Sunteți pe pagina 1din 10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI

PROFESOR: FEDOROVICI MIHAI


DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE
GRUPA: 1,2 - „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior
ANUL ŞCOLAR: 2014-2015
DURATA: 8luni / 32 saptămâni

PLANIFICARE ANUALĂ
– CONSILIERE ŞI ORIENTARE -
„A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior

NR. MODULUL Nr. ore Nr. ore TOTAL


CRT. TC CDŞ ore
1. MODULUL 0: 15 5 20
Bine ai venit!
2, MODULUL 1: Modulul 1A: 10 2 12
Călătoria Eu şi proiectul meu
Modulul 1B: 10 2 12
Surse şi resurse
Modulul 1C: 10 6 16
Împreună
Total ore 45 15 60
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI
PROFESOR: FEDOROVICI MIHAI
DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE
GRUPA: 1- „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior
GRUPA: 2 - „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior
ANUL ŞCOLAR: 2014-2015
MODULUL 0: Bine ai venit!
DURATA: TC=15 ore, CDŞ = 5 ore

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE


MODULUL 0: Bine ai venit!

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obsv.


ore
1.Elemente esenţiale ale relaţionării 1.1. Dezvoltarea abilităţilor de Managementul clasei 1 S1
pozitive relaţionare pozitivă în contextul
în contextul şcolii. şcolii
 Eu sunt…! Tu cine eşti?; Ne prezentăm ! 1 S1
(autocunoaştere, intercunoaştere);
De ce suntem aici ? 1 S2
 managementul clasei.
2.Etosul şcolii: 1.3. Însuşirea particularităţilor
Şcoala – instituţie cu rol 1 S2
 aspecte instituţionale; de funcţionare a instituţiei de educativ
 cadrele didactice; învăţământ Cadre didactice şi 1 S3
 personalul auxiliar personal auxiliar
3. Specificul procesului de 1.4.Dobândirea cunoştinţelor Programul A doua 1 S3
învăţământ în cadrul programului despre derularea programului „A şansă - identitate
„A doua şansă“: doua şansă“ Organizarea şi 1 S4
 identitatea programului „A doua derularea programului
şansă“ în cadrul instituţiei de „A doua şansă“
învăţământ;
 organizarea programului;
 derularea programului;
 drepturi şi responsabilităţi.
Monitorizarea şi 1 S4
evaluarea cursanţilor
4. Elemente esenţiale ale relaţionării 1.1. Dezvoltarea abilităţilor de Imaginea de sine 1 S5
pozitive în contextul şcolii: relaţionare Blazonul meu 1 S5
 Eu sunt…! Tu cine eşti?; pozitivă în contextul şcolii
(autocunoaştere, intercunoaştere);
 managementul clasei
5. Dezvoltarea personală bazată pe 1.2. Identificarea emoţiilor, „ Aceasta-mi place” 1 S6
emoţie şi cogniţie: atitudinilor şi
 Eu şi emoţiile mele; cogniţiilor faţă de şcoală Autoportret 1 S6
 surse de teamă/ satisfacție la şcoală; Şcoala între da şi nu 1 S6
 surse de satisfacţie la şcoală.
6. Investigarea perspectivelor 1.5. Exersarea abilităţilor de Harta oportunităţilor 1 S7
relevante pentru carieră oferite de explorare a perspectivelor/ „Biblioteca vie“ 1 S7
programul „A doua şansă“: oportunităţilor oferite de
 harta oportunităţilor; programul „A doua şansă“
 relaţia motivaţie-satisfacţie-
performanţă
7. Integrarea în programul „A doua 1.1. Dezvoltarea abilităţilor de Întrebări şi răspunsuri 1 S9
şansă”. Curriculumul la decizia şcolii relaţionare pozitivă în contextul
Cum mă simt ca elev la 1 S9
(CDŞ) şcolii
„A doua şansă” ?
1.2. Identificarea emoţiilor,
Ce am învăţat până 1 S10
atitudinilor şi
acum ?
cogniţiilor faţă de şcoală
1.3. Însuşirea particularităţilor
de funcţionare a instituţiei de Fişa de observaţie a 2 S10
învăţământ elevului - mă prezintă
1.4.Dobândirea cunoştinţelor mine ?
despre derularea programului „A
doua şansă
1.5. Exersarea abilităţilor de
explorare a perspectivelor/
oportunităţilor oferite de
programul „A doua şansă“
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI
PROFESOR: FEDOROVICI MIHAI
DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE
GRUPA: 1- „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior
GRUPA: 2 - „A doua şansă“ – învăţământ secundar inferior
ANUL ŞCOLAR: 2014-2015
MODULUL 0: Bine ai venit!
DURATA: TC=15 ore, CDŞ = 5 ore

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE– CONSILIERE ŞI ORIENTARE


MODULUL 0: Bine ai venit!

UI. 1. Elemente esenţiale ale relaţionării pozitive în contextul şcolii Nr. ore. -3
Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Managementul clasei 1.1. Dezvoltarea abilităţilor de - Organizarea în acord cu  Programa  Observarea sistemică
relaţionare elevii a celor două grupe de consiliere a elevilor
pozitivă în contextul şcolii ADS. Vizitarea spaţiilor de  Ghid  Surse de informare:
2 Ne prezentăm ! clasă, laboratoare în care se consiliere - http://romaeducationfu
vor desfăşura activităţile  Ghid ADŞ nd.ro
3 De ce suntem aici ? ADS.  Site - Şcoala - secretariat,
- Exerciţiu de prezentarea http://romaedu director, profesori
a elevilor şi a profesorului cationfund.ro ADŞ
de consiliere.  Fişe de  Întrebări orale:
Fişa de lucru: Familia mea lucru - Care sunt motivele
- Discuţii libere, discuţii  Fişe de participării la
dirijate privind motivaţiile observaţie programul ADŞ ?
participanţilor la cursul ASD - Care sunt aşteptările
de la programul ADŞ?
 Fişe de lucru
 Fişa de observaţie
UI.2. Etosul şcolii Nr. ore. - 2
Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Şcoala – instituţie cu 1.3. Însuşirea particularităţilor de Prezentarea instituţiei de  Programa  Observarea sistemică
rol educativ funcţionare a instituţiei de învăţământ şi a consiliere a elevilor
învăţământ particularităţilor de  Ghid  Surse de informare:
2 Cadre didactice şi funcţionare. Discuţii libere pe consiliere - site-ului şcolii -
personal auxiliar această temă. Prezentarea site-  Ghid ADŞ http://scoalavaleamoldove
ului şcolii -  site-ului i.webs.com/
http://scoalavaleamoldovei.we şcolii - - R.O.I.
bs.com/ http://scoalaval - Programe ADŞ
Prezentarea cadrelor didactice eamoldovei.we - Şcoala - secretariat,
de către profesor. Discuţii bs.com/ director, profesori
libere - prima impresie a  R.O.I. ADŞ
cursanţilor.  Fişe de  Participarea la
observaţie discuţii libere - Prima
impresie despre ADŞ –
profesori, cerinţele
profesorilor, nivelul
elevilor, etc
 Întrebări ale elevilor
privind instituţiei de
învăţământ şi a
particularităţilor de
funcţionare..
 Fişa de observaţie
 Fişa de evaluare a
competenţelor cheie a
cursanţilor
UI.3. Specificul procesului de învăţământ în cadrul programului „A doua şansă“: Nr. ore. - 3
Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Programul A doua 1.4.Dobândirea cunoştinţelor Prezentarea iniţiator  Programa  Observarea sistemică
şansă - identitate despre derularea programului „A program Fundatia Roma consiliere a elevilor
2 Organizarea şi doua şansă“ Education Fund Romania  Ghid  Surse de informare:
derularea – vizitare site consiliere http://romaeducationfund.
programului „A doua http://romaeducationfund.  Ghid ADŞ ro/projects/copiii-si-
şansă“ ro/projects/copiii-si-  Site-ului parintii-romi-vor-la-
3 Monitorizarea şi parintii-romi-vor-la- iniţiator scoala/
evaluarea cursanţilor scoala/ . Discuţii libere. program http://www.edu.ro/index.
Prezentarea modului în Fundatia php/met_rep_reg_ins_etc/
care se face monitorizarea Roma c492/
şi evaluarea progresului Education - Şcoala - secretariat,
şcolar al cursanţilor. Fund Romania director, dirginte,
Discuţii libere pe această – vizitare site profesori ADŞ
temă. http://romaedu  Participarea la
Programul şi orarului cationfund.ro/p discuţii libere privind
cursanţilor, discuţii libere rojects/copiii- instituţia de învăţământ, a
privind drepturile şi si-parintii- particularităţilor de
responsabilităţile romi-vor-la- funcţionare. Drepturi şi
cursanţilor scoala/ responsabilităţi.
 Program şi  Fişa de evaluare a
orar cursanţi – competenţelor cheie a
fişa de cursanţilor la
prezenţă Consiliere şi orientare
 Fişe de – competenţe vizate
evaluare a  Fişa de prezenţă
competenţe  Fişa de observaţie
lor cheie a  Portofoliu
cursanţilor
 Portofoliu

UI. 4. Elemente esenţiale ale relaţionării pozitive în contextul şcolii Nr. ore. -2
Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Imaginea de sine 1.1. Dezvoltarea abilităţilor de Exerciţii de conturare a  Programa  Observarea sistemică
2 Blazonul meu relaţionare imaginii de sine. consiliere a elevilor
pozitivă în contextul şcolii Fişa de lucru - Copacul EU –  Ghid  Surse de informare:
exerciţiu de autocunoaştere consiliere  http://www.povestea
Exerciţii metaforice –  Ghid ADŞ meadeviata.ro/?p=421
Fişa Steaua Eu.  http://www  Participarea la discuţii
Exerciţii de .povesteamead libere privind propria
autocunoaştere – Fişa de eviata.ro/? persoană, atitudinea faţă
lucru Blazonul, p=421 de ceilalţi, apartenenţa la
Fabula Soarele şi vântul -  https://cari grup.
Esop ere.wikispaces.  Fişa de evaluare a
com/2.1.Autoc competenţelor cheie a
unoastere cursanţilor la
 Fişa de Consiliere şi orientare
lucru -  Fişa de prezenţă
Copacul  Fişa de observaţie
EU, Fişa  Portofoliu
Steaua Eu,
Blazonul
 Fişe de
evaluare a
competenţe
lor cheie a
cursanţilor
UI. 5. Dezvoltarea personală bazată pe emoţie şi cogniţie. Nr. ore. -3
Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 „ Aceasta-mi place” 1.2. Identificarea emoţiilor, Exerciţii de identificare a  Programa  Observarea sistemică
2 Autoportret atitudinilor şi activităţilor consiliere a elevilor
3 Şcoala între da şi nu cogniţiilor faţă de şcoală plăcute/neplăcute din  Ghid  Surse de informare:
şcoală/acasă/comu nitate. consiliere - activităţile desfăşurare
Fişa de lucru Aceasta-mi  Fişa de până acum în programul
place lucru - ADŞ
Exerciţii de identificare a Aceasta-mi  Participarea proactivă
modului propriu de a fi, place, la desfăşurarea
de a simţi Autoportret activităţilor .
Fişa Autoportret , Eu şi  Fişa de evaluare a
Lucru pe grupe – Grupa 1 emoţiile competenţelor cheie a
– argumente pro şcoală, mele cursanţilor la
Grupa 2 argumente contra  Markere, Consiliere şi orientare
şcoală. flipchart  Fişa de prezenţă
Prezentarea argumentelor  Fişe de  Fişe de lucru
- discuţii pe baza acestora. evaluare a  Fişa de observaţie
competenţe  Portofoliu
lor cheie a
cursanţilor

UI. 6. Investigarea perspectivelor relevante pentru carieră oferite de programul „A doua şansă“. Nr. ore. -2
Nr. Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. Competenţe specifice vizate
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Harta oportunităţilor 1.5. Exersarea abilităţilor de Exerciţii de identificare a  Programa  Observarea sistemică
3 „Biblioteca vie“ explorare a perspectivelor/ oportunităţilor oferite de consiliere a elevilor
oportunităţilor oferite de programul ADS.  Ghid  Surse de informare:
programul „A doua şansă“ Lucru în echipă - Harta consiliere - activităţile desfăşurare
oportunităţilor – fipchert  Fişa de până acum în programul
Activităţi interactive prin lucru - ADŞ
intermediul căreia sunt Harta  Participarea proactivă
împărtăşite experienţe de oportunităţ la desfăşurarea
viaţă/ profesionale ale ilor activităţilor .
elevilor. Prezentare liberă Markere,  Fişa de evaluare a
a cursanţilor. Discuţii flipchart competenţelor cheie a
libere.  http://www. cursanţilor la
cariere.ro/ Consiliere şi orientare
 https://carie  Fişa de prezenţă
re.wikispac  Fişe de lucru
es.com  Fişa de observaţie
 Fişe de  Portofoliu
evaluare a
competenţe
lor cheie a
cursanţilor

UI. 7. Integrarea în programul „A doua şansă”. Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) Nr. ore. -5
Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Întrebări şi răspunsuri 1.1. Dezvoltarea abilităţilor de Activităţi de învăţare  Programa  Observarea sistemică
2 Cum mă simt ca elev relaţionare remediale / de consiliere a elevilor
la „A doua şansă” ? pozitivă în contextul şcolii aprofundare în vederea  Ghid  Surse de informare:
3 Ce am învăţat până 1.2. Identificarea emoţiilor, dezvoltării competenţelor consiliere http://romaeducationfund.
acum ? atitudinilor şi cogniţiilor faţă de necesare integrării  Ghid ADŞ ro/projects/copiii-si-
şcoală pozitive în programul parintii-romi-vor-la-
 Site-ului
4 Fişa de observaţie - 1.3. Însuşirea particularităţilor de ADŞ. scoala/
funcţionare a instituţiei de
iniţiator
mă prezintă ? Sesiune de întrebări şi http://www.edu.ro/index.
învăţământ program
răspunsuri elev - profesor Fundatia php/met_rep_reg_ins_etc/
1.4.Dobândirea cunoştinţelor şi profesor - elev. Roma c492/
despre derularea programului „A
Dezbatere privind elevul Education - Şcoala - secretariat,
doua şansă“
la ADŞ - din perspective Fund Romania director, dirginte,
1.5. Exersarea abilităţilor de
diferite – emoţional, – vizitare site profesori ADŞ
explorare a perspectivelor/
oportunităţilor oferite de volitiv, cognitiv. http://romaedu  Participarea la
programul „A doua şansă“ Activitate pe grupe de cationfund.ro/p discuţii libere privind
identificare a achiziţiilor rojects/copiii- instituţia de învăţământ, a
elevilor până la această si-parintii- particularităţilor de
dată . romi-vor-la- funcţionare. Drepturi şi
Discuţii cu elevii asupra scoala/ responsabilităţi.
fişelor de observaţie.  Program şi  Fişa de evaluare a
orar cursanţi – competenţelor cheie a
fişa de cursanţilor la
prezenţă Consiliere şi orientare
 Fişe de – competenţe vizate
evaluare a  Fişa de prezenţă
competenţe  Fişa de observaţie
lor cheie a  Portofoliu
cursanţilor
 Portofoliu

S-ar putea să vă placă și