Sunteți pe pagina 1din 7

Numele și prenumele cadrului didactic: COJOCEA ELENA

Clasa: a VIII-a Conform Programei Școlare pentru disciplina Chimie cuprinsă în Anexa nr. 2
Nr. ore: 2 ore/săptămână la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 3393/28.02.2017
și cu respectarea planului-cadru de învățământ aprobat prin OMENCS Nr. 3590/05.04.2016

Nr. de săptămâni în anul școlar 2020 – 2021: 33 de săptămâni din care o săptamână Programul „Școala Altfel”
Manualul utilizat: Chimie. Clasa a VIII-a, Editura Art Klett, București, 2020

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a VIII-a SEMESTRUL I – 34 ore/17 săptămâni
Nr. Unitatea de Nr. de
Competenţe specifice vizate Conţinuturi Săptămâna Observaţii
U.Î. învăţare ore
Recapitulare Recapitulare 2 ore S1
inițială

4 ore S2-S3 Ore la


dispoziția
profesorului

1. Reacții chimice. 1.1. Investigarea unor reacții chimice în Reacții chimice 8 ore S4-S5-S6-S7
Ecuații ale reacțiilor contexte cunoscute
chimice 1.3. Utilizarea simbolurilor și a Legea conservării masei substanțelor
Ecuația reacției chimice
terminologiei specifice chimiei pentru
reprezentarea elementelor, substanțelor Legea conservării numărului de atomi
simple/compuse și a ecuațiilor reacțiilor
chimice Stabilirea coeficienților ecuațiilor reacțiilor
2.3. Aplicarea planului propus pentru chimice
efectuarea unei investigații
2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la Recapitulare pentru evaluarea unității de
învățare: „Reacții chimice. Ecuații ale reacțiilor
caracteristicile substanțelor și a relațiilor
chimice”
dintre acestea
2.4. Formularea de concluzii pe baza Evaluarea unității de învățare
rezultatelor investigației proprii
3.2. Rezolvarea de probleme cu caracter Activități remediale sau de progres
practic, teoretic și aplicativ
2. Calcule 1.1. Investigarea unor reacții chimice în 12 ore S8 -S9-S10- 30 noiembrie
Stoechiometria reacțiilor chimice S11-S12-S13 1 decembrie
stoechiometrice pe contexte cunoscute
zile libere
baza ecuațiilor 1.3. Utilizarea simbolurilor și a
Calcule stoechiometrice pe baza ecuațiilor
reacțiilor chimice terminologiei specifice chimiei pentru
reacțiilor chimice folosind puritatea
reprezentarea elementelor, substanțelor
simple/compuse și a ecuațiilor reacțiilor
Calcule stoechiometrice pe baza ecuațiilor
chimice
reacțiilor chimice, folosind concentrația
2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la
procentuală de masă
caracteristicile substanțelor și a relațiilor
dintre acestea
Calcule stoechiometrice pe baza ecuațiilor
2.3. Aplicarea planului propus pentru
reacțiilor chimice cu un reactant în exces
efectuarea unei investigații
2.4. Formularea de concluzii pe baza
Calcule stoechiometrice pe baza ecuațiilor
rezultatelor investigației proprii
reacțiilor chimice care au loc cu un randament
3.1. Aplicarea unor relații pentru
efectuarea calculelor pe baza ecuațiilor
Recapitulare pentru evaluarea unității de
reacțiilor chimice
învățare: ”Calcule stoechiometrice pe baza
3.2. Rezolvarea de probleme cu caracter
ecuațiilor reacțiilor chimice”
practic, teoretic și aplicativ
4.1. Identificarea avantajelor utilizării unor
Evaluarea unității de învățare
substanțe/procese chimice studiate sau/şi a
Activități remediale sau de progres
factorilor de risc asociați utilizării unora
dintre acestea
3. Tipuri de reacții 1.1. Investigarea unor reacții chimice în Reacția de combinare 6 ore S14 - S15
chimice – Reacția contexte cunoscute -S16
de combinare. Reacția de ardere a metalelor. Reacția unor oxizi
1.2. Interpretarea caracteristicilor specifice
Reacția de diferitelor fenomene/procese în contexte ai metalelor cu apa
descompunere diverse
23.12.
Reacția de ardere a aluminiului. Reacția de
1.3. Utilizarea simbolurilor și a 2020
ardere a cuprului
terminologiei specifice chimiei pentru 10.01.
reprezentarea elementelor, substanțelor 2021
simple/compuse și a ecuațiilor reacțiilor Reacția de ardere a nemetalelor. Reacția unor Vacanța de
chimice oxizi ai nemetalelor cu apa iarnă

2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la Reacția metalelor cu halogenii


caracteristicile substanțelor și a relațiilor
dintre acestea
Reacția nemetalelor cu hidrogenul
2.2. Elaborarea unui plan pentru testarea
ipotezelor formulate Reacția de descompunere
2.4. Formularea de concluzii pe baza
rezultatelor investigației proprii Descompunerea unor carbonați.
Descompunerea unor hidroxizi
3.2. Rezolvarea de probleme cu caracter
practic, teoretic și aplicativ
Recapitulare 2 ore S17
semestrială
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a VIII-a SEMESTRUL al II-lea – 32 ore/16 săptămâni

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. de ore Săptămâna Observaţii
U.Î. alocate
3. 1.1. Investigarea unor reacții chimice
Tipuri de reacții Descompunerea apei oxigenate 4 ore S1/S18-
în contexte cunoscute
chimice – Reacția de S2/S19
combinare. Reacția de Recapitulare pentru evaluarea unității de
1.2. Interpretarea caracteristicilor
descompunere învățare: „Tipuri de reacții chimice –
specifice diferitelor
Reacția de combinare. Reacția de
fenomene/procese în contexte
descompunere”
diverse
Evaluarea unității de învățare
1.3. Utilizarea simbolurilor și a
terminologiei specifice chimiei
Activități remediale sau de progres
pentru reprezentarea elementelor,
substanțelor simple/compuse și a
ecuațiilor reacțiilor chimice

2.1. Formularea unor ipoteze cu


privire la caracteristicile substanțelor
și a relațiilor dintre acestea

2.2. Elaborarea unui plan pentru


testarea ipotezelor formulate

2.4. Formularea de concluzii pe baza


rezultatelor investigației propria

3.2. Rezolvarea de probleme cu


caracter practic, teoretic și aplicativ

4. Tipuri de reacții 1.1. Investigarea unor reacții chimice Reacția de substituție. Reacția metalelor 12 ore S3/S20
chimice – Reacția de în contexte cunoscute cu săruri S4/S21
substituție. Reacția de S5/S22
1.2. Interpretarea caracteristicilor
schimb specifice diferitelor Reacția metalelor cu acizi. Reacția
fenomene/procese în contexte metalelor cu apa
S6/S23
diverse
S7/S24
Seria activității metalelor
S8/S25
1.3. Utilizarea simbolurilor și a
terminologiei specifice chimiei Aluminotermia – metodă de obținere a
pentru reprezentarea elementelor, unor metale – proiect
substanțelor simple/compuse și a
ecuațiilor reacțiilor chimice Reacția de schimb

2.1. Formularea unor ipoteze cu Reacția de neutralizare


privire la caracteristicile substanțelor
și a relațiilor dintre acestea Reacții cu formare de precipitat. Reacția
dintre baze solubile și săruri solubile cu
2.2. Elaborarea unui plan pentru obținerea bazelor greu solubile
testarea ipotezelor formulate
Reacția dintre un acid și sarea unui acid
2.4. Formularea de concluzii pe baza mai slab
rezultatelor investigației propria
Identificarea unor ioni prin reacții cu
3.2. Rezolvarea de probleme cu formare de precipitat
caracter practic, teoretic și aplicativ
Tipuri de reacții chimice. Importanță
practică – proiect

Recapitulare pentru evaluarea unității de


învățare: ” Tipuri de reacții chimice –
Reacția de substituție. Reacția de
schimb”

Evaluarea unității de învățare

Activități remediale sau de progres

5. Importanța chimiei 1.1. Investigarea unor reacții chimice Procese exoterme, procese endoterme. 10 ore S9/S26
în viața noastră în contexte cunoscute Descompunerea carbonatului de calciu – S10/S27
proces endoterm S11/S28
1.2. Interpretarea caracteristicilor S12/S29
specifice diferitelor Materiale de construcții S13/S30
fenomene/procese în contexte
diverse Arderea – proces exoterm. Combustibili
Impactul produșilor de ardere asupra
1.3. Utilizarea simbolurilor și a mediului și asupra organismului uman
terminologiei specifice chimiei
pentru reprezentarea elementelor, Aplicații ale unor reacții de neutralizare.
substanțelor simple /compuse și a Medicamente antiacide
ecuațiilor reacțiilor chimice
Aplicații ale unor reacții de neutralizare.
2.1. Formularea unor ipoteze cu Ameliorarea solurilor
privire la caracteristicile substanțelor
și a relațiilor dintre acestea Îngrășăminte chimice

2.4. Formularea de concluzii pe baza Importanța ionilor metalici în


rezultatelor investigației proprii organismele vii. Acțiunea toxică a unor
ioni metalici
3.2. Rezolvarea de probleme cu
caracter practic, teoretic și aplicativ Reciclarea deșeurilor

4.1. Identificarea avantajelor Recapitulare pentru evaluarea unității de


utilizării unor substanțe/procese învățare: ”Importanța chimiei în viața
chimice studiate sau/şi a factorilor noastră”
de risc asociați utilizării unora dintre Evaluarea unității de învățare
acestea
Activități remediale sau de progress
4.2. Evaluarea impactului
substanțelor chimice asupra
organismului și asupra mediului
înconjurător

4 ore S14/S31 1 iunie zi


S15/S32 liberă
Recapitulare finală
Reacții chimice
Ecuații ale reacțiilor
chimice
Calcule
stoechiometrice pe
baza ecuațiilor
reacțiilor chimice
Săptămâna
S16/33 ”Școala
Altfel”