Sunteți pe pagina 1din 10

ORGANIZAREA TEXTULUI SCRIS

PROGRAMĂ OPŢIONAL
CLASA a VII-a
AN ŞCOLAR 2009-2010

Propunator: Prof. Ciomaga Mihaela


Scoala cu clasele I-VIII Vinatori- Popricani
PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

Denumirea opţionalului: Organizarea textului scris


Tipul: opţional la nivelul disciplinei, cu rubrică proprie
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Clasa: a VII-a
Durata: 1 an
Număr de ore săptămânal: o oră
Autorul: profesor Ciomaga Mihaela
Abilitate pentru susţinerea cursului: profesor titular, definitivat
Instituţia de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Vinatori- Popricani

Argument

Cursul opţional ,,Organizarea textului scris” a fost gândit ca o soluţie pentru


problemele cu care se confruntă elevii din ciclul gimnazial în ceea ce priveşte redactarea.
Dificultăţile sunt generate şi de complexitatea programei care trebuie parcursă în vederea
susţinerii Testului Naţional de Limba şi Literatura română, profesorul nedispunând în orele
prevăzute săptămânal la clasă de timpul necesar exersării unor exerciţii şi tehnici de
redactare. Consecinţele sunt vizibile, majoritatea elevilor care se pregătesc pentru Testele
Naţionale fiind ,,dezarmaţi” atunci când sunt puşi în situaţia de a organiza un text în funcţie
de destinaţie (scrisoarea, cererea, telegrama, cartea poştală), de a utiliza scrierea funcţională
(biletul, invitaţia, scrisoarea), textul de tip informativ: oferire de informaţii privind diverse
aspecte ale realităţii înconjurătoare; instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni, de a
structura o compunere (introducere, cuprins, încheiere), de a aplica corect punctuaţia, de a
folosi scrierea reflexivă (relatarea unor fapte sau întâmplări personale, scrisoarea familială,
scrisoarea de felicitare); scrierea imaginativă (compuneri libere): povestirea, descrierea,
portretul.
Ora de opţional nu va insista pe repere teoretice, ci va conduce elevii spre structurarea
unui text în secvenţe distincte în funcţie de tipul acestuia (rezumat, caracterizare de personaj,
comentarea unor secvenţe din textele studiate sau a titlului unor texte), scrierea unor
compuneri narative, descriptive,  informative, prezentarea unor evenimente culturale,
exerciţii de redactare a unei cereri în diverse scopuri, exerciţii de construire a unor texte
destinate prezentării unui auditoriu, exerciţii de dispunere în pagină a diverselor texte,
exerciţii de scriere îngrijită, lizibilă şi corectă.
Aceste repere au în vedere exersarea redactării sub forma unor exerciţii variate, gradate de la
simplu la complex, astfel încât fiecare elev să poată utiliza cunoştinţele însuşite în anii
anteriori la orele de limba şi literatura română. Aceste cunoştinţe nu se referă numai la
noţiunile de teorie literară, dar şi la toate compartimentele limbii (vocabular, fonetică,
morfologie, sintaxă), aflate în interdependenţă. De asemenea, elevii trebuie să stăpânească în
redactare ortografia şi punctuaţia pentru că evaluarea presupune măsurarea nu doar a ceea ce
scriu elevii, dar şi a modului cum scriu aceştia.
Cursul are la bază ideea că orice text redactat (fie el şi de câteva rânduri) presupune
o ,,scriere” organizată şi de aceea, fără a avea pretenţia eliminării tuturor problemelor pe care
le ridică redactarea în ciclul gimnazial, cursul se vrea un demers activ în vederea dezvoltării
capacităţii de exprimare scrisă şi de organizare a secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă
specifică.

COMPETENŢE GENERALE

1. Emiterea, organizarea şi integrarea ideilor în text


2. Utilizarea corectă a cuvintelor în context
3. Aplicarea normelor de ortografie, punctuaţie, fonetică, morfologie şi sintaxă
4. Îmbinarea corectă a cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în frază
5. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse
Competenţe specifice şi conţinuturi asociate
1. Emiterea, organizarea şi integrarea ideilor în text
Competenţe specifice Conţinuturi asociate

1.1 redactarea unor lucrări scurte pe o - părţile componente ale unei compuneri;
anumită temă, urmărind un plan - aşezarea corectă a textului în pagină;
- plan de idei pentru un text propriu;
- povestirea unor întâmplări reale sau imaginare;
- transformarea textului dialogat în text narativ;
- aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale
textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau la
personaje;
- compuneri după un suport vizual;
1.2 redactarea textelor cu destinaţii - structurarea detaliilor în jurul ideii principale;
diverse - redactarea unor scrisori şi anunţuri;
- rezumatul unui text citit (literar sau nonliterar); aprecieri
personale referitoare la textele epice şi lirice studiate;
- relatarea unor fapte/ întâmplări; prezentarea unor
informaţii privitoare la realitatea înconjurătoare;
- motivarea unei opinii, pornind de la diverse teme
discutate în clasă, de la texte studiate sau fapte/ persoane
din realitate;
- descrierea de tip tablou şi de tip portret; povestirea unor
texte narative/filme văzute etc.;
1.3 exprimarea, în scris, a propriilor - redactarea nuanţată în raport cu structura şi motivaţiile
opinii şi atitudini personale; descrierea unor personaje sau persoane
considerate drept modele şi motivarea opţiunilor;

2. Utilizarea corectă a cuvintelor în context


Competenţe specifice Conţinuturi asociate
2.1 utilizarea, în redactare, a unor - sinonime, antonime;
sinonime şi antonime - câmpuri lexico-semantice;
2.2 utilizarea unui lexic diversificat, - familia lexicală (derivate, compuse, cuvinte obţinute prin
recurgând la categoriile semantice schimbarea valorii gramaticale), câmpurile lexico-
studiate semantice;

2.3 utilizarea mijloacelor de - utilizarea mijloacelor interne de îmbogăţire a


îmbogăţire a vocabularului, pentru vocabularului (derivare cu sufixe şi prefixe, compunere –
exprimarea nuanţată prin alăturare, subordonare şi abreviere, schimbarea
valorii gramaticale);
3. Aplicarea normelor de ortografie, punctuaţie, fonetică, morfologie şi sintaxă
Competenţe specifice Conţinuturi asociate

3.1 alcătuirea unor propoziţii şi fraze - propoziţii simple şi dezvoltate; dezvoltarea unei propoziţii
corecte din punct de vedere simple; propoziţia principală şi propoziţia secundară;
gramatical fraza; elemente de relaţie în frază (conjuncţiile simple şi
compuse); coordonarea (copulativă şi prin juxtapunere) şi
subordonarea;
- ortografierea grupurilor de litere; despărţirea cuvintelor în
silabe; semnele de punctuaţie (punctul, virgula, două
puncte, ghilimele, linia de dialog, semnul întrebării,
semnul exclamării, cratima);
3.2 utilizarea corectă a semnelor - ortografierea grupurilor de litere; despărţirea cuvintelor în
ortografice şi de punctuaţie silabe; semnele de punctuaţie (punctul, virgula, două
puncte, ghilimele, linia de dialog, semnul întrebării,
semnul exclamării, cratima);
3.3 utilizarea corectă a flexiunii - părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul,
nominale şi verbale în textul scris pronumele, numeralul, adjectivul) şi neflexibile
(adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); relaţii şi
funcţii sintactice;
- construirea corectă şi expresivă a unui text din punct de
vedere sintactic; utilizarea adecvată a formelor verbale în
raport cu cronologia faptelor relatate; utilizarea co-
nectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al frazei;
folosirea unor grupuri verbale şi nominale pentru a spori
expresivitatea comunicării; ortografierea unor structuri
verbale şi nominale;

4. Îmbinarea corectă a cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în frază


Competenţe specifice Conţinuturi asociate

4.1 redactarea unor texte imaginative - scriere imaginativă (continuarea unor texte, schimbarea
şi reflexive în scopuri şi în finalului, a perspectivei din care se povesteşte etc.);
contexte variate - scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi întâmplări,
scrierea pe marginea textelor citite);
- autoevaluare a propriilor texte redactare.
4.2 alcătuirea rezumatului unui text - identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un
literar sau nonliterar text dat, în vederea rezumării acestuia; alcătuirea planului
de idei; transformarea textului dialogat în text narativ;
- rezumarea textelor narative (pregătire, redactare,
verificare);
- rezumarea unui text nonliterar; povestirea unui film, a
unei piese de teatru etc.
4.3 folosirea modalităţilor variate - realizarea unor descrieri prin ordonarea detaliilor în
pentru realizarea expresivităţii funcţie de propriile percepţii/propria imaginaţie;
textului compuneri narative, descriptive şi dialogate, cu
valorificarea categoriilor semantice învăţate; construirea
unor scurte povestiri; inserarea dialogului în compuneri;
redactarea unei expuneri pentru prezentarea în public în
diverse împrejurări; rezumarea textelor epice şi
caracterizarea personajelor.
5. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competenţe specifice Conţinuturi asociate

5.1 organizarea secvenţelor textuale - alcătuirea planului unei lucrări pe o temă dată;
în funcţie de o cerinţă specifică - structurarea unui text propriu în secvenţe distincte în
funcţie de tipul acestuia: rezumat, caracterizare de
personaj, comentarea unor secvenţe din textele studiate
sau a semnificaţiilor titlului unui text, scrierea unor
compuneri narative, descriptive, informative;
5.2 alcătuirea unor texte nonliterare - redactarea unei cereri în diverse scopuri; fişe de lectură;
cu caracter funcţional prezentarea unor evenimente culturale; texte destinate
prezentării unui auditoriu;
- structurarea notiţelor la diferite discipline; elemente
auxiliare (sublinieri, paranteze) care evidenţiază ideile
principale prin raportare la cele secundare;
5.3 organizarea diferitelor texte cu - dispunerea în pagină a diverselor texte; scrierea îngrijită,
caracter funcţional lizibilă şi corectă;.

CONŢINUTURI

SEMESTRUL I

1. Cuvânt. Propoziţie. Frază. Enunţ.


2. Scrierea cu majusculă
3. Semnele de punctuaţie şi ortografie
4. Despărţirea în silabe la sfârşit de rând
5. Sinonime, antonime, cuvinte derivate
6. Familia lexicală
7. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului
8. Părţile componente ale unei compuneri

SEMESTRUL al-II-lea

1. Scrierea imaginativă
2. Scrierea reflexivă
3. Rezumatul
4. Planul de idei
5. Caracterizarea unui personaj
6. Cererea
7. Notiţele la diverse discipline
8. Fişa de lectură
9. Cronica culturală
Metode şi tehnici de evaluare

*probe scrise şi orale


*referate
*portofolii
*şezătoare literară
*reclamă pentru o carte preferată
*catalogul …personajelor
*semn de carte
*publicarea creaţiilor elevilor în revista şcolii
*Autoevaluarea elevilor

Bibliografie

1. Goia, Vistian – Didactica limbii şi literaturii române (pentru gimnaziu si liceu), Editura
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2001

2. Ionescu, Miron – Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitara


Clujeană, Cluj-Napoca, 2000

3. Magheru, Octavian – Noţiuni de stil şi compoziţie cu modele de compuneri şcolare,


Editura Coresi, Bucureşti, 1993

4. Parfene, Constantin – Compoziţiile în şcoala, Editura Moldova, Iaşi, 1996;5. Parfene, Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid
teoretico-aplicativ, Editura Polirom, Iaşi, 1998;

6. Matei, C., Nicolae- Învăţarea eficientă în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti, 1995;

7. Moraru, Ion – Strategii creative transdisciplinare, Editura Academiei, Bucureşti, 1992;

8. Apostol, A., Filip, V., - Practici alternative de evaluare, Editura PIM, Iaşi, 2003

9. Oprea,C.L, Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii,


Bucureşti, 2003
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A MATERIEI

SEMESTRUL I

Nr. Conţinutul învăţării Activităţi de învăţare Săptă- Mod de


crt. mâna organizare
Evaluare
1. Recapitularea unor Exerciţii de construcţie a unor enunţuri, a 1 Fişe
noţiuni teoretice: unor propoziţii (simple sau dezvoltate), a Activitate
 Propoziţie unor fraze (cu număr de propoziţii frontală
 Frază prestabilit). Activitate pe
 Enunţ Exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor, grupe
frazelor, enunţurilor. Probe scrise şi
orale
2. Recapitularea unor Exerciţii de redactare şi de explicare a 2 Activitate
noţiuni teoretice: folosirii majusculei la început de frontală
 Scrierea cu propoziţie sau în interiorul acesteia în Activitate
majusculă diferite contexte. individuală
3. Recapitularea unor Exerciţii de redactare cu folosirea 3-4 Activitate
noţiuni teoretice: diferitelor semne de ortografie şi de frontală
 Semnele de punctuaţie. Activitate
punctuaţie şi individuală
ortografie Activitate pe
grupe
Fişe de
evaluare

4. Despărţirea în Exerciţii de despărţire a cuvintelor în 5 Fişe


silabe la sfârşit de silabe la sfârşit de rând, de explicare a Activitate
rând situaţiilor în care se evită despărţirea la individuală
sfârşit de rând.
5. Recapitularea unor Exerciţii de redactare cu folosirea 6-7 Fişe de lucru
noţiuni teoretice: sinonimelor, antonimelor şi a cuvintelor Activitate pe
● Sinonime, derivate. grupe
antonime, cuvinte Activitate
derivate frontală
Activitate
individuală
6. Recapitularea unor Exerciţii de alcătuire a familiei lexicale 8 Fişe de lucru
noţiuni teoretice: Activitate pe
● Familia lexicală grupe

7. Mijloace interne de Exerciţii de derivare cu sufixe şi prefixe, 9-11 Activitate


îmbogăţire a compunere – prin alăturare, subordonare frontală
vocabularului şi abreviere, schimbarea valorii Activitate pe
gramaticale. grupe
Activitate
individuală
8. Părţile unei Exerciţii de stabilire a părţilor unei 12-17 Activitate
compuneri compuneri. frontală
Aşezarea corectă a textului în pagină. Activitate pe
Plan de idei pentru un text propriu grupe
Povestirea unor întâmplări reale sau Activitate
imaginare individuală
Fişe de lucru
Transformarea textului dialogat în text
narativ cu texte
Compuneri după un suport vizual Probe scrise şi
orale

SEMESTRUL al-II-lea

Nr. Conţinutul învăţării Activităţi de învăţare Săptă- Mod de


crt. mâna organizare
Evaluare
1. Scrierea Exerciţii de continuare a unor texte date. 1-2 Fişe
imaginativă Exerciţii de schimbare a finalului. Activitate
Exerciţii de schimbare a perspectivei din frontală
care se povesteşte. Activitate pe
grupe
2. Scrierea reflexivă Exerciţii de relatare a unor fapte şi 3-6 Referate
întâmplări. Activitate
Redactarea unor scrisori personale. frontală
Activitate
Aprecieri personale referitoare la textele
epice şi lirice studiate. individuală
Activitate pe
Motivarea unei opinii proprii, pornind de
grupe
la diverse teme discutate în clasă, de la
texte studiate sau fapte/ persoane din
realitate. Portofoliu
Autoevaluare a propriilor texte redactate. personal
3. Rezumatul. Exerciţii de identificare şi ordonare a 7-9 Activitate
Planul de idei secvenţelor narative dintr-un text dat, în frontală
vederea rezumării acestuia. Activitate
Alcătuirea planului de idei. individuală
Transformarea textului dialogat în text Activitate pe
narativ. grupe
Fişe de lucru
Rezumarea textelor narative (pregătire,
cu texte
redactare, verificare);
Probe scrise şi
Rezumarea unui text nonliterar;
orale
povestirea unui film, a unei piese de
teatru etc.

4. Caracterizarea unui Descrierea unor personaje sau persoane 10 Activitate


personaj frontală
considerate drept modele şi motivarea Activitate pe
opţiunilor. grupe

Exerciţii de redactare nuanţată în raport


cu structura şi motivaţiile personale
5. Textul funcţional: Familiarizarea cu structura şi conţinutul 11-12 Activitate pe
cererea cererii. grupe
Exerciţii de redactare a cererilor în Activitate
diferite scopuri. frontală
Activitate
individuală
Probe scrise şi
orale
6. Notiţele Exerciţii de structurare a notiţelor la 13-14 Activitate
diferite discipline. frontală
Elemente auxiliare (sublinieri, paranteze) Activitate pe
care evidenţiază ideile principale prin grupe
raportare la cele secundare. Activitate
individuală
Fişe de lucru
7. Fişa de lectură Exerciţii de întocmire a fişelor de lectură. 15-16 Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
Portofoliu
personal

8. Cronica culturală Familiarizarea cu structura şi conţinutul 17 Texte suport


cronicilor culturale. Activitate
frontală
Exerciţii de alcătuire a unei cronici Activitate pe
culturale grupe
Portofoliu
personal
9. Recapitulare- Exerciţii de aplicare a mijloacelor şi 18 Activitate pe
noţiuni de metodelor de organizare a textului scris grupe
organizare a Activitate
textului scris individuală
Probe scrise

S-ar putea să vă placă și