Sunteți pe pagina 1din 5

Bibliografie:

1. ANDRONIC,ăR гЯКЧ-Lucian, Voluntariatul vizavТăprКМtТМ ăstuНОnțОКsМ , In: Analele


UЧТЯОrsТЭ ТТă„ ЭОПКЧăМОХăMКrО”ăНТЧăSЮМОКЯК, Suceava, 2009, p. 10-16.
2. ANNUAL REPORT 2011, Volunteering for our future, New York, UN Volunteers, 2012.
3. ANNUAL REPORT 2007, Inspiration in Action, Bonn, UNV/UNDP, 2008.
4. BESIC, Iasmin, Youth decide! Empowering the active role of youth in society, Sa-
rajevo, Institute for Youth Development KULT, 2013.
5. D R BAN,ăMКrТК, Voluntariatul, o necesitate a zilelor noastre, IЧ:ăÎЧЯ ЦсЧЭЮХăprТ-
ЦКră ТăprО МШХКr, 2013, nr. 3-4, p. 46-48.
6. Inspiring Youth, United Nations Volunteers, New York, UNV, 2011.
7. SOLOVEI, Rodica, TТnОrТăьnăКМțТunОăsКuăМuЦăs ăКntrОn ЦăОХОvТТăьnăКМtТvТt țТăНОăvoХun-
tarТКtăьnăПoХosuХăМoЦunТt țТТă(SuРОstТТăpОntruăКМtТvТtКtОКăОбtrК МoХКr ăХКăОНuМКțТКăМТvi-
М ), CСТ ТЧ Ю, PRAG-3, 2003.
8. ,ă . ., ă ă ă , In:
ă ă ,ă2010,ăЧr.ă4,ăp. 36-38.
9. ,ă . ., ă - ă ă ,ă ă ă
ă , IЧ:ă ă ă ,ă2015,ăNr.ă1,ăp.ă58-67.
10. ,ă . ., O ă ă , IЧ:ă ă -
,ă2014,ăЧr.ă5, p. 71-78.
Webografie:
1. Care sunt beneficiile voluntariatului. [online] [citat 9 mai 2016] Disponibil:
http://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/job-bani-cariera/scheffal-scheffal-care-sunt-
beneficiile-voluntariatului
2. Ce este voluntariatul?. [online] [citat 7 mai 2016] Disponibil: http://cvact.ro/ce-este-
voluntariatul.html
3. MANESCU,Cristina. Voluntariatul – mai multăНОМсtăunăРОstăКХtruТst. [online] [citat 6
mai 2016] Disponibil: http://www.didactic.ro/revista-electronica/revista-electronica-
didactic-ro-issn-aa844-4679-ianuarie-2-aa2/voluntariatul-mai-mult-decat-un-gest-
altruist-prof-cristina-manescu-colegiul-tehnic-transilvania-brasov
4. StrКtОРТКăpОrsonКХ ăНОăpХКnТПТМКrОăКăproМОsuХuТăНОăьnv țКrОănonПorЦКХ [online] [citat
28 aprilie 2016] Disponibil: http://evstrimitere.ro/pentru-tineri.aspx
5. VASILIU, Oana. Voluntariatul – МoКХКăvТОțТТăpОntruăНОгvoХtКrОăproПОsТonКХ . [online]
[citat 30aprilie 2016] Disponibil: http://blogunteer.ro/2011/03/voluntariatul-%E2%
80%93-scoala-vietii-pentru-dezvoltare-profesionala/

CLASAăINVERSAT :ăUNăNOUăMODEL
DE EFICIENTIZARE A INSTRUIRII
Livia TARLAPAN, stuНОnt ,ăFКМuХtКtОКăНОăLitere,
UnТvОrsТtКtОКăНОăStКtă„AХОМuăRusso”ăНТnăB ХţТ
CШЧНЮМ ЭШrăşЭТТЧ ТПТМ:ăEugenia FOCA, lect. univ., drd.
Abstract. Education is one of the most serious problem of today's society. In a world
full of technology we should keep in touch with progress. We need to be open to new
discoveries, especially in education. Flipped Classroom is a good opportunity to change the
concept of teaching and education In a flipped classroom, students watch online lectures,
collaborate in online discussions, or carry out research at home and engage in concepts in
the classroom with the guidance of a mentor.
Keywords: education, flipped classroom.
Motto: „EНЮМК ТКăОsЭОăМОКăЦКТăЛЮЧ ăprШЯТгТОăpОăМКrОăШăpШ ТăПКМОăpОЧЭrЮăЛ ЭrсЧО О”4
169
Aristotel
EНЮМК ТКăОsЭОăМОКăЦКТăpЮЭОrЧТМ ăКrЦ ăpОăМКrОăШăpЮЭО ТăПШХШsТăpОЧЭrЮăКăsМСТЦЛКă
lumea, ea ОsЭОăpТХШЧЮХăpОăМКrОăsОăsprТУТЧ ăШrТМОăsШМТОЭКЭО,ăЧШТăКХОРОЦăs ăЧОăьЧКrЦ Цă
sКЮăs ăМОН ЦăьЧăПК КăОТ.ăTehnica modern ,ăМЮăЭШЭКХТЭКЭОКăНОăТЧШЯК ТТăpОăМКrОăХОăpШКrЭ ă
cu sine, ne-КăТЧЯКНКЭăЯТК К.ăCШЧЭОЦpШrКЧăМЮăЧШТ,ăsОМШХЮХăЯТЭОгОТăЧОăКПОМЭОКг ăТЧНТfe-
rent de ЯШТЧ КăЧШКsЭr .ăNОăШpЮЧОЦăsКЮăЧЮ,ăsЮЧЭОЦăЦКrЭШrТăКТăПОЧШЦОЧЮХЮТăНОăЦШ-
derЧТгКrОăpОrpОЭЮ ăКăsШМТОЭ ТТ.ăAМОsЭОăsМСТЦЛ rТăМКrОăsОăprШНЮМăьЧă ЭТТЧ ăКПОМЭОКг ă
НТrОМЭăЭШКЭОăНШЦОЧТТХОăНОăКМЭТЯТЭКЭОăКăШЦЮХЮТ.ăÎЧă ЮХЭТЦТТăКЧТăsОăКpОХОКг ăЭШЭăЦКТăТЧ-
sistent la o rОПШrЦ ăОНЮМК ТШЧКХ ,ăМКrОăКăКp rЮЭăsЮЛăПШrЦКăЮЧОТăьЧРrТУШr rТăМЮăprТvire
ХКăЦШНЮХăЭrКНТ ТШЧКХăНОăprОНКrОăpОăПЮЧНКХЮХăЭОСЧШХШРТг rТТăprШРrОsТЯОăКăsШМТОЭ ТТ.ă
NШЮХă ЧЮă ОsЭОă ЧОКp rКЭă r Ю,ă ОХă ОsЭОă Шă МШЧsОМТЧ ă НТrОМЭ ă Кă ЦШНОrЧТг rТТ.ă ÎЧă
КМОКsЭ ăШrНТЧОăНОăТНОТ,ăНШrТЦăs ăЭrОМОЦăprШprТЮ-zis la tema pe care am cercetat-ШăşТă
anume fenomenul ХОМțТОТ sКЮăМХКsОТăr sЭЮrЧКЭО.ă
LКăЦШЦОЧЭăМЮăprШЛХОЦКăЦШНОrЧТг rТТăПЮХРОrăsОăМШЧПrЮЧЭ ăОНЮМК ТКăНТЧăПТОМКrОă
Кr .ăCШЧПШrЦăМОХЮТăЦКТărОМОЧЭărКpШrЭăsЭКЭТsЭТМăpЮЛХТМКЭăНОăCСТЧКăНОăМ ЭrОăCОЧЭrЮХăНОă
re ОКăНОăIЧЭОrЧОЭăIЧПШrЦКЭТШЧă(CNNIC)ă(CNNIC,ă2015),ăЧЮЦ rЮХăЭШЭКХăНОăЮЭТХТгКЭШrТă
НОăIЧЭОrЧОЭăНТЧăCСТЧКăКăКУЮЧsăХКă649ăНОăЦТХТШКЧОăpсЧ ăХКăsПсr ТЭЮХăХЮЧТТăНОМОЦЛrТОă
2014,ăprТЧЭrОăМКrОă ТăЧЮЦ rЮХăНОăsЭЮНОЧ ТăНОăМШХОРТЮăОsЭОăКЛsШХЮЭărОЦКrcabil. Dispo-
ziЭТЯОХОăЦШЛТХОăsЮЧЭăЭШЭăЦКТăpШpЮХКrОăpОЧЭrЮăМШХОРТЮ,ăsЭЮНОЧ ТТăsОăМШЧОМЭОКг ăХКăТЧ-
ternet printr-o varietate de wireless dispozitive mobile pentru a viziona clipuri vi-
НОШ,ă НОsМ rМКă ШЧХТЧОă rОsЮrsО,ă МШЦЮЧТМ ă МЮă МШХОРТТă Тă prШПОsШrТТă ХШră МО, de fapt, le
perЦТЭОăШăьЧЯ КrОăТЧЭОrКМЭТЯ .
Profesorul Aaron Sams ьЧă ТЧЭОrЯТЮrТХОă sКХОă КПТrЦ ă М : „UЧКă НТЧЭrОă МОle mai
ЦКrТăЛОЧОПТМТТăКХОăХОМ ТОТăr sЭЮrЧКЭОăОsЭОăПКpЭЮХăМ ăТЧЭОrКМ ТЮЧОКăРХШЛКХ ăМrО ЭО:ăНОăХКă
profesor-la ОХОЯă ТăОХОЯ-prШПОsШr.”ă(7:ă23)
AМЮЦăМОăК ТăгТМОăНКМ ăМШЧНТ ТТХОăsОăЯШrăsМСТЦЛК?ăNЮăМrОНО ТăШКrОăМ ăьЧМОrМКrОКă
sОăЦОrТЭ ?ăTrОЛЮТОăs ăПТЦăНОsМСТşТăprШРrОsЮХЮТ.ăLОМ ТКăr sЭЮrЧКЭ ăsОăМОЧЭrОКг ăpОăЧО-
cesТЭ ТХОăşТăpКrЭТМЮХКrТЭ ТХОăТЧНТЯТНЮКХОăКХОăПТОМ rЮТăНТsМТpШХ.ăEХОЯЮХ/ăsЭЮНОЧЭЮХăОăМК-
paЛТХăs ăЯТгТШЧОгОăШrТăНОăМсЭОăШrТăЯrОКăЦКЭОrТКХЮХăЯТНОШ,ăКsЭПОХăsОăspШrОşЭОăКsТЦТХКrОКă
ТЧПШrЦК ТОТăşТăОПТМТОЧЭТгОКг ăprШМОsЮХăНОăьЧЯ ЦсЧЭ.ă
ÎЧăМШЧЭТЧЮКrОăОЯТНОЧ ТОЦăsЮММТЧЭ istoria acestui concept FХТppОНăХОsson/ăХОМţТКă
r sturnКt . ÎЧă 1956 Benjamin Bloom49 Кă НОгЯШХЭКЭă ЮЧă ЦШНОХă МКrОă ТНОЧЭТПТМ ă КsОă
obiecЭТЯОăОНЮМК ТШЧКХОăМСОТО:ăМunoК tОrО,ăьnțОХОРОrО,ăКpХТМКrО,ăКnКХТг ,ăsТntОг ă i eva-
luare.ăÎЧăМООКăМОăprТЯО ЭОă МХКsТПТМКrОКărОЯТгЮТЭ ăКăХЮТăBХШШЦ,ă„МХКs ăr sЭЮrЧКЭ ”ăьЧ-
seamЧ ăМКăОХОЯТТăs ăОПОМЭЮОгОăЧТЯОХЮrТăЦКТăsМ гЮЭОăКХОăКМЭТЯТЭ ТТăМШРЧТЭТЯОă(НШЛсЧdirea
НОăМЮЧШ ЭТЧ Оă ТăНОăьЧ ОХОРОrО)ăьЧăКПКrКăМХКsОТă Тăs -şТăМШЧМОЧЭrОгОăКЭОЧ ТКăКsЮpra unor
forme superioare de activitate МШРЧТЭТЯ (КpХТМК ТО, КЧКХТг , sТЧЭОг i/sau de evaluare),
ьЧăМХКs ,ăьЧăМКгЮХăьЧăМКrОăКМОsЭОКăsЮЧЭăsЮs ТЧЮЭОăНОăМШХОРТă ТăprШПОsШr.ăAМОsЭăЦШdel
diПОr ăНОăЦШНОХЮХăЭrКНТ ТШЧКХ,ăьЧăМКrОă„prТЦКăьЧЭсХЧТrО”ăМЮăЭОЦКăЧШЮ ăsОăПКМОăьЧăМХКs .
Un rШХăТЧНЮЛТЭКЛТХăьЧăКpКrТ ТКăКМОsЭЮТăМШЧМОpЭăьТărОЯТЧОăprШПОsШrЮХЮТăНОăХКăHКr-
ЯКrН,ă ErТМă MКгЮr,ă ТНОТХОă М rЮТКă КЮă ТЧПХЮОЧ КЭă r sЭЮrЧКrОКă ХОМ ТТХШră prТЧă НОгЯШХЭКrОКă

49 Pashler H, McDaniel M, Rohrer D, and Bjork R (2008). Learning styles: Concepts

and evidence. Psychological Science in the Public Interest 9: 103-119.


170
ЮЧОТăsЭrКЭОРТТăНОăТЧsЭrЮТrОăЧЮЦТЭ ă– instruire de la egal la egal (1997). El a descope-
rit c ăКЛШrНКrОКăsК,ăМОăprОМШЧТгКăЭrКЧsПОrЮХăНОăТЧПШrЦК ТТăНТЧăМХКs ă ТăКsТЦТХКrОКăьЧă
МХКs ,ăТ-КăpОrЦТsăs ăКЧЭrОЧОгОăОХОЯТТăьЧăprШМОsЮХăНОăьЧЯ КrОăьЧăХШМăНОăМЮrs.
ÎЧă1993ăAХТsШЧăKТЧРăКăpЮЛХТМКЭăЮЧăРСТНă„FrШЦăSКРОăШЧăЭСОăSЭКРОăЭШăGЮТНОăШЧă
ЭСОăSТНО”.ăÎЧăКМОsЭОăpКРТЧТăprШПОsШrЮХăНКЭăşТ-КăПШМЮsКЭăКЭОЧ ТКăКsЮprКăТЦpШrЭКЧ ОТăЮЭТ-
liг rТТăОПТМТОЧЭОăКăЭТЦpЮХЮТăНТЧăМХКs ,ăpОЧЭrЮăМШЧsЭrЮМ ТКăНОăsОЧs,ăЦКТăНОРrКЛ ăНОМсЭă
pОăЭrКЧsЦТЭОrОăКăТЧПШrЦК ТТХШr.ă
PrШЛКЛТХăМОХăЦКТăЮ ШrăНОărОМЮЧШsМЮЭăprШЦШЭШrăКХăМХКsОТăТЧЯОrsКЭОăОsЭОăSalman
KСКЧ.ăÎЧă2004,ăKСКЧăКăьЧМОpЮЭăs ăьЧrОРТsЭrОгОăМХТpЮrТăЯТНОШ,ăХКăМОrОrОКăЮЧЮТăЯ răЦКТă
ЭсЧ r,ăМ rЮТКăьТăШПОrОКăЦОНТЭК ТТ.ăPОЧЭrЮăЮЧТТ,ăAМКНОЦТКăKСКЧăКăНОЯОЧТЭăsТЧШЧТЦăМЮă
clasКăr sЭЮrЧКЭ ,ăМЮăЭШКЭОăМ ăКМОsЭОăПТХЦЮХО ОăsЮЧЭăНШКrăШăПШrЦ ăНОăsЭrКЭОРТОăК ХОМ ТОТă
r sЭЮrЧКЭО.
ÎЧăЮrЦКăКЧКХТгОТăНОПТЧТ ТТХШrăНКЭОăКМОsЭЮТăМШЧМОpЭ,ăМХКs ăr sturnКt , le eviden-
ТОЦăpОăМОХОăЦКТărОprОгОЧЭКЭТЯО:
1. „Clasa invОrsată50 ОsЭОăЮЧăЦШНОХăpОНКРШРТМăьЧăМКrОăprОНКrОКăЦКЭОrТКХЮХЮТă Тă
ПКМЭШrЮХăМКsЧТМăЭТpТМăsОăr sЭШКrЧ ,ăНОsТРЮrăvice-ЯОrsК.ăNШ ТЮЧОКăНОăМХКs ăr sЭЮrЧКЭ ăsОă
baгОКг ăpОăМШЧМОpЭО,ăМЮЦăКrăПТăьЧЯ КrОКăКМЭТЯ ,ăМОăКrОăНrОpЭăsМШpăprТЦШrНТКХăЦШЭТ-
varОКăОХОЯТХШr.ăVКХШКrОКăprТЧМТpКХ ăКăМХКsОТăТЧЯОrsКЭОăОsЭОăНОăКăsМСТЦЛКăШЛТОМЭТЯОХОă
sesТЮЧТТ”.
2.ă„LОcția răsturnată51 este ШăКЛШrНКrОăpОНКРШРТМ ăьЧăМКrОăsОăЦТ М ăНТrОМЭăТЧ-
sЭrЮМ ТЮЧТХОăНОăХКăРrЮp,ăХКăьЧЯ КrОКăТЧНТЯТНЮКХ .ăAМЮЦăspК ТЮХăНОăРrЮpăОsЭОăЭrКЧsfor-
ЦКЭăьЧЭr-ШăНТЧКЦТМ ăьЧЯ КrО,ăОsЭОăТЧЭОrКМЭТЯ ăьЧăМКrОăprШПОsШrЮХăРСТНОКг ăОХОЯТТ,ăМКă
КМОşЭТК,ăХКărсЧНЮХăХШr,ăs ăКpХТМОăМШЧМОpЭОХОăşТăs ăpЮЧ ăьЧăЦТşМКrОКăМrОКЭТЯТЭКЭОКăьЧăsЮ-
biectul propriu-гТs”.
ÎЧăЮrЦКăМОrМОЭ rТТăКМОsЭЮТăЦШНОХăpОНКРШРТМăКЦăОЯТНОЧ ТКЭăЦКТăЦЮХЭОăКЯКЧЭКУО,ă
cum ar fi:
 mediu flexibil:ăprШПОsШrЮХăНОsОШrТărОКrКЧУОКг ăspК ТЮХăьЧăМКrОăЯКăПТХЦКăЯТНОШăşТă
ШăЯКăПКМОăТЧЭОЧ ТШЧКЭăpОЧЭrЮăКăКМШЦШНК,ăЮЧТăМХКsК,ăКăsprТУТЧТăХЮМrЮХăьЧăРrЮpăsКЮă
НТЦpШЭrТЯ ăКăПКМТХТЭКăШăьЧЯ КrОăТЧНТЯТНЮКХ .ă
 МuХturКăНОăьnv țКrО:ăÎЧăЦШНОХЮХăЭrКНТ ТШЧКХăМОЧЭrКЭ ă pОăprШПОsor, el este sursa
ПЮrЧТгКЭШКrОăНОăТЧПШrЦК ТТ,ă ьЧă МШЧЭrКsЭăЯТЧОăХОМ ТКăr sЭЮrЧКЭ ,ăМКăЮrЦКrОăОХОЯТТă
sЮЧЭăКМЭТЯăТЦpХТМК ТăьЧăr spсЧНТrОКăМЮЧШşЭТЧ ОХШr,ărОspОМЭТЯăОТăМКp Э ăНОprТЧНО-
rea de a-şТăОЯКХЮКăМЮЧШşЭТЧ ОХОăьЧЭr-ШăЦКЧТОr ăpОrsШЧКХТгКЭ .
 МonțТnutăТntОnționat – prШПОsШrТТăМКrОăprКМЭТМ ăКМОsЭăПОЧШЦОЧ,ăsЮЧЭăьЧЭr-o conti-
ЧЮ ăЦОНТЭК ТОăКsЮprКăПКpЭЮХЮТăМЮЦăКrăpЮЭОКăХОМ ТКăr sЭЮrЧКЭ ăs ăКУЮЭОăХКăьЧ Оle-
РОrОКăЦКЭОrТКХЮХЮТ.ăEТăНОЭОrЦТЧ ăМОăЭrОЛЮТОăКМОşЭТКăs ăьЧЯО ОăşТăМОăЦКЭОrТКХОăs ă
ПШХШsОКsМ ăОХОЯТТăpОăМШЧЭăpropriu.
 П urТrОКăunuТăНКsМ ХăunТvОrsКХ – profesorul respectiv se face disponibil pentru
ЭШ ТăОХОЯТТăьЧăОРКХ ăЦ sЮr ă(12:ă23).
CКăşТăШrТМОăПОЧШЦОЧăКМОsЭКăКrОăşТăЮЧОХОăЧОКУЮЧsЮrТ,ăМЮЦăКrăПТ:

50 ,ă . .ă ă :ă ,ă ă ă ă
Д Жă/ă . .ă ă//ă ă . – 2015. – №ă7. – .ă809-811.
51 Flipped classroom. URL: http://www.knewton.com/flipped-classroom/

171
 ХТpsКăpШsТЛТХТЭ ТТăНОăКăМОrОăКУЮЭШrЮХăНТrОМЭ,ăьЧăМКгăМ ăКpКrăЧОМХКrТЭ Т;
 nu fiecare elev face temele;
 ОsЭОăЧОЯШТОăНОăЮЧăМШЦpЮЭОrăМКrОăЧЮăьЧăЭШКЭОăМКгЮrТХОăОsЭОăpШsТЛТХăНТЧăpЮЧМЭăНОă
vedere financiar;
 sЭЮНОЧ ТТăМКrОăЧЮăКЮăЯТгТШЧКЭăЦКЭОrТКХЮХăНОăМЮrsăЧЮăЯШrăПТăТЧЭОrОsК ТăНОăХОМ ТО.ă
LОМ ТКă ТЧЯОrsКЭ ă ОsЭОă pОă ХКrРă КpХТМКЭ ьЧă ПШКrЭОă ЦЮХЭОă КrТ:ă CСТЧК,ă AЮsЭrКХТК,ă
SUA,ăRЮsТК.ăLКă13ăЦКrЭТОă2015ăьЧăМКНrЮХăprШТОМЭЮХЮТăDТРТЭКХăLОКrЧТЧР,ăspШЧsШrТгКЭă
de Alliance for excellence education a avut loc o conferin ă РrКЧНТШКs ă „Clasa
r sturnКt ”,ăМКrОăКăР гНЮТЭărОprОгОЧЭКЧ ТТăНТЧăЦКТăЦЮХЭОă rТ:ăBrКгТХТК,ăCСТЧК,ăIЧНТК,ă
Italia, Kazahstan, Mexic, Maroc, Serbia, Singapore, Olanda, Marea Britanie, Sta-
tele Unite ale Americii52.
Profesorul universitar din Rusia Iulia Bondarenco53 ьЧăМКНrЮХăМШЧПОrТЧ ОТă„SЭrК-
tegii pОНКРШРТМОă şТă Ц ТОsЭrТКă prОН rТТ”ă Кă rОЦКrМКЭă МЮă КНЦТrК ТОă ЮЭТХТгКrОКă ЦОЭШНОТă
flippОНăМХКssrШШЦăьЧăМКНrЮХăХОМ ТТХШrăsКХО:ă„гТХЧТМăprОНКЮăХКăНТПОrТ ТăsЭЮНОЧ Т,ăПТОМКrОă
НТЧăОТăОsЭОăЮЧТМăşТăprТЦОsМăШăpХ МОrОăОЧШrЦ ăьЧăЮrЦКăНТsМЮ ТТХШrăКprТЧsОăpОăМКrОăХОă
ini ТОЦă ьЧă ЭТЦpЮХă МЮrsЮХЮТ.ă DОşТă КЦă rОЦКrМКЭă Шă prШЛХОЦ ,ă ЮЧТТă КЮă ЧОЯШТОă НОă ЦКТă
ЦЮХЭă ЭТЦpă pОЧЭrЮă Кă ьЧ ОХОРОă МКrОЯКă ХЮМrЮrТ.ă ApХТМсЧНă ПТХЦЮХО ОХОă ЯТНОШă ьЧКТЧЭОă НОă
cursul propriu-гТs,ă Кă spШrТЭă ОПТМКМТЭКЭОКă şТă prШНЮМЭТЯТЭКЭОКă sЭЮНОЧ ТХШră ЦОТ.ă OrТМОă
ХТЦЛ ăsЭr ТЧ sОăьЧЯК ăЦКТăОПТМТОЧЭăНКМ ăsОăpЮЧăьЧăprКМЭТМ ăЦКЭОrТКХОăsЮpХТЦОЧЭКrО.ă
OПОrăsЭЮНОЧ ТХШrăКМОsЭОăМХТpЮrТăЯТНОШ,ăpОЧЭrЮăКsМЮХЭКrОăsКЮăьЧăsЭЮНТЮХăРrКЦКЭТМТТ.ăAsЭ-
ПОХ,ăsЭrКЭОРТКăНОăьЧЯ КrОăТЧЯОrsКЭ ăТЦpХТМ ăpОЧЭrЮăЦТЧОăsМСТЦЛКrОКărШХЮХЮТăprШПОsШ-
rului. DevinОă pШsТЛТХă МШШpОrКrОКă ьЧă ЭТЦpЮХă prШМОsЮХЮТă НОă ПШrЦКrО.ă EТă ьЧМОЭОКг ă s ă
ЦКТăПТОăpКrЭТМТpКЧ ТăpКsТЯТăьЧăprШМОsЮХăОНЮМК ТШЧКХ.ăTОСЧШХШРТКăЯ ăpОrЦТЭОăs ăpХКsК Тă
rОspШЧsКЛТХТЭКЭОКăpОЧЭrЮăОХОЯăpОăМЮЧШ ЭТЧ ОХОăsКХО,ăpОăЮЦОrТТăprШprТТ,ăКsЭПОХ,ăНсЧНЮ-i
un stimul penЭrЮăМrОКЭТЯТЭКЭОăьЧăМШЧЭТЧЮКrО”.
UЧăЦШНОХăОХШМЯОЧЭăНОăprОНКrОăКăЦШНОХЮХЮТăКЦОrТМКЧăКăПШsЭăХКЧsКЭăьЧăCСТЧКăНОă
„IЧsЭТЭЮЭЮХă НОă PОЭrШ-МСТЦТОă şТă TОСЧШХШРТО”ă НТЧă BОТУТЧР.ă DЮp ă ОбpОrТЦОЧЭЮХă МКrОă Кă
НЮrКЭă 8ă ХЮЧТ,ă 72șă НТЧă sЭЮНОЧ Тă КЮă КprОМТКЭă ХКă ЦКбТЦă ТЧШЯК ТОă НТНКМЭТМ ,ă НОШКrОМОă
inspir ăsЭЮНОЧ ТТ,ăХОăШПОr ă ЦКТă ЦЮХЭăМШЧЭrШХăКsЮprКăprШprТЮХЮТăprШМОsăНОăьЧЯ КrОă Тă
eliЛОrОКг ăЦКТăЦЮХЭăЭТЦpăНОăМХКs ăpОЧЭrЮăШăТЧЭОrКМ ТЮЧОăsОЦЧТПТМКЭТЯ .ăCШЧПШrЦărО-
zulЭКЭОХШrăЭОsЭОХШrăsЭЮНОЧ ТТăКЮăКЯКЧsКЭăХКăХТЦЛКăОЧРХОг ,ăьЧăspОМТКХăьЧăpХКЧЮХăЯШМКbu-
ХКrЮХЮТ,ăКЮНТОrТТ,ăЯШrЛТrТТăşТărОМОpЭ rТТăТЧПШrЦК ТОТ.ă
Concluzii:ă RОгЮЦсЧНă МОХОă spЮsОă КЧЭОrТШr,ă pЮЧМЭ Цă М ă ХОМ ТКă ТЧЯОrsКЭ ă Оă ЮЧă
ЧШЮă ЦШНОХăНОăprОНКrОăМОăsОăМОЧЭrОКг ăpОăОХОЯă şТăХЮМrОКг ăНШКrăьЧăПКЯШКrОКăsК.ăNЮă
ОsЭОăМШrОМЭăs ăКПТrЦ ЦăМКăКcest concept didactic este un panaceu la rezolvarea tutu-
rШrăprШЛХОЦОХШrăМЮăМКrОăsОăМШЧПrЮЧЭ ăьЧЯ ЦсЧЭЮХăЦШНОrЧ,ăЦКТăНОРrКЛ ,ăКrăpЮЭОКăПТă
ШăЦШНКХТЭКЭОăНОăКăьЧХОsЧТăşТăПКМТХТЭКăьЧЯ КrОК.

52 Duffy, T M.&Cunningham, D. J. Constnxctivism: Implications for the design and deli-

very of instruction [A]. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of research for educational com-
munications and technology [C]. New York: Simon &Schuster Macmillan,1996, p. 170-199.
53 « ă .ă ă ă ă ,ă ă ă ,ă ă ă -
ă ă ă ?»ă ă ,ă ă ă ,ă ă
ă ă ă ă ă( ă )ă/ă ă ă -
ă :ă ă ă– №11,ă ă– ă2012.
172
UЧă pЮЧМЭă ПШrЭОă КХă КМОsЭОТă sЭrКЭОРТТă r ЦсЧОă ЭШЭЮşТă ьЧЯ КrОКă prШПЮЧН .ă AМОКsЭ ă
ПШrЦ ăНОăШrРКЧТгКrОăКăХОМ ТОТăШПОr ăpШsТЛТХТЭКЭОКăsЭТЦЮХ rТТă ТăШrТОЧЭ rТТăОХОЯТХШr/sЭЮ-
den ТХШrăsprОăКМЭТЯТЭКЭОКăpКrЭТМТpКЭТЯ ărОКХ .ăEsЭОăОЯТНОЧЭăМ ă МШКХКăЯТТЭШrЮХЮТăЭrОЛЮТОă
s ă ТЧ ăpТОpЭăМОrТЧ ОХШrăsШМТКХОăКХОăЭТЦpЮХЮТărОspОМЭТЯ.ăÎЧs ăНОЯОЧТrОКă МШХТТăМКăМООКă
МОăЭrОЛЮТОăs ăПТОă– РКrКЧ ТКăprШРrОsЮХЮТ,ăНОpТЧНОăНОăЧТЯОХЮХăНОăШrРКЧТгКrОă ТărОspon-
saЛТХТЭКЭОăКăsШМТОЭ ТТ,ăЦТУХШКМОХОăЦКЭОrТКХОăНОăМКrОăНТspЮЧОăsШМТОЭКЭОК,ăpОЧЭrЮăТЦple-
ЦОЧЭКrОКăЮЧШrăЦОЭШНОăЦШНОrЧОăНОăьЧЯ КrОă ТăsЭrКЭОРТТ.ă
Bibliografie:
1. Anderson LW and Krathwohl D (2001). A taxonomy for learning, teaching, and asses-
sТnР:ăКărОvТsТonăoПăBХooЦ’sătКбonoЦвăoПăОНuМКtТonКХăoЛУОМtТvОs. New York: Longman.
2. Cynthia J. Brame. Flipping the classroom. URL: http://cft. vanderbilt. edu/guides-sub-
pages/flipping-the-classroom
3. International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2015)
Weiran Zhang Foreign Languages Department Beijing Institute of Petro-chemical
Technology
4. http://subiecte. citatepedia. ro/despre. php?s=educa%FEie
5. https://en. wikipedia. org/wiki/Flipped_classroom#History
6. http://www. uq. edu. au/teach/flipped-classroom/what-is-fc. Html
7. http://all4ed.org/dlday-2015-sharing-celebrating-success/
8. http://flippedlearning.org/Page/33
9. «7ă ЭСТЧРsă вШЮă sСШЮХНă ФЧШаă КЛШЮЭă ПХТppОНă МХКssrШШЦs»ă //ă http://www.educause.edu/
library/resources/7-things-you-should-know-aboutflipped-classrooms
10. Flipped classroom. URL: http://www.knewton.com/flipped-classroom/
11. ,ă . .ă ă :ă ,ă ă ă ă
Д Жă/ă . .ă ă// ă .ă– 2015. – №ă7.ă– .ă809-811.
12. « ă .ă ă ă ă ,ă ă ă ,ă ă ă ă
ă ă ?»ă ă ,ă ă ă ,ă ă
ă ă ă ă ă( ă )ă/ă ă ă -
ă :ă ă ă– №11,ă ă– ă2012.

ă ă ă ă ă
ă ă
ă , , ,ă ă ă
,ă ă ă .ă ă ,ă
ă :ă ă , .,ă
Abstract. In this article are present the interactive methods of working with non-
professional choir. Practice of these techniques allows for a more successful development
and efficiency of vocal and choral skills.
Keywords: choir, interactive strategies, educational process, vocal, people
“ ă ă ă ă ё ă ".ă ă .ă

.ă ă ă– ă .ă ă ă ă ă
ă ă ă ,ă ă ă ă ă
ă .ă ă ă ă ă ,ă ă -
ă ă ă :ă ă ă– ,ă ă ă

173

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)