Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU

PARTEA I
A.Prelucrarea lingvistică a textului
A.1. Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul care urmează.
A.1.1. Scrieţi după dictare fragmentul următor, desprins din povestea ,,Broasca ţestoasă cea
fermecată”, de Petre Ispirescu, în care este prezentat cadrul general al naraţiunii: personajele,
plecarea fiilor de împărat în căutarea viitoarelor soţii, nehotărârea fiului cel mic.
Pasul I: Ascultă mai întâi cu atenţie lectura fragmentului.
Pasul II: Scrie după dictare fragmentul.
Pasul III: Corectează textul scris, ascultând lectura de control a profesorului.
Pasul IV: Confruntă textul scris după dictare cu textul listat. Subliniază greşelile.

,,A fost odată ca niciodată…


A fost odată un ȋmpărat, şi el avea trei feciori. Când le-a venit şi lor vremea de ȋnsurătoare, le-a zis
ȋmpăratul:
–Dragii mei copii, v-aţi făcut mari; mergeţi de vă căutaţi ursitele, ca să intraţi şi voi ȋn rândul oamenilor.
–Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană la care ne ȋnchinăm, răspunseră copiii şi, după ce ȋi
sărutară mâna, se gătiră, care mai de care, să plece mai curând.
Fiul cel mare se ȋmbrăcă cu hainele ce le avea el mai bune, luă oaste cu dânsul şi bănet de ajuns. Mergând
spre răsărit, ajunse la curtea unui ȋmpărat care avea o fată, singură la părinţi. O peţi de la tatăl ei, ȋmpăratul, şi
ȋnvoiala se şi făcu.
Asemenea şi cel mijlociu. […]
Pe fiul cel mic ȋnsă nu-l trăgea inima a pleca ȋn peţit. Dară n-avu ce-şi face capului, căci tată-su ȋl trimetea
ȋntruna să caute a se căpătui şi el. Luă şi dânsul nişte haine, numai să nu zică nescine* că nu s-a gătit, şi de cheltuială
ce pe apă nu curge şi plecă şi el, ştii, cam ȋn dorul lelii**”.
(Petre Ispirescu, ,,Broasca ţestoasă cea fermecată”)
*nescine = cineva
** în dorul lelii = nehotărât, fără chef

A.2. Reciteşte în gând textul listat şi apoi rezolvă următoarele sarcini:


A.2.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
Cuvântul bănet s-a format prin:
a. compunere. b. conversiune. c. derivare.
A.2.2. Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe:
ur-si-te-le/ urs-it-e-le
ră-spun-se-ră/ răs-pun-se-ră
fe-ciori/ fe-ci-o-ri/fe-ci-ori
A.2.3. Explică folosirea liniei de dialog în secvenţa: ,,–Dragii mei copii, v-aţi făcut mari”.
A.2.4. Precizează valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre următoarele cuvinte care
apar ȋn text:
mari
tată
pentru noi
A.2.5. Construieşte un enunţ ȋn care substantivul ȋmpărat, din propoziţia ,,A fost odată un
împărat…”, să aibă altă funcţie sintactică decât cea din text. Precizează-le pe amândouă.

B. Prelucrarea literară a textului


B.1. Menţionează două personaje care apar ȋn textul dat.
B.2. Transcrie din textul dat o formulă specifică basmului. .
B.3. Construieşte un enunţ cu expresia ȋn dorul lelii, din ultimul paragraf.
PARTEA a II-a
Redactează o compunere de 8-10 rânduri (70-100 de cuvinte) pe o temă la alegere,
folosind:
a) trei cuvinte alese de tine din textul dat la partea I;
b)două moduri de expunere diferite; precizează-le;
c) un titlu sugestiv.
Cuvintele selectate: