Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ


DATA: 18.02.2020
EDUCATOARE: Petrașuc Iustina
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G. P. P. Nr.6 „Albinuța” Suceava
GRUPA: mijlocie „Florile vesele”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În pădure”
TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: „Prietenii din pădure”
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE:
Activități pe domeniile experiențiale:
 DLC- „În pădure pe cărare”- memorizare
 DOS- „Animale din pădure”- confecționare măști

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Formarea deprinderii de a memora si reproduce voluntar și logic poeziile,
redându-le expresiv, îmbogățindu-și totodată cunoștințele despre animalele
sălbatice prin realizarea unor lucrări practice
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să memoreze versurile poeziei „În pădure pe cărare”;
 să recite poezia cât mai expresiv, respectând intonația potrivită;
 să execute corect exercițiile pentru încălzirea musculaturii fine a mâinilor;
 să redea tema practică dată, utilizând corect materialele puse la dispoziție.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,
expunerea, jocul, munca independentă;
b) Resurse materiale: piese pentru mască;
c) Forme de organizare: frontal, individual.
Bibliografie:
 MEN (2019) „Curriculum pentru educația timpurie”
 Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela
Ionescu, Nicoleta Anghel, 2008, Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar) , Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti;
 Daniela Răileanu, DorinaVieriu, IulianaAlecsa ,2010, Proiectarea Pas cu
pas (Îndrumător pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar)
,Editura Diamant, Piteşti.
Scenariul activității integrate

Copiii vor fi așezați pe scăunele pregătiți pentru începerea activității.


Atenția copiilor va fi îndreptată spre surprizele din fața lor: un ursuleț și un iepuraș
de plus ce reprezintă două dintre personajele prezente și în poezie care vor stimula
şi mai mult curiozitatea preşcolarilor.
Vor fi prezentate tema şi obiectivele activităţii în termeni accesibili
copiilor, apoi educatoarea le va propune acestora să asculte o poezie despre pădure
(anexă). Aceasta va fi prezentată într-o modalitate cât mai expresivă, folosind un
ton potrivit, gestica și mimica corespunzătoare.
După expunerea poeziei, se va iniţia o discuţie referitoare la aceasta,
precizându-se: titlul poeziei, personajele prezentate. Copii sunt antrenați să recite
împreună poezia recitând împreună prima strofă. După ce prima strofă este
învățată, vine în față un copil care doreste să recite prima strofă. Voi continua
memorarea strofei a doua reluându-se cea anterioara, urmată apoi de continuarea
memorarea strofelor următoare în același fel. Voi urmări ca în timpul recitării să
respecte punctuaţia, intonaţia şi expresivitatea.
Se trece la reproducerea poeziei de catre copii. Se va urmari ca toti sa recite cu
voce tare, expresiv, sa pronunte clar cuvintele. Apoi 3-4 copii vor recita poezia, cu
ajutorul meu.
Pentru a fixa mai bine poezia învățată se va desfăşura cu copiii
concursul ,,Cel mai bun recitator”. Copiii vor fi împărțiți în două subgrupe:
recitatori și spectatori. Câte un reprezentant de la grupa recitatorilor va recita
poezia cât mai expresiv în fața celorlalți,fiind ajutat de ceilalţi membri ai grupului
său,dacă e cazul. După terminarea recitării poeziei Copiii din grupa spectatorilor
vor aplauda pe fiecare dintre recitatori. Se vor inversa rolurile între echipe pentru a
verifica și cei ce au învățat poezia din această echipă. La finalul jocului se
menţionează cei mai buni recitatori ai grupei.
Trecerea la cea de-a doua activitate se va face prin versurile: „Mergem în
pas vioi/ Câte unul, câte doi”. Pornind de la poezie și de animalele întâlnite în ea,
copiii sunt anunțați că vor realiza măști ce reprezintă două dintre personaje, vulpea
și veverița. Vor executa câteva exerciții pentru încălzirea musculaturii fine a
mâinilor, apoi li se explică copiilor tehnica de lucru, urmând ca apoi copiii să
înceapă lucrarea.
Activitatea se va încheia prin stimularea evaluării, se vor face aprecieri
asupra comportamentului copiilor și asupra modului de implicare a acestora în
activitate.
Strategii didactice Evaluare/
Nr. Etapele
Conţinutul ştiinţific Metode şi Mijloace de metode şi
crt. activităţii
procedee învăţământ indicatori
Observarea
1. Captarea şi Elementele surpriză: ursul și iepurele, declanșează Conversaţia Animale de sistematică a
orientarea stări affective pozitive, activează atenția și motivează Observaţia pluș comportamentului
atenţiei dorința copiilor de a participa la activitate. copiilor.
2. Anunţarea Tema și obiectivele activității sunt anunțate în termeni Explicația
temei şi a accesibili copiilor. Contextul creat va permite
obiectivelor accesibilizarea obiectivelor propuse și va oferi Expunerea
copiilor situații care să le trezească dorința de a
acumula informații prin oferta de lucru.

3. Prezentarea Poezia va fi expusă cu ajutorul intonației și mimicii Conversația


conţinutului corespunzătoare. Educatoarea le spune copiilor Explicația Indicator:
şi dirijarea poezia, se discută pe baza acesteia, apoi se trece la Exercițiul Memorarea
învăţării memorarea versurilor acestora. În vederea fixării versurilor poeziei
noului conținut și stimularea memoriei, se va
desfășura jocul „Cel mai bun recitator” prin care
fiecare copil va veni în față și va recita poezia. Exercițiul

Copiii au de realizat o lucrare practică, lipind


elemente componente ale feței vulpii și veveriței Explicația Lipici Indicator:
pentru a realiza o mască. Munca Elemente executarea lucrării
Se execută exerciții pentru încălzirea musculaturii fine independentă componente practice,
a mâinilor. Li se explică copiilor tehnica de lucru, vulpii și respectând tehnica
apoi copiii execută lucrarea practică. veveriței de lucru.
4. Obţinerea Realizarea corectă a tuturor sarcinilor de lucru ,atât în Munca Realizarea tuturor
prformanţei grup cât şi individual , solicitând copiii să participe individuală sarcinilor de către
activ la învăţare, cooperând pentru realizarea unui copii.
obiectiv comun:
-memorarea versurilor poeziei „În pădure pe
cărare”;
-realizarea lucrării practice, respectând indicațiile
date;
5. Evaluarea În evaluarea activității se punctează: Conversația Capacitatea de
- rezolvarea sarcinilor de lucru;; autoevaluare/
- colaborarea în modul de rezolvare a sarcinilor; coevaluare
- participarea interesată/dezinteresată a copiilor la Analiza
activitate; produselor
- antrenarea copiilor în autoapreciere, coapreciere. activităţii
Se fac aprecieri verbale și individuale cu privire la
activitatea desfăşurată cu referire la respectarea
tehnicilor de lucru, modul de participare şi
comportament
ANEXA1

ÎN PĂDURE PE CĂRARE
În pădure, pe cărare
Mă-ntâlnesc cu-n urs în cale,
Care mormăie de zor:
Mor, mor, mor şi mor, mor, mor!

Uite, văd şi-un iepuraş


Mic, spinţar şi drăgălaş
Care sare, face zdup:
Ţup, ţup, ţup şi ţup, ţup, ţup!

Chiar acum pe o crenguţă


Se aşeaz-o vrăbiuţă
Cântând vesel în colnic
Cip-cirip şi cip-cirip!

Iată vulpea cea haină


C-a ieşit din vizuină
Pe furiş sare-n tufiş:
Pâş, pâş, pâş şi pâş, pâş, pâş!

Iar codata veveriţă


Cu roşcata ei blăniţă
Intră-n scorbură discret
Ce să facă? E secret.