Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS

2009/2010

Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Limbaj şi scris academic

Tipul cursului / Course type / Type du cours :  obligatoriu / compulsory / obligatoire


opţional / elective / optionnel
facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et
prénom du responsable de cours : TĂTĂRÂM, Marina Elena

Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Asist. drd.

Semestrul / Semester / Semestrul I II

Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du


cours

De la realizarea unei bibliografii adnotate ca exerciţiu pentru a învăţa să-şi încadreze, să-şi rezume,
să-şi expună şi să-şi critice propriile cercetări, până la sensibilizarea lor în raport cu redactarea
academică printr-o selecţie de texte, studenţii vor afla cum să-şi amenajeze domeniile de cercetare,
cum să-şi construiască ipotezele de lucru şi problematica lucrărilor de cercetare.
Studenţii trebuie să cunoască noţiuni privind deprinderea de a scrie în context academic, să se
familiarizeze cu etapele de pregătire personală pentru angajarea în procesul de scriere, etapele de
alegere şi precizare a subiectului, de redactare, revizuire şi corectare a lucrării, cu respectarea
convenţiilor privind anumite tipuri de documente scrise în context academic.
Cursul îşi propune în primul rând îmbunătăţirea exprimării orale (expuneri de idei, dezbateri,
argumentare, luări de cuvânt, explicarea textelor etc.) şi dezvoltarea exprimării scrise sub toate
aspectele sale: elaborarea de planuri pentru redactarea de texte (narative, descriptive, argumentative,
explicative); înţelegerea şi analiza textelor; informarea privind instrumentele informatice utile pentru
cercetare şi consultarea lucrărilor de specialitate; deprinderea unei metode de lucru: cum se stabileşte
un plan de lucru, cum se triază informaţiile, cum se iau notiţe, cum se elaborează o fişă şi o notă de
lectură, cum se clasează documentele, cum se constituie şi cum se prezintă o bibliografie, părţile unei
lucrări de cercetare, citarea surselor, formatul notelor de subsol etc.
Pentru a se exprima mai clar, mai eficient şi cu mai multă uşurinţă, este indispensabilă practica
extensivă, respectiv elaborarea unor versiuni pregătitoare, de evaluare a lucrării împreună cu colegii,
în perechi (peer review), aceste exerciţii permiţându-le în timp să se autoevalueze corect şi să lucreze
independent şi eficient.
În plus, redactarea este condiţionată de conţinut, deci implicit de calitatea cercetării, precum şi de
aşteptările cititorului. Dincolo de necesitatea cunoaşterii structurilor, regulilor de gramatică şi ortografie a
limbii române, vocabularul de specialitate în ştiinţele politice există şi trebuie utilizat cu precizia datorată
exprimării academice. Capacitatea de a manevra şi rafina conceptele, stăpânirea logicilor de
argumentaţie şi onestitatea academică sunt deprinderi esenţiale pentru studiul ştiinţelor politice şi
pentru orice carieră intelectuală; în consecinţă, textele studiate vor exemplifica importanţa limbajului, a
selecţiei şi ordonării argumentelor, precum şi erorile cel mai des întâlnite.

Bibliografie generală / References / Bibliographie générale

RAD, ILIE, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, ediţia a doua revăzută şi adăugită,
Polirom, Iaşi, 2008.
Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation

Obţinerea celor cinci credite atribuite cursului şi seminarului depinde de capacitatea fiecărui student
de a le dedica cinci ore de studiu săptămânal (trei ore în sala de curs şi două ore de studiu şi exerciţii
individuale). Ne vom referi la următorii indicatori ai volumului muncii individuale:
• participarea activă la curs, cu zece prezenţe obligatorii; studenţilor li se poate oricând cere să scrie
lucrări pe teme date, cu data limită de predare la cursul următor; neprezentarea acestor teme poate
antrena pierderea creditelor.
• cinci dintre lucrările scurte prin care se va fi verificat capacitatea studenţilor de a se încadra în tipurile
de redactare ilustrate la curs (50% din nota finală).
• un examen oral final (50% din nota finală). Studenţii trebuie să demonstreze că au înţeles bibliografia
cursului şi temele discutate la seminar.

NOTĂ :
Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul, copiatul, înşelătoria,
multipla utilizare a unui referat, recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea
notei şi a creditelor alocate cursului.
Students should be aware of the Department’s policy of academic integrity: cheating, falsification, forgery,
multiple submission, plagiarism, complicity and computer misuse will result in the invalidation of both grade and
credits
Les étudiants sont tenus connaître la politique de la Faculté en matière d’honnêteté intellectuelle : le plagiat, la
contrefaçon, le dépôt multiple des travaux, la falsification, le recours inavoué aux sources bibliographiques et à
l’Internet entraînent l’annulation des crédits et de la note du cours.

Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances :

I. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème: Plagiatul
Lecturi / Readings / Lectures:
Facultatea de Ştiinţe Politice, Manual de stil, https://3056016897473438884-a-fspub-ro-s-
sites.googlegroups.com/a/fspub.ro/fspub/Home/documente-1/ManuaL_Stil.pdf?
attredirects=0&auth=ANoY7co7yFFTGw60zlHbOVsWZe4-mJ3wM8v1k_ctwFbwXCVR-
3inTdQHXDN5eKnOWPkUnII1Dzq1nsM_6xhH4gEPXD5V2_KOckoVRxapYbmdklmXrSvNK1cyl
MgIRa_aZFgjvV45t_tapeGqNF1Wu3CltDc3hKYzugrhIT7binUIbcGOejdI5Xm_xrCt_yGxJJYkBd
NSqs5ydj7aMGrb2gIv6D8wDh0Z0A%3D%3D, accesat ultima dată la 30.05.2008.
RAD, ILIE, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, ediţia a doua revăzută şi adăugită,
Polirom, Iaşi, 2008, pp. 219-28.

II. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème: Trăsăturile stilului şi structura unui text ştiinţific
Lecturi / Readings / Lectures:
RAD, ILIE, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, ediţia a doua revăzută şi adăugită,
Polirom, Iaşi, 2008, pp. 31-70.

III. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème: Speciile textului ştiinţific
Lecturi / Readings / Lectures:
RAD, ILIE, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, ediţia a doua revăzută şi adăugită,
Polirom, Iaşi, 2008, pp. 49-87.

IV. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème: Aparatul critic
Lecturi / Readings / Lectures:
RAD, ILIE, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, ediţia a doua revăzută şi adăugită,
Polirom, Iaşi, 2008, pp. 87-122; pp. 151-199.

V. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème : Corectura şi tehnoredactarea
Lecturi / Readings / Lectures:
RAD, ILIE, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, ediţia a doua revăzută şi adăugită,
Polirom, Iaşi, 2008, pp. 229-265.

VI. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème : Textul jurnalistic şi textul academic
Lecturi / Readings / Lectures:
ROŞCA, LUMINIŢA, « Textul jurnalistic », in MIHAI COMAN (coord.), Manual de jurnalism. Tehnici
fundamentale de redactare, Polirom, Iaşi, 1997, pp. 46-53.
VASAS, FERENC şi ALEXANDRU-BRĂDUŢ ULMANU, « Reporterul şi rolul său în procesul jurnalistic », in MIHAI
COMAN (coord.), Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, Polirom, Iaşi, 1997,
pp. 13-45.
Manual pentru formare continuă pentru jurnalişti, „TRIMEDIAL - Competenţe pentru mai multe medii în
jurnalismul local”, TRIMEDIAL 2004-2006 (Kuratorium für Journalistenausbildung, Austria;
Media Academie, Olanda; European Journalism Centre; Center for Journalistik og
Efteruddannelse, Danemarca; şi Deutsche Hörfunkakademie, Germania), proiect pilot finanţat
prin programul LEONARDO DA VINCI,
http://www.fjsc.ro/trimedial/files/cursuri_avansate_de_jurnalism.pdf, accesat ultima dată la
30.05.2008.

VII. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème : Surse, documentare, genuri publicistice şi diferenţa
« academică » I
Lecturi / Readings / Lectures:
ROŞCA, LUMINIŢA, « Reportajul », in MIHAI COMAN (coord.), Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de
redactare, Polirom, Iaşi, 1997, pp. 54-68.
TOLCEA, MARCEL, « Interviul », in MIHAI COMAN (coord.), Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de
redactare, Polirom, Iaşi, 1997, pp. 69-130.
Exemple de interviuri.

VIII. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème : Surse, documentare, genuri publicistice şi diferenţa
« academică » II
Lecturi / Readings / Lectures:
COMAN, MIHAI (coord.), Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, Polirom, Iaşi, 1997
(alte medii, alt public).
Exemple de editoriale. Colecţia Studia Politica (« Argumentum ») vs. Observatorul cultural vs. Dilema
veche vs. 22 vs. Curentul…

IX. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème : Surse, documentare, genuri publicistice şi diferenţa
« academică » III
Lecturi / Readings / Lectures:
COMAN, MIHAI (coord.), Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, Polirom, Iaşi, 1997.
Exemple de recenzii. Colecţia Studia Politica (« Argumentum ») vs. Observatorul cultural

X. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème : Eseul şi articolul ca genuri academice
Lecturi / Readings / Lectures:
PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN, Omul recent, Humanitas, Bucureşti, 2001.

XI. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème : Articolul şi capitolul ca organizare a textului academic
Lecturi / Readings / Lectures:
BARBU, DANIEL, Politica pentru barbari, Nemira, Bucureşti, 2005.
BARBU, DANIEL, Republica absentă, Nemira, Bucureşti, 2001.
PREDA, CRISTIAN şi SORINA SOARE, Regimul, partidele şi sistemul politic din România, Nemira, Bucureşti,
2008.

XII. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème: Raportul ştiinţific
Lecturi / Readings / Lectures:
TISMĂNEANU, VLADIMIR, DORIN DOBRINCU, CRISTIAN VASILE (editori), Raport final - Comisia Prezidenţială pentru
Analiza Dictaturii Comuniste din România. Humanitas, Bucureşti, 2007.

XIII. Săptămâna / Week / Semaine:


Tema / Topic / Thème: Revenire la chestiunea de stil
Lecturi / Readings / Lectures:
« Øieblikket / Enten-Eller », http://blog.osn.ro/lefty/2007/07/31/6/, accesat ultima dată la 30.05.2008.
Dezbatere.