Sunteți pe pagina 1din 10

Nr. înreg.

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ”C. Antoniu” Țigănași DIRECTOR,


Profesor diriginte: Leustean Florin
Aria curriculară: CONSILIERE ȘI ORIENTARE
Disciplina: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
Nr. de ore pe săptămână: 1
CLASA: a V – a

Planificare anuală
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
AN ŞCOLAR: 2019-2020

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE


Recapitulare inițială - Prezent fericit 1
Evaluare inițială - Vacanța, o lecție prețioasă 1
Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat 5
SEMESTRUL I
Dezvoltare socio-emoțională 4
Recapitulare, evaluări și feedback 3
TOTAL SEM. I 17
Managementul învățării 9
SEMESTRUL II Managementul carierei 7
Recapitulare, evaluări și feedback 3
ŞCOALA ALTFEL: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
TOTAL SEM. II 19
TOTAL AN 34
ŞCOLAR
Planificare calendaristică anuală
Domenii de Competențe specifice CONȚINUTURI ASOCIATE Nr. Săptămâna Observații
conținut ore
Vacanța, o lecție  Recapitulare inițială - Prezent fericit 2 S.1
prețioasă  Evaluare inițială - Vacanța, o lecție prețioasă S.2
1
1. 1.1 Identificarea  Forța fie cu tine! Caracteristici și resurse personale.
AUTOCUNOASTERE resurselor personale și  Focus: EU. Despre Sinele global și Sinele școlar . 5 octombrie
ȘI STIL DE VIAȚĂ a oportunităților de  Perfecțiune: fete și băieți. Despre creștere, transformare, S.3 Ziua Educației
SĂNĂTOS ȘI dezvoltare specifice dezvoltare. S.4
ECHILIBRAT vârstei  Sănătate, că-i mai bună decât toate! Despre sănătate și 3 S.5
1.2 Analiza resurselor prevenirea îmbolnăvirilor.
de stres și a  Cu prietenie, despre stres. Despre surse de stres și strategii de
Adevărata valoare consecințelor acestuia prevenire.
sunt eu! asupra sănătății și  Atelierul de curățenie. Despre igiena personală și igiena în
stării de bine colectivitate.
Adevărata valoare 1.1  O gură de sănătate Despre alimentația sănătoasă și ritmul 3 S.6
sunt eu! 1.2 biologic. S.7
 Recapitulare. Evaluare. Proiect Cunoaște-te pe tine S.8
însuți/însăți! Timp pentru reflecție.
2. DEZVOLTARE 2.1 Recunoașterea unei  Constelație de emoții. Emoții de baza.
EMOȚIONALĂ ȘI varietăți de emoții  Mă împrietenesc cu emoțiile mele. Emoții diverse. S.9 30 Noiembrie
SOCIALĂ trăite în raport cu sine  Puterea cuvintelor. Acordarea feedbackului pozitiv. S.10 Sf. Andrei
Constelații de emoții și cu ceilalți  Cuvintele te apropie de ceilalți. Acordarea feedbackului 4 S.11 1 Decembrie,
și cuvinte 2. 2 Acordarea pozitiv S.12 Ziua Națională
feedback-ului pozitiv  Recapitulare. Evaluare. a României
în relaționarea cu  Proiect Alfabetul emoțiilor. Timp pentru reflecție .
ceilalți
2. DEZVOLTARE 1.1. 1.2.  Forme majore de relief S13-Scoala
EMOȚIONALĂ ȘI 3.1.  Aplicații practice – Relieful orizontului local. S. 14 altfel
SOCIALĂ 3.3.  Reguli de comportare și măsuri de protecție în cazul 3 S.15
Constelații de emoții 4.1. producerii de fenomene și procese în orizontul local S.16
și cuvinte 4.3.  Recapitulare și evaluare
Semestrul al II-lea-20 săptămâni: 13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020
3. 3.1. Autoevaluarea  Învățarea, o alegere personala! Factorii care facilitează
MANAGEMENTUL progreselor în învățarea S.1
ÎNVĂȚĂRII învățare, utilizând  Alergiile învățării. Factorii care blochează învățarea . S.2
Expediția învățării instrumente simple  Învățarea schimba lumea! Factorii care motivează învățarea . S.3
de planificare și  Prin învățare îmi exersez viitorul! Strategii și tehnici de învățare 10 S.4
monitorizare eficienta . S.5
3.2. Manifestarea  Portofoliul de învățare. Scop, principii și rol în învățare . S.6
interesului pentru a  Portofoliul de învățare, un caleidoscop. Domenii, forme și S.7

2
învăța de la ceilalți conținut . S.8
și pentru a-i sprijini  Recapitulare . Evaluare . S.9
pe ceilalți în  Proiect Îmi place sa învăț! S.10
învățare  Timp pentru reflecție .
4. 4.1. Compararea  Viitorul meu, cariera mea. S. 11
MANAGEMENTUL unor trasee  Interese și nivel de educație 3 S. 12
CARIEREI educaționale din  Domeniile la care mă pricep. S. 13 Programul
Viitorul e în puterea perspectiva alegerii  Ocupații și domenii de activitate . S. 14 ”Școala altfel”
mea carierei
Vacanța de primăvară: intra semestrială – 20 aprilie – 3mai 2019
4. 4.2. Analiza unor  În prezent îmi construiesc viitorul. Beneficiile ocupațiilor .
MANAGEMENTUL ocupații din  Cum pot fi de ajutor? Beneficiile ocupațiilor pentru societate S.30: 1 Iunie, Ziua
CARIEREI perspectiva  Recapitulare. Evaluare . 4 S.31: Copilului
Viitorul e în puterea responsabilităților,  Proiect Eu, în viitor . S.32:
mea condițiilor de lucru  Timp pentru reflecție . S.33:
și a consecințelor
asupra stilului de
viață
EU+ 1.1; 1.2  Recapitulare finala 5 Iunie, Ziua
2.1; 2.2  Incursiune în propria comoara . 2 S.34: Învățătorului
3.1; 3.2  Bucuria de a fi! S.35:
4.1; 4.2  Evaluare finala EU+

Vacanța de vară: 13 iunie -

SEMESTRUL I
Unitatea de învățare 1: Autocunoaștere și Stil de viață sănătos și echilibrat Număr de ore: 10

Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data

3
S.1:
Evaluare inițială - 1.1 - exerciții metaforice de asemănare a începutului -grafic și întrebări de sprijin - evaluare inițială prin test
,,Cine sunt eu” . clasei a V-a cu diferite obiecte, acțiuni, personaje etc. pentru realizarea portretului inițial
1.2 - exerciții de autoprezentare (manual) - observarea sistematică
. - activitate individuală 2 ore
,,Cum sunt eu” 1.1 -dezbateri cu privire la importanța cunoașterii de - tabel afirmații -observarea sistematică S.2:
( concept de sine . sine(conceptul de sine global/cunoașterea de sine) autocunoaștere (manual) - aprecierea produselor
global, concept de sine 2.2 -exerciții de identificare a caracteristicilor personale -activitate individuală activității
școlar) . utile la diferite discipline școlare, -autoevaluarea cu ajutorul
- realizarea tabelului imagine pozitivă/imagine reflecției personale
negativă despre sine 1 oră
,,Cresc mă schimb, 1.1 - realizarea unei compuneri ,,Povestea personală” – - imagini (manual) -observarea sistematică
mă dezvolt”(schimbare . fișă de portofoliu, -activitate individuală -inter-evaluare
și dezvoltare, - prezentarea transformărilor din punct de vedere --activitate organizată în
S.3:
modificări fizic, mental, emoțional, social. grupuri de elevi
psihosomatice specifice - realizarea unor interviuri între colegii de clasă
vârstei) despre nevoia de independență, sentimentul de a te
simți neînțeles alteori tensionat, agitat, revoltat. 1 oră
,,Pot mă pricep îmi 1.1 - prezentarea abilităților, intereselor și preferințelor - activitate individuală - observarea sistematică
place”(abilități, personale, --activitate organizată în --autoevaluarea cu ajutorul
aptitudini, interese, - selectarea abilităților, intereselor și preferințelor grupuri de elevi reflecției personal
preferințe) care sunt comune mai multor colegi, - proiect individual
01.10-05.10
- organizarea pe grupuri care au în comun mai multe
aptitudini, 1 oră
- realizarea unui colaj sugestiv cu titlul ,,Ce pot eu să
fac?”care să reflecte abilitățile, aptitudinile și
interesele lor.
Recapitulare - 1.1 - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă dezbaterii -observarea sistematică
08.10-12.10
evaluare .3. - test de evaluare. (manual)- 1 oră - test de evaluare

Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data


S.4:
,,Sunt sănătos” 1.2 - definirea noțiunii de sănătate , - activitate individuală - observarea sistematică
(sănătatea persoanei și a - identificarea factorilor contribuie la menținerea - activitate frontală - inter-evaluare
mediului) sănătății,
4
- analizarea consecințelor traiului într-un mediu 1 oră
nesănătos,
Trăiesc sănătos 1.2 - diferențierea alimentelor sănătoase de cele - imagini cu alimente - observarea sistematică
(alimentație sănătoasă, . nesănătoase, (manual) - inter-evaluare
igiena personală/ igiena - realizarea unui meniu sănătos - schemă grafică factori de - aprecierea produselor
S.5:
în colectivitate) -descrierea consecinţelor alinentației sănătoase/ combatere/prevenire a activității
nesănătoase pe termen scurt sau pe termen lung alimentației nesănătoase
- crearea unui text pe tema igiena în colectivitate (manual)
- identificarea regulilor de igienă personală - ppt piramida alimentelor
- activitate frontală 1 oră
,,Fac față stresului” 2.2 - recunoașterea situației stresante și a modalităților de - filmul didactic - observarea sistematică
(surse de stres și . acordare a feedbackului pe baza vizionării unui film - activitate individuală - inter-evaluare
strategii de prevenire) - identificarea unor situații stresante din experiența - activitate frontală - selecția răspunsurilor
S.6:
școlară, a persoanelor de sprijin și a modalităților 1 oră corecte dintr-o serie dată
utilizate de acestea (verbal și nonverbal)
- explicarea rolului feedback-ului pozitiv, resursă anti
stres
,,Îmi respect ritmul” 1.1 - realizarea unui program zilnic (cu perioadele de - coli A4 - inter-evaluare
(ritm biologic de timp alocate) - activitate individuală - aprecierea produselor
S.7:
activitate și odihnă) - descrierea unui hobby și timpul alocat acestuia - activitate frontală activității
- planificarea activităților din ziua următoare folosind 1 oră
un tabel: important/neimportant, urgent/ nu e urgent
Evaluare sumativă. 1.1 - identificarea celor mai importante calități, resurse și - coli A4 - evaluare sumativă cu
(Cartea despre mine: . limite personale - activitate individuală ajutorul proiectului
calități, resurse, limite 1.2 - identificarea unor factori stresanți pentru propria - activitate frontală individual
personale) . persoană și a modalităților de prevenire și combatere - inter-evaluare S.8:
2.2 a acestora - aprecierea produselor
. - realizarea unui proiect individual care să includă ce 1 oră activității
au învățat elevii despre sine în primele 11 săptămâni
de școală

Unitatea de învățare 2: Dezvoltare emoțională și socială Număr de ore: 5


Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data

,,Emoțiile în viața 2.1 - definirea noțiunii de emoție , - activitate individuală - observarea sistematică S.9:

5
noastră” (emoții de - identificarea diferitelor emoții pe care le-au trăit și - activitate frontală - inter-evaluare
bază/emoții diverse) asocierea lor cu diverse situații - activitate pe grupuri de 2
- asocierea unor activități date cu emoțiile trăite elevi
- compararea emoțiilor personale cu cele ale colegilor 1 oră
,,În explorarea 2.1 - diferențierea emoțiilor pozitive de cele negative - imagini cu situații posibile în - observarea sistematică
emoțiilor”(emoții de - completarea unui tabel ce prezintă diverse situații cu care te poți afla - inter-evaluare
bază/emoții diverse) gândurile, emoțiile și comportamentele asociate lor (Te - schemă grafică gânduri, - aprecierea produselor S.10:
gândești:, Te simți:, Reacționezi:) emoții și comportamente activității
- identificarea relației gând - emoție asociate (manual)
- activitate frontală 1 oră
,,Modalități de 2.2. - identificarea consecințelor pentru sine și ceilalți a - filmul didactic - observarea sistematică
gestionare a emoțiilor” stăpânirii/ nestăpânirii emoțiilor - activitate individuală - inter-evaluare
S.11:
(emoții de bază/emoții - crearea unor mesaje mobilizatoare în ce privește - activitate frontală
diverse) gestionarea emoțiilor pentru sine și pentru ceilalți (ex: nu 1 oră
jigni)
,,Relațiile dintre noi și 2.1 - definirea noțiunii de comunicare și precizarea rolului ei - coli A4 - inter-evaluare
comunicarea” în societate - activitate individuală - aprecierea produselor
(acordarea feedbackului - identificarea componentelor comunicării - activitate frontală activității S.12:
pozitiv) - asocierea unor mesaje cu gânduri și sentimente 1 oră
- identificarea consecințelor comunicării în diferite situații
,,Exersarea 2.2 - identificarea mesajelor care acordă feedback pozitiv/ - activitate individuală - observarea sistematică
feedbackului negativ - activitate frontală - inter-evaluare
S.13:
pozitiv”(acordarea - realizarea unei reclame/colaj/povestiri/cântec pe tema - activitate pe grupuri de 2 - selecția răspunsurilor corecte
feedbackului pozitiv) încurajării unei persoane care trece printr-o situație elevi dintr-o serie dată
stresantă, utilizând cuvinte date 1 oră
,,Prietenia și 2.2 - realizarea portretului celui mai bun prieten ( se are în -- coli A4 - observarea sistematică
relaționarea vedere identificarea calităților și descrierea lor) - activitate individuală - inter-evaluare
S.14
armonioasă” (acordarea - identificarea propriilor calități și defecte - activitate frontală - aprecierea produselor
feedbackului pozitiv) - construirea unei hărți personale a prieteniei având în 1 oră activității
vedere obstacolele întâlnite și resursele pe care se sprijină
Recapitulare - coli A4 - evaluare sumativă cu ajutorul
Evaluare și - recapitulare domeniul tematic 2 - activitate individuală proiectului individual S.15:
autoevaluare. - activitate frontală 1 oră - inter-evaluare

SEMESTRUL II
Unitatea de învățare 3: Managementul învățării Număr de ore: 9
Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data
6
,,De ce învăț” (motivația 3.1 - definirea noțiunii de ,,motivație” și implicit a motivației - foi flipchart - observarea sistematică
învățării) 3.2 de a învăța - activitate individuală
- realizarea unui grafic cu răspunsurile date de elevi 1 oră S.16
privitor la motivația de a învăța
- comentarea afirmației ,,Motivația de a avea succes este
prima condiție pentru a ieși victorios”
,,De ce să învăț cum să 3.1 - analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor - tabel cu factori care au - observarea sistematică
învăț” (factori care (reușite sau nereușite) și identificarea factorilor care au sprijinit/frânat învățarea - aprecierea produselor
facilitează/ blochează sprijinit/frânat învățarea, precum și a contextelor în care - activitate individuală activității
S.17:
învățarea) greșeala a făcut parte din procesul de învățare prin - activitate în perechi - autoevaluarea cu ajutorul
conversație în perechi reflecției personale
- realizarea unor liste de factori personali sau de context 1 oră
care facilitează/blochează învățarea
,,Ce mă ajută, ce mă 3.1. - realizarea unei liste cu strategii și tehnici de învățare - activitate individuală - observarea sistematică
împiedică să învăț” 3.2 eficientă --activitate organizată în - inter-evaluare
(strategii și tehnici de - identificarea factorilor care influențează învățarea grupuri de elevi
învățare eficientă) - realizarea unei fișe de portofoliu în care în urma S.18:
colaborării cu colegul de bancă identifică asemănări și
deosebiri în privința obiceiurilor care îi ajută sau 1 oră
împiedică în învățare
,,Cum învăț mai 3.1 - experimentarea unor strategii și tehnici de învățare - activitate individuală - observarea sistematică
bine?”(strategii și tehnici variate pentru a rezolva o sarcină de învățare în modalități --activitate organizată în --autoevaluarea cu ajutorul
S.19:
de învățare eficientă) cât mai diverse și reflectarea asupra preferințelor grupuri de elevi 1 oră reflecției personal
personale pentru una sau alta dintre strategii/tehnici - proiect individual
- definirea noțiunii de ,,gândire critică” în învățare
,,Recapitularea în 3.1 - explicarea noțiunii de ,,recapitulare” - coli A4 - observarea sistematică
sprijinul învățării” 3.2 - evaluarea în perechi/în grup a rezultatelor învățării - activitate individuală - inter-evaluare S.20:
(strategii și tehnici de colegilor și oferirea unui feedback pentru recunoașterea - activitate frontală
învățare eficientă) progreselor celorlalți 1 oră
,,Concentrează-te pe 3.2 - prezentarea unei reușite personale în mediul școlar și - foi flipchart - observarea sistematică S.21
succes” (motivația extrașcolar utilizând modalități variate de comunicare: - activitate individuală --autoevaluarea cu ajutorul
S.22
învățării) prezentări electronice, albume foto, postere 2 ore reflecției personal
- identificarea punctelor tari și punctelor slabe care
contribuie la obținerea succesului sau dimpotrivă duc la
eșec
- comentarea afirmației ,,Orice eșec este o lecție din care
trebuie să învățăm ceva”
7
,,Portofoliul meu, 3.2 - realizarea primilor pași în constituirea progresivă a - activitate individuală - observarea sistematică
oglinda mea” portofoliului personal de învățare: exprimarea opțiunilor - activitate frontală --autoevaluarea cu ajutorul
(portofoliul personal de elevilor pentru formatul portofoliului, negocierea regulilor 1 oră reflecției personal
învățare. Scop, principiu de constituire a acestuia, identificarea rezultatelor/ - proiect individual
S.23:
și rol de învățare) categoriilor de rezultate ale învățării pe care le pot
introduce
- planificarea unor evenimente de prezentare a
portofoliilor la final de semestru/an școlar

Recapitulare - evaluare 3.1. - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă dezbaterii - observarea sistematică
S.24:
3.2 - test de evaluare. (manual) - test de evaluare
- 1 oră

Unitatea de învățare 4: Managementul carierei Număr de ore: 7+3


Conținuturi CS Activități de învățare Resurse Evaluare Data
,,Școala în viața mea” 4.1 - discuţii în perechi/echipe: „De ce mergem la școală? ”, - grafic și întrebări de sprijin - observarea sistematică
(rolul educației în . „Școala mea – cum mi-ar plăcea să fie la școală/în clasa pentru realizarea portretului - inter-evaluare
alegerea carierei) mea? ”, „Ce îmi place cel mai mult/cel mai puțin la unui elev de succes(manual) S.25
școală? ” - activitate individuală
- prezentarea unor ,,povești de succes” ale foștilor elevi ai 1 oră
școlii
Rolul și importanța 4.1 - exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu profesii - tabel afirmații - observarea sistematică
disciplinelor școlare pentru care este necesară studierea acestora: „La ce ne autocunoaștere (manual) - aprecierea produselor
(rolul educației în folosește studiul istoriei/matematicii/muzicii etc.? ”, - activitate individuală activității
alegerea carierei) „Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/ inginer etc. ce ar - autoevaluarea cu ajutorul
trebui să știu/să știu să fac/să învăț la școală? ” și reflecției personale S.26
introducerea rezultatelor în portofoliul personal de
1 oră
învățare
- invitarea unor profesori care să-și prezinte experiența
personală
- realizarea unui top al materiilor preferate
S.27
,,Relația dintre 4.1 - realizarea unei compuneri ,,Povestea mea din - imagini (manual): - observarea sistematică
disciplinele școlare, . viitor” – fișă de portofoliu cu prezentarea profesiei pe - activitate individuală - inter-evaluare
domeniile de care își imaginează că o va avea --activitate organizată în
activitate și profesii” - prezentarea unor materii studiate și profesiile grupuri de elevi 1 oră
8
(ocupații, domenii de aferente
activitate)
,,Ocupațiile de ieri, 4.2 - documentarea și prezentarea de către elevi a unor fișe ale - activitate individuală - observarea sistematică
ocupațiile de unor ocupații „Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/ inginer/ --activitate organizată în --autoevaluarea cu ajutorul
azi”(ocupații, domenii cercetător etc. unde aș lucra/în ce condiții/ce calități grupuri de elevi reflecției personal
de activitate) personale /ce pregătire ar fi necesare/ce stil de viață as - proiect individual
S.28

avea/aș putea găsi un loc de muncă/ce salariu aș avea/aș


S.29
putea să inventez ceva nou” și introducerea rezultatelor în
1 oră
portofoliul personal de învățare
- realizarea unui colaj sugestiv cu titlul ,,Ce pot eu să
fac?”care să reflecte abilitățile, aptitudinile și
interesele lor.
,,O ocupație pentru 4.2 - imagini (manual): - observarea sistematică
fiecare, o ocupație - realizarea unui eveniment de prezentare a unor profesii - activitate individuală - inter-evaluare
pentru mine” tradiționale, actuale, de viitor, de tipul: „Carnavalul --activitate organizată în
(beneficiile ocupațiilor profesiilor” grupuri de elevi S.30

pentru individ: S.31


- elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de
perspective de
cuvinte încrucișate, care să conțină ocupații din diferite
angajare, rezolvarea domenii de activitate
2 ore
unor probleme globale)
Recapitulare - 4.1 - dezbateri în grupuri pro-contra unei afirmații date, - afirmația supusă dezbaterii - observarea sistematică
S.32
evaluare .4. - test de evaluare. (manual) - test de evaluare
2 - 1 oră
S.33
Prezentarea portofoliilor de învățare. Feedbackul profesorului
S.34

S.35

Competențe generale și specifice

9
1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei
1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolar


2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi
2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea
3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei
4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora pentru persoană și pentru societate

Bibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASELE a V-a – a VIII-a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului
educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
2. ,,Consiliere și dezvoltare personală”- manual de clasa a V-a, București, editura Cd Press, 2017

10

S-ar putea să vă placă și