Sunteți pe pagina 1din 11

Testul nr.

16

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Dintre numerele 103, 113, 123, 133, numărul divizibil cu 3 este:
a) 103
b) 113
c) 123
d) 133

5p 2. Fie şirul de numere naturale 1; 3; 6; 10; 15; 21; .... Urmărorul termen al şirului este:
a) 29
b) 28
c) 27
d) 26

5p 3. Numărul impar care divide pe 2 3n 1  4 n 2 n  2  8 n , nN este:


a) 3
  b) 5 
c) 7 
d) 13

2
5p 4. Un telefon mobil costă 400lei. După o reducere cu 30%, telefonul costă:
a) 280 lei 
b) 250 lei
  c) 260 lei
  d )300 lei.

 
5p 5. Fie mulţimea A  x  Z x  1  2 , B   x  R 1  x  4 . Atunci AB va fi:
a) [1,3)
b) 
c) B
d) A

5p x x 1
6. Andreea afirmă că inecuaţia   1 admite ca soluţie intervalul [4; +).
2 3
Afirmatia făcută de Andreea este:
a) adevărată
b) falsă

3
SUBIECTUL al II- lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Dacă AD este înălţimea din A a ABC, dreptunghic, cu ipotenuza [BC] şi m(C) = 60, atunci:
AD
raportul este:
AB
a) 1/3
b) 1/2
c) 1/4
d) 1/5

5p 2. Un romb are o diagonală egală cu o latură a sa. Raportul dintre diagonala mică şi diagonala mare
este egal cu:
3
a)
3
b) 3
1
c)
2
1
d)
3

5p 3. Un dreptunghi are lungimile laturilor de 10 cm şi 7 cm. Diagonala dreptunghiului este egală cu:
a) 51 cm
b) 17 cm
c) 149 cm
d) 10 cm

5p 4. Două puncte distincte determină:

4
a) un plan
b) o dreaptă
c) două drepte distincte
d) un triunghi

5p 5. Dacă în triunghiul ABC cu B = 90o, BAC = 30o şi BC = 10 cm, atunci arie cercului circumscris
triunghiului ABC este egală cu:
a) 25 cm2
b) 50 cm2
c) 100 cm2
d) 144 cm2

5p 6. Un tetraedru regulat are muchia de 2 6 cm. Volumul este de:


a) 5 6 cm3
b) 8 6 cm3
c) 8 3 cm3
d) 12 3 cm3

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5
5p 1. Pe o hartă cu scara 1 : 100000, distanţa dintre două localităţi este 12 cm.
(2p) a) Câţi km sunt în 500000 cm?.

(3p) b) Aflaţi distanţa reală (în km) dintre cele două localităţi.

5p  2 1  2x  2
2. Se dă expresia: E ( x)     :
 x  3 x  1 ( x  2)  1
2

(2p) a) Descompuneţi: 2x + 2 şi (x – 2)2 – 1.

1
(3p) b) Să se arate că E(x) = , pentru orice valoare a numărului x R \{ - 1, 1, 3}.
2

6
5p 3. Se consideră funcţia f: [ - 5, 5] R, f(x) = 3 – x.
(2p) a) Calculaţi f(  5 ) şi f(5).

(3p) b) Trasaţi graficul funcţiei determinând punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f cu axele
de coordonate.

5p 4. În triunghiul isoscel ABC (AB = AC), avem BC = 6 cm şi distanţa de la G, centrul de greutate al


triunghiului, la vârful A este egală cu 4 cm.
(2p) a) Arătaţi că înălţimea din A a triunghiului ABC are lungimea egală cu 6 cm.

(3p) b) Determinaţi aria triunghiului ABC.

7
5p 5. Se consideră un cerc de centru O şi raza de 6 cm. Tangentele duse dintr-un punct P, exterior
cercului, intersectează cercul în punctele A şi B, unde PA = 8 cm.
(2p) a) Să se afle distanţa de la O la P.

(3p) b) Să se afle aria patrulaterului OAPB.

5p 6. În figura alăturată este reprezentată o piramidă patrulateră regulată care are toate feţele triunghiuri
echilaterale cu muchia laterală de 10 cm.
(2p) a) Aflaţi apotema piramidei VP.

8
5 6
(3p) b) Arătaţi că distanţa de la centrul bazei la apotema piramidei este de cm.
3

9
EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI aVIII-a
Anul şcolar 2020-2021
Matematică
Testul nr. 16
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
1 2 3 4 5 6
Subiectul I (30p) c b c a d a
Subiectul II (30p) b a c b c c

SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
1. a) 1 km = 100000 cm 1p
deci 500000 cm = 5 km. 1p
b) Notăm S - scara unei hărţi, D – distanţa reală şi d – distanţa de pe hartă 1p
d 1 12
S ;   D = 1200000 cm = 12 km.
D 100000 D 2p
2. a) 2x + 2 = 2(x + 1): 1p
(x – 2)2 – 1= (x – 2 + 1)(x – 2 – 1) = (x – 1)(x – 3). 1p
 2 1  2x  2 2 x  2  x  3 ( x  1)( x  3) 1
b) E ( x)     : =   ;
2p
 x  3 x  1 ( x  2)  1 ( x  1)( x  3) 2( x  1)
2
2
1
Deci E(x) = , pentru orice valoare a numărului x R \{ - 1, 1, 3}. 1p
2
3. a) f(-5)= 8 1p
f(5)= - 3 1p
b) Gf Ox: f(x) = 0, obţinem A(3, 0) 1p
Gf Oy: f(0) = 3, obţinem B(0, 3) 1p
Graficul funcţiei este un segment închis pe intervalul [ - 5, 5] care trece prin
punctele A şi B 1p
4. 2 1p
a) AD înălţime. AG = AD
3
2
4 = AD  AD = 4  3 : 2 = 6 cm. Deci înălţimea din A este egală cu 6 cm. 1p
3
BC  AD 1p
b) AABC =
2
6  6 36
AABC =  = 18 cm2.
2 2 2p
5. a) Se ştie că OA  PA  APO dreptunghic în A. 1p
OP2 = OA2 + AP2 = 62 + 82 = 100, deci OP = 10 cm. 1p

10
b) AOAPB = 2 AOAP 1p
OA  AP 6  8
AOAP =  = 24 cm2
2 2
AOAPB = 2  24 = 48 cm2. 2p
6. VB 3 1p
a)  VBC – echilateral  VP  1p
2
10 3
VP  = 5 3 cm
2
b) Distanţa de la central bazei la apotemă este înălţimea în VOP , O = 90o; 1p
AB
VP2 = VO2 + OP2 , OP = = 5 cm , de unde VO = 5 2 cm,
2
VO  OP 5 2  5 5 6 5 6
d(O, VP) =   , deci d(O, VP) este cm. 2p
VP 5 3 3 3

11