Sunteți pe pagina 1din 52

Masina de spalat automata

Manual de utilizare

Washing Machine
User Manual

AB101223XLAB

RO / EN
Numărul documentului : 2820528232_RO/ 14-02-20.(11:40)
1 Instrucțiuni generale de • Nu deschideți niciodată ușa de
siguranță încărcare și nu scoateți filtrul
Această secțiune include instrucțiuni atunci când încă mai există apă
de siguranță ce pot preveni rănirile și în mașină. În caz contrar, pot
riscurile de deteriorare. Nici o garanție apărea riscul de inundație și de
nu va fi valabilă în cazul nerespectării vătămare corporală cauzată de
acestor instrucțiuni. apa fierbinte.
1.1 Protecția vieții umane • Nu forțați deschiderea ușii de
și siguranța proprietății încărcare când aceasta este
blocată. Ușa se va deschide
A AVERTIZARE! imediat după ce s-a terminat
• Nu amplasați niciodată ciclul de spălare. Dacă ușa nu
produsul pe o pardoseală se deschide, aplicați soluțiile
acoperită cu covor. În caz menționate pentru eroarea
contrar, lipsa circulației aerului „Ușa de încărcare nu poate
de sub mașină va duce la fi deschisă” în secțiunea
supraîncălzirea componentelor Depanare. În cazul forțării
electrice. Aceasta poate deschiderii ușii de încărcare,
provoca probleme produsului. ușa și mecanismul de închidere
• Scoateți produsul din priză pot fi deteriorate.
atunci când nu este în uz. • Folosiți numai detergenți,
• Instalarea și depanarea balsam și alte produse
produsului se vor efectua adecvate pentru mașini de
exclusiv de către agenți de spălat automate.
service autorizați. Producătorul • Respectați întotdeauna
nu va fi răspunzător de daunele instrucțiunile de pe eticheta
care pot surveni datorită textilelor și de pe ambalajul
procedurilor efectuate de detergentului.
persoane neautorizate. 1.2 Siguranța
• Furtunurile de alimentare cu apă suprafeței fierbinți
și de evacuare trebuie să fie
fixate în siguranță și să rămână A AVERTIZARE!
neavariate. În caz contrar, există • Sticla ușii de încărcare devine
riscul scurgerii apei. prea fierbinte în timpul spălării la
temperaturi ridicate. Așadar, nu
permiteți în special copiilor să
atingă sticla ușii de încărcare în
timpul spălării.

2 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


1.3 Siguranța copiilor
A AVERTIZARE!

A AVERTIZARE!
• Nu uitați să închideți ușa de
• Acest produs poate fi folosit încărcare atunci când părăsiți
de copii începând cu vârsta camera în care se află produsul.
de 8 ani și de persoane cu • Depozitați toți detergenții
capacități fizice, senzoriale și aditivii într-un loc sigur,
sau mentale incomplet inaccesibil copiilor, prin
dezvoltate sau fără experiență închiderea capacului
și cunoștințe, cu condiția să fie recipientului de detergent sau
supravegheați sau instruiți cu sigilarea ambalajului acestuia.
privire la utilizarea în siguranță
a produsului și la pericolele 1.4 Siguranță electrică
asociate cu acesta. Copiii
nu trebuie să se joace cu B PERICOL
aparatul. Lucrările de curățare și
întreținere nu trebuie efectuate • Dacă produsul are o defecțiune,
de copii, cu excepția cazului nu îl utilizați decât după ce
în care sunt supravegheați de este remediată de un agent de
cineva. Copiii cu vârsta mai service autorizat. Există riscul
mică de 3 ani trebuie să fie de electrocutare!
ținuți departe de produs, cu • Acest produs este proiectat
excepția cazurilor în care sunt pentru a-și relua funcționarea
supravegheați în continuu. în cazul unei întreruperi
• Ambalajele sunt periculoase de alimentare. Dacă doriți
pentru copii. Păstrați materialele anularea programului,
de ambalare într-un loc sigur, consultați secțiunea „Anularea
inaccesibil copiilor. programului”.
• Produsele electrice sunt • Conectați produsul la o priză
periculoase pentru copii. cu împământare protejată cu
Nu lăsați copii în apropierea o siguranță de 16 A. Instalația
produsului când acesta se află de împământare trebuie să fie
în funcțiune. Nu le permiteți să efectuată de către un electrician
se joace cu produsul. Utilizați calificat. Compania noastră nu
funcția de blocare pentru își asumă răspunderea pentru
copii pentru a evita intervenția daunele cauzate de utilizarea
copiilor în funcționarea mașinii fără împământare
produsului. conform reglementărilor locale.

3 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


Acest aparat a fost produs cu componente
B PERICOL și materiale de înaltă calitate care pot fi
reutilizate și sunt potrivite pentru reciclare.
• Nu curățați niciodată produsul
Nu eliminați produsul împreună cu deșeuri
stropind sau turnând apă menajere sau alt tip de deșeuri la sfârșitul
pe acesta! Există riscul de duratei de utilizare a acestuia. Transportați-l
la un centru de colectare pentru reciclarea
electrocutare! echipamentului electric și electronic. Vă
• Nu atingeți niciodată fișa de rugăm să consultați autoritățile locale pentru
alimentare cu mâinile ude! Nu a vedea unde sunt localizate aceste centre
de colectare.
decuplați niciodată produsul Conformitate cu directiva RoHS:
trăgând de cablu. Apăsați Produsul pe care l-ați achiziționat este
întotdeauna pe priză cu o mână conform cu Directiva RoHS (2011/65/UE).
Acesta nu conține materiale periculoase sau
și trageți fișa cu cealaltă mână. interzise specificate în această directivă.
• În timpul procedurilor de 2.2 Informații despre ambalaj
montare, întreținere, curățare și Ambalajele produsului sunt fabricate din
reparare produsul trebuie să fie materiale reciclabile conform reglementărilor
privind protecția mediului din țara noastră.
decuplat. Nu eliminați ambalajele împreună cu gunoiul
• Dacă cablul de alimentare este menajer sau cu alte deșeuri. Transportați-le
la punctele de colectare ale materialelor de
deteriorat, acesta trebuie să fie ambalare desemnate de autoritățile locale.
înlocuit de către producător,
service-ul autorizat, o persoană
calificată (de preferat un 3. Destinația de utilizare
• Acest produs a fost proiectat pentru
electrician) sau de către o uz casnic. Nu este destinat utilizării
persoană desemnată de comerciale și nu trebuie folosit în alte
importator, pentru evitarea scopuri decât destinația de utilizare.
• Produsul trebuie utilizat doar pentru
posibilelor riscuri. spălarea și clătirea rufelor a căror
etichete permit acest lucru.
• Producătorul declină orice
2. Instrucțiuni importante responsabilitate survenită ca urmare a
referitoare la mediul utilizării sau transportului incorect.
înconjurător • Durata de funcționare a produsului este de
10 ani. În această perioadă vor fi disponibile
piese de schimb originale pentru menținerea
2.1 Conformitatea cu Directiva DEEE aparatului în bună stare de funcționare.
Acest produs este conform cu • Acest aparat este destinat utilizării în
directiva DEEE a UE (2012/19/ gospodărie și altor utilizări similare, cum ar fi:
EU). Acest produs poartă un – bucătării pentru personal în magazine, birouri
simbol de clasificare pentru și alte medii de lucru;
deșeu de echipament electric și – ferme;
electronic (DEEE). – pentru uzul clienților în hoteluri și alte medii
de tip rezidențial;
– medii de tip pensiune;
– zone de uz comun în blocuri de locuit sau
spălătorii publice.

4 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4 Specificații tehnice
Nume sau marcă comercială furnizor ARCTIC
AB101223XLAB
Nume model
7129241600
Capacitate nominală (kg) 10
Viteză de centrifugare maximă (rpm) 1200
Încorporată Nu
Înălţime (cm) 84
Lăţime (cm) 60
Adâncime (cm) 64
Intrare apă simplă / Intrare apă dublă
•/-
• Disponibil
Alimentare cu electricitate (V/Hz) 230 V / 50Hz
Curent total (A) 10
Putere totală (W) 2200
Cod principal model 928

C INFORMAȚII
• Informațiile despre model stocate în baza de date a
produselor pot fi accesate vizitând următorul website
SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)
și căutând codul de identificare a modelului (*) înscris
pe eticheta caracteristicilor energetice.
A A https://eprel.ec.europa.eu/

5 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.1 Instalarea 4.1.3 Demontarea șuruburilor
• Contactați cel mai apropiat agent de service de fixare pentru transport
autorizat pentru instalarea mașinii. 1. Slăbiți toate șuruburile cu o cheie potrivită
• Pregătirea locației și montajul electric, până când acestea se rotesc liber.
alimentarea cu apă și evacuarea apei uzate 2. Scoateți șuruburile de fixare pentru
revin sub responsabilitatea clientului. transport rotindu-le ușor.
• Asigurați-vă că furtunurile de admisie 3. Introduceți capacele de plastic furnizate în
și evacuare a apei, precum și cablul de punga cu manualul de utilizare în orificiile de
alimentare, nu sunt pliate, strânse sau zdrobite, pe panoul posterior.
în timp ce împingeți produsului în locul acestuia
după procedurile de instalare sau curățare.
• Asigurați-vă că montajul și conexiunile electrice
ale mașinii sunt efectuate de un agent de service
autorizat. Producătorul nu va fi răspunzător de
daunele care pot surveni din cauza procedurilor
executate de persoane neautorizate.
• Înainte de instalare, verificați dacă produsul
are defecțiuni vizibile. Dacă are defecțiuni
A AVERTIZARE!
• Demontați șuruburile de fixare pentru
vizibile, nu îl instalați. Produsele avariate vă transport înainte de a utiliza mașina de spălat!
pun în pericol siguranța. În caz contrar, produsul se va deteriora.
4.1.1 Locație corespunzătoare
de montare
• Amplasați mașina pe o suprafață rigidă și
C INFORMAȚII
• Păstrați într-un loc sigur șuruburile de
orizontală. Nu o poziționați pe covoare cu fir siguranță pentru a le refolosi când trebuie
lung sau alte suprafețe similare. să mutați mașina de spălat.
• Atunci când mașina de spălat și uscătorul sunt • Montați șuruburile de siguranță pentru
așezate unul peste celălalt, greutatea totală a transport repetând în ordine inversă pașii
acestora - încărcate - este de 180 de kilograme. procedurii de dezasamblare.
Amplasați mașina pe o pardoseală solidă și • Nu mutați niciodată mașina fără a monta
plană care are o capacitate portantă suficientă! șuruburile de fixare pentru transport!
• Nu așezați produsul pe cablul de alimentare. 4.1.4 Racordarea alimentării cu apă
• Nu instalați produsul în locuri unde
temperatura poate scădea sub 0ºC.
• Se recomandă lăsarea unui spațiu în părțile
C INFORMAȚII
• Pentru ca mașina să funcționeze corect,
laterale ale mașinii pentru a reduce vibrațiile din robinet trebuie să curgă 10 – 80 litri de
și zgomotul apă pe minut. Dacă presiunea apei este
• Pe o pardoseală înclinată nu amplasați produsul mai mare, montați un reductor de presiune.
în apropierea marginii sau pe o platformă.
• Nu așezați pe mașina de spălat surse
de căldură precum plite, fiare de călcat,
cuptoare, etc., și nu le folosiți pe produs. A AVERTIZARE!
• Modelele cu o singură priză de apă nu
4.1.2 Îndepărtarea rigidizării ambalajului trebuie conectate la robinetul de apă
caldă. În acest caz, rufele se pot deteriora
Pentru îndepărtarea sau produsul se va comuta la modul de
rigidizării ambalajului, protecție și nu va funcționa.
înclinați mașina în spate.
Îndepărtați rigidizarea
ambalajului trăgând de
panglică. Nu efectuați
singur această operațiune.

6 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


• Dacă furtunul este ridicat după ce a fost
așezat la nivelul pardoselii sau aproape de
sol (la mai puțin de 40 cm deasupra solului),
evacuarea apei se face mai greu, iar hainele
pot ieși excesiv de ude. Așadar, respectați
înălțimile descrise în figură.
• Pentru prevenirea scurgerii apei reziduale
înapoi în mașină și pentru a permite o
evacuare ușoară, nu introduceți capătul
1 Strângeți manual toate piulițele furtunului. furtunului în apa reziduală și nu îl introduceți
Nu folosiți unelte pentru strângerea în scurgere mai mult de 15 cm. Dacă este
piulițelor. prea lung, tăiați-l.
2 După ce ați terminat de racordat furtunul, • Capătul furtunului nu trebuie îndoit, nu
verificați să nu existe scurgeri la punctele trebuie călcat și nu trebuie strivit între
de racordare după ce deschideți robinetele conducta de evacuare și mașină.
la maximum. Dacă apar scurgeri, închideți • Dacă furtunul este prea scurt, adăugați
robinetul și desfaceți piulița. Restrângeți un furtun de prelungire original. Lungimea
piulița cu atenție după verificarea garniturii. furtunului nu trebuie să fie mai mare de 3,2
Pentru prevenirea scurgerii apei și a daunelor m. Pentru evitarea defecțiunilor de scurgere
aferente, țineți robinetele închise pe perioada a apei, racordul dintre furtunul de prelungire
cât nu folosiți mașina. și furtunul de evacuare al mașinii trebuie să
fie efectuat cu o clemă corespunzătoare
4.1.5 Racordarea furtunului pentru a nu se desface și a nu scăpa apă.
de evacuare a apei
• Racordați capătul furtunului de scurgere 4.1.6 Reglarea picioarelor

A
direct la țeava de scurgere a apei, closet
AVERTIZARE!
sau cadă.
• Pentru a vă asigura că produsul dvs.
A AVERTIZARE! funcționează mai silențios și fără vibrații,
acesta trebuie să fie orizontal și bine
• Casa dvs. va fi inundată dacă furtunul
echilibrat pe picioarele sale. Echilibrați
se desface din lăcașul acestuia în timpul
mașina reglându-i picioarele. În caz contrar,
evacuării apei. Mai mult, există riscul de
produsul se poate mișca din locul său
opărire din cauza temperaturilor ridicate de
și poate cauza probleme de îndoire sau
spălare! Pentru a preveni astfel de situații
vibrații.
și a vă asigura că mașina efectuează
• Nu folosiți unelte pentru a slăbi
procesele de admisie de apă și evacuare
contrapiulițele. În caz contrar, acestea se
fără nici o problemă, fixați bine furtunul de
pot deteriora.
evacuare.

1 Desfaceți manual contrapiulițele de pe


picioare.
2 Reglați picioarele până când produsul este
stabil și echilibrat.
3. Strângeți manual contrapiulițele.
100 cm

40 cm

• Racordați furtunul la o înălțime minimă de 40


cm și o înălțime maximă de 100 cm.

7 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.1.7 Conexiunea electrică 4.2 Pregătirea
Conectați produsul la o priză cu împământare
protejată cu o siguranță de 16 A. Compania 4.2.1 Sortarea rufelor
noastră nu își asumă răspunderea pentru • Sortați rufele în funcție de material, culoare,
daunele cauzate de utilizarea mașinii fără gradul de murdărire și temperatura de
împământare conform reglementărilor locale. spălare permisă.
• Conexiunea trebuie să respecte reglementările • Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe
naționale în vigoare. etichetele articolelor de îmbrăcăminte.
• Cablajul circuitului prizei de alimentare 4.2.2 Pregătirea rufelor pentru spălare
trebuie să fie suficient pentru cerințele • Rufele cu accesorii metalice precum sutienele
aparatului. Este recomandată utilizarea unui cu armătură, cataramele curelelor sau nasturii
Întrerupător de curent rezidual (GFCI) din metal vor deteriora mașina. Îndepărtați
• Fișa cablului de alimentare trebuie să fie piesele metalice sau spălați hainele într-un
ușor accesibilă după instalare. sac pentru rufe sau o față de pernă.
• Dacă siguranța sau întreruptorul existent are • Scoateți toate obiectele din buzunare,
o capacitate mai mică de 16 amperi, apelați cum ar fi monede, pixuri și agrafe de birou;
la un electrician calificat pentru a instala o întoarceți buzunarele pe dos și periați-le.
siguranță de 16 amperi. Aceste obiecte pot deteriora mașina sau pot
• Tensiunea prizei trebuie să fie identică cu cauza probleme de zgomot.
tensiunea indicată în secțiunea „Specificații • Puneți articolele mici precum șosetele
tehnice”. de copii și ciorapii din nailon într-o pungă
• Nu folosiți prelungitoare sau prize multiple. pentru rufe sau o față de pernă.
• Introduceți perdelele fără a le apăsa.
A AVERTIZARE! Îndepărtați accesoriile perdelelor.
• Închideți fermoarele, coaseți nasturii
• Cablurile de alimentare deteriorate trebuie
înlocuite de un agent de service autorizat. desfăcuți, reparați rupturile.
• Produsele cu eticheta „Spălare la mașină”
4.1.8 Utilizare inițială sau „Spălare manuală” se spală numai la un
Înainte de a începe program adecvat.
să utilizați produsul, • Nu spălați rufe colorate împreună cu rufe
aveți grijă să efectuați albe. Articolele de îmbrăcăminte noi și
pregătirile conform cu închise la culoare confecționate din bumbac
secțiunea „Instrucțiuni eliberează o cantitate mare de colorant.
importante Spălați-le separat.
• Petele dificile trebuie tratate corespunzător
privind siguranța și mediul înconjurător“. înainte de spălare. Dacă nu sunteți sigur/ă,
Pentru pregătirea produsului pentru încercați la o curățătorie.
spălarea rufelor, efectuați prima operațiune • Utilizați doar coloranți/agenți de colorare și
din programul Curățare cuvă. Dacă acest agenți anti-calcar care sunt potriviți pentru
program nu este disponibil pe mașina spălarea la mașină. Respectați întotdeauna
dumneavoastră, aplicați metoda care este instrucțiunile de pe ambalaj.
descrisă în secțiunea 4.4.2 • Spălați rufele delicate și pantalonii întorși pe
dos.
C INFORMAȚII • Păstrați rufele din lână de Angora în
congelator câteva ore înainte de spălare.
• Folosiți o soluție anti-calcar adecvată Aceasta va reduce scămoșarea.
pentru mașini de spălat. • Rufele care sunt expuse la materiale cum ar
• Este posibil ca în mașină să existe apă fi făina, praful de var, laptele praf, etc trebuie
rămasă din timpul proceselor de control al să fie scuturate bine înainte de introducerea
calității. Aceasta nu deteriorează produsul. lor în produs. Astfel de prafuri și pulberi de pe
rufe se pot acumula în timp pe componentele
interne ale mașinii și pot cauza avarii.

8 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.2.3. Sugestii pentru economia 4.2.6 Utilizarea detergentului
de energie și apă și a balsamului
Informațiile de mai jos vă vor ajuta să utilizați
mașina într-o manieră ecologică și cu economie
de energie/apă.
C INFORMAȚII
• În momentul când folosiți detergent, balsam,
• Utilizați produsul la cea mai ridicată capacitate
apret, colorant, înălbitor sau soluție anti-calcar;
de încărcare permisă pentru programul pe
citiți cu atenție instrucțiunile înscrise pe ambalaj
care l-ați selectat, dar nu o supraîncărcați.
și respectați cantitățile recomandate. Folosiți un
Consultați „Tabel de programe și consum”.
recipient de dozare, dacă este disponibil.
• Respectați instrucțiunile privind temperatura
de pe ambalajul detergentului. Sertarul pentru
• Spălați la temperaturi joase rufele cu grad 2 3 1 detergent este
redus de murdărire.
compus din trei
• Folosiți programe mai scurte pentru a spăla
cantități mici de rufe cu grad redus de compartimente:
murdărire. – (1) pentru prespălare
• Nu folosiți ciclu de prespălare și temperaturi – (2) pentru spălarea
mari pentru rufele care nu sunt foarte principală
murdare sau pătate. – (3) pentru balsam
• Dacă doriți să uscați rufele în uscător, – ( ) în plus, există un
selectați viteza de centrifugare maximă sifon în compartimentul
recomandată pentru programul de spălare. pentru balsam.
• Nu utilizați o cantitate de detergent mai mare Detergent, balsam și alte substanțe de curățare
decât cea recomandată pe ambalajul acestuia. • Adăugați detergent și balsam înainte de
4.2.4 Încărcarea rufelor începerea programului de spălare.
1. Deschideți ușa de încărcare. • Nu lăsați sertarul pentru detergent deschis
2. Introduceți articolele în mașină fără a le în timp ce programul funcționează!
înghesui. • Dacă folosiți un program fără prespălare, nu
3 Închideți ușa împingând-o până când auziți un puneți detergent în compartimentul pentru
sunet de blocare. Asigurați-vă că nu sunt rufe prespălare (compartimentul nr. „1”).
prinse în ușă. Ușa de încărcare este blocată • Într-un program cu prespălare, nu puneți
în timpul programului de spălare. Ușa se va detergent lichid în compartimentul de
debloca imediat după ce s-a terminat ciclul de prespălare (compartimentul nr. „1”).
spălare. Puteți atunci deschide ușa de încărcare. • Nu selectați un program cu prespălare
Dacă ușa nu se deschide, aplicați soluțiile dacă folosiți detergent în pungă sau bilă
menționate pentru eroarea „Ușa de serviciu nu de dozare. Introduceți punga sau bila de
poate fi deschisă” în secțiunea Depanare. detergent direct între rufele din mașină.
4.2.5 Capacitatea corectă de încărcare • Dacă utilizați detergent lichid, nu uitați
Capacitatea maximă de încărcare depinde să puneți o măsură de detergent lichid
de tipul de rufe, gradul de murdărire și de în compartimentul de spălare principal
programul de spălare dorit. (compartimentul nr. „2”).
Mașina reglează automat cantitatea de apă Alegerea tipului de detergent
în funcție de greutatea rufelor pe care le Tipul detergentului care trebuie folosit depinde
introduceți în interior. de programul de spălare și de tipul și culoarea
țesăturii.
A AVERTISMENT • Utilizați detergenți diferiți pentru rufe colorate
și rufe albe.
• Urmați informațiile din secțiunea „Tabel
de programe și consum”. În momentul • Spălați hainele delicate numai cu detergenți
supraîncărcării, performanța de spălare a speciali (detergent lichid, șampon de
mașinii va scădea. Suplimentar, pot apărea lână etc.) pentru haine delicate, folosind
probleme legate de vibrații și zgomot. programele sugerate.

9 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


• Când spălați rufe și cuverturi în culori închise 22
se recomandă folosirea unui detergent
lichid.
• Spălați rufele din lână folosind programul
sugerat și un detergent special pentru lână.
• Examinați descrierile programelor pentru
a identifica programele sugerate pentru Dacă produsul este dotat cu o piesă pentru
diverse textile. detergent lichid:
• Toate recomandările cu privire la detergenți • Când doriți să folosiți detergent, trageți
sunt valabile pentru intervalele de dispozitivul spre dvs. Partea care cade va
temperatură selectabile ale programelor. reprezenta un obstacol pentru detergentul
lichid.
A AVERTISMENT • Dacă este necesar, curățați dispozitivul cu
apă atunci când este la locul său sau după
• Folosiți doar detergenți produși special
pentru mașini de spălat. ce îl scoateți.
• Nu folosiți praf de săpun. • Dacă folosiți detergent pulbere, dispozitivul
trebuie fixat în poziția superioară.
Dozarea detergentului
Cantitatea de detergent care trebuie folosită
depinde de cantitatea de rufe, de gradul de
murdărire și de duritatea apei.
• Nu depășiți cantitățile recomandate pe
ambalaj pentru a evita probleme de tipul
acumulării de spumă în exces, clătire
insuficientă, costuri ridicate și protecția
mediului.
• Folosiți mai puțin detergent pentru a spăla Dacă produsul nu conține un recipient
cantități mici de rufe sau rufe cu grad redus pentru detergentul lichid:
de murdărire. • Nu utilizați detergent lichid pentru prespălare în
Utilizarea balsamului cadrul unui program care include prespălare.
Turnați balsamul în compartimentul pentru • Detergentul lichid pătează hainele atunci
balsam al sertarului de detergent. când este folosită funcția „Timp de
finalizare“ pentru a porni programul cu
• Nu depășiți semnul nivelului (>max<) indicat
întârziere. Dacă veți folosi funcția Timp de
pe compartimentul balsamului.
finalizare, nu utilizați detergent lichid.
• Dacă balsamul și-a pierdut fluiditatea,
Utilizarea detergenților sub formă de gel și
diluați-l cu apă înainte de a-l pune în sertarul
tablete
pentru detergent.
• Dacă detergentul gel are o consistență

A AVERTISMENT lichidă și mașina nu are un recipient special


pentru detergent lichid, puneți detergentul
• Nu utilizați detergenți lichizi sau alte gel în compartimentul principal pentru
produse de curățare, altele decât detergent în timpul primei alimentări cu apă.
balsamurile de țesături produse pentru Dacă mașina este dotată cu un recipient
mașinile de spălat, pentru a înmuia hainele. pentru detergent lichid, turnați detergentul în
Utilizarea detergenților lichizi acesta înainte de a porni programul.
Dacă produsul conține un recipient pentru • Dacă detergentul gel nu are o consistentă
detergentul lichid: lichidă sau este sub formă de tablete,
• Introduceți recipientul pentru detergent puneți-l direct în tambur înainte de
lichid în compartimentul nr „2”. începerea spălării.
• Introduceți
tabletele de detergent în compartimentul
• Dacă detergentul lichid și-a pierdut
principal al sertarului (compartimentul nr.
fluiditatea, diluați-l cu apă înainte de a-l
„2”) sau direct în tambur înainte de spălare.
introduce în sertarul de detergent.

10 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


Utilizarea apretului • Nu utilizați înălbitor și detergent prin
• Adăugați apret lichid, apret sub formă amestecarea acestora.
de pudră sau colorant de material în • Folosiți o cantitate mică (aprox. 50 ml) de
compartimentul de balsam. înălbitor și clătiți bine hainele, deoarece
• Nu utilizați împreună balsam și apret în poate cauza iritarea pielii.
același ciclu de spălare. • Nu turnați înălbitorul pe haine.
• Ștergeți interiorul mașinii cu o lavetă umedă • Nu utilizați înălbitorul pe articolele colorate.
și curată după ce folosiți apret. • În momentul când utilizați înălbitor pe bază
Utilizarea produselor anti calcar de oxigen, selectați un program care spală
• Dacă este cazul, folosiți substanțe anti rufele la temperatură scăzută.
calcar destinate mașinilor de spălat. • Înălbitorii pe bază de oxigen pot fi utilizați
Folosirea înălbitorilor împreună cu detergentul. Cu toate acestea,
• Selectați un program cu prespălare și dacă nu au aceeași consistență cu a
adăugați înălbitor la începutul prespălării. detergentului, puneți prima dată detergentul
nu introduceți detergent în compartimentul în compartimentul nr. „2" din sertarul pentru
de prespălare. Ca alternativă, selectați un detergent și așteptați până când detergentul a
program cu clătire suplimentară și adăugați fost evacuat de apa alimentată de mașină. În
înălbitorul în timp ce mașina se alimentează timp ce produsul continuă să se alimenteze cu
cu apă din compartimentul pentru detergent apă, adăugați înălbitorul în același compartiment.
în cursul primului ciclu de clătire.

4.2.7 Sugestii pentru spălare eficientă


Haine
În culori deschise și Negre/În culori Articole delicate/
Colorate
albe închise din lână/mătase
(Intervalul de (Intervalul de
(Interval de temperaturi (Intervalul de temperatură temperatură temperatură
recomandat în funcție de recomandat în funcție de recomandat în recomandat în
gradul de murdărire: 40-90 gradul de murdărire: rece funcție de gradul funcție de gradul de
°C) - 40 °C) de murdărire: rece murdărire: rece - 30
- 40 °C) °C)
Poate necesita tratarea Detergenții praf sau lichizi
prealabilă a petelor sau recomandați pentru rufe
Grad Detergenții lichizi
prespălarea. Detergenții colorate pot fi folosiți în Se recomandă
ridicat de pulbere sau lichizi recomandați recomandați pentru
dozele recomandate pentru folosirea
rufe colorate și
murdărire pentru rufe albe pot fi folosiți rufele cu grad ridicat de culori închise pot detergenților lichizi
(pete dificile în dozele recomandate murdărire. Se recomandă fi folosiți în dozele pentru rufe delicate.
cum ar fi cele pentru rufele cu grad ridicat folosirea detergenților praf recomandate Rufele din lână și
de iarbă, de murdărire. Se recomandă pentru curățarea petelor de mătase trebuie
pentru haine cu
cafea, fructe folosirea detergenților praf argilă și pământ, precum și a grad ridicat de spălate cu detergent
și sânge.) pentru curățarea petelor de petelor sensibile la înălbitori. special pentru lână.
murdărire.
Nivel de murdărire

argilă și pământ, precum și a Folosiți detergent fără


petelor sensibile la înălbitori.
înălbitori.
Grad Detergenții pulbere sau Detergenții lichizi Se recomandă
normal de Detergenții pulbere sau lichizi recomandați pentru recomandați pentru folosirea
murdărire lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în rufe colorate și detergenților lichizi
(De exemplu, rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru culori închise pot pentru rufe delicate.
urmele dozele recomandate pentru haine cu grad normal de fi folosiți în dozele Rufele din lână și
rămase haine cu grad normal de murdărire. Trebuie utilizați recomandate pentru mătase trebuie
pe guler și murdărire. detergenți care nu conțin haine cu grad spălate cu detergent
manșete) înălbitor. normal de murdărire. special pentru lână.
Detergenții pulbere sau Detergenții lichizi Se recomandă
Grad lichizi recomandați pentru potriviți pentru folosirea
Detergenții pulbere sau lichizi rufe colorate pot fi folosiți în rufe colorate și detergenților lichizi
redus de recomandați pentru rufe dozele recomandate pentru culori închise pot pentru rufe delicate.
murdărire albe pot fi folosiți în dozele haine cu grad redus de fi folosiți în dozele Rufele din lână și
(Fără pete recomandate pentru haine murdărire. Trebuie utilizați recomandate pentru mătase trebuie
vizibile.) cu grad redus de murdărire. detergenți care nu conțin haine cu grad redus spălate cu detergent
înălbitor. de murdărire. special pentru lână.

11 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.2.8 Durata afișată a programului
Puteți vedea durata programului pe afișajul
mașinii în timp ce selectați programul. În funcție
de cantitatea de rufe încărcată în mașină, spuma,
condițiile dezechilibrate de încărcare, fluctuațiile de
alimentare cu curent, presiunea apei și setările de
program, durata programului se ajustează automat
în timpul funcționării acestuia.
SITUAȚIE SPECIALĂ: La pornirea programelor
de Bumbac și Bumbac Eco, afișajul indică durata
pentru o încărcare pe jumătate, acesta fiind
cel mai frecvent caz. În 20-25 de minute după
pornirea programului, mașina detectează cantitatea
reală de încărcare. Iar în cazul în care cantitatea
încărcată detectată este mai mare decât jumătate
din cantitatea ce poate fi încărcată, programul de
spălare se va ajusta iar durata programului va crește
automat. Puteți urmări această schimbare pe afișaj.

Tabelul simbolurilor

Prespălare Rapid Rapid+ Clătire Apă Anti șifonare Îndepărtare Abur Mod Noapte Înmuiere Amânare Înmuiere la AutoDose Detergent Balsam
suplimentară supli- păr animale clătire cald lichid selectat selectat
mentară

Clătire Centrifug- Evacuare Temperatură Centrifugare Nu Apă de la Lipsă de Temporiza- Ușă Copil Pornit/Oprit Pornire / Nivel de Adăugare Program
are+Evacuare Centrifugare robinet apă re Blocare Blocare Pauză murdărire haine descărcat
(Rece)

Spălare OK Anulare Anti șifonare+ Uscare Uscare Uscare pentru Uscare pentru Uscare
(Sfârșit) adițională așezare în călcare temporizată
dulap

12 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.3 Utilizarea produsului 1 - Buton de selectare a programului (Poziția
superioară Pornit / Oprit)
4.3.1 Panou de control 2 - Afișaj
3 - Buton reglare timp de finalizare
1 2 3
4 - Indicator urmărire program
5 - Buton Pornire / Pauză
4
6 - Buton Funcție auxiliară 3
7 - Buton Funcție auxiliară 2
8 - Buton Funcție auxiliară 1
9 - Buton Reglare viteză de centrifugare
10 9 8 7 6 5
10 - Buton Reglare temperatură

4.3.2 Pregătirea mașinii 4.3.3 Selectarea programului și


1. Asigurați-vă că furtunurile sunt bine sfaturi pentru spălarea eficientă
conectate. 1. Selectați programul adecvat pentru tipul,
2. Conectați mașina la priză. cantitatea şi gradul de murdărire al rufelor
3. Deschideți complet robinetul. în concordanță cu datele din tabelele
4. Puneți rufele în mașină. „Programe şi consumuri” şi „Temperatură”
5. Adăugați detergent și balsam de rufe. de mai jos.
2. Selectați programul dorit cu ajutorului
butonului Selectare program.

4.3.4 Tabel de programe şi consumuri


RO 2 Funcţiei auxiliare

Clătire suplimentară
Greutate max.(kg)

Interval de
Consum energie
Consum apă (l)

Spălare rapidă

Anti șifonare+
temperaturi
Program
Viteză max.

Prespălare
selectabile
°C
(kWh)

90 10 98 2,65 1200 • • • • Rece-90


Bumbac 60 10 98 1,92 1200 • • • • Rece-90
40 10 95 1,11 1200 • • • • Rece-90
40 *** 10 59,9 0,915 1200 40-60
40 **,*** 5 55,0 0,595 1200 40-60
Eco 40-60 40 *** 2,5 45,0 0,365 1200 40-60
60 ** 10 59,9 1,290 1200 40-60
60 ** 5 54,5 0,780 1200 40-60
60 4 75 1,40 1200 • • • • Rece-60
Sintetice
40 4 73 0,95 1200 • • • • Rece-60
90 10 76 2,30 1200 • • • Rece-90
Spălare Rapidă / Expres 14’ 60 10 76 1,30 1200 • • • Rece-90
30 10 76 0,25 1200 • • • Rece-90
Spălare Rapidă / Expres 14’+Spălare rapidă 30 2 48 0,15 1200 • • • Rece-90
Mixt 40 4 75 1,00 800 • • • Rece-40
Lână / Spălare manuală 40 2 55 0,55 1200 • Rece-40
Materiale delicate 40 4 58 0,80 800 • Rece-40
Perdele 40 2 90 0,80 800 • * Rece-40
Jeans / Culori închise 40 4 88 1,05 1200 • • * • Rece-40
Anti-pete 30 5 85 1,70 1200 • • 30-60
Cuverturi şi Pături / Geci cu puf 60 - 105 1,90 1000 • 40-60
Cămăşi 60 4 70 1,90 800 • • • • 40-60
Antialergic+ 90 9 139 3,10 1200 * 40-90
Curățarea tamburului 90 - 85 0,90 600 90

13 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


• : Selectabil
*: Selectat automat, nu poate fi anulat.
** : Eco 40-60 ( ) este programul test în conformitate cu standardul EN 60456:2016 și cu
eticheta energetică a Regulamentului Delegat al Comisiei (UE) 1061/2010)
***: Eco 40-60 cu selectare a temperaturii de 40°C este programul test în conformitate cu
EN 60456:2016/prA:2019 și cu eticheta energetică a Regulamentului Delegat al Comisiei
(UE) 2019/2014
-: A se vedea descrierea programului pentru încărcare maximă.

C INFORMAȚII
• Consumul de apă și energie poate varia, fiind supus schimbărilor de presiune, duritate și
temperatură a apei, ale temperaturii ambientale, tipului și cantității de rufe, selectării funcțiilor
auxiliare și a vitezei de centrifugare și a schimbărilor valorilor tensiunii electrice.
• Puteți vedea timpul de spălare pe afișajul mașinii dumneavoastră când selectați un program.
În funcție de cantitatea de rufe pe care ați încărcat-o în mașina dumneavoastră, poate fi o
diferență de 1 - 1,5 ore între durata afișată pe afișaj și durata efectivă a ciclului de spălare.
Durata va fi corectată automat imediat după ce începe programul de spălare.
• Funcțiile auxiliare din tabel pot varia în funcție de modelul mașinii.
• Modurile de selecție a funcțiilor auxiliare pot fi modificate de compania producătoare. Modurile
de selecție existente pot fi eliminate și se pot adăuga moduri noi.
• Selectați întotdeauna cea mai scăzută temperatură corespunzătoare. Cele mai eficiente
programe în ceea ce privește consumul de energie sunt, în general, cele care au performanțe la
temperaturi scăzute și durată mai mare.
• Zgomotul și conținutul de umezeală rămase sunt influențate de viteza de centrifugare: cu cât
este mai mare viteza de centrifugare în faza de centrifugare, cu atât este mai mare zgomotul și
mai scăzut conținutul de umiditate rămas.

Valori de consum (RO)

Conținut de umezeală
Durata programului

Consum de energie

Consum de apă (l/


temperaturii (°C)

Capacitata (kg)

Temperatura de
centrifugare

spălare (°C)
(kWh/ciclu)
Selectarea

Turația de

rămas (%)
(rot/min)

(hh:mm)

ciclu)

40 1200 10 03:58 0,915 59,9 33 53


Eco 40-60 40 1200 5 02:59 0,595 55 32 53
40 1200 2,5 02:59 0,365 45 23 53
Bumbac 20 1200 10 04:00 0,75 95 20 53
Bumbac 60 1200 10 04:00 1,92 98 60 53
Sintetice 40 1200 4 02:35 0,95 73 40 40
Spălare Rapidă / Expres 14’ 30 1200 10 00:28 0,25 76 23 62

14 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.3.5 Programe principale cantitate de rufe mai mică (de ex. ½ din capacitate
În funcție de tipul de material, utilizați sau mai puțin), perioadele din pașii programului
următoarele programe principale de spălare. pot deveni în mod automat mai scurte. În acest
• Bumbac caz, consumul de energie și apă va scădea mai
mult, oferind o spălare mai economică.
Folosiți acest program pentru spălarea rufelor
rezistente din bumbac (cearșafuri, lenjerie de • Antialergic+
pat, prosoape, halate de baie, lenjerie intimă Utilizarea curățării cu abur la începutul programului
etc.). Când se apasă butonul pentru funcția permite îndepărtarea mai ușoară a murdăriei.
spălare rapidă, durata programului se reduce Utilizați acest program pentru rufele
considerabil, însă performanța de spălare reală dumneavoastră ce necesită o spălare antialergică
este asigurată de mișcările de spălare intensive. și igienică la o temperatură ridicată, cu un ciclu
Dacă nu este selectată funcția spălare rapidă, de spălare intens și de durată (haine pentru
spălarea și clătirea la performanțe superioare bebeluși, cearșafuri, lenjerii de pat, lenjerie
sunt asigurate pentru rufele foarte murdare. intimă etc., articole din bumbac). Nivelul ridicat
de igienă este asigurat datorită aplicării aburului
• Sintetice
înaintea începerii programului, datorită duratei
Puteți utiliza acest program pentru a spăla mari de încălzire, precum și a clătirii suplimentare.
tricouri, țesături mixte din material sintetic/ • Programul a fost testat de „Fundația Britanică
bumbac etc. Durata programului este pentru Alergii” (Allergy UK) la temperatura de
semnificativ mai scurtă și este asigurată o 60°C și a fost certificat din punct de vedere
performanță de spălare mai eficientă. Dacă nu al eficacității în eliminarea alergenilor pe lângă
este selectată funcția spălare rapidă, spălarea bacterii și mucegai.
și clătirea la performanțe superioare sunt
asigurate pentru rufele foarte murdare. Allergy UK este denumirea comercială
• Lână /Spălare manuală a Fundației Britanice pentru Alergii.
Garanția calității a fost creată pentru a
Utilizați acest produs pentru a spăla
oferi îndrumări persoanelor care au
îmbrăcămintea delicată / din lână. Selectați
nevoie de informații cu privire la
temperatura corespunzătoare potrivit etichetei
capacitatea unui produs de a reduce
articolelor dumneavoastră de îmbrăcăminte.
cantitatea de alergeni din mediul în care este instalat
Rufele dvs. vor fi spălate cu mișcări deosebit
sau cu privire la capacitatea de limitare/reducere/
de delicate, pentru evitarea deteriorării.
eliminare a alergenilor. Scopul este de a oferi dovezi că
produsele au fost testate științific sau evaluate pentru a
oferi rezultate măsurabile.
4.3.6 Programe suplimentare
Mașina de spălat este dotată cu programe • Materiale delicate
suplimentare pentru cazuri speciale. Puteți utiliza programul pentru a spăla rufe
delicate, cum ar fi hainele tricotate mixte din
C INFORMAȚII bumbac / material sintetic sau șosetele. Mișcările
de spălare ale acestui program sunt mai delicate.
• Programele suplimentare pot să difere în
Setați temperatura la 20 de grade sau folosiți
funcție de modelul mașinii.
opțiunea Spălare rece pentru haine a căror culoare
• Eco 40-60 doriți să o păstrați.
Programul Eco 40-60 este capabil să curețe rufe • Spălare Rapidă / Expres 14’
din bumbac cu grad normal de murdărire care Folosiți acest program pentru a spăla rapid
sunt declarate ca lavabile la 40°C sau 60°C, haine din bumbac cu un grad scăzut de
împreună, în același ciclu, și că acest program murdărire. Durata programului poate fi redusă
este folosit pentru a evalua respectarea legislației până la 14 minute atunci când este selectată
UE cu privire la ecodesign. funcția spălare rapidă. Atunci când este
Deși acest program durează mai mult decât selectată funcția spălare rapidă, se pot spăla
celelalte, cu acesta economisiți o cantitate maxim 2 (două) kg de rufe.
semnificativă de energie și apă. Temperatura reală
a apei poate fi diferită de temperatura de spălare
declarată. În momentul când încărcați mașina cu o

15 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


• Jeans / Culori închise • Cuverturi şi Pături / Geci cu puf
Utilizați acest program pentru a păstra culoarea Utilizați acest program pentru a spăla pilotele
hainelor dvs. închise la culoare sau a blugilor. cu fibră a căror etichetă recomandă „spălare la
Acest program oferă o înaltă eficiență la spălare, mașină". Verificați dacă ați introdus corect pilota
grație unei mișcări speciale a cuvei, chiar și la pentru a nu deteriora mașina și pilota. Scoateți
temperaturi scăzute. Pentru rufele de culoare husa pilotei înainte de a o introduce în mașină.
închisă, este recomandat să folosiți detergent Împăturiți pilota în două și introduceți-o în
lichid sau șampon special pentru lână. Nu spălați mașină. Introduceți pilota în mașină având grijă
haine delicate care conțin lână etc,. cu acest să nu atingă burduful sau geamul.
program. La sfârșitul programului se utilizează abur pentru
• Mixt a înmuia rufele groase precum prosoapele.
Folosiți acest program pentru a spăla împreună
haine sintetice și din bumbac, fără a le sorta. C INFORMAȚII
• Nu încărcați mașina cu mai mult de o pilotă
dublă din fibre (200x200 cm).
• Cămăși • Nu spălați pilote, perne etc. din bumbac în
Acest program este folosit pentru a spăla mașină.
împreună cămăși din bumbac, materiale
sintetice sau combinate. Reduce cutele. La
sfârșitul programului se utilizează abur pentru
a ajuta funcția de reducere a cutelor. Profilul
A AVERTIZARE!
• Nu utilizați mașina de spălat pentru a spăla
special de centrifugare și aburul utilizat la alte materiale precum carpete, covoare etc. În
sfârșitul programului reduc cutele de pe cămășile caz contrar, mașina se poate defecta definitiv.
dvs. Atunci când este selectată funcția spălare
• Anti-pete
rapidă, se execută algoritmul de Pre-tratare.
Mașina dvs. de spălat are un program special
• Aplicați substanța chimică de pre-tratare
pentru pete prin care se asigură eliminarea
direct pe haine sau adăugați-o împreună cu
eficientă a unor diverse tipuri de pete. Utilizați
detergentul atunci când mașina începe să se
acest program doar pentru rufe durabile cu culori
alimenteze cu apă din compartimentul principal
rezistente din bumbac. Nu spălați rufe delicate
pentru spălare. Astfel, puteți obține aceeași
sau a căror culoare nu rezistă, la acest program.
performanță ca la spălarea normală, într-o
Înainte de spălare, verificați etichetele articolelor
perioadă de timp mult mai scurtă. Durata de
de îmbrăcăminte (se recomandă pentru cămăși,
utilizare a cămășilor dvs. va crește.
pantaloni, pantaloni scurți, tricouri, haine de
• Perdele bebeluși, pijamale, șorțuri, așternuturi, huse de
Puteți utiliza acest program pentru a spăla pilote, cearșafuri, prosoape pentru baie / plajă,
perdele și articolele din tul. Deoarece țesătura cu prosoape obișnuite, ciorapi și lenjerie intimă din
ochiuri provoacă o înspumare excesivă, puneți bumbac potrivită pentru cicluri lungi de spălare
puțin detergent în compartimentul principal de și la temperatură ridicată) Puteți utiliza programul
spălare. Datorită profilului de centrifugare special automat pentru pete pentru a elimina 24 de tipuri
al acestui program, articolele din tul și perdelele de pete împărțite în două grupe diferite conform
se șifonează mai puțin. Nu supraîncărcați mașina selecției funcției rapide. Puteți vedea grupele de
pentru a nu deteriora perdelele. pete pe baza selecției funcției rapide.
Mai jos, puteți vedea grupele de pete pe baza
C INFORMAȚII selecției funcției rapide.
• În acest program este recomandat să Atunci când este selectată funcția rapidă:
utilizați detergenți speciali produși anume Sânge Suc de fructe
pentru perdele. Ciocolată Ketchup
Budincă Vin roșu
Ou Curry
Ceai Gem
Cafea Cărbune

16 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


Atunci când nu este selectată funcția rapidă: 4.3.8 Selectarea temperaturii
Unt Mâncare La selectarea unui program nou, este afișată
Iarbă Maioneză temperatura recomandată pentru programul
Noroi Sos pentru salată selectat pe indicatorul de temperatură.
Cola Machiaj Pentru scăderea temperaturii, apăsați din
Transpirație Ulei de mașină nou pe butonul pentru reglarea temperaturii.
Mâncare pentru Temperatura va scădea treptat. Indicatoarele
Guler murdar pentru nivelul temperaturii nu se vor aprinde
bebeluși
atunci când este selectat nivelul rece.
• Selectați programul pentru pete.
• Găsiți tipul de pată în grupurile de pete
exemplificate mai sus și selectați butonul
C INFORMAȚII

pentru funcția auxiliară rapidă pentru a selecta • Dacă programul nu a ajuns la etapa de
grupul corespunzător. încălzire puteți modifica temperatura fără a
comuta la modul Pauză.
• Citiți cu atenție etichetele articolelor de
îmbrăcăminte și asigurați-vă că temperatura și 4.3.9 Selectare viteză centrifugare
viteza de centrifugare selectate sunt potrivite. Când selectați un program nou, este afișată
viteza de centrifugare recomandată pentru
acesta.
Pentru a scădea viteza de centrifugare,
apăsați pe butonul pentru reglarea vitezei
4.3.7 Programe speciale de centrifugare. Viteza de centrifugare va
scădea treptat. Apoi, în funcție de modelul
Pentru aplicații specifice, selectați oricare din
mașinii, opțiunile „Amânare clătire” și „Fără
următoarele programe.
centrifugare” vor apărea pe afișaj. Dacă este
• Clătire selectat „Fără centrifugare”, indicatorul pentru
Utilizați acest program atunci când doriți să clătiți nivelul de clătire nu se va aprinde.
sau să apretați rufele separat. Amânare clătire
• Stoarcere+Evacuare Dacă nu doriți să scoateți imediat rufele din
mașină după ce programul s-a finalizat, puteți
Utilizați acest program pentru a scurge apa de utiliza funcția de amânare a clătirii pentru a
pe haine/din mașină. menține rufele în apa finală de clătire și pentru
Înainte de selectarea acestui program, selectați a preveni încrețirea acestora în momentul când
viteza de centrifugare dorită şi apăsați pe nu este apă în mașină. Apăsați butonul Start/
butonul Pornire/Pauză. Pentru început, apa din Pauză după acest proces în cazul în care
mașină va fi evacuată. Apoi rufele vor fi stoarse doriți evacuarea apei fără centrifugarea rufelor.
la viteza de centrifugare setată iar apa scursă Programul va continua să funcționeze de unde
din acestea va fi evacuată. a rămas, va scurge apa și apoi se va finaliza.
Dacă doriți evacuarea apei fără Pentru centrifugarea hainelor ținute în apă,
centrifugarea rufelor, selectați programul reglați Viteza de Centrifugare și apăsați butonul
„Evacuare+centrifugare”, și selectați funcția Pornire / Pauză. Programul va reporni. Apa va
Fără centrifugare, apăsând butonul pentru fi scursă, rufele centrifugate și programul se va
reglarea vitezei de centrifugare. Apăsați termina.
butonul Start / Pauză.

C INFORMAȚII C INFORMAȚII
• Dacă programul nu a ajuns la etapa de
• Folosiți o turație de centrifugare mai mică centrifugare, puteți modifica viteza fără a
pentru rufe delicate. comuta mașina în modul Pauză.

17 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.3.10 Selectarea funcțiilor auxiliare 4.3.10.2 Funcții/Programe
Selectați funcțiile auxiliare dorite înainte de selectate prin Apăsarea butonului
începerea programului. De asemenea, puteți Funcții timp de 3 secunde
să selectați sau să anulați funcțiile auxiliare
care sunt potrivite pentru programul funcțional
fără a apăsa butonul Start / Pauză atunci când
mașina este în funcțiune. Pentru a face acest
lucru mașina trebuie să se afle cu o etapă • Curățarea tamburului
înainte de funcția auxiliară pe care doriți să Apăsați și țineți apăsat butonul Funcției auxiliare 1
o selectați sau anulați. Dacă funcția auxiliară timp de 3 secunde, pentru a selecta programul.
nu poate fi selectată sau anulată, indicatorul Utilizați acest program regulat (la fiecare 1-2 luni)
luminos corespunzător acesteia va clipi de 3 ori pentru a curăța cuva și a întreține igiena mașinii.
pentru avertizare. Rulați programul cu mașina complet goală. Pentru
obținerea unor rezultate mai bune, puneți pulbere
C INFORMAȚII anti-calcar pentru mașini de spălat în compartimentul
pentru detergent nr. „2”. După terminarea
• Dacă o funcție auxiliară secundară intră în programului, lăsați ușa de serviciu întredeschisă
conflict cu prima funcție selectată înainte de astfel încât interiorul mașinii să se usuce.
pornirea mașinii, prima funcție selectată va fi

C
anulată iar selectarea celei de-a doua funcții
INFORMAȚII
auxiliare va rămâne activă.
• O funcție auxiliară care nu este compatibilă • Acesta nu este un program de spălare.
cu programul nu poate fi selectată. Acesta este un program de întreținere.
(Consultați „Tabelul de programe și • Nu rulați programul când există obiecte în
consum”) mașină. Dacă încercați să faceți acest lucru,
• Butoanele pentru funcții auxiliare pot varia în mașina va detecta automat încărcătura din
funcție de modelul mașinii. interior și va abandona programul.
4.3.10.1 Funcții auxiliare • Blocare pentru copii
• Prespălare Cu funcția Blocare pentru copii, dumneavoastră
Prespălarea este necesară numai pentru haine puteți evita modificarea setărilor mașinii de
foarte murdare. Neutilizarea funcției Prespălare către copii. Astfel, puteți evita orice modificări
va economisi energie, apă, detergent și timp. aduse unui program care rulează.

C INFORMAȚII C INFORMAȚII
• Se recomandă prespălarea fără detergent • Dacă butonul de selectare a programului este
pentru voaluri şi perdele. rotit în timp ce funcția Blocare pentru copii
• Spălare rapidă este activă, se afișează mesajul „Con”. Când
funcția Blocare pentru copii este activată,
Când este selectată această funcție, durata
nu puteți schimba programele, temperatura
programelor corespunzătoare se reduce cu
selectată, viteza sau funcțiile auxiliare.
50%.
• Chiar dacă se selectează un alt program
Datorită pașilor de spălare optimizați, activității cu butonul de Selectare a programului,
mecanice intense și consumului optim de apă, în timp ce funcția de Blocare pentru copii
se obține o performanță ridicată de spălare,în este activă, programul selectat anterior va
ciuda duratei reduse. continua să deruleze.
• Clătire suplimentară
Această funcție permite mașinii să efectueze
încă un ciclu de clătire în plus față de cel
efectuat după spălarea principală. În acest
mod, se poate reduce riscul ca pielea sensibilă
(bebeluși, piele alergică etc.) să fie afectată de
urmele de detergent de pe rufe.

18 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


Pentru a activa funcția Blocare pentru copii: 4.3.11 Reglarea timpului de finalizare
Apăsați și mențineți apăsat butonul 2 al Funcției Funcția de reglare a timpului de finalizare vă permite
Auxiliare timp de 3 secunde. În timp ce țineți să setați timpul de finalizare la maximum 19 ore.
apăsat butonul timp de 3 secunde, se vor afișa Puteți crește acest timp cu intervale de 1 oră.
C03, C02 și C01. Apoi, se va afișa „Con” pentru
a avertiza utilizatorul că funcția Blocare pentru
copii este activată. Dacă apăsați orice buton sau
C INFORMAȚII

dacă rotiți butonul de selectare al programului • Nu utilizați detergent lichid dacă ați selectat
în timp ce funcția Blocare pentru copii este funcția de reglare a timpului de finalizare.
activată, se va afișa același avertisment. Petele ar putea să rămână pe haine.
Pentru a dezactiva funcția Blocare pentru copii: 1. Deschideți ușa de serviciu, introduceți rufele
Apăsați și țineți apăsat butonul Funcției auxiliare și adăugați detergentul etc.
2 timp de 3 secunde în timp ce rulează un 2. Selectați programul de spălare,
program. În timp ce țineți apăsat butonul timp de temperatura, viteza de centrifugare și
3 secunde, se vor afișa C03, C02 și C01. Apoi, funcțiile auxiliare, dacă sunt necesare.
se va afișa „COF” pentru a avertiza utilizatorul că 3. Apăsați pe butonul Reglarea timpului de
funcția Blocare pentru copii este dezactivată finalizare și selectați timpul dorit.
4. Apăsați butonul Start / Pauză. Este afișat
C INFORMAȚII timpul de finalizare temporizat setat. Va începe
numărătoarea inversă pentru finalizarea
• Pe lângă metoda de mai sus, pentru a temporizată. Pe afișaj, semnul „_” se va mișca în
dezactiva Blocarea pentru copii, rotiți sus și în jos lângă durata de temporizare.
butonul de Selectare a programului în

C
poziția Pornit / Oprit, atunci când nu rulează
INFORMAȚII
nici un program, și selectați un alt program.
• Funcția Blocare pentru copii nu va fi • Dacă programul nu a început, puteți adăuga
dezactivată după o pană de curent sau rufele în mașină în timpul finalizării temporizate.
după scoaterea din priză a mașinii.
5. La sfârșitul numărătorii inverse va fi afișată
• Anti șifonare+ durata programului selectat. „_” va dispărea
Dacă țineți apăsat butonul 3 de selectare a unei și va porni programul selectat.
funcții auxiliare timp de 3 secunde, această Modificarea intervalului de finalizare
funcție va fi selectată, iar indicatorul luminos de temporizată
monitorizare a programului corespunzător se va Pentru a modifica intervalul în timpul numărătorii
aprinde. Când este selectată această funcție, inverse: Rotiți butonul de selecție pentru a anula
tamburul se va roti timp de maximum opt ore pornirea temporizată, apoi setați din nou durata.
pentru a se asigura că rufele nu vor avea cute la 1. Apăsați butonul de reglare a timpului de
finalul programului. Oricând în timpul acestor opt finalizare. Când se apasă pentru prima dată,
ore, puteți anula programul și scoateți rufele din durata programului va fi rotunjită la valoarea
mașină. Pentru a ieși din modul Așteptare, rotiți întreagă cea mai apropiată. Fiecare apăsare
butonul pentru selectarea programului sau apăsați ulterioară va mări timpul cu o oră.
orice alt buton. Indicatorul luminos de urmărire 2. Dacă doriți să reduceți timpul temporizat,
a programului va rămâne pornit dacă terminați apăsați butonul de reglare a timpului de
programul apăsând pe orice buton. Dacă selectați finalizare de mai mult ori până când este
terminarea funcției prin rotirea butonului de atins timpul dorit.
selecție a programului, indicatorul luminos de Anularea funcției de finalizare temporizată
urmărire a programului va rămâne aprinsă sau se Dacă doriți să anulați numărătoarea inversă a
va stinge în funcție de programul selectat. Dacă timpului de finalizare temporizată și să începeți
nu anulați funcția prin apăsarea butonului 3 pentru rularea programului imediat:
funcție auxiliară timp de 3 secunde, va fi utilizat și
pentru următoarele cicluri de spălare. 1. Setați butonul de selecția a programelor
la orice program. Astfel, durata finalizării
temporizate se va anula. Indicatorul luminos
Terminare/Anulare luminează continuu.

19 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


2. Selectați apoi programul pe care doriți să îl 4.3.14 Blocarea ușii de serviciu
porniți. Ușa de serviciu a mașinii are un sistem de blocare
3. Apăsați butonul Pornire / Pauză pentru a porni care împiedică deschiderea ușii de serviciu în
programul. cazul în care nivelul apei este nepotrivit.
Când mașina este în modul Pauză, indicatorul
4.3.12 Pornirea programului
luminos pentru ușa de serviciu luminează
1. Apăsați butonul Pornire / Pauză pentru a porni
intermitent. Mașina verifică nivelul apei din interior.
programul.
Dacă nivelul este corespunzător, indicatorul pentru
2. Indicatorul luminos de urmărire a ușa de serviciu se stinge, iar ușa poate fi deschisă
programului se va aprinde. în decurs de 1-2 minute.
Dacă nivelul este nepotrivit, indicatorul ușii de
C INFORMAȚII serviciu rămâne aprins, iar aceasta nu poate
• Dacă niciun program nu este pornit sau fi deschisă. Dacă este necesar să deschideți
nicio tastă nu este apăsată timp de 10 ușa de serviciu în timp ce indicatorul acesteia
minute în timpul procesului de selecție este aprins, trebuie să anulați programul actual.
a programului, indicatoarele afișajului se Consultați „Anularea programului”.
vor stinge. Indicatoarele luminoase se Deschiderea ușii de încărcare
vor reaprinde la rotirea butonului pentru în caz de pană de curent:

C
selectarea programului.
4.3.13 Etapele programului INFORMAȚII
Evoluția unui program în derulare poate fi
urmărită cu ajutorul indicatorului de urmărire • În caz de pană de curent, puteți folosi
a programului. La începutul fiecărei etape a mânerul de urgență al ușii de încărcare
programului, se va aprinde indicatorul luminos de sub capacul filtrului pompei, pentru a
corespunzător. deschide manual ușa de încărcare.

C INFORMAȚII
• Dacă funcția „Anti-șifonare+” și funcția
A AVERTISMENT!

• Înainte de a deschide ușa de încărcare,


auxiliară sunt selectate, LED-urile „Sfârșit” asigurați-vă că nu există apă în interiorul
și „Anti-șifonare+” vor fi aprinse simultan în mașinii, pentru a evita inundarea.
timpul acestei etape.
• Pentru a opri programul în timpul funcționării
etapei „Anti-șifonare+”, apăsați orice buton și
rotiți butonul de selecție a programului.
Puteți modifica funcțiile auxiliare şi setările legate
de viteza de centrifugare şi temperatură fără
a opri derularea programului.. Pentru aceasta,
schimbarea pe care o faceți trebuie să se
desfășoare după etapa programului care este în
desfășurare. Dacă modificarea nu este permisă,
indicatoarele corespunzătoare luminează de 3 ori. • Deschideți capacul filtrului pompei.

C INFORMAȚII
• Dacă mașina nu începe ciclul de
centrifugare a rufelor, este posibil să fie
activă funcția Clătire prelungită sau este
posibil ca sistemul automat de detecție a
încărcării dezechilibrate să fie activat datorită
distribuției inegale a rufelor în mașină.

20 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


• Eliberați mânerul de urgență al ușii 4.3.16 Anularea programului
de încărcare, situat în partea din Pentru anularea programului, rotiți butonul
spate a capacului filtrului. de selectare a programului la un alt program.
• Trageți mânerul de urgență al ușii de Programul anterior va fi anulat. Indicatorul
încărcare o dată și deschideți ușa de luminos Terminare / Anulare va lumina
încărcare. După ce ați deschis ușa, readuceți intermitent pentru a indica anularea programului.
mânerul de urgență în poziția inițială. Mașina va opri programul când rotiți butonul de
• Dacă ușa de încărcare nu se deschide, selectare a programului; însă, apa din mașină nu
încercați din nou trăgând mânerul în jos. este evacuată. Atunci când selectați și porniți un
program nou, programul nou selectat va porni în
4.3.15 Modificarea setărilor funcție de etapa în care a fost anulat programul
după începerea programului anterior. De exemplu, e posibil să fie adăugată
Trecerea mașinii în modul Pauză. apă sau să continue să spele cu apa existentă
Pentru a trece mașina în modul Pauză în timpul în mașină.
unui program, apăsați butonul Pornire / Pauză.
Indicatorul luminos al programului în curs se va
aprinde intermitent pe indicatorul de urmărire al C INFORMAȚII

programului, indicând că mașina este în modul • În funcție de etapa în care ați anulat
pauză. programul, poate fi necesar să adăugați
De asemenea, în momentul când ușa de detergent sau balsam de rufe pentru
serviciu este pregătită pentru a fi deschisă, programul din nou selectat.
indicatoarele Ușă de serviciu și etapa
programului se vor opri.
4.3.17 Finalizarea programului
La finalizarea programului, va fi afișat „Finalizare”
Modificarea funcției auxiliare, vitezei și
1. Așteptați până când indicatorul ușii de
temperaturii
serviciu se stinge complet.
În funcție de pasul în care a ajuns programul,
2. Pentru a opri mașina, rotiți butonul de selectare
dumneavoastră puteți anula sau selecta funcțiile
a programului spre poziția „Pornit / Oprit”.
auxiliare. Consultați, „Selectarea funcțiilor auxiliare”.
3. Scoateți rufele şi închideți ușa de serviciu.
De asemenea, puteți modifică setările referitoare
Acum, mașina dvs. este pregătită pentru
la viteză și temperatură. Consultați, „Selectare
următorul ciclu de spălare.
viteză centrifugare” și „Selectare temperatură”.
4.3.18 Mașina dispune de
C INFORMAȚII funcția „Mod pauză”.
După utilizarea butonului Pornit/Oprit pentru
• Dacă nu este posibilă nici o modificare, pornirea mașinii, dacă nu porniți nici un program
indicatorul corespunzător va lumina de 3 ori. din etapa de selectare sau nu efectuați nici
Adăugarea și scoaterea rufelor. o altă operație sau dacă nu faceți nimic timp
de 10 minute de la terminarea programului
1. Apăsați butonul Start / Pauză pentru a comuta
selectat, atunci mașina va comuta automat la
mașina în modul pauză. Indicatorul de urmărire
modul de economisire a energiei. De asemenea,
a programului pentru etapa corespunzătoare
dacă produsul dvs. este prevăzut cu un afișaj
în timpul căreia mașina a fost comutată în
care arată durata programului, acest afișaj
modul pauză va lumina intermitent.
va fi oprit complet. Dacă rotiți butonul de
2. Așteptați ca ușa de serviciu să poată fi Selectare a programului sau atingeți orice
deschisă. buton, indicatoarele luminoase și afișajul se vor
3. Deschideți ușa de serviciu și adăugați sau comuta la starea anterioară. Selecțiile pe care
scoateți rufe. le efectuați în momentul ieșirii din modul de
4. Închideți ușa de serviciu. eficiență energetică se pot schimba. Verificați
5. Efectuați eventualele modificări ale funcțiilor corectitudinea selecțiilor înainte de pornirea
auxiliare, temperaturii şi vitezei, dacă este programului. Dacă este nevoie, efectuați din nou
necesar. reglări. Aceasta nu este o eroare.
6. Apăsați butonul „Pornire / Pauză” pentru a
porni mașina.

21 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.4 Întreținerea și curățarea
Durata de utilizare a mașinii de spălat se C INFORMAȚII
mărește și problemele care apar în mod • Obiectele metalice străine vor provoca
frecvent se vor reduce dacă mașina este pete de rugină în cuvă. Curățați petele de
curățată la intervale regulate. pe suprafața cuvei folosind substanțe de
curățare pentru oțel inoxidabil.
4.4.1 Curățarea sertarului
pentru detergent
Curățați la intervale A AVERTISMENT
regulate sertarul pentru • Nu folosiți bureți de oțel sau sârmă.
detergent (la fiecare 4-5 Acestea vor deteriora suprafețele vopsite,
cicluri de spălare) după cromate și din plastic.
cum este prezentat mai
jos pentru a preveni
4.4.3 Curățarea corpului și
acumularea reziduurilor de panoului de comandă
detergent. Spălați corpul mașinii cu apă cu săpun sau
detergenți gel non-corozivi dacă este necesar,
Ridicați partea din spate a sifonului pentru a-l și uscați-l cu o lavetă moale.
scoate așa cum este ilustrat.
Pentru curățarea panoului de comandă, utilizați
Dacă se adună prea mult amestec de apă doar o lavetă moale și umedă.
și balsam în compartimentul pentru balsam,
sifonul trebuie curățat. 4.4.4 Curățarea filtrelor de
1 Apăsați pe butonul punctat de pe sifonul alimentare cu apă
din compartimentul pentru balsam și trageți Există un filtru la capătul fiecărei valve de
înspre dumneavoastră pentru a-l scoate. admisie a apei montată în partea posterioară
2. Spălați în chiuvetă sertarul pentru detergent a mașinii și, de asemenea, la capătul fiecărui
și sifonul cu multă apă călduță. Pentru a furtun de admisie a apei unde acestea se
preveni contactul reziduurilor cu pielea, conectează la robinet. Aceste filtre previn
curățați-l cu o perie corespunzătoare și intrarea în mașina de spălat a substanțelor
purtați mănuși. străine și impurităților din apă. Filtrele trebuie
curățate când se murdăresc.
3 Introduceți sertarul înapoi după ce terminați
curățarea și asigurați-vă că este bine fixat.
4.4.2 Curățarea ușii de
încărcare și a cuvei
Pentru mașinile cu un program de curățare a
cuvei, consultați secțiunea Utilizarea mașinii -
Programe.

C INFORMAȚII
• Repetați procedura de curățare a cuvei o
dată la 2 luni.
• Utilizați un detergent / soluție anti-calcar 1. Închideți robinetele.
potrivită pentru mașinile de spălat. 2. Demontați piulițele furtunurilor de alimentare
cu apă pentru a putea accesa filtrele
racordurilor de alimentare cu apă. Curățați-
le cu o perie adecvată. Dacă filtrele sunt
După fiecare spălare,
foarte murdare, scoateți-le din locașurile lor
asigurați-vă că în cuvă nu
utilizând patentul și curățați-le în acest mod.
au rămas substanțe străine.
3. Scoateți filtrele și garniturile din capetele
plate ale furtunurilor de alimentare cu apă și
Dacă orificiile din burduf indicate în figură sunt curățați-le foarte bine sub jet de apă.
înfundate, desfundați-le cu o scobitoare. 4. Montați garniturile și filtrele înapoi în locașurile
acestora și înșurubați manual piulițele.

22 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


4.4.5 Evacuarea apei rămase 3 Urmați procedurile de mai jos pentru
și curățarea filtrului pompei evacuarea apei.
Sistemul de filtrare al mașinii previne înfundarea
pompei de evacuare a apei cu obiecte Dacă mașina nu este prevăzută cu un furtun de
solide cum ar fi nasturii, monedele și fibrele evacuare de urgență, pentru evacuarea apei:
de țesături. Astfel, apa va fi evacuată fără
probleme și durata de funcționare a pompei va
crește.
Dacă mașina nu evacuează apa, filtrul pompei
este înfundat. Filtrul trebuie curățat de fiecare
dată când este înfundat sau la fiecare 3 luni.
Pentru curățarea filtrului pompei, mai întâi trebuie
evacuată apa.
Suplimentar, înainte de transportul mașinii
(de ex. în momentul schimbării domiciliului)
și în caz de îngheț al apei, apa trebuie să fie
evacuată complet.

A AVERTIZARE!
• Impuritățile rămase în filtrul pompei pot a. Pentru a colecta apa ce iese din filtru, puneți
deteriora mașina sau pot cauza zgomote un vas încăpător în fața filtrului.
deranjante. b. Rotiți și desfaceți filtrul pompei până când
• Dacă produsul nu este folosit, închideți apa începe să curgă (în sens antiorar).
robinetul, demontați țeava de alimentare Direcționați apa care se scurge în recipientul
cu apă și evacuați apa rămasă în mașină din fața filtrului. Întotdeauna încercați să
pentru a preveni înghețarea. aveți o lavetă la îndemână pentru a absorbi
• După fiecare utilizare, opriți robinetul de apa revărsată.
apă la care furtunul de alimentare este c După finalizarea evacuării apei scoateți
conectat. complet filtrul rotindu-l.
Pentru a curăța filtrul murdar și pentru a 4. Curățați reziduurile din filtru precum și fibrele
evacua apa: din jurul rotorului pompei, dacă este cazul.
1 Scoateți mașina din priză pentru a întrerupe 5. Reinstalați filtrul.
alimentarea cu energie. 6. În cazul în care capacul filtrului este
compus din două piese, închideți-l apăsând
A AVERTIZARE! lamela. Dacă este compus dintr-o singură
piesă, mai întâi așezați lamelele pe partea
• Temperatura apei din interiorul mașinii se
poate ridica până la 90 ºC. Pentru evitarea
interioară in locașul lor și apoi apăsați pe
riscului de arsură, curățați filtrul după ce
partea superioară pentru a închide.
apa din interiorul mașinii s-a răcit.

2. Deschideți capacul filtrului.

23 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


5 Depanare Mașina evacuează apa imediat după alimentare.
• Furtunul de evacuare nu se află la înălțimea potrivită. >>>
Programele nu pornesc după ce ușa de încărcare Conectați furtunul de evacuare a apei după cum este
este închisă. descris în manualul de utilizare.
• Butonul Pornire/Pauză/Anulare nu este apăsat.>>> În timpul spălării nu se vede apa din mașină.
Apăsați butonul Pornire/Pauză/Anulare. • Apa se află în partea invizibilă a produsului. >>> Aceasta
• În caz de încărcare excesivă, închiderea ușii încărcare poate nu este o defecțiune.
fi dificilă.>>>Reduceți cantitatea de rufe și verificați că Ușa de încărcare nu poate fi deschisă.
ușa de încărcare se închide în mod corespunzător. • Blocarea ușii de încărcare este activată datorită nivelului
Programul nu poate fi pornit sau selectat. apei din mașină. >>> Evacuați apa prin utilizarea
• Mașina de spălat s-a comutat la modul de protecție din programului Pompă sau Centrifugare.
cauza unei probleme de alimentare (tensiune, presiune • Mașina încălzește apa sau se află în ciclul de centrifugare.
apă etc. >>> Pentru a anula programul rotiți butonul de >>> Așteptați până când programul se finalizează.
selecție pentru a selecta alt program. Programul precedent • Ușa de serviciu poate fi blocată de presiunea exercitată
va fi anulat (consultați „Anularea programului“). asupra sa. >>> Prindeți mânerul și împingeți și trageți de
Apă în interiorul mașinii de spălat. ușă pentru a o elibera și a o deschide.
• O cantitate de apă a rămas în produs datorită proceselor Ușa de încărcare nu se va deschide dacă alimentarea cu
de control al calității din producție. >>> Acest lucru nu energie este întreruptă. >>> Pentru a deschide ușa de
reprezintă o defecțiune; apa nu dăunează produsului. încărcare, deschideți capacul filtrului pompei și trageți în
Produsul nu se alimentează cu apă. jos mânerul de urgență poziționat în partea posterioară a
• Robinetul este închis. >>>Deschideți robineții. capacului. Consultați „Blocarea ușii de serviciu”
• Furtunul de alimentare al apei este îndoit. >>> Întindeți Spălarea durează mai mult decât este specificat în
furtunul. manualul de utilizare.(*)
• Filtrul de alimentare a apei este înfundat. >>> Curățați • Presiunea apei este scăzută. >>> Mașina așteaptă
filtrul. până când aceasta se alimentează cu o cantitate
• ușa de încărcare nu este închisă. >>> Închideți ușa de corespunzătoare de apă pentru prevenirea unei calități
încărcare. reduse de spălare datorită unei cantități insuficiente de
Mașina nu evacuează apă. apă. Prin urmare, durata programului de spălare crește.
• Furtunul de evacuare a apei este înfundat sau răsucit.>>> • Tensiunea este scăzută. >>> Timpul de spălare este
Curățați sau întindeți furtunul. prelungit pentru evitarea rezultatelor slabe de spălare în
• Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei. momentul când tensiunea de alimentare este scăzută.
Mașina vibrează sau face zgomot. Temperatura de intrare a apei este scăzută. >>> Timpul
• Mașina este dezechilibrată. >>> Stabilizați mașina prin necesar pentru încălzirea apei se mărește în sezoanele
reglarea picioarelor. reci. De asemenea, durata programului de spălare crește
• O substanță tare a pătruns în filtrul pompei. >>> Curățați pentru a evita spălarea necorespunzătoare.
filtrul pompei. • Numărul de clătiri și/sau cantitatea de apă de clătire a
• Șuruburile de fixare în timpul transportului nu sunt scoase. crescut. >>> Mașina crește cantitatea de apă de clătire în
>>> Scoateți șuruburile de fixare. momentul când o clătire bună este necesară și adaugă un
• Cantitatea de rufe din mașină este prea mică. >>> pas de clătire suplimentar dacă este necesar.
Adăugați mai multe rufe în mașină. • S-a produs spumă în exces și sistemul automat de absorbție
• Cantitatea de rufe din mașină este prea mare. >>> a spumei a fost activat datorită unei utilizări excesive a
Scoateți o parte din rufele din mașină sau distribuiți-le detergentului. >>> Utilizați cantitatea recomandată de
manual în mașină pentru a o echilibra. detergent.
• Mașina s-ar putea sprijini de un obiect rigid. >>> Asigurați- Timpul programului nu efectuează numărătoarea
vă că mașina nu se sprijină pe nimic. inversă. (Pe modelele cu afișaj) (*)
Există scurgere de apă prin partea inferioară a • Cronometrul se poate opri în timpul admisiei apei. >>>
mașinii. Indicatorul cronometrului nu va efectua numărătoarea
• Furtunul de evacuare a apei este înfundat sau răsucit.>>> inversă, până când mașina nu trage o cantitate de
Curățați sau întindeți furtunul. apă suficientă. Mașina va aștepta până când există
• Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei. o cantitate suficientă de apă pentru a evita spălarea
Mașina s-a oprit imediat după începerea necorespunzătoare cauzată de lipsa apei. Indicatorul
programului. cronometrului va relua numărătoarea inversă ulterior.
• Mașina s-a oprit temporar datorită unei tensiuni scăzute. • Cronometrul se poate opri în timpul pasului de încălzire >>>
>>> Aceasta își va relua funcționarea în momentul când Indicatorul cronometrului nu va efectua numărătoarea
tensiunea revine la nivelul normal. inversă până când mașina nu ajunge la temperatura
selectată.
• Cronometrul s-ar putea opri în timpul pasului de
centrifugare. >>> Sistemul automat de detectare a
sarcinii neechilibrate poate fi activat datorită unei distribuiri
neechilibrate a rufelor în cuvă.

24 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


Timpul programului nu efectuează o numărătoare Performanța de spălare este slabă: Rufele au un
inversă. (*) miros neplăcut. (**)
• încărcătura mașinii este dezechilibrată. >>> Sistemul • Pe cuvă s-au format mirosuri și straturi de bacterii ca
automat de detectare a sarcinii neechilibrate poate fi rezultat al spălării continue la temperaturi joase și/sau
activat datorită unei distribuiri neechilibrate a rufelor în utilizând programe scurte. >>> Lăsați întredeschise
cuvă. sertarul pentru detergent și ușa de încărcare după fiecare
Mașina nu se comută la pasul de centrifugare. (*) spălare. Astfel, se va evita formarea unui mediu umed în
• încărcătura mașinii este dezechilibrată. >>> Sistemul mașină, favorabil bacteriilor.
automat de detectare a sarcinii neechilibrate poate fi Rufele sunt decolorate. (**)
activat datorită unei distribuiri neechilibrate a rufelor în • A fost încărcată o cantitate excesivă de rufe. >>> Nu
cuvă. supraîncărcați mașina.
• Mașina nu va centrifuga dacă apa nu este complet • Detergentul utilizat este umed. >>> Păstrați detergenții
evacuată. >>> Verificați filtrul și furtunul de evacuare. într-un recipient închis într-un mediu fără umiditate și nu-i
• S-a produs spumă în exces și sistemul automat de absorbție expuneți la temperaturi excesive.
a spumei a fost activat datorită unei utilizări excesive a • A fost selectată o temperatură mai ridicată. >>> Selectați
detergentului. >>> Utilizați cantitatea recomandată de programul și temperatura corespunzătoare în funcție de
detergent. tipul și gradul de murdărire a rufelor.
Performanța de spălare este slabă: Rufele devin gri. Mașina de spălat nu clătește bine.
(**) • Cantitatea, marca și condițiile de depozitare ale
• A fost folosită o cantitate insuficientă de detergent pe detergentului utilizat sunt inadecvate. >>> Utilizați un
o perioadă lungă de timp. >>> Utilizați cantitatea detergent corespunzător pentru mașina de spălat și
recomandată de detergent potrivită pentru duritatea apei pentru rufele dumneavoastră. Păstrați detergentul într-un
și pentru rufe. recipient închis și uscat și nu îl expuneți la temperaturi
• Spălarea a fost efectuată la temperaturi scăzută pe o excesive.
perioadă lungă de timp. >>> Selectați temperatura • Detergentul este introdus în compartimentul greșit. >>>
potrivită pentru rufele care urmează a fi spălate. Dacă detergentul este introdus în compartimentul de
• S-a folosit o cantitate insuficientă de detergent împreună prespălare deși ciclul de prespălare nu este selectat,
cu apa dură. >>> Utilizarea unei cantități insuficiente de mașina poate lua acest detergent în timpul pașilor de
detergent împreună cu apa dură cauzează ca murdărirea clătire și tratare cu balsam. Introduceți detergentul în
să se prindă de țesătură și acest lucru face ca țesătura să compartimentul corect.
devină gri în timp. După apariția nuanței de gri, aceasta • Filtrul pompei este înfundat. >>> Verificați filtrul.
este dificil de îndepărtat. Folosiți cantitatea de detergent • Furtunul de evacuare este îndoit. >>> Verificați furtunul
recomandată în funcție de duritatea apei și cantitatea de de evacuare.
rufe. Rufele devin rigide după spălare. (**)
• S-a folosit o cantitate excesivă de detergent. >>> Utilizați • Cantitate insuficientă de detergent folosită. >>> Utilizarea
cantitatea recomandată de detergent potrivită pentru unei cantități insuficiente de detergent pentru duritatea
duritatea apei și pentru rufe. apei poate duce la rigidizarea hainelor în timp. Utilizați
Performanța de spălare este slabă: Petele persistă cantitatea potrivită de detergent, conform durității apei.
sau rufele nu sunt albite. (**) • Detergentul este introdus în compartimentul greșit. >>>
• S-a folosit o cantitate insuficientă de detergent. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de
Utilizați cantitatea recomandată de detergent potrivită prespălare deși ciclul de prespălare nu este selectat,
pentru duritatea apei și pentru rufe. mașina poate lua acest detergent în timpul pașilor de
• A fost încărcată o cantitate excesivă de rufe. >>> Nu clătire și tratare cu balsam. Introduceți detergentul în
supraîncărcați mașina. Introduceți cantitățile recomandate compartimentul corect.
în ,,Tabel de programe și consumuri". • Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu
• Au fost selectate programul și temperatura greșite. >>> amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați
Selectați programul și temperatura corespunzătoare sertarul cu apă fierbinte.
pentru rufele care urmează a fi spălate. Rufele nu miros ca balsamul. (**)
• Se utilizează tipul greșit de detergent. >>> Utilizați • Detergentul este introdus în compartimentul greșit. >>>
detergent original corespunzător pentru mașină. Dacă detergentul este introdus în compartimentul de
• Este utilizată o cantitate prea mare de detergent. Nu prespălare deși ciclul de prespălare nu este selectat,
amestecați înălbitorul cu detergentul. mașina poate lua acest detergent în timpul pașilor de
clătire și tratare cu balsam. Curățați și spălați sertarul cu
Performanța de spălare este slabă: Pete uleioase apă fierbinte. Introduceți detergentul în compartimentul
apărute pe rufe. (**) corect.
• Nu s-a realizat curățarea regulată a cuvei. >>>Curățați • Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu
cuva în mod regulat. Pentru a urma această procedură, amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați
consultați „Curățarea ușii de încărcare și a cuvei”. sertarul cu apă fierbinte.

25 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


Reziduuri de detergent în sertarul de detergent. (**) Rufele rămân umede la finalizarea programului. (*)
• Detergentul a fost introdus în sertarul umed. >>> Uscați • Din cauza utilizării unei cantități excesive de detergent
sertarul detergentului înainte de introducerea acestuia. s-a produs spumă în exces iar sistemul automat de
• Detergentul s-a umezit. >>> Păstrați detergenții într- îndepărtare a spumei a fost activat. >>> Utilizat cantitatea
un recipient închis într-un mediu fără umiditate și nu-i recomandată de detergent.
expuneți la temperaturi excesive.
• Presiunea apei este mică. >>> Verificați presiunea apei. (*) Produsul nu se comută în etapa de
• Detergentul din compartimentul principal de spălare s-a centrifugare în momentul când rufele nu sunt
umezit în timpul alimentării cu apă pentru prespălare. distribuite în mod egal în cuvă pentru a preveni
Orificiile compartimentului detergentului sunt blocate. deteriorarea mașinii și afectarea mediului
>>> Verificați orificiile și curățați-le dacă acestea sunt înconjurător. Rufele trebuie rearanjate și
înfundate. recentrifugate.
• Există o problemă cu supapele compartimentului
(**) Nu se aplică curățarea regulată a cuvei.
detergentului. >>> Apelați un agent autorizat de service.
• Detergentul a fost amestecat cu balsamul. >>> Nu Curățați regulat cuva. A se consulta 4.4.2
amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați
sertarul cu apă fierbinte.
• Nu s-a realizat curățarea regulată a cuvei. >>>Curățați
A AVERTISMENT

cuva în mod regulat. Pentru a urma această procedură, • Dacă nu puteți elimina problema, cu
consultați „Curățarea ușii de încărcare și a cuvei”. toate că urmăriți instrucțiunile din această
Se formează spumă în exces în mașină. (**) secțiune, consultați distribuitorul local sau
• Sunt utilizați detergenți necorespunzători pentru mașina agentul de service autorizat. Nu încercați
de spălat. >>> Utilizați detergenți corespunzători pentru niciodată să reparați mașina defectă pe
mașina de spălat. cont propriu.
• Este folosită o cantitate excesivă de detergent. >>> Utilizați
doar o cantitate suficientă de detergent.
• Detergentul a fost depozitat în condiții nepotrivite. >>>
Depozitați detergentul într-un spațiu închis și uscat. Nu
păstrați detergentul în locuri excesiv de călduroase.
• Unele rufe cu ochiuri cum ar fi tulul pot crea spumă prea
multă datorită texturii acestora. >>> Utilizați cantități mai
mici de detergent pentru acest tip de articole.
• Detergent este introdus în compartimentul greșit. >>>
Introduceți detergentul în compartimentul corect.
• Balsamul a fost preluat mai devreme. >>> Este posibil să
existe o problemă în supapele sau în sertarul detergentului.
Contactați un agent de service autorizat.
Spuma se revarsă din sertarul detergentului.
• Este folosit prea mult detergent. >>> Amestecați o lingură
de balsam cu ½ l de apă și turnați în compartimentul
principal de spălare aflat în sertarul pentru detergent.
• Introduceți în mașină detergentul potrivit pentru programele
și cantitatea maximă indicată în „Tabelul de programe și
consum". Dacă utilizați substanțe chimice suplimentare
(agenți de eliminat pete, înălbitori etc.), reduceți cantitatea
de detergent.

26 / RO Masina de spalat automata / Manual de utilizare


Washing Machine
User Manual

AB101223XLAB

Document Number: 2820528232_EN/ 14-02-20.(11:51)


1 General safety instructions • While there is still water inside
This section includes security the product, never open the
instructions which may help prevent loading door or remove the filter.
the injuries and material damage risks. Otherwise, risk of flooding and
All kinds of warranties shall be invalid if injury from hot water will occur.
these instructions are not observed. • Do not force open the locked
1.1 Life and property safety loading door. The door will
open immediately after the
A CAUTION! washing cycle has ended. If the
door does not open, apply the
• Never place the product on a
carpet-covered floor. Otherwise, solutions provided for “Loading
lack of airflow beneath the door cannot be opened.” error
machine will cause electrical in the Troubleshooting section.
parts to overheat. This will In case of forcing the loading
cause problems with your door to open, the door and
product. the lock mechanism may get
• Unplug the product if it is not in damaged.
use. • Use detergents, softeners
• Always have the installation and and supplements suitable for
repairing procedures carried automatic washing machines
out by the Authorized Service only.
Agent. The manufacturer shall • Follow the instructions on the
not be held liable for damages label of textile products and the
that may arise from procedures detergent package.
carried out by unauthorised 1.2 Hot surface safety
persons.
• The water supply and A CAUTION!
draining hoses must be • The glass of the loading door
securely fastened and remain gets too hot while washing at
undamaged. Otherwise, there is higher temperatures. Therefore,
the risk of water leakage. especially do not allow children
touch the loading door glass
while washing.
1.3 Children’s safety
A CAUTION!

A CAUTION! • Do not forget to close the


• This product can be used loading door when leaving the
by children at and above 8 room where the product is
years old and by persons located.
whose physical, sensory or • Store all detergents and
mental capabilities were not additives in a safe place away
fully developed or who lack from the reach of the children
experience and knowledge by closing the cover of the
provided that they are detergent container or sealing
supervised or trained on the the detergent package.
safe usage of the product 1.4 Electrical safety
and the risks it brings out.
Children should not play with B DANGER
the product. Cleaning and • If the product has a failure, it
maintenance works should should not be operated unless
not be performed by children it is repaired by the Authorized
unless they are supervised by Service Agent! There is the risk
someone. Children under the of electric shock!
age of 3 should be kept away • This product is designed to
unless continuously supervised. resume operating in the event
• Packaging materials are of powering on after a power
dangerous for the children. interruption. If you wish to
Keep packaging materials in a cancel the programme, see
safe place away from reach of “Cancelling the programme”
the children. section.
• Electrical products are • Plug the product into a
dangerous for the children. grounded outlet protected by
Keep children away from the a 16 A fuse. Do not neglect to
product when it is in use. have the grounding installation
Do not allow them to play made by a qualified electrician.
with the product. Use child Our company shall not be
lock to prevent children from liable for any damages that
intervening with the product. will arise when the product
is used without grounding
in accordance with the local
regulations.

29 / EN Washing Machine / User Manual


This product has been manufactured with
B DANGER high quality parts and materials which can
be reused and are suitable for recycling. Do
• Do not wash the product by
not dispose of the waste product with normal
spraying or pouring water onto domestic and other wastes at the end of its
it! There is the risk of electric service life. Take it to the collection center
for the recycling of electrical and electronic
shock! equipment. Please consult your local
• Never touch the power cable authorities to learn about these collection
plug with wet hands! Never centers.
Compliance with RoHS Directive:
unplug by pulling on the cable. The product you have purchased complies
Always press on the plug with with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It
one hand and pull out the plug does not contain harmful and prohibited
materials specified in the Directive.
by grabbing with the other
2.2 Package information
hand. Packaging materials of the product are
• Product should be unplugged manufactured from recyclable materials in
during installation, maintenance, accordance with our National Environment
Regulations. Do not dispose of the
cleaning and repair procedures. packaging materials together with the
• If the power cable is damaged, domestic or other wastes. Take them to
the packaging material collection points
it must be replaced by the designated by the local authorities.
manufacturer, authorized
service or a similarly
qualified person (preferably
an electrician) or someone 3.Intended use
designated by the importer in • This product has been designed for domestic
use. It is not for commercial purposes or it
order to avoid possible risks. should not be used out of its intended use.
• The product must only be used
for washing and rinsing of laundry
that are marked accordingly.
2. Important instructions for • The manufacturer waives any responsibility
arisen from incorrect usage or transportation.
environment • The service life of your product is 10 years.
During this period, original spare parts will be
2.1 Compliance with WEEE Directive
available to operate the appliance properly.
This product complies with EU • This appliance is intended to be used in
WEEE Directive (2012/19/EU). household and similar applications such as:
This product bears a classification – staff kitchen areas in shops, offices and other
symbol for waste electrical and working environments;
electronic equipment (WEEE). – farm houses;
– by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– areas for communal use in blocks of flats or
in launderettes.

30 / EN Washing Machine / User Manual


4 Technical specifications
Supplier name or trademark ARCTIC
AB101223XLAB
Model name
7129241600
Rated capacity (kg) 10
Maximum spin speed (rpm) 1200
Built-in No
Height (cm) 84
Width (cm) 60
Depth (cm) 64
Single Water inlet / Double Water inlet
•/-
• Available
Electrical input (V/Hz) 230 V / 50Hz
Total current (A) 10
Total power (W) 2200
Main model code 928

C INFORMATION
• The model information as stored in the product
database can be reached by entering following
SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)
website and searching for your model identifier (*)
found on energy label.
A A https://eprel.ec.europa.eu/

31 / EN Washing Machine / User Manual


4.1 Installation 4.1.3 Removing the
• Apply to the nearest authorised service transportation locks
agent for the installation of your product. 1. Loosen all bolts with an appropriate wrench
• Preparation of the location and electrical, until they turn freely.
tap water and waste water installations at 2. Remove the transport safety bolts by
the place of installation is under customer's turning them slightly.
responsibility. 3. Insert the plastic covers in the bag
• Make sure that the water inlet and discharge containing the user manual to the openings
hoses as well as the power cable are not on the rear panel.
folded, pinched or crushed while pushing
the product into its place after installation or
cleaning procedures.
• Make sure that the installation and electrical
connections of the product are performed
by authorised service. Manufacturer shall
not be held liable for damages that may
arise from procedures carried out by
unauthorised persons.
A CAUTION!
• Remove the transportation safety bolts
• Prior to installation, visually check if the before operating the washing machine!
product has any defects on it. If so, do not Otherwise, the product will be damaged.
have it installed. Damaged products cause
risks for your safety.
4.1.1 Appropriate installation location
C INFORMATION
• Keep the transportation safety bolts in
• Place the product on a hard and level floor. a safe place to reuse when the washing
Do not put it onto a carpet with high pile or machine needs to be moved again in the
other similar surfaces. future.
• When the washing machine and dryer are • Install the transport safety bolts in reverse
placed on top of each other, their total order of the disassembly procedure.
weight –when loaded– amounts to 180 kg. • Never move the product without the
Place the product on a solid and flat floor transportation safety bolts properly fixed in
that has sufficient load carrying capacity! place!
• Do not place the product on the power cable. 4.1.4 Connecting water supply
• Do not install the product in the
environments where the temperature falls
below 0 ºC.
C INFORMATION
• It is necessary to have 10 – 80 liters of
• Leaving a gap at the sides of the machine is water flowing from the fully open tap in one
suggested to reduce vibration and noise minute to have your machine run smoothly.
• On a graduated floor, do not place the Attach a pressure reducing valve if water
product next to the edge or on a platform. pressure is higher.
• Do not place heat sources such as Hobs,
Irons, Ovens, etc. on the washing machine
and do not use them on the product. A CAUTION!
• Models with a single water inlet should not
4.1.2 Removing packaging reinforcement be connected to the hot water tap. In such
a case the laundry will get damaged or the
Tilt the machine product will switch to protection mode and
backwards to remove the will not operate.
packaging reinforcement.
Remove the packaging
reinforcement by pulling
the ribbon. Do not make
this operation alone by
yourself.

32 / EN Washing Machine / User Manual


laundry may come out excessively wet.
Therefore, follow the heights described in
the figure.
• To prevent the waste water to go back
into the machine again and to ensure easy
drainage, do not immerse the end of the
hose into the waste water or do not insert
it into the drain for more than 15 cm. If it is
too long, cut it short.
1 Tighten the nuts of the hose by hand. • The end of the hose should not be bent,
Never use a tool when tightening the nuts. it should not be stepped on and the hose
2 When hose connection is completed, must not be pinched between the drain and
check whether there is leak problems at the the machine.
connection points by opening the taps fully. If • If the length of the hose is too short, use
any leaks occur, turn off the tap remove the it by adding an original extension hose.
nut. Retighten the nut carefully after checking Length of the hose may not be longer than
the seal. In order to prevent the water leaks 3.2 m. To avoid water leak failures, the
and resultant damages, keep the taps closed connection between the extension hose and
when you do not use the product. the drain hose of the product must be fitted
well with an appropriate clamp as not to
4.1.5 Connecting the drain come off and leak.
hose to the drain
• Attach the end of the drain hose directly to 4.1.6 Adjusting the feet

A
waste water drain, lavatory or bathtub.
CAUTION!

A CAUTION! • In order to ensure that the product


operates more silently and vibration-free, it
• Your drain house will be flooded if the
must stand level and balanced on its feet.
hose comes out of its housing during
Balance the machine by adjusting the feet.
water discharge. Moreover, there is risk of
Otherwise, the product may move from
scalding due to high washing temperatures!
its place and cause crushing and vibration
In order to prevent such situations and
problems.
make sure that the machine performs water
• Do not use any tools to loosen the lock
intake and discharge processes without
nuts. Otherwise, they will get damaged.
any problem, fix the drain hose securely.

1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.


2 Adjust the feet until the product stands in a
stable and balanced way.
3. Tighten all lock nuts by hand again.
100 cm

40 cm

4.1.7 Electrical connection


Connect the product to a grounded outlet
protected by a 16 A fuse. Our company shall
• Connect the drain hose to a minimum height not be liable for any damages that will arise
of 40 cm and a maximum height of 100 cm. when the product is used without grounding in
• In case the drain hose is elevated after laying accordance with the local regulations.
it on the floor level or close to the ground • Connection must comply with national regulations.
(less than 40 cm above the ground), water
discharge becomes more difficult and the

33 / EN Washing Machine / User Manual


• The wiring for the electrical outlet circuit 4.2 Preparation
must be sufficient to meet the appliance
requirements. Use of a Groud Fault Circuit 4.2.1 Sorting the laundry
Interrupter (GFCI) is recommended. • Sort laundry according to type of fabric,
• Power cable plug must be within easy reach color, and degree of soiling and allowable
after installation. water temperature.
• If the current value of the fuse or breaker • Always observe the instructions given on
in the house is less than 16 Amps, have a the garment care labels.
qualified electrician install a 16 Amp fuse. 4.2.2 Preparing laundry for washing
• The voltage specified in the "Technical • Laundry items with metal attachments
specifications" section must be equal to such as, underwiring, belt buckles or metal
your mains voltage. buttons will damage the product. Remove
• Do not make connections via extension the metal pieces or wash such clothes by
cables or multi-plugs. putting them in a laundry bag or pillow case.
• Take out all substances in the pockets such
A CAUTION! as coins, pens and paper clips, and turn
pockets inside out and brush. Such objects
• Damaged power cables must be replaced
by the Authorised Service Agents. may damage the product or cause noise
problem.
4.1.8 Initial use • Put small size clothes such as infant's socks
Before starting to and nylon stockings in a laundry bag or
use the product pillow case.
make sure that • Place curtains in without compressing them.
the preparations Remove curtain attachment items.
are made which • Fasten zippers, sew loose buttons and
are in line with the mend rips and tears.
“Important Safety • Wash “Machine washable” or “Hand
and Environment Instructions” and the washable” labeled products only with an
instructions in the “Installation” section. appropriate programme.
To prepare the product for washing laundry, • Do not wash colours and whites together.
perform first operation in Drum Cleaning New, dark coloured cottons release a lot of
programme. If this program is not available dye. Wash them separately.
in your machine, apply the method which is • Tough stains must be treated properly
described in the section 4.4.2. before washing. If unsure, check with a dry
cleaner.
C INFORMATION • Only use the dyes / color changers and
descaling agents which are appropriate
• Use an anti-limescale suitable for the for machine wash. Always follow the
washing machines. instructions on the package.
• Some water might have remained in • Wash trousers and delicate laundry turned
the product due to the quality control inside out.
processes in the production. It is not
• Keep laundry items made of Angora wool in
harmful for the product.
the freezer for a few hours before washing.
This will reduce piling.
• Laundry that are subjected to materials
such as flour, lime dust, milk powder, etc.
intensely must be shaken off before placing
into the product. Such dusts and powders
on the laundry may build up on the inner
parts of the product in time and can cause
damage.

34 / EN Washing Machine / User Manual


4.2.3 Tips for energy and water saving 4.2.6 Using detergent and softener
Following information will help you use the
product in an ecological and energy/water-
efficient manner.
C INFORMATION
• When using detergent, softener, starch,
• Operate the product in the highest load
fabric dye, bleach and descaling agents;
capacity allowed for the programme you
read the manufacturer’s instructions written
have selected, but do not overload. See,
on the package and follow the dosages
“Programme and consumption table”.
specified. Use measuring cup if available.
• Observe the temperature instructions on the
detergent packaging.
• Wash slightly soiled laundry at low
temperatures. 2 3 1 The detergent drawer
is composed of three
• Use faster programmes for small quantities
of lightly soiled laundry. compartments:
• Do not use prewash and high temperatures – (1) for prewash
for laundry that is not heavily soiled or – (2) for main wash
stained. – (3) for softener
• If you plan to dry your laundry in a dryer, – ( ) in addition, there
select the highest spin speed recommended is a siphon piece in the
during washing process. softener compartment.
• Do not use more detergent than the
Detergent, softener and other cleaning agents
recommended on the detergent packaging.
• Add detergent and softener before starting
4.2.4 Loading the laundry the washing programme.
1. Open the loading door. • While the washing cycle is in progress, do
2. Put the laundry items into the product in a not leave the detergent drawer open!
loose manner. • When using a programme without prewash,
3 Push the loading door to close until you do not put any detergent into the prewash
hear a locking sound. Ensure that no items compartment (compartment no. "1").
are caught in the door. The loading door is • In a programme with prewash, do not
locked while a programme is running. The put liquid detergent into the prewash
door lock will open immediately after the compartment (compartment no. "1").
washing programme has ended. Then you • Do not select a programme with prewash if
can open the loading door. If the door does you are using a detergent bag or dispensing
not open, apply the solutions provided for ball. Place the detergent bag or the
"Loading door cannot be opened." error in dispensing ball directly among the laundry in
the Troubleshooting section. the product.
4.2.5 Correct load capacity • If you are using liquid detergent, do
The maximum load capacity depends on the not forget to place the liquid detergent
type of laundry, the degree of soiling and the container into the main wash compartment
desired washing programme. (compartment no. “2”).
The product automatically adjusts the water Choosing the detergent type
amount according to the weight of the laundry Detergent type to be used depends on the
put inside it. washing programme, fabric type and color.
• Use different detergents for coloured and
A WARNING white laundry.
• Comply with the information in the section • Wash your delicate clothes only with special
“Programme and consumption table”. detergents (liquid detergent, wool shampoo,
When overloaded, product’s washing etc.) intended solely for delicate clothes and
performance will drop. Moreover, noise and at suggested programmes.
vibration problems may occur. • When washing dark coloured clothes and
quilts, it is recommended to use liquid
detergent.
35 / EN Washing Machine / User Manual
• Wash woolens at suggested programme If the product is equipped with a liquid
with special detergent made specifically for detergent part:
woolens • When you want to use liquid detergent, pull
• Please review the program descriptions part the apparatus towards yourself. The part
for suggested program for different textiles. that falls down will serve as a barrier for the
• All recommendations about detergents are liquid detergent.
valid for selectable temperature range of • If required, clean the apparatus with water
programmes. when it is in place or by removing it.
• If you will use powder detergent, the
A WARNING apparatus must be secured at top position.
• Use only detergents manufactured
specifically for washing machines.
• Do not use soap powder.
Adjusting detergent amount
The amount of washing detergent to be used
depends on the amount of laundry, the degree
of soiling and water hardness. If the product does not contain a liquid
• Do not use amounts exceeding the dosage detergent cup:
quantities recommended on the detergent • Do not use liquid detergent for the prewash
package to avoid problems of excessive in a programme with prewash.
foam, poor rinsing, financial savings and • Liquid detergent stains your clothes when
finally, environmental protection. used with "End Time" function to started
• Use less detergent for smaller loads, lightly delayed. If you are going to use the End
soiled clothes or when using short duration Time function, do not use liquid detergent.
programmes especially in soft water areas. Using gel and tablet detergent
Using softeners • If the gel detergent thickness is fluidal and
Pour the softener into the softener your product does not contain a special
compartment of the detergent drawer. liquid detergent container, put the gel
• Do not exceed the (>max<) level sign on the detergent into the main wash detergent
softener compartment. compartment during first water intake. If
• If the softener has lost its fluidity, dilute it your product contains a liquid detergent
with water before adding it in the detergent container, fill the detergent into this
compartment. container before starting the programme.
• If the gel detergent thickness is not fluidal or
A WARNING in the shape of capsule liquid tablet, put it
directly into the drum before washing.
• Do not use liquid detergents or other cleaning
products other than fabric softeners produced • Put tablet detergents into the main wash
for washing machines to soften the clothes. compartment (compartment no. "2") or
directly into the drum before washing.
Using liquid detergents
Using starch
If the product contains a liquid detergent cup:
• Add liquid starch, powder starch or the
• Put the liquid detergent container into the dyestuff into the softener compartment.
compartment no “2”.
• Do not use softener and starch together in a
• If the liquid detergent lost its fluidity, dilute washing cycle.
it with water before putting it into the
• Wipe the inside of the product with a damp
detergent container.
and clean cloth after using starch.
22 Using limescale remover
• When required, use limescale removers
manufactured specifically for washing
machines only.

36 / EN Washing Machine / User Manual


Using bleaches • Do not pour the bleach onto the laundry.
• Select a programme with prewash and add • Do not use it with the colored items.
the bleach at the beginning of the prewash. • When using an oxygen-based bleach, select
Do not put detergent in the prewash a program which washes the laundry at a
compartment. As an alternative application, low temperature.
select a programme with extra rinse and • Oxygen-based bleach can be used together
add the bleach while the product is taking with the detergent. However, if its thickness
water from the detergent compartment is not the same with the detergent, put the
during first rinsing step. detergent first into the compartment no.
• Do not use bleach and detergent by mixing "2" in the detergent drawer and wait until
them. the detergent flows while the product is
• Use just a little amount (approx. 50 ml) of taking in water. While the product continues
bleach and rinse the clothes very well as it taking in water, add bleach in the same
causes skin irritation. compartment.

4.2.7 Tips for efficient washing


Clothes
Light Colours and Black/Dark Delicates/
Colours
Whites Colours Woolens/Silks
(Recommended (Recommended
(Recommended temperature (Recommended temperature temperature range temperature range
range based on soiling level: range based on soiling level: based on soiling based on soiling
40-90 oC) cold-40 oC) level: cold -40 oC) level: cold -30 oC)
It may be necessary to pre- Powder and liquid
treat the stains or perform detergents recommended
Heavily prewash. Powder and liquid for colors can be used at Liquid detergents Prefer liquid
detergents recommended
Soiled for whites can be used at dosages recommended suitable for colors detergents produced
(difficult for heavily soiled clothes. and dark colors can for delicate clothes.
dosages recommended
stains such for heavily soiled clothes. It is recommended to use be used at dosages Woolen and silk
as grass, powder detergents to clean recommended clothes must be
It is recommended to use
coffee, fruits powder detergents to clean clay and soil stains and the for heavily soiled washed with special
and blood.) clay and soil stains and the stains that are sensitive to clothes. woolen detergents.
bleaches. Use detergents
stains that are sensitive to
Soiling Level

without bleach.
bleaches.
Normally Powder and liquid detergents Liquid detergents Prefer liquid
Soiled Powder and liquid recommended for colors suitable for colors detergents produced
(For example, detergents recommended can be used at dosages and dark colors can for delicate clothes.
stains caused for whites can be used at recommended for normally be used at dosages Woolen and silk
by body on dosages recommended for soiled clothes. Detergents recommended for clothes must be
collars and normally soiled clothes. which do not contain bleach normally soiled washed with special
cuffs) should be used. clothes. woolen detergents.
Powder and liquid detergents Liquid detergents Prefer liquid
Lightly Powder and liquid recommended for colors suitable for colors detergents produced
detergents recommended can be used at dosages and dark colors can for delicate clothes.
Soiled for whites can be used at recommended for lightly be used at dosages Woolen and silk
(No visible dosages recommended for soiled clothes. Detergents recommended clothes must be
stains exist.) lightly soiled clothes. which do not contain bleach for lightly soiled washed with special
should be used. clothes. woolen detergents.

37 / EN Washing Machine / User Manual


4.2.8 Displayed Program Time
You can see the programme duration on the
display of your machine while selecting a
programme. Depending on the amount of laundry
you have loaded into your machine, foaming,
unbalanced load conditions, fluctuations in power
supply, water pressure and program settings, the
programme duration is automatically adjusted
while the programme is running.
SPECIAL CASE: At programme start of Cottons
and Cotton Eco programmes, display shows the
duration of half load, which is the most common
use case. After programme starts, in 20-25
minutes actual load is detected by the machine.
And if the detected load is higher than half load;
washing program will be adjusted accordingly and
program duration increased automatically. You
may follow this change on the display.

Symbols Table

Prewash Fast Fast+ Extra Extra Anti Pet Hair Steam Night Soaking Rinse Steeping AutoDose Liquid Softener
Rinse Water Crease Removal Modu Hold Detergent Selection
Selection

Rinse Spin+Drain Drain Temperature Spin No Tap No Time Door Child On/Off Start / Soil Level Add Downloaded
Spin Water Water Delay Lock Lock Pause Garment Program
(Cold)

Wash Ok Cancel AntiCrease+ Drying Extra Cupboard Iron Timed


(End) Dry Dry Dry Drying

38 / EN Washing Machine / User Manual


4.3 Operating the product 1 - Programme Selection Knob (Uppermost
position On / Off)
4.3.1 Control panel 2 - Display
3 - End Time Adjustment Button
1 2 3
4 - Programme Follow-up Indicator
5 - Start/Pause Button
4
6 - Auxiliary Function Button 3
7 - Auxiliary Function Button 2
8 - Auxiliary Function Button 1
9 - Spin Speed Adjustment Button
10 9 8 7 6 5
10 - Temperature Adjustment Button

4.3.2 Preparing the machine 4.3.3 Programme selection and


1. Make sure that the hoses are connected tips for efficient washing
tightly. 1. Select the programme suitable for the type,
2. Plug in your machine. quantity and soiling degree of the laundry
3. Turn the tap on completely. in accordance with the "Programme and
4. Place the laundry in the machine. consumption table" and the temperature
5. Add detergent and fabric softener. table below.
2. Use the Programme Selection knob to
select the desired programme.

4.3.4 Programme and consumption table


EN 2 Auxiliary functions
Energy Consumption
Water Consumption
Max. Load (kg)

AntiCrease+
Programme Temperature °C
Max. Speed

Extra Rinse
Prewash
Fast+
(kWh)
(l)

90 10 98 2,65 1200 • • • • Cold-90


Bumbac 60 10 98 1,92 1200 • • • • Cold-90
40 10 95 1,11 1200 • • • • Cold-90
40 *** 10 59,9 0,915 1200 40-60
40 **,*** 5 55,0 0,595 1200 40-60
Eco 40-60 40 *** 2,5 45,0 0,365 1200 40-60
60 ** 10 59,9 1,290 1200 40-60
60 ** 5 54,5 0,780 1200 40-60
60 4 75 1,40 1200 • • • • Cold-60
Sintetice
40 4 73 0,95 1200 • • • • Cold-60
90 10 76 2,30 1200 • • • Cold-90
Spălare Rapidă / Expres 14’ 60 10 76 1,30 1200 • • • Cold-90
30 10 76 0,25 1200 • • • Cold-90
Spălare Rapidă / Expres 14’+ Fast+ 30 2 48 0,15 1200 • • • Cold-90
Mixt 40 4 75 1,00 800 • • • Cold-40
Lână / Spălare manuală 40 2 55 0,55 1200 • Cold-40
Materiale delicate 40 4 58 0,80 800 • Cold-40
Perdele 40 2 90 0,80 800 • * Cold-40
Jeans / Culori închise 40 4 88 1,05 1200 • • * • Cold-40
Anti-pete 30 5 85 1,70 1200 • • 30-60
Cuverturi şi Pături / Geci cu puf 60 - 105 1,90 1000 • 40-60
Cămăşi 60 4 70 1,90 800 • • • • 40-60
Antialergic+ 90 9 139 3,10 1200 * 40-90
Drum Clean 90 - 85 0,90 600 90

39 / EN Washing Machine / User Manual


• : Selectable
* : Automatically selected, cannot be cancelled.
** : Eco 40-60 ( ) is the test program in accordance with EN 60456:2016 and energy label
with Commission Delegated Regulation (EU) 1061/2010)
***: Eco 40-60 with 40 °C temperature selection is the test program in accordance with
EN 60456:2016/prA:2019 and energy label with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2014
- : See the programme description for maximum load.

C INFORMATION
• Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water
hardness and water temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection
of auxiliary functions and spin speed, and changes in the mains voltage.
• When selecting a programme, you can see the washing duration on the display of your
machine. Depending on the amount of laundry you have loaded into the machine, there might
be a difference of 1 to 1.5 hours between the duration shown on the display and the actual
duration of the washing programme. The duration will be corrected automatically right after the
washing programme has started.
• The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.
• Auxiliary function selection modes can be changed by the manufacturing company. Existing
selection modes can be removed or new selection modes can be added.
• Always select the lowest appropriate temperature. The most efficient programmes in terms of
energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
• Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning
speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

Consumption Values (EN)

Remaining Moisture
Consumption(kWh/
Program Duration
Spin Speed (rpm)

Temperature (°C)
Consumption(L/
Selection (°C)

Capacity (kg)
Temperature

Content (%)
(hh:mm)

Laundry
Energy

Water
cycle)

cycle)

40 1200 10 03:58 0,915 59,9 33 53


Eco 40-60 40 1200 5 02:59 0,595 55 32 53
40 1200 2,5 02:59 0,365 45 23 53
Bumbac 20 1200 10 04:00 0,75 95 20 53
Bumbac 60 1200 10 04:00 1,92 98 60 53
Sintetice 40 1200 4 02:35 0,95 73 40 40
Spălare Rapidă / Expres 14’ 30 1200 10 00:28 0,25 76 23 62

40 / EN Washing Machine / User Manual


4.3.5 Main programmes • Antialergic+ (Anti Allergy+)
Depending on the type of fabric, use the Applying a steam step at the beginning of the
following main programmes. programme allows to soften the dirt easily.
• Bumbac (Cottons) Use this programme for your laundry (baby
You can wash your durable cotton laundry clothes, bed sheets, bedlinen, underwear, etc.
(sheets, bedlinen, towels, bathrobes, underwear cotton items) for which you require an anti-
etc.) in this programme. When you press the allergic and hygienic washing at high temperature
quick wash function key, programme duration with intensive and long washing cycle. The high
becomes notably shorter but effective washing is level of hygiene is ensured thanks to the steam
ensured thanks to intense washing movements. application before the programme, long heating
If the quick wash function is not selected, duration and additional rinsing step.
superior washing and rinsing performance is • Programme was tested by “The British Allergy
ensured for your heavily soiled laundry. Foundation” (Allergy UK) with the 60°C
temperature option selected and it was
• Sintetice (Synthetics)
certified in terms of its efficacy in eliminating
You can use this programme to wash t-shirts, allergens in addition to bacteria and mould.
syntetic/cotton mix fabrics etc. Programme
duration is notably shorter and efficient Allergy UK is the trademark of the
washing performance is ensured. If the British Allergy Foundation. The Seal of
quick wash function is not selected, superior Approval has been designed to
washing and rinsing performance is ensured provide guidance to persons who
for your heavily soiled laundry. want information whether the product
• Lână / Spălare manuală significantly decreases the amount of
allergens in the environment it is installed or whether it
(Woollens / Hand Wash)
limits/reduces/eliminates the allergens. Its purpose is to
Use this programme to wash your woolen/ provide evidence that the products have been tested
delicate clothes. Select the appropriate scientifically or reviewed to provide measurable results.
temperature complying with the tag of your
clothes. Your laundry will be washed with very • Materiale delicate (Delicates)
delicate movements to avoid any damage. You can use this programme to wash delicate
laundry such as cotton/synthetic mix knitted
clothes or socks. Washing movements in this
4.3.6 Additional programmes programme are more delicate. Set the temperature
For special cases, additional programmes are to 20 degrees or use the Cold Wash option for
available in the machine. clothes whose colour you wish to preserve.
• Spălare Rapidă / Expres 14’
C INFORMATION
(Quick / Super Quick)
• Additional programmes may differ Use this programme to wash your lightly soiled
according to the model of the machine. cotton clothes in a short time. The programme
duration can be reduced down to 14 minutes
• Eco 40-60 when the quick wash function is selected. When
The eco 40-60 programme is able to clean the quick wash function is selected, maximum 2
normally soiled cotton laundry declared to be (two) kg of laundry must be washed.
washable at 40 °C or 60 °C, together in the same
cycle, and that this programme is used to assess
the compliance with the EU ecodesign legislation. • Jeans / Culori închise (Jeans / Dark Care)
Although it washes longer than all other Use this programme to preserve the colour
programmes, it provides high energy and water of your dark-coloured clothes and jeans. This
savings. Actual water temperature may be programme provides high efficiency in washing,
different from the stated wash temperature. When thanks to a special drum movement, even at low
you load the machine with less laundry (e.g. ½ temperatures. It is recommended to use liquid
capacity or less), periods in programme stages detergent or woolen shampoo for dark coloured
may automatically get shorter. In this case, energy laundry. Do not wash your delicate clothes that
and water consumption will decrease more. contain wool etc. in this programme.

41 / EN Washing Machine / User Manual


• Mixt (Mix)
You can use this programme to wash cottons and A CAUTION!
synthetics together without the need to sort them. • Do not use the washing machine to wash
materials such as carpets, rugs etc.
Otherwise, permanent damage will occur
• Cămăşi (Shirts)
to the machine.
This programme is used to wash the shirts
made from cotton, synthetic and synthetic • Anti-pete (StainExpert)
blended fabrics altogether. It reduces wrinkles. Your washing machine has a special stain
Steam is applied at the end of the programme to programme ensuring that different types of
help the wrinkle reducing function. The special stains are removed in the most efficient way. Use
spin profile and steam applied at the end of the this programme only to use durable, colourfast
programme reduce the wrinkles on your shirts. cottons. Do not wash delicate or non-colourfast
When the quick wash function is selected, the clothes in this programme. You should check the
Pre-treatment algorithm is executed. tags of clothing before washing (recommended
• Apply the pre-treatment chemical on your for shirts, trousers, shorts, t-shirts, baby clothes,
garments directly or add it together with pyjamas, aprons, table cloths, bedding, duvet
detergent when the machine starts to take water covers, sheets, bath/brach towels, regular towels,
from the main washing compartment. Thus, you socks, and cotton underwear suitable for long
can obtain the same performance as you obtain washing cycles at a high temperature). With the
with normal washing in a much shorter period of auto stain programme, you can remove 24 types
time. Usage life of your shirts increases. of stains grouped into two categories according
• Perdele (Curtain) to quick function selection. Here you can see the
You can use this programme to wash your tulles stain groups based on quick function selection.
and curtains. As their meshed texture causes Below you will find the stain groups based on
excessive foaming, put little amount of detergent the quick function.
into the main wash compartment. Thanks to When the quick function is selected:
the special spin profile of the programme, tulles Blood Fruit juice
and curtains crease less. Do not overload the
Chocolate Ketchup
machine to avoid damage to curtains.
Pudding Red Wine

C
Egg Curry
INFORMATION
Tea Jam
• In this programme, it is recommended to use Coffee Coal
detergents produced specifically for curtains.
When the quick function is not selected:
• Cuverturi şi Pături / Geci cu puf Butter Food
(Duvet / Down wear) Grass Mayonnaise
Use this programme to wash your fiber duvets that Mud Salad Dressing
bear "machine washable" tag. Check that you have Coke Make-up
loaded the duvet correctly in order not to damage Sweat Machine Oil
the machine and the duvet. Remove the duvet cover Collar Soil Baby food
before loading the duvet into the machine. Fold the
• Select the stain programme.
duvet into two and load it into the machine. Load the
duvet into the machine paying attention to place it in • In the stain groups stated above, find the
a way that it will not contact the bellow or the glass. type of stain you want to remove and select
the quick auxiliary function selection key to
Steam is applied at the end of the programme to
select the relevant group.
soften bulky laundry such as towels.
• Carefully read the tag of the clothing and

C
make sure that the temperature and spin
INFORMATION
speed selected are suitable.
• Do not load the machine with more than a
double fibre duvet (200 x 200 cm).
• Do not wash your cotton duvets, pillows
etc. in the machine.
42 / EN Washing Machine / User Manual
4.3.7 Special programmes Rinse hold
For specific applications, select any of the If you are not going to unload your clothes
following programmes. immediately after the programme ends, you can use
rinse hold function to keep your laundry in the final
• Clătire (Rinse) rinsing water in order to prevent them from getting
Use when you want to rinse or starch separately. wrinkled when there is no water in the machine.
• Stoarcere+Evacuare (Spin+Drain) Press Start/Pause button after this process if you
want to drain the water without spinning your
Use this program to remove the water on the
laundry. Programme will resume where it left off,
clothe/in the machine.
drain the water and then it will be complete.
Before selecting this programme, select the
If you want to spin the laundry held in water, adjust
desired spin speed and press Start/Pause
the Spin Speed and press Start/Pause button.
button. First, the machine will drain the water
Programme will resume. Water will be drained,
inside of it. Then, it will spin the laundry at
laundry will be spun and the programme will end.
the selected spin speed, and drain the water
coming off of the laundry.
If you only want to drain the water without C INFORMATION
spinning the laundry, select the “Spin+Pump • If the programme has not reached the spin
programme, and use the Spin Speed step, you can change the spin speed without
Adjustment button to select the No Spin switching the machine to Pause mode.
function. Press the Start/Pause button.
4.3.10 Auxiliary function selection
C
Select the desired auxiliary functions before
INFORMATION
starting the programme. You can also select
• Use a lower spin speed for delicate or cancel auxiliary functions suitable for the
laundries. running programme without pressing the Start/
Pause button while the machine is operating.
4.3.8 Temperature selection To do this, the machine must be in a step
Whenever a new programme is selected, the before the auxiliary function you are going to
recommended temperature for the selected select or cancel. If the auxiliary function cannot
programme appears on the temperature indicator. be selected or canceled, light of the relevant
To decrease the temperature, press the function will flash 3 times to warn the user.
Temperature Adjustment button. Temperature
will decrease gradually. When the cold level is
selected, temperature level lights will not be on. C INFORMATION
• If a second auxiliary function conflicting with

C INFORMATION the first one is selected before starting the


machine, the function selected first will be
• If the programme has not reached canceled and the second auxiliary function
the heating step, you can change the selection will remain active.
temperature without switching the machine • An auxiliary function which is not compatible
to Pause mode. with the programme cannot be selected.
(See "Programme and consumption table")
4.3.9 Spin speed selection • Auxiliary Function buttons may vary
Whenever a new programme is selected, the according to the model of the machine.
recommended spin speed of the selected
programme is displayed on the spin speed indicator. 4.3.10.1 Auxiliary functions
To decrease the spin speed, press the Spin • Prewash
Speed Adjustment button. Spin speed decreases A Prewash is only worthwhile for heavily soiled
gradually. Then, depending on the model of the laundry. Not using the Prewash will save
product, "Rinse Hold" and "No Spin" options energy, water, detergent and time.
appear on the display. When the “No Spin” function
is selected, rinse level indicator lights will not be on.
C INFORMATION
• Prewash without detergent is
recommended for tulle and curtains.

43 / EN Washing Machine / User Manual


• Fast+
When this function is selected, durations of
relevant programmes get shorter by 50%.
C INFORMATION
• If the Programme Selection knob is turned
Thanks to the optimised washing steps, when the Child Lock is enabled, "Con"
high mechanic activity and optimum water appears on the display. While the Child Lock
consumption, high washing performance is is enabled, you cannot make any change in
achieved in spite of the reduced duration. the programmes, the selected temperature,
the speed or the auxiliary functions.
• Extra Rinse • Even if another programme is selected with
This function enables the machine to carry the Programme Selection knob while the
out another rinsing cycle in addition to the Child Lock is enabled, previously selected
one carried out after the main wash. Thus, the programme will continue running.
risk for sensitive skins (babies, allergic skins,
etc.) to be effected by the minimal detergent To enable Child Lock:
remnants on the laundry can be reduced. Press and hold the Auxiliary Function button 2
for 3 seconds. While you’re holding the button
pressed for 3 seconds, C03, C02 and C01
will be displayed respectively.Then, “Con” will
be displayed to warn the user that child lock
is enabled.If you press any button or turn the
4.3.10.2 Functions/Programmes Programme Selection knob while the Child Lock
Selected by Pressing the Function is enabled, the same warning will be displayed.
Buttons for 3 Seconds To disable Child Lock:
Press and hold the Auxiliary Function button 2
for 3 seconds while the programme is running.
While you’re holding the button pressed for 3
• Drum Clean seconds, C03, C02 and C01 will be displayed
To select this programme, press and hold the respectively. Then, “COF” will be displayed to
auxiliary function button 1 for 3 seconds. warn the user that child lock is disabled.

C
Use it regularly (every 1-2 months) to clean
INFORMATION
the drum and ensure the required hygiene is
provided. Run the programme while the machine • In addition to the method above, to deactivate
is totally empty. To obtain better results, put the Child Lock, switch the Programme Selection
powder lime-scale remover for washing machines knob to On/Off position when no programme is
into the detergent compartment no. “2”. When running, and select another programme.
the programme is over, leave the loading door • Child Lock will not be disabled after a power
ajar so that the inside of the machine gets dry. failure or unplugging.

C INFORMATION • AntiCrease+
If you press and hold the auxiliary function button
• This is not a washing programme. It is a
maintenance programme. 3 for 3 seconds, this function will be selected
• Do not run this programme when there are and the programme follow-up light of the relevant
any objects in the machine. If you try to do programme will turn on. When this function is
so, the machine will automatically detect that selected, the drum will rotate for up to eight hours
there is load inside and abort the programme. to ensure that the clothes do not crease at the end
of the programme. At any time during these eight
• Child Lock hours, you can cancel the programme and unload
You can prevent children from tampering with the machine. Just press any button or turn the
the machine by using the Child Lock feature. programme selection knob to end the function. The
Thus you can avoid any changes in a running programme follow-up light will remain on even if you
programme. end the function by pressing any button. If you end
the function by turning the programme selection
knob, the programme follow-up light will remain on
or go off depending on the selected programme.
44 / EN Washing Machine / User Manual
If you do not cancel the function by pressing the 1. Set the Programme Selection knob to any
Auxiliary Function button 3 for 3 seconds, it will be programme. This way, the Delayed End time
used in the next washing cycles as well. will be cancelled. The End/Cancel light will
flash continuously.
4.3.11 End Time Adjustment
The End Time Adjustment function allows you to 2. Then, select the programme you want to run
set the end time of the programme up to 19 hours. again.
You can increase this time by 1-hour intervals. 3. Press Start/Pause button to start the programme.
4.3.12 Starting the programme
C INFORMATION 1. Press Start/Pause button to start the programme.
2. Programme follow-up light showing the
• Please do not use liquid detergent if you
have selected the End Time Adjustment startup of the programme will turn on.
function. Stains might remain on the
clothes. C INFORMATION
1. Open the loading door, place the laundry • If no programme is started or no key is
and add detergent, etc. pressed within 10 minutes during the
2. Select the washing programme, programme selection process, the display
temperature, spin speed and, if required, lights will go off. Once the Programme
the auxiliary functions. Selection knob is turned or any button is
3. Press the End Time Adjustment button and pressed, display lights will turn on again.
select the desired time. 4.3.13 Progress of programme
4. Press the Start/Pause button. The delayed end Progress of a running programme can be
time you have set will be displayed. Countdown followed from the Programme Follow-up
will start for delayed end. On the display, “_” will indicator. At the beginning of each programme
move up and down next to the delayed end time. step, the relevant indicator light will turn on.

C INFORMATION
C INFORMATION
• If the programme has not started, you can • If the “Anti-crease+” auxiliary function has
add laundry into the machine during the been selected, “End” LED and “Anti-crease+”
delayed end time. LED will be on at the same time while this
5. At the end of the countdown, duration of step is continuing.
the selected programme will be displayed. • To end the programme while the “Anti-
“_” will disappear and the selected crease+” step is running, simply press any
programme will start. button or turn the programme selection knob.
Changing the delayed end time You can change the auxiliary functions, speed
and temperature settings without stopping the
If you want to change the time during countdown:
programme flow while the programme is running.
Turn the programme selection knob to cancel the
To do this, the change you are going to make
delayed end time function, and then set the desired
must be something that will be carried out after
time again.
the programme step that is running. If the change
1. Press the End Time Adjustment button. When is not suitable, relevant lights will flash 3 times.
pressed for the first time, the programme

C
duration will be rounded up to the closest
INFORMATION
whole number time. Each following press will
increase the time by an hour. • If the machine does not proceed to the
2. If you want to decrease the delayed end spinning step, the Rinse Hold function
time, press the End Time Adjustment button might be active or the automatic
consecutively until the desired time is displayed. unbalanced load detection system might be
Cancelling the delayed end function activated due to the unbalanced distribution
If you want to cancel the delayed end time of the laundry in the machine.
countdown and start the programme immediately:

45 / EN Washing Machine / User Manual


4.3.14 Loading door lock • Release the loading door emergency
There is a locking system on the loading door of handle at the back of the filter lid.
the machine that prevents opening of the loading • Pull down the loading door emergency
door in cases when the water level is unsuitable. handle to open the loading door. After
Loading door light will start flashing when the opening the door, return the emergency
machine is switched to Pause mode. The machine handle to its original position.
checks the level of the water inside. If the level is • If you cannot open the loading door,
suitable, the loading door light will turn off and the try pulling down the handle again.
loading door can be opened within 1-2 minutes.
4.3.15 Changing the selections
If the level is unsuitable, the loading door light
will remain on and the loading door cannot be after programme has started
opened. If you are obliged to open the loading Switching the machine to pause mode
door while the Loading Door light is on, you Press the Start/Pause to switch the machine
must cancel the current programme. See to pause mode while a programme is running.
"Cancelling the programme" The light of the current programme will flash on
Opening the loading door in case of power the Programme Follow-up indicator, indicating
failure: that the machine has switched to pause mode.
Also, when the loading door is ready to be

C
opened, the Loading Door light will turn off in
INFORMATION addition to the programme step light.
• In case of a power failure, you can use the Changing the auxiliary function, speed and
loading door emergency handle under the temperature
pump filter lid to manually open the loading Depending on the step the programme has
door. reached, you can cancel or select auxiliary
functions. See “Auxiliary function selection”.

A WARNING!

• Before opening the loading door, make sure


You can also change the speed and
temperature settings. See "Spin speed
selection" and "Temperature selection".
that there is no water in the machine to
avoid flooding.
C INFORMATION
• If no change is allowed, the relevant light
will flash 3 times.
Adding and removing laundry
1. Press the “Start/Pause” button to pause the
machine. The programme follow-up light of
the relevant step during which the machine
was switched into the pause mode will flash.
2. Wait until the Loading Door can be opened.
3. Open the loading door and add or take out
• Open the pump filter lid.
laundry.
4. Close the loading door.
5. Make changes in auxiliary functions,
temperature and speed settings if necessary.
6. Press the “Start/Pause” button to start the
machine.

46 / EN Washing Machine / User Manual


4.3.16 Cancelling the programme 4.4 Maintenance and cleaning
To cancel the programme, turn the Programme Service life of product extends and frequently
Selection knob to select another programme. experienced problems will be reduced if it is
Previous programme will be cancelled. End/ cleaned at regular intervals.
Cancel light will flash continuously to notify that
the programme has been canceled. 4.4.1 Cleaning the detergent drawer
When you turn the Programme Selection knob, Clean the detergent
the machine will end the programme but will not drawer at regular intervals
discharge the water inside. When you select (every 4-5 washing cycles)
and start a new programme, the newly selected as shown below in order
programme will start depending on the step to prevent accumulation of
the previous programme was canceled in. For powder detergent in time.
example, the machine may take in additional Lift the rear part of the siphon to remove it as
water or continue to wash with the water inside. illustrated.
If more than normal amount of water and
C INFORMATION softener mixture starts to gather in the softener
compartment, the siphon must be cleaned.
• Depending on the step where the
programme was canceled in, you may 1 Press the dotted point on the siphon in the
have to add detergent and softener again softener compartment and pull towards you
for the programme you have selected until the compartment is removed from the
anew. machine.
2. Wash the detergent drawer and the
4.3.17 End of programme siphon with plenty of lukewarm water in a
At the end of the programme, “End” will be washbasin. In order to prevent the residues to
displayed. contact your skin, clean it with an appropriate
1. Wait until the light of the loading door goes brush by wearing a pair of gloves.
off completely. 3 Insert the drawer back into its place after
2. Switch the programme selection knob to cleaning and make sure that it is seated well.
On/Off to switch off the machine.
3. Take out your laundry and close the loading
4.4.2 Cleaning the loading
door. Your machine is now ready for the door and the drum
next washing cycle. For products with drum cleaning programme,
please see Operating the product -
4.3.18 Your machine has the Programmes.
"Pause Mode" function.
After using the On/Off button to switch on the
machine, if you do not start any programme in
C INFORMATION

the selection step or do not perform anything • Repeat Drum Cleaning process in every 2
else, or if you do not do anything in 10 minutes months.
after the selected programme has ended, the • Use an detergent / anti-limescale suitable
machine will automatically switch to energy for the washing machines.
saving mode. Also, if your product has a display
that shows programme time, this display will
After every washing
completely turn off. If you turn the Programme
make sure that no foreign
Selection knob or touch any button, the lights
substance is left in the
and the display will switch back to the previous
drum.
position. The selections you make when exiting
the energy efficiency mode may change. Check If the holes on the bellow shown in the figure is
if your selections are correct before starting the blocked, open the holes using a toothpick.
programme. If necessary, make adjustments
again. This is not an error.

47 / EN Washing Machine / User Manual


3. Take out the filters on the flat ends of the
C INFORMATION water intake hoses together with the gaskets
and clean thoroughly under running water.
• Foreign metal substances will cause rust
stains in the drum. Clean the stains on the 4. Replace the seals and filters carefully and
drum surface by using cleaning agents for tighten their nuts by hand.
stainless steel. 4.4.5 Draining remaining water
and cleaning the pump filter
A WARNING The filter system in your machine prevents
solid items such as buttons, coins and fabric
• Never use steel wool or wire wool. These fibers clogging the pump impeller during
will damage the painted, chromated and discharge of washing water. Thus, the water
plastic surfaces. will be discharged without any problem and the
4.4.3 Cleaning the body service life of the pump will extend.
and control panel If the machine fails to drain water, the pump filter
Wipe the body of the machine with soapy is clogged. Filter must be cleaned whenever it
water or non-corrosive mild gel detergents as is clogged or in every 3 months. Water must be
necessary, and dry with a soft cloth. drained off first to clean the pump filter.
Use only a soft and damp cloth to clean the In addition, prior to transporting the machine
control panel. (e.g., when moving to another house) and in
case of freezing of the water, water may have
4.4.4 Cleaning the water intake filters to be drained completely.
There is a filter at the end of each water intake
valve at the rear of the machine and also at
the end of each water intake hose where they A CAUTION!
are connected to the tap. These filters prevent • Foreign substances left in the pump filter
foreign substances and dirt in the water to may damage your machine or may cause
enter the washing machine. Filters should be noise problem.
cleaned as they do get dirty. • If the product is not being used, shut the
tap shut, remove mains pipe and drain the
water inside the machine against any likely
freezing.
• After each use, turn off the water tap to
which the mains hose is connected.

In order to clean the dirty filter and discharge


the water:
1 Unplug the machine to cut off the supply
power.

1. Close the taps. A CAUTION!


• Temperature of the water inside the
2. Remove the nuts of the water intake hoses
machine may rise up to 90 ºC. To avoid the
to access the filters on the water intake
burning risk, clean the filter after the water
valves. Clean them with an appropriate
inside the machine is cooled down.
brush. If the filters are too dirty, remove
them from their places with a pliers and 2. Open the filter cover.
clean in this way.

48 / EN Washing Machine / User Manual


3 Follow the below procedures in order to 5 Troubleshooting
drain water.
Programs do not start after the loading door is closed.
The product does not have an emergency • Start / Pause / Cancel button is not pressed. >>>Press
Start / Pause / Cancel button.
water drain hose, in order to drain the water:
• It may be difficult to close the loading door in case of
excessive loading. >>>Reduce the amount of laundry and
make sure that the loading door is closed properly.
Programme cannot be started or selected.
• The product has switched to self protection mode due to a
supply problem (line voltage, water pressure, etc.). >>>
To cancel the programme, turn the Programme Selection
knob to select another programme. Previous programme
will be canceled (see. “Cancellation of program”).
Water inside the product.
• Some water has remained in the product due to the quality
control processes in the production. >>>This is not a
failure; water is not harmful to the product.
The product does not take water in.
• Tap is turned off. >>>Turn on the taps.
• Water inlet hose is bent. >>>Flatten the hose.
• Water inlet filter is clogged. >>>Clean the filter.
a. In order to collect the water to flow out of • Loading door is not closed. >>>Close the door.
the filter, place a large vessel in front of the The product does not drain water.
filter. • Water drain hose is clogged or twisted. >>>Clean or flatten
b. Turn and loosen the pump filter until water the hose.
• Pump filter is clogged. >>> Clean the pump filter.
starts to flow (counterclockwise). Fill the
Product vibrates or makes noise.
flowing water into the container you have • Product is standing unbalanced. >>>Stable the product by
placed in front of the filter. Always keep a adjusting the feet.
piece of cloth handy to absorb any spilled • A hard substance has entered into the pump filter.
water. >>>Clean the pump filter.
c When the water inside the machine is • Transportation safety bolts are not removed. >>>Remove
finished, take out the filter completely by the transportation safety bolts.
turning it. • Laundry quantity in the product is too little. >>>Add more
laundry to the product.
4. Clean any residues inside the filter as well • Excessive laundry is loaded in the product. >>>Take out
as fibers, if any, around the pump impeller some of the laundry from the product or distribute the load
region. by hand to balance it homogeneously in the product.
5. Replace the filter. • Product is leaning on a rigid item. >>>Make sure that the
product is not leaning on anything.
6. If the filter cap is composed of two pieces,
There is water leaking from the bottom of the product.
close the filter cap by pressing on the tab. • Water drain hose is clogged or twisted. >>>Clean or flatten
If it is one piece, seat the tabs in the lower the hose.
part into their places first, and then press • Pump filter is clogged. >>>Clean the pump filter.
the upper part to close. Product stopped shortly after the programme started.
• Machine has stopped temporarily due to low voltage.
>>>Product will resume running when the voltage
restores to the normal level.
Product directly drains the water it takes in.
• Draining hose is not at adequate height. >>>Connect the
water draining hose as described in the user manual.
No water can be seen in the product during washing.
• Water is inside the invisible part of the product. >>>This
is not a failure.

49 / EN Washing Machine / User Manual


Loading door cannot be opened. Washing performance is poor: Laundry turns gray. (**)
• Loading door lock is activated because of the water level in • Insufficient amount of detergent has been used over a long
the product. >>>Drain the water by running the Pump or period of time. >>>Use the recommended amount of
Spin programme. detergent appropriate for water hardness and the laundry.
• Product is heating up the water or it is at the spinning cycle. • Washing has been made at low temperatures for a long
>>> Wait until the programme completes. time. >>>Select the proper temperature for the laundry
• Loading door may be stuck because of the pressure it is to be washed.
subjected to. >>>Grab the handle and push and pull the • Insufficient amount of detergent is used with hard water.
loading door to release and open it. >>>Using insufficient amount of detergent with hard
• If there is no power, loading door of the product will not water causes the soil to stick on the cloth and this turns
open. >>>To open the loading door, open the pump filter the cloth into gray in time. It is difficult to eliminate graying
cap and pull down the emergency handle positioned at the once it happens. Use the recommended amount of
rear side of the said cap. See "Loading door lock" detergent appropriate for water hardness and the laundry.
Washing takes longer than specified in the user • Excessive amount of detergent is used. >>>Use the
manual.(*) recommended amount of detergent appropriate for water
• Water pressure is low. >>>Product waits until taking in hardness and the laundry.
adequate amount of water to prevent poor washing quality Washing performance is poor: Stains persist or the
due to the decreased amount of water. Therefore, the laundry is not whitened. (**)
washing time extends. • Insufficient amount of detergent is used. >>>Use the
• Voltage is low. >>>Washing time is prolonged to avoid poor recommended amount of detergent appropriate for water
washing results when the supply voltage is low. hardness and the laundry.
• Input temperature of water is low. >>>Required time to • Excessive laundry is loaded in. >>>Do not load the product
heat up the water extends in cold seasons. Also, washing in excess. Load with amounts recommended in the
time can be lengthened to avoid poor washing results. "Programme and consumption table".
• Number of rinses and/or amount of rinse water have • Wrong programme and temperature were selected.
increased. >>>Product increases the amount of rinse >>>Select the proper programme and temperature for
water when good rinsing is needed and adds an extra the laundry to be washed.
rinsing step if necessary. • Wrong type of detergent is used. >>>Use original detergent
• Excessive foam has occurred and automatic foam appropriate for the product.
absorption system has been activated due to too much • Excessive amount of detergent is used. >>>Put the
detergent usage. >>> Use recommended amount of detergent in the correct compartment. Do not mix the
detergent. bleaching agent and the detergent with each other.
Programme time does not countdown. (On models Washing performance is poor: Oily stains appeared
with display) (*) on the laundry. (**)
• Timer may stop during water intake. >>>Timer indicator • Regular drum cleaning is not applied. >>>Clean the drum
will not countdown until the product takes in adequate regularly. For this procedure, please see "Cleaning the
amount of water. The product will wait until there is loading door and the drum".
sufficient amount of water to avoid poor washing results Washing performance is poor: Clothes smell
due to lack of water. Timer indicator will resume countdown unpleasantly. (**)
after this. • Odours and bacteria layers are formed on the drum as a
• Timer may stop during heating step. >>>Timer indicator result of continuous washing at lower temperatures and/
will not countdown until the product reaches the selected or in short programmes. >>>Leave the detergent drawer
temperature. as well as the loading door of the product ajar after each
• Timer may stop during spinning step. >>>Automatic washing. Thus, a humid environment favorable for bacteria
unbalanced load detection system is activated due to the cannot occur in the machine.
unbalanced distribution of the laundry in the product. Colour of the clothes faded. (**)
Programme time does not countdown. (*) • Excessive laundry was loaded in. >>>Do not load the
• There is unbalanced load in the product. >>>Automatic product in excess.
unbalanced load detection system is activated due to the • Detergent in use is damp. >>> Keep detergents closed in
unbalanced distribution of the laundry in the product. an environment free of humidity and do not expose them
Product does not switch to spinning step. (*) to excessive temperatures.
• There is unbalanced load in the product. >>>Automatic • A higher temperature was selected. >>>Select the proper
unbalanced load detection system is activated due to the programme and temperature according to the type and
unbalanced distribution of the laundry in the product. soiling degree of the laundry.
• The product will not spin if water is not drained completely.
>>>Check the filter and the draining hose.
• Excessive foam has occurred and automatic foam
absorption system has been activated due to too much
detergent usage. >>> Use recommended amount of
detergent.

50 / EN Washing Machine / User Manual


Washing machine does not rinse well. Too much foam forms inside the product. (**)
• The amount, brand and storage conditions of the detergent • Improper detergents for the washing machine is used.
used are inappropriate. >>>Use a detergent appropriate >>>Use detergents appropriate for the washing machine.
for the washing machine and your laundry. Keep • Excessive amount of detergent is used. >>>Use only
detergents closed in an environment free of humidity and sufficient amount of detergent.
do not expose them to excessive temperatures. • Detergent was stored under improper conditions. >>>Store
• Detergent was put in the wrong compartment. >>>If detergent in a closed and dry location. Do not store in
detergent is put in the prewash compartment although excessively hot places.
prewash cycle is not selected, the product can take this • Some meshed laundry such as tulle may foam too much
detergent during rinsing or softener step. Put the detergent because of their texture. >>>Use smaller amounts of
in the correct compartment. detergent for this type of item.
• Pump filter is clogged. >>>Check the filter. • Detergent was put in the wrong compartment. >>>Put the
• Drain hose is folded. >>>Check the drain hose. detergent in the correct compartment.
Laundry became stiff after washing. (**) • Softener is being taken early by the product. >>>There
• Insufficient amount of detergent is used. >>>Using may be problem in the valves or in the detergent drawer.
insufficient amount of detergent for the water hardness Call the Authorised Service Agent.
can cause the laundry to become stiff in time. Use Foam is overflowing from the detergent drawer.
appropriate amount of detergent according to the water • Too much detergent is used. >>>Mix 1 tablespoonful
hardness. softener and ½ l water and pour into the main wash
• Detergent was put in the wrong compartment. >>>If compartment of the detergent drawer.
detergent is put in the prewash compartment although >>>Put detergent into the product suitable for the
prewash cycle is not selected, the product can take this programmes and maximum loads indicated in the
detergent during rinsing or softener step. Put the detergent “Programme and consumption table”. When you use
in the correct compartment. additional chemicals (stain removers, bleaches and etc.),
• Detergent was mixed with the softener. >>>Do not mix reduce the amount of detergent.
the softener with detergent. Wash and clean the drawer Laundry remains wet at the end of the programme. (*)
with hot water. • Excessive foam has occurred and automatic foam
Laundry does not smell like the softener. (**) absorption system has been activated due to too much
• Detergent was put in the wrong compartment. >>>If detergent usage. >>>Use recommended amount of
detergent is put in the prewash compartment although detergent.
prewash cycle is not selected, the product can take this
detergent during rinsing or softener step. Wash and clean (*) The product does not switch to spinning
the drawer with hot water. Put the detergent in the correct step when the laundry is not evenly distributed
compartment. in the drum to prevent any damage to the
• Detergent was mixed with the softener. >>>Do not mix product and to its surrounding environment.
the softener with detergent. Wash and clean the drawer Laundry should be rearranged and re-spun.
with hot water. (**) Regular drum cleaning is not applied. Clean
Detergent residue in the detergent drawer. (**) the drum regularly. See 4.4.2
• Detergent was put in wet drawer. >>>Dry the detergent
drawer before putting in detergent.
• Detergent has gotten damp. >>>Keep detergents closed in
an environment free of humidity and do not expose them to
A WARNING

excessive temperatures. • If you cannot eliminate the problem


• Water pressure is low. >>>Check the water pressure. although you follow the instructions in
• The detergent in the main wash compartment got wet this section, consult your dealer or the
while taking in the prewash water. Holes of the detergent Authorised Service Agent. Never try to
compartment are blocked. >>>Check the holes and clean repair a nonfunctional product yourself.
if they are clogged.
• There is a problem with the detergent drawer valves.
>>>Call the Authorised Service Agent.
• Detergent was mixed with the softener. >>>Do not mix
the softener with detergent. Wash and clean the drawer
with hot water.
• Regular drum cleaning is not applied. >>>Clean the drum
regularly. For this procedure, please see "Cleaning the
loading door and the drum".

51 / EN Washing Machine / User Manual