Sunteți pe pagina 1din 5

DOCUMENTE privind respectarea standardului de calitate

NR. Denumirea documentului observatii


CRT.

1. Contract de coaborare cu SPAS/DAS Modelul contractului este in foldarul cu contracte colaborare. Trebuie transmis/
depus la DAS pentru semnarea de ambele parti( a se verifica actulitatea
informatiilor din contract)
2. Decizie de aprobare a documentelor din Acest document deja exista si este semnat intrucat a fost transmis la MMPS
Standardul minim de calitate pentru licentierea serviciului social. O copie a acestuia va sta in dosarul cu
celelalte documente ce vor fi prezentate inspectorilor sociali din ASPIS .
3. M.I.- S1 Materiale informative privind activitatile Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
desfasurate prin decizie de membri Fundatiei
4. M.I.- S1.2 Registru de vizite Registrul trebuie sa fie la vedere astfel incat fiecare apartinator/ reprezentant
conventional sa poata sa scrie de fiecare data cand vine in vizita la beneficiari.
5. M.I.- S1.3 Ghidul beneficiarului Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
prin decizie de membri Fundatiei
6. M.I.- S1. 4 Registrul de informare a beneficiarilor In registru se va inscrie actul aditional la contract prin care se confirma
informarea precum si procesul verbal in care se consemneaza informarea
beneficiarilor.(modelul de PV se regaseste in folderul documente standard)
7. M.I.- S2. 1 Procedura proprie de admitere Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
prin decizie de membri Fundatiei/ Asiciatiei
8. M.I.- S2. 2 Model de contract furnizare servicii Se va atasa la procedura de admitere
9. M.I.- S2. 4 Registru de evidenta a dosarelor
personale ale beneficiarilor arhivate
10. M.I.- S3. 1 Procedura privind suspendarea Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
acordarii serviciilor catre beneficiar prin decizie de membri Fundatiei/ Asociatiei
11. M.I.- S3. 2 Procedura privind incetarea acordarii Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
serviciilor catre beneficiar prin decizie de membri Fundatiei/ Asociatiei
12. M.I.- S3. 3 Planul de urgenta Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
prin decizie de membri Fundatiei/ Asociatiei
13. M.I.- S3. 4 Dosarul de adrese , contractul de adresa prin care informam iesirea unui beneficiar se face catre Unitatea
colaborare cu DAS Suceava Administrativ Teritoriala unde isi are domiciliul beneficiarul(un model de adresa
se afla in folderul diverse)
14. M.I.- S3. 5 Registru de evidenta a iesirilor
beneficiarilor din centru
15. M.II.- S1.1 Model de fisa evaluare/reevaluare a Modelul de Fisa initiala de evaluare si Fisa de reevaluare se ataseaza la Procedura
beneficiarilor de admitere si sunt aprobate prin decizia conducerii Fundatiei/ Asociatiei
16. M.II.- S2.1 Modelul Planului individualizat de Modelul se ataseaza la Procedura de admitere si aprobat prin decizia conducerii
asistenta si ingrijire /planul de interventie
17. M.II.- S2. 2 Modelul fisei de monitorizare servicii Modelul se ataseaza la Procedura de admitere si aprobat prin decizia conducerii
18. M.III.- S2. 2 Informarea beneficiarilor referitor la Model proces verbal
asistenta medicala
19. M.III.- S2. 4 Fisa medicala de observatii din Un model este atasat in folderul forulare dosar medical
dosarul medical
20. M.III.- S2. 7 Condica de medicamente si materiale Este un registru in care se inregistreaza medicamentele beneficiarilor si trebuie sa
consumabile stea in cabinetul medical
21. M.III.- S3. 3 Statul de functii aprobat de furnizor Statul de functii trebuie sa fie anexat la ROF. Acesta corespunde ca numar de
posturi cu organigrama ceminului.
22. M.III.- S3.4 Registrul de evidenta a programelor
de recuperare/reabilitare functionala
23. M.III.- S4.3 Programul activitatilor pentru o viata Trebuie afisat intr-un loc vizibil iar o copie la dosarul cu documentele privind
activa respectarea standardelor minime de calitate.
24. M.III.- S4.4 Programul de vizite Trebuie afisat la intrarea in centru. Un model este atasat in folderul standarde de
calitate
25. M.III.- S4.6 Planul de activitati de socializare Trebuie afisat intr-un loc vizibil iar o copie la dosarul cu documentele privind
respectarea standardelor minime de calitate
26. M.III.- S4.6 Contracte de colaborare cu Am amintit de el la punctul 1
autoritatea locala
27. M.III.- S6.1 Procedura privind asistenta in stare Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
terminala sau in caz de deces prin decizie de membri Fundatiei/ Asociatiei
28. M.IV – S1.2 Planul de imbunatatire si adaptare a Este un model atasat facut doar prin prizma a ceea ce am observat fugitiv. El
mediului ambiant trebuie adaptat/ modificat conform nevoilor reale dar el poate fi prezentat si sub
aceasta forma.
29. M.IV – S4.7 Programul zilnic de masa/ meniul Trebuie sa fie avizat de un medic nutritionist sau de un asistent dietician( trebuie
zilnic avut in vedere 4-5 modele avizare.
30. M.V – S1.1 Carta dreprurilor beneficiarilor Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
prin decizie de membri Fundatiei/ Asociatiei
31. M.V – S1.2 Chestionarul de masurare a gradului Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
de satisfacere a beneficiarilor prin decizie de membri Fundatiei/Asociatiei
32. M.V – S1.2 Rezultatele chestionarului de Document in folderul standarde de calitate. La sfarsitul anului se va centraliza
satisfacere a beneficiarilor rezultatele chestionarului de satisfacere a beneficiarilor si se va lua masurile
necesare de imbunatatire a punctelor slabe.
33. M.V – S2. 1 Procedura privind identificarea Trebuie sa fie pe suport de hartie la sediul caminului. Document care se aproba
cazurilor de abuz si neglijare prin decizie de membri Fundatiei/Asociatiei
34. M.V – S2.2 Sesiuni de informare a beneficiarilor Model proces verbal de invormare asupra procedurilor
asupra formelor de abuz
35. M.V – S2.3 Sesiuni de informare a personalului
angajat privind cunoasterea si combaterea
formelor de abuz si neglijare
36. M.V – S2.4 Chestionar pentru identificarea Un model va fi atasat la Procedura de de abuz si neglijare. Chestionarul se
orcaror forme de abuz sau exploatare completeaza atunci cand exista o suspiciune de abuz sau neglijare sau atunci cand
un beneficiar merge in comunitate/ familie mai mult de 2-3 zile.
37. M.V – S2.5 Registru de evidenta a cazurilor de In situatia in care in luna anterioasa nu au existat cazuri de abuz sau neglijare
abuz neglijare acest lucru se va consemna in registru(ex.: In luna..... nu s-au inregistrat cazuri de
abuz/neglijare)
38. M.V – S3.2 Informarea beneficiarilor cu privire la Model proces verbal de invormare asupra procedurilor. Informarea se realizeaza
sesizari sau reclamatii in minim 5 zile de la admiterea in centru a beneficiarului.
39. M.V – S3.3 Dorar de sesizari si reclamatii Sesizarile se pastreaza 2 ani de la inregistrare.
40. M.V – S4. 1 Registru de evidenta a incidentelor
deosebite
41. M.V I – S1.1 Fisele de post si fisele de evaluare
42. M.VI – S1.1 ROF
43. M.VI – S1.4 Planul propriu de dezvoltare
44. M.VI – S1.6 Raport de activitate Un model de raport este atasat in diverse( este un model facut la un camin cu
care colaborez)
45. M.VI – S12.1 personalul de specialitate Personalul de specialitate trebuie sa reprezinte 80% din totalul resurselor umane
ale cemtrului.
 Pentru gradele IIIA si IIIB raportul angajat/ beneficiar recomandat este de
1/5
 Pentru gradele IIA, IIB si IIC raportul angajat/ beneficiar recomandat este
de 1/3
 Pentru gradele IA, IB si IC raportul angajat/ beneficiar recomandat este de
1,12/2
46. M.VI – S2.4 Programul zilnic de lucru afisat la loc
vizibil
47. M.VI – S2.5 Planul de instruire si formare
profesionala
Notă : Pe lângă documentele existente Standardul minim de calitate menționează o serie de spatii de socializare, dotari, cum ar fi:

- cutia de sesizari si seclamatii, care poate fi o cutie postala pusa la intrarea centrului
- camera de socializare pe timp de zi dotata cu mobilier adecvat, tv, radio, etc.
- Caminul dispune de canitati suficiente de apa si alimente pentru asigurarea alimentatiei fiecarui beneficiar timp de 48 de ore
- Grupuri sanitare pentru personalalul caminului, separate pe sexe si deservesc exclusiv personalul
- Spatiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare
- Fise de post pentru personalul angajat
- Fisele de evaluare ale personalului

Aceste documente/dotari sunt verificate de inspectori sociali in momentul vizitei pentru licentierea serviciului