Sunteți pe pagina 1din 84

Instrucţiuni de utilizare

Maşină de spălat

Este esenţial să citiţi instrucţiunile de utilizare înainte de amplasare -


instalare - punerea în funcţiune. Astfel vă protejaţi şi evitaţi pagubele.

ro-RO M.-Nr. 11 661 840


Cuprins
Indicaţii de siguranţă şi avertizări ................................................................... 5

Operarea maşinii de spălat............................................................................... 12


Panou de comandă ............................................................................................. 12
Mod de funcționare panou de comandă............................................................. 13
Legenda panoului de comandă........................................................................... 14

Contribuţia dvs. la protecţia mediului înconjurător........................................ 15

Prima punere în funcţiune ................................................................................ 16

Spălarea ecologică............................................................................................ 18

1. Pregătirea rufelor .......................................................................................... 19

2. Încărcarea maşinii de spălat ........................................................................ 20

3. Selectarea programului ................................................................................ 21

4. Administrarea detergentului......................................................................... 23
Sertarul de administrare a detergentului ............................................................. 23
Dozarea capsulelor.............................................................................................. 25

5. Pornirea programului .................................................................................... 27


Adăugarea rufelor în timpul desfășurării unui program ....................................... 27

6. Terminarea programului................................................................................ 28

Centrifugare ....................................................................................................... 29

Start întârziat ..................................................................................................... 30

Privire de ansamblu asupra programelor........................................................ 31

Extraopţiuni........................................................................................................ 35
Scurt .................................................................................................................... 35
Apă + ................................................................................................................... 35
Prespălare............................................................................................................ 35
Precălcare............................................................................................................ 35
Următoarele extraopțiuni pot fi selectate pentru programe ................................ 36

Simbolurile etichetelor de îngrijire a rufelor ................................................... 37

Etapele de program........................................................................................... 38

Modificarea etapelor de program .................................................................... 40


Modificare program (blocaj de siguranță pentru copii)........................................ 40
Oprirea unui program .......................................................................................... 40
2
Cuprins
Detergent ........................................................................................................... 41
Detergentul potrivit .............................................................................................. 41
Agenţi de dedurizare a apei................................................................................. 41
Recipiente de dozare........................................................................................... 41
Agenţi de tratare a rufelor după spălare.............................................................. 41
Recomandare detergent Miele ............................................................................ 43
Recomandare detergent conform Regulamentului (UE) Nr. 1015/2010.............. 44

Curăţare şi întreţinere ....................................................................................... 45


Curăţarea carcasei exterioare şi a panoului frontal ............................................. 45
Curăţarea sertarului de administrare a detergentului .......................................... 45
Info igienizare(Curățarea tamburului)................................................................... 47
Curățarea filtrului din alimentarea cu apă............................................................ 47

Ghid pentru soluţionarea problemelor ............................................................ 48


Programul de spălare nu porneşte ...................................................................... 48
Anularea programului şi un indicatorul luminos de eroare se aprinde pe panoul
de comandă ........................................................................................................ 49
Simbol pe afişaj în timpul unui program .............................................................. 50
Indicator luminos pe panoul de comandă la terminarea programului ................. 50
Probleme generale cu maşina de spălat ............................................................. 51
Un rezultat de spălare nesatisfăcător.................................................................. 53
Uşa nu se deschide............................................................................................. 54
Deschiderea uşii în cazul înfundării scurgerii şi/sau al unei întreruperi de tensi-
une....................................................................................................................... 55

Serviciu Clienţi................................................................................................... 57
Contact în caz de defecțiuni................................................................................ 57
Accesorii opţionale.............................................................................................. 57
Baza de date EPREL ........................................................................................... 57
Garanţie ............................................................................................................... 57

Instalare.............................................................................................................. 58
Vedere frontală .................................................................................................... 58
Vedere din spate.................................................................................................. 59
Suprafaţa de amplasare ...................................................................................... 60
Transportarea maşinii de spălat la locul de amplasare ....................................... 60
Demontarea barelor pentru transport.................................................................. 61
Montarea barelor pentru transport ...................................................................... 63
Aducerea la nivel a maşinii .................................................................................. 64
Deşurubarea şi reglarea picioarelor................................................................ 64
Încastrarea maşinii sub un blat continuu........................................................ 65
Supraetajarea uscătorului cu o maşină de spălat rufe ................................... 65

3
Cuprins
Sistemul anti-inundaţie........................................................................................ 66
Racordarea la alimentarea cu apă....................................................................... 67
Racordarea la sistemul de scurgere .................................................................... 68
Conectare la rețeaua electrică ............................................................................ 69

Date de consum ................................................................................................ 70


Notă pentru testele de comparaţie...................................................................... 70

Date privind consumul ...................................................................................... 71

Date tehnice....................................................................................................... 72

Funcţii programabile ......................................................................................... 73


Selectarea unei funcții programabile ................................................................... 73
Reglarea și salvarea funcției programabile.......................................................... 74
Ieşirea din nivelul de programare ........................................................................ 74
 Tonul butoanelor ............................................................................................ 74
 Cod PIN......................................................................................................... 75
 Oprirea panoului de comandă...................................................................... 75
 Memorie ....................................................................................................... 76
 Prespălare prelungită bumbac ..................................................................... 76
 Acţiune blândă ............................................................................................. 76
 Reducere temperatură.................................................................................. 76
 Apă plus........................................................................................................ 77
 Nivel apă plus ................................................................................................ 77
 Nivel maxim apă la clătire............................................................................. 77
 Răcirea soluţiei de apă cu detergent ............................................................ 78
 Anti-şifonare ................................................................................................. 78
 Presiune scăzută a apei ............................................................................... 78
 Luminozitate redusă afişaje.......................................................................... 78

Produse de curățare și îngrijire........................................................................ 79


Detergent............................................................................................................. 79
Detergent special  ......................................................................................... 80
Agent de îngrijire a materialelor textile  ......................................................... 81
Aditiv ............................................................................................................. 81
Îngrijirea maşinii................................................................................................... 81

4
Indicaţii de siguranţă şi avertizări

Această mașină de spălat corespunde prevederilor de siguranță


prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea
utilizatorilor și daune materiale.
Pentru a evita riscul de accidentare și avarierea aparatului, citiți
aceste instrucțiuni cu atenție, înainte de a-l pune în funcțiune.
Acestea conțin informații importante privind instalarea, siguranța,
utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați pa-
gubele în ceea ce privește mașina de spălat.
Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează
în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea ma-
șinii de spălat, precum și indicațiile de siguranță și avertizările.
Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele
produse în urma nerespectării acestor indicații.
Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și transmiteți-le mai departe
eventualilor viitori proprietari.

Întrebuinţare adecvată
 Această maşină de spălat se utilizează în mediul casnic şi în spaţii
rezidenţiale şi de lucru asemănătoare.
 Maşina de spălat nu este adecvată pentru uz în aer liber.
 Utilizaţi maşina de spălat doar pentru uz casnic, la spălarea artico-
lelor pe ale căror etichete de îngrijire se specifică faptul că pot fi spă-
late la maşină. Orice alt tip de utilizare este inadmisibil. Compania
Miele nu îşi asumă nici o răspundere pentru pagubele rezultate în ur-
ma utilizării necorespunzătoare sau incorecte a maşinii.

5
Indicaţii de siguranţă şi avertizări

 Această maşină nu este destinată utilizării de către persoane cu


dizabilităţi fizice, senzoriale sau mintale, ori fără experienţă şi cunoş-
tinţe de utilizare a maşinii, cu excepţia cazului în care sunt suprave-
gheate sau instruite în privinţa utilizării sale de către o persoană res-
ponsabilă.

Siguranţa copiilor
 Nu le permiteţi copiilor sub opt ani să se apropie de maşina de
spălat, decât dacă îi supravegheaţi în permanenţă.
 Le puteţi permite copiilor având cel puţin opt ani să folosească
maşina de spălat doar după ce le-aţi explicat foarte clar modul de
utilizare şi după ce au învăţat să o folosească în siguranţă. Copiii tre-
buie să cunoască şi să înţeleagă potenţialele pericole ale unei utili-
zări incorecte.
 Copiii nu trebuie lăsaţi să cureţe ori să întreţină maşina fără a fi su-
pravegheaţi.
 Supravegheaţi copiii care se află în apropierea maşinii de spălat.
Nu le permiteţi să se joace cu aceasta.

Aspecte tehnice
 Respectaţi instrucţiunile din capitolul „Instalare“ precum şi din ca-
pitolul „Date tehnice“.
 Înainte de a amplasa maşina de spălat, verificaţi ca aceasta să nu
prezinte semne vizibile de avariere. Nu amplasaţi şi nu puneţi în
funcţiune o maşină de spălat avariată.
 Înainte de a conecta maşina de spălat la reţeaua electrică, verifi-
caţi ca datele de conectare (tensiune, putere şi frecvenţă), trecute pe
eticheta cu date tehnice, să corespundă instalaţiei electrice din locu-
inţă. Dacă aveţi nelămuriri, consultaţi un electrician calificat.

6
Indicaţii de siguranţă şi avertizări

 Utilizarea sigură şi corectă a maşinii de spălat poate fi garantată


numai dacă maşina este conectată la reţeaua electrică publică.
 Siguranţa electrică a maşinii de spălat poate fi garantată doar da-
că aceasta este legată la un conductor de protecţie instalat conform
prevederilor relevante.
Este foarte important ca această cerinţă fundamentală de protecţie
să fie verificată şi, în cazul în care aveţi nelămuriri, apelaţi la un elec-
trician calificat să verifice instalaţia clădirii.
Compania Miele nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele
lipsei sau întreruperii conductorului de protecţie.
 Din motive de siguranţă, nu utilizaţi prelungitoare, prize mobile
multiple sau alte echipamente similare (pericol de incendiu prin su-
praîncălzire).
 Componentele defecte trebuie înlocuite doar cu piese de schimb
originale marca Miele. Doar în aceste condiţii Miele poate garanta si-
guranţa utilizării aparatului.
 Accesibilitatea ştecărului trebuie asigurată în permanenţă, pentru
ca maşina de spălat să poată fi deconectată de la alimentarea cu
energie electrică de la reţea.
 Efectuarea reparaţiilor neautorizate poate atrage după sine perico-
le neprevăzute pentru utilizator, pentru care producătorul nu îşi asu-
mă nici o răspundere. Lucrările de reparare pot fi efectuate doar de
către personal autorizat de compania Miele; în caz contrar încetează
orice drepturi de garanţie pentru pagubele ulterioare.
 Dacă mașina de spălat este supusă unor reparații de către per-
soane neautorizate și nu de către personal autorizat de compania
Miele, i se va anula garanția.

7
Indicaţii de siguranţă şi avertizări

 În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit


de către un electrician autorizat de compania Miele, pentru a proteja
utilizatorii de pericole.
 În timpul lucrărilor de reparare, întreţinere şi curăţare, maşina de
spălat trebuie deconectată de la reţeaua electrică, ea fiind complet
deconectată doar atunci când:
- ştecărul maşinii de spălat este scos din priză sau
- siguranţa principală este decuplată sau
- siguranţa fuzibilă este complet deşurubată.
 Maşina de spălat trebuie conectată la alimentarea cu apă exclusiv
cu ajutorul un set de furtunuri noi. Seturile de furtunuri vechi nu pot fi
refolosite. Verificaţi seturile de furtunuri la intervale regulate. Astfel le
puteţi înlocui la timp, pentru a preveni daunele provocate de apă.
 Maşina este proiectată să funcţioneze la o presiune a apei între
100 kPa şi 1.000 kPa (1-10 bari).
 Această maşină de spălat nu poate fi utilizată în amplasamente
mobile (de ex. ambarcaţiuni).
 Orice modificare adusă maşinii de spălat trebuie efectuată cu au-
torizarea expresă din partea companiei Miele.

8
Indicaţii de siguranţă şi avertizări

Utilizare corectă
 Nu amplasaţi maşina de spălat în încăperi cu temperaturi sub limi-
ta de îngheţ. Furtunurile îngheţate pot plesni sau crăpa, iar buna
funcţionare a unităţii electronice poate fi afectată la temperaturi sub
limita de îngheţ.
 Înainte de punerea în funcţiune a maşinii, înlăturaţi barele de
transport din partea posterioară a maşinii (vezi capitolul „Instalare“
secţiunea „Demontarea şuruburilor de siguranţă pentru transport“).
În timpul centrifugării, şuruburile de siguranţă pentru transport nede-
montate pot afecta atât maşina cât şi mobilierul/aparatele adiacente.
 Închideţi robinetul de apă dacă maşina urmează să nu fie folosită
o perioadă mai lungă de timp (de ex. în timpul concediului), mai ales
dacă nu există o scurgere în podea în imediata sa apropiere.
 Pericol de inundare!
Dacă agăţaţi furtunul de evacuare de o chiuvetă, verificaţi ca apa să
se scurgă suficient de repede din chiuvetă. Asiguraţi-vă că furtunul
de evacuare este bine fixat şi nu alunecă. Forţa apei evacuate poate
disloca furtunul neasigurat.
 Asiguraţi-vă că în maşina de spălat nu ajung nici un fel de obiecte
străine (de ex. cuie, ace, monede, agrafe), împreună cu rufele. Aces-
tea pot deteriora componentele maşinii (de ex. cuva, tamburul). La
rândul lor, componentele deteriorate pot duce la deteriorarea rufelor.

9
Indicaţii de siguranţă şi avertizări

 Atenţie la deschiderea uşii în urma folosirii funcţiei cu abur. Există


pericolul de opărire cu aburii emanaţi de maşină, precum şi pericolul
de ardere la atingerea tamburului şi a hubloului fierbinte. Retrageţi-vă
un pas şi aşteptaţi până când aburii se risipesc.
 Capacitatea maximă de încărcare este de 8,0 kg (rufe uscate). Ca-
pacităţile de încărcare parţial reduse pentru fiecare dintre programe
sunt specificate în capitolul „Privire de ansamblu asupra programe-
lor“.
 Dacă se administrează cantitatea corectă de detergent, maşina nu
trebuie detartrată. Dacă totuşi se formează depuneri ample de calcar
în maşină, astfel încât este necesară îndepărtarea lor, utilizaţi agenţi
anti-calcar pe bază de acid citric natural. Miele recomandă detar-
trantul Miele, disponibil online la shop.miele.ro, la reprezentanţa sau
Serviciul de asistenţă tehnică Miele. Respectaţi cu stricteţe instrucţi-
unile de pe ambalajul agentului anti-calcar.
 Materialele textile care au fost pretratate cu agenţi de curăţare pe
bază de solvenţi trebuie clătite bine în apă curată înainte de a fi spă-
late în maşină.
 Nu folosiţi niciodată în această maşină de spălat agenţi de curăţa-
re pe bază de solvenţi (de ex. cu conţinut de benzină pentru curăţare
chimică). Componentele maşinii se pot deteriora şi pot fi emanaţi va-
pori toxici. Pericol de incendiu şi explozie!
 Nu folosiţi niciodată la sau pe maşina de spălat agenţi de curăţare
pe bază de solvenţi (de ex. cu conţinut de benzină pentru curăţare
chimică). Suprafeţele din plastic care intră în contact cu ei se pot de-
teriora.
 Folosiţi doar coloranţi specificaţi de producător ca fiind adecvaţi
pentru utilizare în maşini de spălat de uz casnic. Nu dozaţi cantităţi
excesive. Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile producătorului.

10
Indicaţii de siguranţă şi avertizări

 Agenţii de îndepărtat petele de vopsea textilă conţin compuşi ai


sulfului care pot cauza pagube precum coroziunea. Nu folosiţi aceste
produse în maşina de spălat.
 În cazul în care vă stropiţi în ochi cu detergent, clătiţi imediat cu
apă călduţă din abundenţă. Dacă ingeraţi accidental detergent, con-
sultaţi imediat medicul. Persoanele cu pielea lezată sau sensibilă tre-
buie să evite contactul cu detergentul.

Accesorii și piese de schimb


 Utilizați doar accesorii originale Miele. În cazul în care se montea-
ză sau integrează alte componente, se pierde posibilitatea de a pu-
tea emite pretenții privind garanția ori, dacă este cazul, răspunderea
pentru produs.
 Uscătoarele şi maşinile de spălat Miele pot fi amplasate supraeta-
jat. Pentru aceasta este necesar un kit de supraetajare pentru maşi-
na de spălat şi uscătorul Miele, acesta fiind un accesoriu ce se poate
comanda separat. Trebuie să aveţi grijă ca kitul de supraetajare pen-
tru maşina de spălat şi uscătorul Miele să se potrivească cu acestea.
 Aveţi grijă ca soclul Miele disponibil ca accesoriu ce se poate co-
manda separat să se potrivească la această maşină de spălat.
 Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani după în-
cetarea producerii în serie a mașinii dumneavoastră de spălat pentru
piesele de schimb care asigură funcționalitatea acesteia.
Compania Miele nu îşi asumă nici o răspundere pentru pagubele
cauzate de nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi avertizărilor.

11
Operarea maşinii de spălat

Panou de comandă

a Panou de comandă e Indicatoare luminoase


Panoul de comandă constă într-un
 luminează în caz de probleme
afișaj și diferite butoane cu senzori.
la alimentarea și evacuarea
Butoanele de senzori individuale
apei
sunt explicate mai jos.
b Butoane cu senzori Temperatură  luminează atunci când a fost
pentru setarea temperaturii de spăla- dozat prea mult detergent
re dorite.
 luminează pentru reamintirea
c Butoane cu senzori Viteze de cen- informațiilor de igienă
trifugare
pentru setarea vitezei centrifugării fi-  funcția Adăugaţi rufe nu este
nale. selectabilă.
d Butoane cu senzori pentru f Butoane cu senzori CapDosing
Extraopţiuni  CapDosing agent de îngrijire a
Puteţi completa programele de spă- materialelor textile (de ex. bal-
lare cu ajutorul extraopţiunilor. sam, agent de impermeabiliza-
Dacă a fost selectat un program de re)
spălare, butoanele cu senzori ale po-
sibilelor extraopţiuni au luminozitate  CapDosing aditiv (de ex. inten-
redusă. sificator de detergent)

 CapDosing detergent (doar


pentru spălarea principală)

12
Operarea maşinii de spălat
g Afișaj i Buton cu senzor Start/Adăugaţi
După pornirea programului, se va rufe
afișa durata estimată a programului
 Butonul cu senzor se aprinde
în ore și minute.
intermitent de îndată ce pro-
Când folosiți funcția Start întârziat,
gramul poate fi pornit. Prin
durata programului va fi afișată abia
atingerea butonului cu senzor
după expirarea duratei de amânare a
Start/Adăugaţi rufe este pornit
începerii acestuia.
programul selectat. Butonul cu
h Butoane cu senzori    senzor luminează constant.
Durata selectată pentru funcția Start
întârziat va apărea pe afișajul timpu-  Atunci când a fost pornit pro-
lui. gramul, butonul cu sen-
După pornirea programului va începe zor Start/Adăugaţi rufe facili-
numărătoarea inversă a timpului alo- tează adăugarea rufelor.
cat funcției Start întârziat. j Interfaţă optică
De îndată ce timpul de Start întârziat Serveşte Serviciului Clienţi, ca punct
a expirat, programul pornește, iar afi- de contact şi transfer.
șajul indică durata estimată a pro-
k Selector de programe
gramului.
Pentru selectarea programului și
 După atingerea butonului cu pentru oprire. Prin selectarea progra-
senzor  se selectează o por- mului, mașina de spălat este pornită
nire ulterioară a programului și prin poziția  a selectorului de
(Start întârziat). La selectare  programe, mașina este oprită.
luminează intens.

 Atingând butonul cu senzor  Mod de funcționare panou de


se mărește durata Startului în- comandă
târziat. Butoanele cu senzori , , , ,  și
 reacționează la atingerea cu vârful
 Atingând butonul cu senzor 
degetelor. Selecția este posibilă cât
se micșorează durata Startului
timp butonul cu senzor respectiv este
întârziat.
aprins.
Un buton cu senzor cu lumină intensă
înseamnă: actualmente selectat
Un buton cu senzor cu lumină slabă în-
seamnă: selecția este posibilă

13
Operarea maşinii de spălat

Legenda panoului de comandă


DE RO
 90 - 20 (Temperaturangabe in °C) 90 - 20 (temperatură indicată în °C)
 kalt (Temperaturangabe) rece (temperatură indicată)
 1400 - 600 (Drehzahlangabe in U/min) 1400 - 600 (viteză de centrifugare în U/min)
  (Spülstop)  (Oprire după clătire)
  (ohne Schleudern)  (Fără centrifugare)
 Kurz Scurt
 Wasser + Apă +
 Vorwäsche Prespălare
 Vorbügeln Pre-călcare
 Start/Wäsche nachlegen Start/Adăugarea rufelor
 Baumwolle  Bumbac 
 Baumwolle Bumbac
 Pflegeleicht Întreținere ușoară
 Feinwäsche Delicate
 Wolle  Lână 
 Oberhemden Cămăși
 Express 20 Express 20
 Dunkles/Jeans Culori închise/Denim
 ECO 40–60 ECO 40–60
 Imprägnieren Impermeabilizare
 Pumpen/Schleudern Evacuare/Centrifugare
 Nur Spülen/Stärken Doar clătire/apretare

14
Contribuţia dvs. la protecţia mediului înconjurător

Aruncarea ambalajului de Aruncarea aparatului vechi


transport Echipamentele electrice şi electronice
Ambalajul protejează aparatul de pagu- vechi conţin adesea materiale valoroa-
bele ce pot apărea în timpul transportu- se. Acestea conţin însă şi substanţe,
lui. Ambalajul de transport şi protecţie a amestecuri şi componente necesare
fost fabricat din materiale care nu dău- pentru funcţionarea şi siguranţa apara-
nează mediului înconjurător la aruncare telor. Aceste substanţe, prin manevrare
şi care pot fi reciclate în modul obişnuit. sau aruncare incorectă, pot reprezenta
un risc pentru sănătatea oamenilor şi
Prin readucerea ambalajelor în circuitul mediul înconjurător. De aceea, nu arun-
materialelor se economisesc materii pri- caţi niciodată vechiul aparat împreună
me şi se reduc deşeurile. Reprezentanţa cu gunoiul menajer.
dumneavoastră va lua în primire amba-
lajul pe care îl returnaţi.

Pentru predarea şi valorificarea aparate-


lor electrice şi electronice apelaţi la uni-
tăţile de colectare oficiale ale autorităţi-
lor locale, reprezentanţei sau companiei
Miele. Aveţi responsabilitatea legală de
a şterge datele personale de pe apara-
tul pe care îl duceţi la casat. Asiguraţi-
vă că aparatul vechi nu prezintă niciun
pericol pentru copii cât timp este depo-
zitat pentru aruncare.

15
Prima punere în funcţiune

 Pagube ca urmare a amplasării și  Scoateţi cotul detaşabil.


racordării eronate.
O amplasare și o racordare eronată a
mașinii de splălat pot duce la pagu-
be materiale grave.
Respectaţi indicaţiile din capitolul
„Instalare“.

Înlăturarea foliei de protecţie şi


a etichetelor adezive publicita-
re
 Înlăturaţi:
- folia de protecţie de pe uşă  Închideţi uşa cu un balans uşor.
- toate etichetele adezive publicitare Această maşină de spălat a fost supu-
(dacă există) de pe partea frontală şi să în fabricaţie unei ample verificări de
capac funcţionare, aşadar este posibil ca în
tambur să se găsească resturi de apă.
Nu înlăturaţi etichetele pe care le ob-
servaţi după deschiderea uşii (de ex.
eticheta cu date tehnice).

Extragerea cotului detaşabil


din tambur
În tambur există un cot detaşabil pentru
furtunul de evacuare.

 Deschideţi uşa.

16
Prima punere în funcţiune

Pornirea primului program de Deschiderea ușii la finalul pro-


spălare gramului
Pentru un consum ideal de apă și În etapa anti-șifonare, ușa rămâne blo-
energie și rezultate optime de spălare, cată. În primele 10 minute, panoul de
este important ca mașina să se cali- comandă este iluminat. Apoi panoul de
breze. comandă se stinge, iar butonul cu sen-
zor Start/Adăugaţi rufe se aprinde inter-
Pentru aceasta trebuie pornit progra- mitent.
mul Bumbac fără rufe și fără detergent.  Rotiți selectorul de programe în pozi-
 Deschideți robinetul de apă. ția .
 Rotiți selectorul de programe în pozi- Pe afișajul timpului apare:  iar indica-
ția Bumbac. torul luminos  se stinge.
Mașina de spălat a fost pornită și pe Ușa se deblochează.
panoul de comandă luminează tempe- Sfat: După etapa anti-șifonare, mașina
ratura 40 °C. de spălat s-a oprit, iar ușa se deblo-
 Atingeți butonul cu senzor Start/Adă- chează automat. Panoul de comandă
ugaţi rufe. este întunecat complet.
Programul de spălare pornește.

După 10 minute elementele de afișare


se sting, în afară de butonul cu senzor
Start/Adăugaţi rufe.

 Introduceți degetele în mânerul îngro-


pat și trageți ușa.
Sfat: Lăsați ușa ușor deschisă pentru a
permite cuvei să se usuce.
Prima punere în funcțiune este finaliza-
tă.

17
Spălarea ecologică

Consumul de energie electrică Igiena în mașina de spălat


și apă La spălarea cu temperaturi scăzute și/
- Utilizați cantitatea maximă de încăr- sau detergent lichid există riscul formă-
care a fiecărui program de spălare. rii de germeni și mirosuri în mașina de
Consumul de energie și consumul de spălat. De aceea, Miele recomandă cu-
apă sunt apoi cele mai scăzute în ra- rățarea mașinii de spălat o dată pe lună.
port cu cantitatea totală. Dacă pe panoul de comandă luminează
- Programele eficiente în ceea ce pri- indicatorul luminos , trebuie efectuată
vește consumul de energie electrică o curățare a mașinii de spălat.
și de apă au, de regulă, o durată mai
lungă a programului. Prin extinderea Instrucțiuni pentru uscarea ul-
duratei programului, temperatura de terioară a rufelor în mașină
spălare atinsă efectiv poate fi redusă
Viteza de centrifugare selectată influen-
în timp ce rezultatul spălării rămâne
țează umiditatea reziduală după spăla-
același.
re, precum și emisiile sonore.
De exemplu, programul ECO 40-60
Cu cât selectați o viteză de centrifugare
are o durată de funcționare mai lungă
mai mare, cu atât umiditatea reziduală
decât programul Bumbac 40 °C sau
după spălare este mai mică. Cu toate
60 °C. Programul ECO 40-60 este
acestea, emisia sonoră a mașinii de
mai eficient din punctul de vedere al
spălat crește.
consumului de energie și apă, dar
durata programului este mai lungă. Selectând cea mai ridicată viteză de
- Spălați rufele în cantități mici și cu un centrifugare a programului de spălare,
grad redus de murdărire cu progra- veți economisi energie la utilizarea ulte-
mul Express 20. rioară a uscătorului de rufe.

- Detergenții moderni permit spălarea Consumul de detergent


la temperaturi mai scăzute (de ex.
- Utilizaţi cel mult cantitatea de deter-
20 °C). Utilizați setările de temperatu-
gent specificată pe ambalaj.
ră adecvate pentru a economisi ener-
gie. - La dozare trebuie să aveţi în vedere
gradul de murdărire a rufelor.
- În cazul unei cantităţi mai mici de ru-
fe, reduceţi cantitatea de detergent
(aprox. ⅓ mai puţin detergent în cazul
unei încărcări pe jumătate)

18
1. Pregătirea rufelor
Sfat: Petele (de ex. sânge, ouă, cafea,
ceai) pot fi deseori îndepărtate prin me-
tode simple şi practice, prezentate în
ghidul de spălare Miele. Lexiconul de
spălare poate fi solicitat de la Miele sau
vizualizat pe pagina de internet.

 Pagube ca urmare a agenților de


curățare pe bază de solvenți
Benzina pentru curățare, soluțiile
pentru îndepărtarea petelor etc. pot
deteriora componentele din plastic.
La tratarea ţesăturilor, asiguraţi-vă că
 Goliţi toate buzunarele.
acestea nu vin în contact cu compo-
nentele din plastic ale agentului de
 Pagube ca urmare a obiectelor
curăţare.
străine.
Cuiele, monedele, agrafele de hârtie
etc. pot cauza deteriorarea rufelor și  Pericol de explozie ca urmare a
a componentelor din mașină. agenților de curățare pe bază de sol-
Controlaţi rufele înainte de a le spăla venți.
şi îndepărtaţi toate obiectele străine. La utilizarea agenților de curățare pe
bază de solvenți se poate forma un
Sortarea rufelor amestec exploziv.
Nu utilizați agenți de curățare pe ba-
 Sortaţi rufele în funcţie de culoare şi ză de solvenți în mașina de spălat.
indicaţiile de pe etichetă (aplicată pe
interiorul gulerului sau pe cusătura la-
Sfaturi generale
terală).
- La perdele: înlăturaţi mai întâi greută-
Sfat: Ţesăturile închise la culoare conţin ţile de întindere (rolele) sau banda din
adesea coloranţi în exces, care vor „ie- plumb sau puneţi-le într-o plasă de
şi“ din material la primele spălări. Spă- spălare.
laţi întotdeauna rufele deschise la cu- - Întăriturile descusute ale sutienelor
loare separat de cele închise la culoare, trebuie îndepărtate sau cusute.
pentru a nu-şi schimba culoarea.
- Închideţi fermoarele, lipiţi benzile cu
Pre-tratarea petelor scai, securizaţi cârligele şi inelele de
prindere înainte de spălare.
 Îndepărtaţi eventualele pete de pe ţe-
- Încheiaţi husele de plapumă şi feţele
sături înainte de a le spăla, cât petele
de pernă pentru a împiedica învelirea
sunt încă proaspete. Tamponaţi pete-
articolelor mici.
le cu o cârpă moale care are culori re-
zistente. Nu frecaţi! Nu spălaţi nici un fel de articole la care
pe etichetă se specifică a nu se spăla
(simbolul ).
19
2. Încărcarea maşinii de spălat

Deschiderea uşii Închiderea uşii

 Introduceţi degetele în mânerul îngro-  Asiguraţi-vă că nu rămân rufe prinse


pat şi trageţi uşa. între garnitură şi uşa cuvei.

Înainte de a introduce rufele, verifi-


caţi să nu existe animale sau corpuri
străine în cuvă.

La utilizarea cantităţii maxime de încăr-


care, consumul de energie electrică şi
de apă va fi minim, raportat la cantita-
tea totală de încărcare. Supraîncărcarea
reduce eficienţa spălării şi duce la şifo-
narea articolelor.
 Despăturiţi rufele şi introduceţi-le de-
gajat în tambur.
 Închideţi uşa cu un balans uşor.
Amestecarea articolelor de dimensiuni
mari cu cele mici dă rezultate de spă-
lare mai bune şi ajută la distribuirea
uniformă a sarcinii în timpul centrifu-
gării.
Sfat: Respectaţi cantităţile maxime de
încărcare ale diferitelor programe de
spălare.

20
3. Selectarea programului

Selectarea programului Selectarea temperaturii și a vitezei de


centrifugare
Prin rotirea selectorului de programe se
porneşte maşina de spălat. Temperatura și viteza de centrifugare a
programului de spălare luminează in-
tens. Opțiunile de temperatură și vite-
ză de centrifugare selectabile pentru
programul de spălare au o iluminare
scăzută.
Temperaturile atinse în mașină de spălat
pot fi diferite de temperaturile selectate.
Combinația dintre energia utilizată și
timpul de spălat duce la un rezultat de
spălare optim.

 Rotiţi selectorul de programe până la


programul dorit.
Pe afişajul timpului este afişată durata
probabilă de spălare şi pe panoul de
comandă clipesc temperatura şi viteza
de centrifugare presetate.

 Atingeți butonul cu senzor al tempe-


raturii dorite; acesta va lumina intens.
 Atingeți butonul cu senzor al vitezei
de centrifugare dorite; acesta va lumi-
na intens.

21
3. Selectarea programului
Selectarea extraopţiunilor
Extraopţiunile selectabile luminează
slab.

 Atingeţi butonul cu senzor al extraop-


ţiunii dorite; acesta va lumina intens.
Sfat: Puteţi selecta mai multe extraopţi-
uni pentru un program de spălare.
Pentru mai multe informaţii despre ex-
traopţiuni, consultaţi capitolul
„Extraopţiuni“.

22
4. Administrarea detergentului

Sertarul de administrare a de- Adăugarea balsamului


tergentului
La această maşină de spălat puteţi folo-
si orice detergent fabricat pentru maşini
de spălat automate. Respectaţi instruc-
ţiunile de utilizare şi dozaj de pe amba-
lajul detergentului.

Adăugarea detergentului

 Adăugaţi balsam, agent de menţinere


a formei sau apret lichid în comparti-
mentul . Ţineţi cont de înălţimea
maximă de umplere.
Agentul este clătit la ultimul ciclu de
clătire. La finalul programului de spălare
va rămâne o cantitate mică de apă în
compartimentul .
 Deschideţi sertarul de administrare a
detergentului şi turnaţi detergentul în Dacă apretaţi frecvent, curăţaţi com-
compartimente. partimentul în mod regulat, în special
tubul sifonului.
 Detergent pentru prespălare
 Detergent pentru spălarea princi-
pală
 Balsam, agent de menținere a for-
 mei, apret lichid sau capsulă

23
4. Administrarea detergentului
Sfaturi de dozare Folosirea detergenţilor lichizi cu pre-
La dozarea detergentului trebuie să spălare
aveţi în vedere gradul de murdărire a ru- Folosirea detergenţilor lichizi la spălarea
felor şi cantitatea de rufe încărcate. În principală nu este posibilă cu prespăla-
cazul unei cantităţi mai mici de rufe, re- rea activată.
duceţi cantitatea de detergent (aprox. ⅓
Pentru spălarea principală folosiţi deter-
mai puţin detergent în cazul unei încăr-
gent pudră.
cări pe jumătate).
La prea puţin detergent: Utilizarea de tablete sau pastile de
detergent
- rufele nu sunt spălate suficient de bi-
Introduceţi întotdeauna tabletele sau
ne, iar în timp devin gri şi aspre la
pastilele de detergent peste rufele din
atingere;
tambur. Nu este posibilă adăugarea lor
- este favorizată formarea de detergent prin sertarul de administrare a deter-
în maşina de spălat; gentului.
- nu este îndepărtată complet grăsi-
mea de pe rufe;
- se formează depuneri de calcar pe
elemenţii de încălzire.
La prea mult detergent:
- rezultate slabe de spălare, clătire şi
centrifugare;
- consum mai ridicat de apă, deoarece
se va rula automat un ciclu suplimen-
tar de clătire;
- o povară pentru mediul înconjurător.

24
4. Administrarea detergentului

Dozarea capsulelor Introducerea capsulei


Există capsule cu trei conținuturi diferi-  Deschideţi sertarul de administrare a
te: detergentului.

 = Agent de îngrijire a materiale-


lor textile (de ex. balsam,
agent de impermeabilizare)
 = Aditiv (de ex. intensificator de
detergent)
 = Detergent (doar pentru spăla-
rea principală)

O capsulă conține întotdeauna canti-


tatea corectă pentru un ciclu de spăla-
re.
Puteți achiziționa capsulele prin maga-  Deschideţi capacul compartimentului
zinul online Miele, prin Serviciul Clienți /.
Miele sau de la reprezentanța dvs.
Miele.

 Capsulele pot reprezenta un pe-


ricol pentru sănătate.
Ingredientele conținute în capsule
pot pune în pericol sănătatea în cazul
ingerării sau la contactul cu pielea.
Nu lăsați capsulele la îndemâna co-
piilor.

Activarea dozării capsulelor


 Atingeţi butonul cu senzor al capsulei  Apăsaţi bine capsula.
folosite.

Buton cu Cap
senzor
 pentru 
 pentru 
 pentru 

25
4. Administrarea detergentului
Conţinutul fiecărui tip de capsulă este
adăugat în ciclul de spălare la momen-
tul potrivit.

Pătrunderea apei în compartimentul


 în cazul dozării pe bază de capsu-
lă se face exclusiv prin capsulă.
Nu turnați balsam suplimentar în
compartiment .

 După terminarea programului de spă-


lare, înlăturaţi capsula goală.
 Apoi închideţi capacul şi apăsaţi-l bi- Din motive tehnice, în capsulă rămâne
ne. o cantitate mică de apă.
 Închideţi sertarul de administrare a
detergentului. Dezactivarea/modificarea do-
zării capsulelor
Capsula este deschisă de îndată ce
este introdusă în sertarul de adminis-  Pentru a dezactiva dozarea capsule-
trare a detergentului. Dacă o capsulă lor, atingeţi butonul cu senzor care lu-
nefolosită este scoasă din sertarul de minează intens.
administrare a detergentului, aceasta  Pentru a modifica dozarea capsulelor,
se poate scurge. atingeţi unul dintre celelalte butoane
Aruncați capsulele deschise. cu senzor ale capsulelor.

26
5. Pornirea programului

Pornirea programului Adăugarea rufelor în timpul


 Atingeți butonul cu senzor Start/Adă- desfășurării unui program
ugaţi rufe care luminează intermitent.
Adăugarea sau scoaterea rufelor este
Ușa se blochează și programul de spă- posibilă în orice moment, cât timp pe
lare pornește. panoul de comandă nu este aprins
simbolul .
Dacă a fost selectată o oră de începere
pentru funcția Start întârziat, aceasta se  Atingeți butonul cu senzor Start/Adă-
derulează pe afișaj. La atingerea orei de ugaţi rufe.
începere pentru funcția Start întârziat
sau imediat după începerea programu- Pe afișajul timpului sunt prezentate bare
lui, pe afișaj va apărea durata progra- care se rotesc ... ... .
mului. Atunci când pe afișajul timpului apare
cuvântul , ușa poate fi deschisă.
Economie de energie
 Deschideți ușa și adăugați sau scoa-
După 10 minute elementele de afișare
teți rufe.
se sting. Clipește butonul cu senzor
Start/Adăugaţi rufe.  Închideți ușa.
Puteți să activați din nou elementele de  Atingeți butonul cu senzor Start/Adă-
afișare: ugaţi rufe.
 Atingeți butonul cu senzor Start/Adă- Programul de spălare continuă.
ugaţi rufe (acest lucru nu are niciun
În general, adăugarea sau scoaterea ru-
efect asupra unui program în curs).
felor nu este posibilă atunci când:
- temperatura soluției de apă cu deter-
gent depășește 55°C;
- apa din tambur depășește un anumit
nivel.

27
6. Terminarea programului

Deschiderea ușii și scoaterea Rufele nescoase din mașină pot să


rufelor iasă la următoarea spălare sau să
decoloreze alte rufe.
În etapa anti-șifonare, ușa rămâne blo-
cată. În primele 10 minute, panoul de Scoateți toate rufele din tambur.
comandă este iluminat. Apoi panoul de
comandă se stinge, iar butonul cu sen-
zor Start/Adăugaţi rufe se aprinde inter-
mitent.
 Rotiți selectorul de programe în pozi-
ția .
Pe afișajul timpului apare:  iar indica-
torul luminos  se stinge.
Ușa se deblochează.
Sfat: După etapa anti-șifonare, ușa se
deblochează automat.
 Verificați ca în faldurile garniturii ușii
să nu rămână corpuri străine.
Sfat: Lăsați ușa ușor deschisă pentru a
permite cuvei să se usuce.
 Dacă ați utilizat capsulă, îndepărtați
capsula folosită din sertarul de admi-
nistrare a detergentului.
Sfat: Lăsați sertarul de administrare a
detergentului ușor deschis pentru a-i
permite să se usuce.

 Introduceți degetele în mânerul îngro-


pat și trageți ușa.
 Scoateți rufele.

28
Centrifugare

Viteza de centrifugare în pro- Omiterea centrifugării finale


gramul de spălare (oprire după clătire)
La selectarea programului, butonul cu  Atingeți butonul cu senzor  (Oprire
senzor cu viteza de centrifugare optimă după clătire).
pentru programul de spălare este ilumi-
După ultimul ciclu de clătire, rufele ră-
nat intens pe panoul de comandă.
mân în apă. Astfel se reduce șifonarea
În unele programe de spălare se poate dacă rufele nu sunt scoase din mașină
selecta o viteză mai mare de centrifuga- imediat după încheierea programului.
re.
Finalizarea unui program cu centrifu-
Tabelul prezintă cea mai mare viteză de gare
centrifugare selectabilă.
Pe panoul de comandă, butonul cu vite-
Program rpm za de centrifugare optimă este iluminat.
Bumbac  1400 Puteți modifica viteza de centrifugare.
Bumbac 1400  Atingeți butonul cu senzor Start/Adă-
Întreţinere uşoară 1200 ugaţi rufe.
Delicate 900 Finalizarea unui program fără centri-
Lână  1200 fugare
Cămăşi 900  Reduceți viteza de centrifugare la 0.
Express 20 1200  Atingeți butonul cu senzor Start/Adă-
Culori închise/denim 1200 ugaţi rufe.
ECO 40-60 1400
Omiterea centrifugării interme-
Impermeabilizare 1200
diare şi a celei finale
Evacuare/centrifugare 1400
 Apăsaţi butonul cu senzor .
Doar clătire/apretare 1200
După ultima clătire, apa este evacuată
şi începe imediat etapa de anti-şifonare.
Centrifugare intermediară
Rufele sunt centrifugate după spălarea Dacă această opţiune este selectată, la
principală şi între clătiri. Prin reducerea anumite programe se va efectua o clăti-
vitezei centrifugării finale se va reduce şi re suplimentară.
viteza centrifugărilor intermediare. În
programul Bumbac, dacă selectaţi o vi-
teză de centrifugare mai mică de 700
rpm, se va efectua o clătire suplimenta-
ră.

29
Start întârziat
Cu ajutorul funcţiei Start întârziat, puteţi Inițierea funcției Start întârziat
programa o oră mai târzie pentru înce-  Atingeți butonul cu senzor Start/Adă-
perea programului de spălare, între 30 ugaţi rufe care luminează intermitent.
de minute şi 24 de ore. Astfel, puteţi be-
neficia de exemplu de tarifele avanta- Startul întârziat a fost pornit și se deru-
joase de energie electrică de pe timpul lează pe afișajul timpului.
nopţii.
Modificarea sau oprirea startului în-
Selectare Start întârziat târziat pornit

Selectarea startului întârziat nu este Dacă startul întârziat selectat a fost por-
posibilă la programele Evacuare/cen- nit, nu mai este posibilă nicio modifica-
trifugare și Impermeabilizare. re.
 Rotiți selectorul de programe în pozi-
 Selectați programul de spălare dorit.
ția .
 Atingeți butonul cu senzor .
 Rotiți selectorul de programe la orice
program.
Pe afișajul timpului sunt prezentate bare
care se rotesc ...  ...  sau .
Blocarea ușii este dezactivată.
 Selectați un program și, dacă doriți,
selectați un nou timp pentru funcția
Start întârziat.

Butonul cu senzor  luminează intens.


 Atingeți butonul cu senzor  sau  în
mod repetat, până când pe afișaj se
aprinde perioada de timp dorită, după
care să pornească mașina.
- la durate sub 10 ore, durata de start
întârziat se poate selecta în incre-
mente de 30 de minute
- la durate de peste 10 ore, durata de
start întârziat se poate selecta în in-
cremente de 1 oră

30
Privire de ansamblu asupra programelor

Bumbac  60 °C/40 °C maximum 8,0 kg


Articole Articole din bumbac obișnuit de murdare
Sfat - Aceste setări sunt concepute pentru spălarea rufelor din bumbac în
cel mai eficient mod din punctul de vedere al consumului energetic
și de apă.
- La 60 °C temperatura de spălare atinsă este mai mică de 60 °C. Re-
zultatele de spălare corespund programului Bumbac 60 °C.
Notă pentru institutele de testare:
Programe de testare conform EN 60456 şi clasificare energetică conform Directi-
vei 1061/2010.
Bumbac 90 °C până la rece maximum 8,0 kg
Articole Tricouri, lenjerie de corp, fețe și șervete de masă, etc., țesături din
bumbac, in sau amestec de fibre
Sfat Dacă se impun cerințe stricte de igienizare, selectați o temperatură de
cel puțin 60 °C.
Întreţinere uşoară 60 °C până la rece maximum 3,5 kg
Articole Articole textile din fibre sintetice, fibre mixte sau bumbac ușor de în-
treținut
Sfat În cazul articolelor care se șifonează ușor, reduceți viteza de centrifu-
gare.

31
Privire de ansamblu asupra programelor

Delicate 40 °C până la rece maximum 2.0 kg


Articole Articole delicate din fibre sintetice, fibre mixte și mătase artificială
Textile funcționale, precum jachete și pantaloni de exterior cu mem-
brană cum ar fi Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® etc.
Perdele al căror producător declară că pot fi spălate în mașină.
Sfat - În cazul articolelor de exterior: închideți fermoarele și lipiți benzile cu
scai și nu utilizați balsam de rufe.
- Dacă este necesar, articolele de exterior pot fi tratate ulterior în pro-
gramul Impermeabilizare. Nu se recomandă impermeabilizarea după
fiecare ciclu de spălare.
- Datorită prafului fin care se găsește deseori în perdele, este indicată
rularea unui program cu prespălare.
- Deselectați centrifugarea pentru articolele care se șifonează ușor.
Lână  40 °C până la rece maximum 2,0 kg
Articole Articole textile din lână sau cu amestecuri de lână
Sfat În cazul articolelor care se șifonează ușor, respectați viteza de centri-
fugare.
Cămăşi 60 °C până la rece maximum 1,0 kg/2,0 kg
Articole Cămăși și bluze din bumbac și fibre mixte
Sfat - Pre-tratați gulerele și manșetele, după caz.
- Pentru cămăși și bluze din mătase, utilizați programul Delicate.
- Dacă se dezactivează extraopțiunea Precălcare, cantitatea maximă
de încărcare se majorează la 2,0 kg.

32
Privire de ansamblu asupra programelor

Express 20 40 °C până la rece maximum 3,5 kg


Articole Articole din bumbac care au fost purtate foarte puțin sau care sunt
foarte puțin murdare
Sfat Extraopțiunea Scurt este activată automat.
Culori închise/denim 60 °C până la rece maximum 3,0 kg
Articole Articole negre și de culoare închisă, din bumbac, fibre mixte și denim
Sfat - Spălați articolele pe dos.
- Din articolele din denim „iese“ adesea culoare la primele spălări. De
aceea, spălați separat articolele de culoare deschisă și închisă.
ECO 40-60 maximum 8,0 kg
Articole articole din bumbac obișnuit de murdare
Sfat Într-un ciclu de spălare pot fi spălate diverse tipuri de rufe din bumbac
la temperaturi între 40° și 60 °C.
Programul este destinat spălării rufelor din bumbac în cel mai eficient
mod din punctul de vedere al consumului energetic și de apă.
Notă pentru institutele de testare:
Programul de testare este conform cu legislația UE privind proiectarea ecologică
Nr. 2019/2023 și etichetarea energetică conform Regulamentului Nr. 2019/2014.
Impermeabilizare 40 °C maximum 2,5 kg
Articole Pentru tratarea ulterioară a articolelor din microfibre, îmbrăcăminții de
schi sau fețelor de masă din fibre preponderent sintetice, pentru obți-
nerea unui efect de respingere a apei și murdăriei
Sfat - Articolele trebuie să fie proaspăt spălate și centrifugate sau uscate
înainte de impermeabilizare.
- Pentru obținerea unui efect optim, se recomandă o tratare termică
ulterioară. Tratarea termică ulterioară se poate face prin uscarea într-
un uscător sau prin călcare.

33
Privire de ansamblu asupra programelor

Evacuare/centrifugare –
Sfat - Doar evacuare: setați viteza de centrifugare la .
- Respectați viteza de centrifugare setată.
Doar clătire/apretare maximum 8,0 kg
Articole - Pentru clătirea articolelor spălate manual
- Fețe de masă, șervete, îmbrăcăminte de lucru, ce trebuie apretate
Sfat - În cazul articolelor care se șifonează ușor, respectați viteza de cen-
trifugare.
- Articolele care urmează a fi apretate trebuie să fie proaspăt spălate,
dar netratate cu balsam de rufe.
- Se pot obține rezultate foarte bune de clătire prin activarea extraop-
țiunii Apă +, astfel având loc 2 cicluri de clătire.

34
Extraopţiuni
Puteţi completa programele de spălare Apă +
cu ajutorul extraopţiunilor.
Cantitatea de apă este majorată la ci-
Extraopţiunile pot fi selectate sau dese- clurile de spălare și clătire. În programul
lectate prin butoanele cu senzori cores- Doar clătire/apretare se efectuează un
punzătoare de pe panoul de comandă. al doilea ciclu de clătire.
Puteți selecta și alte opțiuni pentru bu-
tonul cu senzor Apă +, conform descri-
erii din capitolul „Funcții de programa-
re”.

Prespălare
Pentru înlăturarea unor cantități mai ma-
ri de murdărie, precum praful, nisipul.

Precălcare
Pentru a reduce șifonarea, rufele sunt
netezite la finalul programului. Pentru un
 Atingeţi butonul cu senzor al extraop-
rezultat optim reduceți cantitatea de ru-
ţiunii dorite.
fe cu 50%. Cu cât introduceți mai puți-
Butonul corespunzător va lumina intens. ne rufe, cu atât rezultatele vor fi mai bu-
ne.
Nu toate extraopţiunile pot fi folosite cu
orice program de spălare. Îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată
pentru uscarea în uscător   și pen-
O extraopţiune nepermisă pentru pro-
tru călcare  .
gramul de spălare dorit nu luminează
slab şi nu poate fi activată prin atingere.

Scurt
Pentru articole cu un grad redus de
murdărire, fără pete vizibile.
Timpul de spălare se scurtează.

35
Extraopţiuni

Următoarele extraopțiuni pot fi selectate pentru programe

Prespălare

Precălcare
Apă +
Scurt
Bumbac    
Bumbac    
Întreţinere uşoară    
Delicate    
Lână  – – – –
Cămăşi    
Express 20  – – 
Culori închise/denim    
ECO 40-60 – – – –
Impermeabilizare – – – –
Doar clătire/apretare –  – –

 = se poate selecta  = Pornit automat


– = nu se poate selecta

36
Simbolurile etichetelor de îngrijire a rufelor

Spălare Uscare
Valoarea menţionată în simbolul li- Numărul de puncte indică temperatura
gheanului reprezintă temperatura ma- de uscare.
ximă la care articolul poate fi spălat.
 temperatură normală
 acţiune mecanică normală
 temperatură redusă
 acţiune mecanică redusă
 nu uscaţi în uscător
 acţiune mecanică foarte redusă
Călcare manuală şi mecanică
 spălare manuală
Numărul de puncte indică temperatura
 nu spălaţi
de călcare
Exemplu pentru selectarea progra-  cca. 200°C
melor
 cca. 150°C
Program Simbolurile etiche-
 cca. 110°C
telor de îngrijire a
rufelor Călcarea cu abur poate provoca
pagube ireversibile.
Bumbac 
 nu călcaţi manual/mecanic
Întreţinere 
uşoară Curăţare profesională
Delicate   Doar curăţare chimică. Literele
Lână   indică tipul de agent de curăţare

recomandat.
Express 20 
 doar curăţare umedă
 nu curăţaţi chimic

Înălbire
 puteţi folosi orice înălbitor oxi-
dant
 puteţi folosi doar înălbitori pe
bază de oxigen
 nu folosiţi înălbitor

37
Etapele de program

Spălare principală Clătire Centrifu-


gare
Nivel apă Ritm spălare Nivel apă Clătiri
Bumbac     2,3 
2-5
Bumbac    1,2,3 
2-5
Întreţinere uşoară    2,3 
2-4
Delicate    2,3 
2-4
Lână     2 
Cămăşi    3 
3-4
Express 20    1 
Culori închise/denim    2,3 
3-5
ECO 40-60    2 
2–3
Impermeabilizare –   1 
Evacuare/centrifuga- – – – – 
re
Doar clătire/apretare    5 
0-1

Legenda se află pe pagina următoare.

38
Etapele de program

 = nivel redus de apă Funcţii speciale ale etapelor de


 = nivel mediu de apă program
Anti-șifonare:
 = nivel ridicat de apă
La sfârșitul programului, tamburul conti-
 = ritm intens nuă să se rotească timp de maxim 30
de minute, pentru a preveni șifonarea
 = ritm normal
rufelor.
 = ritm pentru articole delicate Excepție: În programul Lână  nu se
activează funcția de anti-șifonare.
 = ritm pentru spălare manuală
Mașina de spălat poate fi deschisă ori-
 = se efectuează când.
– = nu se efectuează 1)
Începând de la o temperatură selecta-
Această maşină are control electronic tă de 60 °C şi mai mare, se efectuea-
complet cu mod automat de recunoaş- ză 2 cicluri de clătire. La o temperatu-
tere a cantităţii de rufe. Maşina stabileş- ră selectată de sub 60 °C se efectu-
te în mod automat cantitatea corectă de ează 3 cicluri de clătire.
apă necesară pentru program, în funcţie 2)
Se efectuează o clătire suplimentară
de cantitatea de rufe şi rata lor de ab- dacă:
sorbţie.
- este prea multă spumă în cuvă
Etapele de program prezentate în tabel
se referă întotdeauna la programul de - viteza centrifugării finale este mai mi-
bază cu încărcare maximă. că de 700 rpm
3
Se efectuează o clătire suplimentară
dacă:
- se selectează extraopțiunea Apă +
atunci când la Funcții programabile a
fost activată opțiunea  sau .
5
Se efectuează o clătire suplimentară
dacă:
se selectează extraopțiunea Apă +.

39
Modificarea etapelor de program

Modificare program (blocaj de Oprirea unui program


siguranță pentru copii) Puteți anula oricând un program de
Modificarea programului, a temperaturii, spălare după ce acesta a pornit.
a vitezei de centrifugare sau a extraopți-  Rotiți selectorul de programe în pozi-
unilor selectate nu este posibilă după ția .
pornire. Astfel este prevenită o acțiune
nedorită, de exemplu acțiunile copiilor.  Rotiți selectorul de programe în orice
poziție.
Pe afișajul timpului sunt prezentate bare
care se rotesc ...  ...  sau .
Apa este evacuată, apoi blocarea ușii
se dezactivează.

Selectarea unui program nou


 Rotiți selectorul de programe pe pro-
gramul de spălare dorit.
 Verificați dacă mai este detergent în
sertarul de administrare a detergentu-
lui. Dacă nu a mai rămas detergent,
alimentați din nou.
 Atingeți butonul cu senzor Start/Adă-
ugaţi rufe.

40
Detergent

Detergentul potrivit Recipiente de dozare


La această maşină de spălat puteţi folo- Pentru dozarea detergentului, folosiţi re-
si orice detergent fabricat pentru maşini cipientele de dozare furnizate de produ-
de spălat automate pentru uz casnic. cătorul detergentului (bile de dozare), în
Instrucţiunile de utilizare şi dozare sunt special când administraţi detergent li-
trecute pe ambalajul detergentului. chid.

Dozarea va depinde de urmă- Rezerve


toarele: Atunci când achiziţionaţi detergent, op-
- gradul de murdărire al rufelor taţi pentru rezerve în măsura în care es-
te posibil, pentru a reduce cantitatea de
- cantitatea de rufe deşeuri rezultate.
- duritatea apei
Dacă nu cunoaşteţi nivelul de duritate Agenţi de tratare a rufelor după
al apei din zona dumneavoastră, con- spălare
tactaţi furnizorul de apă.
Balsamul
conferă hainelor o textură catifelată la
Agenţi de dedurizare a apei atingere şi previne descărcările elec-
Pentru nivelele de duritate II şi III puteţi trostatice la uscarea în uscătorul cu
folosi un agent de dedurizare a apei tambur.
pentru a reduce consumul de detergent.
Agenţii de menţinere a formei
Administraţi conform dozajului indicat
sunt substanţe sintetice, care contribuie
pe ambalaj. Adăugaţi mai întâi deter-
la menţinerea formei rufelor.
gent, apoi agentul de dedurizare a apei.
Apretul
Folosiţi o cantitate de detergent potrivi-
întăreşte rufele şi le conferă fermitate.
tă pentru apă cu duritate redusă (I).

Duritatea apei
Nivel de durita- Duritate totală Duritate con-
te a apei în mmol form scalei
germane °d
complet 0 – 1,5 0 – 8,4
dedurizată (I)
duritate medie 1,5 – 2,5 8,4 – 14
(II)
dură (III) peste 2,5 peste 14

41
Detergent

Utilizarea separată a balsamu- Agenți de îndepărtare a petelor


lui de rufe, agentului de menți- de vopsea textilă/coloranți
nere a formei sau apretului
 Pagube cauzate de decoloranți.
Apretul trebuie pregătit conform indica- Agenții de îndepărtare a petelor cau-
țiilor de pe ambalaj. zează coroziune în mașina de spălat.
Sfat: La administrarea balsamului acti- Nu folosiți decoloranți în mașina de
vați extraopțiunea Apă +. spălat rufe.
 Adăugați balsam în compartimentul
Vopsirea cu coloranți în mașina de spă-
 sau introduceți capsula.
lat este permisă doar în scopuri casni-
 Adăugați apret lichid/agent de menți- ce. Dacă este folosit constant, coloran-
nere a formei în compartimentul  și tul atacă oțelul inox al mașinii. Respec-
apret/agent de menținere a formei tați cu strictețe instrucțiunile producăto-
sub formă de pudră sau vâscos în rului coloranților.
compartimentul .
 Selectați programul Doar clătire/apre-
tare.
 Dacă este necesar, corectați viteza
de centrifugare.
 La folosirea unei capsule activați bu-
tonul cu senzor Cap .
 Atingeți butonul cu senzor Start/Adă-
ugaţi rufe.

42
Detergent

Recomandare detergent Miele


Detergenții Miele sunt concepuți special pentru utilizarea zilnică în mașina de spă-
lat Miele. Mai multe informații despre acești detergenți sunt disponibile în capitolul
„Produse de curățare și îngrijire”.

Detergent Miele Miele Caps


UltraWhite UltraColor   
Bumbac    –  
Bumbac   –  
Întreţinere uşoară –  –  
Delicate –    –
Lână  – –  – –
Cămăşi   –  
Express 20 –  –  –
Culori închise/denim –    –
ECO 40-60   –  
Doar clătire/apretare –/– –/– –/– /– –/–

 Recomandare  Detergent special (de ex. WoolCare)


– nicio recomandare  Agent de îngrijire a materialelor textile
(de ex. balsam)
 Aditiv (de ex. Booster)

43
Detergent

Recomandare detergent conform Regulamentului (UE) Nr.


1015/2010
Recomandările sunt valabile pentru intervalele de temperatură indicate în capitolul
„Privire de ansamblu asupra programelor“.
Detergent
universal pentru rufe pentru articole special
colorate delicate şi lână
Bumbac    – –
Bumbac   – –
Întreţinere uşoară –  – –
Delicate – –  –
Lână  – –  
Cămăşi   – –
Express 20 – 1 – –

Culori închise/denim – 1 – 

ECO 40-60   – –

 recomandat 1) Detergent lichid


– nerecomandat 2) Detergent pudră

44
Curăţare şi întreţinere

Curăţarea carcasei exterioare Curăţarea sertarului de admi-


şi a panoului frontal nistrare a detergentului
 Pericol de electrocutare de la Spălarea la temperaturi reduse şi folo-
tensiunea de reţea. sirea detergenţilor lichizi favorizează
Atunci când mașina este oprită, exis- formarea germenilor în sertarul de ad-
tă tensiune de rețea ministrare a detergentului.
Înainte de curățare și întreținere,  Din motive de igienă curăţaţi regulat
scoateți ștecărul din priză. întregul sertar de administrare a de-
tergentului.
 Pagube ca urmare a infiltrării
apei. Scoaterea sertarului de administrare
a detergentului
Ca urmare a presiunii unui jet de apă,
aceasta poate pătrunde în mașină,
deteriorând componentele.
Nu stropiți mașina cu jet de apă.

 Curăţaţi carcasa şi panoul frontal al


maşinii cu un agent de curăţare nea-
braziv şi neagresiv, ori cu soluţie de
apă şi detergent lichid de vase şi
ştergeţi apoi cu o lavetă moale.
 Tamburul poate fi curăţat folosind un
agent de curăţare special pentru su-
prafeţe din inox.
 Trageţi în afară sertarul de administra-
 Pagube ca urmare a agenților de re a detergentului, până când simţiţi
curățare. că opune rezistenţă, apoi apăsaţi cle-
Agenții de curățare care conțin sol- ma de prindere şi în acelaşi timp
venți, agenții de curățare abrazivi, scoateţi sertarul din maşină.
agenții de curățare pentru sticlă sau  Curăţaţi sertarul de administrare a de-
universali pot deteriora suprafețele tergentului cu apă caldă.
de plastic și alte componente.
Nu utilizați astfel de produse.

45
Curăţare şi întreţinere
Curăţarea sifonului şi a canalului din
compartimentul /
Apretul lichid provoacă lipirea. Sifo-
nul din compartimentul / nu mai
funcţionează şi lichidul din comparti-
ment poate să se reverse.
Dacă folosiţi frecvent apretul lichid,
curăţaţi temeinic sifonul.

 Curăţaţi canalul prin care trece balsa-


mul cu apă caldă şi cu o perie.

Curăţarea carcasei sertarului de ad-


ministrare a detergentului

1. Scoateţi sifonul din compartimentul


 şi curăţaţi-l sub jet de apă caldă.
Curăţaţi şi tubul sifonului în acelaşi
mod.
2. Puneţi la loc sifonul.

 În timp, în duzele sertarului pentru


detergent se pot acumula resturi de
detergent şi depuneri de calcar, aşa-
dar, înainte să repuneţi sertarul, folo-
siţi o perie de sticle pentru a le înde-
părta.
 Introduceţi la loc sertarul de adminis-
trare a detergentului.
Sfat: Lăsaţi sertarul de administrare a
detergentului uşor deschis pentru a-i
permite să se usuce.

46
Curăţare şi întreţinere

Info igienizare  Cu un patent sau cu un clește ascuțit,


(Curățarea tamburului) prindeți filtrul de plastic 2 și scoateți-
l.
La spălarea cu temperaturi scăzute și/
sau detergent lichid există riscul formă-  Curățați filtrul.
rii de germeni și mirosuri în mașina de  Reasamblarea se face în ordine inver-
spălat. Curățați mașina cu programul să.
Bumbac 90 °C. Curățați tamburul cel
târziu atunci când se aprinde indicatorul Curățarea filtrului din ștuțul de intrare
luminos . al supapei de admisie a apei
 Deșurubați cu grijă, cu un clește, piu-
Curățarea filtrului din alimenta- lița din plastic cu nervuri de la ștuțul
rea cu apă de intrare.
Mașina de spălat are 2 filtre pentru a
proteja supapa de admisie a apei. Veri-
ficați aceste filtre aproximativ o dată la
6 luni. În cazul întreruperilor mai frec-
vente ale alimentării cu apă, filtrul trebu-
ie verificat mai des.

Curățarea filtrului furtunului de admi-


sie
 Închideți robinetul de apă.
 Deșurubați racordul filetat dintre ca-
pătul liber al furtunului de admisie și
robinet.  Scoateți filtrul cu un clește ascuțit.
 Curățați filtrul.
 Reasamblarea se face în ordine inver-
să.

După curățare trebuie să reinstalați


filtrele.

 Înșurubați bine racordul filetat pe ro-


binet.
 Deschideți robinetul.

Asigurați-vă că nu se scurge apă din


 Scoateți garnitura de cauciuc 1 de pe racordul filetat.
filtru.
Strângeți racordul filetat.

47
Ghid pentru soluţionarea problemelor
Cu ajutorul ghidului de mai jos veţi putea remedia majoritatea problemelor și de-
fecţiunilor care pot interveni în timpul utilizării obișnuite a mașinii. Astfel veți putea
economisi timp și bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactați Serviciul Clienți.
Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiți și să înlăturați cauza unei defecțiuni sau a
unei probleme.

Programul de spălare nu porneşte


Problemă Cauză posibilă şi remediere
Panoul de comandă ră- Maşina nu este alimentată cu tensiune.
mâne stins.  Verificaţi dacă ştecărul este introdus în priză.
 Verificaţi dacă siguranţa este în ordine.
Pentru a economisi energie electrică, maşina s-a
oprit automat.
 Reporniţi maşina prin rotirea selectorului de pro-
grame.
Pe afişaj apar intermi- Uşa nu este închisă corect. Sistemul de închidere al
tent  şi  uşii nu s-a blocat pe poziţia corectă.
 Închideţi din nou uşa.
 Porniţi din nou programul.
Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactaţi
Serviciul de asistenţă tehnică.

48
Ghid pentru soluţionarea problemelor
Anularea programului şi un indicatorul luminos de eroare se
aprinde pe panoul de comandă
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Indicatorul luminos de Scurgerea este blocată sau restricţionată.
eroare  luminează, pe Furtunul de scurgere a fost fixat prea sus.
afişaj apar intermitent   Curăţaţi filtrul de evacuare şi pompa de evacuare.
şi , iar alarma sonoră  Înălţimea maximă de pompare este de 1 m.
se aude.
Indicatorul luminos de Alimentarea cu apă este blocată sau restricţionată.
eroare  luminează, pe  Verificaţi dacă robinetul este deschis suficient.
afişaj apar intermitent   Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit.
şi , iar alarma sonoră  Verificaţi dacă presiunea apei este prea scăzută.
se aude.
Filtrul alimentării cu apă este înfundat.
 Curăţaţi filtrul.
Indicatorul luminos de Sistemul anti-inundaţie a intrat în funcţiune.
eroare  luminează, pe  Închideţi robinetul de apă.
afişaj apar intermitent   Contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică.
şi , iar alarma sonoră
se aude.
Pe afișaj apar intermi- S-a produs o defecțiune.
tent  și , iar alarma  Deconectați mașina de la rețeaua electrică. Scoa-
sonoră se aude. teți ștecărul din priză sau decuplați siguranța insta-
lației electrice din locuință.
 Așteptați minimum 2 minute înainte de a reconec-
ta mașina de spălat la rețeaua electrică.
 Reporniți mașina de spălat.
 Porniți din nou programul.
Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați
Serviciul Clienți.

49
Ghid pentru soluţionarea problemelor
Simbol pe afişaj în timpul unui program
Mesaj Cauză posibilă şi remediere
 se va aprinde După pornirea programului, selectorul de programe a
fost rotit pe altă poziție.
 Răsuciți selectorul de programe în poziția inițială.

Indicator luminos pe panoul de comandă la terminarea


programului
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Indicatorul luminos  În timpul spălării s-a format foarte multă spumă.
se va aprinde.  La următorul program de spălare dozaţi mai puţin
detergent şi respectaţi dozajul recomandat de pro-
ducător pe ambalajul detergentului.
Se aprinde indicatorul La spălare nu ați rulat de mult timp un program de
luminos . spălare la peste 60 °C.
 Porniți programul Bumbac 90 °C cu detergentul
special Miele sau cu un detergent pudră universal.
Mașina de spălat este curățată și se previne formarea
de germeni și mirosuri.
Pe afișaj apar intermi- Extraopțiunea Precălcare de la finalul programului nu
tent  și . a putut fi efectuată în mod corespunzător.
 Verificați dacă mașina de spălat este echilibrată pe
verticală (consultați capitolul „Instalare”, secțiunea
„Aliniere”).
 Verificați dacă nu a fost depășită înălțimea maximă
de pompare de 1 m.
Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Ser-
viciul Clienți. Mașina de spălat poate fi folosită în conti-
nuare fără extraopțiunea Precălcare.

50
Ghid pentru soluţionarea problemelor
Probleme generale cu maşina de spălat
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Maşina de spălat miroa- Nu s-a ţinut cont de indicatorul luminos . Nu aţi ru-
se. lat de mult timp un program de spălare la peste
60 °C.
 Pentru a împiedica înmulţirea bacteriilor şi apariţia
mirosurilor neplăcute în maşina de spălat, rulaţi
programul Bumbac 90 °C folosind detergentul
Miele pentru curăţat maşini de spălat sau un deter-
gent universal pudră.
Uşa şi sertarul de administrare a detergentului au fost
închise după spălare.
 Lăsaţi uşa şi sertarul de administrare a detergentu-
lui uşor deschise pentru a le permite să se usuce.
Maşina se clatină în Picioarele maşinii nu sunt reglate şi fixate.
timpul ciclului de centri-  Aduceţi maşina la nivel, stabilizaţi-o şi fixaţi-i pi-
fugare. cioarele.
Rufele nu au fost stoar- La centrifugarea finală maşina a constatat un de-
se corespunzător şi zechilibru semnificativ şi în consecinţă a redus auto-
sunt încă ude. mat viteza de centrifugare.
 Încărcaţi întotdeauna în maşină atât articole mici,
cât şi mari, pentru o mai bună distribuire a greută-
ţii.
Pompa emite zgomote Aceasta nu este o defecţiune!
neobişnuite. Aceste zgomote se aud la sfârşitul etapei de evacu-
are, ca parte normală a funcţionării.
Cantităţi mari de deter- Presiunea apei este prea scăzută.
gent rămân în sertarul  Curăţaţi filtrul din alimentarea cu apă.
de administrare a deter-  Eventual selectați extraopțiunea Apă +.
gentului.
Detergentul pudră folosit împreună cu agenţi de de-
durizare a apei tinde să devină lipicios.
 Curăţaţi sertarul pentru detergent, iar pe viitor adă-
ugaţi mai întâi detergent pudră în sertar, iar apoi
agentul de dedurizare.

51
Ghid pentru soluţionarea problemelor
Probleme generale cu maşina de spălat
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Balsamul nu este admi- Tubul sifonului nu este poziţionat corect sau este în-
nistrat în totalitate sau fundat.
rămâne prea multă apă  Curăţaţi sifonul şi citiţi capitolul „Curăţare şi întreţi-
în compartimentul . nere“, secţiunea „Curăţarea sertarului de adminis-
trare a detergentului“.
La finalul programului Tubul de evacuare din sertarul de administrare a de-
încă se mai află lichid în tergentului în care se înfige capsula este înfundat.
capsulă.  Curăţaţi acest tub.
Aceasta nu este o defecţiune!
Din motive tehnice, în capsulă rămâne o cantitate
mică de apă.
În compartimentul pen- Butonul cu senzor  nu a fost activat.
tru balsam se află apă  Data viitoare când utilizați capsulă, aveți grijă ca
lângă capsulă. butonul cu senzor  să fie activat.
După ultimul ciclu de spălare, capsula goală nu a fost
înlăturată.
 Scoateți și aruncați capsula după fiecare ciclu de
spălare.
Tubul de evacuare din sertarul de administrare a de-
tergentului în care se înfige capsula este înfundat.
 Curățați acest tub.

52
Ghid pentru soluţionarea problemelor
Un rezultat de spălare nesatisfăcător
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Detergentul lichid nu De obicei, detergenţii lichizi nu conţin înălbitori. Aceş-
are efectul dorit tia nu au întotdeauna capacitatea de a înlătura petele
de fructe, cafea şi ceai.
 Utilizaţi detergenţi pudră ce conţin înălbitori.
 Folosiţi o capsulă corespunzătoare sau adăugaţi
sare pentru pete în compartimentul .
 Nu introduceţi niciodată detergent lichid şi sare
pentru pete împreună în sertarul de administrare a
detergentului.
Particule gri, unsuroase, Nu s-a folosit suficient detergent pentru dizolvarea
rămân pe rufele spălate. particulelor de grăsime. Rufele au fost foarte murdare
de grăsime (ulei, unguente).
 Folosiţi mai mult detergent pudră sau folosiţi deter-
gent lichid.
 Înainte de următoarea spălare, rulaţi un program
de spălare la 60°C cu detergent lichid, fără rufe.
După spălare, pe mate- Detergentul conţine compuşi de dedurizare a apei
rialele textile de culoare (zeoliţi), insolubili în apă. Aceştia s-au depus pe rufe.
închisă rămân urme al-  Încercaţi să înlăturaţi aceste urme cu o perie după
be ca de detergent pu- ce rufele s-au uscat.
dră.  Data viitoare spălaţi materialele textile de culoare
închisă cu un detergent fără conţinut de zeoliţi. De-
tergenţii lichizi de obicei nu conţin zeoliţi.
 Spălaţi articolele cu programul Culori închise/de-
nim.

53
Ghid pentru soluţionarea problemelor
Uşa nu se deschide
Problemă Cauză posibilă şi remediere
Nu puteți deschide ușa În timpul ciclului de spălare tamburul este blocat.
cuvei în timpul ciclului  Urmați indicațiile de la capitolul „5. Pornirea pro-
de spălare. gramului”, secțiunea „Adăugarea/scoaterea rufe-
lor”.
După o oprirea a pro- Pentru a vă proteja de opărire, uşa nu se deschide în
gramului, pe afişaj apar cazul în care temperatura apei depăşeşte 55°C.
bare ......... ca-  Aşteptaţi pândă când temperatura din tambur sca-
re luminează intermi- de şi barele care luminează intermitent dispar de
tent. pe afişaj.
Pe afişaj apar intermi- Sistemul de închidere a uşii este blocat.
tent  şi   Contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică.

54
Ghid pentru soluţionarea problemelor

Deschiderea uşii în cazul înfun- Procedura de evacuare a apei


dării scurgerii şi/sau al unei în- Nu scoateţi complet filtrul de evacu-
treruperi de tensiune are.
 Opriţi maşina de spălat.
 Aşezaţi un recipient adecvat sub
clapetă, de ex. o tavă universală.

 Deschideţi clapeta pentru pompa de


evacuare.  Deşurubaţi încet filtrul de evacuare,
Scurgere înfundată până când se scurge apa.
Dacă scurgerea este înfundată, în maşi-  Înşurubaţi la loc filtrul de evacuare,
nă poate rămâne o mare cantitate de pentru a întrerupe evacuarea apei.
apă. Când nu se mai scurge apă din maşină:
 Pericol de arsuri cu apa fierbinte.
Dacă în prealabil aţi spălat la tempe-
raturi ridicate, apa evacuată este fier-
binte.
Aveţi grijă să evacuaţi cu atenţie apa.

 Scoateţi complet filtrul de evacuare.

55
Ghid pentru soluţionarea problemelor
Deschiderea uşii

 Pericol de rănire la cuva în miş-


care.
Este foarte periculos să introduceţi
mâna într-un tambur care se roteşte.
Asiguraţi-vă întotdeauna că tamburul
s-a oprit, înainte de a introduce mâ-
na în maşină pentru a scoate rufele.

 Curăţaţi temeinic filtrul de evacuare.


 Rotiţi rotorul cu mâna pentru a vă asi-
gura că se roteşte liber, înlăturaţi
eventualele corpuri străine (nasturi,
monede etc.) şi curăţaţi spaţiul interi-
or.
 Repuneţi filtrul în locaş şi înşurubaţi-l
ferm.
 Închideţi clapeta pentru pompa de  Deblocaţi uşa cu ajutorul unei şuru-
evacuare. belniţe.
 Daune provocate de apa care se  Deschideţi uşa.
scurge
Dacă filtrul de evacuare nu este aşe-
zat la loc şi înşurubat bine, se va
scurge apă din maşină.
Repuneţi filtrul în locaş şi înşurubaţi-l
ferm.

56
Serviciu Clienţi

Contact în caz de defecțiuni Accesorii opţionale


În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le Puteţi achiziţiona accesorii opţionale
puteți remedia dumneavoastră, vă ru- pentru această maşină de spălat de la
găm să contactați reprezentanța Miele reprezentanţa sau Serviciul de asistenţă
sau Serviciul Clienți Miele. tehnică Miele.

Puteți să rezervați Serviciul Clienți Baza de date EPREL


Miele online, la www.miele.com/servi-
ce. De la 1 martie 2021, informațiile privind
etichetarea consumul de energie și ce-
Datele de contact ale Serviciului Cli- rințele de proiectare ecologică pot fi gă-
enți Miele sunt trecute la finalul aces- site în baza de date a produselor euro-
tor documente. pene (EPREL). Prin următorul link
https://eprel.ec.europa.eu/ puteți acce-
Serviciul Clienți are nevoie să știe denu-
sa baza de date a produselor. Aici vi se
mirea modelului și numărul de fabricație
solicită să introduceți indicatorul mode-
(Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi
lului.
găsite pe eticheta cu date tehnice.
Indicatorul modelului poate fi găsit pe
Eticheta cu date tehnice este vizibilă la
eticheta cu date tehnice.
deschiderea uşii, deasupra hubloului.
Made in xxx

Mod.: XXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/ xxxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Garanţie
Perioada de garanţie a mașinii este de 2
ani.
Mai multe informaţii puteţi găsi în Con-
diţiile de garanţie livrate împreună cu
produsul.

57
*INSTALLATION*

Instalare

Vedere frontală

a Furtun de alimentare cu apă (rezis- e Sertarul de administrare a detergen-


tent la o presiune de până la tului
7.000 kPa) f Uşă
b Conectare la reţeaua electrică g Acces la filtrul de evacuare, pompa
c Furtun de evacuare flexibil cu cot ro- de evacuare şi mânerul de deschide-
tativ (accesoriu), cu diferitele posibi- re a uşii în caz de avarie
lităţi de evacuare a apei. h Patru picioare reglabile
d Panou de comandă

58
*INSTALLATION*

Instalare

Vedere din spate

a Furtun de evacuare e Furtun de alimentare cu apă (rezis-


b Cleme de fixare pentru furtunurile de tent la o presiune de până la
alimentare şi evacuare şi cablul elec- 7.000 kPa)
tric f Bolţuri de fixare a tamburului la
c Conectare la reţeaua electrică transport, cu dispozitive anti-rotire

d Capac proeminent pentru prindere la g Cleme de fixare a barelor de trans-


transportul maşinii port după înlăturare şi cleme de fixa-
re pentru furtunurile de alimentare şi
evacuare

59
*INSTALLATION*

Instalare

Suprafaţa de amplasare Transportarea maşinii de spă-


Podeaua din beton este cea mai adec- lat la locul de amplasare
vată suprafaţă de amplasare. Aceasta
este mult mai puţin predispusă la vibra-  Pericol de rănire ca urmare a ca-
ţii în timpul ciclului de centrifugare de- pacului nefixat.
cât duşumelele de lemn sau suprafeţele Fixarea posterioară a capacului poa-
acoperite cu mochetă. te deveni friabilă ca urmare a unor
cauze externe. Capacul se poate ru-
Vă rugăm să reţineţi: pe atunci când este apucat.
 Maşina trebuie să fie aliniată orizontal Verificaţi poziţia fixă a suportului ca-
şi poziţionată stabil. pacului, înainte de a apuca de capac.
 Pentru a se evita vibraţiile din timpul  Transportați mașina de spălat de pi-
centrifugării, maşina nu trebuie am- cioarele frontale și de suportul poste-
plasată pe pardoseli moi. rior al capacului.
Dacă amplasaţi maşina pe o duşumea
de lemn:
 Amplasați mașina de spălat pe o ba-
ză din placaj (minimum
59 x 52 x 3 cm). Este indicat ca baza
să acopere cât mai multe grinzi şi să
fie prinsă cu piroane de acestea, nu
doar de şipcile podelei.
Sfat: Amplasați pe cât posibil într-un
colț al încăperii. Aceasta este cea mai
stabilă zonă a podelei.

 Pericol de rănire ca urmare a ma-


șinii neasigurate.
La amplasare, mașina de spălat tre-
buie asigurată împotriva căderii și
răsturnării, pe un soclu existent la lo-
cul de instalare (soclu din beton sau
zidit).
Asigurați mașina de spălat cu un etri-
er de fixare (etrier de fixare la podea
MTS) (disponibil la reprezentanţa sau
Serviciul Clienţi Miele).

60
*INSTALLATION*

Instalare

Demontarea barelor pentru Scoaterea barei pentru transport


transport dreapta

Scoaterea barei pentru transport


stânga

 Împingeți clapeta spre exterior și rotiți


bara pentru transport la 90° cu ajuto-
rul cheii furnizate.
 Împingeți clapeta spre exterior și rotiți
bara pentru transport la 90° cu ajuto-
rul cheii furnizate.

 Scoateți bara pentru transport.

 Scoateți bara pentru transport.

61
*INSTALLATION*

Instalare
Acoperiți găurile Fixarea barelor pentru transport

 Pericol de rănire ca urmare a


marginilor ascuțite.
Pericol de rănire la introducerea mâi-
nii în orificiile rămase neacoperite.
Acoperiți orificiile rămase în urma
scoaterii barelor pentru transport.

 Fixați barele pentru transport de pe-


retele posterior al mașinii de spălat.
Aveți grijă ca cârligul superior de blo-
care să se situeze deasupra suportu-
lui.

 Pagube ca urmare a transportării


greșite.
 Apăsați clapetele până când acestea
La transportarea fără elemente de si-
se cuplează.
guranță, mașina de spălat se poate
deteriora.
Păstrați elementele de siguranță pen-
tru transport. Înainte de a transporta
mașina de spălat (de ex. când vă
mutați într-o altă locuință), montați
din nou barele pentru transport.

62
*INSTALLATION*

Instalare

Montarea barelor pentru trans-


port
Deschiderea clapetelor

 Apăsați cârligele de blocare cu un


obiect ascuțit, de exemplu cu o șuru-
belniță mică.
Clapeta se deschide.

Montați barele pentru transport


 Montați în ordine inversă demontării.
Sfat: Ridicați puțin tamburul, barele
pentru transport vor fi astfel mai ușor de
introdus.

63
*INSTALLATION*

Instalare

Aducerea la nivel a maşinii


Maşina trebuie să fie perfect orizontală
şi echilibrată pe toate cele patru picioa-
re, pentru a funcţiona corespunzător şi
în condiţii de siguranţă.
Amplasarea incorectă a maşinii poate
duce la sporirea consumului de apă şi
energie electrică, precum şi la deplasa-
rea maşinii.

Deşurubarea şi reglarea picioarelor


Alinierea mașinii de spălat se face cu
 Folosiţi o nivelă cu bulă de aer pentru
ajutorul celor patru picioare reglabile.
a verifica dacă maşina este orizonta-
Când maşina este livrată, toate cele pa-
lă.
tru picioare sunt complet înşurubate.
 Imobilizaţi piciorul 1 cu un cleşte de
instalator. Rotiţi din nou contrapiuliţa
2 folosind cheia furnizată, până când
se fixează bine de carcasă.

 Pagube ca urmare a mașinii alini-


ate greșit.
Dacă picioarele nu sunt fixate cu
contrapiulițe, există pericolul ca ma-
șina să se deplaseze din locul în care
a fost instalată.
Rotiți strâns toate cele patru contra-
piulițe ale picioarelor spre carcasă.
 Folosind cheia furnizată, rotiţi contra- Verificaţi acest lucru şi la picioarele
piuliţa 2 în sensul acelor de ceasor- care nu necesită reglare.
nic. Apoi rotiţi contrapiuliţa 2 împreu-
nă cu piciorul 1 pentru a-l deşuruba.

64
*INSTALLATION*

Instalare
Încastrarea maşinii sub un blat conti- Supraetajarea uscătorului cu o maşi-
nuu nă de spălat rufe

 Pericol de electrocutare ca urma- Pe maşina de spălat puteţi instala un


re a cablurilor neacoperite uscător de rufe Miele. Aveţi nevoie de
un kit de supraetajare* (WTV).
Atunci când capacul este demontat,
componentele parcurse de curent Toate piesele marcate cu * pot fi achizi-
electric pot fi atinse. ţionate de la reprezentanţa Miele sau de
Nu demontați capacul mașinii de la Serviciul de asistenţă tehnică.
spălat. Vă rugăm să reţineţi:
Această maşină de spălat poate fi în-
castrată complet (cu capac) sub un blat
continuu, dacă blatul continuu este po-
ziţionat la o înălţime suficientă.

a = minimum 2 cm
b = kit de supraetajare simplu:
172 cm
kit de supraetajare cu sertar:
181 cm
c = 65 cm

65
*INSTALLATION*

Instalare

Sistemul anti-inundaţie Unitatea electronică şi carcasa maşi-


nii de spălat
Sistemul Miele de protecţie împotriva
producerii inundaţiilor previne produce- - Şanţ colector: apa scursă este colec-
rea daunelor cauzate de apa scursă din tată într-un şanţ colector de la baza
maşina de spălat. maşinii. Un plutitor închide ventilele
de alimentare cu apă. Admisia de apă
Sistemul constă din următoarele com- în maşină este oprită, iar apa din cu-
ponente principale: vă este evacuată prin pompare.
- furtunul de alimentare - Protecţie de preaplin: aceasta împie-
- unitatea electronică şi protecţia la dică maşina să alimenteze prea multă
scurgere şi preaplin apă. Dacă apa din maşină depăşeşte
un anumit nivel, pompa de evacuare
- furtunul de evacuare intră în funcţiune şi elimină excesul
Furtunul de alimentare de apă.

- Protecţie împotriva fisurării furtunului Furtunul de evacuare


Furtunul de evacuare este protejat de
Furtunul de alimentare este testat să un sistem de ventilaţie. Acesta împiedi-
reziste la presiuni de peste că golirea completă a maşinii de spălat.
7.000 kPa.

66
*INSTALLATION*

Instalare

Racordarea la alimentarea cu Această maşină de spălat nu este


apă proiectată pentru a fi racordată la o
reţea de apă caldă.
 Pericol pentru sănătate și pagu- Nu conectați mașina de spălat la ra-
be ca urmare a apei de alimentare cordul de apă caldă.
contaminate.
Calitatea apei de alimentare trebuie Întreținere
să corespundă cu cerințele privind
În cazul în care este necesar să-l schim-
apa potabilă din țara respectivă în
bați, utilizați doar furtunul original Miele
care este utilizată mașina de spălat.
testat să reziste la presiuni de peste
Racordați întotdeauna mașina de
7.000 kPa.
spălat la o sursă de apă potabilă.
 Pagube ca urmare a impurităților
Mașina trebuie conectată la o sursă de
din apă.
apă potabilă, fără a fi nevoie de monta-
rea unei supape unisens, având în ve- Pentru protecția supapei de admisie
dere faptul că mașina de spălat a fost a apei în mașina de spălat este mon-
proiectată pentru a corespunde norme- tat un filtru la capătul liber al furtunu-
lor DIN. lui de admisie și un alt filtru la ștuțul
de intrare.
Presiunea apei de alimentare trebuie să Nu scoateți aceste filtre.
se situeze între 100 kPa și 1.000 kPa.
Dacă presiunea de alimentare a apei Furtun de prelungire - accesoriu opţi-
depășește 1.000 kPa suprapresiune, onal
este esențial să montați un regulator de
presiune. Puteţi achiziţiona furtunuri de prelungire
de 2,5 sau 4,0 m lungime, de la repre-
În locația de instalare a mașinii de spă- zentanţa sau Serviciul de asistenţă teh-
lat vase trebuie să existe un robinet de nică Miele, ca accesoriu opţional.
¾". Dacă nu există robinet în locația de
instalare, racordarea mașinii la rețeaua
de apă trebuie realizată de către un in-
stalator calificat.

Punctul de racordare este supus pre-


siunii reţelei de apă.
Deschideţi încet robinetul şi verificaţi
să nu existe scurgeri. Ajustaţi poziţia
garniturii şi a racordului, dacă este
cazul.

67
*INSTALLATION*

Instalare

Racordarea la sistemul de 3. Racordare la o scurgere în podea.


scurgere 4. Racordare la ramificaţia scurgerii
Maşina efectuează evacuarea printr-o chiuvetei.
pompă de evacuare cu înălţime de Vă rugăm să reţineţi:
pompare de 1 metru. Furtunul de eva-
cuare nu trebuie să fie răsucit sau îndo-
it, întrucât acest lucru ar împiedica eva-
cuarea apei.
Dacă este necesar, furtunul de evacua-
re poate fi prelungit până la o lungime
de 5 m. Piesele necesare pot fi achiziţi-
onate de la reprezentanţa sau Serviciul
de asistenţă tehnică Miele.
Pentru o înălţime de pompare de peste
1 m (până la maxim 1,8 m) puteţi achizi-
ţiona o pompă de evacuare specială de
la reprezentanţa sau Serviciul de asis-
tenţă tehnică Miele. a Adaptor
La o înălţime de evacuare de 1,8 m, fur- b Piuliţa ramificaţiei
tunul poate fi prelungit până la 2,5 m.
Piesele necesare pot fi achiziţionate de c Colier
la reprezentanţa sau Serviciul de asis- d Capătul furtunului
tenţă tehnică Miele.
 Fixaţi adaptorul  folosind piuliţa 
Racordarea furtunului de evacuare: în sifonul chiuvetei.
1. Fixarea de o chiuvetă sau vană:  Ataşaţi capătul furtunului  la adap-
Vă rugăm să reţineţi: torul .
– Fixaţi furtunul astfel încât să nu se  Folosiţi o şurubelniţă pentru a strânge
poată deplasa! colierul  aproape de piuliţă.
– Dacă apa este evacuată într-o
chiuvetă, asiguraţi-vă că apa se
scurge liber, fără restricţii şi rapid.
În caz contrar, există riscul ca apa
să se reverse sau ca o parte din
apa evacuată să fie reabsorbită în
maşină.
2. Racordarea la o ţeavă de scurgere
din plastic, prin intermediul unui
manşon de cauciuc (nu este nevoie
să folosiţi un sifon).

68
*INSTALLATION*

Instalare

Conectare la rețeaua electrică Mașina de spălat nu se conectează la


invertoare insulare care se utilizează îm-
Mașina de spălat este livrată cu un ca-
preună cu surse autonome de energie,
blu de alimentare și ștecăr, pregătită
precum sistemele de panouri solare. La
pentru conectarea la o priză cu contact
pornirea mașinii de spălat pot surveni
de protecție.
opriri de siguranță ca urmare a fluctuați-
Amplasați mașina de spălat în așa fel ilor de tensiune. Componentele electro-
încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nice se pot avaria.
nu este accesibilă, trebuie montat un
dispozitiv suplimentar de decuplare
pentru toți polii.

 Pericol de incendiu ca urmare a


supraîncălzirii.
Funcționarea mașinii conectate la
prize multiple și prelungitoare poate
duce la o suprasolicitare a cablurilor.
Din motive de siguranță, nu folosiți
prize multiple și prelungitoare.

Instalația electrică trebuie să corespun-


dă standardelor VDE 0100.
Un cablu de alimentare deteriorat poate
fi înlocuit doar cu un cablu special, de
același tip (disponibil la Serviciul Clienți
Miele). Din motive de siguranță, înlocui-
rea cablului se va face doar de către un
specialist calificat sau de către Serviciul
Clienți Miele.
Consumul nominal și amperajul cores-
punzător sunt indicate pe eticheta cu
date tehnice a respectivului aparat. Veri-
ficați datele de pe eticheta cu date teh-
nice și parametrii instalației electrice din
locația de instalare.
În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați
un electrician.

69
Date de consum
Încărcare Energie Apă Durată Umiditate
reziduală
°C kg  kWh Litri Oră:Min. %
Bumbac * 60 8,0 0,90 49 2:59 53
60 4,0 0,88 48 2:59 53
40 4,0 0,53 39 2:59 53
Bumbac 90 8,0 2,10 49 2:29 53
60 8,0 1,35 49 2:29 53
60 4,0 1,15 48 2:19 53
40 8,0 0,92 69 2:39 53
40 4,0 0,65 48 2:29 53
20 8,0 0,35 69 2:39 53
Întreţinere uşoară 30 3,5 0,35 47 1:59 30
Delicate 30 2,0 0,25 30 1:09 –
Lână  30 2,0 0,23 35 0:38 –
1 40 3,5 0,34 30 0:20 –
Express 20
2 60 2,0 0,77 40 1:31 –
Cămăşi

1 Extraopțiunea Scurt activată

2 Extraopțiunea Precălcare dezactivată

Datele de consum pot varia faţă de valorile nominale trecute în tabel, în funcţie
de presiunea, duritatea şi temperatura apei la alimentare, temperatura camerei,
tipul şi cantitatea rufelor încărcate, fluctuaţii în furnizarea energiei electrice şi ex-
traopţiunile selectate.

Notă pentru testele de comparaţie


*
Program de testare conform EN 60456 şi clasificare energetică
conform Directivei 1061/2010

70
Date privind consumul valabile de la 01.03.2021
1 Umiditate Viteză de
Programe Încărcare Energie Apă Durată Temperatură reziduală centrifugare
kg  kWh Litri Oră: Min. °C % rpm
ECO 40-60* 8,0 0,77 60 3:39 42 51 1400
4,0 0,40 52 2:39 31 51 1400
2,0 0,20 28 2:39 25 54 1400
Bumbac 60 8,0 1,35 49 2:29 52 53 1400
20 8,0 0,35 69 2:39 20 53 1400
Întreţinere uşoară 30 3,5 0,45 52 1:59 30 30 1200
2
Express 20 40 3,5 0,34 30 0:20 26 60 1200
Lână  30 2,0 0,23 35 0:39 – – 1200

* Programul de testare este conform cu legislația UE privind proiectarea ecologică 2019/2023 și etichetarea energetică conform Regula-
mentului Nr. 2019/2014
1 Temperatura maximă atinsă de rufe în timpul spălării principale.

2 Extraopțiunea Scurt activată

Notă pentru client


Datele de consum pot varia față de valorile nominale trecute în tabel, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura apei la alimentare, tem-
peratura camerei, tipul și cantitatea rufelor încărcate, fluctuații în furnizarea energiei electrice și extraopțiunile selectate.

71
Date privind consumul
Date tehnice

Înălțime 850 mm
Lățime 596 mm
Adâncime 643 mm
Adâncime cu ușa deschisă 1.077 mm
Înălțime pentru încastrare 850 mm
Lățime pentru încastrare 600 mm
Greutate aprox. 85 kg
Capacitate 8,0 kg rufe uscate
Tensiune consultați placa cu date tehnice
Putere instalată consultați placa cu date tehnice
Amperaj consultați placa cu date tehnice
Date privind consumul consultați capitolul Date de consum
Presiunea minimă a apei 100 kPa (1 bar)
Presiunea maximă a apei 1.000 kPa (10 bar)
Lungime furtun alimentare 1,60 m
Lungime furtun evacuare 1,50 m
Lungime cablu alimentare 2,00 m
Înălțime max. de evacuare prin pompa- 1,00 m
re
Lungime max. de evacuare prin pom- 5,00 m
pare
LED-uri Clasa 1
Certificate de testare acordate consultați placa cu date tehnice
Consum de putere în modul oprit 0,30 W

72
Funcţii programabile

Cu ajutorul funcţiilor programabile pu- Selectarea unei funcții progra-


teţi să adaptaţi sistemul electronic al mabile
maşinii de spălat la diverse cerinţele.
Puteţi modifica oricând funcţiile pro- Codul funcției programabile este afișat
gramabile. prin  urmat de un număr: de ex. .

Programarea se realizează în 8 paşi (,  Atingând butonul cu senzor  sau 


,  ... ) cu ajutorul butoanelor cu puteți selecta pe rând funcția progra-
senzor. mabilă următoare sau anterioară:

Intrarea în nivelul de programare Funcții programabile


 Tonul butoanelor
Înainte de a începe, verificaţi următoa-
rele:  Cod PIN
 Oprirea panoului de comandă
- Maşina de spălat este pornită (selec-
torul de programe este pe un pro-  Memorie
gram de spălare).  Prespălare prelungită bumbac

- Uşa maşinii este deschisă.  Acțiune blândă


 Reducere temperatură
 Atingeţi butonul cu senzor Start/Adă-
ugaţi rufe şi ţineţi-l apăsat în timpul  Apă plus
paşilor -.  Nivel apă plus

 Închideţi uşa maşinii.  Nivel maxim apă de clătire


 Răcirea soluției de spălare
Aşteptaţi până când butonul cu senzor
 Anti-șifonare
Start/Adăugaţi rufe rămâne aprins conti-
nuu ...  Presiune scăzută a apei
 Luminozitate redusă afișaje
 ... şi eliberaţi butonul cu senzor Start/
Adăugaţi rufe.  Confirmați funcția programabilă se-
După aprox. 4 secunde, pe afişaj se lectată apăsând butonul cu senzor
aprinde  Start/Adăugaţi rufe.

73
Funcţii programabile

Reglarea și salvarea funcției Ieşirea din nivelul de progra-


programabile mare
Puteți să porniți sau să opriți o funcție  Rotiţi selectorul de programe pe .
programabilă sau să selectați diverse
Setarea selectată este acum salvată în
opțiuni.
memorie. O puteţi modifica din nou în
 Atingând butonul cu senzor  sau  orice moment.
porniți/opriți funcția programabilă
sau selectați o opțiune:  Tonul butoanelor
Funcție programabilă Atingerea butoanelor cu senzori este
Selecție posibilă confirmată printr-un semnal acustic.
     –
Selectare
   
    = Tonul butoanelor este dezacti-
   vat
    = Tonul butoanelor este pornit la
     volumul normal (setare din fa-
   brică)
    = Tonul butoanelor este pornit la
    volumul tare
    
  
  
  
  
     

 = se poate selecta
 = Setare implicită

 Confirmați setarea selectată apăsând


butonul cu senzor Start/Adăugaţi ru-
fe.
Acum se va aprinde din nou pe afișaj
codul funcției programabile, de exemplu
.

74
Funcţii programabile

 Cod PIN  Oprirea panoului de co-


Cu ajutorul codului PIN vă protejaţi
mandă
maşina de spălat împotriva utilizării Pentru a se economisi energie electri-
neautorizate. că, afişajul şi butoanele cu senzori se
sting după 10 minute, doar butonul cu
Când maşina de spălat este pornită din
senzor Start/Adăugaţi rufe clipeşte în-
nou, pe afişaj vi se va cere codul PIN.
cet.
Selectare
Selectare
 = Codul PIN este dezactivat (se-
tare din fabricaţie)  = oprit
afişajul şi butoanele cu senzori
 = Codul PIN este activat nu se sting atunci când maşina
de spălat este pornită
Operarea maşinii de spălat cu codul
PIN  = pornit (setare din fabricaţie)
afişajul şi butoanele cu senzori
Codul este 125 şi nu poate fi modificat.
se sting după 10 minute în ur-
 Porniţi maşina de spălat. mătoarele cazuri programul a
fost pornit.
Pe afişaj apare    şi butoanele cu
senzori  şi  sunt aprinse. Dar: După expirarea perioadei
setate de Start întârziat, la ter-
 Atingeţi butonul cu senzor . minarea programului sau la fi-
Pe afişaj apare:   . nalul fazei de protecţie anti-şi-
fonare, afişajul şi butoanele cu
 Confirmaţi cifra cu ajutorul butonului senzori sunt aprinse pentru
cu senzor Start/Adăugaţi rufe. 10 minute.
Prima cifră a fost salvată şi acum puteţi
să introduceţi a doua cifră cu ajutorul
butoanelor cu senzori  şi .
 Introduceţi a doua şi a treia cifră şi
confirmaţi cifrele cu butonul cu sen-
zor Start/Adăugaţi rufe.
Maşina se deblochează şi poate fi se-
lectat şi pornit un program de spălare.

75
Funcţii programabile

 Memorie  Acţiune blândă


După începerea unui program de spă- În cazul activării funcţiei Acţiune blân-
lare, maşina va memora ultimele setări dă, intensitatea mişcării tamburului se
selectate (program, temperaturi, viteză reduce. Astfel, articolele textile uşor
de centrifugare şi extraopţiuni). murdare pot fi spălate mai blând.
Când porniţi din nou maşina, vi se vor Funcţia Acţiune blândă poate fi activată
afişa aceste setări salvate. pentru programele Bumbac şi Întreţine-
re uşoară.
Selectare
Selectare
 = Memoria este dezactivată (se-
tare din fabricaţie)  = Acţiunea blândă este dezacti-
 = „Memorie” este activată vată (setare din fabricaţie)
 = Acţiunea blândă este activată
 Prespălare prelungită
bumbac  Reducere temperatură
Dacă aveţi cerinţe speciale de la etapa La altitudine apa are un punct de fier-
de prespălare, puteţi prelungi durata bere mai scăzut. Începând de la o alti-
de prespălare. tudine de 2000 m Miele recomandă
activarea reducerii temperaturii pentru
Selectare a evita „fierberea apei“. Temperatura
maximă este redusă la 80 °C, chiar şi
 = fără prelungire a timpului de
atunci când se selectează o tempera-
prespălare (setare din fabrica-
tură mai mare decât această valoare.
ţie)
 = + 6 minute prelungire a timpu- Selectare
lui de prespălare
 = Reducerea temperaturii este
 = + 9 minute prelungire a timpu- dezactivată (setare din fabri-
lui de prespălare caţie)
 = + 12 minute prelungire a tim-  = Reducerea temperaturii este
pului de prespălare activată

76
Funcţii programabile

 Apă plus  Nivel maxim apă la clătire


Puteți stabili cantitatea de apă utilizată Nivelul apei la clătire poate fi setat la
la selectarea extraopțiunii Apă +. valoarea maximă.
Selectare Această funcţie este importantă pentru
persoanele alergice, pentru a obţine un
 = Cantitatea de apă este majora- rezultat foarte bun de clătire. Consumul
tă (mai multă apă) la ciclurile de apă creşte.
de spălare și clătire (setare din
fabricație) Selectare
 = Se efectuează o clătire supli-  = nivelul maxim de apă de clătire
mentară este dezactivat (setare din fa-
 = Nivelul de apă pentru spălare și bricaţie)
clătire este mărit și se efectu-  = nivelul maxim de apă de clătire
ează o clătire suplimentară. este activat

 Nivel apă plus


La activarea extraopţiunii Apă + puteţi
creşte nivelul apei în trei trepte.
Selectare
 = fără majorarea suplimentară a
cantităţii de apă (setare din fa-
bricaţie)
 = Majorarea cantităţii de apă la
spălare şi clătire cu 1 treaptă
 = Majorarea cantităţii de apă la
spălare şi clătire cu 2 trepte
 = Majorarea cantităţii de apă la
spălare şi clătire cu 3 trepte

77
Funcţii programabile

 Răcirea soluţiei de apă cu  Presiune scăzută a apei


detergent La o presiune a apei sub 100 kPa
Când această funcţie este activată, se (1 bar) mașina de spălat oprește pro-
alimentează o cantitate suplimentară gramul, cu mesajul de eroare .
de apă în tambur la finalul spălării
Dacă nu poate fi majorată presiunea
principale, pentru răcirea soluţiei de
apei, activarea funcției previne oprirea
apă cu detergent.
programului.
Răcirea soluţiei de apă cu detergent are Selectare
loc când selectaţi programul Bumbac,
la temperaturi de peste 70°C.  = Presiunea scăzută a apei este
Răcirea soluţiei de apă cu detergent tre- dezactivată (setare implicită)
buie activată:  = Presiunea scăzută a apei este
- pentru a preveni riscul de opărire, da- activată
că furtunul de evacuare este fixat de
marginea chiuvetei sau a căzii.  Luminozitate redusă afişa-
- în cazul în care ţevile de scurgere din je
clădire nu corespund standardului
Luminozitatea butoanelor cu senzori
DIN 1986.
cu luminozitate redusă de pe panoul
Selectare de comandă poate fi reglată pe şapte
 = Răcirea soluţiei de apă cu de- niveluri.
tergent este dezactivată (seta-
Scara gradată vă indică nivelul progra-
re din fabricaţie)
mat.
 = Răcirea soluţiei de apă cu de-
tergent este activată Selectare
 = nivelul cel mai întunecat
 Anti-şifonare 
Funcţia Anti-şifonare reduce şifonarea  = nivelul cel mai luminos
rufelor după încheierea programului.  = (Setare din fabricaţie)
La sfârşitul programului, tamburul conti-
nuă să se rotească timp de maxim 30
de minute. Uşa maşinii de spălat poate
fi deschisă oricând.
Selectare
 = Funcţia Anti-şifonare este dez-
activată
 = Funcţia Anti-şifonare este acti-
vată (setare din fabricaţie)

78
Produse de curățare și îngrijire
Pentru această maşină de spălat sunt detergent de rufe delicate WoolCare
disponibili detergenţi, agenţi de îngrijire (detergent lichid)
a materialelor textile, aditivi şi agenţi - pentru lână, mătase și articole fine
pentru îngrijirea maşinii. Toate produse-
le sunt concepute pentru a fi compatibi- - complex special de îngrijire din prote-
le cu maşinile de spălat Miele. ină de grâu și formulă de protecție a
culorilor
Acestea, cât şi multe alte produse inte-
resante, pot fi comandate prin Internet - cele mai bune rezultate ale spălării la
accesând shop.miele.ro. Puteţi contac- 20/30/40/60 °C
ta şi Serviciul de asistenţă tehnică Miele
precum şi reprezentanţa dvs. Miele.

Detergent
UltraWhite (detergent pudră)
- cele mai bune rezultate la
20/30/40/60/95 °C
- alb strălucitor datorită formulei puter-
nice cu oxigen activ
- îndepărtare excelentă a petelor chiar
și la temperaturi scăzute

UltraColor (detergent lichid)


- cele mai bune rezultate ale spălării la
20/30/40/60 °C
- cu formulă pentru protecția culorii,
pentru culori vibrante
- îndepărtare excelentă a petelor chiar
și la temperaturi scăzute

79
Produse de curățare și îngrijire

Detergent special  Caps CottonRepair


Acești detergenți speciali sunt disponi- - detergent special pentru articole din
bili sub formă de capsule, pentru o do- bumbac
zare individuală comodă. - reîmprospătează articolele în mod vi-
Caps Sport zibil dintr-o singură spălare

- pentru articole sintetice - rețetă Miele specială cu tehnologia


Novozymes
- neutralizează mirosurile prin agentul
de absorbție a mirosului pe care îl - cu efect anti-pilling și reînnoire a in-
conțin tensității și luminozității culorii

- împiedică încărcarea electrostatică a - se utilizează maximum 1 până la de 2


articolelor x pe an și per articol

- menține forma și respirabilitatea arti-


colelor textile

Caps DownCare
- pentru articole cu puf
- menține elasticitatea și respirabilita-
tea pufului
- curățare eficientă și îngrijire delicată
datorită lanolinei
- penele de gâscă nu se fac cocoloașe
și rămân pufoase

Caps WoolCare
- detergent pentru articole din lână și
delicate
- complex special de îngrijire din prote-
ine de grâu
- tehnologie de protejare a fibrelor îm-
potriva împâslirii
- formulă de protejare a culorilor, pen-
tru o curățare delicată

80
Produse de curățare și îngrijire

Agent de îngrijire a materiale- Îngrijirea maşinii


lor textile 
Agent anti-calcar
Acest agent de îngrijire este disponibil
- înlătură depunerile masive de calcar
sub formă de capsule, pentru o dozare
individuală comodă. - acțiune blândă și protectoare datorită
acidului citric natural
Cap balsam
- protejează elementele de încălzire,
- balsam pentru rufe cu parfum proas-
tamburul și alte componente
păt
- puritate deplină, parfum proaspăt și IntenseClean
curățenie profundă a porilor - pentru o curățare igienică în mașina
de spălat
- pentru rufe moi și pufoase
- îndepărtează grăsimile, bacteriile și
- împiedică încărcarea electrostatică a
mirosurile pe care le degajă acestea
articolelor
- curățare temeinică
Aditiv 
Tablete de dedurizare a apei
Aditivul este disponibil sub formă de
capsule, pentru o dozare individuală co- - dozare redusă de detergent în caz de
modă. apă dură
- mai puține resturi de detergent în tex-
Cap Booster
tile
- agent de îndepărtare a petelor cu pu-
tere foarte mare de eliminare a aces- - mai puține substanțe chimice în apa
tora evacuată datorită cantității reduse de
detergent dozat
- tehnologie cu enzime împotriva pete-
lor persistente
- adecvat pentru rufe albe și colorate
- pentru rezultate excelente la spălare,
chiar și la temperaturi scăzute

81
România
SC Miele Appliances SRL
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, parter
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG


Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania
WWD 120

ro-RO M.-Nr. 11 661 840 / 01