Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

RECAPITULARE INIŢIALĂ
CLASA a VII-a

1. Completaţi cu răspunsul corect:

a) Rezultatul calculului
(2+3⋅121 ) :2 12 este .......................
b) Dacă 3x + 9, 4 = 24,5 atunci x=.......................
c) Un obiect costă 120 lei. După o reducere cu 20 % prețul va fi.................
d) Perimetrul unui triunghi isoscel cu baza de 16 cm este egal cu 42 cm. Laturile congruente
au lungimile egale cu ................
e) Dacă în ∆ABC ştim că m( ∠ ABC)=420 iar m( ∠ ACB)=590 atunci m( ∠
BAC)=...............0
f) Din 24 litri de lapte se obţin 6 kg de brânză, atunci din 268 litri lapte se obţin ……kg brânză

g) Într-o urnă avem 12 bile albe și 17 bile negre. Probabilitatea de a extrage o bilă neagră este de
h) c.m.m.d.c. al numerelor 120 şi 135 este.......
4 x 40
=
i) Dacă 3 7 , atunci x este egal cu…
j) 4 robinete umple un bazin în 7ore. 14 robinete vor umple bazinul în ….ore.
2. Determinaţi numerele naturale a, b, c ştiind că sunt direct proporţionale cu 4, 7 respectiv 5
şi 5a – 2b + c= 33.
2 x−5 2−4 x x +1 x +1 x +1
= + + =1
3 Aflaţi soluţia ecuaţiei: a) 3 2 ; b) 2 4 5 ,
c) x1+x 2+...+ x9=135 ; d) 2x – 36 : (-9 + 3) = 5x +12
1 2 3 5 15
1 +4 ⋅ − :
4. Calculaţi: a) 6 9 4 12 2 ; b) [–4² + (–3 + 2)³ – (– 7) + (– 2)∙(5 – 7)] · (–
10)
26 1 4 7 31 3 1 3
c)
[( + − − − ⋅ + :
15 10 3 )( ) ]
2 12 11 2 4 ; d) –12 – [ –7 – (–10 + 3) – 12] – 4
6
5. Determinați toate valorile întregi ale lui x astfel încât 2 x−1 să fie număr întreg.

6 Aflați cel mai mic număr de elevi care se pot alinia în coloane de câte 4, 5 și 6 elevi.
7. După o creștere cu 5 %, populația unui oraș este 18900 locuitori. Aflați numărul inițial de
locuitori.
8. În triunghiul dreptunghic ABC avem m ¿ (B)= 900, m ¿ (A)= 600și AB=4 cm. Dacă M este
mijlocul lui AC calculati lungimea segmentelor AC și BM.
9.În ∆ABC avem AB = 10cm și AC = 16 cm. Mediatoarea laturii [BC] intersectează segmentul [AC]
în punctul D. Calculați perimetrul ∆ABD
10. În ∆ABC cu AB = AC şi m( ∠ B)=300 se construieşte AD ^ AB ; DÎ( BC) unde BD=12cm
a) Aflaţi BC
b) Determinaţi lungimea distanţei de la punctul D la (AC).
11. Fie triunghiul isoscel ABC (AB ≡ AC), M ∈ BC, BC =10 cm, m( ∠ AMC) = 900 şi
m( ∠ BAM) = 500 .
a) Determinaţi măsura unghiului MBA
b) Determinaţi măsura unghiului BAC
c) Determinaţi lungimea segmentului BM.
12 . În triunghiul dreptunghic ABC cu m ( ∠ A) = 90º avem AB= 4 cm şi m( ∠ B)=60º.
a) Calculaţi m ( ∠ C).
b) Determinaţi lungimea laturii [BC].
c) Dacă M este mijlocul lui BC, demonstraţi că Δ ABM este echilateral.
13. Un triunghi dreptunghic ABC cu ipotenuza BC =12cm are cateta AC= 6cm. Dacă M mijlocul lui
BC și AD⊥BC, D∈(BC), calculați lungimea segmentului DM.

S-ar putea să vă placă și