Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IALOMIȚA

Concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – sesiunea 2020

CONTESTAȚIE
Subsemnatul (a), _____________________________________________________________________,

(nume, ințiala tatălui și prenumele – se va completa cu majuscule )

posesor al B.I./C.I. seria ___ nr. ___________, CNP ___________________________, domiciliat(ă) în


________________________________, candidat (ă) la Concursul național de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2020, organizat la
Centrul de concurs nr. 1– Liceul de Arte “Ionel Perlea”, localitatea Slobozia, județul Ialomița, solicit
reevaluarea lucrării scrise la disciplina de concurs ____________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

evaluată inițial cu nota ______________. Fisa de concurs nr. ________________.

(nota, în cifre și litere, cu două zecimale)

Menționez că am absolvit ______________________________________________________( denumirea


uneia dintre instituțiile de înv. absolvite), am adresa de e-mail _________________, nr. telefon _____________

Atașez copie a buletinului/ cărții de identitate (dacă se depune contestație on line pe adresa de e-mail:
mobilitate@isjialomita.ro).

Data Semnătura

______________ _____________
Nota:
Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
In situația în care contestația se transmite prin poștă electronică candidatul anexează la contestația transmisă și o copie a buletinului/cărții de identitate.
Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Str.Lacului, Nr.19, Slobozia-Ialomiţa, e-mail:secretariat@isjialomita.ro


Tel.0243/231825,0372705073 Fax:0243/236636