Sunteți pe pagina 1din 8

DINDIGUL SCHOOL

1 OF TNPSC
(BEST PLACE TO DEVELOP YOUR CAREER)

DST / APTITUDE / 19 / GROUP II & II A / 15

Date : _____________ APTITUDE Roll No : _____________

mstpay; (MENSURAITON)

cUtq;fs; my;yJ tbtq;fs;

,U ghpkhz cUtq;fs; Kg;ghpkhz cUtq;fs;

ehw;fuf;FLk;gk; gpw cUtq;fs; rkjs cUtq;fs; tisjs cUtq;fs;

1. rJuk; 1. fdr;rJuk; 1. cUis


2. nrt;tfk; 2. fdr;nrt;tfk; 2. $k;G
1. Kf;Nfhzk; 2. tl;lk; 3. Nfhsk;
3. ,izfuk;
a. rkgf;f a. tl;lk; 4. miuf;Nfhsk;
4. rha;rJuk; 3. ghijapd; gug;gsT
5. ehw;fuk; b. ,Urkgf;f b. miutl;lk;
a. nrt;tf tbtg;ghij
6. rhptfk; c. mrkgf;f c. fhy;tl;lk;
b. tl;ltyak;

gug;gsTk;> Rw;wsTk;

%iytpl;l ePsk;
t. cUtk; gug;gsT Rw;wsT
(Length of
vz;. (Shape) (Area) (Perimeter)
diagonal)
rJuk; (Square) A = (g  g) P = 4  g units d =a√2 units
D a C sq.units (or)
(or) P = 4a units
1. a a A = a2 sq.units
1
A = d2 sq.units
2

A B
a
nrt;tfk; (Rectangle) A = (eP  m) P = 2  (eP + m) d=√ + units
sq.units units
D l C (or) (or)
A = l b sq.units P = 2 (l + b) units
2. b b

A l B

Dindigul School of TNPSC, 30/2, Spencer Compound, Opp., Balaji Bhavan Hotel, Near Bus Stand, Dindigul -3.
Phone : 0451 – 2433302, Cell : 96005 24888, 96005 34888.
2

nrt;tf tbtg; ghijapd; A = (ntspr;nrt;tf gug;G - cs;nrt;tfg; gug;G) r.m


gug;G (or)
L A = (L  B) – (l  b) sq.units
w cl;nrt;tf msTfs;
3. w l w L = (l + 2w),
B b b B B = (b + 2w)
l ntspr;nrt;tf msTfs;
w l = (L – 2w),
L B = (B – 2w)
Kf;Nfhzk; (Triangle) 1 P = (a + b + c)
A = 2 (m  c)
A units
sq.units
1 P = AB + BC + CA
4. h A = bh sq.units -
2

B b C

nrq;Nfhz Kf;Nfhzk; 1
A = 2 bh sq.units P = mbg;gf;fk; +
(Right Angled Triangle) cauk; + fh;zk;
A gpjhfu];
5. Njw;wj;jpd;gb -
cauk; (h) fh;zk; (fh;zk;)2 =
(mbgf;fk;)2 +
B mb(b) C (cauk;)2
rkgf;f Kf;Nfhzk; √ P = 3a units √
A=  a2 sq.units Fj;Jauk; h =
(Equilateral Triangle)
A units
6.
a h a

B a C
,Urkgf;f Kf;Nfhzk; A=h √ −ℎ P = 2a +
(Isosceless Triangle) sq.units 2√ − ℎ units
A
7. -
a h a

B C

mrkgf;f Kf;Nfhzk; A= P = (a + b + c)
(Scalene Triangle) ( − )( − )( −units
A sq.units
8. -
,jpy; s =
c b

B a C
tl;lk; (Circle) A =  r2 sq.units C = 2r units d = 2r units
(or) (or)
1 =
A = 4  d2 sq.units C = d units 2
ikaf;Nfhzk;
9. r 3600

Dindigul School of TNPSC, 30/2, Spencer Compound, Opp., Balaji Bhavan Hotel, Near Bus Stand, Dindigul -3.
Phone : 0451 – 2433302, Cell : 96005 24888, 96005 34888.
3

miutl;lk; (Semi-circle) 1
A = 2 r2 sq.units C = ( + 2)r units ikaf;Nfhzk;
A r O r B (or) 1800
C = (r + 2r) units
1800 36
10. (ie.) C =  r
7
units

fhy;tl;lk; (Quadrant) 1
A = 4 r2 sq.units C = + 2r units ikaf;Nfhzk;
A r O (or) 900
(or)
A= sq.units C = + 2 r units
25
11. r (ie) P =  r units
7

tl;lf;Nfhzg;gFjp A=  r2 P = l + 2r units tpy;ypd; ePsk;


(Sector of a Circle) l=  2r units
sq.units
(or)
12. O A = l r sq.units

P Q

l
tl;l tyaj;jpd; gug;G A = (ntsp tl;l gug;G - cs;tl;l gug;G) r.m
(or)
A = (R2 - r2) sq.units
=  (R2 - r2) sq.units
13. R O R =  (R + r) (R – r) sq.units
w = R – r units
r R = r + w units
w R – w units

rha;rJuk; (Rhombus) A = bh sq.units P=2 + AB =√ +


D (or) units
1
A =  d1  d2 (or)
2
a a sq.units P = 4a units
d1
14. A C
d2
a a

B
ehw;fuk; (Quadrilaterals) 1 P = AB + BC + CD +
A =  d  (h1 +
2
C DA
h2) sq.units
D h2
15. -
h1
d
A B

Dindigul School of TNPSC, 30/2, Spencer Compound, Opp., Balaji Bhavan Hotel, Near Bus Stand, Dindigul -3.
Phone : 0451 – 2433302, Cell : 96005 24888, 96005 34888.
4

,izfuk; (Parallelogram) A = (m  c) P = 2 (a + b) units


D b C (or)
A = bh sq.units
16. a h a
-

A b B

1 P = AB + BC + CD +
A =  h  (a + b)
2
rhptfk; (Trapezium) DA
sq.units
D b C

17. -
h
a
A B

fdmsT> nfhs;ssT> Gwg;gug;G> nkhj;jg;Gwg;gug;G


gf;fg;gug;G (or)
t. cUtk; nkhj;jg;gug;G
Gwg;gug;G fdmsT (v)
vz;. (Shape) (T.S.A)
(L.S.A)
fdrJuk; (Cube) L.S.A = 4a2 T.S.A = 6a2 sq.units v = a3 cu.units
H G sq.units d = √3a units
E F

18. a
D a C
B a A

fdr;nrt;tfk; (Cuboid) L.S.A = (2 l +2b) h T.S.A = 2lb + 2bh + v =l  b  h


sq.units 2hl sq.units cu.units
(or) (or) d=√ + +ℎ
19. L.S.A = 2h (l + b) T.S.A = 2 (lb + bh + units
h sq. units hl) sq.units

b
l
tisg;gug;G
fdmsT (v)
t. cUtk; (C.S.A) nkhj;jg;gug;G
vz;. (gug;gsT 
(Shape) (Rw;wsT  (T.S.A)
cauk;)
cauk;)
cUis (Cylinder) C.S.A = 2rh T.S.A = 2r (h + r) v = r2h cu.units
sq.units sq.units
R

20.
h

Dindigul School of TNPSC, 30/2, Spencer Compound, Opp., Balaji Bhavan Hotel, Near Bus Stand, Dindigul -3.
Phone : 0451 – 2433302, Cell : 96005 24888, 96005 34888.
5

cs;sl P w;w cUis C.S.A = 2h (R + r) T.S.A = 2 (R + r) + v = h (R2 – r2)


(Hallow Cylinder) sq.units (R – r + h) sq.units cu.units
R (or)
v = h (R + r) (R –
r) cu.units
21. h jbkd; = R – r

Nfhsk; (Sphere) 4
C.S.A = 4r2 T.S.A = 4r2 v = r3 cu.units
3
sq.units sq.units
r
22.

miuf;Nfhsk; (Hemisphere) C.S.A = 2r2 T.S.A = 3r2 v = r3 cu.units


r sq.units sq.units

23.

cs;sl P w;w Nfhsk; 4


v = (R3 – r3)
3
(Hellow Sphere)
cu.units

R
24. - -
R
r

cs;sl P w;w miuf;Nfhsk; C.S.A = 2 (R2 + r2) T.S.A =  (3R2 + r2) v =  (R3 – r3)
(Hollow Hemisphere) sq.units sq.units cu.units
r R
25.

$k;G (Cone) 1
C.S.A = rl sq.units T.S.A = r (l +r) v = 3 r2h cu.units
rhAauk; (l) = sq.units
√ +ℎ
Muk; (r) =
26. l √ −ℎ
h cauk; (h) =
r √ −

Dindigul School of TNPSC, 30/2, Spencer Compound, Opp., Balaji Bhavan Hotel, Near Bus Stand, Dindigul -3.
Phone : 0451 – 2433302, Cell : 96005 24888, 96005 34888.
6

,ilf;fz;lk; C.S.A = (R + r) l T.S.A = l(R + r) + 1


v = 3 h (R2 + r2 +
(Frustum of Cone) l= ℎ +( − ) (R2 + r2) Rr) cu.units
r

27.
h

Foha; topNa ghAk; v = FWf;F


28. jz;zPhpd; fdmsT - - ntl;Lg;gug;G 
Ntfk;  Neuk;

gug;gsT kw;Wk; fdmsT


 xU nghUs; xU jsj;jpy; milj;Jf; nfhs;Sk; ,lj;jpd; msT> mjd; gug;gsT vdg;gLk;.
 xU %ba cUtj;jpd; vy;iyapd; ePsk;> mjd; Rw;wsT MFk;.
ePll
; y; msit epWj;jy; msit Kfj;jy; msit
10 kp.kP. = 1 nr.kP. 10 kp.fp. = 1 nr.fp. 10 kp.yp. = 1 nr.yp.
10 nr.kP. = 1 nlrp.kP. 10 nr.fp. = 1 nlrp.fp. 10 nr.yp. = 1 nlrp.yp.
10 nlrp.kP. = 1 kP 10 fp. = 1 nlfh fp. 10 yp. = 1 nlfh yp.
10 nlfh kP. = 1 n`f;lh kP. 10 nlfh fp. = 1 n`f;lh fp. 10 nlfh yp. = 1 n`f;lh yp.
10 n`f;lh kP. = 1 fp.kP. 10 n`f;lh fp. = 1 fp.fp. 10 n`f;lh yp. = 1 fp.yp.

msitfs; :

1 kp.yp = 1 nr.kP3 1000 kp.yp = 1000 nr.kP3


1 yp = 1000 nr.kP3 1 nlrp.kP3 = 1 ypl;lh;
1000 yp = 1 kP3
1000 yp = 1 fp.yp 1 fp.yp = 1 kP3

gpw Fwpg;Gfs;
10 kp.kP  10 kp.kP = 100 rJu kp.kP = 1 rJu nr.kP
10 nr.kP  10 nr.kP = 100 r.nr.kP = 1 rJu nlrp.kP
10 nlrp.kP  10 nlrp.kP = 100 rJu nlrp.kP = 1 rJu kP
100 nr.kP  100 nr.kP = 10000 rJu nr.kP = 1 rJu kP
10 kP  10 kP = 100 rJu kP = 1 rJu nlfh.kP
10 nlfh.kP  10
= 100 r.nlfh.kP = 1 r.n`f;lh.kP
nlfh.kP
10 n`f;lh.kP  10
= 100 r.n`f;lh.kP = 1 rJu fp.kP
n`f;lh.kP
10 nlfh rJu.kP = 1 Vh;
100 rJu kP = 1 Vh;
100 Vh; = 1 n`f;Nlh;
10000 rJu kP = 1 n`f;Nlh;
60 nehb = 1 epkplk;
60 epkplk; = 1 kzp
24 kzp = 1 ehs;
rhjhuz Mz;L 4-MYk;> E}w;whz;Lfs; 400-MYk;
yPg; Mz;L = kPjpapd;wp tFgl;lhy;> mit yPg; Mz;Lfs; MFk;.

Dindigul School of TNPSC, 30/2, Spencer Compound, Opp., Balaji Bhavan Hotel, Near Bus Stand, Dindigul -3.
Phone : 0451 – 2433302, Cell : 96005 24888, 96005 34888.
7

gz;Gfs;
t. %iytpl;l %iytpl;lq;fs;
cUtk; gf;fk; Nfhzk;
vz;. ePsk; ntl;bf;nfhs;Sjy;
vy;yh vy;yh %iytpl;l xd;iwnahd;W
1. rJuk; gf;fq;fSk; Nfhzq;fSk; rkk; ePsq;fs; nrq;Fj;jhf ,U rkf;
rkk;  = 900 rkk; $wpLk; ( = 900)
Vjpnujph
vy;yh %iytpl;l
gf;fq;fs; xd;iwnahd;W ,U
2. nrt;tfk; Nfhzq;fSk; rkk; ePsq;fs;
,iz kw;Wk; rkf; $wpLk;
 = 900 rkk;
rkk;
vjpnujph;
%iytpl;l
gf;fq;fs; vjpnujph;f; xd;iwnahd;W ,U
3. ,izfuk; ePsq;fs;
,iz kw;Wk; Nfhzq;fs; rkk; rkf; $wpLk;
rkky;y
rkk;
vy;yh %iytpl;l xd;iwnahd;W
vjpnujph;f; nrq;Fj;jhf ,U rkf;
4. rha;rJuk; gf;fq;fSk; ePsq;fs;
Nfhzq;fs; rkk;
rkk; rkky;y $wpLk; ( = 900)

Kf;Nfhzk;
 xU Kf;Nfhzj;jpd; %d;W Nfhzq;fspd; $Ljy; 1800.
Nfhzk; gf;fk;
1. FWq;Nfhzk; 1. rkgf;f Kf;Nfhzk;

600
a a

400 800

a
2. nrq;Nfhzk; 2. ,Urkgf;f Kf;Nfhzk;

a a
900

3. tphpNfhzk; 3. mrkgf;f Kf;Nfhzk;

a c
1200

nrq;Nfhzk;

tphpNfhzk; 900 FWq;Nfhzk;

Neh;Nfhzk; 1800 G+[;a / Gs;sp Nfhzk;

kpif tphp

Dindigul School of TNPSC, 30/2, Spencer Compound, Opp., Balaji Bhavan Hotel, Near Bus Stand, Dindigul -3.
Phone : 0451 – 2433302, Cell : 96005 24888, 96005 34888.
8

 00 (or) 3600 - G+[;af;Nfhzk; / Gs;spf;Nfhzk;


 00 <  < 900 - FWq;Nfhzk;
  = 900 - nrq;Nfhzk;
 900 <  < 1800 - tphpNfhzk;
  = 1800 - Neh;Nfhzk;
 1800 <  < 3600 - kpif tphpNfhzk;

700

300
800

 xU Kf;Nfhzj;jpd; kpfg;nghpa Nfhzj;jpw;F vjpNu cs;s gf;fk; kpif ePz;l gf;fkhFk;.


 xU rkgf;f Kf;Nfhzj;jpd; xt;nthU NfhzKk; 600.

400

700 700

 ,U rkgf;f Kf;Nfhzj;jpd; rkkhd gf;fq;fSf;F vjpNu cs;s Nfhzq;fSk; rkk;.


 xU nrq;Nfhz Kf;Nfhzj;jpd; a2 + b2 + c2

4(8) 5(10) a c fh;zk;

3(6) b

a, b – nrq;Nfhzj;ij xl;bAs;s gf;fq;fs;


c – fh;zk;

a2 a c c2 c2 = a2 + b2

b2

Dindigul School of TNPSC, 30/2, Spencer Compound, Opp., Balaji Bhavan Hotel, Near Bus Stand, Dindigul -3.
Phone : 0451 – 2433302, Cell : 96005 24888, 96005 34888.