Sunteți pe pagina 1din 4

Proces verbal la deschiderea plicurilor conţinând ofertele APROBAT,

Nr. 14236 din 05.06.2020 PRIMAR


Dragoș Chitic

AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
Oana Sârbu

PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 05 iunie 2020, ora 10,30, cu ocazia desfăşurării licitaţiei publice pentru închirierea
pășunii Arini în suprafață de 21,42 ha , situată în Piatra Neamţ

Comisia de evaluare, numită prin HCL nr. 357 din 18.11.2019 privind componența comisiilor
de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea unor bunuri imobile aparținând
municipiului Piatra Neamț - anexa nr.1 , compusă din:

Nr. Componența Supleant


crt.
1. Gogu-Craiu Crina- Bîrjoveanu Romel- consilier local Președinte
Nicoleta Alexandru
2. Marghidan Victor-Adrian Mihalcea Cristian consilier local Membru
3. Duma Florin Apetrei George consilier local Membru
4. Golodin Octavian Dan Gheorghiu AJFP Neamț Membru
5. Ciobanu Cătălin Burculeț Alis-Nicoleta Compartiment Membru
juridic
6. Fecic Puiu-Vespasian Orza Răzvan Direcția Membru
Patrimoniu
7. Gâdioi Alisa Tomuleasa Fătu Ana- Direcția Secretar
Maria Patrimoniu

în temeiul O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ şi Hotărârii Consiliului Local nr. 124 din
23.04.2020 privind închirierea prin licitație public, pe o perioadă de 10 ani, a pășunilor proprietatea
municipiului Piatra Neamț, de către crescătorii de animale s- a procedat astăzi, 05 iunie 2020, ora 10,30
la organizarea procedurii de atribuire a acestui contract de închiriere.

Preşedintele comisiei de evaluare deschide procedura, arătând scopul acesteia, şi dă citire


componenţei comisiei de evaluare.
Anunţul publicitar privind organizarea licitaţiei publice a fost publicat în ziarele “Jurnalul
Național″ din 8 mai 2020, ″ realitatea ″ din 8 mai 2020 şi în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a
nr. 82 din 8 mai 2020 pagina de internet www.primariapn.ro

Au achiziţionat documentația pentru atribuirea contractului de închiriere a pășunii Arini în


suprafață de 21,42 ha , situată în Piatra Neamţ , în vederea prezentării ofertei în cadrul licitaţiei publice
organizate pentru închirierea bunului imobil mai sus menționat următorii:

1. ARSENOAIA NECULAI - cererea înregistrată cu nr. 12618 din 18.05.2020 – chit. nr.15291 din
18.05.2020

3. MOTRICALĂ GHEORGHE - cererea înregistrată cu nr. 12982 din 20.05.2020 – chit nr. 15293 din
20.05.2020

Au depus oferta în termenul limită prevăzut în documentaţia de atribuire a contractului de


închiriere , adica până 02 iunie 2020, ora 16,30, următorii ofertanţi:

1. ARSENOAIA NECULAI - ofertă înregistrată la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ cu


nr. 14179 din 02.06.2020
2. MOTRICALĂ GHEORGHE - ofertă înregistrată la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ
cu nr. 14234 din 02.06.2020

La deschiderea plicurilor conţinând ofertele participă un număr de ofertanţi, după cum urmează:

1………………………………………………………………………………….
2,…………………………………………………………………………………

Comisia de evaluare este legal întrunită în prezenţa tuturor membrilor și constată faptul că, sunt
întrunite prevederile art.314 din OUG nr.57/2019 cu privire la desfăşurarea procedurii legale de
desfăşurare a licitaţiei publice , fiind depuse 2 oferte valabile.
Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor
exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (4) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrative cu privire la regulile privind oferta.
Înainte de deschiderea plicurilor, preşedintele comisiei de evaluare face o serie de precizări, şi
anume:
- intreabă ofertanţii dacă au luat la cunoştinţă de criteriile de selecţie şi procedura de atribuire a
contractului de închiriere;
- întreabă ofertanţii dacă au obiecţii legate de documentaţiile de licitaţie sau de modul de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei.

La toate întrebările puse, ofertanţii declară:


- că au elaborate întocmai documentaţia de ofertare şi că nu au obiecţii;
- observaţii.

Se trece la deschiderea plicurilor exterioare. Toţi ofertanţii recunosc integritatea şi


inviolabilitatea plicurilor care conţin ofertele lor. Se prezintă principalele date şi documente conţinute
de plicurile care conţin ofertele lor. Se prezintă principalele date şi documente conţinute de plicurile
exterioare:
- numele ofertantului,
- Documente de calificare,
- plic interior Propunere Financiară.
După deschiderea plicurilor cuprinzând documentele de calificare, comisia de evaluare
constată eligibilitatea ofertanţilor care îndeplinesc următoarele condiţii:
1. fac dovada achitării caietului de sarcini şi a garanţiei pentru participare;
2. au prezentat în copie documentele solicitate prin instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietul de sarcini;
3. fac dovada achitării obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi a taxelor locale către stat, inclusiv
cele locale, în baza certificatelor de atestare fiscală emise de Direcţia de taxe şi impozite Piatra
Neamț și AJFP Neamț conform Fișei cu documentele prezentate de ofertanți, anexă la
prezentul proces verbal

Sunt declaraţi eligibili următorii ofertanţi:

1. …………………………………………………………..……..
2. ………………………………………………………………….

Au fost declarați neeligibili următorii ofertanți:

Preşedintele comisiei de evaluare anunţă deschiderea plicurilor interioare cuprinzând oferta și


se constată dacă au fost îndeplinite criteriile:
a) cel mai mare nivel al chiriei
b) respectarea încărcăturii minime de 0,3UVM/HA în toate zilele perioadei de pășunat
c) asigurarea exploatării eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor

Ofertant 1. 2.

Elementele
principale
ale ofertei si lista
documentelor depuse
Prețul oferit trebuie să fie mai mare
de 164,46 lei/ha/an.

Declarația privind respectarea


încărcăturii minime de 0,3UVM/HA în
toate zilele perioadei de pășunat
DA/NU

Declarația privind asigurarea


exploatării eficace în regim de
continuitate și de permanență a pajiștilor
DA/NU

Președintele comisiei de evaluare declară închise lucrările ședinței de deschidere în


vederea evaluării ofertelor și stabilirea ofertei câștigătoare în baza criteriilor de atribuire a
contractului.
Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, astăzi 05 iunie 2020.

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE:

1. Gogu-Craiu Crina Nicoleta - ________________


2. Mihalcea Cristian - ________________
3. Apetrei George - ________________
4. Golodin Octavian- ________________
5. Ciobanu Cătălin - ________________
6. Fecic Puiu- Vespasian - ________________
7. Gâdioi Alisa - ________________

Semnătura ofertanților.
1. ………………………………… - _____________
2. ………………………………… - _____________

XII/GA/DP
1ex.
05.06.2020

S-ar putea să vă placă și