Sunteți pe pagina 1din 5

Nr………/Data:……………………….

PLANIFICARE CALENDARISTICA
An școlar 2020-2021
Disciplina: Educatie tehnologica si aplicatii practice
Clasele: a VI-a Prof. COJOCEA ELENA
Nr ore/ săptămână: 1

Unitatea de Competențe generale şi Domenii de conținut Conținuturi Număr Săpt. Produsul/lucrarea de


învățare specifice de ore realizat/aplicația practică
alocat (exemple)
I.LOCALITA 1. Realizarea practică de Tehnologii Introducere in studiul
TEA . produse utile și/sau de disciplinei. 1 S1 – Activitate în echipe-
18 ORE lucrări creative pentru Design Cladirile/5 lectii pagina 10
activități curente şi Calitate, economie 1.Mediul construit. 1 S2, – Proiectul „Clădiri din
valorificarea acestora și antreprenoriat 2.Destinaţii şi amplasări ale 1 S3 localitatea mea” de la
1.1 Executarea unor produse clădirilor.Alcătuirea 1 S4 pagina 14
simple/machete pornind de constructivă. 1 S5 Fișa pentru activitatea
la o fișă tehnologică realizată 3.Elemente de confort personală de la pagina 15
cu sprijin din partea ambiental. 1 S6
profesorului 4.Calitatea in constructii.
1.2 Utilizarea achiziţiilor de Reguli de urbanism
bază din matematică şi 5.Recapitularea U.I. Aplicatie
ştiinţe pentru realizarea unui practica.
produs, în condiţii de
eficienţă
1.3 Aprecierea calității
produselor realizate din
perspectiva reinvestirii II.Alimentarea si distributia – Studiu de caz: Reţelele de
beneficiilor obținute utilitatilor/3 lectii utilităţi din localitatea mea
– Identificarea reţelelor de
2. Promovarea unui mediu 1.Reţele de utilitati:
telecomunicaţii utilizate în
tehnologic favorabil  De apă-canalizare prezent,determinarea
dezvoltării durabile  De gaze 1 S7 elementelor componente;
2.1 Selectarea măsurilor de  De energie termică 1 , S8 – Autoevaluare-pagina 20
securitate în muncă, de  De energie electrică
prevenire și stingere a  De telecomunicaţii
incendiilor aplicabile în
diverse contexte de activitate
2.2 Identificarea de 2.Autoevaluare/evaluare 1 S9
modalități pentru
economisirea resurselor și Tehnologii III.Transporturi/6 lectii – Aplicatii practice:
1.Cai si mijloace de transport 1 S10 -sa confectionăm un mijloc
pentru reutilizarea deșeurilor 1 S11
3. Explorarea intereselor și Design 2.Educatie stradala
1 S12
de transport din materiale
 Calitate, 3.Siguranta si securitate in reciclabile;
aptitudinilor pentru
ocupații/profesii, domenii economie și transporturi -Proiect: Căi şi mijloace de
antreprenoriat 4.Traditional si modern in 1 S13 transport-pagina 26
profesionale și transporturi -portofoliu ,,transportul de
 Meserii/ Profesii/
antreprenoriat în vederea 5.Calitatea serviciilor de 1 S14 persoane/transportul de
Ocupatii
alegerii parcursului şcolar transport si a serviciilor postale. marfa
şi profesional 6.Activitati,ocupatii si meserii in -identificarea semnelor de
1 S15
3.1 Argumentarea transport. circulatie
preferințelor personale -Proiect: Elevul-
pentru pieton,biciclist sau călător.-
activităţi/meserii/profesii pagina 29
explorate prin experienţa Proiect: Destinaţia de
direct vacanţă-pagina 35
Test de evaluare-pagina 36
3.2 Realizarea unor Dezvoltare durabila IV,PROTEJAREA SI SIGURANTA Proiect :Economisirea
activități/produse inovative MEDIULUI CONSTRUIT/2 lectii energiei electrice şi
pe baza 1.Solutii de protejare a mediului termice,acasă şi în localitate-
descompunerii/recompunerii/ 2.Siguranta si securitate in 1 S16 pagina 40
reutilizării creative a constructii. -amenajarea spatiilor verzi
elementelor unor produse Traditional si modern in 1 S17 Studiul de caz: Siguranţa şi
inițiale date constructii securitatea în şcoala noastră-
pagina 43

Recapitularea U1-Localitatea 1 S18 Activitate pe echipe-pag.46


Test de evaluare-pag.47

II.LOCUINTA 1.1 Executarea unor produse Tehnologii .Designul locuintei/4 lectii -intocmire plan de locuinta
9 ORE simple/machete pornind de la Design 1.Limbaj folosind ex.de la pag.52.
1 S19
o fișă tehnologică realizată cu Calitate, economie și grafic:vedere,proiectie,scara,pro -realizarea unei scheme
sprijin din partea profesorului antreprenoriat portii. functionale pt.o locuinta
1.2 Utilizarea achiziţiilor de Dezvoltare durabila 2.Planul locuintei. Scheme 1 S20 -activitatea individuala
bază din matematică şi ştiinţe functionalfuncţionale pentru pag.50
pentru realizarea unui produs, locuinţe. -intocmire buget pt.un
în condiţii de eficienţă 3.Amenajare si decorarea 1 S21 produs
1.3 Aprecierea calității locuinţei. -autoevaluare-pagina 59
1 S22
produselor realizate din 4.Buget financiar,buget de
perspectiva reinvestirii timp,disciplina bugetului necesar
beneficiilor obținute realizarii unui produs.
2.1 Selectarea măsurilor de
securitate în muncă, de Design II.Machete pentru locuinte/3 -aplicatie practica individuala:
prevenire și stingere a lectii realizare macheta bucătăriei
incendiilor aplicabile în diverse 1.Macheta pentru bucătărie. -aplicatie in echipa: macheta
1 S23
contexte de activitate 2.Macheta pemtru casă. 1 S24 unei locuinte-pagina 63
2.2 Identificarea de modalități 3. Macheta pentru clădire. Proiect: Elemente de mobilier
pentru economisirea resurselor 1 S24 pentru locuinţă.
și pentru reutilizarea deșeurilor Proiect : Clădirea casei mele.
3.1 Argumentarea preferințelor
personale pentru
activităţi/meserii/profesii
explorate prin experienţa
direct
3.2 Realizarea unor 3.Oamenii si munca lor/2 lectii.
activități/produse inovative pe Meserii/ Profesii/ 1.Activitati,ocupatii si meserii din
baza Ocupatii constructii; -intocmire unei fise de post
1 S25 (la fiecare din cele 2 lectii);
descompunerii/recompunerii/r 2. Activitati,ocupatii si meserii 1 S26
eutilizării creative a din amenajari interioare- -Test de evaluare-pagina 78
elementelor unor produse exterioare si peisagistica;
inițiale date

III. SCOALA 1.1 Executarea unor produse Design


7 ORE simple/machete pornind de la Tehnologii I.Designul scolii/3 lectii. -intocmire tabele cuprinzând
1.Elemente de limbaj grafic: 1 S27 reprezentari conventionale
o fișă tehnologică realizată cu Calitate, economie și
sprijin din partea profesorului antreprenoriat cotede gabarit,scară si proportii). de mobilier.
1.2 Utilizarea achiziţiilor de Dezvoltare durabila 2.Planul scolii. Scheme -aplicatie practica: planul
bază din matematică şi ştiinţe functionale pentru şcoli. 1 S28 şcolii
pentru realizarea unui produs, 3.Amenajarea si decorarea scolii -proiect de echipa:
în condiţii de eficienţă 1 S29 reamenajarea si decorarea
1.3 Aprecierea calității sălii de clasă.
produselor realizate din
perspectiva reinvestirii
beneficiilor obținute
2.1 Selectarea măsurilor de
securitate în muncă, de
prevenire și stingere a
incendiilor aplicabile în diverse
contexte de activitate
2.2 Identificarea de modalități
pentru economisirea resurselor Tehnologii II.Machete pentru clasă, scoală,
și pentru reutilizarea deșeurilor cartierul scolii/3 l. -aplicatie practica individuala:
3.1 Argumentarea preferințelor 1.Constructia la scara a unor element de mobilier pt.sala
1 S30
personale pentru machete: sala de clasa mea de clasa
activităţi/meserii/profesii 2.Macheta pentru scoală. 1 S31 -proiect de echipa: sala
explorate prin experienţa 3.Macheta pentru cartier. 1 S32 noastra de clasa;
direct
3.2 Realizarea unor Recapitulare-evaluare (2 lectii) Test de evaluare –pagina
activități/produse inovative pe Toate domeniile de 1.RecapitulareU.I. din sem.II 101
continut 1 S33
baza 2.EvaLuare anuala.
descompunerii/recompunerii/r 1 S34
eutilizării creative a
elementelor unor produse
inițiale date