Sunteți pe pagina 1din 3

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

STUDIU INDIVIDUAL
LA ANALIZA GESTIONARĂ

VARIANTA III

Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor


financiareși altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze
influența factorilor generali la modificarea productivității medii anuale a
unui salariat,calculată în baza volumului producției fabricate. Pe
rezultatele analizei de formulat concluzii.

ELABORAT: VERIFICAT:
BARBĂNEAGRĂ EVELINA O.STRATU
Grupa IPF 1706g Magistru în conomie,
grad didactic I

CHIȘINĂU, 2020
Date suplimentare ale evidenței contabile primare (lei)
Nr. Denumirea 31.12.20XX 31.12.20XX+1
1 Venituri din vânzări în credit 53 940 284 63 299 452
2 Volumul producției fabricate în prețuri curente 140 258 123 241 156 410
3 Volumul producției fabricate în prețuri comparabile 94 351 912 227 616 627
4 Costul producției fabricate în prețuri curente 121 003 456 128 203 689
5 Costuri de materiale directe și repartizabile în prețuri curente 78 965 227 80 530 607
6 Costuri de materiale directe și repartizabile în prețuri 81 235 117 79 765 497
comparabile
7 Costuri și cheltuieli cu personalul în prețuri curente 30 601 871 34 804 567
8 Costuri și cheltuieli cu personalul în prețuri comparabile 31 476 004 32 022 641
9 Costul producției fabricate în prețuri comparabile 113 086 916 122 999 864
10 Venituri din vânzarea produselor în prețuri comparabile 189 177 945 199 044 471
11 Venituri din vânzarea mărfurilor în prețuri comparabile 21 155 123 19 145 654
12 Valoarea contabilă a produselor vândute în prețuri comparabile 90 317 515 158 196 281
13 Valoarea contabilă a mărfurilor vândute în prețuri comparabile 22 105 745 30 179 686
14 Valoarea materialelor consumate 122 478 125 143 972 889
15 Valoarea totală a procurărilor 130 427 236 185 887 011
Numărul mediu scriptic de salariați, (persoane) 693 715
16
inclusiv: muncitori 544 519
17 Numărul mediu de utilaje instalate, (unități) 1 401 2 455
18 Timpul efectiv lucrat de toate utilajele, (utilaj-ore) 3 033 495 5 681 503
19 Soldul producției în stocuri la începutul perioadei 34 220 128 29 478 236
20 Soldul producției în stocuri la sfârșitul perioadei 29 478 236 31 114 258
Analiza generală a productivității muncii

Perioda Abaterea
Indicatori
precedentă curentă (+,-)
1.Volumul producției
140 258 123 241 156 410 +100 898 287
fabricate , lei (VPF)
2.Numărul mediu scriptic
al salariaților, persoane 693 715 +22
(Ns)
3. Numărul mediu scriptic
al muncitorilor, persoane 544 519 -25
(Nm)
4. Ponderea muncitorilor
în numărul total al
78,5 72,56 -5,94
salariaților, % (Pm)
(r 3 : r2)
5. Productivitatea medie
anuală a unui salariat, lei 202 392,67 337 281,69 +134 889,02
(Ws) ( r 1 : r2)
6. Productivitatea medie
anuală a unui muncitor,lei 257 827,43 464 655,9 +206 828,47
(Wm) (r 1: r 3 )

Ws= Pm x Wm

Calculul influenței factorilor asupra modificării productivității medii anuale a unui salariat
Nr. subs
nr. calc.
Factorii Productivita Calculul influenței Rezultatul Denu
ΔPm ΔWm tea medie factorilor influenței mirea
anuală a factorilor, lei factori
unui lor
salariat, lei
1. 0 78,5 257 827,43 202 392,67 -
2. 1 72,56 187 079,58 187 079,58 -15 313,09 ΔNs
257 827,43
-202 392,67
3. 2 72,56 464 655,9 337 281,69 +150 202,11 ΔWs
337 281,69
-187 079,58
+134 889,02 x

BIF= -15 313,09 +150 202,11= +134 889,02 lei

Concluzie:

Conform datelor din tabel productivitatea medie anuală a unui salariat a înregistrat o
majorare de 134 889,02 lei. Productivitatea medie anuală a unui salariat a fost influențată negativ (
-15 313,09) de diminuarea ponderii muncitorilor în numărul total de salariați de la 78,5 % la 72,56
%. Totuși creșterea productivității medii anuale a unui muncitor cu 206 828,47 lei a influențat
pozitiv productivitatea medie anuală a unui salariat ce a înregistrat o majorare de 150 202,11 lei. S-
au depistat rezerve interne de majorare a productivității medii anuale a unui salariat de 15 313,09
lei. Se recomandă analiza detaliată a angajaților entității în scopul sporirii ponderii muncitorilor în
numărul total de salariați fapt ce ulterior va spori și productivitatea medie anuală a unui salariat.