Sunteți pe pagina 1din 4

Ø>[ïVE gïVi ©«õâü IAS ¶ïV¦t

ÄV>çªBVáìï¹[ ¸Å©¸¦D ->twïD x¿kmD 30 þçáï^


Head Office: Tenkasi-9597587300, Admin Cuddalore :04142 233427
Day Sheet
Day Sheet - 3

ïè>D
1. 75 + 33 + 4 + √25 ‡[ \]©AÂ ïVõï?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13

2. ·òÂzï: 2 ‡3 +6

A) 6 B) 6 C) 6 D) 5

√ √ √
3. ·òÂzï

- √
+ 2.

A) B) C) D)

!

! ! !
4. ·òÂzï:
#
$
A) 1 B) 0 C) -1 D)

√ -√ √ -√& √&-√ √ -√' √'-√


5. \]©AÂ ïVõ ‡ + ‡ +

A) 0 B) C) 1 D) 5

6. 2x= √32 ¨M_ x‡[ \]©A ïVõï?


(
' )
A) 5 B) 3 C) D)

7. 1.6+ ¨[Ãm ¸[kòÃkªku®^ ¨Í> ¸[ªÝmÂzß Ä\D?


(
)
A) B) C) D)

!
"
! ' & !
8. ¨[Ãm ¨M_ + ‡[ \]©A ïVõï?

& &
A) B) 1 C) 1 D) 2

>twïØ\ºzD 30 þçáï^ ''10 gõ| WçÅs_ 9897 ¼Ãì ¶«· ¼kçél_''


TAF IAS ACADEMY DAY SHEET - 3


9. a \u®D b gþBª Öò¯ßEB\uÅ sþ>x® ¨õï^ \u®D =a+b√3 ¨M_ b‡[
\]©A ïVõï?
A) 4 B) 7 C) 6 D) 8

10. x- =4 ¨M_ x3- =?


A) 64 B) 70 C) 72 D) 76
√& ∛ &
√' ∛
11. ‡l[ \]©A ïVõï?
' '
' (
A) B) C) D)

12. - + = 2 ¨M_ - + -[ \]©A?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
13. \]©A ïVõ:
1 1 1 1
.1 − 1 .1 − 1 .1 − 1 … … .1 − 1
3 4 5 100

' (4
A) B) C) D)

14. Ö[ \]©A
6
5

B) C) D)
( '
7 ' '
A))

15. ·òÂzï: 1+ 6
6
65

&
;
A) 3 B) C) D)

×999
'
16. ·òÂzï. 999
A) 990809 B) 998996 C) 998999 D) 99824
17. - + = 2√2 ¨M_ - − Š [ \]©A ïVõï

A) √2 B) 2 √2 C) 2 D) 4

18. .·òÂzï. >2 2 2 2√2

D) 2
) 6

)
A) 2 B) 2 C) 2

>twïØ\ºzD 30 þçáï^ ''10 gõ| WçÅs_ 9897 ¼Ãì ¶«· ¼kçél_''


TAF IAS ACADEMY DAY SHEET - 3

19. 5? = 6, 6A = 7, 7B = 5 ¨M_, abc Ö[ \]©A ïVõï?


A) 0 B) -1 C) 2 D) 1

20. - + =23¨M_ - + Š[ \]©A ïVõï.

A) 110 B) 198 C) 125 D) 140

2P + = 4 ¨M_ P +
D D
21. Š [ \]©A ïVõï?

A)) 4 B) 5 C) 8 D) 6
22. + + + + + +
'
+
&
+ + + Š [ \]©A ïVõï.
& ' &
A) B) C) D)
'
×4 × 21
& '
23. ·òÂzï : 1
A) 84 B)) 156 C) 132 D) 164
24. - = 2. +++++
F
124 ¨[Ãç> ¨[Å k½s_ \Vu¤ ¨¿>¡D?
G

777
A) B) C) D)

25. ·òÂzï: [3 ÷ J1 − 2 − − K"

A) 78 B) 68 C) 65 D) 58

26. x=3+2√2 ¨M_ √-- ‡[ \]©A ïVõï?


27. √2L =64 ¨M_ n [ \]©A ïVõï?


A) 1 B) 2 C) 2√2 D) 3√3

A) 2 B) 4 C) 6 D) 12
!
! & !
28. = ¨M_ + ‡[ \]©A ïVõï?
'
A) B) C) 1 D) 1
? ?
? ! ?
29. x+y=29 ¨M_ + [ \]©A?

A) 2 B) 0 C) ‡1 D) 1
30. \]©A ïVõï : (256)0.16×(16)0.18 = ?
A) 4 B) 16 C) 64 D) 32
31. \]©¸|ï. 123 $ 999 + 123 ?
A) 246999 B) 123000 C) 246000 D) 123999

>twïØ\ºzD 30 þçáï^ ''10 gõ| WçÅs_ 9897 ¼Ãì ¶«· ¼kçél_''


TAF IAS ACADEMY DAY SHEET - 3

√ √ √ √ √ √ √
32. \]©AÂ ïVõ + + +...... + =?

A) 1 B) 5 C) 9 D) 10
33. √4096 = 64 ¨M_ √4096 + √40.96 + √0.004096 ‡ Ö[ \]©A?
A) 70.4 B) 70.464 C) 71.04 D) 71.4

F F
34. 2p+ = 4 ¨M_ p3+ ‡[ \]©A?

A) 4 B) 8 C) 5 D) 15

35. 1+ 1+ 1+ 1+ ‡[ \]©A ?
N (
' ' N
A) 1+ B) C) D)

36. ·òÂzï 5√3 +18√3 - 2√3


'

3
A) 15√3 B) 21√) C) 25√3 D) 11√3

37. 48 @ 12 $ _ @ Ö_ ‡l[ \]©A ?

A) 1 B) 5 C) 3 D) 12
& ×& ×& × ×
& ×& -& × ×
38. ·òÂzï.
A) 578 B) 1000 C) 1578 D) 587

39. ·òÂzï : ‡_ 5 − 4

7 -(
) O
-&
A) B) C) D)
× × × ×
× × ×
40. \]©A ïVõ:

A) 230 B)) 456 C) 446 D) 240

Ø>[ïVE gïVi ©«õâü n.


n.¨.°ü
.°ü ¶ïV¦t
>twïD x¿kmD 30 þçáï^
ï¦Í> Group – IV ¼>ìs_ ¨\m \Vðkìï^ 417 ¼Ãì ¼>ìßE
Ø>VzÝ>kì : Ã«Ý , >â¦ß· ØÄF>kì : ·ïÍ>öBV
Ø>V¦ìAÂz
¦ìAÂz : 95975 87300 , 7395836767

>twïØ\ºzD 30 þçáï^
^ ''10 gõ| WçÅs_ 9897
97 ¼Ãì
¼ ¶«· ¼kçél_''