Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Energetică
Catedra Producerea şi Utilizarea Energiei

FIŞA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei: Tehnologii avansate de depoluare
Titular de disciplină: prof. dr. ing. Gheorghe LĂZĂROIU
Tipul: pregatire master 2 ani Dezvoltare Durabila (DD) MB 2 (interdisciplinar)
Numar ore curs: 28 ore
Numar ore aplicatii: 14 ore
Numarul de puncte de credit: 6
Semestrul: 2
Pachetul: aria curiculară de specialitate
Precondiţii: parcurgerea şi/sau promovarea următoarelor discipline:
- Metrologie aplicată mediului ;
- Energie şi mediu 1.

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

- pentru curs:
• Evidenţierea necesităţi şi oportunităţi depoluării gazelor de ardere pentru
menţinerea calităţii aerului;
• Înţelegerea fenomenelor care stau la baza reducerii concentraţiilor de praf;
• Cunoaşterea proceselor şi mecanismelor care conduc la formarea,
diminuarea şi reducerea oxizilor de azot;
• Însuşirea mecanismelor care conduc la formarea, diminuarea şi reducerea
oxizilor de sulf;
• Cunoaşterea efectelor toxice asupra omului şi mediului exercitate de
COV-uri, precum şi a procedeelor de reducere;
• Însuşirea procedeelor de reţinere a picăturilor şi vaporilor din aer şi
dobândirea cunoştinţelor despre soluţiile tehnice şi tehnologice adoptate;
• Cunoaşterea procedeelor de reducere a odorizanţilor prin captarea şi
conversia acestora;
• Cunoaşterea echipamentelor şi modul de aranjare a acestora în cadrul
sistemelor de purificare totală a gazelor.
- pentru aplicatii:
• Aplicaţiile au ca obiectiv aprofundarea cunoştinţelor în domeniul
tehnologiilor de epurare a gazelor de ardere în mediu şi precizarea
intervalului optim de variaţie a parametrilor:
o Cunoaşterea şi însuşirea metodelor de cuantificare a emisiilor din aer;
o Însuşirea deprinderilor pentru calculul de dimensionare a instalaţiilor de
reţinere a prafului din gazele poluate;
o Cunoaşterea echipamentelor specifice pentru reducerea poluanţilor din
gaze şi modul de dimensionare şi alegere a echipamentelor;
o Alegerea parametrilor şi dimensionarea principalelor echipamente
componente a sistemelor de purificare totală.

3. COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de


studii):

• Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale


din domeniul de studiu, pentru formularea de aplicaţii complexe şi
demersuri profesionale;
• Capacitate de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de
rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile;
• Analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi
demonstra soluţiile alese;
• Capacitatea de a evalua problemele complexe şi de a comunica în mod
demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
• Iniţiativă în analiza şi rezolvarea de probleme.

4. CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS) ( 1 pagină )

a. Curs:

Capitolul Continutul Nr. Ore


1 Poluarea atmosferei – problemă majoră a societăţii 2
2 Efectele poluanţilor aerului 2
3 Metode de cuantificare a emisiilor în aer 2
4 Măsurarea emisiilor 2
5 Soluţii de reducere a concentraţiei de praf 4
6 Soluţii de reducere a oxizilor de azot 4
7 Soluţii de reducere a oxizilor de sulf şi a hidrogenului 4
sulfurat
8 Soluţii de tratare a compuşilor organici volatili 2
9 Soluţii de reţinere a picăturilor şi vaporilor 2
10 Soluţii de reducere a odorizanţilor 2
11 Soluţii de purificare totală a gazelor 2
Total 28

b. Aplicaţii:

1 Analiza critică a soluţiilor şi instalaţiilor de reţinere a 2


prafului din gazele poluate şi evaluare tendinţelor
tehnologice
2 Evaluarea critică a instalaţiilor de ardere din punctul de 6
vedere al producerii de oxizi de azot, a oxizilor de sulf şi
carbon şi posibile dezvoltări tehnologice
3 Compararea diverselor arhitecturi ale sistemului de 6
purificare totală şi alegerea parametrilor şi
dimensionarea principalelor echipamente componente a
sistemelor de purificare totală
Total 14

5. EVALUAREA

a) Activitatile evaluate si ponderea fiecareia (conform Regulamentului studiilor


de licenţă) :
Evaluarea se va face conform următoarelor criterii (punctaj total = 100 puncte):
• 60 puncte în timpul anului :
o 20 puncte laborator;
o 40 puncte activitate de rezolvare individuală a unor teme.

• 40 puncte verificare finală :


o 30 puncte : teorie ;
o 10 puncte : aplicaţii.

b) Cerintele minimale pentru promovare:


• obţinerea a 50 % din punctajul total;
• obţinerea a 50 % din punctajul verificării finale.

c) Calculul notei finale:


• 50 – 55 puncte - nota 5;
• 56 – 63 - nota 6;
• 64 – 72 - nota 7;
• 73 – 81 - nota 8;
• 82 – 90 - nota 9;
• 91 – 100 - nota 10.
6. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale, etc.)
Cursul va fi prezentat cu videoproiector/retroproiector, existând în acelaşi timp
cursul tipărit. Prezentarea este disponibilă şi pe pagina laboratorului:
www.spms.pub.ro.

7. BIBLIOGRAFIA
1. Gh. Lăzăroiu, Soluţii moderne de depoluare a aerului, editura AGIR, 2006.
2. Gh. Lăzăroiu, Impactul CTE asupra mediului, editura POLITEHNICA Press,
2005.
3. Gh. Lăzăroiu, Protecţia atmosferei împotriva poluării, editura Printech, 1998.
4. Gh. Lăzăroiu, Tehnologii moderne de depoluare a aerului, editura AGIR, 2000.
5. Gh. Lăzăroiu, Impactul CTE asupra mediului - Aplicaţii, editura POLITEHNICA
Press, 2005.
6. Danielson J.A. The engineering control of air pollution, Academic Pres, New
York, 1994.

SEF DE CATEDRA TITULAR DE DISCIPLINA

Conf. dr. ing. Horia NECULA Prof. dr. ing. Gheorghe LĂZĂROIU