Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA „ AUREL VLAICU ” ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ


POSUNVIERSITAR
NIVEL II

PROIECTAREA ȘI MANAGEMENTUL
PROGRAMELOR EDUCAȚIONALE

Prof.Dr. RAMONA LILE Student

Conf.Dr. ANCA EGERĂU Hanc Mădălina-Cristina

IULIE

2020
Cererea de finanţare

Titlul proiectului Prevenirea Insuccesului Școlar într-un Context Special

Acronimul proiectului: P.I.S.C.S

DATE DESPRE APLICANT


Denumire organizaţie Alianța pentru copiii speciali
Adresă poştă electronică
Anul înfiinţării 2018
Adresa poştală Arad, Str. I.Brezoianul nr. 6
Tipul solicitantului (ONG, IMM, APL,
ONG
Altele (vă rugăm să precizaţi)
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume Mădălina Bucea
Funcţie Profesor psihopedagog
Număr de telefon xxxx
Număr de fax xxxx
Adresă poştă electronică xxxx

Partener 1
Denumire organizaţie Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Adresa poştală ARAD, Capitan Ignat, nr.8
Persoana de contact Prof. Dr. O.P
Descrierea activităţii partenerului Coordonează proiectul
Activitatea/activităţile din cadrul proiectului Selecția, instruirea elevilor și profesorilor privind
în care este implicat deplasarea în Portugalia
Tipul partenerului Instituție de Stat
Partener 2
Denumire organizaţie CJRAE
Adresa poştală Arad, G.Barițiu, nr. 16
Persoana de contact Prof.Dr. F.T
Descrierea activităţii partenerului Moderator proiect
Activitatea/activităţile din cadrul proiectului Dirijarea și direcțioarea activităților pentru atingerea
în care este implicat obiectivelor.
Tipul partenerului Instituție de Stat

LOCAŢIA PROIECTULUI (aria de implementare,localitatea, judeţul): Arad- Portugalia

DURATA PROIECTULUI (în luni): 3 luni

DESCRIERE PROIECT

Scopul

Scopul acestui proiect este acela de a veni în sprijinul formării continue a cadrelor didactice din
învățământul special și special-integrat, prin experimentarea modelelor de bună practică oferite de
sistemul eucațional portughez dar si îmbunătățirea condițiilor de instruire și educare a elevilor cu
cerințe educative speciale.

Obiectiv general

Prin acest proiect se va realiza o formare profesională care corespunde cerințelor naționale și
internaționale prin îmbunătățirea calității educației – oferind șanse elevilor aflați în prag de abandon
școlar – și formării profesionale a profesorilor.

Obiective specifice
O.1. să faciliteze la participanți cunoașterea sistemului educațional portughez, a metodelor și
strategiilor de integrare si de creștere a gradului de participare la educație și reducere a riscului de
abandon școlar pentru copiii cu nevoi speciale

O.2. să dezvolte la participanți abilități/ competente eficiente de prevenire a excluziunii școlare,


care să permită producerea de schimbări pozitive la copii cu CES, la nivel atitudinal, comportametal
in vederea cresterii calitatii vietii

O.3. să realizeze și să elaboreze strategii de prevenție a excluziunii școlare, modele de adaptări


curriculare, PSP-uri pentru elevii cu CES, materiale educaționale în vederea eficientizării procesului
instructiv educativ

O.4. să spijine participanții în vederea inovării didactice şi dezvoltării unor instrumente şi


mecanisme menite să îmbunătățească accesul la educație şi formare profesională a tinerilor/elevilor
cu CES

Activităţile proiectului.
Activitatea proiectului constă în schimbul de experientă a cadrelor didactice si a elevilor
din învățămantul special prin mobilizarea acestora în Barcelor –PORTUGALIA.
Vor beneficia de această experiență 24 de elevi din învățămantul special cu
defincențe usoare și moderate cu varstă cuprinsă între 14-18 ani care se vor deplasa
în doua fluxuri de 12 persoane a cate 7 zile în periada Iunie-Septembrie 2021 însoțiți
de cadrele didactice responsabile.
Elevii împreună cu profesorii vor participa la activități din cadrul atelierelor
ocupaționale( atelier de taplărie, atelier de ceramic, atelier de bucătărie) care sunt
concepute special pentru ei de partenerul din proiect Associação Intercultural
Amigos da Mobilida, ca să-i ajute să-și dezvolte deprinderile de autonomie, să
relaționeze cu societatea și cu lumea în care trăiesc, să-și îmbunătățească deprinderile
și abilitățile. Pe langă atelierele ocupaționale, elevii vor avea parte și de timp liber în
care se vor organiza vizite la muzee, teatru etc.
La finalul proiectului se va organiza Ziua porților deschise pentru a prezenta
rezultatele muncii din cadrul atelierelor, dar și pentru a valorifica produsele obținute.
Cadrele didactice participante vor realiza în urma exemplelor de bune practici
asimilate, un ghid pentru școlile similare din România și vor participa cu proiecte
care au ca punct de plecare copilul cu CES și rolul său în societate.

Justificarea necesităţii implementării proiectului


Necesitatea implemetării acestui proiet a apărut odată cu observarea unor dificultăți
pe care le întâmpină copiii cu cerințe educative speciale în adaptarea școlară fapt care
a creat nevoia existenței unor programele ameliorative. Absenţa unui mediu favorabil
unor activităţi sistematizate de învăţare, cât şi prezenţa lacunelor acumulate în timp
determinate în mare parte de absenteismul au determinat achiziţii de cunoştinţe,
deprinderi şi comportamente dezorganizate. O altă cauză a acestor fapte/situaţii este
dată şi de capacitatea de învăţare deficitară şi slab educată. Toate acestea au
repercursiuni în formarea de deprinderi, capacităţi şi abilităţi intelectuale, motivaţia
pentru învăţarea de tip şcolar fiind slab conturată. Se remarcă, că acești copii sunt mai
predispuși absenteismului și abandonului școlar. De aceea, o intervenție propice în
relația școală-comunitate ar fi benefică. Un model european de bună practică în
această direcție ar răspunde nevoilor copiilor, cadrelor didactice, instituției și
comunității. Pentru acest lucru cadrele didactice implicate în munca cu elevii cu CES
ar avea nevoie de formare.

Metodologia de implementare
Proiectul cu titlul Prevenirea Insuccesului Școlar într-un Context Special constă în schimburi
de experienţă a cadrelor didactice si elevilor din învățămantl special organizate în
două fluxuri, pe durata a 7 zile, în perioada Iunie –Septembrie 2021.
Mobilităţile vor avea loc în Barcelos, Portugalia.
În vederea selectării participanţilor, 12 pentru fiecare flux, cei interesaţi sunt invitaţi
să depună la sediul Asociației Alianța pentru copii speciali Arad în perioada
IANUARIE- FEBRUARIE între orele orele 8,00 -12,00 un portofoliu, care va
conţine:
1. CV format european

2. Documente doveditoare ( documente care sa ateste cele declarate în CV.)

3. Scrisoare de intenţie, în care să justificaţi impactul pe care îl va avea asupra


dumneavoastră, a elevilor, cadrelor didactice şi a instituţiei/şcolii, participarea
dumneavoastră la proiect.

4. Adeverinţă care să ateste existenţa elevilor cu CES la clasele la care predă cadrul


didactic; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care provine
candidatul.

5.Copie B.I. sau C.I.

6 Declarație pe propria răspundere privind participarea/neparticiparea la


proiecte de 

Evaluarea se va derula în două etape:

1.Evaluarea dosarelor 4 Marti 2021, orele 12-18

2.Interviul pentru testarea competenţelor lingvistice şi a competenţelor IT

Interviul va avea loc la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, str.
Căpitan Ignat , nr.10 în data de 6 MARTIE 2O21, începând cu orele 15,00

Echipa proiectului

Președintele Asociației Alianța pentru copii speciali


- Prof. Psihopedagog Hanc MĂDĂLINA-CRISTINA
Coordonator proiect
Prof. Dr. O. P- CSEI Arad
Moderatorul proiectului
Prof. Dr. F. T- CJRAE Arad

Sustenabilitatea proiectului
Ca și rezultate așteptate, se preconizează a se obține: stabilirea de metode adecvate de
predare-învățare-evaluare adaptate pentru elevii integrați în învățământul special și
special-integrat, menite să reducă efectele factorilor care duc la excluziunea școlară,
dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice din România prin
expunerea la know-how-ul oferit de sistemul educativ portughez, creșterea numărului
de parteneriate la nivelul fiecărei școli, îmbunătățirea competențelor profesionale,
lingvistice, sociale, interculturale, adaptabilitate.
Evaluarea proiectului se va realiza la nivel local prin analiza gradului de atingere al
obiectivelor stabilite

9. Graficul GANTT
Activitatea Durată Responsabil
Z Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1
Sosirea în x MembrII Associação
Portugalia,
întalnirea cu
Intercultural Amigos da
responsabili Mobilida, ției
proiectului
Prezentarea x Președintele Asociației
Instituției și
atelierelor de
lucru
Prezentarea x Directorul Școlii
grupelor de
elevi cu Ces din
Portugalia și
urmărirea
activitatilor
acestora
Participarea la x PROFESORI, CONSILIERI,
activitațile din
Atelierul de
tamplarie.
Invatarea și x VOLUNTARI, PROFESORI
participarea la
prepararea
unor fursecuri si
paini in cadrul
Atelierului de
brutarie
Vizitarea x VOLUNTARI, PROFESORII
muzeului ÎNSOȚITORI
Calouste
Gulbenkia si
Ponte de
Barcelos
Vizitarea x PROFESORII ÎNSOȚITORI,
Templului Do
Senhol Bom
Jesus Da Cruz
Participarea la x Voluntari Profesori
activitățile din
Atelierul de
ceramică.
Crearea
obicetului
propriu din
ceramică

Participarea la x Profesorii, Psihologii,


jocuri de grup Voluntarii
alturi de elevii
portughezi in
salile special
amenajate
Jocuri x Profesorii,Psihologii
distractive in
aer liber alturi
de elevii si
profesorii
portughezi
Vizitarea x Profesorii, Voluntarii
parcurilor de
copii.
Organizarea x Profesorii, Conducerea
10. Bugetul proiectului
Acest proiect este finantat de Uniunea Europeana prin Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. Cheltuielile
de pregătire, administrare, transport, subzistență sunt acoperite de bugetul proiectului
în valoare de 37200 euro.

S-ar putea să vă placă și