cot, c5-!i mindnci ;i urechile. CAte
lighioana - animal; nu spuneam gi pisicii! Parc-o simt;i acum, ghemuitd in sdn, caldi gi
geamldc - perete for- moale.Torcea, cu capul pe gura cdmS;ii, cu ochii lene;igi galbeni.
mat din geamuri; He! he! Martinico... hai la $coalo domneoscd, ci sunt profe-
clegor - cristal; -
sori buni. Daci inveli adunarea, ili de un 5oarece... la scddere ili di
deslugit - clar, pe in!e- doi... la fraclii te face impiriteasa goarecilor... Pisica, sfSrr-sf6rr,
les, limurit. inchidea pleoapele lene; 5i nep5sitor.
Mai erau cinci zile pdna la $coola domneosca. Toate lighioa-
nele din curte aflaseri cd o si md duc la o qcoali mare. Noaptea
visam gcoala: un palat mare, mare gifrumos, ca in basme, cu porli

==-:- S@e
de fier, cu geamldcuri, cu ugi de clegtar, cu zidurivopsite ca nigte icoane. Veni gi ziua de $coald
domneascd.
Abia se Iuminase. Md de;tepti frate-meu gi-mizise:
SA nu-!i fie fric5. Si spui tare gi deslu;it.
- da...
-Tare...
$inu vedeam inaintea ochilor de fric5. $i mie-mi clSn!5neau dinlii in guri. Mama mi piep-
tini gi mi siruti pe frunte, a;a ci o pricepui...,,Si nu-!i fie fricS!"... $tiam eu in c6te feluri sdruta
mama: altfel de eram bolnav, altfel cdnd o ascultam, altfel cdnd invSlam leclia, altfel de pl6n-
geam ;i voia si mi impace, gi cu totul altfel md sdruti cdnd mi trimise la Scoola domneasco.

$ln nebane
7. Gu mot . Ce aiface daci ai afla ci trebuie sd te mufi la altd scoald?

Gu eeionut in mani!
.
A,$#
Recitegte cu atenlie textul, apoi rdspunde la intrebdri.
a) Ce agtepta cu neribdare copilul?

b) Ce deosebiri credea biiatul ci sunt intre vechea lui scoali si Scoala domneascd?

c) Cum se pregitea biiatul pentru $coalo domneasca?

d) Ce credea copilul ci va invila la ;coala cea noui?

e) Cine l-a incurajat pe biiat in prima zi de gcoali?


Ge ai invitat in clasa a ll-a?
1. Transcrie primul alineat. Scrie titlul textului 5i numele autorului. Amintegte-li regulile agezdrii
corecte in pagini a textului.

2. Formuleazi enunturifolosind c6te doui cuvinte de pe etichete de culoridiferite.

{ffiffiqffi*ffi {# ffi
3. Bdiatulii spune pisicii ce ar trebui s5 invele gi ce recompense ar putea primi. Scrie cuvintele
respective, apoi ordoneazS-le alfabetic.

4. Cum a fost prima zi din clasa a lll-a? Ce a fost diferit Si ce a fost asemindtor cu prima ta zi
de gcoald?

5. Completeazd cu forma corectS: intr-o,intr-un, sa, s-o, sou, s-ott.


zi, copilul a inceput si nou5. plimbat prin
se pregiteasci pentru gcoala cea
gridini cu ghiozdanul in spate. in cas5, a pus ghiozdanul pe scaun gi _ gdndit la $coalo
domneoscd. Credea ci va invila castel. Era adevirat _vis? Mama _il incuraja.

6. Cum se simlea biiatul c6nd se g6ndea la gcoala cea nou5? Gisegte in textul lec[iei
un argument care si suslind rdspunsultiu.
Antren e;azh-tel
{
l. Scrie cum te-ai simlit tu cdnd ai venit prima dati la gcoali. Explici de ce te-ai simlit aga.
Te asemeni cu bdiatul din povestire?Te deosebegti? Explicd de ce.

2. De ce crezi ci pisica se numea Martinica?

3. Cui crezi ci a mai spus biiatul ci va merge la $coalo domneascd?


Scrie un dialog de 6-7 enunfuri.

l. Ce sfat i-ai da biiatului daci aifi gi tu personaj in aceasti povestire?

S.Textul se numegte $coala domneascd. De ce crezi ci a fost ales acest titlu? Ce alt titlu
crezi cd ar fi potrivit?

9i imagineaze-ti!
Wndesre.re
. Ce crezi ci a ficut biiatulin prima Iui recrealie la noua ;coali? Scrie un text de 5-7 enunfuri.